Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1370

DOSSIER 33774
N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco", gevestigd te Rotterdam.

INHOUD.
  • A. 02-02-1972 eerste opgaaf
  • B. 20-01-1975 uittreding commissaris
  • C. 20-01-1975 nieuwe commissaris
  • D. 05-05-1976 faillietverklaring
  • E. 05-05-1976 opheffing bedrijf
  • F. 05-05-1976 onjuiste opgave curator faillissement

F. (05-05-1976)


Opgaaf van B.V. Schoonmaakbedrijf FRISCO, gevestigd te Rotterdam.

Abusievelijk is in het NRC Handelsblad van 27 augustus 1975 vermeld dat tot kurator in het faillissement van B.V. Schoonmaakbedrijf Frisco is aangesteld Mr. R.R.N. Paardekooper, Korte Hoogstraat 30, Rotterdam. Dit is onjuist. In genoemd faillissement werd tot curator aangesteld: Mr. F.J. Rutgers, advocaat en procureur te Rotterdam, Korte Hoogstraat 30.

(aangever: Mr. F.J. Rutgers, Korte hoogstraat 30, Rotterdam, curator, Rotterdam de 15 december (november) 1975)

[Nr. 1345] Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 8 mei 1963, nr. 88.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP N.V. Schoonmaakbedrijf Frisco, te Rotterdam.
Heden, de 28-2-1963, verschenen voor mij, Hendrik Jacobus Maas, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de Heer Pieter van Heijningen, koopman, wonende aan de Staringstraat 19 te Hazerswoude;
2. de Heer Siewert Lemstra, koopman, wonende aan de Rijndijk 300 te Hazerswoude.
De comparanten verklaarden bij deze met elkander op te richten een naamloze vennootsachap, welke geregeerd zal worden door de volgende statuen.
Naam en Vestiging.
[Artikel 1]
1. De naamloze vennootschap draagt denaam: N.V. Schoonmaakbedrijf Frisco.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam en kan ook elders kantoren en filialen vestigen.
Doel.
[Artikel 2]
1. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het schoonmaak-, classificeerders- en montagebedrijf in de meest uitgebreide zin, waaronder begrepen het verrichten van alle werkzaamheden en het verlenen van diensten, welke verband houden met het onderhouden, schoonmaken en exploiteren van onroerende goederen, schepen en installaties, en verder in het algemeen alhetgeen tot een en ander gerekend kan worden, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het deelnemen in- en het voeren van de directie over andere ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel.
Duur.
[Artikel 3] De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Maatschappelijk en geplaatst kapitaal.
[Artikel 4]
1. Het maatschappelijke kapitaal der vennootschap bedraagt f 100.000, verdeeld in 100 aandelen, elk groot f 1000, waarvan geplaatst zijn 20 aandelen, a) welke geplaatste aandelen bij aanvang der vennootschap in contanten zullen worden volgestort.
2. De nog niet geplaatste aandelen zullen worden uitgegeven tegen de koers en op zodanige voorwaarden en tijdstippen als de algemene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, mits volgestort en niet beneden pari, behoudens het bepaalde bij Artikel 38a tweede lid van het Wetboek van Koophandel.
3. Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandelen zullen alle aandeelhouders recht van voorkeur hebben in verhouding van ieders aandelenbezit; afwijking van deze bepaling is alleen mogelijk krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De vennootschap kan voor eigen rekening onder bezwarende titel slechts tot ten hoogste de helft van het geplaatste kapitaal aandelen der vennootschap verkrijgen; deze aandelen blijven als geplaatst kapitaal aangemerkt, behoudens dat, wanneer bij deze statuten is voorgeschreven, dat voor het nemen van enig besluit een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, de aandelen in het bezit der vennootschap niet worden medegerekend; voor deze aandelen kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zij delen niet in de winst, noch in een eventueel liquidatiesaldo; zij hebben gene voorkeursrecht bij uitgofte van nog niet geplaatste aandelen of bij vervreemding van aandelen der vennootschap, welke in haar bezit zijn.
5. Vervreemding van aandelen der vennootschap, welke in haar bezit zijn, kan slechts geschieden krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders; het bepaalde in lid 3 van dit artikel vindt alsdam voor zover mogelijk toepassing.
Aandelen.
[Artikel 5]
1. De aandelen zijn onsplitsbaar, luiden uitsluiten(d) op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Indien aandelen behoren tot een onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren één persoon aanwijzen om hen tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Iedere aandeelhouder kiest domicilie binnen Nederland en geeft daarvan aan de directie kennis. Bij gebreke hiervan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, zonder dat hieruit voor de vennootschap enige verantwoordelijkheid voortvloeit.
4. Alle kennisgevingen aan het domicilie bij dit artikel geregeld, worden geacht wettige te zijn geschied.
5. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de aandelen onder hun doorlopend volgnummer worden ingeschreven en waarin de namen van allen houders van aandelen, alsmede hun domicilie bij dit artikel geregeld, worden opgenomen.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden, terwijl alle aantekeningen worden getekend door een lid van de directie en een lid van de raad van commissarissen.
7. Voor elk aandeel wordt aan de eigenaar die zulks verlangt, op zijn kosten een aandeelbewijs uitgereikt getekend door een lid der directe en een lid van de raad van commissarissen. Aan aandeelhouders aan wie geen aandeelbewijzen zijn uitgereikt, bevestigd de vennootschap op hun verzoek voor hoeveel aandelen zij in het register zijn ingeschreven; deze bevestiging wordt getekend door een lid der directie en een lid van de raad van commissarissen.
8. Elk uitgegeven aandeelbewijs draagt het nummer van het daardoor vertegenwoordigde aandeel en is voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behoren.
9. Indien aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons in het ongerede geraken kunnen door de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen, daarvoor duplicaatbewijzen worden uitgegeven onder zodanige voorwaarden als zij daaraan voor elk geval zal verbinden, mits op kosten van de eigenaar; na uitgifte zijn de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.
Overdracht van aandelen.
[Artikel 6]
1. Levering van aandelen geschiedt hetzij door de betekening ener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap, welke erkenning, indien een aandeelbewijs is uitgegeven, geschiedt door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs, ondertekend door een lid der directie en een lid van de raad van commissarissen.
2. Het vorenstaande vindt overeenkomstig toepassing op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
3. Overdracht kan niet geschieden gedurende het tijdvak, begrensd door de dag voorafgaande aan die, waarop aandeelhouders tot een algemene vergadering van aandeelhouders zijn opgeroepen en de dag na die der vergadering.
4. De aandeelhouder, die één of meer zijner aandelen wenst te vervreemden is verplicht daarvan aan de directie kennis te geven bij aangetekend schrijven.
Hij is alsdan verplicht, behoudens het hierna bepaalde, bedoeld aandeel of bedoelde aandelen over te dragen aan één of meer personen (daaronder begrepen de vennootschap zelf), die algemene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen. De directie is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst der kennisgeving een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op een termijn van ten hoogste veertien dagen, ten einde de aandeelhouders te raadplegen of één of meer hunner bedoel daandeel of bedoelde aandelen wensen over te nemen.
5. Indien in die vergadering slechts één aandeelhouder daartoe de wens te kennen geeft, zal het aangeboden aandeel of zullen de aangeboden aandelen aan hem moeten worden overgedragen. Indien meerdere aandeelhouders in die vergadering daartoe de wens te kennen geven, wordt het betrokken aandeel of worden de betrokken aandelen tussen hen verdeeld in verhouding van ieders aandelenbezit, terwijl, indien het aantal niet aldus deelabar is, de overblijvende aandelen of het overblivjende aandeel tussen hen worden verloot op de wijze door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen met dien verstande, dat aan een gegadigde nimmer meer aandelen kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid verklaard.
Indien in enig geval de aandeelhouders zich niet bereid verklaren de aangeboden aandelen alle over te nemen kunnen de aandelen, ten aanzien waarvan van het recht tot overname geen gebruik is gemaakt, worden overgenomen, hetzij alle, hetzij één of meer daarvan, door de vennootschap zelf, mits deze ten gevolge van deze overname niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verkrijgt.
6. De eigenaar van aandelen kan echter aan zijn kennisgeving, bedoeld bij lid 4 van dit artikel, de voorwaarde verbinden, dat hij zijn aandeel of aandelen slechts wenst over te dragen aan één of meer met name genoemde derden, dan wel, dat hij zijn aandelen niet wenst over te dragen aan één of meer met name genoemden derden. Indien alsdan, in het eerste geval, één of meer andere verwervers, of in het tweede geval de met name genoemde derde of derden mochten worden aangewezen, is hij bevoegd zijn kennisgeving terug te trekken.
7. Indien en voor zover niet binnen zes maanden na de kennisgeving, bedoeld bij lid 4 van dit artikel, degene, die de kennisgeving deed, bij aangetekende schrijven van de directie bericht heeft ontvangen, dat één of meer personen en/of de vennootschap het betrokken aandeel of de betrokken aandelen wensen (wenst) over te nemen, is de eigenaar gedurende een termijn van zes maanden gerechtigd het aangeboden aandeel of de aangeboden aandelen waaromtrent van de directie geen bericht is ontvangen, vrijelijk te vervreemden.
Indien de aanbieder binnen eerstgenoemde termijn van zes maanden van de directie bij aangetekend schrijven bericht ontvangt, dat geen der aandeelhouderd noch de vennootschap gebruik maakt van het recht tot overname van het aangeboden aandeel of wel van alle aangeboden aandelen, gaat de termijn gedurende welke vrijelijk over de aandelen, ten aanzien waarvan het recht tot overname geen gebruik is gemaakt, kan worden beschikt in op de dag van verzending dier kennisgeving.
8. Het vorenstaande vindt overeenkomstig toepassing - behouden dat het bij lid 6 van dit artikel toegekende recht tot terugtrekking der kennisgeving niet bestaat bij overlijden van aandeelhouders, waarmede, ingeval een vennootschap, vereniging of maatschappij aandeelhoudster is, de ontbinding dier vennootschap, vereniging of maatschappij wordt gelijkgesteld. De erven, rechtverkrijgenden of liquidateuren zijn verplicht binnen zes maanden na het overlijden of de ontbinding aan de directie van die gebeurtenis bij aangetekend schrijven kennis te geven; deze kennisgeving geldt dan als de mededeling dat de betrokkenen de aandelen van de overleden aandeelhouder of van de ontbonden vennootschap, vereniging of maatschappij wensen te vervreemden.
9. Mocht de in het vorig lid bedoelde kennisgeving niet binnen de vereiste tijd geschieden, dan is de directie bevoegd belanghebbenden bij aangetekend schrijven op hun veplichting te wijzen; mocht niet binnen veertien dagen daarna bedoelde kennisgeving bij de directie zijn binnengekomen, dan wordt aangenomen, dat de kennisgeving van de wens tot vervreemding is geschied.
10. De prijs van de overname is gelijk aan de waarde aan de over te nemen aandelen toe te kennen door de eigenaar of eigenaren der betrokken aandelen en de gegadigde of de gegadigden voor die aandelen in onderling overleg; bij gebreke van overeenstemming hieromtrent zal de prijs worden bepaald door drie deskundigen, te benoemen door de genoemde eigenaar (eigenaren) en de gegadigde(n) in onderling overleg, mochten pertijen omtrent de keuze van de deskundigen niet tot overeenstemming komen, dan geschiedt de benoeming van de deskundigen door de Kantonrechter te Rotterdam, op verzoek van de meest gerede partij. De desundigen zullen de waardering met inachtneming van alle factoren, welke voor die waardering van belang zijn; met de naar redelijkheid te begrotean latente belastingdruk uit hoofde van vennootschapsbelasting en soortgelijke voor rekening van de vennootschap komende belastingen wordt rekening gehouden.
11. Behoudens in de gevallen, bedoeld bij lid 8 van dit artikel, zal (zullen) de eigenaar (eigenaren) bevoegd zijn om binnen veertien dagen nadat hem (hun) de door de deskundigen vastgestelde prijs voor de overname door de directie bij aangetekend schrijven is medegedeeld, bij aangetekend schrijven aan de directie verklaren, dat hij (zij) alsnog van zijn (hun) voornemen tot vervreemding afziet (afzien); binnen dezelfde termijn komt aan de gegadigde(n) in alle gevallen het recht toe te verklaren, dat hij (zij) van zijn (hun) voornemen tot overname fziet (afzien).
12. Alle kosten der waardering komen ten laste van de vennootschap, tenzij de aanbieder binnen twee jaren vóór de aanbieding gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid in lid 11 van dit artikel aan een aanbieder toegekend, in elk geval de kosten te zijnen laste komen.
13. Indien een aandeelhouder verplicht is aandelen over te dragen en hij in gebreke mocht blijven tot de levering mede te werken, zal de directie geacht worden onherroeppelijk tot de overdracht te zijn gemachtigd, waarbij met vervallen verklaren van de oude aandeelbewijzen, zo deze mochten zijn uitgegeven, aan de rechthebbenden op de wijze, als bij artikel 5 lid 9 bepaald, duplicaatbewijzen zullen kunnen worden uitgereikt.
Bestuur.
[Artikel 7]
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen.
[Artikel 8]
1. De leden der directie worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
2. Ieder lid der directie kan door de vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
3. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij oefent het gehele beheer uit. De raad van commissarissen stelt voor ieder lid der directie afzodnerlijk de arbeidsvoorwaarden vast.
Indien in deze voorwaarden is begrepen het recht op een aandeel in de winst, behoeven deze voorwaarden de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, wordt de vennotschap door ieder hunner verbonden.
[Artikel 9]
1. De directie heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor:
1. alle handelingen, welke gericht zijn op eht verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en schepen;
b. het deelnemen in het kapitala van en het voeren van de directie over - andere ondernemingen;
c. het sluiten van bankcredietovereenkomsten;
d. het aangaan van geldleningen anders dan krachtens een aan de vennootschap verleend bankcrediet;
e. het aangaan van borgtochten en in het algemeen van verbintenissen, waaruit voor de vennootschap een aansprakelijkheid voorvloeit voor verbintenissen van derden; met uitzondering van het garanderen van de nakoming der verplichtingen door onderaannemers der vennootschap;
f. het voeren van processen en het berusten in rechterlijke uitspraken, met uitzondering evenwel van het nemen van conservatoire maatregelen en de maatregelen om deze in stand te houden, van het voeren van processen in kort geding en van het invorderen van aan de vennootschap verschuldigde gelden;
g. het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden;
2. Tegenover derden blijkt van de goedkeuring van de raad van commissarissen voldoende door de handtekening of medewerking van één lid van de raad commissarissen.
3. De directie heeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor de uitgifte van obligatieleningen.
[Artikel 10]
1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden der directie zullen de overblijvende leden, respectievelijk zal het overblijvende lid tijdelijk met het gehele beheer zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle leden der directie, respectievelijk van het enig lid der directie, de raad van commissarissen met het beheer is belast.
2. De raad van commissarissen is bevoegd in beide in het vorige lid bedoelde gevallen aan één of meer personen, alsdan niet uit zijn midden, mede het beheer of het beheer op te dragen, tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke alsdan zo nodig definitief in het beheer zal voorzien.
Raad van commissarissen.
[Artikel 11]
1. De raad van commissarissen bestaat uit één of meer leden.
2. De leden van de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
4. Indien er een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, vormen de overblijvende commissarissen de raad.
[Artikel 12] De leden van de raad van commissarissen kunnen voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen, welke kan bestaan uit een vast jaarlijks bedrag en/of een winstaandeel en wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
[Artikel 13]
1. Indien meer dan één commissaris is benoemd, kiest de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.
2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één zijner leden dit nodig oordeelt, die dan tot bijeenroeping der vergadering bevoegd is.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
4. De raad van commissarissen kan ook zonder het beleggen van een vergadering besluiten nemen. Zij zijn geldig als alle leden van de raad zijn uitgenodigd binnen vijf dagen, in spoedeisende gevallen telegrafisch binnen 24 uur, schriftelijk te stemmen en meer dan de helft van de commissarissen voor het besluit heeft gestemd.
5. Indien slechs één commissaris is benoemd, heeft deze alle rechten, welke aan de raad van commissarissen en aan de voorzitter van die raad zijn toegekend.
Gedelegeerd commissarissen.
[Artikel 14]
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan ten hoogste twee leden van de raad van commissarissen benoemen tot gedelegeerd commissaris.
2. Een gedelegeerd commissaris is, onverminderd zijn bevoegdheid als commissaris bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen op dezelfde wijze als een lid der directie.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een gedelegeerd commissaris als zodanig een jaarlijkse vergoeding toekennen.
4. Aan een gedelegeerd commissaris kan als zodanig de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde ontslag worden verleend.
Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening.
[Artikel 15]
1. het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks per ultimo december worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de balans en winst- en verliesrekening opgemaakt.
Winstverdeling.
[Artikel 16]
1. Het bedrag, hetwelk van de bruto-inkomsten der vennootschap overblijft na aftrek van alle kosten met inbegrip van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap en reserveringen voor algemene en bijzondere doeleinden tot zodanige bedragen als de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en de raad van commissarissen zal vaststellen, daaronder begrepen zodanig bedrag als nodig is om over de te berekenen fiscale winst te betalen belastingen te kunnen voldoen, is de zuivere winst.
2. De bestemming van de zuivere winst wordt door de algemene vergadering van aandeelhouderd bepaald.
3. Voor zover over enig boekjaar geleden verlies niet uit enige reserve is bestreden of op andere wijze is gedelgd, zal in de volgende jaren heen winstuitkeering plaats hebben zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
4. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de directie te bepalen, mits niet later dan drie maanden na de dag van de vergadering, waarin het is vastgesteld. Dividenden, waarover vijf jaren na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen ten nate van de vennootschap.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
[Artikel 17]
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand september, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
2. In deze vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerd beheer en worden aangeboden de balans en de winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met de nodige bijlagen, daaronder begrepen de toelichting bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, door alle leden der directie en alle leden van de raad van commissarissen getekend, welke stukken van de dag der oproeping tot de vergadering tot de afloop van de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd. Deze stukken worden vergezeld van een prae-advies van de raad van commissarissen.
3. Vaststelling van de balans en winst-verliesrekening strekt tot décharge van de leden der directie en van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gevoerd beheer en gehouden toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen, behoudens de wettelijke beperkingen.
4. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit nodig acht, die dan tot het bijeenroepen van vergaderingen bevoegd is.
5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de voorzitter van de raad van commissarissen; bij diens ontstentenis voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. Het secretariaat wordt waargenomen door een persoon, door de voorzitter der vergadering aan te wijzen; deze persoon behoeft geen aandeelhouder te zijn.
7. De secretaris maakt de notulen, welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
[Artikel 18]
1. De bijeenroeping van de algemene vergaderingen van aandelhouders geschiedt door een oproeping, te zenden aan de aandeelhouders aan de adressen, vermeld in het in artikel 5 bedoelde register.
2. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van degene die de vergadering bijeenroept, kan die termijn tot ten minste vijf dagen - de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend - worden verkort.
3. De oproepingen behelzen de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat deze ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen, alles behoudens het bepaalde in artikel 45b van het Wetboek van Koophandel omtrent voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer statuten.
4. De aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel schriftelijk aan de aandeelhuders is toegezonden en alle aandeelhouders zich daaromtrent schriftelijk jegens de directie hebben verklaard; het voorstel geldt als aangenomen, indien de houders van zoveel aandelen zich voor het voorstel hebben verklaard als nodig is voor aanneming van het voorstel in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
[Artikel 19]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.
[Artikel 20]
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De aandeelhouder, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen van enig besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zou worden ontslagen, kan niettemin over een dergelijk besluit rechtsgeldig stem uitbrengen.
3. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk, tenzij de vergadering met toestemming van de voorzitter een andere wijze van stemmen verkiest.
[Artikel 21]
1. Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Indien de volstrekte meerderheid na twee stemmingen niet is verkregen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, tenzij het de benoeming van personen betreft, in welk geval ene herstemming zal worden gehouden tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
3. Mochten dienvolgens meer dan twee personen voor die stemming in aanmerking komen, zo zal door loting worden uitgemaakt, tussen welk tweetal van hen de herstemming zal plaatshebben, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verwerft is gekozen, stalen alsdan de stemmen, dan beslist het lot.
Statutenwijziging en ontbinding.
[Artikel 22]
1. Behoudens de verklaring, bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, voor zover die verklaring wordt vereist, kunnen voorstellen tot wijziging van de bepalingen der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot ontbinding der vennootschap slechts aangenomen worden nadat zij op de wijze als bij artikel 45b van het Wetboek van Koophandel ten aanzien van statutenwijzging is voorgeschreven ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen en met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Is dat gedeelte niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt over de voorstellen beslist in een tweede vergadering te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen vereist.
3. Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ter inzage voor de aandeelhouders worden nedergelegd, zoals in dit artikel voor de eerste vergadering is bepaald.
4. De oproeping tot de tweede vergadering gaat uit na het houden der eerste vergadering en geschiedt op dezelfde wijze en door dezelfde personen als ten aanzien van de eerste vergadering is geschied.
Liquidatie.
[Artikel 23]
1. Bij ontbinding der vennnotschap geschiedt haar vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Het saldo der liquidatie wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in verhouding van ieders aandelenbezit.
4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder het enig lid der directie, respectievelijk onder het lid der directie, dat het oudst in leeftijd is, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding een andere persoon mocht aanwijzen.
[Artikel 24]
1. In het geplaatst kapitaal wordt deelgenomen door ieder der oprichters voor tien aandelen.
2. In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden thans benoemd tot leden der directie, de oprichters, de Heren Pieter van Heijningen en Siewert Lemstra.
Tenslotte verklaarden de comparanten, dat de verklaring van de Minister van Justitie, dat Zijner Excellentie van bezwarren niet is gebleken, is verkregen bij beschikking van de 18-2-1963, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschap, nummer N.V. 82238 welke beschiking tezamen met een der overgelegde exemplaren van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.
Waarvan akte.
verledne te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de Heer Paulus van Weezel, notarisklerk, wonende te Rotterdam en Mejuffrouw Margaretha Louise Vertregt, secretaresse, wonende te Rotterdam, als getuigen.
En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij, notaris bekend zijn en mij, notaris, getekend. (Getekend) van Heijningen, S. Lemstra, P. v. Wezel, M.L. Vertregt, H.J. Maas.
+
Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, No. N.V. 82238.
De Minister van Justitie, gezien het verzoekschrift van H.J. Maas, notaris, te Rotterdam, ter bekoming, ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap: "N.V. Schoonmaakbedrijf Frisco", te vestigen te Rotterdam, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel;
gezien de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der vennootschap;
Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel;
dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren als bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken.
's-Gravenhage, 18 februari 1963.
De Minister voornoemd, Namens de Minister. De Secretaris-Generaal (getekend) Tenkink (mr. J.C. Tenkink).
Kamer van Koophandel, Dordrecht, 2 februari 1972.

UITTREKSEL UIT HANDELSREGISTER

van de naamloze vennootschap: N.V. Schoonmaakbedrijf Frisco
Ingeschreven per: 2 februari 1972.
Handelsnaam: FRISCO.
Statuair gevestigd: Rotterdam
Zaakadres: Rotterdam, 's-Gravedijkwal 7c.
Publikatie akte van oprichting: 8 mei 1963, nr. 88, volgnr. 1345.
Tijdstip van vestiging: 15 november 1962.
Voortzetting: 28 februari 1963.
Bedrijf: schoonmaak- en transportbedrijf
Maatschappelijk kapitaal: f 100.00 waarvan geplaatst en grstort f 20.000.
Direkteur: Tjeerd Lemstra, geb. 's-Gravenhage 14-4-1946, Rijndijk 300 Hazerswoude, nationaliteit: Nederlandse.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid: alleen bevoegd.
Commissarissen:
Maria Catharina van Vliet-Lemstra, geb. Nieuwer-Amstel 5-12-1935, Vondellaan 8 (Hazerswoude), nationaliteit: Nederlandse.
Hubertus de Wilde, geb. 's-Gravenhage 14-5-1914, Brugsestraat 27 (Scheveningen), nationaliteit: Nederlandse.
Filiaal: Nieuwe Haven 32, Dordrecht, handelsnaam: FRISCO; soort van bedrijf: pensionbedrijf; sedert 1 november 1970.
Volgens opgave d.d. 5 mei 1976 is bij vonnis van de Arronddisementsrechtbank te Rotterdam d.d. 12 augustus 1975 in staat van faillissement verklaard B.V. Schoonmaakbedrijf Frisco, met benoeming van Mr. D. van Leijden tot rechter-commissaris en tot curator Mr. F.J. Rutgers, Rotterdam, Korte Hoogstraat 30.
Volgens opgave d.d. 5 mei 1976 is de onderneming met ingang van 1 augustus 1975 opgeheven.

Laatst gewijzigd:t maart 2011