Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven burgemeester 1892-1893


Bron: stadsarchief Dordrecht
archief 6
Inventarisnummer: 3507, 3508, 3509, 3510

brieven burgemeester 1893 (SAD 6-3510)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3510)

(envelop 1)
(Amsterdam 29-10-1893) Centraal Israel. Kinder Wees- en Doorgangshuis eiden.
- (2-11-1893, controleur van de Waarborg) A.J. Beekman, Voorstraat 159, gouden en zilveren werken; antiquair Schotel Voorstraat 269 verhuist naar Tolbrugstraat LZ 9.
- (2-11-1893) Jacoba de Koning, zuster Sophie in Krankz. Gest. (Vriesestraat 71).
- oud-militair van Opstal.
- (stoomwerktuigen 6-11-1893) s.s. Verwisseling, van G. Schermers
- (stoomwerktuigen 6-11-1893) s.s. Paul van H. Franszen
- (stoomwerktuigen 6-11-1893) s.s. Josephina van J. Bovens
- aannemer F. Volker
- (4-11-1893) Jenneke van RIEMSDIJK geb. Dordrecht 17-2-1852 Bleekersdijkje 2a wed Barend Kamermans (gep. schipper Kon. Ned. Marine)
- (9-11-1893) Hendrik Johannes Kramer, zoon Simon in Krankz. Gest.
- (9-11-1893) Aan Burgemeester van Dordrecht.
Naar aanleiding der klacht van J.A. van Hasselt over den grooten grijzen hond den Heer Mr. J.C. van Overvoorde, archivaris dezer gemeente, woonachtig alhier aan de Wijnstraat No. 44, vermeld in het Dagrapport van gisteren, heb ik den Heer H.L. Ellerman, gemeente-veearts, verzocht het dier in oogenschouw te nemen en zijne bevinding mede te deelen.
Blijkens het hiervan, heden namiddag uitgebracht rapport, heeft die hond een kwaadaardig karakter en is het gewenscht dat het dier, voortaan steeds van een muilkorf wordt voorzien.
In vereeniging met dit advies, heb ik de eer UEdA voor te stellen in dien zin een besluit uit te vaardigen.
Ook den hond van den Heer F.C. de Hosson, bedoeld in hetzelfde Dagrapport, heeft de Heer Ellerman, op mijn verzoek onderzocht doch achtte hij het thans, vooral met het oog op het geringe der klacht, niet gewenscht andermaal den maatregel tot muilkorven toe te passen.
Commissaris van Politie Ulrich.
- jagen op spoorsneeuw (A.C. van Nievervaart)
- J. Hattink, contr. der Rijksbelasting
- (10-11-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 1-11-1893 veroordeeld zijn:
1) Gerrit Johannes Zwang, 53 jaren
2) Hendrik Loef ?, 20
3) Jacobus Marinus van Tiel, 23
4) Pieter Kooij, 42
5) Roelof de Haan, 19
6) Frans de Graaf, 40
7) Adrianus den Boer, 23
8) Louwerens van Chastelet, 30
9) Jacobus Louman, 36
10) Martinus Wouters, 61
11) Albertus Teuling, 34
12) Frans Kruisifikse, 65
- (14-11-1893) Martinus de Leeuw van Weenen, schipper, zoon Gerrit in Krankz. Gesticht
- (12-11-1893) Dirkje SCHOUTEN, 30 wed Cornelis Wenschveen (door cholera aangetast en overl. Hansweert), geb. en wonende Heerheijmansuisstraat 62.
- (12-11-1893) Johannes Nicolaas Böger, 34, brievenbesteller, geb. Zevenbergen, Vest 151 / brief H.M. Koningin Regentes voor corset en laarzen ..
- (Zwijndrecht 14-11-1893) begr. lijken Johannes Martinus ROSKAM, 5 mnd., begr. R.K. begr. Dordrecht
- (16-11-1893) dr. H.L. Ellerman ongesteld / Th.G. van Rijssel.
- Jannetje Aardoom, 1-11-1889 uit Rijksopv. Gesticht Montfoort ontslagen.
- (20-11-1893) Aan Burgemeester van Dordrecht.
De Heer Th.G. van Rijssel, district-veearts, rapporteert mij heden dat hij ingevolge mijn verzoek heeft onderzocht de grooten zwarten TREKHOND van P. van Andel woonachtig alhier aan de Vriesestraat No. 50, waarop betrekking heewft de klacht, voorkomende in het Dagrapport van den 16 dezer, en het hem gebleken is, dat die hond een zoodanig karakter bezit dat muilkorven gedurende 3 maanden bij wijzen van proef gewenscht is. Mij hiermede vereenigde heb ik de eer UEd A voor te stellen in dien zin een bevel te willen geven. De Commissaris van Politie
- (18-11-1893) Leidsch Studenten Muziekgezelschap CDUR
- (schuldbekentenissen) J.W. Stok (zeeman), L. van Loon (zeeman), A.J. Derksen (schipper)
- (stoomwerktuigen) locomotief nr. II van C. Bos Azn
- (W.M. Kessler Tjampaka Warna, Garoet (Java) 15-10-1893) J.D. Schultz van Haegen / J. Timmer koffie kina ondern.
- (25-11-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 15-11-1893 veroordeeld zijn:
1) Jasper Wapperom, 35
2) Teunis Remers
3) Wilhelmus Leonardus Kramers, 44
4) Josephus Jacobus van Lieshout, 53
5) Johannes de Ruiter, 26
6) Gerrit van der Meiden, 55
7) Kornelis Prins, 31
8) Adrinaus de Zwart, 57
9) Dirk van der Boor, 22
10) Cornelis Uitdenboogaard, 68
- (Middelburg 27-11-1893, inkomstenbelasting) Franciscus Johannes Thijsse
- (Arnhem 27-11-1893) J. van Straaten en Zoon, vergunning verleend tot invoer langs het grenskantoor Lobith van schapenvellen uit Duitschalnd met bestemming naar Engeland
- (28-11-1893 Leiden) begr. Dordrecht Trijntje Visser geh. A.J. Hennekes, overl. Leiden 26-11-1893
- (HI Ambacht 28-11-1893) begr. Dordrecht Sara de Grouw hsvr Johannes Leijten op 1-12-1893 R.K. begraafplaats Dordrecht
- (28-11-1893) Adrianus van Velzen, 52, koopman, handwagen op de Singel 15 nov. 1893
- (Rotterdam 1-12-1893) begraven Dordrecht M. Schotman
- (Nijmegen 1-12-1893) Anthonius Oudshoorn geb. Haarlem 1-10-1867
- (Nederlanderschap 2-12-1893) Johannes Marinus BETTINGER geb 15-5-1864 en broer Anthonie, beiden te Gerresheim
- (5-12-1893 stoomwerktuigen) s.s. Zwerver van S. KLIPHUIS
- (5-12-1893) wed. C. Wensveen-Schouten, gratificatie f 20 H.M. Koningin Regentes.
- (28|30-11-1893) H. Speijer, Patentrecht 1893/1894
- (5-12-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 29-11-1893 veroordeeld zijn:
1) Arent Spoor, 44
2) Johannes Christianus Caho, 45
3) Joahnnes Onwijn, 21
4) Nicolaas Ponsen, 23
5) Pieter Scharloo, 47
6) Frederik Simon Pidoux, 65
7) Adrianus Bos, 60
8) Joon Remers, 56
9) Pieter Petiet, 57
10) Cornelis Uitdenboogaard, 68
- (parket ambtenaar o.m. 11-12-1893) Johannes van AKEN, 14, jaar, geene vergunning verleend om op 29 nov. met een kruiwagen te rijden over het trottoir der Wijnstraat
- (13-12-1893 bewijs Nederlanderschap) Johannes Boers, in Emmerik.
- (ongeval 9-12-1893) tjalkschip Emmanuel door F. Gols en toebehoorende H.G. Naaijer te Dordrecht
- landbouwverslag oogstjaar 1893
- (14-12-1893) A. Benders, Voorstraat 209, wereldtentoonstelling 1894
- (15-12-1893) Den 11 December j.l. is de termijn van 3 maanden verstreken, gedurende welke de hond van H. Hemelraad alhier woonachtig aan de Voorstraat N. 110 krachtens Uw besluit d.d. 11 sept ll. no. 1970 moest gemuilkorfd zijn. Dientengevolge heb ik den Heer Th.G. van Rijssel, districts-veearts, uitgenoodigd het dier opnieuw te onderzoeken blijkens wiens rapport in den
aard van het dier geen gunstige verandering is gekomen en het daarom raadzaam acht, dat de hond voortaan STEEDS van een muilkorf wordt voorzien. In ... etc ...Commissaris van Politie
- (19-12-1893) Met terugzending der stukken betreffen Klara Lena SMITSHOEK mij ter fine van bericht en raad geworden onder geleide Uwer apostille d.d. 18 dezer N 2660 R, heb ik de eer UEdA mede te deelen dat uit het ingestelde onderzoek is gebleeken dat adressant den brief heeft geschreven en verzonden met mede weten harer ouders ... (gratificatie H.M. Koningin Regentes; dochter van Hendrik, 61 jaar en Trijntje Meijn, 45 jaar, wonende Raamstraat 9)
- (W.H. van der Horst van Lil, scheepsmakelaar en expediteur) s.s. Chipchase
- (25-12-1893 Gorinchem) M.H. Rossier, eervol ontslag openb. school I
- (21-12-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-12-1893 veroordeeld zijn:
1) Jan Adrianus Nodelijk, 17
2) Pieter de Haan, 30
3) Christiaan Johannes Knieriem, 44
4) Karel Hendrik Lugten, 31
- cholera (langs den Rijn te Lobith) / A.C. van Burggen, arts, Johanna 't Hart oud 74, geb. Dubbeldam wed Jacobus Benings, Raamstraat 58rd, gisteren aan cholera overleden (21-9-1893)

(envelop 2)
- ('s-Gravendeel 19-9-1893) begr. Bastiaan Bollee, koopman, als drenkeling in een sloot gevonden.
- (18-9-1893) W. van Schaardenburg, benoemd Militieraad
- (26-9-1893) soldaat M. van den Oever, Vest 72
- (27-9-1893 bewijs goed gedrag) Antonius van Haaren, stiefvader Martinus van Scheindel
- (parket ambtenaar o.m. 28-9-1893) Anthonius Frederik de Looper, 24, te Amsterdam, geen vergunning vertoning in 't hardlopen op de Voorstraat
- J.P. Oschatz, veldwachter
- C. Rijkee, Alblasserdam, reebok Park Merwesteijn
- Pieter Koreman, echtgen. Wilhelmina van der Weiden in Krankz. Gest.
- (Vietor en Co Wijnhandelaars, Gelkingestraat E 98, Groningen)
- (9-10-1893) Willem Goedhart, op Teekenschool, pokkebriefje (A. Goedhart, Delfshaven)
- (9-10-1893) Willem Groenenberg, broer Hendrik in Krankz. Gest.
- L.J.F. Romboudt (att. de vita)
- (4-10-1893 Geleibiljet) naar Dordrecht Kops Pontonniers, 2 1/2 kg dynamiet in 1 kistje
- (11-10-1893) soldaat J.A. Blom, bij Bern. Blom Kasperspad Herm Josinahof 46
- (19-10-1893) s.s. Franie, M. van der Schulp
- (Parket ambtenaar o.m. 13-10-1893) Maria VETH 43 hsvr. Gijsb. den Hartog (handwagen)
- (13-10-1893) Pieter de Zeeuw, kantoorbediende, geb. Zaandam, Boogjes 53
- (14-10-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 4-10-1893 veroordeeld zijn:
1) Arie Roodnat, 55
2) Jan Casper Deering, 21
3) Gerrit Johannes Zwang, 53
4) Cornelis Adrianus de Lange -
5) Lambertus Evers, 48
6) Machiel van der Boor, 52
7) Theodorus Kramers, 21
8) Frans Kruisifikse, 64
9) Cornelis Uitdenbogaard, 68
- (17-10-1893) overlijdenskaart Jan Anthonij Smits van Nieuwerkerk wed J.P.D. Bouvy, 73 jaar.
- (19-10-1893) J.H. van der Weijer te Utrecht, Anna Maria Geertruida ONSTENK geb. Gouda 13-2-1863, dienstbode Th.F.W. Burger, dir. Dordr. Nbl., heeft verkeering met Johannes Louwman, ambt. Rijksbel, tijdelijk te Gorinchem (Weeshuis Kromhout opgevoed).
- (19-10-1893) Martinus van der Schulp, vergunning dragen wapen (revolver).
- (Kruiningen 24-10-1893) Cornelis Wensveen.
- (24-10-1894) A.F.W. Wegman geb. Kortleven, onder 's-Gravendeel gevischt 't lijk van Ferdinand Hermann Heinrich BIETZ, sedert 11/10 jl vermist (in logement te Dordrecht), Rotterdamsch Dagblad 23-10-1893.
- (26-10-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 18-10-1893 veroordeeld zijn:
1) Gerrit van der Meiden, 55
2) Adrianus Bos, 60
3) Hendrikus Ridderhof, 39
4) Andries Simon Fok, 46
5) Teunis Stuurman, 30
6) Hendrik Vermeulen, 36
7) Hendrik Donkelaar, 47
8) Hendrik Schouten, 52
9) Theodorus Kramers, 21
10) Pieter de Waard, 45
11) Cornelis Uitdenbogaard, 68
- (Papendrecht 29-10-1893) begr. Antonius Cornelius Eekhoudt, R.K. Begraafplaats Dordrecht
- (secr. H.M. Koningin Regentes, Het Loo 19-10-1893) H.G. Recourt, pakhuisknecht

(envelop 3)
- [krant] Wekelijksche Courant De Nijverheid nummer 1 4-1-1893 1e jrg. (pag. 5. kleine brandbluschtoestellen)
- (Nederlanderschap 1-8-1893) H. Bongers, Altona bij Hamburg.
- A. Blijlevens.
- (Parket ambtenaar o.m. 11-8-1893) Antoniuys van [..] 23, schilder, handwagen.
- (Zwijndrecht 16-8-1893) Johannes Nicolaas Leo de Graaf, R.K. begraafplaats Dordrecht.
- (Sliedrecht 16-8-1893) Mattheus Abraham Hendrik Onderwater, begraven Dordrecht.
- (21-8-1893) hoornblazer H. Pruim huwelijk Aaltje Lugten
- asp. volontair P.A.G. Hofman, zoon van A.C. Hofman.
- (1-8-1893 en 24-8-1893) viering geboortedag Wilhelmina, draaimolen speeltuin, J. Dekker, Vest 72
- (25-8-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-8-1893 veroordeeld zijn:
1) Barnardus Valk, 70
2) Willem Harremanse
3) Jan Knikke
4) Roelof Hendrik Claas
5) Adam Batstra
6) Adrianus de Lange
7) Dammes Tims
8) Pieter Dirks
9) Pieter de Waard
- (20-7-1893) eerepoort Korte Breestraat (huizen Moolekamp en Reymakers)
- Dirk Johannes van Stralen, 42, schipper 'Nooit Gedacht' in Nieuwe Haven. Aanvaring op Merwede 14 April (C.J. Sloots)
- (2-9-1893) Jan de Graaf, 47 geb. Strijen-sas, loods op Rijn en Zeeland, wonende Wijnstraat 27 (gratificatie H.M. Koningin-Regentes)
- (5-9-1893) Jenneke Meiboom, 38 huisvr. Mijndert Mijnders, Kromme Elleboog 25
- (28-8-1893 Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht GORINCHEM op de 14-8-1893 veroordeeld is:
Nicloaas Blom, 32 jaren
- (9-9-1893) Zooals U uit het Inspecteursrapport zal blijken, zijn er heden namiddag een 4-tal klachten ingekomen omtrent den bruinharige hond van den koopman in gemaakte kleederen W. Hemelraad aan de Voorstraat 220 alhier (... muilkorf gedurende 3 maanden)
- (11-9-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-8-1893 veroordeeld is:
1) Cornelis de Nies, 30
2) Willem Uittenbogaard, 27
3) Hendrik Riske, 60
4) Martinus Ponte, 41
5) Willem Louman, 38
6) Jan Staat, 41
- (Veenhuizen 14-9-1893) Pieter van der Most

(envelop 4)
- (Oost en West Barendrecht 1-1-1892(!)) begr. Abraham den Hartog, 81, Israel. begraafplaats te Dordrecht
- (6-7-1893) Jozina Cornelia van Doorn, 33, huisvr. Anthonie v.d. Put
- (3-7-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-6-1893 veroordeeld is:
1) Petrus Johannes Noldus, 19
2) Gerrit Fransen, 29
3) Cornelis Kalis, 16 (doorgestreept)
4) Leendert van Brandwijk, 57
5) Josephus Kooke, 51
6) Hermanus Jeronimus Logger, 55
7) Jan Klaassen, 64 (doorgestreept)
8) Jan Zwang, 49
9) Willem Pidoux, 65 (doorgestreept)
10) Willem Wulfse, 26
11) Abraham Bruijne, 42
- (4-7-1893) kol militair Johannes Franciscus Garama
- Aalbert Kramp, kok mil hospitaal, behuwdmoeder Meijerink in Krankz. Gest.
- (7-7-1893) Huibert den Brandt, behuwdbroeder A.H. Onderwater in Krankz. Gest.
- (Zwijndrecht 6-7-1893) Dirk Broos, 2 jaar, op R.K. begraafplaats te Dordrecht
- (Dubbeldam 8-7-1893) Pieternella van Kamp, begr. alg. begraafplaats te Dordrecht
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1893)
- (20-7-1893) ballasthaler J. KIELE / pakhuis van den Heer BAX
- (20-7-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 12-7-1893 veroordeeld is:
1) Johannes de Lange
2) Adrianus van der Linde
3) Paulus Malij
4) Huibert van der Laars
5) Christoffel Vermeulen
6) Pieter Zwang
7) Willem Leendert van Riemsdijk
8) Jacobus of Thomas Bartels
9) Jan Zwang
10) Ferdinand Charles Steensel van der Aa
- (29-7-1893) Aan Burgemeester van Dordrecht,
Naar aanleiding van het vermelde in het Dagrapport van jl Donderdag den 27 dezer sub 2 Ure betreffende het voorgevallen met den grijzen keeshond van den heer Frederikus Carolus de Hosson alhier woonachtig aan de Nieuwe Haven No. 35, heb ik de eer UEd.A. te berichten dat ik onmiddellijk den heer H.L. Ellerman, gemeentelijke veearts heb uitgenoodigd het dier in oogenschouw te nemen, wiens rapport luidt, dat hoewel hij den bewusten hond niet kwaadaardig heeft bevonden, hij het doch met het oog op de reeds vroeger over den hond ingekomen klachten noodig oordeelt, des eigenaar de verplichting op te leggen, het dier gedurende drie maanden van een muilkorf te voorzien.
In vereeniging met dit advies stel ik U voor in dien zin een bevel te willen uitvaardigen. Na het verstrijken van den termijn zal ik bedoelden hond andermaal doen onderzoeken en zoo noodig een nader voorstel indienen.
De Commissaris van Politie Schutte.
- (Made en Drimmelen 30-7-1893) Adr. Blijlevens (aanbesteding)
- Provinciaal Blad 35 veevoeder + grote aanplakbiljet met diti tekst
- Weeshuisschool (aantal leerlingen)
- (18-1-1893) Vakopleiding in Nederland

(Laatst gewijzigd: aug. 2005.