Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 15-12-1856


Vergadering 15 December 1856 Ten Raadhuize. Present de heeren Timmers Verhoeven, den Bandt van Heekelingen, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft, J.S. Vriesendorp, L.N. Roodenburg, A.J. Schouten, G.N. Itz;
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De Secretaris doet rekening en verantwoording over de jaren 1853:1854 en 1854:1855 waaruit blijkt er een goed slot bestaat van f 26,44; geene aanmerkingen zijnde worden deze rekeningen goedgekeurd en door de Voorzitter geteekend.
De beoordeeling der teekeningen wordt besloten te zullen plaats hebben in de maand januarij van het volgend jaar.
ter tafel gebragt zijnde een conceptreglement voor eene op te rigten Nijverheidsschool, vraagt de Voorzitter daarover het gewelen(?) van Hoofddirecteuren der Bouwk Teekenschool naar aanleiding van het deswege in de raad verhandelde.
De heer J.B. 't Hooft vraagt hierop het woord en zegd hoofdzakelijk het volgende: dat reeds vroeger ook door de vorigen voorzitter de heer Lotsij het wenschelijk de uitbreiding van de teekenschool is betoogd doch in verband met de uitbreiding van het lokaal; Bij spreker is het daarmede eens, want als zulks in het tegenwoordig lokaal moest plaats hebben, zoude het zijn een bederven van het thans bestaande en wat nu het concept-reglement der Nijverheidsschool betrefd de daarbij voorgestelde laagste Klasse houdt zijns inziens nagenoeg hetzelfde in als thans op de Bouwk. Teekenschool wordt geleerd, terwijl de tijdsbepaling der lessen voor alle klassen MINDER is dan de leerlingen thans genieten; ook komt bij het onderwijs in dit reglement geconcipieert voor van handwerkslieden minder behoefte hebben, zooals o.a. de Kennis der Logarithme; hij maakt derhalve de conclusie er groot bezwaar is te vinden om het thans bestaande goede te vernietigen, te meer daar geen school als men bedoelt zou kunnen worden opgerigt zonder meerder en ruimer lokalen en geldmiddelen.
De leden zich allen met dit gevoelen vereenigden, wordt nu het woord gegund aan de Hoofdonderwijzer, welke de thans reeds 24 jaren met goed gevolg bestaan hebbende Bouwk Teekenschool verdedigt, ook in vergelijking met sedert korte jaren bestaan hebbende Nijverheidsschool.
De Voorzitter daarna het woord nemende zegt: dat hij na het hooren der adoreren meent te kunnen komen tot het besluit, dat het te bejammeren zoude zijn eene inrigting dus met  ..t(?) 24 jaren, heeft bestaan, met eene nieuwe zou worden ineengesmelten, wanneer zij daardoor welligt een benadeeld dan beordeeld zou kunnen worden.
De Hoofdonderwijzer vermeent nog te moeten opmerken dat de ontwerpen van het concept-Reglement over de Nijverheidsschool zich nog nimmer de moeite gaven om de Bouwk Teekenschool van nabij gade te slaan en derhalve daarover ook niet met grond kunnen oordeelen.
De heer J.B. 't Hooft zegt ten slotte nog in het midden te moeten brengen dat het misschien noodig en nuttig zal zijn, dat de leerlingen Chemie en andere wetenschappen leerden doch dat zulks een punt van nadere overweging zou kunnen uitmaken.
Geen der leden het woord meer verlangende wordt besloten het schriftelijk advies van den Hoofdonderwijzer af te maken om daarna nader rapport aan de raad te kunnen doen.
Wordende nu geene voorstellen meer zijnde, de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.