Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 12-1-1836


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Dingsdag den 12 Janu. 1836. Present de heeren A. van der Linden Fz Presid, C.G. 't Hooft en F. van der Elst als mede de hoofd-onderwijzer.
Na dat de notulen der laatste vegradering van 21 September a.o p:o waren gelezen en goedgekeurd, werd door den Heer President te kennen gegeven, het hoofdzakelijke doel dezer vegradering te zijn: ten einde bepalingen te maken, aangaande het teekenen naar den prijs, waar mede weldra zoude dienen te worden aangevangen en werd eerstelijk besloten aan den hoofd-onderwijzer over te laten, om daar mede te doen beginnen, dan, wanneer hij dat voegzaam en geschikt zal oordeelen wordende wijders op zijne voordragt bepaald, dat bij de afdeeling bouwkunde zal worden geteekend naar den Prijs, als:
door de eerste Klasse eene Dorische Collonnade
de tweede Klasse een Dorisch Portiek
de derde Klasse een trap en vestibule van een voornaam gebouw
& de vierde of hoogste Klasse eene eigen ordonnantie van een voornaam woongebouw, volgens een bijgevoegd Programma.
Voorts werd visie genomen van de modellen door den Onderwijzer in het handteekenen, voor de afdeeling tot het teekenen naar den prijs voorgedragen, welke met allen even doelmatig en geschikt geoordeelt wordende, daar in eenige verandering gemaakt en aan den hoofd Onderwijzer verandering opgedragen werd, om nog een exemplaar aan de kooper van het werk waar uit deze modellen genomen waren, als hoogst nuttig en geschikt ten dienste van deze School geoordeeld wordende, vooral ook te einde meer leerlingen in de zelfde Klasse te gelijk het zelfde onderwerp te kunnen laten teekenen. En werd ten aanzien van de afdeeling Meetkunde bepaald, na den afloop der Cursusr en examen ten overstaan van deze Commisie, in dit vak te doen plaats hebben, om daat na de Uitspraak wegens de prijzen te doen.
Hier na met naauwkeurigheid nagegaan zijnde, de aanteekeningen van afwezigheid bij het Onderwijs in elk der verschillende afdeelingen, zoo werd door hoofdbestuurderen met leedwezen opgemaakt, dat 5 der leerlingen als: F. de Kreuk, J. Havers, A. rand, J.A. Singels & A.P. Bruggeman zich bijzonder aan nalatigheid in deze hadden schuldig gemaakt, zoodanig dat besloten werd, die van het dingen naar den prijs uit te sluiten, terwijl 8 derzelve namelijk: C.J. Schotel, H. Bekkers, M. van der Weijde, A. van Roozendaal, G. den Turk, B. Vermeulen, A. van Varik, A.Boers Junior die, hoewel den een minder en den andere meer, de lessen zonder behoorlijke voorkennis hadden verzuimd, voor dit maal nog tot het teekenen, naar den prijs, zullen worden toegelaten, met ernstige waarschuwing, om zich voor verder verzuim te wagten, op dat de Commissie zich niet genoodzaakt moge zien, hunne overtreding van Art 11 van het Reglement van orde, ook met uitsluiting te moeten straffen - en zal dit besluit aan de leerlingen door de Heeren Onderwijzers worden voorgelezen een op de Teekenzaal, onder het Reglement van orde, worden aangeplakt.
Te dezer vergadering werd nog door den Heer President overgelegd, den Staat van begroting voor dezer Stads bouwkundige Teekenschool, voor den dienst van het Jaar 1836. Zoodanig als die in dato 28 October 1835 door den hoofd Onderwijzer dezer School was opgemaakte, bedragende het totaal der daar op voorgedragen behoeften f 600 en zijnde door zijn Ed nagezien geteekend en ingezonden.
Eindelijk nog werd door den hoofd Onderwijzer kennis gegeven dat behalven het bij de vorige vergadering opgegeven getal leerlingen zich nog nader had aangemeld en was aangenomen C. Schalk van der Schalie, die nog tot de vroegere leerlingen behoorde, en waar mede dan het getal der leerlingen voor deze Cursus tot 35 was geklommen. Geene zaken verder ter dliberatie voorkomende werd hier mede deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.