Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 30-5-1836


Vergadering van heeren Hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool, gehouden op Maandag den 30e Mei 1836. Present de heeren A. van der linden Fzn President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De notulen der vergadering van 11 April en gecontinueert den 2 Mei laatst werden na resumptie goedgekeurd, en naar aanleiding van de door den Heer President terug ontvangen 4 Teekeningen van de hoogste Klase Bouwkunde, vergezeld van eene schriftelijke bevordering van den Heer Tollus in s Hage, waar bij dezelve naar rang van verdiensten werden aangewezen - werd overgegaan om als nu dezelve teekeningen, ook nog eens nader te beschouwen, om te zien, in hoeverrre men zich aan het oordeel van genoemde Heer zoude meenen te moeten houden, en nadat ook het gevoelen van den Heer hoofd-onderwijzer in deze was geraadpleegd, zoo was het resultaat daar van, dat wat de primus betrof, men alggemeen zich met de uitwijzing van de Heer Tollus [Adriaan Tollus (1783-1847), stadsbouwmeester] confirmeerde, die de eerste prijs toewees aan de Teekening gemerkt C en bleek bij opening van het naambriefje te zijn van J. de Koningh - wat echter de secundus betrof was ook het gevoelen algemeen, doch eenigzints afwijkende van dat, van genoemde Heer, daar men meende aan de Teekening gemerkt B de voorkeur te moeten geven boven A zijnde volgend het naambriefje van A. Boers Senior.
Door den hoofd onderiwjzer werd eene schriftelijke voordragt der prijzen voor de onderscheiden Klassen overgelegd, welke geresumeert zijnde, door de Commissie werd goedgekeurd.
Nadien bij onderzoek gebleken was dat twee der leerlingen, vroeger in de zelfde Klasse bekroond waren, in welke hen nu de prijs was teogewezen, namelijk in de afdeeling bouwkunde, aan J. van Aardenne in de 3e klasse, het getuigschrift in 1835 en aan G. Schut in de 2e klasse de 2e Prijs mede in 1835 zoo werd, daar die strijdig zoude zijn, tegen Art 20 van het algemeen reglement begrepen zonder het hen prijs uit te reiken, daar van vereerende melding bij de anastaande prijsuitdeeling te maken - wordende die als nu bepaald op vrijdag den 22 Julij aanstaande, dit morgens ten elf ure in dat ter bijwoning dezer plegtigheid even als vroeger zullen worden uitgenodigd HH Burgemeester en Wethouders en de overige elden van den Raad, benevens eene Cimmissie van het Teeken-Genootschap PICTURA.
Terwijl op vriendelijke instantie van den Heer President en verdere Leden, de Heer Kist zich wel geliefde te verbinden tot het houden eener te dier gelegenheid passende toespraak.
Bij algemeen goedvinden werd nog bepaald, de uitwijzing der behaalde eere prijzen niet kenbaar te maken; en werd eindelijk nog de hoofd Onderwijzer geautoriseert tot het aankoopen van eenige bijzonder dienstige werken voor de School aan zijn oordeel overgelaten, en de vergadering hier mede gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.