Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

's-Gravendeel: erfpacht 1732-1735


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer 2159-2161-2162-2163


Erfpachten 1732-1733

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer 2161 (Rekeningen en verantwoording van de inkomsten uit erfpachten over de jaren 1732-1733

Omme de stad Dordrecht overgebragt bij den Rendant Cornelis Bosvelt aan kanden van de Ed: G: Achtb: Heeren Burgemeester van de stadt Dordrecht op den 13 julij 1733 Reeckening gedaen bij Cornelis Bosveld als bij de Wel Ed: Groot: Egtb: Heeren Burgemeesteren der stadt Dordrecht geauthoriseert sijnde tot den ontfangh van des Graaffelijkheijts Erffpagten door wel gemelte haer Ed: Groot: Agtb: bij de ambagts heerlijkheijt 's-Gravendeel en Leerambagt geheft, als anders en dat van ontfangse over den jaer 1732
zijnde deze heerlijkheijt ingekogt op den 10 aug 1731  
verscheijne de 1e januarij 1733 Eerstelijk ontfangen de erffpagten op de huijse en erve volgens het qouhier bedragen de een somma van twee hondert en veertien gulden agtien stuijvers, twaalff penn den alhier deselve ..... F 214, 18, 12
Nog ontfange van de wed. Dirk Willemsz Vroman over den erffpagt van een stukje gors groot ontrent 1 1/2 merge gelegen aen de noortseijde van de haven van 's-Gravendeel versch: kersmis 1732 de somma van vijfftien gulden dus .... F 15, -
  Nog ontfange van Dirk Dirkze de Leeuw de Sa van ses gulden over een jaer erffpagt van de Coorn molen tot 's-Gravendeel versch: als vore dus F 6, -
  Nog ontfange van de Heer Mieghiel de Bevere de Sa van eene gulde over een jaer recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en binnen berm van :dijk van 't landeken besuijden de have van 's-Gravendeel dus verschenen ... F 1, -
volgens acte van aanstelling indato 20 maart 1732 Nog ontfange van de wed Mels Aartoom de Sa van thien gulde wegens een jaer recognitie van den regtcamer versch: den 20e maart 1733 dus ... F 10, -
mede volgens acte indato 27 maart 1732 Nog ontfange van Jacob Muijlwijk de Sa van twaalff gulde over een jaer recognitie van te mogen reijden met de vragtwagen versch: den 27e maart 1733 dus ... F 12,-
  Nog ontfange van Cornelis de Kreek de Sa van thien gulde wegens een jaer recognitie van het bevare van 't veer van 't Spuij op de stad Dordrecht, en Rotterdam versch: den 31 maart 1733 dus ... F 10,-
  Nog ontfange van Arij van der Giessen de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie van 't bevaren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordregt en Rotterdam versch: als vore dus ... F 12,-
  Nog ontfange van Pieter Rijkhoek de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie over en ter sake, en verschenen als vore, dus ... F 12,-
  Nog ontfangen van Arij Stookers de Sa van drie gulde wegens een jaer recognitie mede over en ter sake en versch: als vore dus ... F 3,-
  Nog ontfange van Jan Jansz Visser de Sa van twee gulde over een jaer recognitie wegens het bevaeren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordrecht, versch: als vore dus ... F 2,-
  Nog ontfange van Rijn Paulusse van der Linden de Sa van twee gulde wegens een jaer recognitie wegens het bevaren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordrecht verscheene als voore dus .. F 2,-
volgens acte van aanstellingen Nog brengt den voorn. Bosveld alhier in ontfang de Sa van vier hondert vijfftijg gulden over een jaer recognitie van 't schout, secretaris, bode en vendumr ampte van 's-Gravendeel en Leerambagt versch: den 10 aug 1732 dus ... F 450
  Nog brent den voorn. Bosveld alhier in ontfangh de somma van thien stuijvers de welke heeft ontfange van de Heer Cornelis Terwe over een jaer pagt van de visscherij in de wateren van Maasdam op de gront van Bonaventura versch: kersmis 1732 dus ... F 0, 10-
Prima et totalis somma van den ontfang de rekeninge bedraagt zeven hondert vijfftig gulden, acht stuijvers en 12 penningen
regge 750-8-12
wert wel gebragt Eerstelijk op den 7 junij 1732 betaalt aen de Heer Johan van der Burgh over geleverde noteboomen omme te plante tot 's-Gravendeel volgens reecke ordtie en quitantie ... F 35, -
  Nog wegens verdiende arbeijtsloonen en vinde niets gedistingeert, soo dat deselve sullen sijn gevorigt ende gecombineert onder andre stadarbeijders haer daggelde over 21 dagen de Sa van .. F 21,-
  betaalt aen paaltjes, zijldoeken en vragt te same .. F 10, -
  Nog betaalt aen de klerck van D'Heer Rentmeester Generaal van Zuijdholland voor het schrijve van de qouhieren van de erffpagten de somma van twaalff gulde dus ... F 12, -
  Eijndelijk aen den Rendant in dese de somma van twintigh gulde heb bij Heere Borgemmesteren toegevoegt over het copieren van de voors qouhiere en andre moestens rakende de ambagts Heerlijkheijt gedaen den alhier deselve F 20, -
Prima et totalis somma van den uijtgaef deze rekeninge bedraagt acht en negentig gulden en thien stuijvers
regge 98-10-0
vereffent denuijtgeef tegens den hier voren staanden ontfang, bedragende een somma van zeven hondert vijftig gulden, acht stuijvers en twaalff penningen komt meede ontfangen als uijtgegeven over zulks den rendant alhier aan de stadt Dordrecht schuldig blijft een somma van ses hondert een en vijftig gulden, achtthien stuijvers en 12 penningen.
regge 651-18-12
Aldus gehoort, gelooft ende gesloten, ten tijde als in het hooft dezes.


Erfpacht 1734

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer 2162 (erfpacht 1734)

Aantekeningen:

- Eerstelijk ontfangen de erffpagten op de huijse en erve volgens het qouhier bedragen de een somma van twee hondert en veertien gulden agtien stuijvers, twaalff penn den alhier deselve ..... F 214, 18, 12
- Nog ontfange van de wed. Dirk Willemsz Vroman over den erffpagt van een stukje gors groot ontrent 1 1/2 merge gelegen aen de noortseijde van de haven van 's-Gravendeel versch: kersmis 1733 de somma van vijfftien gulden dus .... F 15, -
- Nog ontfangen van Dirk Dirkse de Leeuw de Sa van ses gulden over een jaer erffpagt van de Coornmolen tot 's-Gravendeel versch: als vore dus F 6,-
- Nog ontfange van de Heer Mieghiel de Bevere de Sa van eene gulde over een jaer recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en binnen berm van :dijk van 't landeken besuijden de have van 's-Gravendeel dus verschenen ... F 1, -
- Nog ontfangen van Pleun de Quartel de Sa van thien gulden wegens een jaer recognitie van de regtcamer versch: 20e maart 1734.. F 10, -
- Nog ontfange van Cornelis de Kreek de Sa van thien gulde wegens een jaer recognitie van het bevare van 't veer van 't Spuij op de stad Dordrecht, en Rotterdam versch: den 31 maart 1734 dus ... F 10,-
- Nog ontfange van Arij van der Giessen de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie van 't bevaren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordregt en Rotterdam versch: als vore dus ... F 12,-
- Nog ontfange van Pieter Reijkhoek de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie over en ter sake, en verschenen als vore, dus ... F 12,-
- Nog ontfangen van Arij Stookers de Sa van drie gulde wegens een jaer recognitie mede over en ter sake en versch: als vore dus ... F 3,-
- Nog ontfange van Jan Jansz Visser de Sa van twee gulde over een jaer recognitie wegens het bevaeren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordrecht, versch: als vore dus ... F 2,-
- Nog ontfange van Rijn Paulusse van der Linden de Sa van twee gulde wegens een jaer recognitie mede over en ter sake en versch: als vore dus ... F 2,-
- Eijndelijk brengt den Rendant alhier nog in ontfangh de Sa van thien gulde wegens een jaer pagt van de voorsz: drie stuijvers op de tonne bier versch: den 30 julij 1733 dus .. F 10,-


Erfpacht 1735

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer 2163 (erfpacht 1735)

Aantekeningen:

- Eerstelijk ontfangen de erffpagten op de huijse en erve volgens het qouhier bedragen de een somma van twee hondert en veertien gulden agtien stuijvers, twaalff penn den alhier deselve ..... F 214, 18, 12
- Nog ontfange van de wed. Dirk Willemsz Vroman over den erffpagt van een stukje gors groot ontrent 1 1/2 merge gelegen aen de noortseijde van de haven van 's-Gravendeel versch: kersmis 1734 de somma van vijfftien gulden dus .... F 15, -
- Nog ontfangen van Dirk Dirkse de Leeuw de Sa van ses gulden over een jaer erffpagt van de Coornmolen tot 's-Gravendeel versch: als vore dus F 6,-
- Nog ontfange van de Heer Mieghiel de Bevere de Sa van eene gulde over een jaer recognitie van te mogen beplanten den binnenloop en binnen berm van :dijk van 't landeken besuijden de have van 's-Gravendeel dus verschenen ... F 1, -
- Nog ontfangen van Pleun de Quartel de Sa van thien gulden wegens een jaer recognitie van de regtcamer versch: 20e maart 1735.. F 10, -
- Nog ontfange van Cornelis de Kreek de Sa van thien gulde wegens een jaer recognitie van het bevare van 't veer van 't Spuij op de stad Dordrecht, en Rotterdam versch: den 31 maart 1735 dus ... F 10,-
- Nog ontfange van Arij van der Giessen de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie van 't bevaren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordregt en Rotterdam versch: als vore dus ... F 12,-
- Nog ontfange van Pieter Reijkhoek de Sa van twaalff gulde wegens een jaer recognitie over en ter sake, en verschenen als vore, dus ... F 12,-
- Nog ontfangen van Arij Stookers de Sa van drie gulde wegens een jaer recognitie mede over en ter sake en versch: als vore dus ... F 3,-
- Nog ontfange van Jan Jansz Visser de Sa van twee gulde over een jaer recognitie wegens het bevaeren van 't veer van 's-Gravendeel op Dordrecht, versch: als vore dus ... F 2,-
- Nog ontfange van de wed Rijn Paulusse van der Linden de Sa van twee gulde wegens een jaer recognitie mede over en ter sake en versch: als vore dus ... F 2,-
- Nog ontfangen de Sa van thien gulde wegens een jaer pagt van de drie stuijvers op de tonne bier versch: den 30e julij 1734 ... F 10,-


Register betreffende de heerlijkheid 's-Gravendeel en Leerambacht

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer 2159 (Register houdende aantekening van zaken betreffende de heerlijkheid)

Aantekeningen:

- (f. 11v) Het pontgelt op 's-Gravendeel blijkt bij appointement op een reg. van schout Hendrik Spronk (ook Sprong in f. 13), zijn de in alles van den volgenden inhout: .......etc.

NB.
I. Hendrik Spronk, schout 's-Gravendeel 1707-1719, tr. Susanna Willekens.
Kinderen:
1. Susanna Spronk, j:d: van 's-Gravendeel, volgt IIa.
2. Maria Agnita Spronk, j:d: van 's-Gravendeel. volgt IIb.

IIa. Susanna Spronk (Sprong), j:d: van 's-Gravendeel woont in de Schreversstraat geadsisteert met Susanna Willekens wed. van Hendrik Spronk haare moeder, otr/tr. Dordrecht 2/23-5-1744 (onderscheiden gezindten) Johannes Doom, j:m: van Leijden woonende omtrent de Munte geadsisteerd met sijn vader Thomas Doom.
Uit het huwelijk:
1. Susanna Maria, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 1-12-1745.
2. Maria Susanna, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 29-1-1747.
3. Alida Hendrika, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 26-3-1749.
4. Hendrik, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 13-10-1751.
5. Johanna Frederica, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 27-3-1753.
6. Thomas Abraham, ged. Dordrecht (Ev. Luth.) 9-4-1755.

IIb. Maria Agnita Spronk, j:d: van 's-Gravendeel woond voor 't Bagijnhoff geassisteert met haare moeder Susanna Wilkens wed. Hendk Spronk, otr/tr. Dordrecht 8/29-5-1745 (onderscheiden gezindten) Johannes van Olwen(?), j:m: van Hildershym woond bij de Roode brug geass. met zijnen oom Johan Coenraad.

- (f. 13v) Rechthuijs 's-Gravendeel bij Mels Pieterse Aartoom

- (f. 15) 27-3-1732 Jacob Janse Muijlwijk aangesteld als voerman 's-Gravendeel

- (f. 15 en 15v) Schippers 's-Gravendeel
Op den 31 maert 1732 tot ordinaere schipper bij Heeren Burgermeester op een jaarlijkse recognitie aangestelt de volgende, namenlijck:
Cornelis de Kreek op F 10, -
Arij van der Giesse F 12, -
Pieter Rijkhoek op F 12, -
die klijne schuijties voeren, als
Arij Stokers F 3, -
Jan Janssen Visscher F 2, -
Rijn Paulisse van der Linden F 2, -
Alleen deze limitatie dat diegene die de klijne schuijties voeren en daarom de mindere recognitie betalen, niet zullen vermoegen koorn ofte granen te voeren, dog wel vlas, en zig verder zullen moeten behelpen met het doen van bootschappen zijnde de grooten onbepaalt, dog zoowel d'een als d'andre tot kennelijk weder zeggen toe.

- (f. 15v) 3-4-1732 Planting nooteboomen op 's-Gravendeel (35 st. á F 1, -)

- (f. 18v) 31-3-1735 Regt Arie Ariensz Stooker om zijn demissie als schipper van 's-Gravendeel op Dordrecht en Rotterdam (kan 't veer niet meer bedienen door hooge ouderdom)

- (f. 18v) Regt Cors Ariensz de Jong om het veer van 's-Gravendeel op Dordrecht en Rotterdam

- (f. 19v) Schippers van 's-Gravendeel
21 maert 1735 is Grietie Stoffels in plaats van haar man Rijn Paulusz van der Linden aengestelt op het veer van 's-Gravendeel op Dordrecht, op sodanige recognitie als haar man daarvan jaarlijks betaalt heeft.

- (f. 19v+20) Vijffde nominatie van schepenen van 's-Gravendeel
op de 26 meij 1736 is door schout van 's-Gravendeel ter Camere van Heeren Burgemeesteren overgegeven de volgende nominatie van scheepenen:
Bastiaan Janze Kuijp
Hendrik de Burger
Japhet Jutvelt obiit
Huijbert van Rossum
Pleun den Dorst
Bastiaan Boender
Pieter Vervooren

Jan van Trigt
Jacob Mookhoek
Aelbert Tonisse Boer
Willem Krentjer
Wouter Janze van der Giessen
Leendert Huijge Tak
Arij Jooste Wildeman


- (f. 22+22v) 31-3-1738 Requeste de Groote schippers van 's-Gravendeel en Leerambagt
Geven reverentlijk te kennen Arij Cornelisse van der Giesse, Pieter Willemse Rijkhoek en Cors Ariense de Jongh inwoonderen van den Dorp en Heerlijkheijt van 's-Gravendeel, dat zij supplianten door de goede gunste van Uwedele Groot Agtbare sijn aangesteld gewerden tot schippers van het veer van 's-Gravendeel en Leerambagt op de Steeden Dordregt en Rotterdam ider op een jaarlijkxe recognitie van twaalff gulden de welke supplianten tot den jaere versch: 31e maert 1738 hebben betaalt, dog vermits den slegten teijt en het grootelijkx verminderen van vaart en vragt in de voorsz: veeren soo vinden de supplianten tot haare leetweesen sig als buijten staad om soo een swaare recognitie van twaalff gulden s'jaers sedert den voorsz: 31e maert 1738 te betalen, redenen waaromme de supplianten haer sijn keerende tot Uwedele Groot Agtbare met vorige reverentie versoekende Uwedele Groot Agtbare verdre goede gunste om de voorsz: jaerlijkxe recognitie te verminderen tot op een somma van drie guld: ider jaerlijkx tot teijt en wijle dat de voorsz: veere merkelijk quaamen te verbeten, wanneer de supplianten gaere in de voorsz: recognitie wilden wesen geaugmenteerd

- (f. 22v) 15-5-1741 Geeft reverentelijk te kennen Arij Cornelisse de Kreek, dat door het overlijden van Cornelis de Kreek desselfs vader is comen te vaceren en open te vallen het veer van het Spuij onder de Jurisdictie van Uw Edele Groot Achtbare Ambagt Heerlijkheijt op de Steede Dordrecht en Rotterdam en den suppliant sig gaerne met seclusie van anderen met het voorsz: veer sag begunstigd ... etc.

- (f. 25v) Verhuring van visserije (genoemd: Arij Bestenbreur)

- (f. 26+26v) 16-4-1744 Requeste Arijaantie (Hen)Derikse Bravenboer en haar soon Hendrik Janse Visser:
Geeft reverentelijk te kennen Ariaantie Hendrikse Bravenboer wed. Jan Janse Visser in sijn leven geweest zijnde schipper met een klijn schuijtie, op soo genaamde boterschipper in het veer van 's-Gravendeel en Leerambagt op de stad Dordregt, dae haren voorn: man eenige tijd geleden is comen te overlijden waardoor het voors: veer is comen te vaceren en open te vallen, en van haar soon Hendk Janse Visser out 24 jaeren van zijn kintsheijt aff tot heden met sijn vader het voors: veer heeft bedient, en de suppl: gaerne sag dat haren voorn: soon met het voorn: veer door U: Ed: Gr: Achtb: wierde begunstigt met de last dat den voorn: haren soon gedurende de tijd, dat sij suppli: in leven blijft alle haren goederen en bootschappen, soo tot haar huijshouding als tot haar winkeltie behoorende voor niet van Dordt mede en thuijs sal brengen soo en in die voegen als hij andere luijden goederen doet, het welk haar supplt tot haat gering bestaan veel soude toebrengen versoekende met alle ..etc.

- (f. 30+30v) 18-7-1746 Request de wed van Rijn Pauluse van der Linden (=Grietje Stoffelse Visser/62 jaar) approbate van de verkoop van haar schuijtje (zijnde een van de klijne) aan Hendrik Ariense Mol en den zelve H.A. Mol om het veer van 's-Gravendeel op Dordregt
* haar soon 2 jaren geleden gevaren naar Oostindien
* zij heeft in die 2 jaar met knegt het veer bedient; met grote kosten

- (f. 42v) Recommandatie van Abraham van Harthals tot schoolmeester van 's-Gravendeel

- (f. ongenummerd) 3-9-1770 Regt van Arij de Kreek (beurtschipper) om ontslag en van Willem Verschoor omme met het veer van 't Spuij op Dordrecht en Rotterdam te werden begunstigt

- (f. ongenummerd)(doorgestreept) 1780 Regt van Teunis Aardoom omme het klijne schuijte veer van 's-Gravendeel op Dordrecht door de demissie aan Jacob Mol

- (f. ongenummerd)
Artikel 1: Daar zullen twee koorn-schippers weezen, de welke zig ieder van een bequaam en siffisant overdekt vaartuijg zullen moeten voorzien en alzo onderhouden, om daar mede buijten schaade of pericul der ingezeetenen goederen te kunnen transporteeren.
Artikel 2: Een van de voornoemde twee koorn-schippers zal, een geheel jaar agter den anderenm in te gaan met den eersten junij 1780, en zullende expereeren den laatste meij 1781, bevaaren het veer van 's-Gravendeel op de stad Rotterdam en zulks alle weeken des zondags goederen, als van 's-Gravendeel naar Rotterdam gezonden, ofte van daar ontbooden zullen worden, edog bij zo verre hij schipper geen twee gulden per vragt konde maaken, zal hij niet gehouden weeren te vaaren.
Artikel 3: De andere van de voorn: twee koorn-schippers zal, een geheel jaar geduurende, mede in te gaan met den 1e junij 1780 en zullende expireeren met den laatsten meij 1781, bevaaren het veer van 's-Gravendeel op de stad Dordrecht en zulkx alle weeken des donderdags op de markt-dag met graanen, zaad, vlas en alle zak-goederen, en van daar beurt op Dordrecht.
Artikel 4: De voorn: koornschipper, de beurt op Dordrecht, bevaaren zal zig ook in staat moeten stellen, en zig gereed en bij der hand houden, om dagelijks (des gerequireert wordende) des saturdags, maandags, dinsdags en woensdags, met een bequaamen Hogaard-schuijt, graanen, zaad, vlas en andere zak-goederen van 's-Gravendeel naar Dordrecht te boeren, en bij aldien de voors: koorn-schipper op eenige van de ... etc

- (f. ongenummerd) 16-10-1780 Request van Meeuwis Uijtterlinden om het veer van 's-Gravendeel op Dordrecht en Rotterdam

- (f. ongenummerd) 2-1-1782 Regt van Teunis Aardoom omme het klijne schuijte veer van 's-Gravendeel op Dordrecht door de demissie aan Jacob Mol

NB. In de inventaris van het Stadsarchief van Dordrecht komt het volgende voor, maar helaas ontbreekt het aldaar:
Kohier betreffende de inkomsten aan de impost op zout en zeep in de heerlijkheid 's-Gravendeel 1723 (Archief:3, Inv. nr: 3991)

Laatst gewijzigd: januari 2002.