Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

's-Gravendeel: familiekohier 1674


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3982 (Kohier betreffende de inkomsten aan familiegeld in de dorpen in de Hoekse, Zwijndrechtse en Alblasserwaard 1674

Dit is de letterlijke transcriptie van het familiegeld 1674 van 's-Gravendeel, een van de vele dorpen die in dit archiefdstuk voorkomen. Zie hier voor de namen van Hendrik-Ido-Ambacht: http://home.planet.nl/~vorm/hia-famg1674.htm.


blad 1

# op Corn Willemsz
Amersfoort 1/3 0:15:0
Willem Arensz
Lapper 1/3 0:15:0
Comp. voorsz Willem Ariensz
heeft met eede verclaart
dat hij tegenwoordig geen 1000 gl
aan goederen heeft actum
den 2 feb 1709. Coram...
Belaarts en Gevaarts.
Hendrick Ariens 1/3 0:15:0
2:5:0
Comp. Hendrick Ariensz heeft met eede vercl[aar]t dat hij in den jare 1692 geen 1000 gl was enpresent geen 1000 gl gegoet te sijn den 25 feb. 1709. Coram d hr Chronick.
Quohier van alle de fa[milien]
resorterende onder den Dorp[e van]
's Gravendeel ende Leer-Am[bacht]
opgegeven, en gemaeckt bij schout
en Gerechten van 's Gravendeel
en Leer-Ambacht voornt. door
speciale last, ende ordre van Ed.
heere Gecomitteerde van Holl[and]
en Westvrieslandt, in dato den 29 dec [1674?]
2000-0- Jan Ariensz Verdonck .... 12-0
Compareerde Arij Pleunen Droogendijk, Coen Willemse Aert Oom, Gerrit de
Ruijter in huwelijk hebbende Pietertje Willems Aertoom, Arie Danielse de Ruijter getrout
hebbende Lijsbet Willems Aertoom, Lijntje Jans Aertoom, Lijsbet Aertoom, Mels
Aertoom, en Arij Wouterse Vroman, als voogt over de minderjarige kinderen van
Willem Mels Aertoom, Jan Mels Aertoom, Lijsbet Koene Aertoom, Mels Willems
Aertoom, van Neeltje Jans Aertoom en de kinderen van Ariaentje
Jans Verdonk, alls Erfgen: van Lijsbet Koene Laest wed van Jan Ariens Verdonk de welke met
Eede hebbe verclaert dat de voorn: Lijsbet Koene in den jare 1702 geen duijsent gl gegoet
was, en hare boedel tegenwoordig geen 1000 gl gegoet te sijn. Actum
den 6 julij 1708. Coram de hr Johaan Cletcher.
1500-0 Josijn Ariens wede Splinter ... 9-0
verdeelt op
Arien Leenderts 't Jongh 1/4 2:5:0
Corn Dirx Quartel getrout met
Aarjaantie Maaijke Leenderts 1/4 2:5:0
Dirck van Bommel getr: met
Maaijke Leenderts 1/4 2:5:0
Arie Willemsz Lapper
getrout met Cijgie Leendert 1/4 2:5:0
verdeelt op # 9:0:0
5000-0- Anneke Pouwels wede etc.(?) 30-0
8500-0 verdeelt op 51-0

Jan Ariensz Geervliet als in huwelijk
hebbende Teuntje Poulus van Linde F 7:10:0
over gebragt op 't qouhier van Dordt: fol 256 vso, opt consent
van Jare 1706 sulx hier geroijt.
Arien Corn Boer in huwel. hebben.
Lijsbet Pouls van Linden F 7:10:0
Cornelis Jansz Rijderkerck ten egte
hebben. Neeltie Jansz van Linden
te voren wede van Rijn Poulsz van Linden F 7:10:0
Hendrick Claesse Gruijter man en
voogt van Grietie Pouwels te
voren wede van Abram Pouls
van Linden. F 7:10:0
F 30:0:0

blad 2

. . . . -0-Dirck Dircxz Jonge Quartel 18-0
Eedt gedaen niet meer als ijm gl gegoet te sijn
Zulx gestelt op 10:0:0
2800-0- Bastiaen Hendricx van der Linden 18-0
Den 16 Julij 1688 verclaert geen duijsent gl.
gegoet te sijn dus geroijt.
Coram de Hugo Repelaer, m Bartholomeus .. Segwaert @ ...
Den 10 aug 1703 heeft Bastiaan van der Linden Eedt
gedaan ddat hij compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen
duijsent gl gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is
Coram de hr Johan van Boedonk.
Reijn Hendricx van der Linden
wegens Erfenisse 6-0
12000-0- Adriaen Cambier predicant 72-0
op Gorinchem overges[chreven?]
2500-0- Cornelis Eewouts 15-0
consent 1676 Eedt gedaen bij de wede van Cornelis Eewouts
met meer als duijsent gl. gegoet te sijn
zulx gestelt op 5-0
1702 decemb: 5 verdeelt op Marijtje Joris Leerambaght voor de
helft, en op Pieter Stoffels: Visser, beide op 's-Gravendeel wonende
en ook voor de helft .
dito heeft Pieter Stoffels eed gedaan op 't consent van jare 1698 geen duijst
guld. gegoed ge... te sijn, en .. sent ook niet is
Op den selven dito hebben Corn van der Swaal en Geisbert Leendertz als vooghden over
Marijtje Joris, van geleiken verclaart.
2000-0 Willem Wouters Vromans
22300-0 weduwe 12-0
overleden, den boedel verdeelt 141-0
onder meer als veertigh Erffgen.
daer van geen op 's Gravendeel woonachtigh
die quotisabel sijn, volgens verclaringe
van Schout en gerechten, huijden gedaen
zulx geroyeert
Coram de hr Hoegstrate en Becius, op den
xij April 1675.

blad 3

200 penn
1000-0 Arijs Benjamijns 6-0-
den 16 Julij 1688 bij de weduwe verclaert
geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt.
Coram de hr Hugo Repelaer, Mr Bartholomeus van
Slijnaer en Johan Balluw.
1000-0 Japhet Heijndrickse 6-0
Eedt gedaen geen duijsent gl. gegoet te
sijn zulx geroijeert
3000-0 Matheus Logiers 18-0
Eedt gedaan geen ijm gl. gegoet te sijn, zulx
gestelt op xxl gl. F 7:10:0
1000-0 Fleuris Eeuwouts 6-0
6000-0 op 't consent van 36-0
den 16 maart 1690 van 'sHage overges[chreven?]

Adriaan Thierens op 't wagthuis
getrout met Johanna van Cranenburg
voor 1/6 in d'Erfenis van Nicolaas
van Mackele.
Compareerde Adriaen Thierens en heeft
met Eede verclaert present geen
duijsent gul. gegoet te sijn sulx
geroijeert, Actum de 19 November 1716
Coram d'hr van .. Eelbo en Hallincq

blad 4

200 penn
1000-0 Trijntie Frans 6-0
Compareerde Jacobus van Wezel als
pamentaire? Erfgen. van Frans Willemsz
van den Ent, welke een zoon was van
Trijntie Fransen, heeft met Eede verclaart
dat sijnen Boedell, al in 't begin van den jare
1707 geen 1000 gl. gegoet en was, en tegenwoordig
niet gegoet is, Coram d'heer'Lambrecht van
Hairen, den 25 feb 1717.

In Nieuw Bonaventura

1000-0 Arien Leendertz 't Jongh 6-0
2000-0 Gerrit Dircxs 12-0
4000-0 Eedt gedaen met de goedren van sijn kindre 24-0
geen twee duijsent gl. besitten, zulx
gestelt op F 5:0:0

Compareerde Johannes Arensse van Graaf
getrout met Maria Gerris Kranendonk, Tonis van Gresle?
getrout met Lijntie Gerrits Kranendonk, Gerrit van Ginkel
in huwel. hebbende Lena Gerrits Kranendonk, Huijgh
Dirxsz Kranendonk zoons zoon van Gerrit Dirxsz Kranendonk
kinderen en kints kind, van Gerrit Dircx. En hebben
met solemmelen eede verclaard ieder geen 1000 gl.
present gegoet te sijn, soo waars moeste haar
god almagtig helpen, actum den 8 april 1712. Coram
d'heer Mr Jacob van Dusse.

blad 5

200 penn
5000-0 Arie Dircxs Cranendonck 30-0

Uijtheemsche Landen

4800-0 De Heer Daniel Sannius(?) 30-0
24
op 1 const 1675 Volgens appt. vande Geco. Raden van dato den 27e
Decemb: 1675 verstaen dt met de gedaens sesde
verhoogingh sal werde vermindert, zulx gestelt op de
ordr suxatie sijnde 24-0

11700-0 De heer Daniel Jacob MrCannemaker(?)
hr van Cattendijck tot Utrecht 72-0
1676 Bij appt. vande Geco. Raeden van dato 8 octob 1675 verstaen dat de
hier mam..maker(?), over de bovenstaende, ende een partije lants
onder Strien gelegen, sal mogen volstaen mits betalende naer
advenant xxijm gl. waer van de lands onder Strien genomen sijn
op xijm gl., Ende zulx over dese partijen de te steren(?) xm gl. sijnde 50-0

8200-0 D'hr Blockland tot Utrecht 51-0
29700-0 183-0

Cornelis Aarsse Snaijer
overges[chreven?] van Pietershoek
wege den boedel van Huijgh
Woutersz Wagemaker met F 1-2-0

blad 6

200 penn
6800-0 De vrouw van Ameliswaert tot
Utrecht 42-0
1200-0 D'Do Dibbets predicant tot
Aernhem, overleden desselfs wed als..(?) 9-0
woonachtigh tot Dordt.
Alsoo de wed van Do Debits inde jare 1674 tot
Dordt over alle haere goeren gequotiseert en aldaer
int middel van ijl .. betalende is, comt deselve conform
resolutie van heer Ed groot Mog. van Diets den 13 Septemb 1674
alhier int te vallen.
800-0 Juffr v: Eijsbergen tot Utrecht 6-0
2000-0 Andries Arents bij overschr. vande
Corendijck 12-0
Eedt gedaen geen goet althoos te hebben, zulcx geroijeert.
1200-0 Juffr Magdalena Hervets(?) 9-0

1000-0 78-0

Summa van 't Capitael bellopt ter
som. van twee en tachtig duijsent vijff
hondert gul F 82500-0
'T familie glt bedraecht de somme van

# Jan Dirckse van de Merwede als legetaris
van Gijsbertje Hoogerwerff van
Dordt aenges. op 's-Gravendeel met F 7-10-0
Den 29 Septemb. 1699 heeft Jan Dirckse
met eede verclaert
geen duijsent gl.
gegoet te sijn, sulx geroijt. Coram d heer Mr Dirck Hubert Stoop.

blad 7

vijff hondert derthien guld.
segge F 513-0

Aldus opgenomen gereeckent, ende gesloten bij ons
ondergeschreven Commissarissen bij de Ed: Gr: Wco:
heere Staten van Hollandt en Westvrieslant,
gecommitteert tot de qouttisatie van 't familiegelt
alvorens gehoort hebbende het advijs van beedichde
Wijckmrs, bij schout en Gerechte van 's Gravendeel
en Leer-Ambacht daer toe gecommitteert.
Actum Dordrecht den eerste Octob. 1674 was get.
Jacob Boreel en M: Sonck
Accord mett sijnen Principals
M. Sonck

1675 is het quohier van 's Gravendeel bij wettige soliantie
afgeloopen op 442-10
.. L 1675 ad idem 442-10
j consent 1676 is het slot 420-10
ij consent 1676 is het slot 420-10

blad 8

's Gravendeel

Compareerde Susanna Wilkens, wede
van Hendrick Spronck
, en heeft met
solemmelen Eede, andermaal verclaart
gelijck sij in den jaare 1720, in de maand van
Junij al.. op het stadhuijs van Ed heeren
Commissarissen verclaart heeft, dat sij doen ter tijt
geen duijsent gul gegoet en was, als mede in ten
overvloede dat sij gedurende de consente van de
personele 100 penn geen 1000 gl gegoet is geweest,
Coram d Heeren Onderwater, Nicolaes Stoop en
Mr Balthasar Repelaar schepenen, Actum den
4en Januarij 1725.Strijen

blad 1

Quohier van alle de familie resorterende onder de Dorpe en Laege Vierschare van Strijen geformeert en opgestelt achtervolgende, ende in conformitie(?) de Instructie daer van sijnde.

200 penn

3000-0- Arien Jacobs de Graeff, Corenmolenaer 18-0
1000-0- Arien Leenderts Bergheijk, een arbeijder 6-0
Eedt gedaen niet geget te sijn, zulx geroijeert
2000-0 Isacq Gerrits Craijesteijn, bouman 12-0
Eedt gedaen niet geget te sijn, zulx geroijeert
2000-0 Anthonis Andries, bouman 12-0
Eedt gedaen niet geget te sijn, zulx geroijeert
2000-0 Ingentjen Pieters Maesdam 12-0
Eedt gedaen niet geget te sijn, zulx geroijeert
4000-0 Pieter Ariens Maesdam 24-0
Eedt gedaen niet geget te sijn, zulx geroijeert
_______ _____
14000-0 84-0

blad 2

1000-0 Jan Ariens Hordijck 6-0
10000-0 Mayke Louweris 108-0
noch 8000-0 Bij appt van Geco. Raden van dato
den 30e maert 1676 verstaen dat sal mogen
vol stuer(?), mits betalende naer advenant
xviije gl. sijnde 90-0
1678 bij nader app van Geco Raden dato
den 23-5-1678 verstreen(?) dat sal
moge volstaen mits betalen naer adv xij gl. 6-0
5000-0 Quirys van Stuyh, secretaris 30-0
23000-0 D'hr Jopaerts Welborn 138-0
verdeelt op #
1000-0 Arien Pieters Boer 6-0
den 28 mrt 1682 ...(etc)
1875-0 Jan Ariens Geervliet 12-0
Eedt gedaen niet meer als duijsent gl.
gegoet te sijn, zulx gestelt op 5:0:0
Overgebragt op 't qouhier van de Dordt
op 't cons van jare 1706 sulx geroijt op fol. 256
3000-0 Mathijs van Merck, Stadhouder
van hr. Bailliuw van Strijen 18-0
......................(etc)
_______ _____
52875-0 318-0

blad 3

1000-0 Bastiaen Leeuwenborch, kleermr. 6-0
1000-0 Andries Breijel, Timmerman 6-0
1000-0 Hendrick Blaeuw, cramer en arbeijder 6-0
1000-0 Beatris Jans 6-0
7000-0 Willem Janz de Jonge, een schipper 42-0
2000-0 Cornelis Beijel, winckelier 12-0
______ ____
13000-0 78-0

Laatst gewijzigd: 2002