Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Oud-Alblas/de Mijl/Alblasserdam/de Group/Westmaas: Eed neringdoenden 1750


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 3
Inventarisnummer : 3411 Lijsten houdende een opgave van de neringdoenden die de eed op grond van de ordonnantie op de gemenelandsmiddelen hebben afgelegd (1750).


Oud-Alblas

[Lijste Neringdoende Luijden onder Oud-Alblas]
Nadere Lijste vande Neringdoende Luijden onder Oud-Alblas welke Conform de ordonnantie op de onderstraande Middelen, Ingevolge de aanschrijvinge vande Heer J.E. Voet Opziender van S lants kleijn Zegel over Dordregt in 't Ressort van dien op den 1e Maart 1750 den Eedt daer toe staande hebben affgelegt, Present Hendrik Timmer Collecteur
.

Willem Cabauw, BrootBacker, alleen 't formulier voorgelesen 't frauderen aangaande, en niet de cursier Regels 't verkoopen van t broot na de Setting aangaande;
Pietertje vander Heijden, Huijsvrouw van Ott van Eck als Tapster van Bier;

Aldus dese Lijste geformeert bij, En de boven genoemde Persoonen den Eedt affgenomen ten overstaan van den Collecteur, door Schout en Geregten van Oud Alblas op dato voors:
In kennisse van mij Secretaris, Cornelis Pijl.

De Mijl

[Lijste Neringdoende Luijden onder de Mijll]
Nadere Lijste vande Neringdoende Luijden onder de Heerlijkheijt de Mijl welke Conform de ordonnantie op de onderstraande Middelen op den 27e Februarij 1750 den Eedt daer toe staande hebben affgelegt.

Arij Groenevelt, Broodbacker, Alleen 't Formulier voorgelesen 't Frauderen aangaande, en met de Cursier Regeles, 't verkoopen van 't Broot in de Setting aangaande;

Aldus dese Lijste geformeert bij, En de boven genoemde Persoon Eedt affgenomen door Schout en Geregten vande Mijl op dato voors.
In kennisse van mij Secret., Cornelis Pijl.

Alblasserdam

[Lijste Neringdoende Luijden onder Alblasserdam]
Nadere Lijste van de Neringdoende Luijden onder Alblasserdam welke Cpnform de Ordonnantie op de onder staande Middelen, Ingevolge de aanschrijvinge van de Heer J.E. Voet Opziender van S lands Kleijn Zegel over Dordregt in 't Ressort van dien, op den 14e februarij 1750 den Eedt daer toe staende hebben affgelegt, Present Cornelis van Straten Collecteur.

Arij Stout, als Biersteker
Jan vander A, als Tapper van wijn en Bier;
Dirk van Kampen, mede als Tapper van wijn en Bier.
Teuna Lagendijk, huijsvrouw van Teunis Verduijn, (als bij geregte geadmitteert om kleijn bier met de kan te verkoopen) als kleijn bier tapster (den 17e dito aan haar daer van agte gegeven)

Verder Eedt gedaan volgens 't Formulier daer toe staende.
Aart Meijer, als turrftonder, en sijn Huijsvrouw Lijsbet Gijsen als Turfftonster.

Verder den 27e Februarij 1750.
Nog Eedt gedaan ten overstaan als voren bij Daniel Stout, als mede Biersteker.
Leendert Paulusz Breur, als knegt off Biersteker.

Nog als Backers, ('t formulier soo verre vant Frauderen most voorgelesen (en niet de cursier Regels 't verkoopen van Broot na de Setting in de Steden aangaande) Eedt gedaan.
Teunis Backer
Arij Stout
Daniel Stout
, en
Dirk van Attenhoven.

Aldus dese Lijste geformeert bij Eed de boven gemelde Persoonen door Eedt gestaaft en overstaan van Schout en Schepenen van Alblasserdam op de Datum daer bij uijtgedrukt.
In kennisse van mij Secret., Cornelis Pijl.

de Group

[Edele Agtbare Heeren. De Heeren Schepenen Commissarissen vande gemeente Middelen tot Dordregt; ontf. den 10 Maart 1750]
Ed: Agtbare Heeren.
Ingevolge de Missive van J. Voet, opziender van s lands Klijnzegel over de Stad Dordregt, in het Resort van dien, hebben wij d'Eere in dezen te inereren de Naam van de persoon, bij ons onder Eed gebragt Namentlijk.

Leendert Clase Bijl, onze opgezeten als Kramer in zout, en zeep, als klijn bier (ver)kooper en slijter van Brood, dewelke op den 11 Februarij 1750 in Presentie van den collecteur Jacobus Ferné, in conformiti de Formulieren agter ider ordonnantie op dat Stuk is neder gesteld.

Hier mede vertrouwe aan de Intentie te hebben voldaan, Blijven wij,
Ed: Egt: Heeren, U Ed Agtbare Dienstwilige Dienaren, Schout en Geregten van de Group.
Ter ordonnantie van dezelve
(Group den 25e Februarij 1750)

Westmaas

[Edele Agtbare Heeren, De Heeren Schepenen Commissarissen van de Gemeene Middelen tot Dordregt; ontf. den 10 maart 1750]
Ed: Agtbare Heeren.
Ingevolge Missive van de Heer J. Voet, opziender van 's Lands klijnzegel over de Stad Dordregt in het Resort van dien, Hebben wij d'Eere in deze te melden de Namen van de Personen bij ons, in Presentie van de Collecteur Jacobus Ferni, onder Eede gebragt

* (bakker) Hendrik Reedijk, op den 11 Febr het Eerste Lit van den Eed, volgens de ordonnantie van het Gemaal No. 1 afgelegt, Dog het tweede Lit consernerende de zetting verklaarde denzelve geen beste Zeeuwse Terw, maar wel Inlands Terw, soo die valt, bakt, en dat wel uijt de krop van de zak, of met de Grove Buul, sulxs dat hij die zetting wegens het Tarwe brood niet konde observeren, Egter verklaarde denzelve, dat zoo op Inlandse Terw uijt de krop van de zak, Een Sepatate zetting mogen Werden gesteld, die zoude observeren, In vertrouwen van Egaal met de Bakker van de Stad te zullen werden gesteld wegens de Peijling;
* (turftonder) Cornelis van der Steeg op den 11e Febr. Eed gedaan volgens de ordonnantie, op de consumptie van Turff en Koolen, daar agter staande.
* (biersteekster) Cornelia van der Zwaan wed Pieter Pierneeff, op den 11e Februarij Eed gedaan, volgens de ordonnantie op de binnen Gebrouw, Bieren Geemaneert No. 3;
* (tapper van wijn en bier) Frans Ripkema, op den 11e Februarij, Eed gedaan Conform de ordonnantie op de Bieren Geëmaneert No. 3.
* (klijn Bier verkoopster met de haalkan) Maria Mansveld wed Huijg van der Zwaan, op den 11e Februarij Eed gedaan Conform de ordonnantie op de Bieren Geëmaneert No. 4.
* (klijne kramers van zout en zeep) Willempje Pierneeff wed Gerrit Polderdijk/Cornelis Corpel/Hendrik Reedijk. Bij ons als klijne Kramers tot het verkoopen van zout en zeep Geadmitteert zijnde, hebben dezelve den 11e Februarij den Eed afgelegt, conform de ordonnantie op het zout en zeep Geëmaneert.
* (slagters) Gerrit Batenburg/Jacob, Teunis en Cornelis van Baren. Den 11e Februarij den Eed afgelegt conform de ordonnantie van 't Beestiaal Art 13 ern 21.

Hier mede vertrouwe aan de Intentie te hebben voldaan en blijven wij
Ed: Agtbare Heeren
UEd Agtbare Dienstwillige Dienaren, Schout en Geregten van Westmaas
Ter ordonnantie van dezelve
(Westmaas den 25e Februarij 1750)

Laatst gewijzigd: april 2011