Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 70

DOSSIER 1368
Blussé & van Braam's Boekhandel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 03-06-1921 eerste inschrijving
  • B. 03-06-1921 bijv. Nederl. Staatscourant
  • C. 13-06-1921 wijziging adres
  • D. 24-04-1924 6 maand opgaaf
  • E. 24-04-1924 wijziging v.d. Handelszaak gesloten Kapitaal
  • F. 14-12-1925 handelszaak in liquidatie getreden
  • G. 04-02-1929 opheffing liquidatie

B. (03-06-1921)


Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 14 Augustus 1912 no.189.
No. 1106.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Blussé & van Braam's Boekhandel
Op heden, 23 Julij 1912 zijn voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van den aldaar resideerenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:
1,. de heer François August Verbeek jr, koopman, wonende te Dordrecht;
2. de heer Wilhelmus Petrus van Stockum jr, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.
a. voor zich:
b. als gevolmachtigde van den heer Theodorus Jacobus van Stockum, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.
"blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht."
De comparanten verklaarden bij deze te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:
door den heer François August Verbeek jr, voornoemd voor f 24.000
door den heer Wilhelmus Petrus van Stockum jr, voornoemd voor f 1.000
door den heer Theodorus Jacobus van Stockum, voornoemd voor f 1000
De voromelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1912 no. 46, van welk ontwerp een exemplaar waarop deze bewilliging is aangeteekend, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.
Naam en doel.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam: Blussé & Vam Braam's Boekhandel.
Zij heeft ten doel het koopen, verkoopen en in commissie nemen van derden ten verkoop van boeken, tijdschriften, schrijfbehoeften en van l die zaken, welke in den boekhandel voorkomen, in den meest uitgebreiden zin.
Zetel.
[Art. 2] De vennootschap is gevestigd te Dordrecht.
Duur.
[Art. 3] Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op den dag, waarop deze akte zal worden gepasseerd; zij zal eindigen op den laatsten December 1960, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, het laatste onder alsdan door de wet vereischte bewilliging.
Maatschappelijk kapitaal.
[Art. 4] Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30.000 waarvan geplaatst en gestort een bedrag van f 26.000, terwijl het geheele kapitaal voor 31 December 1920 moet gepalatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder de alsdan dor de wet vereischte bewilliging.
Het kapitaal is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke zijn gesteld op naam of aan toonder, ter keuze der aandeelhouders, doorloopend zijn genummerd en geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw zoodanig stel. Vergrooting of vermidnering van het maatschappelijk kapitaal kan geschieden, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging, krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhoduers.
De koers der nieuw uti te geven aandeelen zal niet beneden pari mogen zijn. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, berustend ten kantore der vennootschap. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door den vennoot en den verkrijger geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur getekend wordt.
[Art. 5] Indien aan den directeur en den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat een aandeel is vermist geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den rechthebbende op het vermist geraakt stuk, 3 malen, met tusschenpozen van telkens eene maand, den houder van dat stuk oproepen door middel van eene advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, eene maand na de laatste oproeping aan den rechthebbende voor zijne rekening en onder de noodig geachte waarborgen een nieuw stuk uitgeven met gelijktijdige vervallenverklaring van het origineele stuk, terwijl ook hiervan aankondiging wordt gedaan in een te Dordrecht verschijnend dagblad.
Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden kunnen ten koste van den houder worden ingeruild tegen duplicaatbewijzen.
Directie.
[Art. 6] De vennootschap wordt beheerd door een directeur die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd voor den tijd van 5 jaar. Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de heer François August Verbeek jr, wonende te Dordrecht.
[Art. 7] De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het geheele beheer vand e zaken der vennootschap, het houden der boeken en het regelen van het bedrijf.
[Art. 8] Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.
[Art. 9] De directeur kan in zijne functie worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. In dat geval is de raad van commissarissen verplicht binnen 14 dagen eene vergadering van aandeelhouders te doen houden ten einde te beslissen omtrent het handhaven of het opheffen der schorsing of het ontslag van den directeur.
De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan.
[Art. 10] De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt tot:
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goedeern en het vestigen vervreemden of bezwaren van zakelijke rechten daarop.
b. het aangaan van geldleeningen.
c. het aangaan van dadingen, het voeren van procedures en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen.
d. het vestigen van bijkantoren.
e. het beleggen van gelden.
Commissarissen.
[Art. 11] Er worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders 1, 2, of 3 commissarissen benoemd.
Om de 3 jaren, op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders,en voor het eerst in die van het jaar 1913, treedt één der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vervanging tusschentijds van een lid van den raad van commissarissen treedt de nieuwgekozen op  hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zou hebben moeten doen.
Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Wilhelmus Petrus van Stockum jr en Albert de Lange. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
[Art. 12] Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen of te doen nemen van de boeken en bescheiden en opneming te doen of te laten doen van de kas.
De directeur is verplicht de commissarissen alle verlang de inlichtingen betreffende de vennootschap te geven. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een der commissarissen  of de directeur dit in het belang der vennootschap acht. De directeur is gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door den voorzitter onderteekend.
De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de boeken en bescheiden, alsmede de balans en winst-en-verliesrekening, vorodat die aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, op kosten der naamlooze vennootschap te laten onderzoeken door een accountant.
Algemeene vergaderingen.
[Art. 13] De jaarlijksche algemeene vergadering, waarin balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, moet plaats hebben uiterlijk in de maand Aprl, voor het eerst in het jaar 1913. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissairssen die noodig acht.
[Art. 14] Alle oproepingen van of kenisgevingen aan aandeelhouders zullen worden geplaatst in een te Dordrecht verschijnend dagblad en in Het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Oproepingen tot de algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen van te voren worden gedaan, tenzij urgentoe een korteren termijn noodig maakt, terwijl de agenda, vermeldende de punten van behandeling, gedurende dien termijn ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders ligt.
[Art. 15] Alle besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is vastgesteld.
[Art. 16] Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
De directeur of de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen beslist, indien het personen betreft het lot; indien het zaken geldt, de voorzitter.
[Art. 17] De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notuelen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vegradering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vegradering door den vorozitter wordt utigenoodigd.
Balans en winst-en-verliesrekening.
[Art. 18] Jaarlijks, op den laatsten December, te beginnen in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgend in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.
De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele dçharge van den directeur en de commissarissen, voor beheer en toezicht voor het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.
Winstverdeeling.
[Art. 19] De zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, komt geheel ten bare van de aandeelhouders,in verhouding tot ieders aandeelenbezit.
Wijziging der statuten.
[Art. 20] Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duru dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbonding vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen.
Is in eene vergadering, waarin een dier onderwerpen moet behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 4/5 der utigebrachte stemmen over het betreffende onderwerp een wettig besluit zal kunnen genomen worden, alels behoudens bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.
Ontbinding en liquidatie.
[Art. 21] Bij ontbonding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. In dat geval komen de activa, na aftrek der passiva aan de aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, strekt tot d'charge van den liquidateur. De bepalingen dezer akte blijven overigens gedurende de liquidatie van kracht.
Slotbepalingen.
[Art. 22] In alle gevallen niet in deze akte voorzien, beslist de raad van commissarissen.
[Art. 23] De kosten der oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.
Inbreng.
[Art. 24] Als gedeeltelijke storting op de aandelen, waarvoor door voornoemden heer François August Verbeek junior in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen:
de boekhandel-affaire, gedreven wordende onder de firma Blussé & van Braam, aan de Voorstraat no. 212 te Dordrecht met het recht om op den naam Blussé & van Braam's Boekhandel handel te drijven, vervolgboek, voorraden en geheele inventaris (met uitzondering eener ter plaatse staande ijzeren kist en brandkast) en alles wat geacht kan worden tot gemelde affaire te behooren, met uitzondering evenwel van vorderingen, schulden en kasgelden.
De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.
De comparanten en getuigen zijn allen aan mij, notaris bekend.
Waarvan akte opgemaakt in minuut.
Verleden te Dordrecht ten tijde als in den hoofde dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte ondertekend door de comparanten, de getugien en mij, notaris.
(Geteekend) F.A. Verbeek jr, W.P. van Strockum jr, A.J. Hollemans, G.A. Moolhuyzen, B. Kuipers, pl. notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 24 Juli 1912, deel 175 folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.
12 juli 1912 no. 46 Wij WILHELMINA bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz.
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1812, 1ste afdeeling B, no 586:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze bewilliging te verleenen
1. enz...
38. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootshap Blussé & van Braam's Boekhandel te vestigen te Dordrecht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, 12 Juli 1922.
WILHELMINA
De Minister van Justitie, E.R.H. Regout
.

Laatst gewijzigd: augustus 2011.