Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 90

DOSSIER 1749
Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn (in liq.)


INHOUD
  • A 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B 19-11-1921 statuten
  • C 09-08-1923 wijziging i/d handelszaak gesloten kapitaal
  • D 14-10-1925 vertiging filiaal
  • E 12-05-1930 verstiging filiaal
  • F 31-12-1938 overlijden commissaris
  • G 16-03-1939 statutenwijziging
  • H 19-12-1939 in liquidatietreding N.V.
  • I 20-02-1940 statuten betr. nieuwe N.V. (zie dossier 10856)

B. (19-11-1921)


[No. 1635] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Zaterdag 13 December 1913 no. 292.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, te Dordrecht.
Voor mij mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle verscheen:
de heer Johann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle:
a. voor zich, en
b. als mondeling lasthebber van de heeren Wilhelm Bischoff, koopman, en Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, beiden wonende te Zaandam.
Comparant is mij bekend;
die verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zesden November 1913 nummer 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zijn vastgesteld de volgende bepalingen:
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam : Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, en is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is het drijven van handel in kleeding, modeartikelen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woords.
[Art. 3] De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging van dezen tijd behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.
[Art. 4] Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 90.000 en is verdeeld in 360 aandeelen van f 250 ieder, warvan bij het verlijden dezer akte, 180 aandeelen zijn geplaatst en gestort. De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst binnen tien jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereicht. De uitgifte geschiedt op tijd en tegen den koers door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. De koers mag niet beneden pari zijn. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van één tot 360. De bewijzen van aandeel zijn geteekend door den directeur en één commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke laatste evenals de aandeelbewijzen geteekend worden. Verloren gegane aandeelen kunnen met goedkeuring van commissarissen, door nieuwe worden vervangen. Op het nieuwe aandeelbewijs zal van deze vervanging melding gemaakt worden.
[Art. 5] Geen aandeel zal kunnen worden overgedragen zonder goedkeuring van commissarisen; zij geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen één jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. Ook in dit geval moet vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden verkregen van directeur en commissarissen.
Wordt in een van beide gevallen de vereischte goedkeuring geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering in art. 20 bedoeld, als de waarde der aandeelen is vastgesteld.
is binnen één jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.
[Art. 6] In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
* den heer Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, voor 100 aandeelen;
* den heerJohann Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle, voor 60 aandeelen;
* den heer Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, wonende te Zaandam, voor 20 aandeelen;
Welke aandeelen bij het verlijden dezer akte, zijn volgestort.
[Art. 7] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van hoogstens drie commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat den directeur en de commissarissen. Bij vacature, schorsing of ontstentenis van den directeur, dragen commissarissen zorg dat tijdelijk in het beheer wordt voorzien. Binnen ééne maand na het otnstaan van eene vacature in directie worden de aandeelhouders bijeengeroepen, om in de vacature te voorzien. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Simon Johan Joseph Crone, winkelchef, wonende te Zaandam, en tot commissarissen de heeren Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Zaandam, en Johan Bernard Heinrich Bischoff, koopman, wonende te Zwolle.
[Art. 8] De directeur moet houder zijn van ten minste 20 aandeelen welke aandeelen voor zijn beheer verbonden blijven en gedurende zijn beheer onvervreemdbaar zijn, van welk een en ander door de commissarissen op de bewijzen van aandeel wordt melding gemaakt. Van de alsnog te plaatsen aandeelen mag de directeur niet meer dan 1/3 gedeelte als eigenaar bezitten. De financiëele verantwoordelijkheid van den directeur houdt op, één jaar na zijn ontslag of overlijden.
[Art. 9] De directeur vertegenworodigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het opnemen van gelden, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het voeren van procedures, het aangaan van borgtochten en voorts voor alle zaken welke buiten het gewoon beheer der vennootschap vallen, heeft de directeur de machtiging van commissarissen noodig. Commissarissen kunnen eene instructie voor den directeur vaststellen. Bij die instructie kan onder meer de bevoegdheid van den directeur tot het inkoopen van goederen worden beperkt. De directeur draagt zorg, dat de voordeelige saldo's, die niet voor de exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze worden belegd, onder goedkeuring van commissarissen. De directeur benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap, stelt hunne instructiën vast en bepaalt hunne belooningen.
[Art. 10] De directeur kan te allen tijde om dringende onverwijld aan hem mede te deelen redenen, door de commissarissen worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven.
De vergadering zal na verhoor van den geschorsten directeur beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.
[Art. 11] Ook zonder voorafgaande schorsing kan de directeur door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen. De directeur kan zijne betrekking als zoodanig te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een termijn van één jaar. Het zal den directeur die de vennootschap hetzij door ontslag, hetzij door opzegging verlaten heeft, verboden zijn binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van het het oogenblik waarop hij de vennootschap heeft verlaten, direct of indirect binnen de gemeente Dordrecht handel te drijven in de zaken die het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.
[Art. 12] De directeur geniet een jaarlijksche salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.
[Art. 13] De directeur is verplicht om, zoo hijdaartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.
[Art. 14] Commissarissen zijn belaast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht van de directie te vorderen voledige opening van zaken, vertooning der waarden en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.
[Art. 15] Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Is buitengewone vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Onverminderd het aandeel in de overwinst aan hen in art. 23 toegekend, geniet de president-commissaris als zoodanig eene vergoeding, jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.
[Art. 16] Commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris en ene secretaris. De president-commissaris belegt en leidt alle vergaderingen. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt de vergadering geleid door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon.
[Art. 17] Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt schriftelijk, minstens drie dagen te voren, met vermelding der te behandelen punten. De president-commissaris is verplicht eene algemeene vergadering te beleggen eene maand nadat hem een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, daartoe is gedaan, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. Voldoet de president-commissaris hieraan niet, dan kan de directeur of kunnen die aandeelhouders zelve eene vergadering bijeenroepen. Soortgelijk verzoek als in het tweede lid bedoeld kan ook geschieden door de directie.
[Art. 18] De directeur fungeert in de algemeene vergadering van aandeelhouders als secretaris. Bij ontstentenis van dezen wordt zijne betrekking waargenomen door eenen door de vergadering uit haar midden te kiezen persoon. onderteekening der notulen door den voorzitter, den secretaris en één lid der vergadering geldt als goedkeuring.
[Art. 19] Het boekjaar loopt van een Januari tot een en dertig December, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk loopt van af den aanvang der vennootschap tot een en dertig December daaraanvolgende. De directeur maakt binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar de balans en de winst-en-verliesrekening op en dient bij commissarissen in uiterlijk vóor een Maart daaraanvolgende.
[Art. 20] Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt behandeld:
a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
b. voorziening in de vacature van een commisaris;
c. vaststelling van de waarde der aandeelen overeenkomstig art. 5;
d. alle onderwerpen door commissarissen op de agenda gebracht, benevens die onderwerpen waarvan de behandeling door directie of een aandeelhouder wordt verlangd nadat hij daarvan misntens veertien dagen van te voren schriftelijk aan den president-commissaris mededeeling zal hebben gedaan. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volkomen décharge over het tijdvak waarop de balans en de winst-en-verliesrekening betrekking hebben, behouden het bepaalde bij art. 8 laatste alinea.
[Art. 21] Elk aandeel geeft recht op ééne stem met dien verstande, dat één aandeelhouder nooit meer dan zes stemmen voor zich zelve en zes stemmen als gemachtigde zal kunnen uitbrengen. Geen directeur noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden. De stemming over zaken geschiedt mondeling bij volstrekte meerderheid. De stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en bij volstrekte meerderheid. Blanco of ongeldige briefjes, ter beoordeeling van commissarissen, worden niet medegerekend. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede stemming plaats, bepaald tot de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd. Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie aan die stemming zullen deelnemen. Indien dan de stemmen staken beslist het lot.
[Art. 22] Tot ontbinding der vennootschap, verandering der bepalingen dezer statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, of het niet op eigen verzoek ontslaan van een directeur of commissaris wordt, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdam nog mocht worden vereischt, door de algemeene vergadering daartoe bijeengeroepen, besloten met eene meerderheid van 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn. In dit laatste niet het geval dan zal binnen eene maand eene tweede vergadering worden belegd, waarin wordt beslist met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.
[Art. 23] Uit de jaarlijks volgens de boeken verkregen zuivere winst ontvangen eerste de aandeelhouders een dividend van 7% over het bedrag hunner aandeelen. het alsdam overblijvende wordt verdeeld als volgt: directie 30%; commissarissen 10%; aandeelhouders 60%;
Geene winstverdeeling geschiedt zooland geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld. Dividenden waarover niet is beschikt vijf jaar nadat ze eischbaar waren, vervallen aan de kas der vennootschap.
[Art. 24] Wanneer een kapitaalverlies van veertig procent is ontstaan zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten. Mocht de vergadering besluiten tot voortzetting met verminderd kapitaal of tot vergrooting, zoo zal de nadere Koninklijke bewilliging worden gevraagd, zoo deze alsdan wordt vereischt.
waarvan akte. Verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden, den 20-11-1913 in tegenwoordigheid van Hendrik Leopold Maria Willemse, candidaat-notaris en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle als getuigen. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris. (Geteekend) J.B.H. Bischoff, H. Willemse, A. van der Sluis, P.A. van der Biesen, notaris.
Geregistreerd te Zwolle den 22-11-1913 deel 166 folio 103 recto, vak 5; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger (geteekend) Dingemans.

Koninklijk besluit van bewilliging.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Orankje-Nassau, enz, enz, enz
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel; Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 November 1913, 1ste afdeeling B, no. 580; Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
1. .. enz;
13. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, te vestigen te Dordrecht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Het Loo, 6 November 1913. WILHELMINA. De Minster van Justitie. B. Ort

D (14-10-1925).
Opgaaf van N.V. Gebrs. Bischoff Kleedingmagazijn gevestigd te Dordrecht.

Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren: vestiging van filiaal te Roosendaal (N.B.), Markt 4.

(aangever: S.J.J. Crone, Dordrecht, Voorstraat 282, 15-9-1925)

E. (12-05-1930).
Opgaaf van N.V. Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn gevestigd te Dordrecht, Voorstraat 282.

Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren: gevestigd filiaal te Bergen op Zoom, Markt 35.

(aangever: S.J.J. Crone, Dordrecht, Voorstraat 282, directeur, 8-5-1930)

F. (31-12-1938).
Opgaaf van Naamlooze Vennootschap Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn gevestigd te Dordrecht.

Uitttreding van commissarissen: mevrouw de wed. B.J.H. Bischoff-Odijk is in Juni 1938 overleden.

(aangever: Simon Johannes Joseph Crone, Dordrecht, Voorstraat 282, directeur, 29-12-1938)

Laatst gewijzigd: maart 2011