Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 319

DOSSIER 6381
Naamlooze Vennootschap Glas in Lood, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.

  • A. 16-07-1925 Eerste inschrijving
  • B. 08-10-1926 Adreswijziging
  • C. 28-02-1927 failliet verklaring J. van Elzelingen
  • D. 14-01-1929 failliet verklaring
  • E. 25-09-1929 beeindiging faillissement
  • F. 28-05-1930 ambtshalve opheffing

A. (16-07-1925)

1. Naam der Vennootschap: Naamlooze Vennootschap Glas in Lood
1b. Plaats van vestiging der Vennootschap: Dordrecht.
1c. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: het maken en bewerken van glas in lood, het etsen en branden van glas en alles wat tot het bedrijf behoort, in den ruimsten zin des woords.
1d. Gemeente/Straat/Huisnummer: Dordrecht, Lijnbaan 47.
1e. Dagteekening der Nederladnsche Staatscourant, waardoor de acte van oprichting is openbaar gemaakt: 2 Juli 1925.

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen
* Teunis van Elzelingen, Directeur, Reeweg Oost 211 Dordrecht (Oostenbrugstr. 6 Sliedrecht), geb. Werkendam 25-12-1879
* Laurens van Elzelingen, Commissaris, Werkendam, geb. Werkendam 14-9-1869

3a. Hoeveel bedraagt het Maatschappelijk Kapitaal ? f 2000
3b. Welk bedrag is van het Maatschappelijk Kapitaal geplaatst ? f 2000
3c. Hoeveel is van het Maatschappelijk Kapitaal gestort ? f 2000

(aangever: Teunis van Elzelingen, Dordrecht Reeweg Oost 211, directeur, Dordrecht den 2 Juli 1925)

[No. 1351] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 2 Juli 1925, no. 126
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap "Glas in Lood", te Dordrecht.
Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
Laurens van Elzelingen, koopman, en
Teunis van Elzelingen, koopman,
de eerste wonende te Werkendam en de tweede te Dordrecht.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder voorwaarden en bepalingen als hierna volgen, te weten:
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap "Glas in Lood", en is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is het maken en bewerken van glas in lood, het etsen en branden van glas en het bewerken daarvan, alsmede alles wat tot voormeld bedrijf behoort in den uitgebreidsten zin des woords.
[Art. 3] De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.
Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdstip wordt door een algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging voor zoovr vereischt.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 100, welke alle zijn geplaatst en gestort.
[Art. 5] In het kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Laurens van Elzelingen voor 18 aandeelen en genoemden heer Twunis van Elzelingen voor 2 aandeelen.
[Art. 6] De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld aan toonder.
[Art. 7] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, al dan niet onder toezicht van éé of meer commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.
Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur genoemde heer Teunis van Elzelingen en tot commisaris genoemde heer Laurens van Elzelingen.
[Art. 8] De directeur vertegenwoordigt de vennotschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkerlijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Bij tijdelijk ontstentenis van den directeur wordt zijn taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.
[Art. 9] De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
a. voor het verkoopen en bezwaren van aan de vennootschap toebehorend onroerend goed;
b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en soortgelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtgeding, en
d. voor het aangaan van een dading.
Alles behoudens he tnemen van conservatoire maatregelen.
[Art. 10] De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht van inzage in de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.
[Art. 11] Indien aan den directeur een salaris mocht worden toegekend, wordt dit door de algemeene vergadering bepaald.
[Art. 12] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1925.
[Art. 13] Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders te zijnen kantore ter inzage gelegd. Binnen een maand na die ter inzage legging of uiterlijk in de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans, winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.
[Art. 14] Jaarlijks uiterlijk in de maand April, wordt een algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.
De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een der plaatselijke bladen van Dordrecht. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet 5 dagen vóór zde vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.
Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.
Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergadering geldt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen een algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.
[Art. 15] De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder, het oudste in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.
[Art. 16] De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hun wettelijk vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijk lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.
Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen, noch als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.
[Art. 17] Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken de voorzitter der vergadering.
[Art. 18] Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waar 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen aanwezig zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt. Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt ten minste 8 dagen later een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid van de uitbebrachte stemmen ene besluit genomen kan worden.
[Art. 19] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De gelden, uit de liquidatie beschikbaar komende, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.
[Art. 20] De deelhebbers, hun erven of rechtkrijgenden worden, onverschillig waar hun woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 April 1925 no. 69, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht 7 Mei 1925, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Johannes van der Vlerk, candidaat-notaris, en Arnoldus Borghardus Schotel, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.
(Geteekend:) L. van Elzelingen, T. van Elzelingen, H.J. van der Vlerk, A.B. Schotel, D. Wisboom Verstegen, notaris.
Geregistreerd ter Dordrecht 8 Mei 1825, deel 194, folio 42 recto, vak 1.
+
Koninklijk-besluit van bewilliging.
1 April 1925 no. 69.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1925, 1ste afdeeling B, no. 821;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
1. enz
12. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap; naamlooze vennootschap Glas in lood, te vestigen te Dordrecht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
's Gravenhage, 1 April 1925. WILHELMINA, De Minister van Justitie, Heemskerk.

Laatst gewijzigd: mei 2011