Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 330

DOSSIER 6629.
Manufacturenhandel de Zon v/h B.H. Brunklaus (N.V.)


INHOUD.
  • A. 15-02-1926 eerste inschrijving
  • B. 07-03-1927 verplaatsing N.V. naar Sittard

A. 15-02-1926

Handelsnaam: De Zon
Naam der Vennootschap: Naamlooze Vennootschap Manufacturenhandel de Zon v/h B.H. Brunklaus
Plaats: Dordrecht
Soort van bedrijf: handel in manufacturen
Gemeente/straat: Voorstraat 232-236, Dordrecht
Dagteekening Nederl. Staatscourant: dinsdag 11 febr 1926 No. 29

Bestuurders en comissarissen:
Bernhard Heinrich Brunklaus, directeur, Singel 172, geb. Ermke (Dld.) 7-5-1873
Abraham Reus Pzn, commissaris, Noordhoveweg 6, geb. Dordrecht 16-11-1882

Maatschappelijk kapitaal: f 100.000
Maatschappelijk kapitaal Geplaatst : f 40.000
Maatschappelijk kapitaal Gestort : f 40.000

(aangever B.H. Brunklaus, Singel 172, 5-2-1926)

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 11 Februari 1926 no. 29
No. 413.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Manufacturenhandel De Zon v.h. B.H. Brunklaus, te Dordrecht.
Den 12den November 1925 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Daniel Johan Beekman en Martinus van de Rest, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen de heeren:
1. Bernhard Heinrich Brunklaus, koopman, wonende te Dordrecht, en
2. Abraham Reus Pieterszoon, koopman, wonende te Dordrecht.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam van: Naamloze Vennootschap Manufacturenhandel De Zon, en is gevestigd te Dordrecht. Zij zal, met toestemming van commissarissen, filialen in andere gemeenten in Nederland kunnen vestigen.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is de handel in manufacturen, bedden, dekens, tapijten, meubelen, huishoudelijke en verdere aanverwante artikelen en alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort. Zij is ook bevoegd deel te nemen in maatschappijen, die een dergelijk doel beoogen.
[Art. 3] De vennootschap wordt aagegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op haar akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigende ultimo December 1975. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting dezer vennootschap, behoudens in geval van van voortzetting de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.
Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directeur gemachtigd en bevoegd om namens alle aandeelhouders, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren. De vennootschap kan krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100.000 verdeeld in 100 aandeelen, ieder nominaal groot f 1000. Bij het verlijden dezer akte zijn een zoodanig aantal aandeelen geplaatst en volgestort, dat aan de voorschriften der wet is voldaan. De wijze van volstorting dezer aandeelen en de voorwaarden en bepalingen, waaronder dit geschiedt, worden bij afzonderlijke akte - na het verlijden van deze akte van oprichting op te maken - geregeld.
[Art. 5] Verdere aandeelen zullen worden utigegeven telkens in zoodanig getal, als de directeur op voorstel van commissaris zal bepalen. De aandeelen zullen nimmer beneden den parikoers mogen worden uitgegeven. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1935, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na bekomen Koninlijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directeur bevoegd is.
[Art. 6] Het agio, verkregen bij verdere uitgifte van aandeelen, wordt in een afzonderlijke reservekas gestort, welke kas ter beschikking is van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 7] De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen. Op verzoek van een aandeelhouder kunnen diens aandeelen op naam worden gesteld. De aandeelen op naam worden met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in ene register, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden en door hem en een der commissarissen wordt gewaarmerkt.
Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, en zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.
De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke aan de vennootschap voor de betaling der dividend tot volledige kwijting strekken.
De directeur is echter bevoegd, wanneer hij de overtuiging heeft gekregen, dat een dividendbewijs van een aandeel op naam is verloren gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die als eigenaar van dat aandeel in het aandeelregister staat vermeld. Door deze uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs te niet. De directeur kan echter die uitbetaling niet doen, vóórdat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.
[Art. 8] Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaataandeelen, talons en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, op kosten van den aanvrager, wanneer de aanvrager ten genoegen van den directeur van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door den directeur wordt verlangd. Door uitgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.
[Art. 9] Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen, voor zioiver die op naam staan, wil overdragen of verplicht is zich daarvan te ontdoen, zal hij heirvan schriftelijk kennis geven aan den directeur, met opgave van den naam van den persoon, aan wien hij deze aandeelen wenscht over te dragen. Is deze persoon een niet in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouder, dan moeten deze aandeelen, alvorens de overdracht kan plaats vinden, ter beschikking van de overige in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders gesteld worden. De koers van overname der aandeelen wordt telkenjare vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal door de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het laatste lid van art. 10. De directeur geeft aan alle overige in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders onmiddellijk nadat het verzoek tot overdracht is ingekomen, schriftelijk hiervan kennis, met vermelding van den termijn, gedurende welken de inschrijving op deze aandeelen openstaat. Indien niet alle inschrijvingen kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toewijzing naar evenredigheid der inschrijving, zoo noodig door het lot. De directeur is verplicht binnen een maand nadat het verzoek tot overdracht bij hem is ingekomen, aan den betreffenden aandeelhouder mede te deelen, of en hoe vele der ter beschikking gestelde aandeelen wordne overgenomen.
De aandeelen, welke niet door de overige in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders worden overgenomen, kunnen worden overgedragen aan den persoon, welke aan den directeur is opgegeven.
Deze overdracht moet echter geschieden binnen 2 maanden nadat het verzoek tot overdracht is gedaan, bij gebreke waarvan de aandeelen, alvorens tot overdracht mag worden overgegaan, wederom ter beschikking der overige in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders moeten worden gesteld, op de wijze, zooals in dit artikel omschreven is.
De overdracht der op naam aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenregister op een schriftelijke verklaring volgens daartoe door den directeur te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen. Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggeven.
[Art. 10] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering, die het aantal der commissarissen vaststelt. Ook een vennootschap kan als directrice optreden. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Bernhard Heinrich Brunklaus, koopman, wonende te Dordrecht. Deze benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd. De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zullen commissarissen worden benoemd en hun aantal worden vastgesteld.
De directeur kan bij met redenen omkleed besluit door het college van commissarissen worden geschorst, welk besluit tot schorsing binnen een maand meot gevolgd worden door een algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de directeur, na te zijn gehoord, zoo noodig wordt ontslagen, bij besluit, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. De alzoo ontslagen directeur heeft geen aanspraak op eenige schadevergoeding. Een voorstel tot ontslag moet met redenen omkleed zijn. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.
[Art. 11] Het salaris van den directeur wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het wordt voor de eerste maal vastgesteld door de eerste te houden algemeene vergadering.
[Art. 12] Het staat den directeur vrij, te allen tijde ontslag te vragen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk kennis zij gegeven. Gedurende dien tijd verbindt de directeur zich geen handelingen uit te voeren, waaruit nadeel voor de bestaande naamlooze vennootschap volgt of volgen kan. Met goedvinden van commissarissen kan die termijn worden verkort.
[Art. 13] Bij overlijden of ontslag van den directeur geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur op een niet vindende voordracht van commissarissen. Bij ontstentenis van den directeur zullen commisarissen tijdelijk in de vacature voorzien.
[Art. 14] De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.
[Art. 15] Voor:
1. het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen der vennootschap;
2. den aankoop van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen met of zonder zekerheidstelling;
3. het aangaan van verbintenissen boven een bedrag van f 10.000 in eens;
4. het aanstellen van procuratiehouders;
5. het openen en opzeggen van kassiersrelatiën;
6. het aan- en verkopen en beleenen van effecten;
7. het verbouwen van onroerende goederen, waarvan de kosten meer dan f 1000 in eens bedragen;
8. het aangaan van borgtochten of voor aval teekenen van wissels of ander handelspapier;
9. om eischend of verwerend in rechten op te treden;
10. het aangaan van dadingen, wordt toestemming van alle commissarissen vereischt.
[Art. 15a] Voor het geval er geen commissarissen zijn benoemd, treedt voor de toestemming der commissarissen in de plaats de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 16] Een directeur mag zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders direct noch indirect eenig andere zaak dan die der vennootschap drijven.
[Art. 17] Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar. Iedere commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd tot inzage der boeken, correspondentie en kas, alsmede ter kennisneming van alle plaats hebbende of plaats gehad hebbende handelingen. Minstens eenmaal per 3 maanden vergaderen directeur en commissarissen. Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.
[Art. 18] Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt een algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:
a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;
c. de koers der aandelen zal worden bepaald, als bedoeld in art. 9;
d. alle voorstellen worden behandeld, door den directeur of commissarissen of een hunner aan de orde gesteld of door één of meer aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.
[Art. 19] De algemeene vergadering kan een accountant benoemen of kan dit recht aan commissarissen overlaten.
[Art. 20] Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten of dit wenschelijk wordt geacht door aandeelhouders, die ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel een vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den directeur en in te dienen ter kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen en te houden uiterlijk binnen 14 dagen na de oproeping bij open of gesloten kennisgevingen, casu quo per advertentie.
[Art. 21] De oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, voor houders van aandeelen aan toonde bij advertentie, te plaatsen in een der te Dordrecht verschijnende dagbladen, en voor houders van aandeelen op naam bij open of gesloten kennisgevingen aan die anadeelhouders, alle oproepingen met vermelding der te behandelen onderwerpen of aanduiding der plaats, waar die opgave ter inzage ligt.
Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Van die nader ingediende voorstellen moet aan aandeelhouders minstens 2 dagen vóór de vergadering mededeeling worden gedaan. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort, als door den directeur, in overleg met commissarissen, noodzakelijk wordt geacht.
[Art. 22] De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 24, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.
Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullen echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.
[Art. 23] De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, door den oudsten commissaris aan te wijzen, en gepresedeerd door den oudsten commissaris of, bij onstentenis, door den directeur. Als secretaris fungeert een der aandeelhouders of commissarissen, daartoe door den voorzitter aan te wijzen. Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, welke worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden in eerstvolgende algemeene vergadering voorgelezen en na goedkeuring door de vergadering door den voorzitter en secretaris onderteekend. Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in een vergadering mocht worden opgemaakt, is noch onderteekening van den voorzitter, noch mede-onderteekening van een aandeelhouder vereischt. De notulen, notarieel opgemaakt, worden direct als goedgekeurd aangemerkt.
[Art. 24] Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1926. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóor 15 Maart daaraanvolgende aan comissarissen moeten worden aangeboden. De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen en van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.
De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge voor hun beheer en toezicht over het tijdvak, waarover die rekening loopt.
[Art. 25] Van de winst komt, na de afschrijvingen, 6 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal; het restant wordt verdeeld als volgt: een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag, dat minstens 10 pct. moet bedragen, in het reservefonds; 2- pct. aan de directie; 10 pct. aan de commissarissen en de rest, zijnde 60 pct. aan de aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij art. 27.
[Art. 26] Het dividend wordt uiterlijk een maand na de vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.
[Art. 27] Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal mede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing, een en ander door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen. Behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal het reservefonds niet hooger mogen worden opgevoerd dan de helft van het bedrag van het gestort kapitaal; is dit cijfer bereikt, dan komt het daardoor vrijkomende winstaandeel van art. 25 aan de aandeelhouders.
Zoodra het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst, zal het reservefonds niet in het bedrijf mogen worden belegd, doch in afzonderlijke vermogensbestanddeelen, buiten het bedrijf, worden beheerd door den directeur, onder toezicht van commissarissen.
[Art. 28] Tot veranderingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of haar ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kan slechts worden besloten in een vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijziging moet gedurende minstens 14 dagen voor het houden der vergadering voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen ter plaatse, in de oproepingen, als bedoeld in art. 21, te vermelden. De ter-visie-legging wordt te gelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht.
Indien in deze vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege tot minstens 8 en hoogstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt. Een voorstel tot wijziging der statuten kan, behalve door comissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
[Art. 29] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.
Alle bepalingen dezer akte blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht, tenzij de algemeene vergadering anders mochte bepalen. Het voordeelig saldo, dat bij de liquidatie overblijft, wordt op gelijken voet als de winst verdeeld. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen. De bewaarder is verplicht die boeken en papieren gedurende minstens 30 jaar te bewaren.
[Art. 30] In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 31] De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.
Ten slotte verklaarden de comparanten elkander wederkeerig te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, alsmede om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als tot verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nos. 6 en 8, ten tijde, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten, aan mij, Notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris. (geteekend) B.H. Brunklaus, A. Reus, D.J. Beekman, M. v.d. Rest, B. Kuipers, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 19 November 1925, deel 1, folio 7no. 139.

Den 24sten December 1925 compareerde voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Martinus van de Rest en mr. Daniel Johan Beekman, beiden kantoorbediende en wonende te Dordrecht, als getuigen:
de heer Bernhard Heinrich Brunklaus, koopman, wonende te Dordrecht, en verklaarde de comparant: Bij akte, 12 November 1924 voor mij, notaris, verleden, werd opgericht - behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging - de naamlooze vennootschap: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MANUFACTURENHANDEL "DE ZON", gevestigd te Dordrecht. Daarbij werd de comparant gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd. Van Regeerinsgwege werden nog eenige aanvullingen gevorderd. En verklaarde de comparant de statuten dier naamlooze vennootschap als volgt te wijzigen:
Het eerste lid van art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende: "De vennootschap draagt den naam van NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MANUFACTURENHANDEL DE ZON V.H. B.H. BRUNKLAUS, en is gevestigd te Dordrecht".
In den eerste zin van art. 23 worden tusschen de woroden "gehouden" en "ter plaatse" ingelascht de woorden "binnen Nederland".
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nos. 6 en 8, ten tijde, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten, aan mij, Notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris. (geteekend) B.H. Brunklaus, M. v.d. Rest, D.J. Beekman, B. Kuipers, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 28 December 1925, deel 1, folio 17 no. 371.

Koninklijk besluit van bewilliging. 14 Januari 1926 no. 51.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel; Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1826, 1ste afdeeling B, no. 900;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen: (1) op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Manufacturenhandel De Zon v.h. B.H. Brunklaus, te vestigen te Dordrecht, invoege als bedoelde akte bij akte van wijziging is gewijzigd. Onze Minister van Justitie is belast mnet de uitvoering van dit besluit.
's Gravenhage , 14 Januari 1926. WILHELMINA. De Minister van Justitie, J. Schokking.

Laatst gewijzigd: maart 2011