Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 379


DOSSIER 7578
Dordtsche Crediet Bank, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 07-03-1928 eerste opgaaf
  • B. 06-06-1930 adreswijziging
  • C. 03-11-1932 uittreding Lid Raad van Toezicht
  • D. 30-12-1932 overlijden Secr. Raad van Toezicht
  • E. 30-12-1932 nieuw lid Raad van Toezicht
  • F. 25-08-1936 uittreding lid R.v.T.
  • G. 06-01-1937 uittreding Lid Raad van Toezicht, adres en kapitaalwijziging
  • H. 14-04-1939 uittreding Voorz. Raad van Toezicht
  • I. 19-04-1940 failliet verklaring
  • J. 19-11-1947 beeindiging faillissement

A. (07-03-1928)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Dordtsche Crediet Bank
1b. Naam der Vennootschap: Dordtsche Crediet Bank
1c. Plaats van statuaire vestiging: Dordrecht
1d. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: kassiers en bankbedrijf
1e. Gemeente, straat en no.: Wijnstraat 86 (later Wolwevershaven 10).
1f. Dagteekening en nummer Nederlandsche Staatscourant: 29 December 1924 No. 252, wijziging 20 Februari 1928 No. 36.

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen:
Johannis Jonker, geb. Alblasserdam 30-7-1868, directeur, Wolwevershaven 10 (Dordrecht).
Christiaan Gerrit van Buuren, geb. Dordrecht 9-3-1888, voorzitter Raad van Toezicht, Voorstraat (Dordrecht).
dr. Jan Adriaan de Jager, geb. 's Heer Arendskerke 12-9-1893, secretaris Raad van Toezicht, Johan de Wittstraat (Dordrecht).
Albertus Johannes Hendriks, geb. Hof van Delft 4-11-1896, lid Raad van Toezicht, Groenmarkt (Dordrecht).
Cornelis Nicolaas Vreeken, geb. Nieuw Vennip 21-11-1879, lid Raad van Toezicht, Voorstraat (Dordrecht).
Marinus Cornelis Vetten, geb. Delft 10-4-1877, lid Raad van Toezicht, wonende 's-Gravendeel (Loolaan 94 Voorburg, Radioweg 38 Amsterdam).

Maatschappelijk kapitaal: f 50.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 12.750 (15.400)
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 12.750 (15.400)

Schuldbrieven? Neen.

(aangever: Johannis Jonker, Wolwevershaven 10, directeur, 6-3-1928)

[No. 472] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 20 Februari 1928, no. 36.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Crediet Bank.
Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:
de heer mr. Johannis Jonker Pieter Hendrikszoon, bankdirecteur, wonende te Dordrecht, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Dordtsche Boaz-Bank, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akten 19 September 1924 en 6 November 1924, beide door mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluit van 14 November 1924 no. 16.
te kennen gevende:
- dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders van te Dordrecht 30 April 1926, 21 Mei 1926, 31 Mei 1927 en 24 Juni 1927, besloten werd tot wijziging der statuten dier vennootschap, en
- dat hij, comparant, daarbij werd aangewezen om de noodige akte van wijziging te passeeren en de vereischte Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen. Verklaart bij deze daartoe over te gaan als volgt:
Art. 27, lid 3, der statuten, luidende:
"Van hetgeen overblijft wordt, nadat overeenkomstig het oordeel van den raad van toezicht een bijschrijving is gedaan bij de voor verschillende doeleinden te vormen reserve, uitgekeerd
aan aandeelhouders 60 pct.;
aan de directie 15 pct.;
aan den raad van toezicht 10 pct.;
aan het dagelijksch bestuur 10 pct. en
het overige gesteld ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders", worde gelezen als volgt:
"Van hetgeen overblijft wordt, nadat overeenkomstig het oordeel van den raad van toezicht een bijschrijving is gedaan bij de voor verschillende doeleinden te vormen reserve, uitgekeerd
aan aandeelhouders 50 pct.;
aan houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;
aan de directie 15 pct.;
aan den raad van toezicht 10 pct.;
aan het dagelijksch bestuur 10 pct. en
het overige gesteld ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders"
Art. 1 der statuten, luidende:
"De vennootschap draagt den naam van: Dordtsche Boaz-Bank, en is gevestigd te Dordrecht", worde gelezen als volgt:
"De vennootschap draagt den naam van: Dordtsche Crediet-Bank, en is gevestigd te Dordrecht".
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht 19 Juli 1927, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Johannes van der Vlerk, candidaat-notaris, en Arnoldus Borghardus Schotel, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.
(geteekend) Johs. Jonker P.H.Zn, H.J. van der Vlerk, A.B. Schotel, D. Wisboom Verstegen, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 20 Juli 1927, deel 1, folio 188, no. 4058.
+
Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:
de heer mr. Johannis Jonker Pieter Hendrikszoon, bankdirecteur, wonende te Dordrecht, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Dordtsche Boaz-Bank, gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akten 19 September 1924 en 6 November 1924, beide door mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluit van 14 November 1924 no. 16.
te kennen gevende:
- dat door hem, alsdaartoe door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap aangewezen, bij akte, 19 Juli 1927 door mij, notaris, verleden, eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap zijn aangebracht;
- dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouder van gemelde naamlooze vennootschap, onderscheidenlijk gehouden te Dordrecht 28 November 1927 en 2 December 1927, werd besloten nog eenige wijzigingen in die statuten aan te brengen.
De directeur wordt door de vergadering gemachtigd eventueele kleine redactiewijzigingen aan te brengen, hiermede direct samenhangende maatregelen te treffen en de vereischte akte te passeeren.
Verklaart bij deze daartoe over te gaan als volgt:
Achter art. 8 der statuten wordt een nieuw artikel 8bis ingevoegd, luidende:
"Er worden 32 oprichtersbewijzen uitgegevn, alleen aanspraak gevende op een hierna te bepalen aandeel in de winst. De oprichtersbewijzen luiden op naam, zijn doorlopend genummerd en geteekend door de directie en ene lid van den raad van toezicht".
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht 10 December 1927, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Johannes van der Vlerk, candidaat-notaris, en Arnoldus Borghardus Schotel, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die evenals de comparant van mij, notaris, bekend zijn.
En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.
(geteekend) Johs. Jonker P.H.Zn, H.J. van der Vlerk, A.B. Schotel, D. Wisboom Verstegen, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 12 December 1927, deel 2, folio 29, no. 630.
+
Koninklijk besluit van bewilliging.
20 Januari 1928 no. 47.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van oranje-Nassau enz.. enz ..enz
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1928, 1ste afdeeling B, no. 916;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze bewilliging te verleenen:
1e. enz;
16e. op de overgelegde akten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Boaz-Bank, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 November 1924 no. 16, zoodat de vennootschap voortaan den naam zal dragen van Dordtsche Crediet-Bank.
Onze MInister van Justitie is belast met de uitvoering dit besluit.
's-Gravenhage, 20 Januari 1982. WILHELMINA.
De Minister van Justitie (J. Donner).

Laatst gewijzigd:t maart 2011