Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 394

DOSSIER 7893
Naaml. Venn. Kunstmesthandel vorheen P.J. van Aardenne
, gevestigd te Dordrecht (in Liquidatie)

INHOUD
 • A 28-01-1929 eerste opgaaf
 • B 07-04-1930 toetreding commissarissen
 • C 29-04-1931 ontslag procuratiehouder
 • D 29-04-1931 nieuwe procuratiehouder
 • E 09-01-1935 uittreding directeur en proc.
 • F 09-01-1935 nieuwe directeur
 • G 09-01-1935 nieuwe procuratiehouder
 • H 21-05-1935 uittreding commissaris
 • I 12-09-1935 statutenwijziging
 • J 18-07-1945 uittreding directeur
 • K 18-07-1945 nieuwe directeur
 • L 18-07-1945 aanstelling gevolmachtigde bedrijfsleider
 • M 22-02-1946 benoemd van wnd Dir. Tot Directeur
 • N 07-10-1946 adreswijziging
 • O 31-12-1947 intrekking procuratie W. van Aken
 • P 28-09-1948 uittreding commissaris
 • Q 28-09-1948 nieuwe commissaris
 • R 11-01-1950 adreswijziging, wijziging bedrijf
 • S 05-01-1951 opg. Dir in liquidatie trekking
 • T 05-01-1951 liquidateur
 • U 05-01-1951 plan van uitkering
 • V 10-12-1952 rekening en verantwoording in zake liquidatie
 • W 19-12-1952 opheffing der zaak

A. (28-1-1929)

Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: N.V. Naamlooze Vennootschap Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne [in liquidatie]
Naam der Vennootschap : N.V. Naamlooze Vennootschap Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne
Plaats van statutaire vestiging : Dordrecht
Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend : Handel in kunstmest en aanverwante artikelen in Nederland en bevordering van het gebruik dezer artikelen
Gemeente/straat/huisnummer : Prinsenstraat 34, Dordrecht [Korte Gelderschekade 2]
Dagteekening en nummer Nederlandsche Staatscourant : dinsdag 19 februari 1929 No. 35.

Bestuurders en Commissarissen
David Schotel, directeur, Dubbeldamscheweg 182 (Dordrecht), geb. 9-1-1890
Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne, commissaris, Singel 206 (Dordrecht), geb. 18-5-1879

3a. Maatschappelijk kapitaal : f 100.00
3b. Geplaatst maatschappelijk kapitaal : f 48.000
3c. Gestort maatschappelijk kapitaal : f 48.000
4a. Geleende gelden ? Neen.

(naam aangever : David Schotel, Dubbeldamscheweg 182, directeur, 22-1-1929)
+
procuratiehouder: Arie Kieboom, Singel 239 (Dordrecht), geb. Dordrecht 8-6-1887 (algemeen procuratiehouder)
+
BIJVOEGSEL tot de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 19 Februari 1929, no. 35.
No. 301.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Kunsthandel voorheen P.J. van Ardenne, te Dordrecht.
Den 8sten Augustus 1928 compareerde voor mij, Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als plaatsvervanger van Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Nicolaas Groenier, candidaat-notaris, en Johannes de Meer, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heer:
Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne, industrieel, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen, als gemachtige van:
1. mejuffrouw Clasina Cornelia van Aardenne, particuliere, wonende te Maarn;
2. den heer Adam Michiel Vredenrijk van Aardenne, arts, wonende te Dordrecht;
3. mejuffrouw Neeltje Johanna Pieternella van Aardenne, particuliere, wonende te Dordrecht;
4. den heer Michiel Vredenrijk van Aardenne, arts, wonende te Rotterdam;
5. den heer Gijsbert Willem van Aardenne, industrieel, wonende te Dordrecht;
blijkende van deze machtiging uit een onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, plaatsvervangende notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.
De comaprant verklaarde, dat zijn voormelde lastgevers oprichten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.
[Art. 1] De vennootschap draagt de naam van: Naamlooze Vennootschap Kunsthandel voorheen P.J. van Ardenne. Zij is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] De vennootschap heeft ten doel den handel in kunstmest en aanverwante artikelen in Nederland, het bevorderen van het gebruik van deze artikelen en alles, wat daarmede, naar het oordeel van directie en commissarissen, direct en indirect in verband staat.
[Art. 3] De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend en zal eindigen op 31 December 1957, tenzij tot vroegere ontbinding, overeenkomstig de statuten, zal worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht zijn verleend. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.
KAPITAAL EN AANDEELEN.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100.000 verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 ieder. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. Bij de oprichting worden door de oprichters 48 aandeelen genomen, zoodat in totaal f 48.000 is geplaatst en zal worden volgestort in contanten en/of door inbreng, op de wijze, als onmiddellijk na het verlijden dezer akte bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.
In deze 48 bij de oprichters gepalatste aandeelen wordt deelgenomen door mejuffrouw Neeltje Johanan Pieternella van Aardenne voor 16 aandelen, door de overige oprichters ieder voor 8 aandeelen. De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar moeten worden geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig de alsdan daarvoor geldende regelen (thans art. 50 van het Wetboek van Koophandel). Over de uitgifte van nieuwe aandeelen beslist de algemeene vergadering.
[Art. 5] Uitgifte van aandeelen zal nimmer beneden pari kunnen geschieden; een eventueel agio zal worden geboekt op een afzonderlijke agiorekening, welke ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders is en voor alle doeleinden, ook voor uitkeering, kan worden gebezigd.
[Art. 6] De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van den houder. Zij zijn doorloopend genummers en worden geteekend door minstens één commissaris en één directeur. De aandeelen op naam en de aandeelen aan toonder, zoodra deze op naam gesteld worden, worden ingeschreven in een register van aandeelhouders, berustend ten kantore der vennootschap, in welk register de juiste namen en het adres der betrokken aandeelhouders zijn vermeld, welk adres, zoolang daarin bij schriftelijke opgave door den betrokken aandeelhouder geen wijziging is gebracht, tegenover de vennootschap als juist wordt aangemekrt.
Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel, waarbij zij behooren.
De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der door de directie aan te wijzen dividendbewijzen, welke aan de vennootschap voor de betaling dier dividenden tot volledige kwijting strekken.
[Art. 7] Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en -talons en -dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de ver missing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie wordt verlangd.
Tenzij de directie dit in bijzondere gevallen overbodig acht, zullen vooraf de nummers van de in het ongereede geraakte stukken tweemalen, met een tusschenruimte van een maand, bekend owrdne gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen; in dit geval zullen eerst een maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven.
Van de afgifte van duplicaatstukken zal afkondiging worden gedaan op de wijze, door de directie te bepalen.
De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die veprlicht is, wanneer dit door de directie wordt verlangd, een depot voor die kosten te storten tot een door haar te bepalen bedrag. Door de afgifte van duplicaatstukken, die het woord "duplicaat" dragen, worden de oorspronkelijke waardeloos.
[Art. 8] Een aandeel op naam zal, op verzoek van den eigenaar, aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder, op verzoek van den toonder, op naam.
[Art. 9] Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving in het aandeelenregister van een schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den eigenaar, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.
Bij de inlevering van dit formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.
[Art. 10] De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behoort een aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht, zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwordiigen.
BESTUUR.
[Art. 11] De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen bestuurd door een directie, bestaande uit één of twee leden. De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders, die tevens hun aantal vaststelt. Bij ontstentenis van den directeur of één der directeuren voorzien commissarissen in het bestuur der vennootschap tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen stellen desgewenscht een instructie voor de directie vast.
[Art. 12] Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehoduen. Indien de directie uit 2 personen bestaat, heeft ieder der directeuren de bevoegdheid, de vennootschap te vertegenwoordigen en voor de vennootschap te teekenen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechte, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructie en bezoldiging van dezen vast. De directie heeft, onverminderd haar verantwoordelijkheid, de bevoegdheid, om, na goedkeuring van commissarissen, aan één of meer leden van het personeel algemeene of bijzondere procuratie te verleenen.
[Art. 13] De jaarwedden van de leden der directie en de voorwaarde van aanstelling worden bij overeenkomst vastgesteld, waarbij voor de vennootschap commissarissen optreden. Bij deze overeenkomst kan de jaarwedde der directie ook gedeeltelijk van de te behalen resultaten afhankelijk gesteld worden.
[Art. 14] De leden der directie kunnen om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen een maand na dat besluit roepen de commissarissen een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke vergadering binnen 2 maanden na de schorsing moet worden gehouden; in deze vergadering zal een besluit worden genomen of de geschorste als lid der directie zal worden ontslagen, dan wel de schorsing opgeheven.
[Art. 15] De directie behoeft de goedkeuring van commisarissen tot:
1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
2. het aangaan van kredieten, ten laste der vennootschap;
3. het aangaan van overeenkomsten of het brengen van wijziging in overeenkomsten, welke tot doel hebben het bedrijf voor gezamenlijke rekening met derden uit te oefenen;
4. het vestigen van filialen, depots of werkplaatsen buiten Dordrecht;
5. het aanstellen van beambten en bedienden met een langeren opzeggingstermijn dan één jaar en het vaststellen van hun salarieering, voor zoover deze meer dan f 3000 's jaars bedraagt;
6. het aangaan van zoodanige contraacten van koop en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere zoodanige handelingen, als niet kunnen worden gerekend te behooren tot de gewone dagelijksche werkzaamheden;
[Art. 16] Voor het aangaan van obligatieleeningen is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.
[Art. 17] Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Indien te eeniger tijd slechts één commissaris in functie is, zal telkens, wanneer in deze statuten van "commissarissen" gesproken wordt, gelezen worden "commissaris", met bijbehoorende wijziging van de daarop betrekking hebbende woorden.
[Art. 18] De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. Het aantal commissarissen is ter beoordeeling van de algemeene vergadering. Indien er meer dan één commisaris is, treedt telkenjare op de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders een deel hunner af, volgens een door hen vast te stellen rooster, met dien verstande, dat elke commissaris uiterlijk 3 jaar na een benoeming of herkiezing aftreedt. Een aftredende commissaris is herkiesbaar.
Wanneer commissarissen anders dan op eigen verzoek worden ontslagen, behouden zij hun functie totdat in de door hun ontslag ontstane vacature zal zijn voorzien.
[Art. 19] Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiest het college van commissarissen een president en een secretaris. De president wordt dan uit het college gekozen; de secretaris behoeft geen lid van het college te zijn. De secretaris houdt notulen van hetgeen op de vergadering van commissarissen wordt verhandeld. Die notuelen worden in een volgende vergadering van commissarissen gearrresteerd.
[Art. 20] Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en verdere gebouwen, bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd, inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle handelingen der directie. De directie is verplcith, hun, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, alle inlichtingen te verstrekken.
Commissarissen zijn gerechtigd, op kosten der vennootschap een accountant te benomen, ter controleering van de boekhouding en financieele administratie der vennootschap en tot het doen der onderzoekingen, hem door hen opgedragen. De accountant is slechts aan commissarissen verantwoording verschuldigd en kan slechts door dezen ontslagen worden.
[Art. 21] Commissarissen vergaderen, hetzij (zoo er meerderen zijn) te zamen, hetzij met de driectie, zoo dikwijls zij of de directie dit noodzakelijk achten.
[Art. 22] Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Bij afwezigheid van den president fungeert de oudste in jaren der aanwezige commissarissen als zoodanig. Staken de stemmen, dan beslist de president. Is het noodig dat van een besluit van commissarissen tegenover derden blijkt, zoo handelen of teekenen, anmens hen, president en secretaris. Is er slechts één commissaris, dan is zijn handteekening voldoende.
Commissarissen kunnen aan den secretaris een honorarium toekennen. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en van verschotten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, terwijl door de algemeene vergadering van aandeelhouders hun voorts een tantième uit de winst kan worden toegelegd.
In afwijking met hetgeen in deze statuten elders over de benoeming van directeuren en commissarissen is bepaald, wordt bij deze akte tot cimmissaris benoemd de heer Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne, te Dordrecht, en tot directeur de heer Dirk Schotel, te Dordrecht.
ALGEMEENE VERGADERINGEN.
[Art. 23] De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht, tenzij door commissarissen anders wordt bepaald. Ieder jaar uiterlijk in Juni, voor de eerste maal in 1930, heeft de gewone vergadering van aandeelhouders plaats. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer commissarissen zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der geplaatste aandeelen bezittend, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.
De aandeelhouders worden opgeroepen minstens 14 dagen vóór elke vergadering, door aankondiging in ''eén of meer dagbladen Nieuwe Rotterdamsche Courant, Dordrechtsche Courant of Dordrechtsch Nieuwsblad, ter beoordeeling van commissarissen.
Nochtans is een beroep op niet-kennisneming van zulk een oproeping niet toegelaten. Wanneer alle aandeelen op naam staan, is oproeping door convocatiebiljetten alleen op de wijze als na te melden voldoende.
De oproeping bevat tijd en plaats der vegradering, alsmede waar en wanneer de lijst der punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage ligt.
Die lijst moet gedurende minstens een week vóór de vergadering ter inzage liggen. Aan eigenaren van aandeelen op naam worden in elk geval aan het adres, vermeld in het aandeelenregister, convocatiebiljetten gezonden, behelzende de onderwerpen, welke in de vergadering aan de orde gesteld zullen worden. Over niet op bovenomschreven wijze aangekondigende onderwerpen mag in de vergadering slechts een besluit worden genomen, indien alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en met minstens ¾ der uitgebrachte stemmen besloten wordt om het onderwerp in behandeling te nemen.
Wanneer, ook zonder dat de oproepingen tot de algemeene vergadering hebben plaats gevonden, de houders van alle geplaatste aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich hiertegen verzet, kan de vergadering worden gehouden en geldige besluiten nemen.
Mochten commissarissen binnen een maand na de schriftelijke indiening van een verzoek van aandeelhouders, als in het derde lid van dit artikel bedoeld, niet tot bijeenroeping eener vergadering zijn overgegaan, of den dag dier vergadering vaststellen op een tijdstip, later dan 2 maanden na de indiening van het verzoek, dan zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelf bevoegd bij advertentie, als in het derde lid bedoeld, maar waarin dan tevens de onderwerpen van behandeling worden vermeld, een vergadering bijeen te roepen.
[Art. 24] De commissaris, of, zoo er meerderen zijn, alsdan de commissaris, daartoe door hen uit hun midden aangewezen, prsideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis van alle commissarissen fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter; deze wijst een secretaris aan.
[Art. 25] Van het in de algemeene vergadering behandelde worden door den secretaris der vergadering notulen gemaakt, welke door hem en den voorzitter worden gearresteerd en onderteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval onderteekening van voorzitter en secretaris niet vereischt is. De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken ten bewijze van het op de vergadering beslotene.
STEMMINGEN.
[Art. 26] Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergaderingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een voorstel, waarover de stemmen staken, is verworpen. Stemmingen zullen, ter beslissing door den voorzitter, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling geschieden.
Om bij stemming over personen bij eerste stemming gekozen te zijn, wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid door niemand verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tusschen allen, die aldus de meeste stemmen hebben verkregen.
Wordt ook hierdoor geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft een vierde stemming plaats over de 2 personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen verkregen. Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
[Art. 27] Bij aandeelen worden aan toonder is slechts de eigenlijke rechthebbende op het aandeel gerechtigd, stemrecht uit te oefenen. In geval van twijfel beslist de voorzitter, of degeen, die zich ter stemming aanmeldt, de eigenlijke rechthebbende is.
[Art. 28] Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen stemrecht uitoefenen, indien zij ten minste 5 dagen vóór den datum der vergadering hun aandeelen ten kantore der vennootschap of elders ter plaatse, in de oproeping vermeld, hebben gedeponeerd.
Van zulk een deponeering zal een reçu worden afgegeven. In de aankondigingen tot de algemeene vergaderingen worden houders van aandeelen aan toonder aan de bepaling van dit artikel herinnerd.
[Art. 29] Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen. Een aandeelhouder kan zich door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, indien de laatste, ten genoegen van den voorzitter, van zijn vertegenwoordigingsrecht doet blijken.
Stemgerechtigden, volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hun echtgenooten, voogden, curatoren of bewindvoerders, vennootschappen door een bestuurder of vennoot. Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigde optreden.
[Art. 30] In de gewone vergadering van aandeelhouders wordt:
a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en verlies- en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald, nadat commissarissen daaromtrent een schriftelijk voorstel hebben gedaan;
c. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;
d. alle voorstellen behandeld, welke, overeenkomstig de statuten, op de agenda voorkomen.
BALANS, DIVIDEND, RESERVEN.
[Art. 31] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, met dienverstande, dat het eerste boekjaar zal loopen van af den datum van oprichting tot 31 December 1929.
[Art. 32] Per 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1929, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, in eventueel overleg met den accountant, als die is aangesteld, een balans en een verlies-en-winstrekening opgesteld. Deze balans en verlies-en-winstrekening worden vervolgens in een daartoe bijeen te roepen commissarisvergadering behandeld.
[Art. 33] Hetgeen na aftrek van kosten, afschrijvingen en stortingen in de reserve overblijft, is winst, welke ter beschikking is van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 34] Sluit eenig jaar de verlies-en-winstrekening met een nadeelig saldo, dat niet uit de reserve, zoo die er is, wordt gedekt, zoo wordt dit op rekening van de volgende jaren als verlies overgebracht en wordt niet gerekend winst te zijn gemaakt voordat dit nadeelig saldo is aangezuiverd.
[Art. 35] Het dividend is betaalbaar binnen 8 dagen na de vaststelling in de algemeene vergadering van aandeelhouders. Dividenden, waarover na 5 jaar sedert den datum, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is geschikt, verjaren ten behoeve van de reserve.
WIJZING EN ONTBINDING.
[Art. 36] Tot wijziging der statuten of tusschentijds ontbinding der vennootschap kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders alleen worden besloten op voorstel van directie en commissarissen en met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.
LIQUIDATIE.
[Art. 37] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, ten ware de algemeene vergadering daarin op andere wijze voorziet. De bepalingen dezer akte blijven zooveel mogelijk gelden tot en met de in het laatste lid van dit artikel bedoelde vergadering. Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, bij de laatste algemeene vergadering, aan dit verloop voorafgaande, zal de belooning van liquidateuren worden bepaald.
De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders.
[Art. 38] Na betaling der schulden wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 100 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen terugbetaald. Het eventueel overblijvende is ter beschiking van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De rechten en kosten dezer akte zullen door de vennootschap moeten worden gedragen en betaald. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarde de comparant in het algemeen en onvernaderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van notaris Kuipers, voornoemd, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris.
(Geteekend:) H.G.W. v. Aardenne; H.N. Groenier, J. de Meer, Vergoesen, plv. notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 14 Augustus 1928, deel 2, folio 108, no. 2304.

Koninklijk besluit van bewilliging.
7 Januari 1929 no. 23.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz. beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Januari 1929, 1ste afdeeling B no. 909;
Hebben geoedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen: 1e. enz; ….10e. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Naamlooze Vennootschap Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne, te vestigen te Dordrecht. Onze Minuster van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 's Gravenhage, 7 Januari 1929. WILHELMINA. De Minuster van Justitie J. DONNER.

Laatst gewijzigd: maart 2011