Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 430

DOSSIER 8624
N.V. Dordtsche Hout en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 25-08-1931 eerste opgaaf
 • B. 17-01-1933 adreswijziging
 • C. 22-02-1933 overname Houthandel de Nagtegaal
 • D. 22-02-1933 intreding Directeur
 • E. 24-05-1933 uittreding commissaris
 • F. 05-12-1933 vestiging filiaal
 • G. 10-05-1938 uittreding Directeur
 • H. 12-05-1942 overdracht filiaal Klundert
 • I. 17-12-1945 aanstelling Beheerder
 • J. 27-05-1946 aanstelling bestuurder
 • K. 27-05-1946 gegevens Bestuurder
 • L. 23-03-1948 wijziging bestuurder en gegevens bestuurder
 • M. 17-06-1948 wijziging beheer
 • N. 07-10-1948 opheffing beheer
 • O. 07-11-1951 nieuwe commissaris
 • P. 30-06-1953 opgave verkoop alle activa.

A. (25-08-1931)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Naamlooze Vennootschap N.V. Dordtsche Hout- en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij)
1b. Naam der vennootschap: N.V. Dordtsche Hout- en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij)
1c. Plaats van statutaire vestiging: Dordrecht
1d. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: het koopen, bewerken en verkoopen van hout, zoowel gezaagd als ongezaagd, bewerkt en onbewerkt, benevens het koopen en verkoopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en het uit(in) oefenen van het bouw- en aannemersbedrijf, benevens alles wat met een en ander verband houdt in den ruimsten zin des woords, waarvan speciaal vermeld wordt het te leen opnemen van gelden en het bezwaren van onroerende goederen of verpanden van roerende goederen, zoo dikwijls ter beoordeeling van de directie, door voor de uitoefening van het bedrijf der vennootschap nuttig of noodzakelijk is
1e. Gemeente, straat, huisnummer: oordendijk 190 (Oranjelaan 15)
1f. Dagtekening en nummer der Nederl. Staatscourant: 13 Augustus 1931 no. 156.

Bestuurders en commissarissen:
Jacob Abraham van Tilburg, geb. Zoeterwoude 13-9-1888, directeur, Noordendijk 190 (Oranjelaan 15);
Meynte van der Goot, geb. Wijmbritseradeel 12-10-1887, commissaris, Kromhout 102 (Oranjelaan 17rd);

3a. Hoeveel bedraagt het Maatschappelijk Kapitaal? f 50.000
3b. Welk bedrag is van der Maatschappelijk Kapitaal geplaatst? f 15.000
3c. Hoeveel is van het Maatschappelijk Kapitaal gestort? f 15.000

(aangever: Jacob Abraham van Tilburg, Noordendijk 190, directeur, Dordrecht den 25 Augustus 1931)

+
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 13 Augustus 1931 no. 156.
No. 2135.
NAAML:OOZE VENNOOTSCHAP: N.V. Dordtsche Hout- & Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij), te Dordrecht.
Op heden, 9 Juli 1931, verschenen voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen.
1. mevrouw Hendrikje Zaal, zonder beroep, wonende te Dordrecht, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Jacob Abraham van Tilburg, aannemer, wonende te Dordrecht,
welke comparante verklaarde de gelden, benoodigd voor de volstorting der aandeelen, waarvoor door haar wordt deelgenomen in het kapitaal van na te noemen vennootschap, te hebben verkregen uti de nalatenschap van mejuffrouw Hendrikje Zaal, weduwe van den heer Hendrik Vis, overleden te Reeuwijk, krachtens testament 22 Maart 1916 voor notaris Cambier van Nooten te Gouda verleden, bij welk testament is bepaald, dat al hetgeen door haar, comparante, uit de nalatenschap van die erflaatster wordt verkregen en ook de inkomsten daarvan niet zullen vallen in eenige gemeenschap, waarin zij mocht zijn gehuwd, terwijl een en ander, als zijnde voor het levensonderhoud der erfgename bestemd, voor geen inbeslagname zal vatbaar zijn;
2. de heer Jacob Abraham van Tilburg, voornoemd, tot bijstand en machtiging zijner echtgenoote, alsmede voor zich in privé;
3. de heer Meynte van der Goot, directeur van het Vereenigd Wees- en Armhuis te Dordrecht, wonende te Dordrecht.
En verklaren de comparenten bij deze op te richten een naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van N.V. Dordtsche Hout- & Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij), en is gevestigd te Dordrecht.
Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, bewerken en verkoopen van hout, zoowel gezaagd als ongezaagd, bewerkt en onbewerkt, benevens het koopen en verkoopen, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken en het uitoefenen van het bouw- en aannemersbedrijf, benevens alles wat met een en ander verband houdt in den ruimsten zin des woords, waarvan speciaal vermeld wordt het ter leen opnemen van gelden en het bezwaren van onroerende goederen of verpanden van roerende goederen, zoo dikwijls, ter beoordeeling van de directie, dit voor de uitoefening van het bedrijf der vennootschap nuttig of noodzakelijk is.
Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en wordt aangegaan voor onbepaalden tijd.
Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50.000 verdeeld in 50 aandeelen, ieder nominaal groot f 1000.
Elk aandeel kan op verzoek van den betreffenden aandeelhouder te zijnen koste worden gesplitst in 4 onderaandeelen, ieder nominaal groot f 250.
Bovendien kan bij een besluit tot uitgifte van aandeelen, overkomstig het bepaalde bij art. 8 worden besloten onderaandeelen uit te geven. Bij uitgifte van aandeelen of onderaandeelen wordt ten minste 10 pct. van het nominaal bedrag gestort, terwijl de directie, onder goedkeuring van commissarissen, de storting zal kunnen doen geschieden, ook op andere wijze dan door storting van Nederlandsch wettig betaalmiddel.
De aandeelen en/of onderaandeelen, voor zoover niet volgestort, luiden op naam, de aandeelen en/of onderaandeelen, voor zoover volgestort, luiden aan toonder.
De aandeelen zijn doorloopend genummerd, terwijl de onderaandeelen, naast het nummer van het aandeel, waaruit zij zijn ontstaan, de letters A, B, C of D dragen. Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 15 aandeelen en wel bij:
  de comparante sub. 1, 1 aandeel;
  den comparant sub 2, 8 aandeelen;
  den comparant sub 3, 6 aandeelen
De aandeelen zijn volgestort door storting in contanten en door inbreng op de wijze, als is omschreven in een des betreffende, aan deze minute vastgehechte overeenkomst.
Art. 5. Aan ieder der aandeelhouders, vermeld in art. 4, is per aandeel, waarvoor zij deelnemen, een oprichtersbewijs luidende op naam, uitgereikt.
De houders van oprichtersbewijzen hebben recht op een aandeel in de overwinst, vastgesteld in art. 23 dezer akte, zoomede recht op een deel van het liquidatie-saldo, als bedoeld bij art. 31, en recht van voorkeur tot deelneming tegen pari-koers bij uitgifte van nieuwe aandeelen, in evenredigheid van hun bezit aan oprichtersbewijzen.
Overdracht en toedeeling van oprichtersbewijzen zal slechts kunnen plaats vinden, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen verklaart, met den voorgestelden verkrijger genoegen te nemen.
Art. 6. Zoolang het volle bedrag der geplaatste aandeelen niet is gestort, wordt door de directie een register gehouden, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders van niet volgestorte aandeelen zijn opgenomen, met vermelding van het op die aandeelen gestorte bedrag. In het register wordt mede aangeteekend elk ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, verleend aan een vorigen aandeelhouder, in verband met den overgang van het betreffende aandeel.
Art. 7. Levering der op naam staande aandeelen geschiedt door beteekening aan de vennootschap eener akte van overdracht of door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap, welke erkkening op het desbetreffende aandeelbewijs door de directie wordt gesteld en geteekend, welke erkenning slechts kan geschieden zoo er een akte van overdracht is met vaste dagteekening. De dag der levering wordt in het aandeelenregister aangeteekend.
Levering van aandeelen aan toonder geschiedt door overgifte van het desbetreffende aandeelbewijs. Volgestorte aandeelen op naam worden aan toonder gesteld door een vermelding op het aandeelbewijs, door de directie geteekend, ingevolge schriftelijk verzoek door den aandeelhouder aan de vennootschap gedaan.
Art. 8. De uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen alsmede bij storting op nog niet volgestorte aandeelen, geschiedt ingevolge met volstrekte meerderheid van stemmen genomen besluit der vergadering van aandeelhouders.
Art. 9. Indien aandeelen of dividendbalden verloren mochten zijn gegaan, kunnen door de directie daarvoor duplicaatbewijzen worden gegeven onder zoodanige voorwaarden als deze daaraan zal verbinden.
Na uitgifte dezer duplicaat-bewijzen zijn de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.
Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren, onder teozicht van één of meer commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders ebnoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.
In afwijking van wat de wijze van benoeming betreft, wordt thans benoemd tot directeur: de heer Jacob Abraham van Tilburg voornoemd en tot commissaris de heer Meynte van der Goot, voornoemd. Zoo er meerdere commissarissen zijn, benoemen zij onderling een voorzitter.
Directeuren kunnen door de commissarissen te allen tijde worden geschorst, onverminderd het recht van de vergadering van aandeelhouders om zelf tot schorsing te besluiten of de door commissarissen gedane schorsing op te heffen. Indien niet binnen 2 maanden na het besluit tot schorsing in een vergadering van aandeelhouders besloten is tot verlenging der schorsing of tot ontslag, is de betrokken directeur van rechtswege in zijn functie hersteld.
In geval van ontstentenis of belet van een der directeuren, zoo er 2 directeuren zijn, berust het geheele bestuur der vennootschap tijdelijk bij den anderen directeur.
In geval van ontstentenis of belet van den eenigen directeur, dan wel van alle directeuren, berust het bestuur der vennootschap tijdelijk bij commissarissen, onverminderd de bevoegdheid van deze laatsten, om uit of buiten hun midden één of meer personen tidjelijk met het beheer te belasten, todat de algemeene vergadering van aandeelhouders een regeling heeft getroffen of in de vacature heeft voorzien.
Commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden geschorst.
Art. 11. Directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van het bepaalde bij art. 12.
Art. 12. De medewerking van de geheele directie is noodig voor:
 a. het beschikken over gelden bij bankiers en kassiers, al of niet uit een vordeelig saldo;
 b. het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren en bezwaren van onroerende goederen;
 c. het aangaan van geldleeningen;
 d. het voeren van rechtsgedingen;
 e. het aangaan van overeenkomsten, waarvan het belang meer dan f 5000 bedraagt.
De medewerking van de geheele directie, alsmede de goedkeuring van de commissarissen, is noodig voor:
 a. het aangaan van dadingen en vorgtochten;
 b. het aangaan van overeenkomsten, waarvan het belang meer dan f 5000 bedraagt;
Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
Art. 14. Commissarissen houden toezicht op de directeuren en op het algeheele bedrijf der vennootschap. Zij hebben de beveogdheid alle stukken en boeken der vennootschap te controleeren, alle lokalen en terreinen der vennootschap te betreden en zich alle waarden der vennotoschap te doen vertoonen.
Art. 15. Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren, wordt zij, zoo er meerdere directeuren zijn, vertegenworodigd door den anderen directeur, en zoo er één is, door een der commissarissen.
Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting tot ultimo December 1931.
Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie een balans en winst-en-verliesrekening ontworpen, welke balans en winst-en-verliesrekening met de wettelijk vereischte toelichting, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering vana andeelhouders, bestemd voor de vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening, tot den afloop dier vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.
De balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 17, vastgesteld. De vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar, strekt der directie tot décharge voor haar beheer over dat boekjaar en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.
Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April belegt de directie een algemeene vergadering, waarin door deze verslag wordt utigebracht omtrent den teostand van zaken der vennootschap. Daarin wordt de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.
Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen, dan wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend ten minste 1/5 gedeelte van het gepalatst maatschappelijk kapitaal, dit gewenscht achten. In het laatste geval moeten de voorstellen, die men in behandeling genomen wil zien, bij de aanvrage aan de directie worden medegedeeld. Zoodanige vergaderingen moeten binnen 2 maanden na het ingekomen verzoek worden ebelgd. De punten van behandeling en voorstellen moeten gedurende den tijd tusschen de eerste oproeping en dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.
Art. 19. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, en zoo er meerdere directeuren zijn, door den directeur, het oudst in jaren, terwijl bij afwezigheid van directeuren de vegradering zelf in het presidium voorziet. De notulen der vergadering worden gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder.
Art. 20. De oproeping van aandeelhouders geschiedt door aankondiging in een in Dordrecht verschijnend dagblad. De oproepingen behelzen de te behandelen onderwerpen of de mededeeling, dat deze ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.
Art. 21. De termijn van oproeping voor de vergaderingen bedraagt ten minste 14 dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
Art. 22. Onder netto-winst wordt verstaan het bedrag van alle inkomsten en voordeelen, door de vennootschap in het boekjaar verkregen, verminderd met alle lasten, onkosten en uitgaven, waardeverminderingen en door de directie en commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen daaronder begrepen, benevens met hetgeen ingevolge het volgend lid van dit artikel aan niet gedelgd verlies van voorafgaande jaren moet worden aangezuiverd.
Indien blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies is geleden en dit verlies niet uit de reserve bestreden o fop andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkeering, zoolang zoodanig verlies niet is aangezuiverd.
Art. 23. Van de netto-winst, blijkende uit de vastgestelde balans, winst-en-verliesrekening, wordt in de eerste plaats uitgekeerde aan de aandeelhouders 6 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal.
Hetgeen daarna van de netto-winst overblijft, wordt als overwinst beschouwd en als volgt toegedeeld:
45 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan commissarissen;
15 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen.
De algemeene vergadering kan besluiten de netto-winst of een gedeelte daarvan aan te wenden tot terugbetaling door teruggave van een evenredig bedrag van hetgeen op alle aandeelen is gestort, met dien verstande, dat elke hieruit voortvloeiende vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts kan geschieden ten gevolge van een statutenwijziging, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Koophandel.
Dergelijke terugbetalingen kunnen echter in geen geval geschieden tot een grooter bedrag, dan overeenkomst met 50 pct. van het gestorte kapitaal der vennootschap.
Art. 24. Het dividen wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap en daarvan mededeeling gedaan. Dividenden, waarover uiterlijk 6 jaar na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij commissarissen bepalen, dat alsnog uitkeering zal plaats vinden.
Art. 25. Er wordt tot dekking van eventueele verliezen een reservefonds gevormd, waarin jaarlijks het in art. 15 dezer akte vastgesteld gedeelte der overwinst wordt afgezonderd. Dit fonds wordt belegd in solide effecten of in eigendommen voor het bedrijf, naar keuze van commissarissen; de daardoor verkregen renten en andere baten worden bij het kapitaal gevoegd.
Zoodra het reservefonds 50 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering bepalen, dat hierin niet meer van de overwinst wordt gestort, in welk geval aan het vrijkomende gedeelte der overwinst een andere bestemming zal worden gegeven.
Art. 26. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Directeuren en commissarissen en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, kunnen bij stemmingen niet als gemachtigde optreden.
Art. 27. Elk aandeel en voorts onderaandeelen tot een gezamenlijk nominaal bedrag van f 1000 geven recht op het uitbrengen van één stem.
De aandeelhouder, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen van eenig besluit een recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens de vennootschap zou worden ontslagen, kan niettemin over een dergelijk besluit rechtsgeldig stem uitbrengen.
Art. 28. Tenzij deze statuten een grootere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, geschiedt een herstemming tusschen die 2 personen, die bij eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigden. Indien dan nog niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, beslist het lot.
Art. 29. Ter jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen door de aandeelhouders vastgesteld.
Art. 30. Behoudens verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken, voor zoover die verklaring wordt vereischt, kunnen vorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap of tot vermindering of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal slechts aangenomen worden, nadat zij gedurende den termijn van oproeping ten kantore van de vennootschap overeenkomstig art. 45b van het Wetboek van Koophandel, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in een vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hun vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.
Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in een tweede vergadering, waarover een oproepinsgtermijn van 8 dagen (dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend) voldoende is en welke vergadering wordt gehouden hogostend 4 weken na de eerste, terwijl alsdan wordt beslist, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming 2/3 der utigebrachte stemmen vereischt.
Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ter inzage van de aandeelhouders wordeng elegd, zooals in dit artikel voor de eerste vergadering is bepaald.
De oproeping tot de tweede vergadering geschiedt op dezelfde wijze en door dezelfde personen, als ten aanzien van de eerste vegradering is geschied.
Art. 31. Ingeval tot liquidatie der vennootschap wordt overgegaan, zal zij geschieden door directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 7 dagen voor aandeelhouders ter inzage liggen en daarna een de goedkeuring van de algemeene vergadering worden onderworpen.
De verdeeling van het batig saldo geschiedt naar evenredigheid van ieders aandeelen, waarbij elk der oprichtersbewijzen met een aandeel wordt gelijkgesteld. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, gedurende de liquidatie van kracht. De goedkeuring der liquidatierekening strekt dan den liquidateuren tot algeheele décharge, onverminderd het bepaalde bij art. 56e van het Wetboek van Koophandel.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de verklaring verkregen van den Minister van Justitie, dat hem geen bezwaren is gebleken, bij ministerieel besluit van 19 Mei 1931 no. 800, 1ste afd. B. dewelke aan deze minute is vastgehecht.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk domicilie te keizen ten kantore van den ntoaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten tijde in het dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren (mij, notaris, bekend) mr. dr. Jochem van Bruggen, voorzitter van den Raad van Arbeid, en Hendrik Nicolaas Groenier, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.
(geteekend) ....
De ondergeteekenden
(1) mevrouw Hendrikje Zaal....
(2) de heer Jacob Abraham van Tilburg.......
(3) de heer Meynte van der Goot....
In aanmerking nemend:
dat zij gezamenlijk oprichten een naamlooze vennootschap N.V. Dordtsche Hout- & Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexnij) te vestigen te Dordrecht, naar een ontwerp, waarop de ministerieele verkalring van geen bezwaar is ver kregen de dato 19 Mei 1931 no 800;
dat in art. 4 der statuten wordt vepaald, dat de door ondergeteekenden deelgenomen aandeelen, worden voldestort door....etc

Laatst gewijzigd: oktober 2011