Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 488

DOSSIER 9959
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 25-06-1936 eerste opgaaf
  • B. 26-10-1937 toetreding mede Directeur
  • C. 26-10-1937 adreswijziging
  • D. 16-07-1941 adreswijziging en vermeerdering kapitaal
  • E. 22-01-1942 ontbinding vennootschap
  • F. 22-01-1942 liquidateur
  • G. 22-01-1942 plan van uitkeering
  • H. 22-01-1942 bewaarder boeken en bescheiden
  • I. 27-06-1942 opheffing N.V.
  • J. 27-06-1942 rekening en verantwoording

A. (25-06-1936)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: -
1b. Naam der Vennootschap: Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf (in liquidatie)
1c. Plaats van statuaire vestiging: Dordrecht
1d. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: beurtvaart en expeditiebedrijf
1e. Gemeente/straat/no: Wolwevershaven 22 (Mazelaarstraat 1 hoek Hooikade)
1f. Dagteekening en nummer Nederl. Staatscourant: dd. 18 Juni 1936 no. 117.

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen:
Leendert de Jong, directeur, geb. Dordrecht 1-10-1895, Singel 273 (Singel 318, Oranjepark 32).

Maatschappelijk kapitaal: f 20.000.
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 6.000 (8.000).
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 6.000 (8.000).

(aangever: L. de Jong, Dordrecht, directeur, juni 1936)

[No. 810] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 18 Juni 1936, no. 117.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., te Dordrecht
Heden, 25 Mei 1936, is voor mij, Jacobus Leenderd Antonie Johannes Tittel, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Leendert de Jong, koopman, wonende te Dordrecht, mij, notaris, bekend.
De comparant verklaarde:
- dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Beurtvaart "Johanna", gevestigd te Dordrecht, welke vergadering is gehouden 5 januari 1936, met algemeene stemmen besloten is de statuten dier vennootschap te wijzigen;
- dat voormelde statuten zijn vastgesteld bij akte, 16 Augustus 1919 voor notaris O.W.P. van Tussenbroek, te Dordrecht, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juli daaraanvoorafgaande no. 34;
- dat op het ontwerp dezer akte de ministerieele verkalring van geen ebzwaar, als bedoeld in art. 45d Wetboek van Koophandel, is verleend 25 Maart jongstleden, 1ste afdeeling B, no. 858, dewelke aan deze minute is vastgehecht;
- dat in gemelde vergadering, van welker notulen ene afschrift aan deze minute is vastgehecht, hij, comparant, werd gemachtigd om op bedoelde gewijzigde statuten voormelde ministerieele verklaring ana te vragen en alsnog in de gewijzigde statuten zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege tot het bekomen dier verklaring mochten gevorderd worden en de akte, waarbij deze gewijzigde statuten worden geconstateerd, te passeeren en te onderteekenen;
- dat in verband met het vorenstaande de statuten der vennootschap zoodanig wordne gewijzigd, dat deze in het vervolg luiden als volgt:
HOOFDSTUK 1. Algemeene bepalingen.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam: Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V. Zij is gevestigd te Dordrecht. Zij kan in andere plaatsen in Nederland flilialen of bijkantoren vestigen.
[Art. 2] De vennootschap heeft ten doel:
a. het exploiteeren van beurtvaartdiensten in Nederland;
b. het deelnemen in of verkrijgen van aandeelen in ondernemingen, die een soortgelijk of aanverwant doel hebben of welke bevorderlijk zijn aan de bereiking van het sub a gestelde doel, onverschillig waar of onder welken vorm die ondernemingen wordne gedreven, en
c. in het algemeen het verrichten van alles, wat met het voorafgaande in dne meest uitgebreiden zin verband houdt.
[Art. 3] De vennootschap is aangevangen op 16 Augustus 1919 en wordt voor onbepaalden tijd voortgezet.
HOOFDSTUK II. Van de aandeelen.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20.000 en is verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. Bij het passeeren dezer akte zijn 6 aandeelen geplaatst en volgestort. De niet geplaatste aandeelen worden utigegeven op zoodanige tijdstippen, in zoodanige hoeveelheid, op zoodanige voorwaarden en tegen zoodanige koers, mits niet beneden pari, als de directie, zonder voorafgaande desbetreffende machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten, met dien verstande, dat alle aandeelen bij plaatsing moeten worden volgestort.
[Art. 5] Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen hebben de houders der uitgegeven aandeelen steeds het recht van vorkeur op de uit te geven aandeelen in evenredigheid tot hun aandeelenkapitaal. Maakt een aandeelhouder neit volledig gebruik van het recht van voorkeur, hem in het vorig lid van dit artikel toegekend, dan hebben op de aandeelen, ten aanzien waarvan dit recht van voorkeur niet is uitgeoefend, de overige aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding tot hun aandeelenbezit.
[Art. 6] De uit te geven aandeelbewijzen luiden op naam en mogen niet aan toonder worden gesteld. Zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.
[Art. 7] De aandeelbewijzen worden voorzien van de geschreven of gestempelde handteekening van den directeur of, zoo de directie uit meer dan één persoon bestaat, van twee directeuren. Bij elk aandeelbewijs kan worden gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer en dezelfde letter dragen als het aandeelbewijs, waartoe zij behooren.
[Art. 8] Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, vermeldende naam, voornamen, woonplaats en adres van den houder van ieder aandeel. Deze vermelding, zoomede iedere wijziging daarin, wordt gewaarmerkt door den directeur of, zoo de directie uit meer dan één persoon bestaat door twee directeuren. Alle mededeelingen en oproepingen aan aandeelhouders kunnen geldig geschieden aan het adres in het register vermeld.
[Art. 9] Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaten worden verstrekt, het zelfde nummer dragende als de in het ongereede geraakte stukken, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht op de vermiste stukken doet blijken en hij de vennootschap, wanneer dit door de directie verlangd wordt, tegen aanspraken van derden te dezer akte waarborgt. Door de afgifte van nieuwe stukken, waarop het woord "duplicaat" wordt geplaatst, worden de oorspronkelijke tegenover de vennootschap waardeloos, onverminderd het recht van verhaal van den houder der oorspronkelijke stukken op dengene, aan wien de nieuwe stukken zijn uitgereikt. Alle kosten, vallende op de uitreiking van duplicaten of van nieuwe stukken, daaronder begrepen de kosten van zegels en advertenties, komen voor rekening van dengene, wiens stukken in het ongereede zijn geraakt.
Aandeel- en dividendbewijzen of talons, welke voor den omloop onbruikbaar zijn geworden, kunnen, op verzoek en op kosten van den houder worden vervangen door nieuwe stukken; de onbruikbaar geworden stukken worden door de directie vernietigd.
[Art. 10] Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op één of meer aandeelen verkrijgen, oefenen deze personen deze rechten gezamenlijk uit, mits zij zich bij de uitoefening van die rechten doen vertegenwoordigen door één hunner, daartoe schriftelijk gemachtigd.
[Art. 11] Overdracht van aandeelen kan niets plaats vinden dan met inachtneming van de volgende bepalingen. Een aandeelhouder,die één of meer zijner aandeelen wenscht te vervreemden aan anderen dan zijn wettige nakomelingen, moet hiervan kennis geven aan de directie. Bij overgang van aandeelen op andere wijze, bijvoorbeeld door executie of vererving, anders dna aan wettige nakomelingen, is iedere verkrijger eveneens verplicht hiervan kennis te geven aan de directie.
De vorenbedoelde kennisgevingen geschieden schriftelijk per aangeteekenden brief, met nauwkeurige aanduiding der aandeelen en behoudens bij voorgenomen executie van de personen, aan wie men deze wenscht over te dragen of aan wie zij zijn overgegaan. De directie roept binn en 14 dagen na ontvangst der bedoelde kennisgeving een algemeene vergadering bijeen, te houden binnen een maand na die ontvangst. De oproeping gaat vergezeld van een afschrift der ontvangen kennisgeving. Op deze vergadering hebben de overige aandeelhouders het recht om tegen den laatstelijk door de algemeene vergadering vastgestelden koers de betrokken aandeelen over te nemen, en wel in evenredigheid der reeds te hunnen name staande aandeelen.
Maakt iemand van het hem volgens het voorgaande lid toekomend recht niet of slechts ten deele gebruik, dan hebben de overige aandeelhouders het recht van overname ten aanzien der alsdan ter beschikking gebleven aandeelen, en wel in evenredigheid der reeds te hunnen name staande aandeelen. Van de aandeelen, ten aanzien waarvan geen gebruik is gemaakt van het in de leden 6 en 7 van dit artikel genoemde recht van overname, is de voorgenomen overdracht vrij, respectievelijk zal geacht worden, dat de vennootschap met de nieuwe eigenaars der aandeelen genoegen heeft genomen. De directie geeft hiervan binnen acht dagen na de vergadering kennis aan dengene, die haar de kennisgeving, bedoeld in de leden 2 of 3 van dit artikel, deed.
[Art. 12] De levering van aandeelen geschiedt hetzij door de beteekening eener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de erkenning der overdracht door de vennootschap door middel van een desbetreffende aanteekening op het aandeelbewijs. Van de overdracht wordt eveneens aanteekening gesteld in het in art. 8 bedoelde register van aandeelen.
HOOFDSTUK III. Van het vermogen der vennootschap.
A. Bijzondere handelingen.
[Art. 13] De vennootschap is bevoegd volgestorte aandeelen in haar maatschappelijk kapitaal voor eigen rekening onder bezwarenden titel te verkrijgen tot een bedrag van ten hoogste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal. Deze verkrijging zal door de directie slechts kunnen geschieden na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
B. Boekjaar, balans, winst en verlies.
[Art. 14] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.
[Art. 15] De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 December afgesloten. Door de directie wordt daaruit telkenjare een balans en een winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke wordt voorzien van een toelichting, welke vermeldt naar welken maatstaf de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd. Deze stukken worden door alle directeuren onderteekend of, zoo de handteekening van één hunner ontbreekt, voorzien van een aanteekening, houdende de reden daarvan, en vanaf den dag der oproeping ter algemeene vergadering, waarin de vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening aan de orde is, tot na afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.
[Art. 16] De vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige voor alle handelingen, in het afgeloopen het bepaalde in art. 49a Wetboek van Koophandel.
[Art. 17] De zuivere winst, welke volgens de vastgestelde winst-en-verliesrekening is behaald, na aftrek van wenschelijk geoordeelde reserveeringen, komt aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.
[Art. 18] De winstaandeelen worden binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld. Bedragen, waarover uiterlijk vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.
[Art. 19] Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit een reserve kan worden aangezuiverd, wordt dit verlies ten laste der winst-en-verliesrekening van het volgende jaar gebracht.
HOOFDSTUK IV. Van de vergaderingen van aandeelhouders.
[Art. 20] De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden uiterlijk in de maan Augustus. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:
a. door de directie verslag uitgebracht omtrent den gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer in het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en de winst-en-verliesrekening en de winstverdeeling vastgesteld;
c. het directiesalaris vastgesteld;
d. de personen benoemd, als bedoeld in art. 34, tweede lid, en art. 36;
e. de overnamekoers der aandeelen vastgesteld;
f. behandeld hetgeen verder op wettige wijze ter tafel wordt gebracht.
[Art. 21] Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls deze statuten dit noodig maken, dan wel een directeur dit wenschelijk acht, of aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hiertoe hun verlangen schriftelijk aan de directie te kennen geven onder opgave van de te behandelen punten.
[Art. 22] De aandeelhouders worden door de directie tot de vergaderingen minstens 10 dagen te voren schriftelijk opgeroepen aan hun adres, vermeld in het in art. 8 bedoelde register. De termijn van tien dagen kan in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, worden verkort tot minstens vijf dagen, die der operoeping en der vergadering niet medegerekend. Indien niet binnen 14 dagen, nadat een verzoek, als bedoeld in art. 21 tot bijeenroepeing eener buitengewone algemeene vergadering de directie heeft bereikt, de oproeping is geschied, heeft iedere aanvrager het recht om zelf de vergadering bijeen te roepen.
[Art. 23] De punten van behandeling moeten in de oproeping ter vergadering worden vermeld.
[Art. 24] De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht. Zij worden gepresideerd door den in dienstjaren oudsten aanwezigen directeur. Indien er door deze bepaling twee of meer directeuren van gelijken dienstijd voor het voorzitterschap in aanmerking komen, presideert de oudste in leeftijd van hen. is geen der directeuren aanwezig, zoo wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris.
[Art. 25] Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Directeuren en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen, op straffe van nietigheid door hen uitgebrachte stemmen, neit als gemachtigde bij de stemming optreden.
[Art. 26] In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op één stem. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandeelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamlooze vennootschap door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zoude worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen. Alle besluiten worden in de vergaderingen genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen beide personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen behaalden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een der aandeelhouders schriftelijke stemming wenscht; over personen met gesloten briefjes. Alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, worden beslist door den voorzitter.
[Art. 27] Voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap en tot uitgifte van aandeelen moeten in de oproeping vermeld worden, terwijl een woordelijk afschrift der voorgestelde wijziging vanaf den dag der oproeping tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders moet worden gelegd.
[Art. 28] Raadpleging van aandeelhouders over voorstellen der directie kan ook schriftelijk geschieden. Dusdanige voorstellen worden door de directie bij aangeteekende brieven schriftelijk ter kennis gebracht van alle aandeelhouders en dezen wordt gelegenheid gegeven hun stemmen vóor of tegen die voorstellen uit te brengen, eveneens bij aangeteekende brieven, te richten aan de directie, welke ten deze wordt geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, en te verzenden binnen 10 dagen na den dag der verzending der brieven, waarbij de betrokken voorstellen ter kennis worden gebracht van de aandeelhouders.
Het bepaalde voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders vindt bij schriftelijke raadpleging en stemming overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat geen besluit geacht zal worden te zijn genomen, indien niet alle aandeelhouders zich vóór het voorstel hebben uitgesproken. De resultaten van de in dit artikel bedoelde raadpleging en stemming worden door de directie ingeschreven in het notulenboek der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en binnen een week na het verstrijken van den termijn, in het tweede lid van dit artkel bedoeld, ter kennis gebracht van alle aandeelhouders.
HOOFDSTUK V. Van het bestuur der vennootschap.
[Art. 29] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren.
[Art. 30] De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar te allen tijde worden geschorst of otnslagen.
[Art. 31] De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, met het besturen der zaken der vennootschap en met het beheer van haar vermogen.
[Art. 32] Alle bescheiden, van de vennootschap uitgaande, worden door ten minste één directeur geteekend, met dien verstande, dat de directie bevoegd is één of meer procuratiehouders aan te wijzen om, onder haar verantwoordelijkheid, voor de vennootschap te teekenen.
[Art. 33] De directie behoeft de schriftelijke machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:
a. voor den verkoop van het bedrijf der vennootschap;
b. voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
c. voor het aangaan van obligatieleeningen;
d. voor het aangaan van borgtochten;
e. voor het doen van handelingen, waarvan het geldelijk belang een bedrag van f 1000 te boven gaat.
[Art. 34] Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren berust het bestuur in zijn geheel bij de(n) overblijvende(n) directeure(n). Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van den eenigen directeur zal de persoon, die daartoe telkenjare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, tijdelijk met het geheele beheer zijn belast.
[Art. 35] De directeuren genieten een salaris, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt.
[Art. 36] In alle gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig heeft met één of meer der directeuren, wordt zij vertegenwoordigd door een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.
HOOFDSTUK VI. Van de ontbinding der vennootschap.
[Art. 37] Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen, geschiedt de liquidatie der vennootschap door de directie. De belooning der liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 38] Na beëindiging der liquidatie doen liquidateuren ten spoedigste rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke door hen op dezelfde wijze wordt bijeengeroepen als bij deze statuten is bepaald voor alle andere vergaderingen.
De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot algeheele décharge, behoudens het bepaalde bij art. 56e van het Wetboek van Koophandel.
[Art. 39] Het plan van uitdeeling, houdende de grondslagen der verdeeling van het saldo der liquidatierekening, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Indien er na betaling van de schulden en het loon der liquidateuren een saldo overblijft, is dit ter beschikking van aandeelhouders en wordt dit tusschen hen verdeeld in verhouding tot hun aandeelenbezit.
[Art. 40] De boeken en bescheiden der vennootschap blijven na afloop der liquidatie gedurende 30 jaren berusten onder den persoon, daartoe door de algemeene vergadering aangewezen.
[Art. 41] Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zooveel mogelijk van kracht.
HOOFDSTUK VII. Slotbepaling.
[Art. 42] In alle gevallen, waarin de wet en deze statuten neit voorzien, wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Waarvan akte.
Verleden ten dage en jare, als in het hoofd dezer voormeld, te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Metzger en Ruurd Roodbergen, notarisklerken, respectievelijk wonende te Dordrecht en te Zwijndrecht, als getuigen.
En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddelijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.
(geteekend) L. de Jong, J. Metzger, R. Roodbergen, J.L.A.J. Tittel.

Departement van Justitie. 1ste afd. B no. 858.
De Minister van Justitie;
Gezien het verzoekschrift van L. de Jong, wonende te Dordrecht, ter bekoming van de verklaring, bedoeld bij art. 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de vorogenomen gewijzigde voorwaarden der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Beurtvaartdienst Johanna, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Juli 1919 no. 34 en welke na het verlijden der akte, constateerende die gewijzigde voorwaarden, den naam zal dragen van: Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V.;
Gezien de overgelegde ontwerp-akte, houdende de voorgenomen gewijzigde voorwaarden;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel; Verklaart:
onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte, dat hem ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden van bezwaren, als bedoeld bij art. 45d van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.
's Gravenhage, 25 Maart 1936. De Minister voornoemd, VAN SCHAIK.

Laatst gewijzigd: maart 2011