Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 507

DOSSIER 10415
Trust- en Administratiekantoor Wolwevershaven N.V. (in liquidatie), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 23-03-1938 eerste opgaaf
  • B. 03-06-1941 uittr. wrn. dir. en commissaris
  • C. 03-06-1941 nieuwe commissaris
  • D. 14-02-1950 N.V. in liquidatie getreden
  • E. 14-02-1950 liquidateur
  • F. 14-02-1950 plan van uitkering
  • G. 11-04-1950 beeindiging liquidatie

A. (23-03-1938)

1a. handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Trust- en Administratiekantoor "Wolwevershaven" N.V. (in liquidatie).
1b. Naam der Vennootschap: -
1c. Plan van statuaire vestiging: Dordrecht.
1d. Sorot van ebdrijf dat wordt uitgeoefend: Trust en administratiën.
1e. Gemeente.straat en no,: Wolwevershaven 20, Dordrecht.
1f. Dagteekening en nummer der Nederlandssche Staatscourant: Donderdag 24 Februari 1938 No. 39.

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen:
* Mr. Lodewijk Salomonson, geb. Dordrecht 18-4-1902, directeur, Oranjepark 3 (Dordrecht);
* Mr. Jacques Salomonson, geb. Almelo 29-11-1869, plaatsvervangend directeur, Wolwevershaven 19 (Dordrecht);
* Mr. Aart van Os, geb. Zalt Bommel 27-2-1895, plaatsvervangend directeur, wonende Balistraat 99 te 's Gravenhage;
* Ramon Artigas Grazia, geb. Zaragoza (Spanje) 18-9-1878, commissaris, wonende Aparicio Ruiz 18 Burgos (Spanje);
* Antonio de Goiri Eizaga, geb. Bilbao (Spanje) 3-7-1884, commissaris, wonende Rue d'Argenteuil 8 (Parijs, Frankrijk);
* Venancio Echeverria Cariaga, geb. Bilbao (Spanje) 5-3-1879, commissaris, wonende Avenida Triunfo 10, Las Arenas (Bilbao);
* Victoir Artola Galardi, geb. Port Said (Egypte) 13-6-1886, commissaris, wonende Avenida 21 San Sebastian (Spanje);

Maatschappelijk kapitaal: f 2500
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 2500
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 2500

(aangever: Mr. Lodewijk Salomonson, Oranjepark 3, directeur, Dordrecht 21-3-1938)

[No. 392] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Dodnerdag 24 Februari 1938, no. 39.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Trust- en Administratiekantoor "Wolwevershaven" N.V., te Dordrecht.
Den 1ste Februari 1938 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Albertus Idema, candidaat-notaris, en Dirk Okker, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:
1. mr. Jacques Salomonso, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht;
2. mr. Aart van Os, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht;
3. mr. Lodewijk Salomonson, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht;
De comparanten verklaarden op te willen richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden in de volgende artikelen zijn neergelegd.
Naam, zetel, doel en duur.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam: Trust- en Administratiekantoor "Wolwevershaven" N.V. Zij is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is het uitvoeren van opdrachten om op te treden als trustee, het voeren van administratiën voor rekening van derden en in verband daarmede de aankoop en verkoop van effecten en voorts van alle goederen, welke krachtens art. 570 van het Burgerlijk Wetboek begrepen zijn in de uitdrukking "inboedel", alles in den ruimsten zin.
[Art. 3] De vennootschap vangt aan op heden. Zij is aangegaan voor onbepaalden tijd.
[Art. 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500, verdeeld in 10 aandeelen van f 250 ieder. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en in contanten volgestort. In dit kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters, de heeren:
mr. Jacques Salomonson voor 8 aandeelen;
mr. Aart van Os voor één aandeel;
mr. Lodewijk Salomonson voor één aandeel.
[Art. 5] De aandeelen luiden aan toonder en zijn opvolgend genummerd van 1 tot en met 10. Zij dragen de handteekening van één directeur. De vennootschap mag voor eigen rekening onder bezwarenden titel eigen aandeelen verkrijgen. De vennootschap mag echter aan aldus verkregen aandeelen geen grooter bedrag dan 50 pct. van het geplaatst kapitaal in haar bezit hebben.
Bestuur.
[Art. 6] De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit ten minste één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden. De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. De belooning der directeuren wordt ieder jaar door den raad van commissarissen vastgesteld.
Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot eenig directeur mr. Lodewijk Salomonson, wonende te Dordrecht. Onmiddellijk na de oprichting zal een algemeene vergadering worden gehouden, die de commissarissen zal benoemen. De algemeene vergadering zal aan de leden van den raad van commissarissen een salaris of andere belooning kunnen toekennen.
De raad van commissarissen vergadert telkens wanneer de president of twee van haar leden dit verlangen. De raad wijst zelf een president en een secretaris aan. Alle beslissingen en benoemingen geschieden bijabsolute meerderheid der rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij ontbreken, belet of ontstentenis van één of meer der commissarissen vormen de overblijvende een tot alle handelingen bevoegd college. Bij vacature voorziet de eerstvolgende algemeene vergadering in de aanvulling.
[Art. 7] Behoudens de beperkingen, in deze statuten vorogeschreven, is de directie tot alle handelingen van bestuur en beheer bevoegd, daaronder begrepen de handelingen, bedoeld bij het tweede lid van art. 1833 van het Burgerlijk Wetboek. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Indien er meer directeuren zijn, vertegenwoordigt iedere directeur de vennootschap en is deze bevoegd alleen voor haar te teekenen en te handelen.
De directie is niet bevoegd, zonder voorafgaande machtiging van den raad van commissarissen, tot:
1. het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
2. het vervreemden van roerende lichamelijke zaken en van effecten.
Telkens wanneer de machtiging van den raad van commissarissen noodig is, wordt deze ten aanzien van derden bewezen door het medehandelen of medeteekenen van een der leden van dien raad.
[Art. 8] De directie is bevoegd om, onder haar verantwoordelijkheid, aan één of meer beambten algemeene of bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen. 
[Art. 9] In geval van ontstentenis of belet van een gedeelte der directie zal het overblijvende gedeelte tijdelijk met het geheele beheer zijn belast, terwijl in geval van ontstentenis of belet van de geheele directie het geheele beheer tijdelijk zal worden waargenomen door één of meer waarnemende directeuren, daaartoe telkenjare door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders definitief in het beheer zal hebben voorzien.
Voor de eerste maak worden als plaatsvervangende directeruren bij deze aangewezen: mr. Jacques Salomonson en mr Aart van Os, beiden advocaat en wonende te Dordrecht.
Algemeene vergaderingen.
[Art. 10] De algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht zoo dikwijls dit door den raad van commissarissen of de directie noodig wordt geacht, doch in ieder geval eenmaal per jaar, in de maand April, voor de vaststelling van de balans en de verlies-en-winstrekening, onverminderd het bepaalde bij de artt. 43c, 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel. Tot de vergaderingen hebben toegang de aandeelhouders, de commissarissen en de directie, behoudens het recht van de vergadering om ook andere personen toe te laten.
De vergadering benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Laatstgenoemde houdt de notulen, welke door hem, alsmede ten blijke van goedkeuring door den voorzitter worden geteekend.
[Art. 11] De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door middel van een aankondiging in een te Dordrecht verschijnend dagblad, houdende de mededeeling, dat de opgave der te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap is nedergelegd ter inzage van aandeelhouders.
De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet medegerekend. Indien de vergadering moet beslissen over een wijziging der statuten, is het tweede lid van art. 45b van het Wetboek van Koophandel toepasselijk. Indien de aandeelhouders hun aandeelen deponeeren bij een der banken, door den raad van commissarissen bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen, geeft het ontvangstbewijs toegang tot de vergaderingen en recht om daarin te stemmen. Indien de aandeelhouders aan de directie hun daartoe gekozen domicilie hebben medegedeeld, zal, ongeacht het bepaalde van zin één van dit artikel, een oproeping per aangeteekenden brief, houdende de te behandelen onderwerpen, hun aan dit domicilie worden toegezonden. Aan commissarissen wordt in ieder geval een oproeping per aangeteekenden brief toegezonden.
[Art. 12] Elk aandeel geeft recht op één stem. De directeuren, de commissarissen en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen op straffe van nietigheid der door hen uitgebrachte stemmen niet als gemachtigde bij de stemming optreden. Voor de aandeelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zoude worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht. 
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Voor de aandeelen, welke eigendom der vennootschap zijn, kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht.
Balans, boekjaar en verlies-en-winstrekening.
[Art. 13] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt van heden af tot 31 December 1938. Elk jaar vóór 1 April worden door de directie een balans en een verlies-en-winstrekening opgemaakt met de wettelijk vereischte toelichting, welke stukken vanaf den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij ter vaststelling zullen worden aangeboden, tot dne afloop van die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. De in het vorige lid genoemde stukken wordne geteekend door alle leden der directie en van den raad van commissarissen. Indien een handteekening daaraan ontbreekt, wordt de oorzaak hiervan op de stukken vermeld, indien deze bekend is. Vaststelling door de algemeene vergadering van de balans en de verlies-en-winstrekening strekt décharge voor de directie en de leden van den raad van commissarissen, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt.
[Art. 14] Het voordeelig saldo der vastgestelde verlies-en-winstrekening geldt als winst. Ten laste van deze winst wordt eerst gedelgd een in vroeger jaren geleden verlies, dat niet reeds uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd is. Overigen is de winst ter beschikking van de algemeene vergadering, die deze kan bestemmen op zoodanige wijze als zij zal besluiten. Dividend wordt niet uitgekeerd op aandeelen, welke, op den dag, waarop tot uitkeering van dividend besloten worden, eigendom der vennootschap zelf zijn.
[Art. 15] Dividend is betaalbaar op den 14den dag na dien der vaststelling. Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.
Statutenwijziging en liquidatie.
[Art. 16] Besluiten tot wijziging der statuten en tot liquidatie kunnen slechts worden genomen in ene speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, onverminderd de verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren tegen de voorgenomen wijziging niet is gebleken, indien deze is vereischt.
[Art. 17] Bij liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten voor zooveel mogelijk van kracht. Tenzij het besluit tot liquidatie anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door de directie. 
[Art. 18] het bij de liquidatie na betaling van de schulden overblijvende wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in evenredigheid van ieders aandeelenbezit.
Zijnde op het ontwerp dezer akte de verklaring verkregen van dne Minister van Justitie, dat hem van geen bezwaren is gebleken, bij ministerieele verklaring de dato 19 Januari 1938, 1ste afd. B, no. 1174, dewelke aan deze minute is vastgehecht.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaren de comparanten het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verledne te Dordrecht, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris. (geteekend) J. Salomonson, van Os, L. Salomonson, Idema, D. Okker, B. Kuipers, notaris.

Departement van Justitie 1ste afd. B no. 1174.
De Minister van Justitie;
Gezien het verzoekschrift van B. Kuipers, notaris te Dordrecht, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamlooze vennootschap: Trust- en Administratiekantoor "Wolwevershaven" N.V., te vestigen te Dordrecht, van de verklaring, bedoeld bij art. 36e van het Wetboek van Koophandel;
Gezien de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der vennootschap, gelijk deze ontwerp-akte thans luidt;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel;
verkalart: onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte, dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren, als bedoeld bij art. 36e van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.
's Gravenhage, 19 Januari 1938. De Minister voornoemd, C. GOSELING.

Laatst gewijzigd: maart 2011