Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 670

DOSSIER 14513
J.J. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 02-02-1948 eerste opgaaf.
  • B. 21-01-1956 uittreding vennooten.
  • C. 21-01-1956 nieuwe vennoot.
  • D. 21-01-1956 opgave huwelijkse voorwaarden.
  • E. 21-01-1956 wijziging akte van vennootschap ter bepaling van den rechten van derden.
  • F. 25-02-1956 adreswijziging.
  • G. 26-11-1963 uittreding vennoot.
  • H. 26-11-1963 opgave ontbonding vennootschap. De onderneming is met ingang 1 Jan. 1962 opgeheven.

A. (02-02-1948)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: J.J. Bouman & Zonen
1b. Naam der vennootschap: vennootschap onder de firma J.J. Bouman & Zonen
1c. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: de uitoefening van het timmer- en aannemersbedrijf, het vevraardigen van meubels, het uitvoeren van winkel- en scheepsbetimmeringen en machinale houtbewerkingen, alles in de meest uitgebreide zin des woords;
1d. Gemeente, straat, huisnummer: Kromhout 123 (165-167);
1e. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 Januari 1948
1f. Tijdstip van einde der vennootschap: onbepaald;
1f. Tijdstip van vestiging der zaak : 1 september 1933

Vennoten:
Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 1-1-1885, Dubbeldamscheweg 236rood (322);
Evert Jan Bouman, geb. Dordrecht 26-5-1926, Dubbeldamscheweg 236rood (Botgensstraat 1);
Hendrik Valom, geb. Zuurdijk (Leents, Groningen) 18-11-1915, Sweelinckstraat 52;

3. Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
a. Alleen de vennoot Johannes Josinus Bouman, is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tekenen, gelden voor haar uit te geven en te ontvangen, de vennotoschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbonden een en ander echter binnen de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen en behoudens het heirna bepaalde, met dien verstande dat ook ieder der overige vennoten tot dezelfde voornoemde handelingen bevoegd zal zijn, echter slechts tot een bedrag van 500 gulden.
b. De medewerking van alle vennoten wordt echter gevorderd voor het aangaan van borgtochten, het verkrijgen en evrvreemden van onroerende goederen en schepen, het verlenen van zakelijke rechten, het berusten in rechtsgedingen, het aangaan van dadingen of accoorden en het aangaan van alle handelingen, die buiten het onder a bepaalde vallen, alsmede voor alle andere verbintenissen een bedrag van een duizend gulden te boven gaande.

4a. Zoo de zaak namens de Vennootschap door één gevolmachtigde wordt gedreven:
Neen.

(aangever: Johannes Josinus Bouman, mede-firmant, Dordrecht den 30 Januari 1948)

Laatst gewijzigd: oktober 2011