Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1095

DOSSIER 25562
Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij Agrarische Unie N.V., gevestigd te Dordrecht (filiaal)

 • A 20-02-1962 eerste opgaaf
 • B 02-03-1962 opgave betr. onder-Directeur
 • C 21-06-1962 nieuwe commissaris
 • D 14-03-1963 opgave betr. procuratiehouder
 • E 25-09-1963 uittr. Procuratiehouder
 • F 05-12-1963 opgave Procuratiehouder
 • G 18-09-1964 adreswijzigingen
 • H 24-03-1965 uittreding commissaris
 • I 24-03-1965 nieuwe commissaris
 • J 13-09-1965 uittreding Procuratiehouder, adreswijzigingen
 • K 01-09-1966 overlijden Pres-Directeur
 • L 29-06-1967 uittreding commissaris
 • M 29-06-1967 nieuwe opgave
 • N 23-07-1968 uittreding Procuratiehouder
 • O 05-09-1968 opgave betr. verplaatsing de ondern. naar Barendrecht, Gebroken Meeldijk 77B

A. (20-2-1962)

Handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven : Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij “Agrarische Unie” N.V.
Naam der vennootschap :
Plaats van statutaire vestiging : Groningen
Omschrijving van het bedrijf dat wordt uitgeoefend : zie formulier T
Gemeente/plaats/straat en huisnummer : Noorddijk, Oosterhoogebrug, Euvelgunnerweg 11
Tijdstip van vestiging der onderneming : 1854 (was Zwolle, sinds 29-12-1961 Groningen)
Tijdstip van voortzetting : 15-1-1904
Dagtekening en nummer der Nederlandse Staatscourant : St. Crt 19-1-1962, no. 14 bijv. 407

Bestuurders en commissarissen:
Folkert Eesge Botma, president-directeur per 22-1-1962 (sinds 15-2-1957), Emmalaan 11 te Haren/Brink ZZ 8 te Zuidlaren, geb. Groningen 29-9-1908
Roelof van 't Veer, directeur per 22-1-1962, Molenweg 22 te Haren/Boterdijk 15 te Paterswolde, geb. Rotterdam 6-7-1921
Mr Hendrik Minderhoud, commissaris per 7-12-1961, De Savornin Lohmanlaan 23 te Groningen, geb. Enschede 15-2-1911
Mr. Adriaan Johannes Sauer, commissaris per 20-2-1952, Oranjesingel 1 te Groningen, geb. Wemeldinge 18-9-1885
Ir Cornelis Jan Gude, directeur sinds 22-1-1962, Lutsborgweg 2 te Haren, geb. Haarlem 21-7-1925
Jurjen Engbert Duintjer, commissaris sinds 25-7-1957, Julianalaan 9 te Veendam, geb. Veendam 1-5-1904
Annechina Arendina Botma, commissaris sinds 7-12-1961, Van Ketwich Verschuurlaan 12 te Groningen, geb. Groningen 20-7-1904.

Maatschappelijk kapitaal : f 4.250.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal : f 2.125.000
Gestort maatschappelijk kapitaal : f 2.125.000
Geleende gelden ? Ja.
Schuldbrieven ? 26 à f 2.5000 aan toonder à 5%
Procuratiehouder ? Zie bijlagen.
Bijkantoor : Korte Geldersche Kade 3 te Dordrecht
Tijdstip van vestiging : 14-7-1893
Handelsnaam filiaal of bijkantoor : Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. kantoor Dordrecht
Beheerder : Pleun Johan Stehouwer, Talmaweg 155 te Dordrecht, geb. Rijswijk 16-9-1920, procuratiehouder met de functie van directeur.
Volmacht: zie afschrift notariële acte dd. 30-1-1962.
(naam aangever : Folkert Eesge Botma, Emmalaan 11 te Haren, president-directeur, 6-2-1962)

BIJVOEGSEL van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 19 januari 1962, nr. 14.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V., te Groningen
Heden de 29-12-1961 verscheen voor mij, Gerhard Hendrik Smits, notaris ter standplaats de gemeente Groningen.
De Heer Folkert Eesge Botma, wonende te Haren en president-directeur van na te noemen naamloze vennootschap, tot het verlijden dezer akte bevoegd krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de noemen naamloze vennootschap: "Naamloze vennootschap G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel", gevestigd te Zwolle, gehouden te Groningen op 7-12-1961, zulks blijkens proces-verbaal van deze vergadering opgemaakt door mij, notaris op 7-12-1961.
De comparant verklaarde:
dat de statuten van evenbedoelde naamloze vennootschap laatstelijk geheel gewijzigd zijn vastgesteld bij akte 8-12-1958 verleden voor mij, notaris, gezien het ontwerp van welke akte de Minister van Justitie bij beschikking van 6-12-1958, Hoofdafdeling privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 7750, heeft verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken
dat de statuten nadien nog zijn gewijzigd bij akte 5-2-1960 verleden voor mij, notaris, gezien het ontwerp van welke akte de Minister van Justitie bij beschikking van 28-1-1960, Hoofdafdeling privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 7750, heeft verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken;
dat de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in evenbedoelde naamloze vennootschap in haar te Groningen gehouden vergadering van 7-12-1961 met algemene stemmen heeft besloten goed te keuren een door de algemene vergadering van aandeelhouders in behandeling te nemen voorstel tot wijziging der statuten, zulks blijkens een proces-verbaal van vergadering 7-12-1961 opgemaakt door mij, notaris;
dat de algemene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamloze vennootschap daarna in haar te Groningen op 7-12-1961 gehouden vergadering met algemene stemmen heeft besloten de statuten geheel gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het concept zoals dit voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen tot na afloop der bedoelde vergadering, zoals dit concept door de vergadering werd gewijzigd en aangevuld blijkens het proces-verbaal van deze vergadering op 7-12-1961 opgemaakt door mij, notaris;
dat de Minister van Justitie heeft verklaard dat hem van bezwaren als bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel niet is gebleken bij beschikking van 22-12-1961, Hoofdafdeling privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 7750.
De comparant verklaarde vervolgens de statuten van gemelde naamloze vennootschap gewijzigd vast te stellen en wel als volgt:
NAAM EN ZETEL.
[Artikel 1] De vennootschap draagt de naam: Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. Zij is gevestigd te Groningen.
[Artikel 2] Zij kan ook elders bedrijfsvestigingen, zowel in als buiten Nederland hebben.
DOEL.
[Artikel 3] ….etc

Laatst gewijzigd: maart 2011