Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

A. (04-01-1965)

1a. Handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven :
1b. Naam der vennootschap : N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère [in liquidatie]
1c. Plaats van statutaire vestiging : Dordrecht
1d. Omschrijving van het bedrijf : de uitoefening van een galvanisch bedrijf, de slijperij en polijsterij en alles wat daartoe behoort, daarmede verband houdt of daartoe vorderlijk kan zijn, alsmede het verwerven, vervreemden en beheren van effekten, hypotheken en onroerende goederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords. Zij kan te dien einde deelnemen in andere ondernemingen met een gelijk of verwant doel
1e. Gemeente/plaats/straat en huisnummer : Celsiusstraat [later Stationsweg 4, TOMADOHUIS]
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming : 5 april 1924
1g. Tijdstip van voortzetting : 1 september 1964
1h. dagtekening en nummer der Nederl. Staatscourant : 21 januari 1965 No. 14 volgno. 168.
(Vorige opgave Metaalveredelingsbedrijf Ampère C. V. van Mierlobensteijn Dordrecht Dossier 17530)

Maatschappelijk kapitaal : f 1.000.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal : f 200.000 (f 295.000; 400.000)
Gestort maatschappelijk kapitaal : f 200.000 (f 295.000; 400.000)

(naam aangever: Jacobus Johannes van Mierlobensteijn, directeur, Weedeweg 13 zuidzijde (Dordrecht), 31-12-1964)

Heden, de derde december 1964, verschenen voor mij, EVERT WILHELM SPREY, notaris te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de dames Margaretha Francina van der Koogh, boekhoudster en Janny Blazina Hess-Verschuure, steno-typiste, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen,
1. de heer Petrus Antonius Johannes Waals, industrieel, wonende te Wassenaar, van Calcarlaan 34, te dezen volgens zijn verklaring handelende als directeur van de naamloze vennootschap "N.V. v/h fa P.A.J. Waals", gevestigd te Dordrecht en die naamloze vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende,
2. de heer Jacobus Johannes van Mierlobensteijn, fabrikant, wonende te Dordrecht, Weedeweg 13 zuidzijde.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de naamloze vennootschap "N.V. METAALVEREDELINGSBEDRIJF "AMPÈRE", te vestigen te Dordrecht, op het ontwerp waarvan door de Minister van Justitie de verklaring is verleend, dat hem van geen bezwaren is gebleken, bij ministeriële verklaring de dato 10-11-1964, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, Nummer N.V. 86781, welke aan deze minute is vastgehecht.
De comparanten verklaarden, dat de statuten van de vennootschap zullen luiden als volgt:
NAAM, ZETEL, DOEL.
[Artikel 1] De naamloze vennootschap draagt de naam "N.V. Metaalveredelingsbedrijf "AMPÈRE". Zij is gevestigd te Dordrecht en heeft het recht elders bijkantoren te stichten.
[Artikel 2] Zij heeft het doel de uitoefening van een galvanisch bedrijf, de slijperij en polijsterij en alles wat daartoe behoort, daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede her verwerven, vervreemden en beheren van effekten, hypotheken en onroerende goederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords. Zij kan te dien einde deelnemen in andere ondernemingen met een gelijk of verwant doel.
DUUR.
[Artikel 3] De vennootschap vangt aan op de dag waarop de verklaring, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Koophandel ten aanzien van deze vennootschap zal zijn verleen den wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met, dien verstande dat de handelingen verricht in verband met de oprichting der vennootschap geacht zullen worden van 31-8-1964 af voor rekening der vennootschap te komen.
KAPITAAL EN AANDELEN.
[Artikel 4] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1.000.000, verdeeld in 1000 aandelen van f 1000. De aandelen luiden op naam.
[Artikel 5] Overdracht van aandelen kan niet plaatsvinden dan met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. Een aandeelhouder, die één of meer zijner aandelen wenst te vervreemden aan anderen dan houders van aandelen moet hiervan kennis geven aan de directie.
b. De vorenbedoelde kennisgevingen geschieden schriftelijk, per aangetekende brief, bij deurwaardersexploit of tegen ontvangst bewijs, met nauwkeurige aanduiding van de aandelen en van de personen, aan wie men deze wenst over te dragen.
c. De directie doet binnen veertien dagen nadat haar een kennisgeving, als bedoeld sub a van dit artikel heeft bereikt, aan de aandeelhouders daarvan mededeling per aangetekend schrijven.
d. Indien één of meer hunner deze aandelen of enige daarvan wensen over te nemen, dienen zij hiervan binnen veertien dagen na ontvangst dier mededeling aan de directie kennis te geven bij aangetekend schrijven
e. Indien de directie binnen deze termijn van geen der aandeelhouders een kennisgeving heeft ontvangen, dan is de voorgenomen overdracht vrij.
f. Indien de directie binnen de voormelde van één of meer aandeelhouders mededeling ontvangst, dat zij de aandelen of enige daarvan wensen over te nemen, dan zal binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling of de eerste dezer mededeling, indien meerdere aandeelhouders reflecteren, door de directie een vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen.
g. De aandeelhouders hebben op die vergadering het recht deze aandelen over te nemen, behoudens het bepaalde hierna sub m genoemd.
h. Wensen genoemde houders van dit recht gebruik te maken ten aanzien van een groter aantal aandelen dan ter overname beschikbaar is, dan geschiedt de toewijzing aan de meestbiedende hunner tot een koers, tenminste gelijk aan die, bedoeld sub l van dit artikel.
i. Resteren er aandelen, nadat de evenredige verdeling zover mogelijk is toegepast, dan heeft de vennootschap het recht de resterende aandelen te kopen tegen ter beschikkingstelling van de volgens sub l van dit artikel vastgestelde waarde en met inachtneming van het hierna sub q genoemde maximum, tot welke inkoop ieder lid van de directie voor de vennootschap kan besluiten, zonder dat de goedkeuring van de algemene vergadering daarvoor is vereist.
j. Wenst ten aanzien van één of meer der aangeboden aandelen niemand van het recht tot overname gebruik te maken, dan is de vervreemding van alle aandelen goedgekeurd, mits binnen één maand na de vergadering.
k. De beslissing van de vergadering wordt per aangetekende brief door de voorzitter medegedeeld aan de in het hiervoor sub a genoemde aandeelhouder.
l. De hiervoor sub g bedoelde overname geschiedt tegen de waarde die alsdan door de accountant der vennootschap aan de aandelen wordt toegekend. Indien een der belanghebbenden echter van mening is, dat de accountant bij deze waardebepaling niet of niet voldoende rekening heeft gehouden met alle waardebepalende factoren, zal de overnamekoers worden vastgesteld door drie deskundigen, te benoemen in onderling overleg door belanghebbenden of, bij gebreke van overeenstemming, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht, op verzoek van de meest gerede partij.
De beslissing dezer deskundigen is bindend voor alle partijen. De kosten der taxaties worden voor de helft door de kopers en voor de andere helft door de verkoper gedragen.
m. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, behoudt echter het recht de overdracht te weigeren indien hij de vastgestelde koers te laag acht. De overdracht aan derden is dan echter verboden en alle kosten der taxaties komen voor zijn rekening.
n. Behoudens het bepaalde hiervoor sub m genoemd, moet de overdracht geschieden binnen drie maanden na de dag der vergadering tegen gelijktijdige betaling der koopsom in contanten.
o. Ten aanzien van eigendomsovergang van aandelen op andere wijze behoudens bij vererving, vindt het vorenstaande overeenkomstige toepassing.
p. Bij vererving van aandelen zal de algemene vergadering zich moeten verklaren omtrent de vraag of zij met de nieuwe verkrijger genoegen neemt. Neemt zij geen genoegen met de nieuwe verkrijger, dan is de vennootschap verplicht, met inachtneming van het hiernabepaalde onder q, de aandelen in te kopen tegen een prijs, door de directie en de eigenaar in gemeen overleg te bepalen. Indien de vennootschap met de nieuwe verkrijgers geen genoegen neemt en zij aan haar verplichting tot overname niet zal kunnen voldoen in verband met het bepaalde in artikel 5 sub q, dan is de overdracht vrij.
q. De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal voor eigen rekening onder bezwarende titel slechts verkrijgen tot een bedrag van ten hoogste 50% van het geplaatste kapitaal.
[Artikel 6] Alle aandeelbewijzen zijn doorlopend genummerd en van een stel dividendbewijzen met talon voorzien, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelbewijzen, waartoe zij behoren. Zij worden ondertekend door de directie.
[Artikel 7] Van het maatschappelijk kapitaal zijn thans uitgegeven en geplaatst 200 aandelen à f 1000, en wel bij gemelde naamloze vennootschap "N.V. v/h fa. P.A.J. Waals": 105 aandelen à f 1000; en bij comparant sub 2: 95 aandelen à f 1000.
De volstorting heeft plaats gevonden door inbreng door de "N.V. v/h fa. P.A.J. Waals", voornoemd, en de comparant sub 2, van de tot nu toe door hen uitgeoefende commanditaire vennootschap onder de naam "Metaalveredelingsbedrijf Ampère C.V. van Mierlobensteyn" gevestigd te Dordrecht, waarvan de baten en schulden luiden als volgt:
BATEN.
Vaste activa f 674.555.26
Voorraden f 37,500
Vorderingen f 175.982,61
Liquiditeiten f 29.157,56
Overlopende posten f 748
Totaal van de baten = f 917.943,43
SCHULDEN
Langlopende schulden f 400.219,69
Kortlopende schulden f 307.278,94
Overlopende posten f 10.444,80
Aandelenkapitaal:
Maatschappelijk kapitaal f 1.000.000
Aandelen in portefeuille f 800.000
Geplaatst en volgestort f 200.000
Totaal van de schulden = f 917.943,43
Onder voormelde Baten is begrepen:
Het erfpachtsrecht tot en met 31 december 2038 van een perceel grond te Dordrecht aan de Celsiusstraat, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L nummer 2376, groot 32 aren 39 c.a., zomede alle rechten, welke de erfpachtster kan doen gelden op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een fabriek met toebehoren, plaatselijk genummerd Celciusstraat nummer nog onbekend, staande de grondeigendom ten name van de gemeente Dordrecht,
Waarvan gemelde commanditaire vennootschap de eigendom verkreeg: "krachtens akte van erfpachtsuitgifte, 15-5-1964 verleden voor notaris J.A. Idema te Dordrecht, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht diezelfde dag in deel 1231 nummer 59, en het gebouwde door stichting voor eigen rekening".
[Artikel 8] Op schriftelijke aanvrage van belanghebbende kunnen voor aandeelbewijzen en dividendbewijzen, zo tezamen als afzonderlijk, welke in het ongerede zijn geraakt, duplicaat aandeel- en dividendbewijzen worden uitgereikt onder gelijke nummers als de in het ongerede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt zo dit door de directie verlangd wordt.
Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongerede geraakte stukken driemalen, telkens met een tusschenruimte van een maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financiële bladen en eerst een maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan éénmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze, door de directie te bepalen.
De kosten komen ten laste van de aanvrager, die verplicht is van tevoren een depot voor die kosten te storten, indien dit door de directie wordt verlangd, tot een door deze te bepalen bedrag.
Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.
ORGANEN DER VENNOOTSCHAP.
[Artikel 9] De organen der vennootschap zijn:
a) de directie;
b) de commissarissen;
c) de algemene vergadering van aandeelhouders;
[Artikel 10] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, onder toezicht van commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor welke benoeming een meerderheid is vereist van tenminste drie/vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, terwijl voor schorsing of ontslag een meerderheid is vereist van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
Mocht drie/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal nietvertegenwoordigend zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste zestien dagen, doch binnen een maand na de eerste, waarin, ongeacht het vertegenwoordigend kapitaal, tot benoeming kan worden besloten met volstrekte meerderheid van stemmen, terwijl tot schorsing en ontslag kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant sub 2 en tot president-commissaris de comparant sub 1, terwijl tot commissaris wordt benoemd de heer Leonardus Jacobus van Thiel te Dordrecht.
[Artikel 11] De directie bestaat uit één of meer leden. Zij is belast met het bestuur van de zaken der vennootschap, met het beheer van haar vermogen en met haar vertegenwoordiging in- en buiten rechte.
Directeuren zijn uitsluitend tezamen bevoegd namens de naamloze vennootschap te handelen en te tekenen.
De medewerking en handtekening van commissarissen is nodig voor:
a. het kopen, verkrijgen, verkopen, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken, schepen, effekten en hypotheken;
b. het ter leen verkrijgen en verstrekken van geleden, alsmede het gebruik maken en verlenen van kredieten, een en ander indien het bedrag f 15.000 te boven gaat;
c. het aangaan van borgtochten en andere bezwarende verplichtingen van dien aard;
d. het aanstellen van procuratiehouders en gevolmachtigden;
e. het aangaan van agentuurovereenkomsten, waarbij of de bedongen tijdsduur langer is dan een jaar, of het bedongen loon door onzekere factoren als omzet of winst wordt bepaald;
f. het deelnemen of enigerlei wijze in andere ondernemingen;
g. het verrichten van rechtshandelingen, ten doel hebbende het verwerven van- of het beschikken over rechten, de industriële eigendom betreffende;
h. het optreden in rechte, arbitrage daaronder begrepen, met uitzondering van conservatoire maatregelen in kort geding;
i. het treffen van dadingen.
De directie is bevoegd overeenkomsten aan te gaan betreffende de storting op aandelen op andere wijze dan door betaling van nederlands wettig betaalmiddel.
[Artikel 12] Het salaris van ieder der directeuren wordt jaarlijks door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
[Artikel 13] Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren nemen de overige directeuren tijdelijk diens (hun) taak waar. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren worden de commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. In het geval, bedoeld in het vorig lid, zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders een definitieve voorziening treffen.
[Artikel 14] De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directie. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de commissarissen een vaste en/of van de winst afhankelijke beloning toekennen. De commissarissen hebben vrije toegang tot de terreinen en gebouwen, bij de vennootschap in gebruik, en vrije inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap.
[Artikel 15] Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd tot het beoordelen en vaststellen van de balans en winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar, het vaststellen van het dividend, zomede de tantièmes voor de directie en commissarissen, het aanhoren van een verslag van de directie omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar.
Buitendien wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directie of commissarissen zulks nodig achten of wel wanneer ten minste twee aandeelhouders, tezamen minstens een/derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe aan de directie schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen vier weken daarna moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelf de vergadering bijeen te roepen, alles onverminderd het bepaalde bij artikel 43c en 43d van het Wetboek van Koophandel, welke artikelen, evenals artikel 43e van dat Wetboek op de vennootschap toepasselijk zijn.
De oproeping voor alle vergaderingen - welke zal moeten geschieden door middel van een aankondiging in een veelgelezen nederlands dagblad - geschiedt door de directie minstens veertien dagen tevoren, met opgave der te behandelen punten.
Indien aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging der statuten zal worden gedaan, zal zulks in voormelde oproeping worden medegedeeld.
De voorgestelde wijziging moet woordelijk ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen vanaf de dag der oproeping tot de afloop der vergadering.
De aandeelhouders kunnen gedurende die tijd kosteloos een afschrifte van het voorstel verkrijgen.
[Artikel 16] De algemene vergaderingen worden geleid door een commissaris. Zijn meerdere commissarissen aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de oudste in leeftijd aanwezige commissaris. Is geen commissaris aanwezig, dan wordt het praesidium waargenomen door de oudste in leeftijd der ter vergadering aanwezig directeuren. Indien ook geen directeur aanwezig is, dan bepaalt de algemene vergadering zelf door wie de algemene vergadering zal worden geleid.
Van het verhandelde worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon. De notulen worden ondertekend door hem, die ze opmaakt, en de voorzitter.
De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.
Echter zullen directeuren, commissarissen en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden, op straffe van nietigheid der door hen uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met ongetekende briefjes.
[Artikel 17] Alle besluiten, uitgezonderd de in artikel 10 en de hierna in dit artikel bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal deelnemers of stemmen wordt vereist. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.
Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting, waaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het kapitaal, zomede tot het opnemen van gelden op obligaties, wordt vereist een meerderheid van minstens drie/vierde gedeelte der stemmen, uitgebracht in een daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens twee/derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Mocht in een daartoe belegde vergadering het vereiste getal aandelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, welke besluit met minstens drie/vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandelen.
Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan voor zoveel nodig na het verkrijgen van de ministeriële verklaring, bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel en na eventuele inachtneming van het bepaalde bij artikelen 41c en volgende van het Wetboek van Koophandel.
BALANS EN WINSTVERDELING.
[Artikel 18] Eenmaal per jaar op 31 december worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit worden vervolgens de balans en winst- en verliesrekening met de toelichting, als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel opgemaakt en door alle leden der directie en de commissarissen ondertekend. De directie legt daarbij tevens over een afschrift van het verslag, door haar in de vergadering van aandeelhouders uit te brengen. De balans en winst- en verliesrekening met toelichting zullen vanaf de dag der oproeping voor de algemene vergadering tot de afloop der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.
[Artikel 19] Hetgeen van de bruto-winst overblijft, na aftrek van alle kosten en lasten en nadat zodanige bedragen zijn afgeschreven en gereserveerd als het goed koopmansschap vereist, is als zuivers winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig jaar verlies geleden is, hetwelk niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering, zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
LIQUIDATIE.
[Artikel 20] Ingeval van ontbinding der naamloze vennootschap, geschiedt, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de liquidatie door de directie.
[Artikel 21] De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij het Wetboek van Koophandel. De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie voor zoveel mogelijk van kracht. Ten aanzien van de inbreng van voormeld onroerend goed wordt nog bepaald:
1. Het onroerend goed gaat op de vennootschap-verkrijgster over in de staat, waarin het zich thans bevindt, met alle zo heersende als lijdende erfdienstbaarheden, hetzij die voortdurend of niet- voortdurend, zichtbaar of onzichtbaar mochten zijn en voorts met alle rechten en bezwaren daaraan verbonden.
De vennootschap-verkrijgster verbindt zich om de ten aanzien van gemeld onroerend goed gemaakte gemeente-bepalingen na te komen.
2. Verschil tussen de hiervoor opgegeven grootte en de werkelijke grootte zal geen aanleiding kunnen geven tot vernietiging dezer inbreng.
3. De ingebrachte goederen gaan op heden over in de macht en het bezit van de vennootschap-verkrijgster.
4. Alle lasten en belastingen, op- of terzake van de ingebrachte onroerende goederen geheven of verschuldigd wordende, komen voor rekening en ten laste van de vennootschap-verkrijgster van 1-9-1964 af.
5. De kosten dezer akte en die verbonden aan de levering van de overgedragen zaken zullen ten laste komen de vennootschap-verkrijgster.
Voorts verklaarden de comparanten toe te stemmen in de levering van het bij deze akte ingebrachte goed door middel van overschrijving dezer akte of een afschrifte of uittreksel daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing ondertekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.
P.A.J. Waals, J.J. v. Mierlobensteyn, G. v.d. Koogh, J.B. Hess-Verschuure, E.W. Sprey.

Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze vennootschappen Nr N.V. 86781.
De Minister van Justitie, Gezien het verzoekschrift van P.A.J. Waals, wonende te Wassenaar ter bekoming, ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap "N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère", te vestigen te Dordrecht, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van koophandel;
Gezien de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der vennootschap, gelijk deze ontwerp-akte thans luidt;
Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van koophandel, verklaart: onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte: dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren als bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van koophandel niet is gebleken.
's-Gravenhage, 10 november 1964. De Minister voornoemd. Namens de Minister, (get) J.C. TENKINK

Laatst gewijzigd: maart 2011