Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1403

DOSSIER 34833
Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V., gevestigd te Dordrecht (stat.)

INHOUD.
  • A. 10-01-1973 eerste opgaaf
  • B. 07-04-1977 gen. bedrijf statuaire vestiging
  • C. 28-12-1977 adreswijziging
  • D. 01-07-1981 wijziging corr.adres
  • E. 15-03-1985 uitg. dir.
  • F. 15-03-1985 nwe. dir.
  • G. 15-03-1985 stat. gew.

A. (10-01-1973)

1a. Handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven: Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
1b. Naam der vennootschap: Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
1c. Plaats van statuaire vestiging: Dordrecht
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend: stichting, verwerving, exploitatie van panden voor kantoren, in eigendom nemen ne bewaren van onroerende goederen voor rekening en risico van derden, in de ruimste zin [stat. inschrijving]
1e. Gemeente, plaats en huisnummer: Wolwevershaven 24 te Dordrecht [delairessestraat 139; Blaak Rotterdam; veiling C.N.B. Building 9 Bovenkarspel Hoofdstraat 231]
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 1 juli 1972 (B.V. i.o.)
1g. Tijdstip van voortzetting der onderneming door de tegenwoordige vennootschap: 22 december 1972

Opgave omtrent Bestuurders en Commissarissen:
* Mr. Johannes Nicolaas Mullemeister, geb. 's-Gravenhage 16-10-1925, directeur, Willem Pijperlaan 3 (Rotterdam).
* Mr. Frederik Salomonson, geb. Dordrecht 14-4-1933, directeur, Dubbeldam Dordwijklaan 2 (Dubbeldam)/Keizersgracht 499 te Amsterdam.

Maatschappelijk kapitaal: f 250.00
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 55.100
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 55.100

(aangever: Mr. Johannes Nicolaas Mullemeister, Willem Pijperlaan 3 Rotterdam, directeur, 22-12-1972)

Heden, de 22-12-1972, verscheen voor mij, Willem Adriaan Hoek, notaris ter standplaats Rotterdam:
de Heer Mr. Johannes Nicolaas Mullemeister, advocaat, wonende Willem Pijperlaan 3 te Rotterdam, geboren te 's-Gravenhage op 16-10-1925, ten deze handelende als lasthebber van:
1. de Heer Mr. Lodewijk Salomonson senior, advocaat, wonende te Dordrecht;
2. de heer Mr. Frederik Salomonson junior, advocaat, wonende te Dubbeldam, gemeente Dordrecht;
blijkende van voormelde lastgevingen uit twee onderhandse akten van volmacht, welke na vooraf door de comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die beiden getekend te zijn, aan deze minute zijn vaastgehecht.
De comparant, handelende in hoedanigheid als gemeld, verkalarde bij deze op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.
Naam en vestiging.
[Artikel 1]
1. De vennootschap draagt de naam: Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
2. Zij is gevestigd te Dordrecht.
Doel.
[Artikel 2]
1. Het doel der vennootschap is de stichting dan wel verwerving en exploitatie van een of meer panden voor kantoren, het in iegendom nemen en bewaren van onroerende goederen voor rekening en risico van derden, en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin dees woords.
2. De vennootschap kan ook deelnemen in of de direktie voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.
Duur.
[Artikel 3]
1. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Maatschappelijk en geplaatst kapitaal.
[Artikel 4]
1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 250.00, verdeeld in 2.500 aandelen, elk groot f 100, waarvan 551 aandelen zijn geplaatst.
2. De nog niet geplaatste aandelen zullen worden uitgegeven tegen de koers en op zodanige voorrwaarden en tijdstippen als de algemene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, mits volgestort en niet beneden pari. Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandelen zullen alle houders van aandelen recht van voorkeur hebben in verhouding tot ieders aandelenbezit.
3. De vennootschap kan voor eigen rekening onder bezwarende titel slechts tot ten hoogste de helft van het geplaatste kapitaal aandelen der vennootschap verkrijgen; deze aandelen blijven als geplaatst kapitaal aangemerkt, behoudens dat, wanneer bij deze statuten is voorgeschreven, dat voor het nemen van enig besluit ene bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn, de aandelen in het bezit der vennootschap niet worden medegerekend; voor deze aandelen kan geen stem worden uitgebracht; zij delen niet in de winst, noch in een eventueel liquidatiesaldo.
4. Vervreemding van aandelen der vennootschap, welke in het bezit der vennootschap zijn, kan slechts geschieden krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde.
Aandelen.
[Artikel 5]
1. De aandelen luiden uitsluitend op naam.
2. Zij zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Indien aandelen behoren tot een onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren een persoon aanwijzen om hen tegenover de vennootschap te vertegenwoordigen.
4. Iedere houder van een of meer aandelen is verplicht zijn adres en iedere wijziging van zijn adres aan de direktie op te geven.
5. Alle schriftelijke kennisgevingen, die plaatsvinden op de wijze zoals deze statuten dit voorschrijven, aan het bij dit artikel bedoelde adres, worden geacht wettig te zijnn geschied.
6. Door de direktie wordt een register gehouden, waarin de aandelen onder hun doorlopend volgnummer worden ingeschreven en waarin de namen van alle houders van aandelen, alsmede hun adres bij dit artikel geregeld, worden opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
7. Het register wordt regelmatig bijgehouden, terwijl alle aantekeningen worden getekend door een lid der direktie.
8. Er worden geen aandeelbewijzen uitgereikt. Op verzoek van een aandeelhouder verstrekt de direktie hem een uittreksel uit het register voorzover het zijn aandelen betreft.
9. Het register wordt door de direktie ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.
Overdracht van aandelen.
[Artikel 6]
1. Levering van aandelen geschiedt, hetzij door de betekening ener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van een akte van overdracht.
2. Het vorenstaande vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen bijscheiding van enige gemeenschap.
3. De aandeelhouder, die een of meer zijner aandelen wenst te vervreemden - anders dan aan zijn echtgenote en/of bloed - of aanverwanten in de rechte lijn - is verplicht daarvan bij aangetekend schrijven aan de direktie kenns te geven. Hij is alsdan, behoudens het hierna bepaalde, gehouden bedoeld aandeel of bedoelde aandelen over te dragen aan een of meer personen, welke de vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.
4. De direktie is alsdan verplicht binnen veertien dagen na ontvangst dier kennisgeving een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen op een termijn van ten hoogste een maand, teninde de aandeelhouders te raadplegen of een of meer hunner bedoeld aandeel of bedoelde aandelen wenst of wensen te kopen.
5. Indien in die vergadering slechts één aandeelhouder daartoe de wens te kennen geeft, zal het aangeboden aandeel of zullen de aangeboden aandelen aan hem moeten worden overgedragen.
6. Indien in die vergadering meerdere aandeelhouders daartoe de wens te kennen geven, worden de aandelen tussen hen verdeeld in verhouding van ieders bezit van aandelen; mocht het aantal niet aldus deelbaar zijn dan zal (zullen) het overblijvende aandeel of de overblijvende aandelen tussen hen verloot op de wijze door de vergadering te bepalen, met dien verstande, dat aan de gegadigde nimmer meer aandelen kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich bereid heeft verklaard.
7. De eigenaar van de aangeboden aandelen heeft echter het recht gedurende een termijn van een maand, nadat de aandeelhoudersvergadering een of meer gegadigden heeft aangewezen, zijn kennisgeving terug te trekken.
8. Indien de direktie bij aangetekend schrijven heeft medegedeeld, dat de overige aandeelhouders zich niet bereid hebben verklaard tot overname van alle aangeboden aandelen tegen konstante betaling of niet binnen drie maanden nadat de mededeling van het voornemen tot vervreemding bij haar is binnengekomen, heeft bericht, dat de overige aandeelhouders bereid zijn tot overname van alle aangeboden aandelen of wanneer een gegadigde zich terugtrekt, is de eigenaar vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen gedurende een termijn van drie maanden, welke termijn ingaat of de dag waarop de direktie bij aangetekend schrijven heeft medegedeeld, dat de overige aandeelhouders geen gebruik zullen maken van het recht tot overname of, dat een gegadigde zich heeft teruggetrokken, of indien geen mededeling is geschied drie maanden nadat de mededeling van het voornemen tot vervreemding bij de direktie is ingekomen.
9. Het vorenstaande vindt overeenkomstige toepassing behoudens dat het bij lid 7 van dit artikel toegekende recht tot terugtrekking niet bestaat bij overlijden van aandeelhouders, waarmede in geval een stichting, vennootschap, vereniging of maatschappij aandeelhoudster is, de ontbinding van die stichting vennootschap, vereniging of maatschappij wordt gelijk gesteld. De erven, rechtverkrijgenden of liquidateuren zijn binnen twee maanden na het overlijden - indien de aandelen zouden worden verkregen door anderen dan de echtgenote van de overleden houder en/of diens bloed- en aanverwanten in de rechte lijn- of de ontbinding verplicht aan de direktie van die gebeurtenis bij aangetekend schrijven kennis te geven; deze kennisgeving geldt dan als de mededeling, dat de betrokkenen de aandelen van de overleden aandeelhouders of van de ontbonden stichting, vennootschap, vereniging of maatschappij wensen te vervreemden.
10. Mocht de in het vorig lid bedoelde kennisgeving niet binnen de vereiste tijd geschieden, dan is de direktie bevoegd belanghebbenden bij aangetekend schrijven op hun verplichting te wijzen; mocht binnen veertien dagen daarna bedoelde kennisgeving niet bij de direktie binnenkomen, dan wordt aangenomen, dat de aandelen zijn aangeboden.
11. De prijs van overname is gelijk aan de waarde aan de over te nemen aandelen toe te kennen door de eigenaar of de eigenaren der betrokken aandelen en de gegadigde of gegadigden voor die aandelen in onderling overleg; bij gebreke van overeenstemming hieromtrent zal de prijs worden bepaald door een deskundige, te benoemen door de genoemde eigenaren en gegadigden in onderling overleg; mochten in het laatste geval partijen niet tot overeenstemming komen, dan geschiedt de benoeming van de deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van het bestuur van het Nederlands Instituut van Register Accountants.
12. Behoudens het geval bedoeld in lid 9 van dit artikel, is (zijn) de iegenaar (eigenaren) bevoegd om binnen een maand nadat hem (hun) de door de deskundige vastgestelde prijs voor de overname door de direktie bij aangetekende schrijven is medegedeeld, bij aangetekend schrijven aan de direktie te verklaren, dat hij (zij) alsnog van zijn (hun) voornemen tot vervreemding afziet (afzien); binnen dezelfde termijn komt aan de gegadigde(n) in alle gevallen het recht toe te verklaren, dat hij (zij) alsnog van zijn (hun) voornemen tot overname afziet (afzien).
13. Alle kosten der waardering komen ten laste van de vennootschap, tenzij de aanbieder binnen twee jaren voor de aanbieding gebruik gemaakt heeft van de bevoegdheid in lid 12 van dit artikel aan de aanbieder toegekend, in welk geval de kosten te zijnen laste komen. 
14. Indien een aandeelhouder verplicht is aandelen over te dragen en hij in gebreke mocht blijven aan de levering mede te werken, zal de direktie geacht worden onherroepelijk tot de overdracht te zijn gemachtigd.
Bestuur.
[Artikel 7]
1. De vennootschap wordt bestuurd door een direktie bestaande uit een of meer leden.
2. Een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap kan lid der direktie zijn.
[Artikel 8]
1. De leden der direktie worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen door die vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
2. Ieder der direkteuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
3. De direktie oefent het gehele beheer uit tegen een door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ieder lid der direktie afzonderlijk te bepalen vergoeding welke vergadering kan bestaan uit een vast salaris en/of een aandeel in de bedrijfsresultaten of de zuivere winst van den vennootschap, dan wel mede afhankelijk zijn van het uit te keren dividend.
[Artikel 9]
1. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de direktie zullen de overblijvende leden, respectievelijk zal het overblijvende lid, tijdelijk met het gehele beheer zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle leden van de direktie, de persoon daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen, met het beheer zal zijn belast, zonodig tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke alsdan definitief in het beheer zal voorzien.
[Artikel 10]
1. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de direktie of een harer leden, wordt zij niettemin door een van deze leden vertegenwoordigd.
Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening.
[Artikel 11]
1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. het eerste boekjaar loopt van de aanvang der vennootschap tot en met 31 december 1972.
2. Jaarlijks ultimo december worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de direktie binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de winst- en verliesrekening opgemaakt.
3. De balans en winst- en verliesrekening worden met de nodige bijlagen, waaronder de toelichting, bedoeld in Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, door alle leden van de direktie getekend en van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot vaststelling der balans en winst- en verliesrekening tot de afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.
4. In die vergadering brengt de direktie verslag uit omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerd beheer.
5. Uiterlijk in de maand juni wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting worden vastgesteld. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening zonder voorbehoud strekt tot décharge van de leden van de direktie voor het door hen gevoerde beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen, behoudens de wettelijke beperkingen.
Winstverdeling.
[Artikel 12]
1. Het bedrag, hetwelk van de bruto-inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle kosten en voorzieningen, met inbegrip van afschrijvingen op de bezittingen van de vennootschap en voorzieningen voor belastingen tot zoodanig bedrag als nodig is om over de te berekenen fiscale winst te betalen belastingen te kunnen voldoen, is de zuivere winst.
2. De bestemming van de zuivere winst wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. 
3. Voor zover over enig boekjaar geleden verlies niet uit enige reserve is bestreden of op andere wijze is gedelgd, zal in de volgende jaren geen winstuitkering plaats hebben zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
5. Het dividend wordt ebtaalbaar gesteld ter palatste en ten tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen. Dividenden waarover binnen vijf jaar na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
[Artikel 13]
1. Behalve de in artikel 11 genoemde gewone vergadering worden buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de direktie dit wenst, die dan tot het bijeenroepen van vergaderingen bevoegd is.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelve in haar leiding.
3. Het secretariaat wordt waargenomen door een persoon door de voorzitter der vergadering aan te wijzen, deze persoon behoeft geen aandeelhouder te zijn.
4. De secretaris maakt de notulen, welek door de voorzitter en de secretaris worden getekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt gemaakt.
[Artikel 14]
1. Indien een of meer aandeelhouders gezamenlijk ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de direktie schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadring van aandeelhouders bijeen te roepen, is de direktie verplicht daartoe en moet die vergadering gehouden worden uiterlijk op de dertigste dag na de ontvangst van dit verzoek.
2. Wordt de vergadering niet tijdig bijeengeroepen, dan hebben de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, het recht zelf de vergadering bijeen te roepen, op de wijze en met inachtneming van de termijn bij deze statuten voorgeschreven.
[Artikel 15]
1. De bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt tenminste veertien dagen voor de vergdaering, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door een schriftelijk oproepeing te zenden aan de houders van aandelen aan de adressen vermeld in het in artikel 5 bedoelde register.
2. De oproepingen behelzen een opgaaf van de te behandelen onderwerpen, vermelden de dag, het uur en de plaats der vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 45b van het Wetboek van Koophandel, omtrent de voorstellen tot wijziging van de bepalingen der statuten.
3. De aandeelhouders kunnen - behoudens het bepaalde bij Artikel 46b van het Wetboek van Koophandel - ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle aandeelhouders in de gelegenheid zijn gesteld zich schriftelijk omtrent het voorstel te verklaren; het voorstel geldt als aangenomen indien alle aandeelhouders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.
[Artikel 16]
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of Dordrecht.
2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Voor aandeelhouders kunnen hun wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.
[Artikel 17]
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De aandeelhouder, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen van eenig besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zou worden ontslagen, kan niettemin over een dergelijk besluit rechtsgeldig stem uitbrengen.
[Artikel 18]
1. Tenzij bij deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanko stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen, tenzij het de benoeming van personen betreft.
3. Wanneer bij stemming over benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid verwerft, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen verwierven.
4. Indien alsdan door gelijkheid van het door twee of meer personen verworven aantal stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist het lot, welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen, respecteivelijk welek persoon met degene, die het hoogste aantal stemmen verwierf, in de herstemming zal worden opgenomen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
5. Stemming geschiedt over personen met gesloten briefjes, over zaken mondeling, tenzij de vergadering met goedkeuring van haar voorzitter een andere wijze van stemmen verkiest.
6. De stembriefjes worden onmiddellijk nadat de uitslag der stemming is bekend gemaakt vernietigd.
Statutenwijziging en ontbinding.
[Artikel 19]
1. Behoudens de verklaring bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, voor zover die verklaring wordt vereist, kunnen voorstellen tot wijziging van de bepalingen der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, of tot ontbinding der vennootschap, slechts aangenomen worden nadat zij op de wijze als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van statuten wijziging is voorgeschreven ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en met een meerderheid van meer dan twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan drie/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Is niet meer dan drie/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt over de voorstellen beslist in een tweede vergadering, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming van de voorstellen eveneens meer dan twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen vereist.
3. Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ter inzage voor de aandeelhouders worden nedergelegd, zoals in dit artikel voor de eerste vergadering is bepaald.
4. De oproeping tot de tweede vergadering gaat uit na het houden der eerste vergadering en geschiedt op dezelfde wijze en door dezelfde personen als ten aanzien van de eerste vergadering is geschied.
Liquidatie.
[Artikel 20]
1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt haar vereffening door de direktie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Het saldo der liquidatierekening wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in verhouding van ieders aandelenbezit, nadat zo nodig aan de direktie een redelijke vergoeding zal zijn uitgekeerd.
4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder het enig lid der direktie, respectievelijk onder het lid der direktie, dat het oudst in leeftijd is, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding mocht bepalen, dat de boeken en bescheiden onder een andere persoon zullen blijven berusten.
Slotbepaling.
[Artikel 21]
1. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
1. de Heer Mr. Lodewijk Salomonson senior, voornoemd, voor 550 aandelen;
b. de Heer Mr. Frederik Salomonson junior, voornoemd, voor 1 aandeel;
2. In afwijking van het hiervoor bepaalde met betrekking tot de wijze van benoeming worden thans benoemd tot enige leden der direktie de Heer Mr. Frederik Salomonson junior, vornoemd, en de Heer Mr. J.N. Mullemeister.
De comparant verklaarde, dat hij, handelende in hoedanigheid als gemeld, ten behoeve van de besloten vennootschap is overeengekomen het volgende:
dat de oprichter de Heer Mr. Lodewijk Salomonson senior zijn 550 aandelen zal volstorten in de besloten vennootschap door de inbreng van het kantoor pand cum annexis, staande en gelegen aan de Wolwevershaven 24 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F nummer 2329, ter grootte van een are en 85 centiaren;
dat de waarde van het in te brengen onroerend goed zal worden vastgesteld volgens taxatie van de Heer A. Kolpa, beëdigd makelaar, wonende aan de Molenlaan 110 te Rotterdam;
dat voor rekening van de besloten vennootschap zullen zijn de van 1-7-1972 af gemaakte winsten en geleden verliezen.
Tenslotte verklaarde de comparant, handelende in hoedanigheid als gemeld, dat op vorenstaande statuten der verklaring van geen bezwaar van de Staatssecretaris van Justitie is verkregen bijbeschikking van de 16-11-1972, nummer B.V. 119806, welke beschikking is gesteld op een der overgelegde exemplaren van het ontwerp van deze akte, hetwelk aan deze minute is vastgehecht.
Waarvan akte.
Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vevrolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is en mij, notaris, getekend. (getkend) J.N. Mullemeister, W.A. Hoek. [AFSCHRIFT]

Laatst gewijzigd: maart 2011