Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1573

DOSSIER 40744
Zwaans Handelmij BV, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 14-11-1977 eerste opgaaf
  • B. 29-03-1979 onderneming opgeheven

A. (14-11-1977)

1. Handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven : Zwaans Handelmaatschappij, Zwaans Mij BV
1b. Naam der vennootschap: Zwaans Handelmaatschappij, Zwaans Mij BV
1c. Plaats van statutaire vestiging: Oostenhout
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend : handel in olie en vettten, exploitatie van benzinestation en autoshop
1e. Gemeente, Plaats, Straat en Huisnummer: Buitenwalevest 32, Dordrecht
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 12 augustus 1974 te Oosterhout, 22 september 1975 te Dordrecht
1g. Tijdstip van voortzetting der onderneming door de tegenwoordige vennootschap: 12-8-1974.

Bestuurders en commissarissen: Antonie Arie Broekhuizen, geb. Meerkerk 22-5-1946, Kerkeinde 52 Sleeuwijk, Directeur.
3a. Hoeveel bedraagt het maatschappelijk kapitaal? f 50.000
3b. Welk bedrag is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst? f 15.000
3c. Hoeveel is van maatschappelijk kapitaal gestort? f 15.000
8. De onderneming was laatstelijk gevestigd te Oosterhout, Wilhelminakade en ingeschreven in het handelsregister te Breda;

(aangever: A.A. Broekhuizen, Kerkeinde 52 Sleeuwijk, directeur, Dordrecht 11-11-1977)

Heden, twaalf Augustus negentienhonderd vier en zeventig [12-8-1974], is voor mij, Mr. Hendrik Michiel Krans, notaris te 's-Gravenhage verschenen:
Mevrouw Mr. Johanna Marie Gabrielle Smit-Groenier, juriste, wonende te 's-Gravenhage, ten deze handelende als lasthebster van:
1. de Heer Leonardus Petrus Antonius Zwaans, ondernemer, geboren te Oosterhout op 26-5-1914, en
2. Mevrouw Anna Maria Hendrika van Etten, particuliere, geboren te Oosterhout op 2-8-1918, echtgenoten, tezamen wonende te Ulvenhout (Gemeente Nieuw Ginneken) Markddal 6.
Van de volmacht op de comparante blijkt uit een aan deze akte te hechten conform de wet voor echt erkende onderhandse akte van volmacht.
De comparante handelend in haar gemelde hoedanigheid verklaarde dat haar sub 1 en 2 genoemde lastgevers bij deze oprichten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de volgende:
STATUTEN
[Artikel 1]
1. De vennootschap draagt de naam: Zwaans Handelmaatschappij B.V.
2. Zij is gevestigd te Oosterhout.
[Artikel 2] De vennootschap heeft ten doel de handel in benzine, oliën en vetten en al hetgeen daarmede in verband staat in de ruimste zin, daaronder begrepen het deelnemen in andere ondenremingen.
[Artikel 3] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50.000, verdeeld in 50 aandelen, elk groot f 1.000.
[Artikel 4] Uitgifte van niet geplaatste aandelen en vervreemding van eigen aandelen in bezit van de vennootschap geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en onder zodanige bepalingen als deze vergadering zal vaststellen, met dien verstande, dat aandeelhouders recht van voorkeur hebben ieder naar rato van de reeds in zijn bezit zijnde aandelen.
[Artikel 5]
1. De aandelen luiden op naam
2.Aandelbewijzen worden niet uitgegeven.
[Artikel 6]
1. De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. Op verzoek vn een aandeelhouder verstrekt de directtie hem een uittrekstel uit het register voorzover het zijn aandelen betreft.
3. Het register wordt door de directie ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd.
4. Indien een aandeel tot een onverdeeldheid behoort moeten de rechthebbende één hunner of een derde aanwijzen om hen teggenover de vennootschap te vertegenwoordigen.
5. De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel verkrijgen tot de helft van het geplaatste kapitaal.
6. Aan eigen aandelen in bezit van de vennootschap zijn geen vergaderingsrechten en zij tellen niet mede bij de berekening van enig quorum.
[Artikel 7] Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap, of schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.
[Artikel 8]
1. Overdracht van aandelen door den aandeelhouder aan anderen dan zijn echtgenoot of zijn afstammelingen is slechts mogelijk indien zij tevoren ter overname zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aanbieding dient te geschieden bij aangetekende brief gericht aan de directie. De directie geeft van dit aanbod binnen een maand kennis aan de andere aandeelhouders, die recht van voorkeur hebben naar rato van ieders aandelenbezit.
2. Binnen twee maanden na ontvangst van de sub 1 gemelde brief deelt de directie de betrokken aandeelhouder schriftelijk mede of en zo ja aan wie hij de betrokken aandeelen dient over te dragen. Slechts met isntemming van de aandeelhouder, die wil overdragen kan de vennootschap zelf gegadigde zijn. Indien een der partijen dit wenst, zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter waaronder de vennootschap statuair ressorteert.
De betrokken aandeelhouder kan zijn aanbod intrekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het bod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.
3. Eenzelfde aanbiedings- en overdrachtsplicht heeft de aandeelhouder:
a. die krachtens overgang - anders dan door overdracht - houder is geworden van aandelen, tenzij de overgang plaatsvindt aan de echtgenoot of aan afstemmelingen van de vorige aandeelhouder;
b. die in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld of aan wie surséance van betaling is verleend.
De aanbieding dient te geschieden onderscheidelijk binnen twee maanden na de overgang dan wel binnen een maand na de betrokken rechterlijke uitspraak.
De in dit lid bedoelde aandeelhouder heeft niet het recht, als vermeld in de laatste zin van het voorgaande lid, om van de overdracht af te zien of zijn aanbod in te trekken.
4. Indien vaststaat dat niet al de aandelen waarop het bod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, dan:
a. is de aandeelhouder bedoeld in lid 1 en 2 gedurende een periode van drie maanden na die vaststelling vrij de aangeboden aandelen of een door hem te bepalen gedeelte daarvan over te dragen;
b. hebben de personen bedoeld in lid 3 geen aanbiedings- of overdrachtsplicht.
5. Indien de aanbieding of de nodige medewerking voor het overdragen van een aandeel, voor zooveel verplicht volgens het hiervóór bepaalde, binnen de gestelde termijn utiblijft, is de vennootschap ten deze vertegenwoordigd door de directie onherroepelijk gemachtigd tot aanbieding en, indien alle aangeboden aandelen worden overgenomen, tot overdracht, waarbij de directie zorgdraagt dat bij de overdracht de te behalen vergoeding ter beschikking komt van de rechthebbende(n).
6. Een aandeelhouder, bedoeld in lid 3 sub b van dit artikel kan zijn aandeelhoudersrechten niet uitoefenen, zolang hij een aanbiedings- of overdrachtsplicht heeft.
[Artikel 9]
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren. Voorts heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit een of meer leden.
2. De leden der directie en de commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Aan commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders een beloning en/of tantième worden toegekend.
3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
[Artikel 10] Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, ook in gevallen waarin hij een tegenstrijdig belang met dat der vennootschap heeft.
[Artikel 11]
1. Bij ontstentenis of belet van een der directeuren zijn de overige directeuren met het gehele bestuur belast.
2. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap bestuurd door de commissaris, indien er slechts één commissaris is en indien er meer commissarissen zijn door de commissaris die daartoe door hen wordt aangewezen en voorts bij ontstentenis of belet van alle commissarissen  - door degene die daartoe door de algemene vegradering van aandeelhouders is aangewezen.
[Artikel 12] 
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.
3. Tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap, tot schorsing en ontslag van directeuren, tot uitgifte van niet geplaatste aandelen en tot vervreemding van eigen aandelen in bezit van de vennootschap kan slechts worden besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste drie/vierde van de geplaatste aandelen zijn vertegenwoordigd met meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
4. Is in een vergadering het vereiste aantal aandelen niet vertegenwoordigd dan wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de voorafgaande, waarin de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in het vorig lid voorgeschreven meerderheid, ongeacht het aantal vertegenwoordigende aandelen.
5. Geldige besluiten van de algemene vergaring van aandeelhouders kunnen ook worden genomen in een vergadering waarbij de wettelijke en statuaire voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet zijn inachtgenomen, mits alle aandeelhouders aanwezig zijn en zich eenparig voor aanneming van het desbetreffende voorstel uitspreken.
6. Een schriftelijk, met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders genomen besluit staat gelijk aan een in algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit.
7. Elk aandeel geeft recht op één stem.
[Artikel 13] Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
[Artikel 14] Het boekjaar van de vennootschap loopt van juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
[Artikel 15] De winst is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Tenslotte verklaarden de comparante:
A. Het eerste boekjaar eindigt op 30 juni 1974.
B. Tot directeur wordt voor de eerste maal benoemd de oprichter sub 1 de heer L.P.A. Zwaans.
C. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:
- door de oprichter sub 1 voor 14 aandelen, en
- door de oprichster sub 2 voor 1 aandeel.
De oprichtster sub 2 zal haar ene aandeel in contanten à pari volstorten.
D. ten behoeve van de vennootschap zijn de oprichters het volgende overeengekomen:
1. De volstorting van de door de oprichter sub 1 genomen aandelen zal geschieden door inbreng in de vennootschap van het door hem te Ulvenhout (gemeente Nieuw Ginneken) onder eigen naam gedreven bedrijf, althans voor zover het de handel in benzine, oliën en vetten betreft, met alle daartoe behorende activa onder verplichting van de vennootschap de passiva voor haar rekening te nemen, naar de toestand per één juli 1973 volgens een balans per die datum op te maken naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
2. De inbrenger wordt voor het bedrag waarmede de waarde van zijn inbreng - eventueel na aftrek van een hem toegekend fiscaal vrijgesteld stamrecht - het nominaal bedrag van - de door hem genomen aandelen overtreft, in de boeken der vennootschap gecrediteerd, terwijl hij in het omgekeerde geval het ontbrekende in contanten zal bijstorten.
3. Indien de waarde van een of meer ingebrachte zaken door - de belastingrechter in hoogste ressort definitief wordt vastgesteld op een ander bedrag dan waarvoor die zaken in vorenbedoelde balans zijn opgenomen, zal - ook voor de bepaling van de creditering respectievelijk bijstortingsplicht - deze nader vastgestelde waarde gelden in plaats van het in de balans vermelde bedrag.
4. De winst of het verlies van het ingebrachte bedrijf komt vanaf 1-7-1973 ten bate of ten laste van de vennootschap.
E. De verklaring bedoeld in de artikelen 36e en 57c van het Wetboek van Koophandel is verleend op 12-6-1974 nummer BV 141.243 en gesteld op de aan deze minuut te hechten ontwerp-akte.
Verleden te 's-Gravenhage op de datum aan het hoofd dezer minuutakte gemeld.
Na zakelijke opgave van de onhoud dezer akte aan de comparanten, mij notaris, bekend, heeft deze verklaard van de inhoud hiervan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, getekend.
(getekend) J.M.G. Smit-Groenier, H.M. Krans.
VOOR AFSCHRIFT.

Laatst gewijzigd: augustus 2011.