Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1573

DOSSIER 40745
Zwaans Rederij BV, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 14-11-1977 eerste opgaaf
  • B. 22-09-1981 uitg. dir en adreswijz
  • C. 22-09-1981 nwe dir.

A. (14-11-1977)

1. Handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven : Zwaans Rederij BV
1b. Naam der vennootschap: Zwaans Rederij BV
1c. Plaats van statutaire vestiging: Oostenhout
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend : exploitatie van schepen
1e. Gemeente, Plaats, Straat en Huisnummer: Buitenwalevest 32, Dordrecht
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 12 augustus 1974 te Oosterhout, 22 september 1975 te Dordrecht
1g. Tijdstip van voortzetting der onderneming door de tegenwoordige vennootschap: 12-8-1974.

Bestuurders en commissarissen: Antonie Arie Broekhuizen, geb. Meerkerk 22-5-1946, Kerkeinde 52 Sleeuwijk, Directeur.
3a. Hoeveel bedraagt het maatschappelijk kapitaal? f 50.000
3b. Welk bedrag is van het maatschappelijk kapitaal geplaatst? f 15.000
3c. Hoeveel is van maatschappelijk kapitaal gestort? f 15.000
8. De onderneming was laatstelijk gevestigd te Oosterhout, Wilhelminakade en ingeschreven in het handelsregister te Breda;

(aangever: A.A. Broekhuizen, Kerkeinde 52 Sleeuwijk, directeur, Dordrecht 11-11-1977)

Gepubliceerd in de Ned. Stcrt. van 29-11-1977 no. 233.

Heden, twaalf Augustus negentienhonderd vier en zeventig [12-8-1974], is voor mij, Mr. Hendrik Michiel Krans, notaris te 's-Gravenhage verschenen:
Mevrouw Mr. Johanna Marie Gabrielle Smit-Groenier, juriste, wonende te 's-Gravenhage, ten deze handelende als lasthebster van:
de Heer Leonardus Petrus Antonius Zwaans, ondernemer, geboren te Oosterhout op 26-5-1914, wonende te Ulvenhout (Gemeente Nieuw Ginneken) Markddal 6., die deze last verstrekte:
a. voor zich;
b. als directeur van de Oosterhout gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zwaans Handelmaatschappij B.V." en als zodanig deze vennootschap vertegenwoordigende.
Van de volmacht op de comparante blijkt uit een aan deze akte te hechten conform de wet voor echt erkende onderhandse akte van volmacht.
De comparante verklaarde dat haar lastgevers, de Heer L.P.A. Zwaans en Zwaans Handelmatschappij B.V. bij deze oprcitehn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de volgende:
STATUTEN
[Artikel 1]
1. De vennootschap draagt de naam: Zwaans Rederij B.V.
2. Zij is gevestigd te Oosterhout.
[Artikel 2] De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van tankschepen en al hetgeen daarmede in verband staat in de ruimste zin, daaronder begrepen het deelnemen in andere ondenremingen.
[Artikel 3] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50.000, verdeeld in 50 aandelen, elk groot f 1.000.
[Artikel 4]
1. De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel verkrijgen tot de helft van het geplaatste kapitaal.
2. Aan eigen aandelen in bezit van de vennootschap zijn geen vergaderingsrechten verbonden en zij tellen niet mede bij de berekening van enig quorum.
[Artikel 5] Overdracht van aandelen, gene uitgezonderd, kan slechts geschieden na te koop aanbiedng aan de mede-aandeelhouders, die van hun gading binnen een maand kennis meoten geven aan de aanbieder.
De derde en de vierde zin van lid 4 van artikel 57l Wetboek van Koophandel zijn van toepassing. Indien een der partijen dit wenst, zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter waronder de vennootschap statutair ressorteert.
[Artikel 6]
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren. Voorts heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit een of meer leden.
2. De leden der directie en de commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Aan commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders een beloning en/of tantième worden toegekend.
[Artikel 7] Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, ook in gevallen waarin hij een tegenstrijdig belang met dat der vennootschap heeft.
[Artikel 8]
1. Bij ontstentenis of belet van een der directeuren zijn de overige directeuren met het gehele bestuur belast.
2. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap bestuurd door de commissaris, indien er slechts één commissaris is en indien er meer commissarissen zijn door de commissaris die daartoe door hen wordt aangewezen en voorts bij ontstentenis of belet van alle commissarissen  - door degene die daartoe door de algemene vegradering van aandeelhouders is aangewezen.
[Artikel 9] Het boekjaar van de vennootschap loopt van een juli tot en met dertig junij van het daarop volgende kalanderjaar.
[Artikel 10] De winst is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
[Artikel 11]
1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
3. Een schriftelijk, met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders genomen besluit staat gelijk aan een in een algemene vergadering van aandeelhouders genomen ebsluit.
Tenslotte verklaarden de comparante:
A. Het eerste boekjaar eindigt op 30 juni 1974.
B. Tot directeur wordt voor de eerste maal benoemd de Heer L.P.A. Zwaans, voornoemd.
C. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:
1. door de oprichter de Heer L.P.A. Zwaans voor zich, voor een aandeel, en
2. door de oprichters Zwaans handelmaatschappij B.V., voor 14 aandelen
De oprichter sub 2 zal zijn aandelen in contanten à pari volstorten.
D. ten behoeve van de vennootschap zijn de oprichters het volgende overeengekomen:
1. De volstorting van de door de oprichter sub 1 genomen aandelen zal geschieden door inbreng in de vennootschap van het door hem te Ulvenhout (gemeente Nieuw Ginneken) onder eigen naam gedreven bedrijf, althans voor zover het de exploiaite van tankschepen betreft, met alle daartoe behorende activa onder verplichting van de vennootschap de passiva voor haar rekening te nemen, naar de toestand per één juli 1973 volgens een balans per die datum op te maken naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
2. De inbrenger wordt voor het bedrag waarmede de waarde van zijn inbreng - eventueel na aftrek van een hem toegekend fiscaal vrijgesteld stamrecht - het nominaal bedrag van - de door hem genomen aandelen overtreft, in de boeken der vennootschap gecrediteerd, terwijl hij in het omgekeerde geval het ontbrekende in contanten zal bijstorten.
3. Indien de waarde van een of meer ingebrachte zaken door - de belastingrechter in hoogste ressort definitief wordt vastgesteld op een ander bedrag dan waarvoor die zaken in vorenbedoelde balans zijn opgenomen, zal - ook voor de bepaling van de creditering respectievelijk bijstortingsplicht - deze nader vastgestelde waarde gelden in plaats van het in de balans vermelde bedrag.
4. De winst of het verlies van het ingebrachte bedrijf komt vanaf 1-7-1973 ten bate of ten laste van de vennootschap.
E. De verklaring bedoeld in de artikelen 36e en 57c van het Wetboek van Koophandel is verleend op 12-6-1974 nummer BV 141.243 en gesteld op de aan deze minuut te hechten ontwerp-akte.
Verleden te 's-Gravenhage op de datum aan het hoofd dezer minuutakte gemeld.
Na zakelijke opgave van de onhoud dezer akte aan de comparanten, mij notaris, bekend, heeft deze verklaard van de inhoud hiervan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, getekend.
(getekend) J.M.G. Smit-Groenier, H.M. Krans.
VOOR AFSCH RIFT.

Laatst gewijzigd: augustus 2011.