Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: straatgeld en klappergeld ca 1692


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3986 Kohier betreffende de inkomsten aan straat- en klappergeld (datering: z.j omvang: 1 deel)

No. 44 Quohier Straet ende Clappergelt over Dordrecht.
Dit quohier kan slecht weinig in tijd verschillen met dat van 't lantaarngeld N: 43, daar mij gebleken is dat de huizen met eenige uitzonderingen dezelve bewoners hadden.
Dordr. Januari 1884 G.N. Itz.
NB. Uit verdere vergelijking is mij gebleken dat het waarschijnlijk begonnen is 1690 althans niet voor 1689 en niet na 1691. G.N. I.


NB.
- Het straatgeld was afhankelijk van de breedte van de gevel van het huis; dus hoe hoger het straatgeld, hoe breder het huis!
- in vergelijk met de kohiers van het lantarengeld (1685/1693) wordt in dit kohier wel de huizen in de straten vermeld waar geen lantarens staan, zoals Loverstraat, Walevest, Zakkendragersstraat;

E-mail transcriptiefouten!

(Online op: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=471859160&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=3&mistart=0)

Quohier vant straet ende Clappergelt over de Stadt Dordrecht (ca. 1692)INHOUD

Eerste kwartier
(folio 001) Beginnende vande Grootekerck
(folio 005) Beginnende op de Tollebrugh
(folio 010) Houtthuijnen
(folio 010vs) Schuijtemaeckerstraet
(folio 011) Outmanhuijstratie [Manhuisstraat]
(folio 011vs) Houtthuijnen
(folio 012vs) Vleeshouderstraet [Vleeshouwersstraat]
(folio 013vs) Aende ander Sijde
(folio 014vs) Op de Verckemart [Varkenmarkt]
(folio 015vs) Aende Houtebrugh
(folio 017) Inde Tollebrughstraet [Tolbrugstraat]
(folio 018) Op de Drappiers kaaij
(folio 019vs) Op de Walevest
(folio 020vs) Op de dwarsCaaij bij het Coperhuijs
(folio 021) Op de Hoogenieustraet [Hoge Nieuwstraat]
(folio 024) Bijde Blaupoort
(folio 024vs) Opde Hoogenieustraet
(folio 026) Opde kaaij Bij de Blaupoort

Tweede kwartier
(folio 028vs) aenden Thooren van Engelenburgh
(folio 036) Op de Nieuwbrugh
(folio 038) Inde Mattesteijgert [Mattensteiger]
(folio 039vs) Op den Boom
(folio 044) In de Tollebrugstraet
(folio 045) Over de Tollebrughstr. opde Verckemarct
(folio 046) Op den Houck vande Tollebrughstraet
(folio 046vs) Inde Gravestraet
(folio 048vs) Beginnende op de Kaeij
(folio 049vs) Inde Schrijverstraat
(folio 050vs) Beginnende aende ander zijde alwaer jegenwoordigh den Tol gehouden wert

Derde kwartier
(folio 052) Beginnen aende Beurs over de Kolffstraet aende Havenzijde
(folio 055vs) Op de Nieuwebrugh
(folio 058) Opden Steijgert
(folio 059vs) Opden Boom

Derde kwartier (achterstraten)
(folio 073) Achterstraeten vant' Derde Quartier Beginnende opden nieuwen Dijck alias den Blijenhouck
(folio 075) Achter t kerckhoff den Houck om
(folio 075vs) In de Rietdijckstraet
(folio 076) Aende ander zijde [Riedijkstraat]
(folio 077) Inde Toorenstraet
(folio 078) Aende ander zijde [Torenstraat]
(folio 079vs) Inde Wijngertstraet
(folio 080) Aende ander zijde [Wijngaardstraat]
(folio 080vs) Inde Nieuwkerckstraet
(folio 081) Op het kerckhoff
(folio 082) In den dwarsganck bijden Oijevaer
(folio 082vs) Inde Hermansuijst: [Heer Heymansuisstraat]
(folio 083vs) Overde Eerste Brugh
(folio 084) Over de tweede Brugh [Heer Heymansuisstraat]
(folio 084vs) Opde Vest
(folio 085) Weder inde Hermanssuijsstraet
(folio 085vs) Inde Franckestraet [Vrankenstraat]
(folio 086) Aende ander Sijde
(folio 086vs) Weder inde Hermanshuijstraet
(folio 087) Over de Brugh
(folio 088) Bijden Houthaeck
(folio 088) Inde Marienbornstraet
(folio 089) Over de Brugge
(folio 089vs) Over de Brugge
(folio 090) Aende Vest den Houck om
(folio 090vs) Weder inde Marienbornstraet
(folio 092) Over de Brugge
(folio 093) Achter t'Weeshuijs
(folio 093) In de Doelstraet
(folio 094) Aen de ander zijde
(folio 094vs) Int Maselaersstraetie
(folio 095) In de Willem Oskenstraet alias Weeshuijsstraet
(folio 096) Inde Marienbornstraet
(folio 096) Aende ander zijde
(folio 096vs) Bij den Houthaeck
(folio 097) Inde Hermanhuijsstraet
(folio 097vs) Aende ander sijde
(folio 098) Inden dwarsganck bijde Oijevaer
(folio 098) Inde Nieuwkerckstraet

Derde kwartier (verdere achterstraten)
(folio 099) de Verdere Achterstraeten vant' derde Quartier Beginnende met t Steechover Sloot
(folio 102) Aen de ander zijde [Steegoversloot]
(folio 102) Opde Lindegraft [Museumstraat]
(folio 104) den Houck om
(folio 104vs) Weder int Steechoversloot
(folio 105) In den AugustijnenCamp
(folio 106vs) Aende Ander zijde
(folio 107) Wederom int Steeghoverslooth
(folio 108vs) Inde Nieuwstraet
(folio 109) Inde Hoffstraet
(folio 109) Weder inde Nieuwstraet
(folio 110) Inde Nieuwstraet aende ander zijde
(folio 111) Inden dwarsganck
(folio 111vs) Weder inde Nieuwstraet
(folio 112) Inde Steenstraet
(folio 112vs) Weder inde Nieuwstraet
(folio 115) Beginnende opde Vest aende ander zijde
(folio 115vs) Begint inde Stooffstraet
(folio 117vs) Weder inde Kolffstraet
(folio 120) Tollebrughstraet
(folio 121) Crommenelleboogh [Kromme Elleboog]
(folio 121vs) Inden dwarsganck
(folio 122) Weder inde Crommenelleboogh
(folio 123) Inden dwarsganck
(folio 123) Over de brugh
(folio 125) Gevoldegraft [Gevulde Gracht]

Vierde kwartier
(folio 128) Beginnende opde Tollebrugh
(folio 129) Opde Visbrugh
(folio 134vs) Opde Kalckhaven
(folio 135) Weder aende Sluijspoort

Vierde kwartier (achterstraten)
(folio 143) Opde Gevolde Graft
(folio 143vs) Tollebrughstraet
(folio 144) Vriesestraet
(folio 145vs) Dwarsganck
(folio 145vs) Weder inde Vriesestraet
(folio 147vs) Aende Vest
(folio 148) Aende anderzijde op Vest
(folio 148) Bijde Vriesepoort
(folio 148vs) Weder inde Vriesestraet
(folio 150) Dwarsganck
(folio 150) Vriesestraet
(folio 151) Vischstraet
(folio 151) Nieuwebreestraet
(folio 151vs) Anderzijde
(folio 152) den Houck om en voort Bagijnhoff
(folio 152vs) Sarisganck
(folio 153vs) Voor Bagijnhoff
(folio 154vs) Over de Brugh
(folio 155vs) Raemstraet
(folio 156vs) Cousken
(folio 157) Weder inde Raemstraet
(folio 157) Opden Hil
(folio 158vs) Opde Elffhuisen
(folio 159) Bijde Spuipoort
(folio 159vs) Opde Vest
(folio 159vs) Bij St: Laurens Cappel
(folio 159vs) Weder opden Hil
(folio 160) Weder inde Raemstraet
(folio 160vs) Inden Moorthouck

Vierde kwartier (vervolg achterstraten)
(folio 164) de Resterende achterstraeten vant Vierde Quartier. Beginnende inde Moorthouck
(folio 164) Oudebreestraet
(folio 165vs) Aen de ander zijde
(folio 165vs) Haringhstraetie
(folio 165vs) Weder inde Oudebreestraet
(folio 165vs) Lombertstraet [Lombardstraat]
(folio 166) Aen de ander zijde
(folio 166vs) Weder inde Oudebreestraet
(folio 167) Inde Vischstraet
(folio 167vs) Int Looverstraetie
(folio 168) Aen de ander zijde
(folio 168) Weder inde Vischstraet
(folio 168vs) Groote Spuijstraet
(folio 169vs) Aende anderzijde [Grote Spuistraat]
(folio 170vs) Kleijne Spuistraet
(folio 171vs) Botkenstraet
(folio 172) Over de brugh
(folio 172) Aende anderzijde
(folio 172) Over de brugh
(folio 172vs) Pelsestraet
(folio 173) Begint wederom voor
(folio 173vs) Vlaminghstraet [Ruitenstraat]
(folio 174) Cellebroerstraet [Dolhuisstraat]
(folio 175) Suijkerstraet
(folio 175) t Molestraetie [Molenstraat]
(folio 175vs) Voor inde Suijckerstraet aende zijde vande Vuijlpoort
(folio 176) Opt Slijckvelt naest de Sluijspoort
(folio 176vs) Aende Vest bij de Lotgens tot aende Spuijpoort

Laatst gewijzigd: februari 2015. (transcriptie: E. van Dooremalen)