Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: G.G.G.D. brieven 1941 en 1943


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 237 (Dordrecht / Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.))
Inventarisnummer: 23 (brieven 1941), 26 (brieven 1943)

(door E. van Dooremalen)


1941 (RAD 237-23)

brieven 1941 (RAD 237-23)


 • Verzoekschrift. Wel Ed. Zeergel. Heer,
  Onderstaande personen aangesteld als E.H.B.O.ers der Luchtbeschermingsdienst, komen met het navolgende Uw medewerking beleefd verzoeken
  De toegewezen broodrantsoenen zijn ontoereikend om 24 uur achtereen op de post met brood alleendienst te kunnen doen
  daar indien er 4 dagen per week wacht wordt gedaan de geheele toegewezen quantum reeds is verbruikt.
  Dit euvel ....
  Door de oude regeling is het voor de huisgenooten der E.H.B.O.ers dikwijls verplichtend om enkel en alleen op pap en aardappelen tel even.
  Voor Uw gunstig besluit bij voorbaat dankend
  Hoogachtend (get.)
  Ploeg I: A. Dusseldorp; D. van der Hoek; E.J. v. Dongen; H. Simons; W. Roest; L. Kes; Ch.H. Markesteijn; L. Smits; A. Heijstek; H.R. Nusteling;
  Ploeg II: A. Jurcka; v. Helden; W. Hofstee; E.A. Verzendaal; v.d. Geer; D. de Bruin; A.J. Scholiers; J. Braat, B. Lam; J. de Vree;
  Dordrecht, 16 December 1941
  ;

 • (Dordrecht 19 December 1941) WelEd. Zeergel. Heer!
  Onderstaande doe ik verantwoording toekomen over de door mij gehouden controle dde 9-19 Decbr. 41 op het verband op alle posten der L.B.D.
  Posten Bijzonderheden Verbruikt verband
  AB Sluisweg alles compleet geen
  C Frederikstraat " "
  DE Harmonie " "
  F Krispijn " "
  GH Bankastraat " "
  Tapgebouw Vest " "
  E.H.B.O. Bankastraat " "
  E.H.B.O. Groothoofd " "
  H.B.S. Oranjepark " "
  (get.) comdt. W. Roest;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, Dordrecht 18-11-1941) Naar aanleiding van uw verzoek een onderzoek in te stellen naar den gezondsheidstoestand van C. SNAAYER, bericht ik U dat betrokkene inderdaad een man van niet sterke lichamelyke gesteldheid is. Van een overplaatsing naar een der andere onderdeelen van den luchtbeschermingsdienst verwacht ik .... Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (aan heer dr. P. Koopman) Brenger dezes C. Snaaijer, beweert lichamelijk ongeschikt te zijn voor de werkzaamheden welke op het Tapgebouw door de opruimingsploeg worden verricht.
  Deze werkzaamheden bestaan uit steenen verzetten, schoonmaken van gereedschappen, zandzakjes ...vullen enz. de werkzaamheden worden in het algemeen in een zeer laag tempo uitgevoerd.
  Waar echter de mogelijkheid bestaat dat tijdens optreden bij luchtaanvallen lichamelijk zich van de ploeg wordt gevergd ... De ingenieur van Gemeentewerken .. van ....en;

 • (Dir. G.G.D.)(Gem. Luchtbeschermingsdienst Dordrecht, Ziekenfondsenbesluit (ziektewet)) Het vaste personeel van den Luchtbeschermingsdienst valt niet onder de bepalingen van de Ziektewet. De Gemeente Dordrecht heeft voor voor dat personeel een vrijwllige Ziekteverzekering aangegaan, waardoor aan dat personeel ....
  Dordrecht, 11 November 1941 het hoofd L.B.D. o/a de Dir. G.G.D. Koopman;

 • (Staatsbedrijf der PTT telefoondistrict Rotterdam, bericht op brief van 27 October 1941; Ondewerp: beperking telefoonvekeer; 6 november 1941) In antwoord op uw bovenvermelden brief bericht ik U dat de telefoonaansluiting nr. 3750 ten name van Mej. J. VAN DIJK, Krispijnscheweg 107 te Dordrecht, bij eventueele beperking van het telefoonverkeer in dienst blijft. Het Districtshoofd Meijer Rees;

 • (Staatsbedrijf der PTT Postkantoor te Dordrecht, bericht op schrijven van 27-10-1941; 28 October 1941) Ik heb de eer u in antwoord op uw nevenvermelden brief mede te deelen, dat mij niet bekend is welke telefoonaansluitingen onder alle omstandigheden blijven gehandhaafd ..... De Directeur;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, Dordrecht 27-10-1941 den heer directeur v.h. Postkantoor alhier) Den laatsten tyd is eenige malen gesproken over het telefoonnummer Dordrecht 3750 ten name van Mej. J.van Dijk, Krispijnscheweg 107.
  Dit heeft by my de ongerustheid gewekt dat te eeniger tyd dit nummer zou kunnen worden uitgelosten. Waar, zooals U uit bygaand stuk blijkt, de geheele alarmeering van den Gem. geneskundige dienst nadat by my het 1e sein v.d. luchtaanval is binnengekomen, om dit nummer loopt, zou ik er prijs van U rechtstreeks te vernemen of dit op de lyst staat van aansluitingen welke onder alle omstandigheden blyven bestaan ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • [1939] MEDEDEELING VOOR HEEREN DOKTOREN ALHIER INGEVAL VAN LUCHTALARM BIJ LUCHTAANVALLEN
  Voor geneeskundige hulpverleening bij luchtaanvallen hebben zich beschikbaar gesteld de volgende geneesheeren:
  1. A.M.V. van Aardnne, Prinsenstraat 30
  2. J. van Aardenne, Vrieseweg 50a
  3. Bleulandt van Oordt Jr, Vrieseweg 87
  4. M.F.H. van den Broek, Maartensgat 1
  5. O. Cohen, Singel 196
  6. E.S. Cohen, Steegoversloot 33
  7. J.A. Delhez, Spuiweg 55
  8. K. Fuite, Johan de Wittstraat 31
  9. J.F. Heroma, Dubbeldamscheweg 10
  10. A. Hertstein, Bosboom Toussaintstraat 2
  11. A. Kappelhoff, Singel 75
  12. J.G. Moltzert, Sint Jorisweg 37
  13. H.W. van Rhijn, Johan de Wittstraat 26
  14. C. Romeijn, Singel 156
  15. P. Romijn, Singel 216
  16. D. Stadig, Singel 209
  17. J.A. Strücker, Nieuwehaven 26
  18. B. Verbeeten, Johan de Wittstraat 17
  19. Mej. J.A. Vos, Bleekersdijk 45
  Ingeval van het 'luchtalarm' te geven door alle sirenes tegelijk ... terstond te begeven naar den naastbij zijnden Vak-Commandopost, Politepost of een der Ziekenhuizen opdat men hen aldar, bij het inroepen van ...
  DE VAK-COMMANDOPOSTEN ZIJN:
  1. Gebouw Raad van Arbeid, Wijnstraat 93
  2. Christelijke Kweekschool, Van Godewijckstraat 3
  3. Middelbare Technische School, Oranjelaan 12
  4. Groen van Prinstererschool, Standhasenstraat 25
  5. Openbare School (kelder) Vest 43
  6. Openbare School, Brouwersdijk 104
  7. Openbare School, Admiraal de Ruijterweg
  8. Gemeente Reinigingsbedrijf, Maasstraat 12;
  DE POLITIE POSTHUIZEN ZIJN:
  1. Hoofdbureau van Politie, Groenmarkt 69
  2. Politiepost Oranjepark
  3. Politiepost Groothoofd
  4. Politiepost aan den 's-Gravendeelschedijk
  5. Politiepost J.P. Heijeplein
  6. Politiepost Staart aan de Maasstraat
  Dordrecht, 13 November 1939, de commisaris van politie, Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te Dordrecht, B.G. Meijer;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, mei 1939; Aan de heeren huisartsen te Dordrecht)
  De maatregelen te nemen in tijden van luchtgevaar betreffende den geneeskundigen dienst zijn thans in een zoodanig stadium gekomen, dat ik namens het hoofd v.d. luchtbeschermingsdienst U nadere mededeelingen daarover kan doen ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, mei 1939, aan de vrijwilligers v.d. Luchtbeschermingsdienst Dordrecht)
  De voorbereiding van de organisatie van den geneeskundigen in tijden van luchtgevaar is thans zoover gevorderd, dat ik zal ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (afschrift)(Rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, Heerengracht 23; 27-10-1941; Onderwerp: regeling beschikbaarstelling van schoeisel voor personeel van de vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst);

 • (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst; Dordrecht 23-10-1941; den hoogedelgestr. heer Claassen, Krispijnscheweg alhier)
  Naar aanleiding van ons gesprek van gistermorgen bericht ik u dat de gemeentelyke organisatie van de luchtbeschermingsdienst geheel in overeenstemming met de Inspectievoorschriften is opgezet, zoodat er niet aan te denken valt het aantal hulpposten te vermeerderen ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (26 September 1941; aan den heer dir. v.h. Gem. Electriciteitsbeidijf alhier)
  In antwoord op uw schrijven d.d. 24-5-1941 betreffende de lichtgevende ligevabordjes, bericht ik U dat door mij persoonlijk genomen proeven geen bevredigend resultaat gaven bij daglicht, terwijl ook een electrische verlichting van de plaatjes (die overigens voor andere doeleinden keurig zijn) geen fraai ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GEMEENTE-ELECTRICITEITSBEDRIJF 24 mei 1941; aan den heer P.J. Koopman) Overeenkomstig onze afspraak, doen wij U bijgaand een afschrift toekomen van het schrijven van de FIRMA LIGEVA inzake lichtgevende bordjes .....;
  +
  (afschrift)(LIGEVA Maakt Uw woning veilig; Hilversum 4 April 1941, Loosdr. weg 16) ... te verstrekken voor lichtgevende platen met het opschrift VERBANDKIST. Uitgaande van de gedachte dat de plaat goed in het oog moet loopen, terwijl het opschrift duidelijk leesbaar moet zijn, hebben wij de maat van de plaat .... Hoogachtend LIGEVA w.g. onleesbaar;

 • (Commissariaat van Politie 16 September 1941) Ik heb de eer U beleefd uit te nodigen tot eene bespreking inzake den Luchtbeschermingsdienst .....;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; bezoldiging van het personeel (toelage 1941), 19-12-1941) De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken heeft te zijner kennis gebracht, dat bij beschikking van 28-11-1941 is ingetrokken het Kon. Besluit van 4 December 1935 ..;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Loonen der werklieden, 19-12-1941) Ik heb de eer U te berichten dat ik het raadsbesluit van 13 December 1935 zooals dit is gewijzigd bij besluit van 9 Juni 1936 inzake de toepassing ... (get.) Burgemeester van Dordrecht (Bleeker);

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 20 December 1941; aan heer directeur van het Centraal Bureau voor Statistiek)
  Voor het my gezondene op 18 Dec. 1941 onder No. 1731 zeg ik U vriendelyk dank ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (5 December 1941), anonyme brief; aan het Hoofd Luchtbeschermingsdienst Dordrecht); Hierbij doe ik U een door mij ontvangen anonym schrijven met bedreigingen toekomen, hetwelk zich bezighoud met een door mij om verschilende redenen oodzakelijk geachte mutatie onder het mij ter beschiking staande personeel .... P.J. Koopman

 • (Sluiting gemeentebureaux op 27 December 1941) .. zaterdag 27 december ... Burgemeester, Dordrecht 11-12-1941;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; bezoldiging van het personeel (toelage 191) 19-12-1941) ... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Loonen der werklieden 19-12-1941) ... Burgemeester Bleeker;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; Dordrecht 19-12-1941; aan Burgemeester Dordrecht)
  In antwoord op uw schryven d.d. 15-12-41 No. 4566 betr. adv. bevoegdheid in bestuur ges. ver., bericht ik U, dat evenals ik in myn schryven van 9 Dec. j.l. opmarkte, een nadere uiteenzetting door U, dat bedoeld wordt door de voorgestelde regeling met de 3 verenigingen op dit gebied, de algemeene vraagstukken van kinderuitzending te kunnen bespreken, het bestuur wel alsnog zal doen toestemmen. Een contact met Dr. Drogendijk als ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Adviseerende bevoegdheid in bestuur gesubsideerde verenigingen, 19-12-1941) ... Burgemeester Bleeker;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; Dordrecht 9-12-1941; aan Burgemeester Dordrecht) Onder toezending van de my ter kennisneming ..gezonden brieven der diverse vereenigingsbesturen .... de vereeniging Hulpbetoon ... vereeniging v. Chr. gezondheids en vacantiekolonies ... ver. Dordtsche gezondsheidskolonie ... Kath. kinderuitzending ....
  Koopman;

 • (Dienst voor sociale zaken der gemeente Dordrecht, gemeentegebouw Beverwijcksplein; T.B.C. bestrijding; 18-12-1941);

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Adviseerende bevoegdheid in bestuur gesubs. verenigingen, 15-12-1941) ... bestuur der afd. Dordrecht van de vereeniging voor christelijke gezondheids- en vacatiekolonien in Nederland bericht heb ontvangen, dat het tegen de regeling zoals is bedoeld in mijn schrijven van 29 sept. 1941 nr. 3617 .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: begrooting 1942; 15-12-1941) .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Doodschouw; 11-12-1941, aan P.J. Koopman, Singel 314) ... dat U voor het jaar 1942 wederom heb aangewezen tot het verrichten van de doodschouw en het afgeven van de verklaring dienaangaande .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Doodschouw; 11-12-1951, aan H.G. Gilhuys, Vrieseplein 3) ... dat U voor het jaar 1942 wederom heb aangewezen tot het verrichten van de doodschouw en het afgeven van de verklaring dienaangaande bij ontstentenis van heern P.J. Koopman .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Doodschouw; 11-12-1951, aan P. Romijn, Singel 216) ... dat U voor het jaar 1942 wederom heb aangewezen tot het verrichten van de doodschouw en het afgeven van de verklaring dienaangaande bij ontstentenis van de heeren P.J. Koopman en H.G. Gilhuys .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Doodschouw; 11-12-1951, aan Jhr. dr. J.G.F. Spengler, Houttuinen 44) ... dat U voor het jaar 1942 wederom heb aangewezen tot het verrichten van de doodschouw en het afgeven van de verklaring dienaangaande bij ontstentenis van de heeren P.J. Koopman, H.G. Gilhuys en P. Romijn .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Doodschouw; 11-12-1951, aan J.G. Moltzer, St. Jorisweg 37) ... dat U voor het jaar 1942 wederom heb aangewezen tot het verrichten van de doodschouw en het afgeven van de verklaring dienaangaande bij ontstentenis van de heeren P.J. Koopman, H.G. Gilhuys, P. Romijn en Jhr. dr. J.G.F. Spengler .... Burgemeester Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; Onderwerp: Uitvoering besluit op de loonbelasting 1940; 2-12-1941) Ik heb de eer U en uw personeel te doen toekomen de benoodigde werknemersverklaringen ter uitvoering .... Burgemeester Bleeker; (Zr. Korporaal behoeft geen familie van de loonbelasting in te vullen);

 • (9-12-1941 aan heer dir. v.d. Dienst voor Sociale Zaken alhier); Op myn verzoek heeft het gemeentebestuur aan allle gesubsidieerde vereenigingen die het gebied der volksgezondheid bestryken, verzocht my als adviseerend bestuurdslid op te nemen ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; Dordrecht 4-12-1941; aan Rijksbureau voor Genees- en verbandmiddelen, Amsterdam Vondelstraat 11e; enquete tandboren antw. schr. dd 19-11-1941) ... dat voor handstukken niets meer aanwezig is, en voor hoekstkken 15 st ... het totaal der bestellingen over het jaar 1939 bedroeg 2400 ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (2-12-1941; aan burgemeester van Dordrecht) Naar aanleiding van .... telling dienststukken bericht ik u dat over de week van 24 t/m 29 November j.l. door mijn dienst verzonden zijn: ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 30-9-1941; telling dienststukken, aan dir. GGGD) .... Burgemeester Bleeker;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst; Haarlem November 1941) Ingevolge uw verzoek zend ik u hierbij toe een drietal keuringskaarten welke .... W.B. Smit;

 • (1-12-1941; aan heer dir. v.d. Gen. en Gezondheidsdienst Haarlem) G.V. Met vriendelijke dank bericht ik U de aankomst vand e model-keuringskaarten ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (25-11-1941; Centraal bureau Statistiek) ... controle op de ziekenvoedseldistrubutie beschikte ik over cijfers .... lijders aan diabetis mellitis in de gemeente Dordrecht ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GGD Dordrecht; 27-11-1941, aan pharmaceutisch inspecteur v.d. volksgezondheid, 's-Gravenhage)
  Bij mij komen geregeld klachten binnen van artsen, die voor hun patienten op de door my geteekende M.D. 29 formulieren geen levertraan kunnen krijgen.
  Ik wendde mij tot den heer Thoman, voorz. v.h. dep. Dordrecht v.d. Ned. Mij t/b der Pharmacie, die ook al getracht had een plaatselijke onderlinge regeling te treffen ....
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GGD Dordrecht; 27-11-1941, aan heer hoofd ambtenaar ter secretarie hoofd v.d. 5e afd. alhier)
  In antwoord op uw verzoek om bericht betreffende B. de Haas, Verhulststraat 86, bericht ik U dat de Haas m.i. voor zijn vak volledig arbeidsgeschikt moet worden geacht.
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN DOCENTEN IN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN, Bazarstraat 18 Den Haag, 18-11-1941) ... door dezen bevestig ik U de ontvangst van een schrijvenv an de G.G.D. te Dordrecht no. 371/2 waar bij de GGD toetreedt als lid van de Doc. ver. ..... Dr. J.A. Molhuijsen;

 • (uitnoodiging)(NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN DOCENTEN IN E.H.B.O.) Najaars-Vergadering 1941 ...;

 • (GGD Dordrecht; 17-11-1941; aan Secr. Nederl. ver. v. Docenten in EERSTE HULP BIj ONGELUKKEN) .. lid wenscht te worden van bovengenoemde vereeniging ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN DOCENTEN IN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN, Bazarstraat 18 's-Gravenhage, Oct. 1941) ..... Dr. J.A. Molhuijsen;

 • (GGD Dordrecht; 31 October 1941; aan de Rijksverkeersinspectie Hofweg 9's-Gravenhage)
  Een Dordrechtsch meisje C. Gadella, wordt in het zeehospitum Katwijk a/Zee verpleegd. De toestand van betrokkene is zoo ernstig, dat het uit humaan oogpunt gewenscht is betrokkene vandaar weg te halen en naar Dordrecht over te brengen, om in het ziekenhuis verder te worden verpleegd, zoodat de ouders, welke arme menschen zijn haar geregeld kunnen bezoeken ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GGD Dordrecht; 3 november 1941; den weledelgel. heer J.A. Delhez, Spuiweg 55)
  Met opzet heb ik met beantwoorden van Uw schryven met opmerkingen betreffende ziekenhuisopname d.d. Aug. '41 eenigen tijd gewacht. Dit gaf het voordeel eens te kunnen zien hoe de zaak liep. Thans blykt dat de regeling goed voldoet ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • Dordrecht Augusts 1941. Aan de College J. Broekmeyer en J.P. [P.J.] Koopman, L.S.
  Uw brief van Juli 1941 met als onderwerp 'Spoedopname en spoedige opname in het Gem. Ziekenhuis' heeft bij mij enkele vragen doen rijzen, die ik graag ter uwer kennis breng.
  1. Waaarom is het aantal spoedopname van 25% tot 30% van het totaal aantal opnamen, veel te hoog? .... J.A. Delhez;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondsheidsdienst; Dordrecht Juli 1941; Spoedopname en spoedige opname in het gem. ziekenhuis) Aan HH Doktoren hier ter Stede ..... dr. J. Broekmeyer, dir. gem. ziekenhuis / P.J. Koopman, dir. GGGD

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 17 Nov. 1941; Onderwerp: Adresseering dienststukken) ... Maashees en Overloon -> Maashees post Vierlingsbeek; Wadenoyen -> Drumpt post Tiel ... burgemeester van Dordrecht;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 7 Nov. 1941, Onderwerp: subsidie; aan het centraal genootschap voor herstellings- en vacantiekolonies Nic. Witsenkade 47 Amsterdam) In verband met Uw nevenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat indie door de Gezondheidskoloniee 'Dordrecht' kinderen naar een koloniehuis worden uitgezonden, die gezondsheidskolonie van de gemeente subsidie ontvangt ... burgemeester van Dordrecht;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, 27 October 1941) In antwoord op Uw verzoek .... Centraal genootschap voor kinderherst. en vac. koloniesbeterfende het voorkomen van roodvonk te Oostvoorne, adviseer ik U een bereidverklaring te zenden ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, 22 October 1941) Onderwerp: rapport ongeval Staart nam. 22 Oct. 1941) Aan den heer Burgemeester van Dordrecht
  Het komt my gewenscht voor U kennis te stellen van het navolgende voorval.
  Hedenmiddag om 16.20 uur werd mijn dienst gealarmeerd voor een ongeval op de scheepswerf de Biesbosch, waarby een arbeider van een stelling van 5 m. hoogte naar benden gevalen was. Ik achtte het noodzakelijk onmiddellijk met de ongevallenauto uit te rukken en arriveerde om 16.26 uur bij de Draaibrug die toegang geeft tot de Staart.
  Daar deze draaibrug nagenoeg opengedraaid was om een scheepje door te laten dat nog op behoorlyke afstand dars in de rivier lag en bijgedraaid moest worden, beduidde ik de beide aanwezige brugwachters dat het voor een ongeval noodzakelyk was de brug weer dicht te draaien en my eerst door te laten. Tot myn groote verbazing en verontwaardiging werd ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 5 Nov. 1941, Onderwerp: bediening Prins Hendrikbrug; aan directeur v/d Gem. Geneesk. en Gez. dienst) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat ik mij met de zienswijze omschreven in het terzake door den Directeur der Gemeentewerken bij schrijven dd. 276 october j.l. ....
  de burgemeester van Dordrecht;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 27 October 1941, Personeel (brugwachter Pr. Hendrikbrug))
  Naar aanleiding van het bij apostille no. 3960, d.d. 24 dezer om bericht en raad in mijne handen gestelde schrijven van Dr. Koopman inhoudende een klacht tegen de brugwachters van de Prins Hendrikbrug, due geen gevolg gegeven hebben aan zijn verzoek ....
  de directeur der gemeentewerken;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 4 November 1941; Adviseerende bevoegdheid directeur gemeentelijken geneeskundigen dienst) Aan het bestuur der
  Vereen. Chr. Zorg en nazorgvereen., Reeweg (O) 78,
  Vereen. de Dordtsche Buitenschool, Bleekersdijk 15rd
  Vereen. voor Kindervoeding en -kleeding, de la Reystraat 6.
  afd. Dordrecht v/d Vereen. Chr. gezondh. en vacantiekol. in Nederl., Bankastraat 60.

  Op mijn schrijven van 29 September 1941 .... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker, de secretaris (get.) K.J. Poll;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 30 Oktober 1941; Adresseering dienststukken) ... Velsen -> IJmuiden ...

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 24 Otonber 1941; Onderwerp: onbekende, gesneuvelde militairen); aan den Heer Chef van de Ie afdeeling van het Informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Zwarteweg 75 's-Gravenhage) In verband met Uw envenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat ik, uit pieteitsoverwegingen tegenover de familie, in beginsel bereid ben mijn medewerking om te komen tot vaststelling van de identiteit van tot dusver onbekend gebleven Nederlandsche militairen, voor zover begraven op de Algemeene Begraafplaats dezer gemeente ..... De lijken (in meerdere gevallen deelen van lijken) zijn op een diepte van niet minder den 1.20 meter ter aarde besteld. Dientengevolge zal bij opgraven een betrekkelijk groot aantal graven moeten worden geroerd .... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 8 October 1941; Verschuiving van werktijden voor het gemeentepersoneel) ... van 20 oct. t/m 9 Nov. 41 ... van 10 Nov. t/m 7 Dec. '41 ... van 8 Dec. 41 t/m 18 jan. '42 .... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker

 • (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dordrecht, Ziekenhuisopname controle, Jan. 1941) Hiermede bericht ik U, dat de Gemeentelijke Geeneskundige en Gezondheidsdienst alhier verplaatst is naar: Johan de Wittstraat 17.
  In verband hiermde is het nodzakelijk dat de regeling van de zieenhuisopname eenige wijziging ondergaat o.a. teneinde .... P.J. Koopman, directeur Gem. Geneesk. en gez.dienst;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, 20 October 1941) ... telling dienststukken over 1941 ... P.J. Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 18 October 1941; telling dienststukken)
  Ten vervolge van mijn schrijven van 30 September jl nr. 3832 verzoek ik U mij voor 3 Januari 1942 op te geven ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker);

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 17 October 1941; Gebruik van badhuizen door leerlingen, aan de besturen der bijzondere scholen voor l.o.) Ten einde de hygiënische omstandigheden in de komende tijden zo gunstig mogelijk te doen zijn, komt het mij gewenscht voor - voor ... het bestuur van de stichting 'Volksbadhuis', die dagelijks van 9-12 uur v.m. zitting houdt in het gebouw Hof 13. De voor het ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 17 October 1941; Gebruik van badhuizen door leerlingen, aan de hoofden der openbare scholen) Ten einde de hygiënische omstandigheden in de komende tijden zo gunstig mogelijk te doen zijn, komt het mij gewenscht voor - voor ... ... den heer J.P. Piera, lid van het bestuur van de stichting 'Volksbadhuis', die dagelijks van 9-12 uur v.m. zitting houdt in het gebouw Hof 13. De voor het ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 9 October 1941; betr. opname en controle gem. ziekenhuis; Aan wethouder van sociale zaken alhier)...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Koopman;

 • (15 Juli 1940(!); Controle op de opname van patienten in het Gem. Ziekenhuis, den heer Wethouder van sociale zaken alhier) De controle op de opname in het G.Z. alhier geeft mij aanleiding het volgende onder Uwe aandacht te brengen:
  ...
  Directeur v.d. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst P.J. Koopman;

 • (NOTA Dordrecht, 12 December 1935(!) Teneinde de uitgaven voor ziekenhuisveprleging welke zich de laatste jaren in stijgende lijn bewegen, te beperken, zijn de volgende maatregelen te genomen.
  Gecentraliseerde inning der bijdragen. De inning ...
  Recht van verhaal. De toepassing van het recht van verhaal blijft vooral een precentieve ...
  Bevordering der verzekering voor ziekenhuiskosten. De zachte drang in de richting van de verzekering ...
  Bijdrage in kosten verzekering. Volgens het besluit van Burgemeester en Wethouders van Maart 1930 kan in de ...
  Nieuwe maatregelen.
  Circulaire aan de geneesheren. In de eerste plaats zou er een ...
  Zuster voor maatschappelijk werk. De beste oplossing zou evenwel zijn, om voor het z.g. maatschappelijk werk aan het ziekenhuis een 'zuster voor maatschappelijk werk' te verbinden, die, behalve ....
  Verlaging van de verpleegduur. Een tweede maatregel die tot een besparing kan leiden ...
  Beperking van Vrijdag en Zaterdagopnemingen. Uitbreiding van de controle.
  Herziening tarief voor minvermogenden. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan een ...
  Ontwerp nieuw tarief voor minvermogenden. 1. De bijdrage in de verpleegkosten wordt bij de opneming ...
  Niet-verzekerden ......
  De Directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon VAN DOORN;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 1 October 1941; aan den heer burgemeester van Dordrecht) Ondergeteekende verzoekt U hem verlof te verleenen tot afwezigheid uit de gemeente op 11, 12 en 13 October a.s. .... de directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 6 October 1941; den heer bezuinigingsinspecteur Dordrecht)
  In antwoord op uw mij om advies gezonden schrijven betreffende het Sportfondsenbad alhier, bericht ik U:
  a. de vereeniging regelt de hygienische eischen welke gesteld kunnen worden ....
  b. Artikel 9 sluit niet uit, dat bezoekers a.h. byffet een vloeibare vertering gebruiken ....
  c. omtrent ....
  de directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 3 October 1941; den heer v.d. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst Leiden) G.C.
  De werkelyke uitgaven vand en gem. schooltandheelkundigen dienst bedragen in 1940 te Dordrecht:
  salarissen f 4149
  pensioenlasten f ....
  de directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 3 October 1941; aan hh arten te Dordrecht en omstreken) De sterke verminderende benzine-toewyzing stelt ons voor de noodzakelykheid maatregelen te nemen, teneinde het ziekenvervoer in stand te kunnen houden.
  Wy verzoeken U daartoe alleen ing vallen waarin geen andere oplossing gevonden kan worden, ... ... vervoer van lyders van besmettelijke ziekten, hetgeen volgens art. 11 b.d. besm. ziektenweet niet ...
  de directeur v.d. gem. reinigingsdienst / de directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 3 October 1941; Rijksverkeersinspectie 's Gravenhage)
  Uit bijgevoegde verklaringen van HH artsen moge blyken de noodzakelykheid van vervoer perziekenauto, waarvoor ik U beleefd moge verzoeken my de benzine toe te wyzen.
  Dr. Verbeeten naar Nymegen
  Dr. Rietveld naar Utrecht
  Dr. P. Romyn naar Amsteram en terug
  Dr. Vester R.V.B. Utrecht .... de directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 17 October 1941; de heer burgemeester van Dordrecht; vit. D. verstr.) Naar aanleiding van bygaand my ter kennisneming gezonden schryven van den geneesk. inspecteur betreffende vitamine D verstrekking bericht ik u dat ....... de directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 3 October 1941; den heer burgemeester van Dordrecht) In antwoord op het my onder apostille No. 3598 om bericht en raad toegezonden schryven van den heer geneeskundig ..... totaal ontbreken van eenige organisatie voor kleuterzorg (die in Nederland van 1-6 jaar loopt) in Dordrecht, is de oplossing voor de kinderen van 1-3 jaar ... de directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst Koopman;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 30 Sept. 1941) Teneinde de hygienische omstandigheden in de komende tyden zoo gunstig mogelyk te doen zyn, moge ik U verzoeken van Uwentwege de aandacht der schoolbesturen en schoolhoofden nog eens te vestigen op het bestaan der badhuizen. In herinnering waren tevens ... de directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 1 October 1941; Onderzoek schoolbevolking op t.b.c.) Naar aanleiding van Uw nevenvermeld, op het schrijven van de afdeeling Dordrecht e.o. van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der geneeskundt uitgebracht, advies, heb ik de ...
  de burgemeester van Dordrecht;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 6 October 1941; Adresseering dienststukken) ... Tienhoven (Ut) -> Tienhoven (Ut) ... ... Tienhoven (ZH) -> Ameide ...;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 1 October 1941; Onderzoek schoolbevolking op t.b.c.; aan de afdeeling Dordrecht e.o. van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst te Diordrecht, Krispijnscheweg 199) ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst; 1 Okt. 1941; Bijlagen: telefoon)
  In antwoord op uw schryven d.d. 30/0 '41 No. 3656, onderwerp telefoonverkeer, bericht ik U dat geene der aansluitingen kan worden gemist.
  De directeur v.d. Geneeskundige en Gezondheidsdienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 30 Sept. 1941; Onderwerp: beperking telefoonverkeer) Met toezending ter kennisneming van een afschrift van het schrijven dd. 17 September 1941 van het districtshoofd van het telefoondistrict Rotterdam heb ik de er U te verzoeken mij zeer spoedig te berichten .... De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (GEMEENTE DORDRECHT) Telefoonaansluitingen Geneeskundige Dienst. gemeente-ambtenaar Mej. v. Dijk 3750;

 • (afschrift) telefoondistrict Rotterdam, betreffende: beperking telefoonverkeer Bijlagen: 1, Den 17-9-1941;
  1. Volgens te mijnen bureele berustende gegevens zullen, bij een eventueele beperking van het telefoonverkeer, voor uw dienst de op de bijlage dezes vermelde ...
  2. Blijkens van de Duitsche instantie ontvangen ...
  3. ....

 • (GEMEENTE DORDRECHT; 1 October 1941); Onderwerp: Adviseerende bevoegdheid directeur geneeskundige dienst; AAN de commissie voor de voor- en nazorg voor krankzinnigen in het district Zuid-Holland Zuid Oosthoek Singel 179)
  Reeds geruimen tijd gelegen is overwogen, of het geen aanbeveling zou verdienen tuschen verenigingen en isntellingen hier ter stede, werkzaam zijnde op het gebied van de volksgezondheid, en de gemeente, die subsidie ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker

 • (GEMEENTE DORDRECHT 29 September 1941, Onderwerp: Adviseerende bevoegdheid directeur geneeskundige dienst)
  Reeds geruimen tijd gelegen is overwogen, of het geen aanbeveling zou verdienen tusschen vereenigingen en instellingen hier ter stede, werkzaam zijnde op het gebied van de volksgezondheid, en de gemeente, ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker

 • (Departement van Binnenlandsche Zaken, Betreffende: verordening nr. 152/1941, regeerings-burgemeester), 29-9-1941)
  Ingevolge het bepaalde in art. 32, tweede lid der Verordening .... uitsluitend mogen worden gesproken van burgemeester der betreffende gemeenten .... (get.) Frederiks;

 • (GEMEENTE DORDRECHT 26 September 1941; ONDERWERP: Toestand aan boord van woonschepen in de Merwedehaven; AAN den Heer Directeur van den gemeentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst te Dordrecht) Naar aanleiding van Uw bovengehaald schrijven heb ik de eer U het volgende te berichten:
  Volgens de wet op woonwagens en woonschepen ... met het oog op de kosten, welke m.i. ebzwaarlijk op de woonschipbewoners, die voor een groot gedeelte tot de minvermogenden behoroen, kunnen worden verhaald, zou ik voorloopig van de ...
  De burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker

 • (Dr. J.A. Klein Swormink, Breda 30-12-1941) Geachte Collega. In antwoord op Uw brief d.d. 23 Dec. '41 betreffende Mej. Luisterberg doe ik U hierbij toekomen de verklaring ....;

 • (Dr. N.C. v. Vonno, Breda, 291-2-1941) Den Heer Geneesheer Directeur, van het St. Ignatius-Ziekenhuis, Breda
  Geachte Collega, Onder terugzending van bijgaand schrijven van den Gem. Geneesk. Dienst, Dordrecht, bericht ik U:
  1. dat Mej. T.L. Luisterburg, gedomicilieerd te Dordrecht d.d. 24-11-'41 opgenomen is in het ziekenhuis onder Uwe directie. Zij vertoeft daar nog steeds; hare gonorr. infectie is bijna genezen.
  2. Uit den aard der zaak ...;

 • (Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, afschrift den Heer Directeur van G.G.G.D. Joh de Wittstr. Dordt; 19-12-1941)
  Ter beantwoording van de bij Uw apostilles d.d. 2 en 3 December 1941 Nos. 4292 en 4309 onderscheidenlijk ter behandeling en om bericht en raad gezonden bescheiden, welke wederom hierbij teruggaan, heb ik de eer u mede te delen, dat door mijn dienst een onderzoek werd ingesteld naar de omstandigheden van Mej. T.L. Luisterberg, welke in verband met het hierboven aangehaald besluit op 25 November 1941 werd opgenomen in het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda. Bij bedoeld ... Zij trad in dienst als hulp in de huishouding in het gezin De Haas, wonende in deze gemeente Nieuwstraat 1. Op 30 September d.a.v. ging zij een vriendin te Breda bezoeken, doch keerde eerst op 6 October weer terug, waarna haar werkgever bezwaar maakte haar verder in dienst te houden..... Haar koffer heeft zij in bewaring gegeven bij de familie Arbouw, wonende alhier Looierstraat 14 .....
  De Directeur, w.g. B.J. Oosterheert;

 • (23 December 1941, den eher geneesheer directeur v.h. St. Ignatius ziekenhuis Breda) G.C., Naar aanleiding van een door my ontvangen schryven van den directeur van den dienst voor Sociale zaken alhier, betr. opname in Uwe inrichting van Mej. T.L. Luisterberg, verzoek U beleefd my wel te willen opgeven .... De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 22 December 1941)
  In antwoord op uw schryven d.d. 6-12-'41. No. 1434 afd. M.H. betreffende Mej. van Dijl bericht ik U dat van een ontvangen schryven van den voorzorgdienst te Vrederust door Mej. van Dijl geen sprake is. Wel heeft een van de psychiaters haar dit mondeling aangeraden .... De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (10 December 1941) Naar aanleiding van bygaand briefje van Dr. Stenger met Uw aanteekingen bericht ik u dat betrokkene zich niet op spoed kan beroepen, daar spoedopname ook in het gemeente-ziekenhuis mogelyk was. De leiding van het R.K. z.huis heeft patient als 'verzekerde' geaccepteerd en heeft thans deze zaak met .... De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 9 December 1941; opname Leiden)
  Voor Mej. J.J. van Gorsel, W. Marisstr. No. 11 is opname noodig in de neurologische kliniek te Leiden, voorloopig voor 6 weken. Ik stel U voor uwe bemiddeling hierto te verleenen en van den uitslag patient in kennis te stellen, alsmede Dr. Munk, welke .... De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (395/6; 5 December 1941; den heer directeur v.d. dienst voor sociale zaken alhier) Op Uw verzoek bracht ik een bezoek by J. [Johannes] Lugten, Zwaanhof 3. Hoewel de huiselijke omstandigheden allererbarmelijkst zyn, wenscht betrokkene zyn woning onder geen enkel beding te verlaten, ook niet voor tydelyk. Ik kon geen termen aanwezig vinden den heer Officier van Justitie ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, afschrift voor Dr. Koopman, G.G.G.D. Joh. de Wittstraat 17); Aan den heer Dr. Munck, J. de Wittstraat; opname: Mej. J.J. van Gorsel; 16 December 1941, no. 9802 afd. M.H.)
  Hiermede bericht ik U, dat de opname van Mej. van Gorsel in de Neurologische Kliniek te Utrecht voorlopig voor den duur van 6 weken vor rekening van mijn dienst kan plaats vinden.
  de directeur w.g. B.J. OOSTERHEERT

 • (Dordrechtsche Polikliniek, Stationsweg 1, 27 xi '41) voor mejuffr. Gorsel W. Marisstr. 11 (geb. 2-10-1919) is opname in Academisch Ziekenhuis, Neurologische Kliniek Leiden, wegens tumor carebe(?), noodig. Verzoeke .... Munk;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein; Aan den Heer Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, Joh. de Wittstraat 17, Dordrecht; opname: Mej. v. Dijl; 6 December 1941, no. 11434 afd. M.H.)
  Van Mej. de Wed. M. v. Dijl-Barendregt, wonende Tesselschadestr. 7 alhier, ontving ik een schrijven, waarin door de Geneeskundige Voorzorgdienst 'Vrederust' wordt aangeraden een strenge leiding te zoeken voor haar dochter. De moeder zelf blijkt hier niet voor in staat te zijn. gaarne zou ik Uw ....
  De Directeur, B.J. OOSTERHEERT

 • (Afschrift)(Dordt, 24 November, 1841, Aan de Directie van het Maatschappelijk Hulpbetoon)
  Mijne Heren,
  Daar ik een schrijven uit Bergen op Zoom van Geneeskundige Voorzorgdienst "Vrederust" ontvangen heb. Welke mij aanrade zich tot U te wenden. Verzoek U beleefd dar mijn dochter stevige leiding nodig heeft .... Met de hoop dat deze poging gunstige gevolge moge hebben teken ik:
  Wed. M. v. Dijl-Barendregt, Tesselschadestraat 7 Dordrecht;

 • (G. Romeyn, arts, N.M. Singel 156, 15.xii. '41) .... (Marisplein 30rd) ....;

 • (G. Bol, vrouwenarts, Dubbeldamscheweg 38, Dordrecht 15-xii-1941) G.V. Mej. Ballegooijen heb ik reeds meerdere malen onder behandeling gehad, Zij is nu ...;

 • (Coöperatieve Vereeniging Centraal beheer G.A. Amsterdam C, Singel 126-120; Amsterdam, November 1941) Aanwijzingen inzake het ziekenfondsbesluit ....
  Dordrecht, 18 November 1941 Coöp. Ver. Centraal G.A., J.J. Hage, P.A. v. Holthe tot Echten, B.A. van Schaik;

 • (Dordrecht, 21 November 1941, aan heeren hoofden van takken van gemeentedienst, Dordrecht.) De in Augustus van het vorig jaar in het leven geroepen commissie, die zich zou belasten met de verdeeling van de gelden, welke zouden wordenbijeengebracht door de ambtenaren en werklieden in dienst dezer gemeente tot steun aan de door oorlogsgeweld getroffen collega's, heeft een dezer dagen har taak kunnen beeindigen. Door het gemeentepersoneel is ....
  De Commissie, J. Sanders, Broekhuysen;

 • (A.H. HERSTEIN, arts, Dordrecht, Krispijnscheweg 56, 22-10-1941) Den WelEd. Geb. Heer P.J. Koopman directeur G.G.D. te Dordrecht;
  Geachte College, De Heer J.J.J. Dekker wonende Billitonstraat 39zwart te Dordrecht is een lijder aan open Tuberculose. Uit een groote ....Coll. Bruyning als ondergeteekende adviseren patient zich in een zusterhuis te laten opnenen. Rredenen ...

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 31 October 1941)
  De psych. inrichting Sr. Bavo te Noordwijkerhout bericht dat Arie Blom, geb. 12-7-1916, een achterlijke jongen, onder toezicht van Dr. Preuniger kan worden gesteld en mitsdien ontslagen kan worden. Hy heeft zuch gedurende 4 jaar goed gedragen, doch moet onder behoorlyke controle staan en werken. Gaarne .....
  de directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdient, Koopman;

 • (G. Romeyn, arts, N.M. Singel 156, 31.x. '41) ... Lenij Wunsch (Helena Adriana geb. 31-1-1935), Dubbeldamscheweg 97rd, is op advies van Dr. Suer met een verwijsbriefje van mij opgenomen (23-10-1941) in de kliniek van Prof. Gaste te Leiden van operatie mogelijkheid ...;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 17-11-1941)
  Ter beantwoording van het schrijven van den heer L.A. Wunsch, wonende Dubbeldamscheweg 97rd alhier, hetwelk mij met Uw kantbeschikking d.d. 1 November j.l. om bericht en raad werd toegezonden heb ik de eer u ... te delen, dat er geen aanleiding bestaat een restitutie over de verplegingskosten tot 1 November te verlenen.
  De Wnd. Directeur, B.J. OOSTERHEERT

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 31 October 1941)
  Opname van Helena Adriana Wunsch Dubbeldamscheweg 97rd in het academische ziekenhuis te Leiden is noodig vanaf 23 October j.l. voorloopig voor een tijd van 1 maand. U gelieve ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 17 November 1941)
  Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 8/11 No. 11820 afd. M.H. betrefende Teunis de Jong, en ons mondeling onderhoud bericht ik U dat opvolgen van mijn advies my de eerst aangewezen weg voorkomt, temeer daar ik de moeder slechts aangeboden heb de bemiddeling van de gemeente-instanties te verzoeken ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 8-11-1941)
  Op 26 September j.l. kwam ik in het bezit van uw advies inzake Teunis de Jong, waarbij U het als meest gewenste oplossing voorkwam deze jongen enige tijd in een kosthuis met sterng toezicht in de omgeving van Dordrecht te plaatsen...... dat een korte observatietijd in de opvoedingsinstelling Zandbergen te Amersfoort wel een van de beste oplossingen zou zijn ....
  De Wnd. Directeur, B.J. OOSTERHEERT

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 6 November 1941)
  In antwoord op uw verzoek om advies beterffende een rustkuur van mej. Blom d.d. 4-11-41, No. 3492 M.H. moge ik U herinneren aan myn reeds eerder gegeven schriftelijk standpunt ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 4-11-1941; Onderwerp: Bijdrage verpleegkosten rusthuis)
  Van de Diaconie der Vrije Evangelische Gemeente alhier ontving ik een verzoek om een bijdrage van f 2,50 per dag voor de verpleging van Mej. L. Blom, v.h. inwonend Riouwstraat 53 in het Herstellingsoord "Dennenheuvel" te Osssendracht. De voorgeschiedenis is als volgt:
  Reeds gedurende enkele jaren was de gezondheidstoestand van Mej. Blom van dien aard, dat de beide behandelende doktoren Dr. C. Romeijn en Dr. K. Fuite, een opname in een rusthuis zeer aanbevelenswaardig achtten. De Diaconie ... De Wnd. Directeur J. 't Hart;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 31 Oktober 1941)
  In antwoord op uw schrijven d.d. 29.10 No. 852 afd. N.H. bericht ik U dat Mej. S. Bekker, onder toezicht van Dr. Preuninger in Avondzon te werk gesteld kan worden, tegen F0 p.week ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 29-10-1941; S. Bekker) Het pension van Duinen, waar mej. Bekker geruime tijd in de kost is geweest, is op korte termijn opgeheven. De eigenaar van het pand heeft dit verkocht aan een zager in Rotterdam. De gasten zijn bijna allen vertrokken. Voor mej. Bekker is echter geen gezin te vinden, welke haar willen opnemen. Voor mijzelf heb ik de mogelijkheid reeds overworden of een opname in de Rekkensche inrichtingen te .... De Wnd. Directeur B.J. Oosterheert;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 31 Oktober 1941)
  In antwoord op uw schryven d.d. 21/10 '41 No. 3354 betr. L. Brouwers, bericht ik U dat m.i. terugbrengen naar het ouderlyk huis als laatste redmiddel in overweging moet worden genomen. Inderdaad kan Dr. Pr. hem daar controleeren, doch .... een of ander klein baasje voor hem te vinden bv. te Sliedrecht of Gorcum waar Dr. P. geregeld komt en waar hy toch niet zoo direct met het ouderlyk huis in contact komt ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht (voormalig vereenigd armen wees en nieuw armhuis); 21-10-1941; Onderwerp: L.A. Brouwers)
  26 September j.l. ontving ik Uw advies inzake onze pupil Laurens Brouwers. Ik heb pogingen in het werk gesteld voor hem een geschikt kosthuis te vinden doch ben daarin tot op heden niet geslaagd. Er bestaat thans ook geen enkel uitzicht ..... B.J. Oosterheert;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 10 Oktober 1941, opname ac zhs. Utrecht; aan heer directeur v.d Soc. Zaken)
  Reeds herhaalde malen is door my en schriftelyk en telefonisch aan den administrateur ... verlenging aan uw dienst, vergezeld van een verklaring v.d. behandeld arts omtrent de noodzakelijkheid by mij in te zenden .... in het geval Mej. [Antonia Hendrika Maria] Twigt-v. Unen. Hieraan moet nu mar eens een einde komen, temeer daar nu (in Oct) pas verlenging gevraagd wordt van een verpleging die n.b. door myn advies slechts 14 dagen gedekt is. ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 9-10-1941; Advies W. de Ronde)
  Volgens een ingezonden rekening van de Administratie van het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht is het noodzakelijk dat de verpelging van Wilhelmina de Ronde, Riedijkstraat 8 alhier, nog voortduurt. Aangezien ..... De Wnd. Directeur, B.J. Oosterheert;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 9 Oktober 1941)
  In antwoord op uw verzoek om advies d.d. 4-10-41 No. 3222 M.H. bericht ik U dat ik den heer Burgemeester heb verzocht om plaatsing van Kasper (Caspar, 1929-1942) Stremler in de Dr. W. v.d. Berghstichting te Noordwyk.De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 4-10-1941)
  Vanwege de vrije Evangelische Gemeente is aan mijn dienst het verzoek gericht om financiele hulp voor plaatsing in de Dr. Willem v.d. Berghstichting van Kaspar (Caspar, 1929-1942) Stremler, Jozef Israels(s)traat 76 alhier. Het gezin Stremler bestond uit een weduwe met 6 kinderen. Eind Juli is de moeder [Janna Zoeteman wed. Bokke Stremler (1881-1932), 58 jaar] tengevolge van een ongeval overleden. Bovengenoemde Diaconie .....
  De Wnd. Directeur, B.J. Oosterheert;

 • (Volkssanatorium voor borstlijders te Hellendoorn, 8-10-1941)
  Het spyt my, dat er voor het vervoer van mejufrouw TIMMERMANS geb. KELFKENS geen benzine beschikbaar kan worden gesteld. Per trein kan zy bezwaarlyk reizen. Zy zou wel in een trein liggend kunnen worden vervoerd, maar ik weet niet, hoe zy in een trein komt ....
  J. van der Dijl, geneesheer-directeur van het Volkssanatorium te Hellendoorn;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 6 Oktober 1941)
  Naar aanleiding van onze correspondentie betreffende Mej. Timmermans-Kelfkens, bericht ik U dat de Ryksverkeersinspectie my geen benzine voor dit vervoer beschikbaar kan stellen. Kan patiente niet op een andere wyze vervoerd worden, zoo zal zy ten Uwent moeten blyven ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 6 Oktober 1941, Leider v.d. districtsconsultatiebureau v. T.B.C.)
  Daar zooals U uit bygaans schryven betreffende patiente Timmermans-Kelfkens blykt, dat zich ernstige moeilykheden voordoen by patienten die per ziekenauto vervoerd moeten worden, moge ik in overweging geven er by patienten van wie veracht kan worden dat ze te eeniger tyd niet per trein kunnen terugkomen, op aan te ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 30 September 1941, Volkssanatorium voor borstlijders te Hellendoorn)
  In myn handen werd een schryven gesteld betreffende Mej. Timmermans-Kelfkens, waarin verzocht werd patiente per ziekenauto naar Dordrecht te brengen. In den tegenwoordigen tyd ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (Psychiatrische cliniek der universiteit Leiden te Oegstgeest, 17-6-1941) ... bij observatie van TEUNIS DE JONG geb. 3 Nov. 1929 wonende Wijnstraat 42rood Dordrecht, die naar onzen kinderpolikliniek werd doorgezonden ... A. Wenderhold;

 • (Academisch ziekenhuis polikliniek neurologie, Leiden 13-6-1941) .... Bij uw patientje T. de Jong kon ik geen neurologische afwijking vinden ....;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 25 September 1941; aan dienst voor Sociale Zaken, alhier)
  Hiermede bericht ik U dat voor Teunis de Jong, Wynstraat 42r alhier geb. 3-11-1929, opname gevragd werd voor gedeeltelijke rekening v.d. gemeente in een der klinieken te Leiden. De ouders zouden f 8 p.week bydragen ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 25 September 1941; aan dienst voor Sociale Zaken, alhier; Secr. Stichting Kinderverzorging)
  In antwoord op Uw schrijven d.d. 8/8 41 No. 2665 bericht ik da de jongen L.A. Brouwers, m.i. niet naar een inrichting moet worden overgebracht ....
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 3 October 1941; Mej. Brandsma, Scheepmakershof); aan dienst voor Sociale Zaken, alhier)
  In antwoord op uw schryven d.d. 20/9 No. 7028 afd. O. en Z. betreffende toepassing verhaalsrecht, ... met den gezondheidstoestand v.d. vrouw.
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 20-9-1941; Toepassing verhaalsrecht)
  Door de instelling Maatschappijk Hulpbetoon wordt sedert enige tijd ondersteuning verleend aan de echtgenote van B. Brandsma [Maria Cornelia Vermeulen echtg. Brandje Brandsma], wonende alhier Scheepmakershof No. 3. Voorheen verbleef zij in haar gezin, doch de verstandhouding tussen man en vrouw was zodanig, dat Mej. Brandsma verklaarde niet langer met haar man te kunnen samenleven. Met twee kinderen heeft zij haar intrek genomen in de woning Scheepmakershof No. 3.
  ... De Wnd. Directeur, B.J. Oosterheert;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 25 September 1941; aan dienst voor Sociale Zaken, alhier)
  Ik stel U voor de verpleging van Mej. Trigt van Unen in de Neurologische kliniek te Utrecht, nog te verlengen tot 7 October a.s.
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (Neurologische Kliniek, Utrecht 22-9-1941) Gaarne zouden wy Mej. v. Trigt nog eenigen tyd hier verplegen. Wy overwegen thans behandeling met electrocoagulatie met het apparaat v. Kirschner.;

 • (DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT, gemeentegebouw Beverwijcksplein, 5-9-1941; Mej. A.H. Twigt-v. Unen)
  Volgens bijgaand schrijven is een verdere verpleging van Mej. A.H. Twigt-van Unen in het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht noodzakelijk. Aangezien Uw ... De Wnd. Directeur, B.J. Oosterheert;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 17 September 1941; den heer administrateur v.h. stads en academisch ziekenhuis Utrecht)
  Bygaand schryven betreffende Mej. Twigt van Unen, hetwelk my door den directeur v. Maatschappijk Hulpbetoon alhier om advies werd gezonden kan door my niet afgedaan worden, daar geen medisch verklaring is binnengekomen, waarin vermeld staat waarom de verpleegduur v. patiente verlengd moet worden ...
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 1 September 1941) In antwoord op Uw schrijven d.d ... betr. J. Los, bericht ik U dat Los n.i. niet in een inrichting behoort te worden opgenomen. De klachten van zyn kostjuffrouw zouden ondervangen kunnen worden door Los te werk te stellen. De aard van dit werk in overleg met Dr. Preuninger te regelen.
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTE DORDRECHT, Onderwerp: Opneming zwakzinnige Jennie van den Berg; aan den Geneesheer-Directeur der Dr. Mr. Willem van den Berghstichting te Noordwijk-Binnen)
  Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald ... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (VREDERUST, Bergen op Zoom 30-12-1941, aan dr. P.J. Koopman)
  Even wilde ik U meededeelen dat het mij voornemen is om in plaats van Donderdag ....;

 • (VREDERUST, Bergen op Zoom 22-12-1941, aan dr. P.J. Koopman)
  Ik bezocht ook nog het gezin ROTH, omdat enkele kinderen niet gekomen waren. Behalve een meisje zijn hier allen min of meer zwaar imbecil. Vader en moeder willen van geen opname weten.
  Ik vernam verder nog dat destijds een officier van het Ned. Leger des Heils uitstekend heeft gewerkt ....;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 18 December 1941, plaatsing Dr. W. v.d. B.st.)
  In antwoord .... voor patiente Jenny v.d. Berg stel ik u voor den directeur van de stichting te verzoeken ons te berichten zoodra een plaats beschikbaar is.
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (395; 5 December 1941, aan denheer burgemeester van Dordrecht)
  Hierby doe ik U het schrijven over Caspar STERMLER weder toekomen onder bericht dat uitzending naar de Dr. W. v.d. Berghstichting nog slechts wacht op de verstrekking van de textielgoederen, hetgeen veel ...
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 9-12-1941, opneming zwakzinnige)
  Met overlegging van een afschrift van een verklaring van den directeur van den gemeentelijken geneeskundigen-en gezondheidsdienst heb ik de eer U te verzoeken mij te willen berichten, of in het onder Uw beheer staand gesticht kan worden opgenomen Jennie van den Berg, geboren 24 October 1937 en wonende alhier aan de Goeverneurstraat 62. Tevens deel ik U mede ..... de burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (Dr. A.C. Drogendijk, Bosb. Tousaintstraat 4) Jennie van den Berg, geb. 24-10-1937. Goeverneurstraat 62.;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, .. November 1941; opname dr. W. v.d. B. st.)
  Ondergeteekende acht opname noodzakelijk in de Dr. Willem van den Berghstichting te Noordwyk, van Jenny [Jennie, 1937-1942] van den Berg, geb. 25-10-37, en wonende in de Goeverneurstraat 62.
  De directeur v.d. geneeskundige en gezondheidsdienst (P.J.) KOOPMAN;

 • (VREDERUST, Bergen op Zoom 22-11-1941; aan dr. P.J. Koopman) ... Donderdag sprak ik met den heer Oosterheert over Arie Blom en het meisje van Dijl. De brief van Blom was nog maar pas gearriveerd en werd me medegedeeld. Ze zouden zien om hem bij een broer in de buurt te werk te stellen. De meoder van het meisje van Dijl zou ik ...

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 8-11-1941, Onderwerp: Opneming zwakzinnige C. Stremler; aan Dr. Mr. Willem v.d. Berghstichting, Noordwijk-Binnen)
  Met toezending van een afschrift van het terzake door den directeur van den gemeentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst aan mij uitgebracht advies verzoek ik U mij te willen berichten of Caspar Stremler in uw inrichting kan worden opgenomen.
  De burgemeester van Dordrecht

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 3-11-1941, verpleegkosten A. Häslin; aan den heer burgemeester van 's-Gravenhage)
  Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U het volgende te berichten: ALINE HÄSLIN, geboren 16 April 1903, vestigde zich op 29 Mei 1941 in deze gemeente. Zij trad als koffiejuffrouw in dienst bij hotel 'Ponsen', welke betrekking zij op 24 Augustus 1941 opzegde, omdat zij in dienst kon treden bij Hauptmann Schmitt in de cantine voor Duitsche officieren aan de Cornelis de Wittstraat 18 alhier.
  Volgens mededeeling van Dr. LOEBELL, dien de huisbezoeker ter verkrijging van nadere inlichtingen bezocht, omdat deze wegens zijn verblijf in hotel PONSEN eenigermate met den toestand van de patiente op de hogte was, werd zij door Hauptmann Schmitt op denzelfden dag op staanden voet ontslagen, omdat zij onhebbelijk en brutaal was. Zij liet zich echter niettemin overschrijven naar genoemd adres, aan welk adres zij ook thans nog ingeschreven staat. Na haar ontslag verbleef zij eenige dagen ten huize van Mej. DUBBELDAM, wonende alhier Johannes Spaanstraat 26rd. Laatstgenoemde heeft 2 dochters, welke gelijktijdig met de patiënte in hotel Ponsen werkzaam waren.
  Eidn Augustus 1941 deelde Mej. Häslin mede, dat zij een vriendin in Amsterdam ging opzoeken. Zij leende van Mej. Dubbeldam eenig geld om zich naar Amsterdam te begeven. Dit geld heeft zij terugbetaald, waaruit kan worden geconstateerd, dat het niet onwaarscijnlijk is, dat zij aldaar voor korten tijd in betrekking is geweest.
  Op 17 September ontving Dr. LOEBELL van haar een brief, welke zij heeft verzonden uit de gemeente Groningen. Bedoelde brief is verzonden in een enveloppe van het hotel De Doelen. Zij deelde daarin mede, te hebben gesolliciteerd naar de betrekking van casino-juffrouw en vroeg om een aanbeveling. Zij deelde in dezen brief voorts mede, dat zij, wanneer zij deze betrekking niet zou krijgen, weer naar Zwitserland zou terugkeeren.
  Nadien .... kosten van overbrenging en verpleging in de Ramaerkliniek van genoemde patiente niet voor ..... De burgemeester van Dordrecht

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 1-11-1941, verpleegkosten krankzinnige M. Rombout, aan Minister van Staat, Commissaris der prov. Z-Holland)
  Naar aanleiding van Uw .... verpleegkosten van den krankzinnige Marcus Rombout voor rekening dezer gemeente ... De burgemeester van Dordrecht

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 27-10-1941, aan districts-psychiater dr. J. Preuniger, Bergen op Zoom) G.C. Gaarne zou ik Uw advies ontvangen betreffende Mej. SOPHIA BACKER, welke met Uw medeweten in pension v. Duinen [A. van Duijnen] Vest 124 alhier vertoeft. Er schynen moeilykheden met de onderbrenging te zyn, nu het pension opgeheven wordt .... directeur geneeskundige en gezondsheidsdienst Koopman;

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 22 October 1941; Onderwerp: Zwakzinnige J.C. Bouman, aan Geneesheer-Dir. v.d. Dr. Mr. Willem van Berghestichting te Noordwijk-Binnen) Met toezending van een afschrift van het door den directeur van den .... of in uw inrichting weder zou kunnen worden opgenomen Johanna Cornelia Bouman, geboren 18 Juni 1922.
  De burgemeester van Dordrecht

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 22 October; Onderwerp: Overplaatsing patiente J. van Eijsden, weduwe van C. de Jong); aan Geneesheer-Dir. van Bethesda-Sarepta, Hazepaterslaan 26-32 te Haarlem)
  Met terugzending van de door U aan den directeur van den gemeentelijken geneeskundigen .... Patiente J. van Eijsden kan worden geplaatst in het gesticht "Vogelenzang" te Bennebroek. Ik zou het op prijs stellen indien U voor de overbrenging naar dat gesticht ...
  De burgemeester van Dordrecht

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 17-10-1941; opname Dr. W. v.d. Berghst.)
  Voor Johanna Cornelia Bouman, geb. 18-6-1922 en wonende Wantystraat 27 is weder-opname in de Dr. Willem van den Berghstiochting te Noordwyk noodzakelijk. De directeur v.d. geneeskundige en gezondsheidsdienst Koopman;

 • (GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST, 9-10-1941; opname Dr. W. v.d. Berghstichting Kasper Stremler)
  Wegens het overlyden der ouders, waardoor vreemde hulp het gezin Stremler moet besturen, acht ik het noodzakelijk geworden dat Kasper Stremler, wonende J. Israelsstraat 76 ... De directeur v.d. geneeskundige en gezondsheidsdienst Koopman;

 • (De Chr. ver. voor de verpleging van lijders van vallende ziekte, Bethesda Sarepta, Haarlem, 10-10-1941, aan dir. GGD Dordrecht) (betreft Jannigje de Jong) Naar aanleiding van bijgaande correspondentie verooorloof ik mij U even te vragen .... geneesheer der inrichtingen;

 • (De Chr. ver. voor de verpleging van lijders van vallende ziekte, Bethesda Sarepta, Haarlem, 6-10-1941)
  ... verpleegd wordende voor rekening van de gemeente Dordrecht. Jannigje DE JONG, geb. VAN EIJSDEN. Beleefd verzoek ik U ons de desbeterffende stukken thans wel te willen doen toekomen ....;

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 3-10-1941, Overplaatsing krankzinnige) Patiente Jannigje van Eijsden, geboren 15 April 1887, N.H. weduwe van C. de Jong, die thans voor rekening dezer gemeente in de inrichting Bethesda-Serapta te Haarlem wordt verpleegd, meot worden overgebracht naar een krankzinnigengesticht .....
  De burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker;

 • (De Chr. ver. voor de verpleging van lijders van vallende ziekte, Bethesda Sarepta, Haarlem, 25-9-1941)
  ... Tot mijn spijt moet ik u mededeelen, dat de geestelijke gezondheidstoestand van Jannigje de Jong geb. van Eijsden, die sedert 27.3.'40 hier vor rekening van de gemeente Dordrecht wordt verpleegd te ongunstig ....;

 • (Vrederust, Bergen op Zoom 20-9-1941) ... Hierbij de brieven over TEUNIS DE JONG. Het hoofd van de Openbare School aan de Vest, de heer Nijland, achtte zijn intellect ook normaal. De reden, dat hij nu voor de 3e maal in de 4e klas zit, was zijn onwil. Hij dacht ook, dat de geheele toestand een gevolg was van een slechte opvoeding. Dit klopt dus volkomen met het oordeel uit Leiden. Een opname van zes weken dar, zou de jongen wel wat veranderen kunnen, maar komt hij dan weer thuis, dat begint de misère eer ....

 • (Vrederust, Bergen op Zoom 29-8-1941) ... wat JAN LOS beteft ben ik van oordeel dat er geen noodzaak bestaat om hem te laten opnemen. Ik heb .... Met BROUWER, Varkensmarkt, zou ik ook willen aanzien. De zaak is zeker niet urgent ....

 • (Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht, 8-8-1941, Rapport L.A. Brouwers) ... Ingesloten doe ik U toekomen en afschrift van het rapport van den psychiater van het Observatiehuis van de ver. Pro Juventute te Groningen waar de pupil van de Stichting voor Kinderverzorging L.A. Brouwers is ondergebracht. Aan het slot van deze missive ...;
  +
  (No. 1134 Observatiehuis der vereniging Pro Juventute te Groningen)
  Lourens Albertus Brouwers, oud 18 jaar, geb. Dordrecht 6 maart 1923, wonende ouders Varkenmarkt 26;
  1. Milieu: ouders Johannes Wilhelmus Brouwers, geb. Dordrecht 28-9-1889, en Elizabeth Wouterse, geb. Tiel 30-12-1892, hebben op 15 Nov. 1915 te Dordrecht een gedwongen huwelijk gesloten, waaruit 7 kinderen zijn geboren:
  Jan, 21-1-1916, werkt in Duitschland; Catharina 28-7-1917, gehuwd; Anthonetta 8-12-1919, gehuwd; Alida, 16-4-1920, thuis; Jozina, 14-10-1921, gehuwd; Lourens Alb., 6-3-1923, observatiehuis; Lijna, 13-4-1934, thuis;
  b. Economische omstandigheden: vader havenarbeider, ongeregeld werk; Jan, in Duitschland; Alida huishouding, Huur f 350;
  c. Godsdeinst: R.K., vader geen kerk
  d. Familieanamnese....
  e. Gedrag oudersz enz; opvoeding ....
  2. Voorgeschiedenis: Lourens is het 6e van de 7 kinderen. Volgens de ouders is hij normaal opgegroeid. Aan ernstige ziekte heeft hij ... Hij bezocht de R.K. school in de Wijnstraat en bracht het tot de 7e klas.

 • (GEMEENTE DORDRECHT, 2-9-1941, overplaatsing J.P. Lenos)
  ... patient J.P. Lenos ter verdere verpleging kan worden opgenomen in het gesticht Huize Vogelenzang te Bennebroek .... De burgemeester van Dordrecht
 • Laatst gewijzigd: juli 2019.