Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: opgave ambten en traktementen 1749


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang 3
Inventarisnummer: 1930 (opgave ambten en traktementen 1749)

Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen, 25 september 1749


Naadere Specifique en Geredresseerde Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen Staande niet alleen ter begevinge van Burgermeesteren, Vroedschappen, en andere Collegien binnen de Sltadt Dordrecht maar ook van alle Ampten, officien en bedieningen, die binnen dezelve Stad werden waargenomen geene Uitgezondert ten waare deselve particuliere aanschrijving bekomen hadde met uitdrukking van het jaarlijks inkoomen, Soo in Tractement als Emolumenten, Soo veel Sulx mogelijk off doenlijk is geweest wegens het geen die laatste Vijff jaaren door een geslagen daar van is Genooten, ende uitkeeringen off recognitien die daar van werden Gedaan en Gegeven, met Expressie Soo van de naamen en Woonplaatzen der bezitters ten tijde van het nemen van de resolutie op den 11 Novb. 1747 als ook de Namen en Woonplaatsen van de Persoonen, aan wien ten tijde van de voorz, resolutie, en sulx tot de 1 Novemb: 1747 eenige uitkeeringe off recognitie zijn Gegeven, off gedaan, alles zoo na mogelijk Onder Eede Opgegeven door de Bezitters en door die geene, die deselve Ampten, Officie en Bedieningen hebben waargenomen, ofte eenige Uitkeeringen daar van hebben gedaan ingevolge de resolutie van Haar Ed. Gr. Mog. in dato 5 Julij deses Jaars 1749, waar onder mede begrepen en dus niet affgetrocken zijn de 100e en 200e penn: van de Ampten, de recognitie dewelke bij de officianten en Amptenaaren jaarlijks off wel eens bij de Aanstelling ten behoeve van deze Stadt moeten werden uitgekeert en Voldaan, ende verdere lasten en Onkosten daar op Vallende, Geformeert en Gearresteert, en volgens Ordre van 't Alphabeth gebragt bij de Heeren Commissarissen Gecommitteert uijt den Oudraad der voorsz. Stadt Dordrecht, op den 25e: September 1749.

A t/m J

Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen 1749 (A t/m J)

Ampten, Officien, Bedieningen en Amptenaaren Tractement Emolument Jaarlijkse Recognitie aan de Stadt Recognitien eens geld aan de Stadt Uijtkeering aan Particulier

FOLIO 1
Aanplacker van de Billietten Eed gedaan dat geen 300 gl. s'jaars tendeert - - Nihil
Adviesmeester op de Zeehavens Nihil - f 80:0:- - Nihil
Andries de Jong Op de Voorige Lijst door den overledene besitter in die tijt opgegeven zijnde op 600 gl. Rendement en den tegenwoordigen besitter die Bediening in Verre nae geen jaar gehad hebbende, Soo heeft denselven gemeend, den Eed omtrent het Rendement niet te konnen afleggen.
2 Stads Apothekers Verklaaren geen Vast Tractement te hebben en haare Winst te bestaan alleen uijt Leverantie van medicamenten van Welke Winst (die onseeker is) zij Verklaaren geen Eedt te konnen doen Nihil
2 Apothekers van de diaconie Verklaaren ut Supra - - Nihil
1 dito van de France gemeente Verklaard uts: - - Nihil

FOLIO 1vs
9 Appeltonders Eed gedaan dat geen 300 gl. Tractement off Emolument te hebben - 100:0:- Nihil
Admiraliteijt Zeeland, Rouleerende Commissie Zedert meij 1740 alhier deze Commissie niet geweest - -
(doorgehaald:) Admiraliteijt op de Maze, Mr. Johan Gevaerts - - - - -
8 Achten hebben geen Tractem.t off Emolumenten - - -
Bailluw van Zuijdholland, Mr. Johan Herman Hallincg Nihil 2000:0:-
Soo nae mogelijk Sonder praesise aanteeckening gehouden te hebben
- f 140:0:- Nihil -

FOLIO 2
(doorgehaald:) Bailluw van de Beijerlanden Eed gedaan geen 300 gl Tractement of Emolumenten te hebben 15:0:- - Nihil
Bailluw van Strijen Eed gedaan geen 300 gl Tractem.t of Emolumenten te hebben (Eed gedaan als Vooren) 30:-:- - Nihil
Bailluw en Dijkgraaff van de Merwede, en Schout van agt daegen Eed gedaan als Vooren 30:-:- 100:0:- Nihil
Bakemeester
Gerrit van Hoogstraten
Nihil
alsoo reeds is gemortificeert bij 't overlijden van deselvs praedecesseur en dus op de voorige Lijst abusievelijk gebragt.
f 820:-:-
Zomtijds ietwes meer off mindere
Heeft twee bedienden als een te Puttershouck, en een binnen dese Stadt de welke te zamen van de voorz: Emolumenten proffiteren f 520 gl. jaarlijks ietwes minder off meeder
400:0:- Keert uijt aan de Wed:e Klaas Bomhoff jaarlijks f 50 gl
als nog aan Maria Opstal jaarlijks f 25 gl, (beide wonende te Dordt:)
Backer van den Armen Eed gedaan geen 300 gl Tractement of Emolumente te hebben - - Nihil

FOLIO 2vs
20 Ballasthaalders Eed gedaan geen 300 gl Tractement of Emolumente te hebben, waar van een(ige uitlandige en absent) uitlandig en een impotent. - f 55:0:- Nihil
2 Besteedsters van Meijden en knegts alsoo een dit ampt gequiteert heeft Eed gedaan als vooren - Nihil
Bewaarster van de kaart van de Turftonnen Nihil Verklaard hier van geen aanteeckening gehouden te hebben en alsoo maar sedert 1 nov. 1748 gehaf heeft in welke tijt zij verklaard geen 30 gl. genooten te hebben. f 10:0:- Nihil
Beursknegt Eed gedaan geen 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben. - f 150:0:- Nihil
3 Beurtschippers op Amsterdam Nihil
Eed gedaan dat daar van geen aanteeckening gehouden hebben en daarom t Rednement niet precies kunnen opgeven, dog vermeijnen dat 't zelve geen 300 gl. bedraagt.
f 150:0:- Nihil
2 ... op Antwerpen (NB. nog niet in te vullen; (Eed gedaan geen 300 gl Tractement of Emolumenten te hebben)
de Eerste Schipper tot heden niet gecompareert.
de 2de Zegt van de inkomsten geen aantekening gehouden te hebben, en mitsdien gedeclareert geen Eedt te kunnen doen.
f 25:0:- Nihil

FOLIO 3
Beurtschipper op Tergoes Nihil
Eed gedaan dat van de Revenuen geen aanteeckening gehouden heef, en mitsdien 't zelve niet kan opgeven.
Nihil Nihil
... op Brussel Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben. - Nihil
... op ZZee (Zierikzee) Eed gedaan als vooren. - Nihil
2 ... op Gouda, Arij Spoel en Jan van der Teen Eed gedaan dat zij van de Revenuen geen aanteeckening hebben gehouden maar dat voor ieder rendeert omtrent 1300 gl. s jaars, 50 gl: onder off boven. f 20:0:- Nihil
... op Gent Eed gedaan dat geen notitie gehouden heeft, maar dat nae zijn beste weten geen 300 gl. bedraagt. - Nihil
... ordinaris op Rotterdam Hendrik Bremken als Principaal nevens Pieter Maaskant zijn Setschipper daar van jaarlijks circa nae gissing (alsoo daar van geen aanteeckening is gehouden) en nae afftrekt van de onkosten omtrent 450 gl: - Nihil

FOLIO 3vs
Beurtschipper op Zeeland en 't Eijland Walcheren Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. - f 50:0:- Nihil
Bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter Camere Amsterdam
Mr. Pompejus Berck
1200 gl. Bankgeld eenige Specerijen f 120:0:- (f 100:0:-) Nihil
... ter Camere Rotterdam
Mr. Damas van Slingelandt
1200 gl. Bankgeld eenige Specerijen f 120:0:- (f 100:0:-) Nihil
.. van de West Indische Compagnie te Camere op de Maze Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben f 250:0:- Nihil
2 Bodens op Amsterdam:
1e Andries de Jong Nihil f 800:0:0 f 80:0:0 - Nihil
2e Vacant Hier over de Consederatien aan Heeren Commissarissen tot de Posterijen overgegeven zijnde, sal den uijtslag daar van werden afgewagt.

FOLIO 4
Bode op Zeeland Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. f 150:0:- Nihil
Boekhouder van de Leijtelders Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. f 10:0:- Nihil
... van den Bieraccijns
Adrianus van Vliet
Nihil 444:0:- 35:0:-
dog vermits de affschaffing der pagten nu nihil
- heeft uijtgekeert gehad aan Marija Vernes wed:e de Visser jaarlijks f 50 gl. dog uijtgekogt
Nog aan de Wed. Jan Huttenus 2:10:- s weeks dog is overleden;
Boomsluijter van 't Groothooft f 72:0:- den Principaal trekt nog circa 123 gl waar op den Eed heeft gedaan, en twee Substituiten die het om de 14 dagen Waarnemen
Verklaaren van haar geringe Emolumenten geen aanteeckening gehouden te hebben, waar op den Eed hebben gedaan en nae haar gissing ieder geen 50 gl: te hebben.
f 150:- het tractement en Emolumenten werd genooten bij des Principaal Vaeder Jan Kool
14 Bidders Nihil 10 Eed gedaan dat geen 300 gl s jaars Rendeert f 100:- Nihil
Jan Falentijn heeft met Eede verklaard dat hij omtrent 400 gl. daar van genoten heeft, dog dat 't zelve onseeker is alsoo daar gunst bestaat. -
Jan Verhoeven heeft met Eede verklaard dat hij omtrent 350 gl. daar van genoten heeft, dog dat 't zelve onseeker is als vooren. -
Jan van Gemert Verklaard omtrent 400 gl. gehad te hebben, dog dat 't zelve onseker is als vooren. -
Johannes Muller heeft 't zelve geen drie maanden bediend, in welke tijt omtrent 15 gl. genooten heeft. -

FOLIO 4vs
16 Bierdragers Nihil 14 hebben Eed gedaan geen 300 gl Emolumenten te hebben Soo voor haar als voor haare Substituiten, voor Soo verre Sommigen een Substituit hebben. f 140:- -
Gijsbert de Heer legt dood Siek, waarom niet Compareren kan. - -
Albert Jansze heeft verklaard met zin Substituit geen 300 gl. te Samen getrocken hebben. En heeft bij 't aanvaarden van sijn bediening belooft aan .... van der Knijff 9 stvs: s weeks
En aan Anna Romijn 5 stvs. s weeks, dog zijn bijde overleden Sulx nu Cesseert.
Brand Emmermr.
Cornelis de Fokker
Nihil, omtrent 330:0:-
bij vacature gemortificeert, en bij vervolg aan te besteeden.
- f 150:- Nihil
Geaffecteerdens van de Brandspuijten 10 assistenten ieder 5:0:- s jaars
5 trompvaerders ieder 8:0:- sjaars
5 assistenten van de trompvaerders ieder 8:0:- sjaars
86 geaffecteerdens ieder f 4:0:- sjaars
En alsoo aan Heeren Commissarissen bewust is, dat dezelve niet anders genieten als alleen wanneer ongeluk van Brand komt, sij vor een Premie als eerst komen nog een gering doceur genieten hebben gemeend om (de) 't Groot aanthal der selver ende geringheijd van de Som, van 't doen van den Eed te mogen dispenseeren, wijl sij bevoorens 't selve alsoo hebben opgegeven en van 't zelve geen uijtkeeringen konnen doen.
4 Broodsetters (f 2500) Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumente te hebben. - Nihil

FOLIO 5
Brugophaalder van de Engelenburgh Brug, en Commissaris op Sommelsdijk &a De Principaal en bedienden hebben Eed gedaan geen 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben. f 50:0:- Nihil
... van de Nieubrugh is tot heden bij continuatie uit de Stad gebleeven, dog is niets apparent dat het Rendement Jaarlijks 300 gl: is bedragende. f 100:0:- Nihil
... van de Wijnbrugh Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben. f 30:0:- Nihil
... vande Pelsebrug (f 81:0:0) de Eijgenaar en Substituit hebben verklaard te zamen geen 300 gl. genoten te hebben. f 50:0:- Nihil
... vande Klijne Vismarkt (f 72:0:0) de Eijgenaar en Substituit hebben verklaard uts. f 50:0:- Nihil
... van de Langehoutebrug (f 54:0:0) Eed gedaan geen 300 gl: Rendeert. f 40:0:- het Tractement werd genooten bij zijn vaeder Arij Kemp
5 Buijsteldragers hebben verklaard ut supra f 10:0:- Nihil

FOLIO 5vs
4 Regeerende Burgermeesteren hebben ieder jaarlijks aan Tractement 200 gl. waar van jaarlijks affmoet voor 't Logement in S'Hage 50 gulden
hebben nog aan Emolumenten gehad omtrent 180 gl. dog nu met de affschaffing der pagten Rijkelijk met 150 gl. jaarlijks vermindert.
Camerbewaarders van den Oudraad, Gerecht en Huwelijkssaaken
Pieter Pappeljon
f 325:0:- f 225:0:- 50 a 60 gulden onbegrepen
En heeft bij de afschaffing der pagten een Vermis van 50 à 60 gulden
- f 400:0:- Nihil
.. van den Oudraad, Gerecht, Weeskamer en ten Beleijden
Anthonij de Bruijn
f 325:0:- circa f 185:0:-
En heeft bij de afschaffing der pagten een Verlies van circa 60 gulden
- f 600:0:- Nihil
.. van 't Water Gerecht Eed gedaan dat geen 300 gl. Rendeert. Nihil

FOLIO 6
20 Clapwakers Alle Eed gedaan dat ieder geen 300 gl. Rendeert. Nihil, dan Pieter Paff verklaard uijtgeeert te hebben aan Pieter Steenbeek 25 guldens s'jaars dog is komen te Cesseeren, alsoo overleden is.
Capitain van 't Stapel aan de Leck
Godfried Kock
f 260:0:- heeft verklaart van de Emolumenten geen nette aanteeckening gehouden te hebben, dog Ciert dezelve Circa op 400 gl: Waar onder gerekent heeft den Extra aanhaaling dit selden off nooijt voorkomen. f 60:0:- - Nihil
.... aan den Engel
Willem Korthals
f 320:0:- heeft mede verklaart van de Emolumenten geen nette aanteeckening te hebben gehouden, dog Ciert dezelve Circa op 280 gl:. f 60:0:- - Nihil
Catheciseermeester van 't Gasthuijs heeft Verklaard geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
... van 't Weeshuijs heeft Verklaard uts. - Nihil
... van 't mannen en Vrouwenhuijs heeft Verklaard uts. - Nihil

FOLIO 6vs
2 Chirurgijns van de diaconie Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
2 Chirurgijns van de Stadt hebben verklaard uts. f 150:0- Nihil
1 Chirurgijn van 't Armhuijs Verklaard uts. - Nihil
Chirurgijn van 't Gasthuijs Verklaard uts. - Nihil
Cipier Verklaard uts. f 100:0:- Nihil
Collecteur van den Bieraccijns heeft gerendeert gehad circa 700 gl. jaarlijks, dog vermits de affschaffing der pagten nu Nihil en alsoo den jegenwoordigen Collecteur 't zelve maar drie weeken heeft gehad, kan daar op geen Eed doen. f 60:0:- Nihil
... van de Broule van Stadswegen heeft verklaard geen 300 gl. te rendeeren. - Nihil

FOLIO 7
Collecteur van 't Gemaal Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren. Is doende affschaffing der pagten met 100 gl. vermindert. f 300:0:- Nihil
... van de drooge Noten en Appelen Verklaard geen 300 gl. te Rendeeren. - Nihil
... van de Stads koetzen en IJserbeslag Verklaard uts - - Nihil
... van de VismarktCornelis Papegaaij f 467:0:- Circa 40 a 50 gl als blijkt bij de laast overlevernde Lijst f 60:0:- - Nihil
2 Geswoore Clerquen ter Secretarie
den eersten Ewout Bosveld f 225:0:- Circa 130:0:- - - Nihil
Waar tegen Verliest bij 't affschaffen der Pagten jaarlijks 14:10:- behalven het onseeker 't welk onder Eed, niet kan opgeven Zijnen van beijde mede Curateurs in de Insolvent Boedels, waar van de revenuen Seer onseker zijn, en Verklaard zijn Portie wel voor 30 gl: s'jaars te Willen overgeven en Staat geschapen dat in 't vervolg in verre nae Soo veel daar van niet trecken Sal.
Denzelven neemt ook waar de Publique Vendutien waar van de Emolumenten onseker Sijn, en 't welke Circa bedraagt 40 gl. S'jaars, dog hetzelve is niet geaccrocheert aan sijn bediening als eerste Clercq en komen de Secretarissen daar toe gebruijken die 't haar Goeddunkt (en is den tweeden Clercq die sulx bediend off waargenomen heeft)
den tweeden Abraham Kimijser f 150:0:- heeft verklaard geen 300 gl. in Tractement - Nihil

FOLIO 7vs
off Emolumenten te rendeeren behalve de Emolumenten als mede Curateur in de insolvente Boedels waar van de Revenuen Seer onseeker zijn, en verklaard mede sijn Portie wel voor 30 gl. S'jaars te willen overgeven al soo geschapen Staat, dat in 't Vervolg op verre naer Soo veel daar van niet trecken Sal. En Verliest jaarlijks 14:10:- en behalven 't onseekere dat niet opgeven kan.
2 jongste Clercquen Eed gedaan geen 300 gl Te Rendeeren - Nihil
Clercq van de Thesauriers Verklaard uts f 16:0:- Nihil
... van den ontfangst van de Verponding
Cornelis Snoek
f 250:0:- f 95:0:- Nog 50 gl. wegens den tweede 100stem penning op de huijzen Soo lange die geheven word. - Nihil
Concherge van 't Stadhuijs
Ewout Bosveldt
f 1250:0:- Circa op zijn hoogste 194:0:- f 50:0:- - f 150 gl heeft met deze bediening te gelijk geobtineert het majoorschap deser Stadt, uijt welke bijde aan Jan van de Crab wonende binnen dese Stadt (vermits zijn Vaeder mede Sollicitant nae die beijde bedieningen was) een jaarlijkse uijtkeering heeft belooft van 150 gulden;
Waar van bij Vacatuire 80 gl.: Sal moeten afgaand die gemortificeert is, heeft nog Vrij huijshuur welke Slegt is, alsoo van Vooren de Borgerwagt, en agter de Secretarije midden in het huijs heeft, en daarom Seer Wijnig in huur waardig is
heeft bij de affschaffing der pagten jaarlijks verlooren 15 a 20 gulden.

FOLIO 8
Commandeur van de Constapels (15:0:-) Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren f 20:0:- Nihil
12 Constapels Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben. f 20:0:- Nihil
Commandeur van de Lantaarnaanstekers verklaard uts; f 50:0:- Nihil
Commandeur de Clappers verklaard uts; f 100:0:- Nihil
...van 't Sluijsje verklaard uts; f 100:0:- Nihil
Conrector
Jan Christoffel Hend:k Schonfeld
f 700:0:- - f 150:0:- f 100:0:- Nihil
(doorgehaald:) Controrolleur van de Convoijen en Licenten tot Hoorn
Willem de Vries
f 500:0:- omtrent f 200:0:- - f 600:0:- Nihil
Controrolleur van de Vismarkt Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben f 100:0:- Nihil
... van de Geervlietsen Tol
Jacob van der Pot
f 500:0:- omtrent f 11800:0:- f 90:0:- - Nihil

FOLIO 8vs
Commissaris van de Lootsen en Ballasthaalders Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren f 100:0:- Nihil
... van de Wagens aan de Blaauwpoort Verklaard uts f 25:0:- Nihil
... van de Rietdijk Verklaard uts f 40:0:- Nihil
... van Middelburg, Ter Veer en Vlissingen Verklaard uts - - Nihil
... op Haarlem, Leijden en Amsterdam Verklaard uts - - Nihil
... van S Bosch Bommel en Thiel Verklaard uts - - Nihil
... van Delft, S'Hage, Gouda, Utregt en Alkmaar Verklaard uts - - Nihil
... op Nimwegen Verklaard uts - - Nihil

FOLIO 9
Deken van de Groote Vismarkt heeft verklaard een 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben als de Vrijheijd hebbende om 1/4 Cabeljauw te laten uijtteeckenen mits betaalende volgens den afslagh f 35:0:- Nihil
Deurwaarder van Stads Finantie Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren f 5:0:- - Nihil
Dienaar van 't Comptoir van de Thesauriers
Andries de Nagtegaal
f 425:0:- f 40:0:- f 20:0:- - Nihil
... van de diaconie
Adriaan Hoijman
f 400:0:- de voorige possesseur heeft gehad 575 gl f 12:0:- heeft in Vijff maanden welke bij denselven sulx bediend heeft omtrent 12 gl. gehad.
6 's-Heeren dienaars Eed gedaan geen 300 gl: te rendeeren - f 6:0:- Nihil
4 Dienaars van den Landdrost van Zuidholland Eed gedaan uts - - moeten volgens oud gebruijk jaarlijks ieder aan den Luitenant uitkeeren drie gulden van de Nieuwe jaars giften
directeur van 't Stapel
Mr. Herman Franciscus Ketelanus
(Nihil) f 300:0:- (f 300:0:-) is Provisioneel aangesteld voor den tijd van Ses jaaren - - Nihil
... van den Levantsen handel op de Mase Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben - - Nihil

FOLIO 9vs
Dijkgraaff van Dubbeldam op stads Grondt en Heemraad al omme is eerst drie koningen avond 1749 aangestelt, en heeft geen Tractement ende Emolumenten bestaande in Vacatien, die apparent niet boven de ses gulden s'jaars beloopen f 25:0:- Nihil
2 Doctooren van de Stadt Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren f 200:0:- Nihil
... van de Nederduijtsche en france Diaconie Werd voor Pro Deo Waargenoomen - -
... van 't Weeshuijs Eed gedaan geen 300 gl: te rendeeren - Nihil
... van 't Oude Mannen en Vrouwenhuijs Verklaard uts - - Nihil
... van 't Geesthuijs Verklaard uts - - Nihil
Drilmeester Verklaard uts - f 100:0:- Nihil
Deurw(aarde)r van de Graaflijkheijts domeijnen en 't comptoir van Zuijdholland Verklaard uts - - Nihil

FOLIO 10
Drukker van 't Klijn Zegel Verklaard geen 300 gl. te rendeeren - - Nihil
..van de Stadt Verklaard uts - - Nihil
Dijkgraaf van den Alblasserswaard
Mr. Damas van Slingeland
f 1350:0:-- omtrent f 50 gl Mogt de Verteering op de Schouwen Selvs bekostigen f 30:0:- - Nihil
Dijkgraaf van Moerkerken en wegens het zelve gecommitteert in de daar aan bedijkte Polders als Bonavontura, Westmaase Nieuland, Oud-Beijerland, Somerland van Heinenoord, en het Hoekse Nieuwland
Mr. Johan de Back
Eed gedaan geen 300 gl jaarlijks aan Tractement en Emolumenten te hebben, dog is in het gepasseerde jaar een Extra Boeten voor gevallen 't geen seer selden off nooijt gebeurt welke Boeten vervolgens onder de voorz: Somme niet is gecompreheneert f 20:0:- en aan de graaffelijkh.ts Domeinen Jaarlijks f 10:0:- - Nihil
2 Deurwaarders van de Hoven van justitie in Holland
Abraham Kimijser & Anthonij Bax
Seggen in desen Suppoosten van de Rep. Hoven van Justitie in Holland te zijn, dewelke als voor geen Ampten daar een Seeeker rendement aan Vat is, te houden zijn, gelijk als Notarissen en Procureurs, Makelaars en Pondgaarders, vermits daar toe geen Tractement Staat, en aleen de Verdiende moeijtens werden beloond. Nihil
Fabrijk Stads
Jacob Schotel
(Nihil) wekelijks f 15:8:- dus omtrent 800 gl (wekelijks 15:8:0 dus omtrent 800 gl) - f 600:0:-- Nihil
3 France Schoolhoudsters Verklaard geen 300 gl. te Rendeeren (en komt met de dood te cesseren) - - Nihil
Gecommitteerde Raade
Mr: Govert van Slingelandt
Sustineert het Rendement aan het Collegie van Gecommitteerde Raden bekent te zijn, en derhalven Sonder nader aanscheijding de opgave alhier onnodig te zijn; f 200:0:- - -
Geteijmeester der marktschepen Verklaard uts - f 140:0:- Nihil
Generaliteijts Rekenkamer
Mr. Philip van den Brandeler
f 1460:0:- f 1088:17:- f 200:0:- - Nihil

FOLIO 10vs
Halknegt f 300:0:- - - f 200:0:- Nihil
Den Substituit verklaard onder Eede niet te konnen opgeven hoeveel de Emolumenten hebben bedragen alsoo daar van geen aanteeckening heeft gehouden, en Vermits het affschaffen der Pagten nu geen Emolumenten werden genooten, en 't Tractem.t cesseert.
Havenmeester Brugophaalder, en Boomsluijter van de Roobrugh de principaal en Substituit hebben Eed gedaan geen 300 gl. Tractement off Emolumenten te hebben f 40:0:- de Principaal David Cherix keert jaarlijks uijt aan Anna Vrije 18 gulden
... van 't Sluijsje Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van de Kalkhaven Eed gedaan als vooren - f 50:0:- Nihil
Havenmeester Generaal
Francois Dura
Nihil f 630:0:- Soo nae mogelijk door de Principaal en Substituit onder Eede opgegeven f 400:0:- Nihil
3 Heemraaden van den Alblasserwaard
Mr: Johan Herman Halling, Mr: Pompejus Berck, Mr: Johan de Back
f 460:12:- Moeten de Verteeringen op de Schouwen selvs bekostigen f 40:0:- - Nihil

FOLIO 11
2 Heemraaden van de Crimpenrewaard
Eed gedaan geen 300 gl Tractement off Emolumenten te hebben f 60:0:- - Nihil
1 ... van Moerkerken
Eed gedaan als vooren f 25:0:- Nihil
2 ... van de Merwedepolder
Eed gedaan als vooren f 15:0:- Nihil
2 Houttelders
Eed gedaan als vooren f 10:0:- Nihil
Hollandsche Reken Kamer
Dezen Heer welke het laast in die Commissie is geweest is bereijts Sedert twee jaaren overleden
Hooft Officier
Mr. Abraham van den Santheuvel
Vermeint in de Termen van de Resolutie niet te vallen, en daarom geen opgaave gedaan
Inslager van 't Bier off overman van de Bierdragers
Johannes van Someren
smaands f 27:10:- dog nu vermits de affschaffing der pagten Nihil omtrent f 15:0:- f 30:0:- Nihil
Inslager van de Moll
Jan Hoogwinkel
- omtrent f 300:0:- - f 100:0:- Nihil
2 Inbrengers van de Goederen in de bank van Leeninge:
Pieter van de Graaff heeft Eed gedaan geen 300 gl. te bedragen
Johannes de Quint Eed gedaan omtrent 1300 gl. inkomsten te hebben dog daar van geen aanteekening gehouden te hebben Johannes de Quint moet aan zijne meoij Anna van der Vorm 10 jaaren lang uijtkeeren jaarlijks 100 gl. volgens Conventie met deselve tijd van de overdragt van dit Ampt gemaakt

Laatst gewijzigd: juli 2014