Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ampten 1795


Nationaal Archief
Archief: 3.01.29 (Financien van Holland)
Toegang: 425# (Voor't Landt) Extract uit de Decreeten der vergadering van de provisionele Repreesentanten van het volk van Holland.
Maandag den 24 Augustus 1795.
Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid!.

Wederom in deliberatie gebragt zijnde het voorstel van het Committé van Finantie van den 18e deezer, en als toen tot op heden verschoven relatif hnnlieden advis, op de van tijd tot tijd gepresenteerde Requesten om exemtie van het betalen van amptgeld mitsgaders bevrijding der quartaals korting of zogenaamde magere Jaren &en breder in de notulen van diendag vermeld; Is goedgevonden zig met het voorsz: Rapport te conformeeren en dienvolgende te decreteeren dat omtrent Amptenaaren, en bedienden bij provisie aangesteld zijnde, en in 't vervolg nog zullen aangestelt worden in de plaats van zodanige welke geremoveerd of van derzelver Ampt verlaten zijn, voor zoo verre dezelve Amptenaren der directe wijze, hunne tractementen uit 's Lands kassen genieten, bij provisie en Zoo lang tot dat deswegen nader, het zij bij deeze vergadering, het zij bij eenen nationale conventie anders zal worden geordonnaaert, gesurcheerd zullen blijven de quartalen korting van derzelver tractementen, voor de vier eerste of zogenaamde magere jaren, gearresteerd den 31 Meij 1680, mitsgaders de invordering der amptgelden, 't zij volgens de lijst van den 13 Maart 1727 of latere Resolutien op dat Subject en eindelijk de invordering van de beide honderste penningen op de ambten aangeslagen volgens Resolutie van den Julij 1728 en vervolgens, ten dien effecte, dat geduurende de voorsz. Surcheance de Successeurs der voorsz. geremoveerde Amptenaren van de opgemelde kortingen en lasten zullen blijven gelibereerd: dat wijders tot voorkoming of goedmaking van het gemis, het welk 's Lands kas door de opschorting van die kortinge en lasten komt te Lijden, de tractementen voor de Successeurs der geremoveerde amptenaaren, gedurende dien tijd, zullen worden vermindert met niet minder dan twintig, en met niet meerder dan veertig percent, volgens deswegens nader te maken Schikkingen en bepalingen het zij dan door de Committés, ter welker dispositie de begeeving derzelver ampten zijn staande, ofte op derzelver propositie, door deeze vergadering zelve, dog dit egter het recht van het klein zelge conform de ordonnantie bij continuatie zal moeten worden ebtaald, van de Commissien en Acten tot derzelver aanstelling relativ.
En zal extract dezer gezonden worden aan de Committés van Algemeen welzijn, Militaire Zaken en Finantie, als mede aan de ontfangers der 100 en 200 penningen van 't Ressort van den hage, om te strekken tot derzelver naricht respective. Accordeert met de voorsz: Decreeten. (get.) C. Schipper.

# (gedrukt) VRIJHEID; GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.
Extract uit het Register der Decreeten, genomen door de Committés van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland. En wel bij het Committé van Finantie.

Donderdag den 15 October 1795.
Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.

etc...

# (gedrukt) VRIJHEID; GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.
Extract uit het Register der Decreeten, genomen door de Committés van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland. En wel bij het Committé van Finantie, en Rekeningen.

den 26 November 1795.
Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.

Ter voldoening aan een decreet van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland in dato den etc.

# Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap.
Extract uit het Register der Resolutien van 't comite van rekeningen van 't voormalig Gewest Holland genomen op
Maandag den 6 Mei 1799.
Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid.

Ingekomen Extract uit het Register der resolutien van de Financieele Commissie over het voormalig Gest Holland van 26 April ll waar bij, op eene door Commissaris tot de Finantie, ter tagel gebragte en in de gemelde Resolutie geinsereerde Memorie van de Commis van 't Bureau van Finantie G. van der Pol, relatief de aanschrijving van het Provintiaal Comite van 14e maart 1797, en ingekomen Missives en Lijsten van de Muncipaliteiten der respective Steden onder andere behelsende opgaaf der Ampten welke vooren na de Resolutie van 1795 aangemerkt moeten worden als vervallen en op het quohier der 200e penn. van de Ampten behoren te worden afgescheven.
is goedgevonden omme twee Leden uit voornoemde Commissie te committeeren omme geadsisteert met een Commies of Clercq uit het Bureau van Finantie, en een clercq van het Comite van Rekeningen, de bij boven gem: Memorie opgegeven en verdere in deese zaak voorkomende bedenkingen, te termineeren, en vervolgens een generaal rapport over dat werk uit te brengen.
En is na voorgaande deliberatie goedgevonden omme aan het versoek namentlijk omme een der Clerquen bij dit Comite ter dispositie der bovengemelde twee leden te stellen te voldoen, en daar toe te benoemen de ords. clercq J: Aansorg, ten eijnde aan voornoemde commissie de nodige informatien omtrent de Rekeningen der 100e en 2 100e penn. te geven, en wijders aantekening zijneer verigtingen te houden, omme deselve, alvorens het bedoelde Generaal Rapport word uitgebragt, aan dit Committé te communiceeren.
En zal Extract dezes gegeven worden aan de Finantieele Commissie tot informatie; en aan den Ordinaris clercq J. Aansorg om zig daar na te reguleeren.
Accordt. met voorsz. Register.  (get.) P.J. van der Goes.

(Resolutie. Door het Commissie van Reek. den ord. Clercq J. Aansorgh benoemd om aan de twee Leeden uit de Finantieele Commissie van 't voormalig Gewest Holland, gecommittert tot 't Werk van de 100e Penn op de Ambten, de nodige informatien omtrent de Reek. dier 100e Penn. te geeven. 6 Meij 1799.)

# De appostillen door 't Committé van Reek. op de Staten d'Ao 1798 gesteld, rekende de 8 pcent in plaats van 't Ambtgeld, zijn niet alleen op dien van den voorheen stemmende Steeden, maar ook op die des voorheen niet stemmende Steeden (dog die bekend staan op de Lijst der Ambtgelden van 13 Maart 1723) zijnde Woerden, Oudewater, Heusden, Woudrichem, Naarden en Weesp, gesteld.

# (Copie) Lijst der Ampten staande ten quohiere der 100e Penn. over de Stad Dordrecht en 't ressort van dien.

(1) Zodanige Ampten, welke gerekend worden door de veranderde Regeeringsform van zelve vervallen te zijn.

Vier Burgemeesteren der Stad Dordrecht, ieder f 30  f 120:-:-
Gecommitteeerde Raad  f 240:-:-
Raad ter Admitaliteit op de Maze f 200:-:-
Pensionaris der Stad Dordrecht f 240:-:-
Thesaurier van 't Groot Comptoir f 60:-:-
Thesaurier der Reparatie f 60:-:-
Secretaris ten Beleiden f 40:-:-
Ontfanger van de Graaflijkh: Tol (afgeschaft) f 150:-:-
Contrarolleur van de Graaflijkh: Tol (afgeschaft) f 60:-:-
Bewindhebber de O:I: C: ter kamere Amsterdam f 240:-:-
Bewindhebber de O:I: C: ter kamere Rotterdam f 240:-:-
Secretaris van Colonellen f 50:-:-
Stads Major f 40:-:-

(2) Zodanig Ampten, waar van de Bezitters Justineeren de belasting der 100e Penning niet Subject te zijn of daar van te moeten worden vrijgesteld.

- De provisioneele Bailluw der Stad Dordrecht en de Merwede als gesuccedeerd aan den Hoofd-Officier f 120:-:-
door welke begreepen word deze betaling niet verschuldigd te zijn, als alleen provisioneel zijnde aangesteld.
- Ontvanger der Convoijen en Licenten f 200:-:-
Petrus Driesprong bij Remotie gesuccedeerd aan Mr. Hugo Repelaar, vermeeden dat hij als een Ambtenaar der geheele Republicq zijnde, aan geene belasting van een bijzondere Provincie kan gehouden zijn terwijl 't hem nog bovendien voorkomt, dat gelijk de Provis: Repres: van 't Volk van Holland, bij derselver Decreet van den 24 Aug. 1795 hebben boslooten dat deselver bedienders en Ambtenaren, welke in plaats van geremoveerde zoude worden aangestelt provisioneel zouden vrij zijn der 100e Penn: doch dat daartegens derselver Tractementen zouden worden verminderd met niet minder dan 20, en niet meer dan 40 perct. waaromtrend nadere Schikkingen gemaak zouden worden, welke Schikkingen ook ten zijnen opzigten zoude moeten plaats  hebben, wanneer hij een Ambtenaar der provincie van Holland, doch welke nu daar over geen beschikking heeft.
- Ruwaard van Putten f 100:-:-
H: Hoogendijk bij Remotie gesuccedeerd aan Graave Bentinck van Rhoon heeft zich geadresseerd aan 't Provinciaal bestuur van Holland, omme van dese belasting te worden vrijgesteld.
- Secretaris van de Vierschaar van Putten f 40:-:-
Dr. Preuijt, gesuccedeerd aan J.M. Heeneman heeft zig als voren om Remissie geaddresseerd.

(3) Zodanige Ambten welke nog ten quohiere bekend staan zonder eenige reden van vrijstelling te hebben opgegeeven.

- Ontvanger der gemeene Lands Middelen Stad Mr. Pieter van den Santheuvel f 250:-:-
- Twee Stads Secretarissen (waar bij nog een derde gevoegd kan worden) ieder f 100, f 200:-:-
- Ontvanger van Stadspenningen Mr. A. Pompe van Meerdervoort f 100:-:-
- Secretaris van de Weeskamer Mr. Mattheus Onderwater f 60:-:-
- Ontvanger van de Verpondingen Mr. P.L. van den Brandeler f 120:-:-
- Waardijn van de Munt Dirk Crans bij overlijden gesuccedeerd aan Mr. C:P: Pompe van Meerdervoort f 60:-:-
- IJzersnijder van de Munt Joseph Everts f 80:-:-
- Commis Stapelier Mr. Pieter Beel;aerts van Blokland f 50:-:-
- Contrarolleur van de Convoijen en Licenten Joncheere bij Remotie gesuccedeerd aan van der Straaten f 120:-:-
- Vijf Commisen ter Recherge ieder f 60, f 300-:- Waar van J. van Eijk, J.P. Cramer en Janssen bij remotie gesuccedeerd aan de Commisen J.A. Zorn en Utker; en bij overlijden aan van Spijk.
- Bailliuw van Zuidholland Mr. A. Hoijck van Papendrecht bij Remotie gesuccedeerd aan Mr. L:P: van tets f 160:-:-
- Rentmeester generaal van Zuidholland Mr. C.G. van de Wall f 340:-:-
- Collecteur van de Visch Christiaan Dekker f 60:-:-
- Dijkgraaf van de Alblasserwaard Mr. Johan Reepelaar f 200:-:-
- Heemraden van den Alblasesrwaard A. van Ourijk, Mr. O. Repelaar, H.P. Rees en C. Brooshooft ieder f 50, f 200:-:-
- Penningmeester van den Alblasserwaard Abraham Hendrik Onderwater f 180:-:-
- Watergraaf van den Alblasserwaard Mr. H. Onderwater f 80:-:-
- Erfwatergraaf van den Overwaard J:D: d'Ablaing f 70:-:-
- Zes nog fungeerende heemraden van den Overwaard a f 30 f 180:-:-
- 1. Erfwatergraaf van den Nederwaard J.P. Collot d'Escurij f 25:-:-
- 2. Erfwatergraaf van den Bederwaard D'Hr. van Oud Alblas f 25:-:-
- Penningmeester van t Erfwatergraafschap in den Nederwaard Mr. B. Onderwater f 40:-:-
- Penningmeester van de Zwijndrechtsen Waard Willem Nibbelink f 40:-:-
- Twee Stads Medicinea Doctoren H. van der Star en J. Korthals ieder f 40, f 80:-:-
- Twee Stads Chirurgijns A. de Quint en J. Heule ieder f 30, f 60:-:-
- Bailliuw van de Beijerlanden J. van Driel bij Remotie gesuccedeerd aan J. van den Brandeler f 40:-:-
- Penningmeester van Oud Beijerland f 20:-:-
- Penningmeester van Nieuw Beijerland f 20:-:-
- Bailliuw van Strijen Mr. J.D. van Slingeland bij remotie geremplaceerd door C. Maasdam en deee laatste gesuccedeerd door Willem Kluijt f 100:-:-
- Secretaris van Strijen, volgens informatie zoude deese bij resoltuie zijn vrijgsteld der 100 penn ter Somma van f 100:-:- (manqueert bewijs)
- Bailliuw van Schout van Rhoon f 20:-:-
- Secretaris van Rhoon f  20:-:-
- Secretaris van Ridderkerk f 20:-:-
- Schout van Oud-Beijerland f 40:-:-
- Secretaris van Oud-Beijerland f 60:-:-
- Schout van Nieuw Beijerland f 40:-:-
- Penningmeester van Zuid Beijerland f 80:-:-
- Schout van Werkendam f 30:-:-
- Secretaris van Werkendam f 30:-:-
- Schout van Raamsdonk f 40:-:-
- Secretaris van Raamsdonk f 40:-:-
- Schout van Schrevemduin Cappelle f 30:-:-
- Secretaris van  Schrevemduin Cappelle f 30:-:-
- Schout van Groot Waspik f 15:-:-
- Secretaris van Groot Waspik f 15:-:-

Van de aangehaalden plaatsen is geen berigt ingekomen of en welke Posten er zouden vervallen zijn, zijnde er geene betaalingen gedaan geworden :
- Drossaard van Heusden f 150:-:-
- Secretaris van Heusden f 60:-:-
- Commis van t Magazijn te Heusden f 60:-:-
- Penningmeester van de Lande van Heusden f 49-16-8:-:-
- Convoijmeester te Heusden f 100:-:-
- Twee Commissen ter Recherge te Heusden , ieder f 60, f 120:-:-
- Bailluw van 't Land van Altena f 80:-:-
- Penningmeester van 't Land van Altena f 40:-:-
- Commis van 't magazijn te Woudrichem f 60:-:-
- Major tot Woudrichem f 60:-:-
- Secretaris van Woudrichem f 40:-:-

- Convoijmeester te Geertruijdenberg f 60:-:-
- Commis van 't Magazijn te Geertruijdenberg f 60:-:-

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014