Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - ATTESTATIES DE VITA 1807-1809 van o.a. gepensioneerde/gegageerde militairen


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
archief 4
inventarisnummer 111


(gedrukt) EXTRACT uit het register der Besluiten van de gedeputeerden uit het Departement Bestuur van Holland, genomen op Dingsdag den 21sten April 1807.

Ontvangen eene Missive van den Minister van Oorlog van Zijne Majesteit den Koning van Holland, geschreven alhier in den Haag den 14 dezer, daarbij, met toezending van een aantal Exemplaren der Formulieren, bij hem gearresteerd, waar naar de Attestatien DE VITA en DE MORTE van gepensioneerde of gegageerde Militairen, in het vervolg door de gemeente-Besturen zouden behooren te worden ingerigt; tevens voordragende de wijze, op welke het verleenen der voorsz. Attestatiën zoude behoorenplaats te hebben, alsmede de dispositien, betreffende het gebruik van het klein Zegel op de Attestatien de Vita van gepoensioneerden en Gegageerden; en verzoekende; dat dit Bestuur daaromtrent de noodige aanschrijving gelieve te doen: zijnde dezelve Missive van den volgende inhoud.
In Den Haag, den 14den April 107.
De MINISTER van OORLOG van ZYNE MAJESTEIT den KONING van HOLLAND
Aan Het Departement Bestuur van Holland
.
"Aan mij gebleken zijnde, dat door de gemeente en plaatselijke Besturen, niet alleen verschillende Formulieren gevolgd worden, waar naar de Attestatien de Vita en Morte van gepensioneerde of gegageerde Militairen, door hun worden gepasseerd; maar dat van tijd tot tijd, als een gevolg van te veel vertrouwen op ondergeschikte geëmplijeerden in de afgifte van dien, onnaauwkeurigheden insluipen, en 'er niet weinig grond tot vermoeden is, dat Gagements-Acten van eenige gegageerden, welke reeds voor lange overleden zijn nog werkelijk ongeroijeerd circuleren, heb ik mijne gedachten laten gaan omtrent de keuze der middelen waar door aan de eene zijde, behoorlijke gelijkvormigheid zoude kunnen worden ingevoerd, en ten anderen en wel voornamelijk alle misbruiken geweerd; - en het is mij voorgekomen, dat hier in, door algemeene Voorschriften zoude kunnen worden voorzien, mits tevens de aandacht der gemeente-besturen worde opgewekt om alle ingeslopen abuisen te corrigeren en voor 's Rijks belangen nadeelige practijken krachtdadig tegen te gaan.
Om echter zoodanige voorziening naar vereisch daar te stellen, is mij de tusschenkomst van Ul. mijne Heeren, volstrekt noodzakelijk toegeschenen, en op Ul. volledige medewerking rekenende, ontbiede ik Ul. bij deze om ter bereiking mijner oogmerken de respective gemeente- en Plaatselijke Besturen, binnen Ul. Department te willen aanschrijven en gelasten om:

(1) Over het Kwartaal verschenen den 31 Maart l.l. en vervolgens geene andere Attestatien de Vita aan gepensioneerde Officieren, Weduwen van gesneuvelde Officieren, Onder-officieren en Soldaten en gegageerden Militairen uittereiken, dan welke in alle opzigten overeenkomstig zijn aan de Formulieren bij mij gearresteerd, van welke ik een aantal Exemplaren hier bij aan Ul. toezende.

(2) Om ieder in den haren eene Commissie te benoemden, speciaal belast om ter gelegenheid van voorschreve afgifte
a - het strikste onderzoek te doen naar de misbruiken welke met de Gagements-Acten mogen gepleegd zijn, en om zich door de meest gepaste middelen te overtuigen,d at de Hoduers der gagements-Acten, werkelijk de Personen zijn, aan wien het gagement in der tijd is verleend; - zullende ten dien einde, door die Commissien al mede behooren te worden gelet op den ouderdom der zich aangevende Personen, en of dezelve kan overeengebragt worden, met de jaren en tijden van dienst welke in der tijd in de Acten zijn ingevuld.
b - Te zorgen dat niet een ieder die zich daar toe zal aangeven, als Getuige worde geadmitteerd, maar alleen dezulke gezeten Burgers toegelaten, welke aan de gemeente-besturen volledig bekend , en wier eerlijkheid en getuigenis boven allen twijfel us.
c - Insgelijks te inquireren of de Weduwen van gesneuvelden in de daad niet hertrouwd ziijn, en zich bij voortduring in behoeftige omstandigheden bevinden.

(3) Bij overlijden van eenig der in voorschreve termen verserende Persoon her van, met opgave van den datum van 't overlijden, dadelijk aan mijn Ministerie, Buraeu van Soldijen, te willen kennis geven en bij de afgifte ter Attestatie de Morte, (ingerigt volgens nevensgaand voorschrift, de Pensioen of Gagements-Acte met eene schuins opgaande roode streep te roijeren, en dezelve aan de Attestatie met het plaatselijk Zegel voorzien vast te hechten.

Wijders verzoeke ik Ul. Mijne heeren, om al mede ter kennis van de respective gemeente-Besturen te brengen, de volgende dispositien, betreffende het gebruik van het klein Zegel op de Attestatien de Vita van gepensioneerden en Gegageerden.
(1) De Attestatiën de Vita, welke dienen moeten tot Ontvang van gagementen, Pensioenen en Gratificatiën, meer dan f 50 in het jaar, doch beneden de Som ieder Kwartaal bedragende, behooren slechts éénmaal in het jaar en wel over het eerste Kwartaal, van het bij S 77 der Zegel-Ordonnantie vereischte Zegel voorzien te zijn, - terwijl alleen voor die Pensioenen, Gagementen en Gratificatiën, welke in ieder Kwartaal meer dan f 50 bedragenelke Attestatie de Vita zal behoeven gezegeld te worden.
(2) De Pensioenen van Officieren en Gratificatiën van Officiers-Weduwen begrepen zijnde onder de beneficien bij S 32 der Zegel-ordonnantie bedoeld, is deswegens bepaald, dat door voorsz gebeneficeerden eenmaal in het jaar het Zegel op hunnen Attestatien de Vita, zal meoten worden geaugmenteerd met een half perCent van het beloop hunner Pensioenen of Gratificatiën, van welk verhoogd Zegel moet worden vorozien de Attestatie welke over het eerste Kwartaal, of over de eerste zes maanden van ieder jaar worden afgegeven.

In vertrouwen dat door Ul. met den meesten spoed en met al den aandrag welke het gewigt der zake vordert, aan deze mijne aanschrijving zal worden voldaan, noem ik mij met alle hoogachting"
De Minister voornoemd
D. van Hogendorp.

WAAR op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan, de voorschreve Missive, met toezending van een Exemplaar van ieder der voorsz Formulieren bij Extract dezes te brengen ter kennisse van de respactive gemeente-besturen binnen dit Departement, met aanschrijving en last, om ieder in den hare, voor zoo veel hen aangaat, zich daarnaar stiptelijk te gedragen.
Accordeert met voorschreve Register.
S.P. van Swinden.

(gedrukt) 's Koning dienst - No. 6 In den Haag, den 30sten Julij 1808.

(Kennisgeving aan den Directeur-Generaal der Publieke Schuld gevorderd, van het overlijden van een gegageerde, zoo wel als aan den Minister van Oorlog)
De LAND-DROST in het DEPARTEMENT MAASLAND, ontvangen hebbende eene Missive van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, in dato 27 dezer No 16, tweede Divisie, tweede Bureau, uit hoofde, dat het Zijne Majesteit behaagd heeft, de Pensioen- en Gagementsbetaling, na ultimo Junij ll., te doen overbengen naar de Bureaux van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, - den land-Dorst verzoekende, orders te willen stellen, dat bij gelegenheid der kennisgeving van het overlijden van een gepensioneerd of gegageerd Officier, Onder-Officier of Soldaat, aan het Ministerie van Oorlog ook te gelijk, daarvan aan den Directeur-Generaal der Publieke Schuld informatie worde gegeven;
SCHRIJFT de Land-Drost dien ten gevolge, de Burgemeesters in de Steden van de Eerste Klasse, mitsgaders de Gemeente-Besturen in de overige Steden en plaatsen van dit Departement, bij dezen aan, om van het overlijden van een gepensioneerd Officier, Onder-Officier of Soldaat, niet alleen aan het Ministerie van Oorlog kennis te geven, maar ook te gelijk, den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, te Amsterdam residerende, vanzoodanige sterfgeval berigt te doen toekomen.
J.D. van Slingelandt, waarnemend het Land-Drost-Ambt van Maasland.
+
(gedrukt) 's Koning dienst - No. 6 In den Haag, den 20sten van Lentemaand 1809.
(Aan de Burgemeesters der Steden van de eerste Klasse, mitsgaders aan alle de gemeente-Besturen toegezonden een Formulier der Attestati:en de Vita en de Morte, waar na dezelve voortaan voor alle gepensioneerden of Gegageerden zullen moeten worden ingerigt)
De LAND-DROST van het Departement MAASLAND ontvangen hebbende eene Missive van den Directeur-Generaal der Publieke Schuld, in dato den 15den dezer No 56, daarbij, uit aanmerking van de noodzakelijkheid voor den geregelden loop der administratie, dat de Attestien de Vita en de Morte op eene gelijke wijze worden ingerigt, de daartoe vereischte gearresteerde Formulieren doende toekomen.
HEEFT de Land-Drost goedgevonden bij dezen een Exemplaar van gemelde Formulier van de Attestatie de Vita, als mede der Attestatie de Morte aan den Burgemeester der Steden van de eerste Klasse, en aan de gemeente-Besturen van de overige Steden en plaatsen binnen dit Departement te doen toekomen; met verdere aanschrijving, om, indien de afgifte door hun zelven geschied, of wel, indien zulks plaats heeft door andere Autoriteiten of Personen, de noodige orders te willens tellen en te zorgen dat de Attestatiën voortaan worden ingerigt volgens de hiernevens gaande Formulieren; voorts te zorgen dat alvorens de Attestatiën de Vita worden afgegeven; door de Gepensioneerden onder presentatie van Eede verklaard worde dat zij geen militair of Burgelijke post bekleden, waar voor zij ui t's Rijks Schatkist worden gesalarieerd, en bij aldien deze verklaring door de gepensioneerden niet mogt kunnen worden afgelegd, of wel, wanneer aan de gemeente-Besturen, of andere ten deze bevoegde Autoriteiten, mogt bekend zijn of blijke, dat bij hen daar van aan den Land-Drost dadelijk kennis te geven, ten einde den Directeur-Generaal der Publieke Schuld daar van te informeren; - wordende de gemelde Burgemeesters en de Gemeente-Besturen voorsz geinviteerd om met Attestatien volgens de gemelde Formulieren te doen inrigten.
De land-Drost voornoemd,
C.G. HULTMAN.FOLIO NAAM FUNCTIE PENSIOEN (datum eerste att. de vita)
001 Johannes Jacobus Nipkens gepensioneerd lieutenant 1e Battaillon 77e Brigade f 400 p/j (31-3-1807)
003 Evert van Well, 30 jaar (7 jaren in Dordrecht) gewezen jager 2e Batt. Bataafsche Jagers (14-5-1807)
007 William Sutherland, 83 jaar oud (22 jaar in Dordrecht woonagtig) gewezen soldaat onder compagnie Stuart f 84 p/j (15-5-1807)
011 Valentin Miem, ca 60 jaar oud (13 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat in het regiment De Schepper f 91 p/j (14-5-1807)
015 Rudolf Neijer(?), 87 jaren (15 jaar onafgebroken dezer plaatse woonagtig) gewezen soldaat in geweeze Compagnie Invalides f 91 en 5 stuivers (14-5-1807)
019 Pieter Nelis, 51 jaar (6 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat in regiment De Schepper f 91 p/j (14-5-1807)
023 Tomas Keurvorst, 56 jaar (11 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat in het regiment van Bentink f 91 p/j (15-5-1807)
027 Johannes Jacobus van Ese, 65 jaar (17 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat in het gewezen regiment Bose de la Calmette f 91 p/j (15-5-1807)
031 Jan van der Sande, 36 jaar (5 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat onder compagnie letter F gewezen regiment Bose de la Calmette f 91 p/j (14-5-1807)
035 (briefje 'overleden') Dionisius Poelman, 52 jaar (13 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat in gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (14-5-1807)
039 Jan Leenderts, 67 jaar (12 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat onder gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (15-5-1807)
043 Johannes Hartman, 34 jaar (6 jaar in Dordrecht) gewezen corporaal onder t 2e Batt. 6 1/2 Bregade f 100 p/j (14-5-1807)
(43
44)
VOLLEDIGE TEKST LUIDT:
De Raad der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaart mits dezen dat in levenden lijve en zedert zes Jaren onafgebroken ter dezer plaatse woonagtig is Johannes Hartman oud vier en dertig Jaren, geweze Corporaal onder 't 2e Bataillon 6 1/2 Brigade en gegageerd met Een Honderd Guldens 's Jaars, volgens een ons vertoond acte van den 9 meij 1801 N 2595 zijnde aan ons door voldoende getuigschriften gedoceerd, dat voornoemd gegageerde thans ziek is terwijl geloofwaardige Getuigen (die deze in onze tegenwoordigheid hebben ondertekend) geaffirmeert hebben, dat voornoemde Gegageerde de wettige Eigenaar en houder is van de hier boven gemelde Gagements Acte.
Zullende de identiteit dezer attestatie nader bevestigd worden door de Handtekening van voors gegageerde.
Actum den 14 Meij 1807
  De Raad voornoemd
  Op Last van dezelve
  was get P. Gevaerts
Handtekeningen der Getuigen
Jan van Scheers, Cornelis Reuvers
Handtekening van den gegageerde:
J: Hartman
  +
De Raad der Stad Dordrecht env an de Merwede, verklaart mits deze, dat in levenden lijve, zedert zes Jaren onafgebroken ter dezer plaatze woonagtig is, en zich op heden voor ons gesisteerd heeft J. Hartman oud Zes en Dertig Jaren gewezen Corporaal in 't 2e Battaillon 6 1/2 Brigade, en gegageerd met Een Honderd Guldens 's Jaars, volgens aan ons vertoonde Acte van den 9 meij 1801 No 2595, zijnde aan ons door twee geloofwaardige getuigen (die deze met en benevens voornoemde gegageerde on onze tegenwoordigheid hebben ondertekend) geaffirmeerd, dat voorn gegageerde de wettige Eigenaar en houder is van de hier bovengemelde Gagements-Acte
Actum Dordrecht den 31 Augustus 1807.
  De Raad voornoemd
  Op last van dezelve
  (was get) P. Gevaerts
Handtekeningen van
(was get) Hend.k Bax
J: Hartman
J. Reuvers
  +
Een van gelijken inhoud gegeven op den 14 December 1807 (get) P. Gevaerts, J. Hartman, A. Bellaart, A. Hoek
  +
Een van gelijken inhoud gegeven op den 4 Januarij 1808 (was get) P. Gevaerts, J. Hartman, J. Reuvers
  +
Een van gelijken inhoud gegeven op den 8 April 1808 (get) H. Onderwater, J: Hartman, J. de Graaf, Heinrich Vogel
  +
Een van gelijken inhoud gegeven op den 9 Julij 1808 get H. Onderwater, J. Hartman, dit X stelde Valentin Mien, mij present Dk Koekelis, en Pieter Nelis
  +
Een van gelijken inhoud gegeven dato 7 December 1808 (was get) H. Onderwater, J. Hartman
  +
Een van gelijken inhoud gegeven dato 4 februarij 1809 (was get.) H. Onderwater en J. Hartman
  +
Een van gelijken inhoud gegeven den 22e van Grasmaand 1809 (was get.) H. Onderwater
  +
Een gegeven dato 21 van Hooimaand 1809
047 Hendrik van Gaalen, 61 jaar (13 jaar in Dordrecht) gewezen sodlaat onder de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 130 p/j (19-5-1807)
051 Arij Metselaar, 62 jaar oud (28 jaar in Dordrecht) gewezen sergeant onder het Corps Pontonniers f 130 p/j (19-5-1807)
055 Joseph Noje, 75 jaar (13 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat onder de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (ca mei 1807)
059 Matthijs Giesen, ruim 47 jaar (2 jaar in Dordrecht) gewezen fuselier onder het 4e Bataillon Infanterie f 91 p/j (19-5-1807)
063 Hubert Versteeg, 69 jaar (18 jaar in Dordrecht) gewezen sergeant onder de compagnie van Duran f 120 p/j (19-5-1807)
067 Joh.G. Huss, oud 57 jaren (8 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat onder de compagnie van Hume f 84 p/j (19-5-1807)
071 Fredrik Pail, 57 jaar (9 jaren in Dordrecht) gewezen corporaal onder de compagnie van 't regiment Heufft van Oijen f 91 p/j (ca mei 1807)
075 Fredrik Wagener, 64 jaar (13 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat onder de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (19-5-1807)
079 Andries Hoek, 69 jaar (zedert 14 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat onder de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (19-5-1807)
083 Johannes Schmit, 55 jaar (12 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat in de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (20-5-1807)
087 (briefje 'overleden') Christiaan Kaho, 57 jaar oud (zedert 13 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat onder de compagnie van 't regiment Plettenburg f 91 (22-5-1807)
091 Jan Leenderts, 67 jaar (12 jaren in Dordrecht) gewezen soldaat onder de gewezen compagnie Invalides te Dordrecht f 91 5 stuivers p/j (15-5-1807)
095 Aalebregt van Thole, 35 jaar (6 jaren in Dordrecht) gewezen jager onder eht 1e Batt. bataafsche jagers f 91 (1-7-1807)
099 Mijntje van der Werken weduwe van den in den veldtogt van 1799 gesneuvelde fusilier onder het voormalig 1e Batttaillon .. brigade J(oris) du Hen f 60 (19-8-1807)
103 Jacob Indermauer, 35 jaar (3 jaar in Dordrecht) gewezen smit op s lands canonneer galjoot De Schrik gecommandeert geweest door de lieutenant Olijve f 163 16 st (1-7-1807)
107 Coenraad Holl, 91 jaren (gepensioneerd sedert mrt 1805, ter dezer plaatse onafgebroken gewoond) gepensioneerd kapitein gediend hebbende in het Corps Artillerie genietende f 600 p/j (30-6-1807)
111 Johan Blesen, 60 jaar (3 mnd in Dordrecht) gewezen soldaat bij 't quartier van Veluwe f 86 18 st (12-9-1807)
115 Jacob Bühler, 52 jaar (10 jaar in Dordrecht) gewezen soldaat onder de Compagnie van 't regiment Zwitserse gardes f 91 p/j (17-11-1807)
  VOLLEDIGE TEKST LUIDT:
De Raad der Stad Dordrecht en de Merwede, verklaart mits deze, dat in levenden lijve, zedert Tien jaren ter dezer plaatze woonagtig is, en zich op heden voor ons gesisteerd heeft, Jacob Bühler, oud Twee en vijftig Jaren, gewezen soldaat onder de Compagnie Bozet in van 't regiment Zwitserse Gardes, en gegageerd met Een en negentig Guldens s jaars, volgens aan ons vertoonde acte van den 1 februarij 1796 no 283.
Zijnde aan ons door twee geloofwaardige Getuigen (die deze met en benevens voornoemde gegageerde in onze tegenwoordigheid hebben ondertekend) geaffirmeerd, dat vornoemde gegageerde de wettige Eigenaar en Houder is van de hier bovengemelde Gagements-Acte.
Actum Dordrecht den 17 November 1807.
  De Raad voornoemd
  Op last van dezelve
  (was get.) J.H. Lotsij
Handtekeningen van
(was getek:) Jacob Bühler
Christiaan Flühren
dit + merk stelde Andries Obrecht, mij present Dirk Koekelis clerc ter secretarie

Twee van gelijken inhoud gegeven op den 17 November 1807 (getek:) P. Gevaerts.
117 Maria Francina Landers, 49 jaar weduwe van Jan Wat in leven sergeant onder de compagnie Invalides te Dordrecht f 50 p/j (31-12-1807)
119 Heinrich Vogel, 44 jaar (3 mnd te Dordrecht) gewezen soldaat onder de compagnie van 't regiment Lockman f 91 p/j (4-1-1808)
123 Johannes Groeneveld, 53 jaar (16 jaar te Dordrecht) gewezen sergeant in het derde regiment infanterie f 137 16 st. (27-5-1808)
125 Rutgardus Holl, 57 jaar gep. luitenant collonel gediend hebbend in 't Corps Artillerie en Genie f 1600 p/j (1-10-1808)
129 Jacob Elias Schovel, 64 jaar (gepensionneerd sedert 1805) gep. commis van de stapel en constructie magazijn te Dordrecht gediend hebbende in voors. qualiteit f 800 p/j (10-10-1808)
133 Gijsbert van Rijsoort, ca 78 jaar (zedert 1731 te Dordrecht) gewezen commis stapelier van s lands magazijn te Dordrecht f 1000 p/j (8-11-1808)
137 Wouter Keller, 37 jaren (gepensioneerd sedert oct 1808) gepensioneerd lieutenant gediend hebbend in de Compagnie Pontonniers f 175 p/j (7-12-1808)
141 Francina Rijnkassel wed van Cornelis van Es, (zedert 34 jaar in Dordrecht) in leven eerste commis van s lands magazijn te Dordrecht f 150 p/j (2-1-1809)
145 Andries Hoek, 69 jaar (overleden op 21-12-1808) soldaat f 91 5 st (14-2-1809)
147 Andries Luchten, 45 jaar (sedert louwmaand 1809 in Dordrecht) gewezen kanonnier in het regiment Kon. Artillerie f 63 17 st 8 penn p/j (31-lentemnd-1809)
  VOLLEDIGE TEKST LUIDT:
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede, verklaart mits dezen, dat in levenden lijve, zedert Louwmaand 1809 onafgebroken ten dezen plaatse woonachtig is, en zich op heden voor hem gesisteerd heeft, Andries Luchten, oud vijf en veertig Jaren, gewezen kanonier in het Regiment Koninglijk Artillerie, op reforme gesteld met Drie en Zestig Guldens, zeventien Stuivers en Agt penningen s Jaars, volgens vertoonde Acte van den 15de Februarij 1809 N. 348.
Zijnde, door twee geloofwaardige Getuigen (die dezen met en benevens voornoemde Gegageerde, in tegenworodigheid van den Burgemeester hebben ondertekend) geaffirmeerd, dat voorn Gegageerde de wettige Eigenaar en Houder is van de hier boven gemelde Acte van Reforme.
Dordrecht den 31 van Lentemaand 1809
  De Burgemeester voornoemd
  (was get.) H. Onderwater
Handtekeningen van
(was get) dit X merk stelde Andries Luchten, mij present D(irk) Koekelis Kl ter secretarie
dit X merk stelde Hendrik Bongaards mij present D(irk) Koekelis Kl ter secretarie
J.G. Huss


Een van gelijke inhoud volgens 't Nieuw formulier gegeven den 2e wijnmaand 1809 (was get) H. Onderwater
151 Hendrik Bongaards, 40 jaar (sedert louwmaand 1809 in Dordrecht) gewezen kannier bij de brigade reijdende artillerie op reforme gesteld met 63-17-8 penn (31-lentemnd-1809)
155 Johannes Kortleven, 61 jaar (sedert 15-sprokkelmnd-1809 in Dordrecht) gewezens ergeant in het regiment Koninklijke Artillerie op retraite f 135 4 st (1-grasmnd-1809)
159 Laurens Duijzens, 64 jaar (sedert 15-sprokkelmnd-1809 in Dordrecht) gewezen korporaal in het regiment Koninklijke Artillerie f 73 p/j (1-grasmnd-1809)
163 Balthazar Hougardy, 49 jaar (sedert 15-sprokkelmnd-1809 in Dordrecht) gewezen kanonnier in het Regiment Koninklijke Artillerie f 91 p/j (1-grasmnd-1809)
167 Frederik Grunder, 62 jaar (sedert 15-sprokkelmnd-1809 in Dordrecht) gewezen kanonnier in het Regiment Koninklijke Artillerie f 91 p/j (1-grasmnd-1809)
171 Jan Korthals, wonende te Dordrecht, 76 jaren gepensionneerd als sloeproeijer van den vernietigden Geervlietsche Tol f 250 p/j (1-grasmnd-1809)
  VOLLEDIGE TEKST LUIDT: --> scan verkrijgbaar <--
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede Certificeert mitsdezen, dat in levenden lijve is, en zich heden voor hem gesisteerd heeft de persoon van Jan Korthals, wonende te Dordrecht, gepensioneerd in qualiteit als Sloeproeijer vanden vernietigden Geervlietschen Tol, genietende een jaarlijks Pensioen van Twee Honderd en Vijftig Guldens, thans oud zijnde zesenzeventig Jaren.
Dat dezelve gedurende den tijd zijner geboorte af, onafgebroken ter dezer Plaatse woonachtig is geweest, en dat de voornoemde Gepensioneerde onder presentie van Eede verklaard heeft geen Miltiairen of Burgelijke Post te bekleden waar voor hij uit 's Rijks schatkist wordt bezoldigd.
Dordrecht den 1e van Grasmaand 1809.
   De Burgemeester voorn(oemd)
   (was get.) A. Onderwater 
Handtekeningen van
dit X merk stelde Jan Korthals, buiten staat zijnde anders te kunnen tekenen mij present D(ir)k Koekelis, klerk ter secretarie

Een van gelijken inhoud gegeven den 3 van hooimaand 1809 (get) H. Onderwater
Een volgens 't Nieuw formulier gegeven den 4e van wijnmaand 1809 (get) H. Onderwater
175 Herman Gerhard van Breugel, wonende te Dordrecht, ca 80 jaren gepensionneerd als predikant der Hervormde Gemeente te Dordrecht f 500 p/j (1-grasmnd-1809)
179 Hermanus Palm, 46 jaar (zedert 9 dec 1808 te Dordrecht) gewezen veteraan in de Eerst Comp Veteranen op reforme gesteld met 63-17-8 penn (6-grasmnd-1809)
183 Adriana Timmers wed eerw Heer Martinus Verhoeven, wonende te Dordrecht, 63 jaren oud gep. in qualiteit als wed van voormelde Heer Martinus Verhoeven in leven predikant in de Grote Lind f 100 p/j (6-grasmnd-1809)
187 Johanna Jacoba van Hees, wed van den eerw Heer Simon Brand, wonende te Dordrecht, 50 jaren oud gepensionneerd in qualiteit als predikant Hervormde Gemeente f 100 p/j (6-grasmnd-1809)
191 Willem Kimijzer, wonende te Dordrecht, 77 jaren oud (40 jaar alhier wonende) gepensionneerd in qualiteit als emeritus predikant van Vlissingen (6-grasmnd-1809)
195 Arnoldus Mareel, wonende te Dordrecht gepensionneerd in qualiteit als emeritus predikant der Geref. Gemeente te Schermerhorn f 625 p/j (6-grasmnd-1809)
199 Jacobus Schattelijn, 34 jaren (zedert wintermaand 1808 te Dordrecht) gewezen sergeant bij het Kon. Corps Artillerie en Genie op reforme gesteld met f 104 p/j (7-grasmnd-1809)
203 Albert Sels, wonende te Dordrecht gepensionneerd in qualiteit als gewezen Hoofd-gaarder der Beschreve middelen in de Zwijndrechtsche Waard onder het Ressort van Dordrecht f 1000 p/j (8-grasmnd-1809)
  VOLLEDIGE TEKST LUIDT:
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede Certificeerd mitsdezen, dat in levenden lijve is, en zich heden voor hem gesisteerd heeft de persoon van Albert Sels, wonende te Dordrecht, gepensioneerd in qualiteit als gewezen Hoofd-gaarder den Beschreve Middelen in den Zwijndrechstche Waard, onder het Ressort van Dordrecht, genietende een Jaarlijks Pensioen van Een Duizend Guldens, thans oud zijnde Drie en Zeventig Jaren.
Dat dezelve gedurende den tijd van Drie Jaren, onafgebroken ter gemelde Plaatse woonachtig is geweest; en dat de voornoemde Gepensioneerde onder presentatie van Eede, verklaard heeft geen Miltiairen of Burgelijken post te bekleden waar voor hij uit s Rijks Schatkist wordt bezoldigd.
De Burgemeester voorn.d
(was get.) H. Onderwater
Handtekening van de Gepensioneerde
(was get.) A. Sels

een mutatie met and(?)is gegeven 4e Hooimaand 1809.
207 Johanna Maria Muije wed Guillaume van der Bank, 54 jaar oud gepensionneerd in qualiteit  als wed, in leven predikant der Walsche gemeente f 100 p/j (10-grasmnd-1809)
211 Aart Peper de Bevere, te Dordrecht, 68 jaar gepensionneerd als boekhouder op 't Stads kantoor van de Bieren alhier f 400 p/j (29-grasmnd-1809)
215 Everdina Honkoop wed Cornelis Meerhout, 74 jaar gep. in leven gaarder van den geweeze s Lands middelen van Klundert f 250 p/j (29-grasmnd-1809)
219 Hendrik de Jong, wonende te Dordrecht, 68 jaar gepensionneerd assistent op t s lands kantoor van de Bieren f 320 p/j (bloeimaand 1809)
223 Pieter Otterdijk, wonende te Dordrecht, 75 jaar oud gep. als deurwaarder op de groote s lands Poon ter recherche f 300 p/j (4 bloeimaand 1809)
227 Marcus Moree, wonende te Dordrecht, 79 jaren oud gepensionneerd als commis ter kantore van den ontvanger der gemeene middelen te Dordrecht f 700 p/j (16 bloeimaand 1809)
231 Lodewijk Rexrott, wonende Dordrecht, 60 jaar oud gepensionneerd in qualiteit als gewezen lutienant op den Boeijer van het vernietig stapelrecht der stad Dordrecht f 300 p/j (29 bloeimaand 1809)
235 Anthonie Ouboter, wonende te Dordrecht, 76 jaar oud gep. als eijsen-telder f 150 p.j (5-zomermaand-1809)
239 Paulus Vermeer, wonende te Dordrecht, 76 jaar oud gepensionneerd als eijsen-telder f 150 p.j (5-zomermaand-1809)
243 Willem Anthonij Steenbergen, te Dordrecht, 57 jaar oud gep. als eijzer-telder f 150 p.j (5-zomermaand-1809)
247 Jurrie Reijnout, wonende te Dordrecht, oud 71 jaar gep. als arbeider bij de voormalige oost indsiche directie f 156 p/j (3-hooimnd-1809)
251 Johannes van Manen, wonende te Dordrecht, oud 79 jaar gep als hellebardier f 182 p/j (15-hooimnd-1809)
255 Jacobus Francois, wonende te Dordrecht, oud 71 jaar gep. als soldaat onder de Compagnie van 't regiment Tonars f 91 p/j (12-herfst-1809)
259 Albert Sels, overleden 21 hooimnd 1809 - (25-herfst-1809)
263 Asswerus van Weelde, wonende te Dordrecht, oud 81 jaar (sedert 8 dagen in Dordrecht) gep. als Hoofdgaarder der Beschreven middelen te Middelharnas f 1000 p/j (3-wijnmnd-1809)
267 Mattheus Onderwater AHzn, wonende Dordrecht, oud 47 jaar gep. als contrarolleur van de gewezen Geervlietse Tollen te Dordrecht f 450 p/j (25-wijnmnd-1809)
  VOLLEDIGE TEKST LUIDT:
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede Certificeerd mitsdezen, dat in levenden lijve is, en zich heden voor hem gesisteerd heeft de persoon van Mattheus Onderwater AH:Zn, wonende te Dordrecht, gepensionsioneerd in qualiteit als Contrarolleur van de gewezen Geervlietse Tollen te Dordrecht genietende een Jaarlijks Pensioen van vier Hondert vijftig Guldens, thans oud zijnde zeven en veertig Jaren.
Dat dezelve gedurende zijn geheele leven, onafgebroken ter gemelde plaatse woonagtig is geweest, en dat de voornoemde gepensoneerde, onder prestatie van Eede, verklaard heeft, geen Militairen of Burgerlijke Post te bekleden waar voor hij uit 's Rijks Schat Kist word bezoldigd.
Dordrecht den 25 van Wijnmaand 1809.
De Burgemeester van den zelven
(was get.) Joh.s vden Bandt, wethouder
Handtekening van den gepensioneerden
(was get) M. Onderwater AH.zn.
271 Hermanus Loef, wonende Dordrecht, oud ca 56 jaar (4 jaar in Dordrecht) gep. matroos op het fregat Vertrouwen f 78 uit het fonds der oude en arme zeelieden te Rotterdam (10-slagtmnd-1809)
275 Paulus Bosveld, overleden 21 louwmaand 1809 emeritus predikant f 500 p/j (14 slagtmnd 1809)
279 Thomas Ebbinx, wonende te Dordrecht, oud 49 jaar (twee maanden in Dordrecht) gep. als soldaat onder het eerste Battaillon Artillerie f 100 p/j (28 slagtmnd 1809)
283 Ernst Reuther, wonende Dordrecht, oud 71 jaar (7 maanden in Dordrecht) gep. sergeant f 130 p/j (18 wintermnd 1809)

Laatst gewijzigd: mei 2009