Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Belasting: bezwaarschriften hoofdelijke omslag 1877


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 6813

Bezwaarschriften Hoofdel. Omslag 1877No. 1
Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
De ondergeteekende Otto Adriaan de Kat, student te Leijden
heeft vernomen dat hij op het voorloopig Kohier voor de Gemeente
Dordrecht 1877 staat aangeslagen en verzoekt
beleefd, daarvan te worden geroijeerd, daar hij
sedert lang, zijn domicilium heeft overgebragt naar de Gemeente Leijden,
en daar werkelijk verblijfhoudt.
't welk doende etc.
O.A. de Kat

Dordrecht 22 februarij 1877


No. 2
(ontv. 26 febr 1877) Dordrecht 27 februarij 1877
Geeft met verschuldigen eerrbied te kennen;
mr. J.A.M. van der Hardt Aberson, griffier bij het kantongeregt te Dordrecht;
dat hij blijkens het Kohier der plaatselijke directe belasting
bekend onder den naam van hoofdelijke omslag, wederom is aangeslagen in
de zevende Klasse tot een bedrag van een en
tachtig gulden, als zoude hij een vermoedelijk inkomen
bezitten van f 3200 tot f 4600.
dat hij echter dat inkomen niet hebbende
zich door die plaatsing in de zevende Klasse
van den hoofdelijken omslag bezwaard gevoeld
Redenen waarom hij zich wendt tot den Raad der Gemeente
Dordrecht met verzoek in eene mindere KLasse van den hoofdelijken
omslag te worden geplaatst.
T mede doende etc.
v.d. Hardt Aberson

Aan den Raad der Gemeente Dordrecht


No. 3
(ontv. 27 Febr. 77) Dordrecht den 26 Febrij 1877
Had ik voor twee Jaar de Eer mij tot uwe vergadering te wenden met
de mededeeling mijn inkomen het maximum der 12e klasse van de hoofdelijk omslag
op verre na niet brekt, en Uw te verzoeken mij in de 11e klasse terig te brengen; toen gaf ik rede
daaromtrent mondeling mededeelingen en werd door uEd aan mijn verzoek voldaan.
Thans zie ik mij weder in de 12e Klasse gebragt
en ben genoodzaakt mij weder tot uwe Vergadering
te wenden en onder stellige verzekering mijn inkomen het minimum der 122 Klasse
waarin ik nu weder geplaatst ben niet bedraagd,
Uw te verzoeken mij in de 11e klasse te laten blijven.
Met achting blijve
UE dw dienaar, H.A. (W.(?)) Roos

Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester & Wethouders van Dordrecht


No. 4
(Ontv. 27 febrij 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, Adrianus Cornelis Zoethout Junior, Horlogemaker D 28 alhier,
dat hij met steeds klimmende verwondering gezien heeft zijnen aanslag in de 5e klasse van den Hoofdelijken omslag,
dat hij in het jaar 1875 ook in die Klasse aangeslagen zijnde zich bij
verzoekschrift tot U heeft gewend, ten einde in de 4e klasse geplaatst te worden.
dat als toen na door de Commissie van onderzoek gehoord te zijn, zijn verzoek door U is ingewilligd.
dat hij ten vorige jare ook in de 5e klasse aangeslagen zijnde,
zich bij vernieuwing tot U heeft gewend met verzoek hem in de 4e klasse terug te brengen,
dat als toen zonder door de Commissie gehoord te zijn, zijn verzoek is gewezen van de hand,
dat hij zich dien ten gevolge gewend heeft tot Gedeputeerde
Staten met hetzelfde verzoek en door hen daarop gunstig is beschikt
dat zijne inkomsten sedert dien tijd bepaald niet zijn vermeerder,
maar integendeel door den gedrukten toestand welke
in zaken en vornamelijk in zaken van weelde heerscht, zijn veranderd.
dat het hem daarom zooals hij in den aanhef dezes zegt
zeer bevreemde zich weder in de 5e klasse geplaatst te zien,
waarvoor zijns inziens geen één gezonde reden kan bestaan;
redenen warom hij zich tot u wende met eerbiedig verzoek hem
aangezien hij zijne inkomsten met het bedrag bereiken als waarvoor hij is aangeslagen,
weder in de 4e klasse terug te brengen of hem anders nader daaromtrent te hooren.
Hetwelk doende etc
A.C. Zoethout Jr
Dordrecht 27 Februari 1877


No. 5
(ontv. 27 Febrij 1877) Aan
Burgemeester en Wethouders te Dordrecht

Geeft met bescheidenheid te kennen W. van Wijngaarden, timmerman alhier.
Daar ik bij den hoofdelijken omslag in de vierde klasse ben aangeslagen
voor 1877 die aangeeft een inkomsten van f 1100 tot f 1700 waartoe ik mij
bezwaard vind, Zoo verzoek ik beleeft
mijn te brengen in de derde klasse. Zoo als ik in vorige jaren ben belast geweest.
het welk doende,W. van Wijngaarden
Dordecht 26 Februari 1877


No. 6
(ontv. 27 febrij 1877)Aan den Gemeenteraad

Geeft met verschuldigende eerbied te kennen
de ondergeteekdnde Pieter Hazenbroek, van
beroep slooper, wonende alhier E N: 512a;
dat hij in den Hoofdelijken Omslag voor het jaar 1877 is aangeslagen in de vijfde klasse,
dadt hij vermeent daartegen bezwaar te moeten inbrengen
aangezien zijn inkomen het minimum dier klasse (f 1600) niet bereikt
Reden waarom hij zich tot Uwe Vergadering wendt, met beleefd verzoek hem in de 4e klasse terug te brengen.
't welk doende enz Pieter Hazenbroek
Dordrecht 27 Februarij 1877No. 7
(Ontv. 2 Maart) Aan Den Gemeenteraad van Dordrecht

Geef eerbiedig te kennen H.J. van Erp wed. M.J. Pannaije
aan de binnewalevest in 't Huis geteekend A 462 alhier
dat requestante in de 4de klasse van den hoofdelijke omslag
is aangeslagen.
dat zij vermeend daarin niet te regt is aangeslagen
daar haar inkomen geen f 1100 bedraagt
derhalve de vrijheid neemt zich tot u te wenden met verzoek
hare aanslag te verminderen met het oog op de hierboven vermelde redene.
Twelk doen
Wed. M.J. Pannaije van Erp
Dordrecht 28 Februari 1877No. 8
(Ontv. 5 Maart 1877) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft eerbiedig te kennen.
De ondergeteekende Pieter Gips DBz
gezien hij op het voorloopig vastgesteld Kohier der plaatselijke belasting
bekend onder den naam van Hoofdelijke Omslag is aangeslagen in de 6e klasse;
Vermeent hiertegen bezwaar te mogen maken, op grond, hij niet dat
inkomen heeft, waarvoor hij wordt aangeslagen, en verzoeke mitsdien in de 5e klasse te worden teruggebracht.
Zoo noodig wenscht hij voor de Commissie te
verschijnen om zijn verzoek toe te lichten.
't Welk doende
Dordrecht den 5en Maart 1877
P. Gips DBzn


No. 9
(Ontv. 6 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft met gepasten eerbied te kennen
Douairiere Jantzon van Erffrenten, Broers, wonende alhier
dat het haar is gebleken opnhet kohier van den Hoofdelijke Omslag
over 1877, wederom in de 12e klasse te zijn aangeslagen.
dat echter door het overlijden van haren Echtgenoot hare inkomsten door verschillende
betalingen en omstandigheden, zoodanig zijn verminderd. Zij niet meer in genoemde 12e klasse
moet worden opgenomen.
Redenen waarom adressante zich beleefdelijk tot U Ede Achtbaren wend en verzoek haar eene klassse in bovengenoemde omslag
terug te brengen en alzoo in de 11e klasse te plaatsen.
't Welk doende
Douair Jantzon van Erffrenten Broers
Dordrecht 5 Maart 1877No. 10
(Ontv. 6 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft met den verschuldigden eerbied te kennen
Johannes Petrus de Landtsheer, koopman en winkelier, wonende te Dordrecht
Dat hij voor denn Hoofdelijke Omslag in den Gemeente over den Jare 1875 is aangeslagen geweest in de 4e klasse.
Dat hij overtuigd zijnde in 1875 meen behoorlijk klasse te zijn aangeslagen,
dan ook niet kon veronderstellen dat men zonder eenige rede hem in een volgend haar in eene hoogere klasse zoude aanslaan
redenen waarom door hen geen gebruik is
gemaakt van het toegestane regt om in 1876 inzage te gaan of te doen nemen van zijnen aanslag in de hoofdelijke omslag.
Dat hij echter later bij het ontvangen van zijn
aanslag billet over 1876, tot zijne grote verwondering heeft
moeten ondervinden dat hij niettegenstaande zijne zaken zeer zeker niet uitgebreider
waren geworden en zijnen inkomsten niet waren vermeerderd, toch in eene hoogerem klasse, namentlijk
in de 5e klasse was aangeslagen, waarop hij toen niet kon terugkomen aangezien de tijd aangewezen tot het indienen van bezwaren reeds lang verstreken was.
Dat het hem bij inzage vande ter visie liggende Kohieren voor den hoofdelijken omslag in deze gemeente over 1877
is gebleken dat hij evenals het vorig jaar weder in de 5e klasse voor die belasting is aangeslagen.
Dat hij zich echter met die aanslag bezwaard gevoelt.
En dat hij dientengevolge de vrijheid neemt, Uw
Gemeenteraad eerbiedig te verzoeken zijne aanslag in de hoofdelijke omslag
met eene klasse te willen verminderen en hem alzoo terug te brengen in de 4e klasse
zijnde de klasse waarin hij volgens zijn overtuiging behoort te worden aangeslagen.
t Welk doende etc.
J.P. de Landtsheer
Dordecht 5 Maart 1877


No. 11
(Ontv. 6 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft met eerbied te kennen
Nelis Spoel, wonende aldaar, wijk E no. 557.
Dat hij waarderende eerst bij de voorloopige vaststelling van het kohier der
Plaatselijke belasting (Hoofdelijke Omslag) dienst 1877, ten zijnen aanzien is verrigt, toch meend
in zijn aanslag op dat kohier niet te mogen berusten,
als hem ver boven de werkelijkheid belastende.
Zijne omstandigheden zijn ieder Lid Uwer vergadering bekend
hij verliest een jaarlijksche inkomen niet van f 1000 als het publiek
gerucht vertelde - maar van f 800, Eender dat daarvoor nog één enkele gesloten is
in de plaatsgetreden, wanneer dat bedrag nu wordt afgetrokken van zijn aanslag in het vorige jaar, toen hij meer dan in den tip was belast,
namelijk in de 4e klasse - dan springt het onmiddellijk in het oog, dat hij thans niet in
de 3e klasse kan worden aangeslagen, wel dat hij niet hooger dan in de 2e klasse behoort te worden
gebragt, wat in overeenstemming is met zijne werkelijke inkomsten, die, nietttegenstaande
hij van de bedoelde f 800 dit jaar nog een gedeelte ontvangt
wat het cijfer van f 650 niet zullen bereiken.
Het is ... etc


No. 12
(Ontv. 7 Maart 77) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
de ondergeteekende Mr. Simon van Gijn te
Dordrecht dat hij zijn aanslag op het kohier
der Hoofdelijke Omslag voor den jaar gezien
heeft tot een bedrag van f 319 (11 klasse)
Na opmaking zijner inkosten, daar gerekend
rente van eigen woning, meubilair etc kan hij
verklaren het minimum cijfer der 11e klasse
niet te bereiken en verzoeke derhalve, dat zijn
aanslag op het kohier tot de 10e klasse worde
teruggebragt.
't welk doende etc.
S. van Gijn.
Dordt 7 Maart 1877


No. 13
(ontv. 7 Maart 77) Aan het Achtbare bestuur der Gemeente te Dordrecht
De ondergeteekende geinformeerd geworden
zijnde dat hij even als het vorig jaar op de lijst is geplaatst in de vijfde Klasse der Hoofdelijken Omslag.
Heeft de Eer de geachte Gemeenteraad mede te deelen dat hij bij
Besluit van ZE der Minister van Financien de 5e Febr ap no. 20 (in te gaan den eerste april 1877)
Eervol uit den dienst bij 's Rijks Belastingen is ontslagen
en vanaf dat tijdstip bij pensioennering eene verminding van inkomsten ondergaat tot ruim twaalfhonderd glden, om welke reden
hij de geachte Gemeenteraad eerbiedig is verzoekende hem in eene mindere dan de 5e klasse in den
Hoofdelijke omslag dezer gemeente te gelieven te doen aanslaan.
Dordrecht den 7 Maart 1877
De verificateur der ...
J. Wetselaar


No. 14
(Ontv. 7 Maart 77) De ondergeteekende Jan van Breda wonende in de Grotekerksbuurt (A 49) D...
Geeft met den diepsten eerbied te kennen dat hij zich zelfs
bezwaard acht met zijnen aanslag.
Met beleefd verzoek om in de eerste klasse aangeslagen te worden omdat zijne
inkomsten niet met zijnen aanslag zijn geevenredigd.
Jan van Breda


No. 15
(Ontv. 7 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Geeft met de meest verschuldigden eerbied te kenne:
Willem van den Broek zondeer beroep wonende alhier.
Dat hij heeft gezien hij op het kohier van den
Hoofdelijken omslag over 1877 is aangeslagen in de 3e klasse
Dat hij in het vorig jaar reeds had verzuimd tegen dezen aanslag
bezwaren in te brengen, aangezien zijne inkomsten door verschillende
omstandigheden van dien aard zijn geworden, dat hij zich thans
erpligt gevoeld UEdl Achtbare met bescheidenheid te verzoeken
hem van de 3de klasse in de 1ste te willen aanbrengen.
redenen waarom de ondergeteekden zich de
vrijheid neemt zich tot UEd Achtbaren te
wenden en met zijn toestand bekend te maken
hopende dit zijn beleefd verzoek zal worden
ingewilligd.
't welk doende
Wm. van den Broek
Dordrecht 6 Maart 1877


No. 16
(H.R. van Elk, Dordrecht) (Ontv. 7 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
Ed Achtb. Heeren!
Door stormschade en hoog water heeft de Ondergeteekende
in het afgeloopen har een zoodanig
geldelijk verlies geleden, dat hij
de som warvoor hij in den hoofdelijken Omslag
in 1876 was aangeslagen, niet verdiend heeft.
Ook dit jaar hebben dezelfde
oorzaken hem zooveel schade toegebragt dat het zich met grond
laat aanzien hij het cijfer in de 8e klasse genoemd
niet bereiken zal
voor dit jaar van de 8e in de 7e klasse van den hoofdelijken
omslag te worden teruggebragt.
Met verschuldigde hoogachting heeft hij de eer zich te noemen
van UEd Achtb. de Dw Dienaar
H.R. van Elk
Dordrecht 7 Maart 1877.


No. 17
(A. BOUMAN Az Jr blok & pompmaker Dordrecht) (Ontv. 8 Maart 77) Aan den Gemeenteraad te Dordrecht
De ondergetekende Arie BOUMAN Az Jr
gezien hebbende hij is aangeslagen op het voorloopige kohier in de vijfde
Klasse, neemt bij deze de vrijheid te verzoeken hij worde gebracht van de vijfde
in de vierde klasse aangezien zijn inkomen dat de vierde niet overtreft.
UEd onderdanig dienaar
A. Bouman Az Jr
Dordrecht 8 Maart 1877


No. 18
(Ontv. 8 Maart 77) an den Gemeenteraad der Stad Dordrecht
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
Johan Diederik Holtheijer. gepensioneerd sergeant schijver van het wapen der Genie
, wonende binnen deze gemeente.
Dat hij volgens bekomen informatie voor plaatselijke belasting over het dienstjaar 1877 is aangerangschilt in de 2e klasse.
Dat zijn pensioen jaarlijks bedraagt f 180
en hij daarbij nog het bijhouden van een paar boeken verricht,
dat hem ongeveer f 80 's jaar oplevert
wat een en ander een bedrag maakt van f 260,-.
Dat hij is werkzaam geweest als kantoorbediende bij de Heeren Colombijn & Boers
tegen een salaris van f 300, doch dat hij door
willekeur van en beledigingen hem aangedaan door - den heer A.A. Colombijn en de daaruit gevolgde woordenwisseling die betrekking
op den 12 Augustus heeft moeten verlaten.
Dat hij in 1873 een gebrek heeft bekomen aan den linkerarm, dat in de gevolgen oorzaak
is geworden dat hij het gebruik der linkerhand mist, en daar door is verstoken om tot eene andere betrekking te geraken, waartoe
zijn leeftijd 61 jaar, almede bijdraagt.
Dat hij bereid is een en ander des gevorderd nog modneling te willen toelichten
Dat adressant doordrongen is van de overtuiging, dat geen willekeur maar billijkheid
in den aanslag der plaatselijke belasting tot
maatstaf wordt genomen hem mitsdien de
vrijheid doet nemen ...
..
J.D. Holtheijer
Dordrecht, 8 Maart 1877


No. 19
(Ontv. 8 Maart 77) Aan den Gemeenteraad van Dordrecht
geeft met verschuldigde eerbied
te kennen Johan Diederik Holtheijer Jr, kantoorbediende wonende alhier
dat hij gezien heeft voor dit jaar in de 2e klasse van den hoofdelijken omslag te zijn aangeslagen.
dat zijne inkomsten sedert verleden jar niet vermeerderd zijn, en adressant toen reeds te hoog in de 1e klasse was gesteld
aangezien zijn salaris niet boven f 300,-
bedraagt, dus vrij van belasting hetgeen kan worden onderzocht maar om het geringe bedrag noet heeft willen rekwesteeren.
Redenen waarom ik mij tot Uw wend, zij het niet geheel vrij, dan toch in de 1e klasse te worden geplaatst.
't Welk doende
J.D. Holtheijer Jr
Dordrecht 7 Maart 1877.


No. 20
(Ontv. 8 Maart 77) Aan de heeren van de gemeenteraad
De ondergetekende Gerrit Stolk, wonende aan den Noordendijk E1198
verzoekt u Ed dringend hem te willen ontslaan van de hem opgelegde
belastingen ten bedragen van f 2,25 hij is 73 jaar oud en niet in staat meer te werken,
waardoor de zorg van zijn onderhoud en dat zijner bejaarde vrouw geheel neerkomd op hunne dochter,
die met naaije de kost moet verdiene.
G. Stolk


No. 21
(Nederlandsche Stoom-metaal kunstlakwerken fabriek LEGEER & Comp. Dordrecht)
8 Maart 1877
Den Weledelen Achtbaren Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht

Naar aanleiding Uwer inzage der Hoofdelijke Omslag over 1877
vermeent ondergeteeknde alszijnde in de 5e klasse aangeslagen zijne bezwaren omtrent die aanslag bij Ue Ed kenbaar te maken.
Als medelid in bovenstaande Firma in de in dit jaar voor het eerst in
werking getreden fabriekzaak zoo is het niet mogelijk en het eerste jaar reeds met
eene voordeelige balans te sluiten waardoor zijn inkomsten zelds minder is als in de jaren 1875 en 76 toen hij in de 2e klasse was aangeslagen.
Vermeenende alzoo geene onbillijke eischen te vragen indien UA Ed hen voor dit jaar nog in dezelfde klasse zoude willen rangschikken.
Zulks doende UEd dw dienaar
C.L. Legeer

Laatst gewijzigd: mei 2022.