Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Blinde pianist/muziekonderwijzer Emilius Adolph Jonas (1869-1945)- Dordrecht bevolkingsregister 1860-1890
1. Emilius Adolph Jonas, geb. Delfshaven 23-3-1869 ((NH) V.E.), van Rotterdam 28-1-1896, muziekonderwijzer
2. Cornelia Johanna Alblas 1-12-1874 Dordrecht ((NH) V.E.)
3. Willem Cornelis Jonas, geb. 17-2-1899 Dordrecht ((NH) V.E.)
4. Jacobus Jonas, geb. Dordrecht 10-7-1900 (V.E.)
5. Cornelia Johanna Gerardina Jonas, geb. Dordrecht 23-3-1902 (V.E.)
6. Emilius Adolph Jonas, geb. Dordrecht 5-10-1903 ((NH) V.E.)
WONENDE: Spuiweg 59; Singel 260, 260rood; Vest 65rood, Geldeloozepad 24O; vrouw en kinderen op 31 Oct. 1911 vertrokken naar Rotterdam;
[GAD-0256-0466-0146.jpg]
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7917303&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

- [1896] Dordrecht, 6 October.
H.M. de Koningin-Regentes schonk aan onzen stadgenoot E.A. Jonas,
blinde musicus alhier, voor aankoop van een pianino f 200.
[De Dordrechtsche Courant, 1896-10-07; p. 1]

- [1903]
Ondergeteekende voelt zich gedrongen, langs
dezen weg openlijk zijnen dank te betuigen
aan den Heer P.N. TAS, wonende Nicolaas
Maes-Singel 114, voor het in de beste
orde brengen van zijn orgel, en kan dus
genoemden Heer met vrijmoedigheid ten zeerste
aanbevelen
E.A.JONAS, Muziekonderwijzer

[IEMAND met veel vrijen tijd en eigen zaak
vraagt beleefd SCHRIJFWEERK AAN huis.
Brieven franco onder het nummer dezer advertentie, aan het Bureau van dit Blad.]
[De Dordrechtsche Courant, 1903-08-14; p. 8]

- [1906]
SCHOONEN KUNSTEN
„De Nieuwe Muziekhandel” te Amsterdam,
deelt ons mede, dat zij zich voor het volgend
seizoen belast heeft met de regeling van con-
certen, waarin de volgende kunstenaars zullen
optreden: De dames A. Noordewier-Reddingius,
Marie Seret, Tilly Koenen, Doris
Walde; de heeren: Joh. Messchaert, dr.
Ludwig Wüllner, Sven Scholandel‘, Mozes
Mirsky (zang), Carl Flesch (viool), Pablo
Casals (violoncel, Julius Röntgen, G. H. G.
von Brücken-Fock, de heer en mevrouw
Hermauns-Stibbe, Coenraad van Bos, Louis
Schnitzler, Alberto Jonas (piano).
[De Dordrechtsche Courant, 1906-09-22; p. 2]

- [1906]
DORDRECHT, 31 October.
Lotelingenavond.
De eerste feestelijke bijeenkomst met de lotelingen
in lokaal van Dongen had gisterenavond reeds een aardig verloop.
De heer Dr. Delhez sprak eenige toepasselijke woorden en toonde door eenige korte doch krachtige voorbeelden aan, dat de drank voor warmte, vermoeienis noch koude hielp.
De, door het pianospel van den heer Jonas afgewisselde, komische voordrachten van den heer Ant. L. Akkerhuijs vonden veel bijval.
Daarna zongen de dames Vertregt en Kraft eenige liederen en liet de heer Sonne eenige vrije oefeningen
en paard- groepen zien, uitgevoerd door leden der Turnvereeniging O. K. K. een repetitie zou men kunnen zeggen voor de op Donderdag te houden uitvoering.
[De Dordrechtsche Courant, 1906-11-01; p. 1]

- [1910]
Rolschaatsenrijden.
<..>
Ziet, dat was met één een» aansporing voor de Dordtsche dames en hoeren, om zich meer en meer te gaan oefenen, om ook zooïn vaar- digheid te krijgen.
En we maken ons sterk, dat er hier ter stede ook wel zijn, die het in deze sport heel ver zullen brengen.
Er waren tenminste een aantal stadgenooten, die al heel flink op de rolletjes door de zaal zwierden. Den geheelen avond was er een prettige feeststemming in de zaal.
Er werd gelachen, bewonderd, blinde Jonas speelde mooie wijsjes op de piano, ja, de animo was zoo groot, dat de heer Hofman op een gegeven oogen- geen schaatsen meer te huur had, alle waren in gebruik.
We zijn er vast van overtuigd, dat de avond van gisteren een uitstekende propaganda is geweest voor de weer verjongde rolschaatsen- sport.
Zij, die er nog nooitwat van gezien hebben, moeten toch eens gaan kijken, ’t is werkelijk de moeite waard.
Maar vanavond zou men tevergeefs komen, dan is de baan gesloten. Vrijdag, Zaterdag en Zondag tot 6 uur is de gelegenheid er echter weer, om in dat gezellige zaaltje te genieten.
[De Dordrechtsche Courant, 1910-02-03; p. 1]

- [1910]
H. M. de Koningin van Rumenië, als schrijfster algemeen bekend onder den naam Carmen Sylva,
heeft in dit voorjaar het lot der blinden in Rumeníë - er zijn er in dat land een 30,000-tal verzacht door het stichten van een instituut voor deze ongelukkigen, dat Vatra Lumin Vasa (huis en haard, licht en warmte) werd geheeten.
De heer E. A. Jonas, bekend pianist hier ter stede, die het
gezichtsvermogen mist, heeft, daartoe aangespoord door een zijner oud-leerlingen, aan Carmen Sylva een compositie opgedragen uit dankbaarheid voor hetgeen ze heeft gedaan voor de lotgenooten van den componist.
Het stuk, een romance ook Vatra Lumin Vasa geheeten, werd 29 Maart aan H. M. de Koningin van Rumenië opgezonden en gisterenmorgen ontving de heer Jonas namens H. M. een schrijven, waarin deze hem vriendelijk dank zegt voor de mooie, haar opgedragen compositie, er tevens een geschenk in geld bijvoegende.
[De Dordrechtsche Courant, 1910-04-11; p. 1]

- [1910]
Dezer dagen meldden wij, dat de blinde pianist, de heer E. A. Jonas, van H. M. Elisabeth,
Koningin van Roemenie, een schrijven ontving naar aanleiding van een door hem aan haar, Carmen Sylva, opgedragen compositie.
„Pak me mee” vermeldt dit en drukt een portret van den componist af.
[De Dordrechtsche Courant, 1910-04-29; p. 1]
- [1910]
Dordrecht, 13 Augustus.
Eenigen tijd geleden deelden we mede
dat onze blinde stadgenoot, de heer A.E.
Jonas
, piano-onderwijzer, een muziekstuk
had gecomponeerd en dit had opgedragen
aan H.M. de Koningin van Rumeníë, uit
dankbaarheid voor hetgeen deze voor de
lotgenooten van den componist heeft gedaan.
Thans heeft de heer Jonas een Oranje-
marsch voor piano gecomponeerd en die opgezonden
aan H. M. de Koningin. Ook dit
muziekstuk is een uiting van dankbaarheid.
De heer Jonas toch heeft zijn opleiding genoten
aan het blindenìnstítuut te Amsterdam, en deze
werd bekostigd door H. M. de Koningin-Moeder.
En toen hij zich hier ter stede als
muziekonderwíjzer vestigde, werd hem door
onze Koninginnen een piano geschonken.

Van den particulier secretaris van H.M. de
Koningin, jhr. Van Geen, heeft de componist
nu een schrijven ontvangen, dat H.M. de marsch
in dank heeft aangenomen, een mededeeling,
welke den blinden musicus ten zeerste heeft verblijd.
[De Dordrechtsche Courant, 1910-08-13; p. 1]

- [1912] echtscheidingsakte
Emilius Adolph Jonas Cornelia Johanna Alblas
bron: Dordrecht - huwelijksakten 1811-1930 (open data)

- [1912]
's-Gravendeel 16 Februari
De vereniging Nut en Genoegen ...

Het hoofdnummer was wel: „Uit de kleine Republiek”, blijspel in 3 bedrijven, voor 12 heeren en 2 dames, ’t welk een uit- bundig lachsucces ontlokte.
Een woord van lof hier aan mijnheer en mevrouw Bloemr stein en Holzert. Verder noemen we nog ' „Kees Holleway”, voor 3 heeren en 1 dame, een interessant stukje.
De opvoering der stukken leverde het bewijs van getrouwe studie en toewijding. Na afwerking van het programma sloot de president deze buiten- gewone vergadering, daarna de leiding voor het verdere gedeelte van den avond overgevend aan den heer Van Wijngaarden, balletmeester, en den heer Jonas, pianist, beiden te Dordrecht. Een Woord van hulde moet gebracht worden aan den costumier Nieuwenhulzen, van Rotterdam, voor zijn elegante costumes.
[De Dordrechtsche Courant, 1912-02-16; p. 5]

- [1912]
DUBBELDAM, 29 December. Gisteren avond had de 3e groote uitvoering van de Dubbeldamsche Tonnelvereeniging D.S.O. plaats ...

De heer Jonas, de uitstekend bekend staande pianist, speelde den openingsmarsch, door hem zelf gecomponeerd, en opgedragen aan H. M. onze Koningin, waarvoor hem een dankbetuiging is geworden.
Het programma vermeldde een blijspel in 2 bedrijven, waarvan het eerste gedeelte vlot V van stapel liep.
De verstrooide Stamper en de Kiesrechtdames werden ook aardig in coupletvorm voorgedragen.
In „Kees en Griet op reis om de effenis” was Kees prachtig in zijn rol.
Ook het verdere sloeg bij het publiek in, zoodat men met genoegen terugdenkt aan deze goed geslaagde uitvoering.
[De Dordrechtsche Courant, 1912-12-21; p. 16]

- [1915]
Een melkslijtersbediende te Dordrecht heeft voor de rechtbank aldaar terecht gestaan ter zake dat hg op 18 April te Dordrecht inbreuk heeft gemaakt op het Auteursrecht van Maurits, zich ook noemende Maupie Staal, liederzanger te Amsterdam, door op dien avond in het openbaar, in elk geval op een uitvoering in een zaal van het gebouw Kunstmin aldaar, waar het publiek tegen betaling werd toegelaten, wetende dat hij daartoe niet gerechtigd was en zoodoende eens anders auteursrecht schond, opzettelijk voor te dragen de liedjes getiteld, het eerste:
„Niet Kriebelen", beginnende met de woorden: „Toen ik nog in de luren lag", het tweede: „Waar ben jij van nacht geweest", aanvangende met de woorden: .Vroeger was de man de baas!"', van welke liedjes Maurits, zich roemende Maupie Staal, de maker, althans toen de gerechtigde op het auteursrecht was.
Als getuigen waren gedagvaard de heer M. v.d. Staal te Amsterdam, E.A. Jonas, pianist en E. Rutten, huisvrouw van C. Valk, beiden te Dordrecht.
De titels der liederen zgn:
I. Waar ben je van nacht geweest? Populaire Coupletten op motieven van het Internationaal Succesnummer The Two Step ot tbc Night Repertoire Maupie Staal, muziek van G. N. Lebon en Johnny Ditcb, uitgave van de Vereeniging Muziek en Letteren te Amsterdam; alle rechten voorbehouden.
II. Niet Kriebelen ! op motieven van Don 't tickle Two Step, woorden van Herre de Vos, Muziek van Jacques Bruske. Na de gebruikelijke ...
...
Hierna wordt gehoord get. Jonas, de pianist, die op den bewusten avond bekl. begeleid had op de piano. Of get. echter dezi liedjes gespeeld heeft, weet bjj niet meer. Pres.: Kent u de woorden dan niet ? Get.: Neen. De woorden interesseeren me heelemaal niet; ik ken alleen de muziek. Ik heb dien avond zooveel gespeeld en ik weet absoluut niet meer of ik deze liedjes heb geaccompagneerd.
...
[De Sumatra post 06-12-1915 (delpher.nl)]
- [1936]
(fotograaf Hameter)

De bekende Dordtsche blinde pianist E. A. Jonas, die op 7 Februari 40 jaar muziekonderwijzer zal zijn.
[De Dordrechtsche Courant, 1936-01-28; p. 10]

- [1936]
Veertig jaar píanoleeraar
De heer Jonas jubileert

Zijn konterfeitsel heeft al in dit blad gestaan.
Het konterfeitsiel van den heer E.A. Jonas, namelijk, die, zooals onder dat portret vermeld zijn stond, op 1 Februari 40 jaar lang als onderwijzer in het planospel in Dordt gevestigd zal zijn.
Een praatje behoefde onder dat plaatje niet te volgen.
Iederen Dordtenaar immers kent den heer Jonas; iedereen bewondert hem omdat hij met zooveel blijmoedìgheid den zwaren last van zijn
blind-zijn draagt en iedereen heeft hem wel eens hooren spelen omdat hij vele bruiloften en partijen met zijn bruisend
pianospel heeft opgeluisterd.
Maar toch kunnen we niet nalaten een praatje, nu zonder plaatje, te leveren.
Want een 8ste lustruum wettigt geen houding van: nu ja, jullie kunnen hem wel en dus zwijgen we maar.
De heer Jonas dan - om met z’n begin te beginnen- is op 23 Maart 1869 in Delfshaven geboren.
Daar de kleine Jonas reeds bij zijn geboorte blind was werd hij, zoodra hij den zes-jarigen leeftijd had bereikt, in ’t Amsterdamsche Blinden-Instituut opgenomen.
Daar genoot hij een zorgvuldige opvoeding, doch nooit zou hij ’t daar tot pianist gebracht hebben als.... Koning Wíllem III niet met Koningin Emma getrouwd was.
De lezer zal misschien ’n beetje met zijn oogen knipperen om zich ervan te vergewissen of hij wel goed leest, maar toch is ’t zoo:
Het huwelijk van Koning Wíllem III met Koningin Emma is indirect de oorzaak van het pianist zijn van den heer Jonas.
Want wat wilde in 1878 het toeval?
Het Koninklijk echtpaar deed in dat jaar zijn intocht in de hoofdstad en op zijn rondrit kwam het voorbij ’t Blinden-Instituut.
Natuurlijk zouden bloemen aangeboden worden en de directeur had de kleine Jonas aangewezen om dit namens alle kinderen te doen.
Jonas deed dit en wel op zoo’n prettige manier, dat Koningin Emma in 't vientje belang ging stellen en hem op haar kosten in de muziek liet opleiden, opdat hij later zijn brood kon verdienen.
Geen wonder dat de heer Jonas een vurige Oranjeklant is.
Geen wonder: omdat bovendien in later jaren, toen hij muziekleeraar was geworden, de Koningin-Moeder en Koningin Wilhelmina hem zijn eerste piano schenken!
In December 1895 kwam de heer Jonas hier en op 7 Februari 1896 gaf hij zijn eerste les, die door vele lessen gevolgd werd.
Want vele en vele jonge Dordtenaars hebben van Jonas’ onderwijs genoten, vele en vele, die nog met sympathie aan hem terugdenken.
Echter niet alleen lesgever was en is hij: hij was en is ook componist.
Hij componeerde o.a. een aan H.M. de Koningin opgedragen Oranjemarsch, waarvoor H.M. hem waardeerend dankzegcìe; ’n compo- sitie Roemenies vorstin Carmen Sylva, die zooveel voor de blinden gedaan heeft, gewijd, marschen voor harmonica-vereenìgingen, enz.
En dan was en is hij de populare pianist die uitvoeringen, bals en bruiloften met muziek versiert.
Wij hopen dan ook dat 7 Februari voor dezen blinde, die toch ’n zonnige kerel is, ’n waarlijk zonnige dag zal mogen zijn.
[De Dordrechtsche Courant, 1936-02-01; p. 1]

- [1936]
40 jaar pianist
De woning van den heer Jonas vol geurige bloemen, brieven, kaartjes, telegrammen, geschenken. Dordt is den blinden pianist Jonas. die heden 40 jaar muziekonderwijzer is, niet vergeten.
En begrijpelijk: de heer Jonas is overgelukkíg.
Dat, zal hij vanavond nog meer zijn: want dan weer bezoek, weer gelukwenschen en....; een Serenade. ' [De Dordrechtsche Courant, 1936-02-07; p. 1 ]

- [1945] overlijdensakte
Emilius Adolph Jonas 05-08-1945 Cornelia Johanna Alblas Carl Friedrich Wilhelm Jonas Cornelia Picard
bron: Dordrecht - overlijdensakten 1812-1913 (1912 incompleet), 1915-1931 (1919/1920 incompleet), 1933-1934, 1937-1945, 1948, 1950 (open data)

- Woningkaarten, hoofdbewoners en inwonenden per huis geregistreerd, ca 1942-1971
Kromhout 30
Inwonenden
Emilius A. Jonas (k)
20-10-1921 Geldelozepad 64
05-08-1945 overleden
Bron Stadsarchief Dordrecht, toegang 256, inv.nr. 856-2

Laatst gewijzigd: april 2021.