Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven Israëlitische Gemeente 1892-1982


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 345 (Israëlitische Gemeente te Dordrecht)
Inventarisnummer: 25 (brieven 1892-1982)


BRIEVEN 1892-1982


- (Dordrecht april 1926) L.S.
De Kerkeraad der Ned. Israël. Gemeente alhier heeft in zijne vergadering van 8 September 1925 bepalingen vastgesteld omtrent het plaatsen van grafhekken: Voor het plaatsen van een hek is noodig de go(e)dkeuring van het Dagel. Bestuur; het hek moet voldoen aan door het Dag. Bestuur te stellen eischen'behalve F. 15.- voor het recht van plaatsing moet door den belanghebbende aan de kas der Gemeente worden betaald een bedrag van F. 20.- waarvoor de Gemeente het schoonhouden en op tijd verven van het hek op zich neemt.
De Gemeente is ook bereid, voor hekken, die vóór het in
werking treden dezer bepalingen reeds geplaatst waren, het schoon
houden en op tijd verven op zich te nemen, indien door belanghebbende
eerst het hek in zoodanigen toestand .......
Hoogachtend, Het Dagel. Bestuur,

- (Dordrecht 21 November 1920)
Nederl. Israelitsche Gemeente, Dordrecht
Weled. Heer.
Door de voortfurende styging der uitaven moesten in de laatste jaren de contributiën van de leden der Ned. Israel. Gemeente aanzienlyj verhoogd worden. Het Dagel. Bestuur acht het billyk, ook de contributie der honoraire leden te verhoogen en wel van f 2.50 tot f 5.- tot F 10.-.
Het Bestuur vertrouwt....
Het Dagelysck Besuur
Dr. A. van Raalte, Voorzitter

- Nationale Tentoonstelling te Dordrecht
Juni, Juli, Augustus 1892
Afdeeling Oude Nijverheid en Kunst
Inschrijvings-billet No. 1
In te zenden voor 15 Februari 1897.
Omschrijving der voorwerpen
- Luchter
- Omerborden
- zijden voorhang
- Thoramantels 2 oude
- oude tafel des verbond
- Oude zilveren plaat
- oude kan en bo...

- (Nederl. Israelitische Gemeente Dordrecht) Dordrecht, 4 November 1896
(No. 256)
L.S.
Het kerkbestuur der Nederl. Israel.
Gemeente te Dordrecht verklaart hiermede
dat er voorzoover hier bekend is geen
godsdienstbezwaren, bestaan tegen de voltrekking
van het huwelijk van Jozef, zoon van Meijer Cohen.
Het Kerkbestuur vornoemd
Jacques van Dam, voorzitter

- Publicatie 24 febr 1894, 9 mrt 1895, 9 mrt 1895 (Sjaget Lievendag)

- Publicatie 28 Oct 1893, 23 dec 1893

- Bekendmaking
De kerkeraad der Nederlandsche Israelitische
Gemeente te Dordrecht brengt ter kennisse
dat het in de vergadering van vrijdag 16 januari 1894 besloten heeft:
Dat getroffen door het treurig verlies van zijn voorzanger
en leeraar eene eere dienst in de Synagoge
zal doen plaats hebben op Zondag 15 februari 1894
...
16 februarij 1894
De kerkeraad voornoemd, get. M. Snijders, vice voorzitter;

- (klad) Publicaties
15 juli 1893, 7 juli 1893, Jacq. Zadoks, M. Snijders.

- (klad) Publicaties
15 sept 1893, Jacq. Zadoks, M. Snijders.

- (klad) Publicaties
24 Dec 1892, 24 Febr. 1893

- (klad) Publicaties
17 Maart 1893, 25 Febr. 1893, Jacq. Zadoks, M. Snijders.

- Nederlandsche Israelitische Gemeente Dordrecht
Dordrecht, 31 October 1897
No. 266
Wel Edele Heeren!
Bij deze hebben wij de eer te uwer kennisse te brengen dat de door Uwe vergadering aan ons toegezonden circulaire van 15 Sept jl No. 3707 door onzen kerkeraad in zijne zitting van 30 dezer is behandeld......
.. recht van immatriculatie .....
(Aan de Permanente Commssie tot de zaken van het Isr. Kerkgenootschap in Nederland, te Amsterdam)

- (Samuel Zadoks Dordrecht)
Aan den voorzitter van de kerkeraad der Nederlandsche Israelitische Gemeente te Dordrecht
Wel Ed. Heer!
Aangezien ik aanstaande Woensdag uitstedig ben zoo kan ik aan Uw uitnoodiging tot bijwoning aan de door u Ed ge ...
Samuel Zadoks, lid voorzitter van de Schoolcommissie in de Nederlandsche
Israelitische Gemeente alhier
Dordrecht, 13 Augustus 1894

- Kempen 18 Febr. 94
Wel Edele Heeren!
Uwe geachte missive dd 12 Febr heb ik ontvangen
.. Dr. Ritter
(Aan het Isr. Kerkbestuur te Dordrecht)

- Nederl. Israel. Gemeente Dodrecht
Vergadering van den Kerkeraad
op maandag den 18 Jan 1932 des namiddags te 7 ure
Voortzetting van het behandelde in de vorige geh. vergaard.

- (getypt) Centraal registratiebureau
Eindhoven April 1945
Jan Luikenstraat 23

- (Gorcum 13 Juni 1945)
Het Kerkbestuur der Ned. Isr. Gemeente te Dordrecht
Zeer geachte Heere
Dinsdag 12 Juni jl had ik een bespreking met de Coordinatie Commissie
te Rotterdam betreffende de religieuze belangen van de Joodsche Gemeente te Gorinchem ...

- (briefkaart) Advertentie Bureau Jac. Duits, Blekersdijk 25
Weleerw. Heer S. Dasberg, alhier

Dordrecht, 24 Januari 1928
Den weleerw. Heer S. Dasberg
Het beste komt mij uit op een Dinsdagavond een bijeenkomst van de Archiefcommissie bij te wonen.
Hoogachtend, Duits
(Wed. S. Creveld-Haas, Tulpstr. 21 Rijswijk vroeger Spilstr. 40, Woensdag 13 Oct.)

- Ministerie van Financien
Generale Thesaurie
Afdeeling: Geldwezen
Onderwerp: Inwisselingbankbiljetten van f 500 en f 1000
's-Gravenhage 20 Juni 1945
Aan den heer J. van Huiden, Kon. Wilhelminastraat 3rood, Dordrecht

- (telegram, Jacq Duitsch, Blekersdijk Dordrecht)
Gorkum 177, 19 woorden, 17/7
Ter orientering van geinterresseerde .. woensdagavond half tien einde Donderdagavond tien uur. Seijffers

- Ondergetekende verklaart hiermede in zijn bezit te hebben een gebruikt naaimachine waarvan de eigenaar De heer Hartog Cohen, Lange Kromhout eigenaar is en mij verzocht dit in bewaring te nemen tot hij persoonlijk dit machine terugkomt halen.
F.W. van Sluijs
Dordt 18 Juli 1945

- G.J. van Willigen, notaris
Gouda, 23 Juli 1945
Aan het Bestuur van de Israëlitische Gemeente
Dordrecht
Mijne Heeren,
In verband met de afwikkeling eener nalatenschap verzoek ik U beleefd te willen berichten of het U bekend is of Mr. David Staal, laatst gewoond hebbende te Dordrecht nog in leven is en zoo ja, waar hij te breiken is.
... Hoogachtend

- Arn. van Dantzich
Joh. Verhulststraat 165hs
Amsterdam-Z
Amsterdam, 24 Juli 1945
Hierbij verzoek ik U beleefd mij indien mogelijk inlichtingten te verschaffen omtrent den Heer Mr. David L. Staal, in 1940 met zijn vrouw Mevr. Betsy Staal geb. Fresco gewoond hebben Begijnhof [Bagijnhof] 31 te Dordt in het "Dordtsch Tandheelkundig Instituut", alwaar laatstgenoemde de tandheelkundige praktijk uitoefende.
Gaarne ......
(get.) A. van Dantzich

- Rotterdam, Aug. 1945
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van een lezing die de WelEerw Heer L.J. Seeligman zal houden Zondag a.s. om 11.30 uur v.m. in de Hulpsynagoge Joost van Gheelstraat 68 over het onderwerp. ....
Nederl. Israel. Gemeente te Rotterdam
Joodsche Coordinatie Commissie afd. Rotterdam

- Rotterdam, Aug. 1945
Het jaar 5705 spoedt ten einde De maand Elloel begint en binnen enkele weken hopen wij Rousj Hasjonoh 5706 te vieren ....
Nederl. Israel. Gemeente te Rotterdam

- Louis de Groot, tabak, monsterkamers: Hotel De Wildeman, Eindhoven
Bloemendaal, 26 Augustuas 1945
Acacialaan 37
Aan het Bureau van de Ned. Israel. Gemeente Dordrecht
WelEd. Heeren
Hierdoor verzoek ik U belefd zoo het
U mogelijk is mij te willen berichten of er U iets bekend is van Emanuel HARTOG-De Groot en kinderen?
tot nu heb ik van mijn zwager en zuster nog niets vernomen.
...
Louis de Groot
Acacialaan 37 Bloemendaal

- Israëlitsche Begrafenis Onderneming
(Sal Waas - S. Mendes Coutinho)
Eerste klas verzorging van Begrafenissen
Amsterdam, September 1945
Zeer Geachte Heer,
De desolate toestand, waarin het Neder. Jodendom ten gevolge van den oorlog is overgebleven treedt op vele gebieden naaer voren ....

- (Rijkstelegraaf) (telegram Rottedam, 18289 23/22 10/9 1945, 16.41, 17.05)
Bestuur Joodse gemeente Rotterdam komt Zondagavond omstreeks 7 uur bij U voor bespreking, Dr. Hansdorff
(Benedictus, Wijnstraat 87rood Dordrecht)

- Dienst voor sociale Zaken der gemeente Dordrecht, Beverwijcksplein
(Dordrecht 8 april 1946)
Onderwerp: invulling tabellen armenzorgstatistiek

- Ondergetekende, penningmeester van de HAGANAH-ACTIE van de Nederlandse zionistenbond, verklaart dat
E. Benedictus, Reeweg 92, te Dordrecht
gerechtigd is tot het in ontvangst nemen van gelden voor deze actie
(P. Haalman)
Amsterdam-Zuid
Joh. Vermeerstraat 22
(11-5-1948)

- HAGANAH-ACTIE van de Nederlandse zionistenbond
Joh. Vermeerstraat 22
Amsterdam-Zuid
Wij bevestigen onder dankzegging Uw intekening ten behove van de
HAGANAH-ACTIE van de Nederlandse zionistenbond ten bedrage van fl. ....

- Synagogaal Ressort van de Nederlandsch Israelitsche gemeente te Rotterdam
Rotterdam, 17 Januari 1952
Mathenesserlaan 223
[Aan de Weled. Heer E. Benedictus,
Penningmeester van de Joodse gemeente
Reeweg 92,
Dordrecht]
.. bij monde van Uw voorzitter S.E. Duits, toegezegd dat er evenals voor 1950 ook voor het jaar 1951 f 800 zullen worden bijgedragen als ressortaal quotum ...
(Dr. Hausdorff, M. Reisel)

- Goricnhem 16/11 '52
Ned. Isr. Gemeente Dordrecht
Mijnheeren
Naar aanleiding van uw schrijven dd 3/11 deel ik beleefd mede dat me. Ro den Hartog uit Sliedrecht lid is van de Ned. Isr. Gemeente Gorinchem ....
Secretariaat: Kwekelstr. 24
(Mevr. R. v. Crefeld, begrafenis f 20)

- 13 November 1953.
De Weled. Heer Jac. Duits
Bleekersdijk 23
Dordrecht
Geachte Heer Duits,
Namens het Bestuur der Nederl. Isrl. Gemeente
Dordrecht zeg ik U hartelijk dank voor de gift ad f 50,10 welke wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van Uw 70ste gebortedag
...
Hoogachtend
Nederl. Isrl. Gemeente Dordrecht

- 13 November 1953.
De Weld. Heer A. Kuyt
Bildtschestraat 36C
Leeuwarden
Mijnheer,
Uw schrijven van 27ste kwam in ons bezit
Wij hadden gaarne dat u ons opgaf, wat u eventueel kunt aanbieden en hoeveel de kosten bedragen.
Ons plan is dit in samenwerking te doen met Gorinchem ...
Hoogachtend
Nederl. Isrl. Gemeente Dordrecht

- 13 November 1953.
Aan het Synagogaal Ressort van de Nederl. Isrl. Gemeente
Mathensserlaan 223
Rotterdam
Mijne Heren,
In beleefd antwoord op Uw schrijven d.d. 4 dezer, delen wij U het volgende mede: Bij het nazien der boeken, hebben wij onderstaande posten ...
Hoogachtend
Nederl. Isrl. Gemeente Dordrecht

- Registratiekaatoor / District Dordrecht
Bemiddeling Onderduikers en Gearresteerden
Afwikkelingsbureau
van de landelijke organisatie voor onderduikers (l.o.)
(leeg, niet ingevuld)

- N.I.G. Nederl. Isrl. Gemeente te Dordrecht
Vrieseplein 17
Dordrecht, 27 oktober 1982.
Dames en Heren
Ingevolge de opdracht meegegeven aan het interim-bestuur van
de NIG Dordrecht op de laatst gehouden AV ....
(Waaker)

- In de raadsvergadering van 12 oktober 1982 is gesproken over
de N.I.G. Dordrecht. Deze laatste buitengemeente van ons
Ressort is momenteel te klein om zelfstandig te functioneren.
Eerder is al sprake geweest van het opheffen vn de N.I.G.
Dordrecht, waarbij .....

Laatst gewijzigd: oktober 2023.