Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1859


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3473 (over 1859).

Gemaakte aantekeningen (geen complete index!)- [doos 1 envelop 1]
* 1-3-1859 buitenlandsch paspoort P.J. van Nievervaart en H.A. Filipse;
* 26-2-1859 Frederik Theodorus SCHEIJDER, onderwijs stuurmanskunde;
* (Zalt-Bommel 2-3-1859) J. Krafft en A.H. Jurriaans;
* (brief 10-3-1859 aan Harm Westerbroek te Hoogezand) Aaldrik Jacobs de BOER, overl. 26-1-1857 te Rio Janeiro, broer Jacob Jacobs de BOER;
* betrekking marktmeester zeevischmarkt (sollicitaties verschillende personen);
* (Dreumel 29-3-1859) Voor ruim een maand is op de hoogte van Sleidrecht van het Schip gevallen en verdronken zekere Bernardus van OIJEN, als langst wonende bij de schipper J. van WAMEL uit Druten, dese jongeling moet tijdens zijn verdrinken aan gehad hebben een ligte Engels ledere boven broek, zonder boven klederen, alleen in zijn blaauw gestreept bazaroel, pantoffels, zijn Hemd moet zijn gemerkt B.V.O., zijn signalement is als volgt: blaauwe oogen, neus krom&groot, haar blond, wenkbraauwen idem, dragende een groote loupe,
baard blond genoegzaam wit, denzelve is omstreeks 33 jaren, van deeze jongeling wiens vader en verdere famille binnen deeze gemeente zijn wonende, is zedert niets meer vernomen, doch gisteren de kapitein van een der Stoomboten aan den Bakemeester alhier toegeroepen hebben, dat den bedoelde persoon te DORDRECHT voor een paar dagen zoude zijn gevischt. Indien dit berigt waarheid is, zoude het mij zeer aangenaam wezen van UEd Achtb hieromtrent eenig berigt te mogen ontvangen en wel, zo mogelijk per omgaande post door doe de famille daar veel belang is steld. 
De Burgemeester van DREUMEL;
* (7-4-1859) ridmeester H.H.C. Castendijk, geb. 28-8-1811;
* vonnissen kantongrecht Dordrecht jan-mrt 1859 o.a. 17-2-1850 Johannes ERAS, schipper;
* (21-4-1859) Willem Johannes Breedveld, geb. 31-8-1840 *signalement);
* jagt en vischakten;

- [doos 1 envelop 2]
* (Leiden 12-5-1859) gevangene Hermanus Johannes WOLTERS;
* (Dordrecht 14-5-1859) no. 102 custodie, Ned. schip 'Vrouw Helena', schipper W. SCHELLAARS;
* Jacobus van Veenendaal (wachtschip Batavia te Soerabaja);
* Johann Rennings;
* Kristoffel Hendrik Leijendekker en dragonder Arie BOOM (26-6-1859);
* (Tholen juli 1859) Anthonij de BRES, voogt kind Adriana;
* buitenlandsche paspoort Masion;
* Gips en Zoon / baggermachine;
* soldijgelden;
* Door Schipper B. de KAM, voerende 's Rijks Werkvaartuig De Groote Mercuur, onder anderen, bij zijn Nota van gedane Sluis, brug & trekgelden, overgelegd zijnde eene Quitantie voor betaalde Sleepdiensten van Dordrecht naar Gorkum, zoo neem ik, onder mededeeling hiervan, de vrijheid mij tot U Ed Achtb te wenden, met beleefd verzoek die hierbijgaande kwitantie welke als per order geteekend niet ter ..etc;
* visakten, J.A. VOS en J. Schouten Jr en kleine vischakten de wed. G.J. van Dorsser t.b.v. haar zoon C. van Dorsser en H.R. VAN ELK;

- [doos 1 envelop 3]
* (5-8-1859) beurtveer Middelburg-Dordrecht;
* N. Roodenburg, belasting;
* [GEDRUKT] Concessie voor de Zuider-Spoorweg 1859 (tekst bestaat uit 98 artikelen);
* (27-8-1859) .. geen twee of meer schepen naast elkander in of nabij den mond van het Mallegat met in de rivier uitslaaande ankers stil blijven liggen en lossen, dewijl zulks niet alleen hinderlijk is voor de opvarende schepen, maar hen ook tevens bloot stelt om aan den overwal aan den grond te geraken of andere schade te ....;
* gasverlichting;
* Strafgevangenis Woerden 5-9-1859; KB 4-11-1821 No 16, Pieter BLOMMERS, op
heden bij gratie in vrijheid gestelden gevangene uit het gemelde Huis..;
* Frederik Pito/Pitto en Christina de Ruijter (Geldrop 19-9-1859);
* (Dreischor 26-9-1859) In den namiddag van vrijdag den 23 dezer is alhier, aan boord der schuit van A. BOESER overleden, zekeren Cornelis DUINE, laatst woonachtig in Uw gemeente en van daar zondag of maandag te voren met genoemde schuit afgevaren; hij was op die schuit als knecht in dienst, verkeerde in behoeftige omstandigheden en heeft van zijne te goed hebbende verdiensten slechts gedeeltelijk de geneeskundige hulp kunnen betalen terwijl het andere deel daarvan met de korten van begrafenis voor rekening van de openbare kassen, is gebleven. Daar mij intusschen is te kennen gegeven dat de overledene kinderen heeft die te DORDRECHT woonachtig zijn en hij aldaar deelgenoot is om eene begrafenisbus, zoo neem ik de vrijheid ..etc [Cornelis van DUINEN, geb. Dordrecht 9-4-1796, sedert 26 juni 1859 geen lid van eenige begrafenisbus, wedn. Maaike MOLENDIJK, overl. 31-12-1858];

- [doos 2 envelop 1]
* buitenlandsch paspoort David de Leeuw, Louis Volgraaf (3-1-1859);
* (10-1-1859) Cornelis Brons, overleden, ridder Militaire Willemsorde 4e klasse;
* vonnis kantongerecht Dordrecht okt-dec 1858 o.a. Jasper Wapperom;
* vroedvrouw F.L.A. SOMER;
* (1-2-1859) Onder toezending van het hiernevensgaande proces verbaal
opgemaakt door den Gemeenteopzigter W. van WIJNGAARDEN Fzn ter zake door de aan de Keulsche Maatschappij toebehoorende stoomboot Krafft aangebragte
schade aan de pontreepen te Zwijndrecht, heb ik de eer U Ed te berigten dat de Raad in zijne zitting van 25 Jan ll besloten ....;
* C.J.G. Kokkeel, veldwachter Klaaswaal;
* Cornelis MUIJEN, Vissersdijk onder de Merwede (9-2-1859);
* koornmolen 's-Gravendeel;
* Jacobus Lambertus KRIJNEN (Weert 18-2-1859);
* (Oberwesel - Dordrecht 25-2-1859) schipper varende het rijnschip 'Johan von Oberwesel' sedert 8 a 10 dagen ledig van hier vertrokken is, na deze winter, hier in de Nieuwehaven te hebbe overwinterd;
* (Hooge Zwaluwe 23-3-1859) Op het Hollandsche Diep onder den gemeente is drijvende gevonden en opgevoscht EEN VLOT HOUT waarschijnlijk van een of ander vlot losgeraakt, zoo ik gemeend heb E Ed hiervan te moeten kennisgeven, zooals ik de Eer heb te doen bij deze, als veronderstellende dit welligt van ingezetenen uwe gemeente zijn kan. Regtheende kunnen tozelve tegen betaling der gevallen kosten terugbekomen. De Burgemeester van Hoog en Lage Zaluwe [Behoort aan Schreuder, aannemer in de Bommelerwaard];

- [doos 2 envelop 2]
* (5-10-1859) brief N. Lipjes;
* Martinus THONUS, societeitshouder (Dordrecht 31-8-1859);
* Johann Daniel Rotzkopf;
* (1-12-1859) strafgevangenis Johannes Fred. Brandt;
* nalatenschap Andries Simon FOK (overl. 1857);
* loodswezen;

Laatst gewijzigd: oktober 2007