Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1877-1878


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: archief 6
Inventarisnr. 3491 (over 1877), 3492 (over 1878)
(laats gewijzigd: 4-12-2005)

brieven aan de burgemeester 1877 (SAD 6-3491)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3491]

(envelop 1)
- (12-1-1877) lijst teruggezonden vaccine bewijzen.
- opgaven politie personeel.
- Staat van personen die zich ter bekoming van jagt of vischacte voor de dienst 1876-77 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. O.a.:
M. van Trijffel, winkelier, gr. vischacte, D103
L.J. Joosten, kalkblusscher, steekhaan, D128
J.H. Rittel, bakker, schake..(?), C264
J. Kipping, kastelein, gr. vischacte, C281
C. COOMANS, conducteur, gr. vischacte, B120
G.J.H. de Roo, particulier, gr. vischacte, B160
J. v.d. Heuvel voor A. v.d. Heuvel, vischhandel, gr. vischacte, A368
etc.....................
- (30-12-1876) G.J. Brand Dzn., 1873 als opzigter naar Ned.-Indië (Sumatra spoorweg).
- Giel Jan de Wilt, petroleum geborgen.
- (8-1-1877) wed. M.V. Hogerzeil geb. P. van der Meulen.
- (17-1-1877) Froon de Vries.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1876).
- Louisa Kroonen, verlaten huisvrouw H. den Breems, tapster en winkelierster, Riedijk C 319.
- (24-1-1877) Emile Faure, Rue de Grassi 30, Bordeaux.
- (Boxtel 3-2-1877) Elsiabeth Catharina Moonen wed. A. van der Sluis.
- J. van der Plank, 2e luit kwartiermeester van Ned.-indie.
- M. Lugten, horologiemaker.
- (9-2-1877) D. Blok.
- P. van Epenhuysen te Zwijndrecht, zoutziederij 'de Zoutbron' te Zwijndrecht.
- (21-2-1877) Willem AARDOOM, 35, 3e kl. politie / nachtwaker.
Jillis van Efferen, 32.
- J. Bouten/Bonten, dir der Dordr. Zeestoomboot-rederij, Dordrecht.
- M.M. Ruitenberg geb. Jilliba, sigarenfabrikante, Voorstraat C117.
- V. Ballieux, Englebert, Nivelles (Belgique).

(envelop 2)
- (Amersfoort 10-3-1877) R.H. van Elk, boekhandelaar.
- (Dordrecht 14-3-1877) volonteit insp. van politie Jan PICKEE.
- (17-3-1877) Leendert ASMUS, geb. 24-5-1865, scheppen van water, wonende De Mijl E783 (verdronken).
(Wouter van den Adel, 62, geb. Papendrecht, visscher)
- (Venlo) Vervoerbiljet voor rundvee, schapen, bokken en geiten.
LAURENS HAANEN, landbouwer te Venlo, vergunning tot het vervoer van een zwart en wit bonte koe, dienende voor de slagt...(?) en bestemd voor den slager VAN ZANTEN naar de gemeente Dordrecht langs den staatsspoorweg op di 26-3-1877.
- (26-3-1877) Heden namiddag heeft het volgende onheil alhier plaats gehad:
Zekeren Johannes KRAAIJENBRINK geboren alhier 29-6-1863, touwslagersjongen, wonende bij zijne ouders aan de Schotsentuin C 267 was met een zijner kameraden Johannes BUITENHEK genaamd mede wonende aan de Schotsentuin spelende op een partij gevelde boomen die aan het Bleekersdijkje nabij deze singel ter hoogte van ongeveer 1 1/2 m lagen opgestapeld, Door de beweging
door hen veroorzaakt stortte de bovenste der boomen plotseling naar beneden in zijnen val eerst genoemde jongen met zich nemende die op de straat viel en de boom op het ligchaam kreeg waardoor het hoofd zoowel uit- als inwendig zwaar werd beleedigd.
De Mr. Timmerman Hendrik Pieter VAN WELL oud 24 jaar geboren alhier wonende Breedenweg E423,die de val had opgemerkt spoedde zich om de jongen op te heffen, warbij het bleek dat deze geheel bewusteloos was.
De eerste geneeskundige hulp is verleend door den Heer dr. Leedegang in de woning van den vlotter Cornelis van WIJNEN mede aanhet Bleekersdijkje woonachtig, Welke doctor order heeft gegeven om de verwonde naar het stedelijk ziekenhuis te vervoren bij aankomst alwaar echter bleek dat de jongen reeds was overleden .. etc.
- Lijst afgestane gelden schepelingen (jan. 1877).
- (Leiden 14-4-1877) Machiel van der PARRE, polderwerker, overl. Academ. Ziekenhuis.
- (23-4-1877) J.W. Hazenbroek.
- (24-4-1877) Heden voormiddag ten ongeveer 1/4 11 uur heeft alhier, het volgende onheil plaats gehad:
Casper Cornelis SCHEEPSBOUWER, geb. te Dordrecht 11-7-1862 zoon van Johannes en Pieternella Johanna Kanters, wonende bij zijn ouders in het Looversstraatje D754 en als jongen in dienst van den mr loodgieter Christofelorus KRAMER, 39 jaar wonende Groote Kerksbuurt, bevond zich met zijn baas op het dak van het achterpand gelegen hoek Nieuwehaven en Lamstraatje no. 404 .. etc.
- (27-4-1877) Anna Pieternella VERNES, dochter Pieter (Weeskinderendijk).
- GEDRUKT Regelement der tentoonstelling van kunst toegepast op nijverheid en daaraan verbonden ontern. wedstrijd te Amsterdam (paleis Volksvlijt) 1877.
- (28-4-1877) wed. Froehlich (winkeljte, kinderen weeshuis).
- (28-4-1877) Korstiaan HOMBURG, agent van politie.
- De Nederlandsche Gids voor spoorwegen etc....
Advertentie: Aanbesteding, Het gedeeltelijk afbreken van het voormalig Hotel Nouvelle Bellevue en van de meesterknechtswoning aan Riedijkshoofd etc...
- (5-5-1877) Wilhelmina van der Hucht, Riedijk C266, vergund een bordeel te houden.
- (Noordwijk 2-5-1877) Evert Jacob Arleman, hulponderwijzer.
- (5-5-1877) N. DIJKWEL, barbier, Bagijnhof D858 (verloting).
- (8-5-1877) A.L. d Jong, Vriesestraat C1649 / bovenzaal van koffijhuis van VERSENDAAL hoek Groenmarkt en Scheffersplein.
- (9-5-1877) levering 26.000 zinken kogels.

(envelop 3)
- J.P. Bredius.
- Hendrik Jan Tromer, rijksveldwachter (een partij vleesch); A. Voordendag te Strijen, 4 ossen plotseling gestorven.
- (13-5-1877) Bartholomeus NAGTEGAAL, 66 jaar, geb. Vreeswijk, wonende Raamstraat D614, ijzeren schoorsteen van de heeren Legeer en Co aan de Vriesestraat alhier.
-(19-5-1877) Johannes Teubel, 43 jaar, Schuitenmakersstraat A175, s.s. 'Dordrecht 4' (ongeluk).
- (24-5-1877) Johannes Lambertus de ROO, 24, sigarenm., Kromhout E29.
- (Gorinchem) Frans Engel.
- (26-5-1877) H. Engelen / Elizabeth Christina van Gemert huisvr. Hendrkus van Engelen, Riedijk C198, tapster (clandestien publiek huis).
- koffijhuishouder H.A. Gillissen.
- (3-6-1877) Cornelia E. PIEREN, 44, hv. J.F. Kratzenstein, L. Kromhout E271; ongeluk van een trap gevallen en op de plaats dood te blijven. (C.J. Pieren, 34, Wijnstraat; M.G.J. Feith, 22 jaar).
- Francois Joseph Farinaux, geb. Rotterdam 22-11-1852 (wonende Bagijnhof).
- Hendrika Daamen geb. 15-11-1869 (vaccinatie).
- dienststaat van politie vrijdag 1-6-1877.
- (6-6-1877) Barend Boon.
- M. Kolderman en J.v an Woensdel.
- (19-6-1877) koffijhuishouder Johannes Evert Brechersen, Prinsenstraat D113 (billart).
- Pleun VLIEGENTAHRT, agent van politie.
- Heinrich Dahmen, schipper op een bovenlandsch vaartuig.
- Leendert van Helden, agent van politie.

(envelop 4)
- (5-7-1877) wed. F. Vreeburg geb. Landmeter, tapster aan de Riedijk C228.
- Jan Zoon Czn, agent van politie.
- comite Centraal Afrika.
- (6-7-1877) in aanbouw zijnde pand 'Villor', heer Göbel aan Singel-Vrieseweg (Jan VERBOOM, 20 jaar, opperman, de Mijl, door een trapgat zonder trap gevallen (duister)).
- J.B. Timmer, koffijhuis Parallelweg.
- (7-7-1877) Adrianus STAM en Hendrik de Bruijn
- N 55 Provinciaal Blad, circulair 7-7-1877 onverhoopt verschijnen Colorado-kever.
- Lijst afgestane gelden schepelingen (april 1877).
- tapster P. van 't Hout, Adrianus Louwende, Torenstraat C375.
- (mechanische weverij te Moers bij Homberg a/d Rijn) Age Heere Bakker, geb. 10-6-1851 + Johanna Katharina Elizabeth de Sterke, geb. 2-6-1856.
- (19-7-1877) Heden namiddag ten ongeveer 6 uur viel Cornelis Adrianus NOKS, geb. te Dordrecht 5-6-1872 wonende op tjalkschip 'Vrouw Elisabeth', liggende Nieuwe Haven terwijl het als het ware onder het oog zijne vaders spelende was, aan het Zwijndrechtsch Veer bij den hoek der Buiten Walevest in het water der Oude Maas ... etc. (Willem Wiekeraadt, 56, comm van Zwijndr. Veer).
- (21-7-1877) tapper P. van Os, Voorstraat hoek Boomstraat (billart).
- mej. H.M.G. Hoebee-van der Linde, 1-21876 als vroedvrouw naar Aalten.
- (27-7-1877) Jacobus KIPPING, tapper Riedijk.
- Antonie RETEL, 33, geb. en wonende Zalt-Bommel.
- (1-8-1877) Edwin MAY, 17 geboren en wonenden Port Isaac Engeland, kok aan boord van 't Engelsche schoenerbrikschip 'Athorlasker(?)' kaptein James Skinner, thans liggende in de Spoorweghaven / toen hij zich aan wal wilde begen om een mand aan den man over te geven die vleesch aan boord bezorgd had en daartoe een ladder afging, door het onderuit glijden der ladder in het water gevallen en ter stond in de diepte verdwenen.
(dr. J.H.. Delhez; Cornelis OP DE ZIEKE, 20 jaar, knecht bij vleeschhouwer Jacobs in de Groote Spuistraat)
- F. van Dixhoorn, hulponderwijzer Haarlemmermeer.
- (7-8-1877) sjouwer Willem AARDOOM, 36, geb. Ridderkerk, losse werkman en agent van politie/nachtwaker, Spuiweg E592 (onder erst bedolven)(Gerrit Schaap, 33, Hoogt E857, Pieter Visser, 40, sjouwer).
- Thomas KORENHOF, geb. Leiden 31-12-1835, blikslager, opperman te Dordrecht, 8 dagen geleden vertrokken, nalatende 2 kinderen.

(envelop 5)
- (16-8-1877) Adrianus Schaap, agent van politie.
- (24-8-1877) J.B. Timmer, tapperij.
- tournee artistique representations de bébé (mr. Saint-Mer)
- (6-9-1877) de Leerdamsche boot / drenkeling Pieter CHASTELET 41 geb te Dordrecht, sjouwer, Torenstraatje / Antonie van Walson, 40.
- (15-9-1877) Arie van Dalen, geb. Papendrecht 19-2-18.., timmerman, Gr. Kerksbuurt A50, geh. Maria van Leeuwen (Binnen Walevest).
- P.J. Cabo, Ned.-Indie.
- (26-9-1877) gepasporteerd mil Ned.-Indie R. Jonkers.
- (25-9-1877) de dochter van wed. Blom, Johanna Adriana aan de Hoogt E870, brand in de woning van nevenbuur Adrianus BEERMAN.
- L. Vliegenthart, petroleum van Antwerpen per boot/spoor.
- (1-10-1877) locaal v.d. Horst, Groenmarkt en C. Bouwman c.s. (soire musicale).
- Adrianus Gerrit Vermeulen, 44, geb. Gorinchem, metselaar.
- lijst afgestene gelden schepelingen (juli 1877).
- (17-10-1877, gevangenis te Montfoort) gevangene Leentje LANGENDOEN, 18 nov. ontslagen.
- (13-10-1877) vrouw van ZWIETEN, bordeelhoudster (Jenneke van den Steenhoven wed. Johannes Morks, 76).

(envelop 6)
- (26-10-1877) H. van SWIETEN, Riedijk, dansmuziek.
- C. van Wijngaarden Pz te Papendrecht, Lombardstraat 705-706 (Huibert Boom, Slikveld)
- Adrianus Grootens, huisknecht en koetsier Van de Poll.
- tapper Antonie 't Hoen, Riedijk 11-13.
- (5-11-1877) Simon Bouman, agent van stoombooten.
- (Nieuw-Lekkerland 5-11-1877) overboord geslagen schipper Willem Hoegen, ca. 40 wonende Werkendam.
- afgestane gelden schepelingen.
- Antonie de Vries, vermist, 3e comp 1e bat 4 ref infanterie, zoon van Antonie en Johanna Stroes, geb. 9-6-1855 Dordrecht.
- gepasporteerd militair Ned-Indie L. Stout, Vest D820.
- Pieter Matijs van der MADE, geb. 4-10-1836, wonende te Chicago
- (23-11-1877) Willem de PRINS, koffijhuishouder, Wijnbrug C18, St.-Nicolaasfeest 5 en 6 dezer (café Chantant).
- J.H. van de Koppel (door politie aangehouden).
- Jan Christoffel van AS, 39, geb. Maurik, Hellingen.
- (28-11-1877 Celluaire gevangenis Dordrecht) Cornelis Uittenbogaard, gederterneerd in gevangenis.
- M.J. van der HOEK, Botgensstraat D388, gegageerde mil. Ned. Indie.
- Hendirk Moret.
- Johannes Helbers, bij Verlinden in het Tolbrugstraatje.
- Cornelia de BIE, geb. Gouda 31-11-1912, wed. Gerrit Koke, Dwarsgang C1292 (in brand geraakt door stoof).
- Frederik RACKWITZ, 1854 te Dordrecht.
- Dirkje Nederlof huisvr. Willem van ZWIETEN, Riedijk C318 (uiten van beledigde woorden tegen politie).<

Laatst gewijzigd: juni-sept. en december 2005