Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1881-1882


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3495 (over 1881), 3496 (over 1882)

Last updated : 13-11-2005

NB.
subs. = subsidiair (te vervangen door)
c.e. = cum expensis (met (eis van) kosten)

brieven aan de burgemeester 1881 (SAD 6-3495)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3495)
(envelop 1)

- (17-4-1880 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1880/1 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
J. Kroonen aannemer met kruisnet E 845/6
G. Mauritz Hzn particulier gr. vischacte B 322
S.C. de Jongh voor zijn zoon A.C. koopman gr. jagtacte A 295
H. de Roo scheepsslooper met kruisnet E 32
J. Boshamer visscher gr. vischacte C no. 302
G.J.H. de Roo voor zijn zoon H.B. particulier id. B no. 160
L.R. van Aardenne id id C no. 1024
H. Buikhuizen visscher id E no. 811
G. Krafft koopman id A no. 141
H. van Loon trasmolenaar met kruisnet E no. 745a
G. Verweij visscher gr. vischacte A no. 362
A. van den Heuvel id id A no. 362
A. van Trijffel particulier met kruisnet A no. 134
Ph.A. Beerentempfel schoenmaker met aalskorven A no. 361
H.P. de Kat van Hardinxveld commiss. in effecten gr. jagtacte en gr. vischacte B no. 142
J. de Jong schoenmaker gr. vischakte D no. 395
N.M. Lebret secr: stud:(?) gr. jagtacte E no. 727
D. de Bruijn arbeider met aalsfuiken E no. 946
Th. Schroots spekslager met kruisnet C. no. 96
L. Masion koopman gr. vischacte A no. 360
S.O. Weeland visscher id C no. 287
D.P. van der Pauw machinist id E no. 780
Jan Hendrik Rettel broodbakker id C no. 264
S.A. Göbel schoenmaker id C no. 45
P. Stam pakhuisknecht met aalskorven E no. 654
R. van der Wall off. artillerie gr. jagtacte E no. 1193/4
P.A. Bos aannemer id C no. 1243
J. Kipping tapper gr. vischacte D no. 1
H. in 't Veld landbouwer acte schieten schadelijk gevogelte
Z. Sandberg Azn. zeilmaker gr. jagtacte D no. 175
L. Saarloos landbouwer met kruisnet E no. 745
G. Krafft koopman gr. vischacte, gr. jagtacte A no. 141
J. Heijden Tarmond - gr. jagtacte C no. 173
J.A. Smits van Nieuwerkerk mil. commissaris met fleuren C. no. 1010
M.C. Boonen particulier met kruisnet E no. 1177
C.H. Sunderman koopman gr. vischacte D no. 431
C.H.C. Sunderman partiuclier idem D no. 480
N.A. de Joncheere id gr. jagtacte E no. 995
S.M.H. van Gijn koopman gr. vischacte E no. 741
A. Blussé van O.A. courantier gr. jagtacte C no. 1175
W.J.C. Verhage adj. ijker idem E no. 566n
H. Wenten gezagvoerder met werpnet C. 177
mr. A. Blussé courantier gr. jagtacte C. no .937
J.C. de Groot houtkooper idem E. no. 1
mr. C.M. Schram de Jong ambt. O.M. idem D. no. 888
E.L. Waterbeek kleerbleeker idem E no. 259
mr. J.A.Med. Hardt Aberson griffier idem E. no. 989
M. van der Kloet charticulier idem D no. 526
M. de Haas molenmaker met drijfnet E no. 774
wed. A. den Broeder winkelierster met steekhaam E no. 854
A. Stoffel Kes Jr. winkelier met kruisnet C no. 1197
J.A. Vos van Steenwijk particulier gr. jagtacte en gr. vischacte D no. 170
J. La Rivière Jzn. kantoorbediende met. steekhaam D. no 145
H.J.J. van Marle id met kruisnet D no. 731
B. de Court Onderwater particulier gr. jagtacte D. no. 171
A.C. van den Heuvel id id A. no. 368
K. ROodanus commissionair kl. vischakte C no. 93
G. Rees commissionair gr. jagtacte B. no. 318
H.J. Koopman fabrikant gr. vischacte A. no. 499
J.H. van der Hoek particulier gr. jagtacte C. no. 16
M.A. Rees koopman met schakels B. no. 318
P. Molendijk Czn. landbouwer met zegen E. no. 1030
A. van Velsen mazelaar met drijfaam D. no. 361
A.J. Bax particulier gr. jagtacte C. no. 979
N. Reus broobakker met kruisnet B. no. 53

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1880/1 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Naam Beroep Soort van vischtuig
B.J. Verkijk arbeider steekhaam
H. Rombout id id
P. Rombout id id
G. Bozuwa id id
Gerit Bozuwa id id
A. Spoor id id
C. Grootenboer id id
D. Tilgenkamp id id
A. Visser id id
F. van DIjl id id
B. Haksteen id id
L. Koster id id
J. Sparrenburg id id
F. Gooshouwer id id
H. Hemp id id
J. du Vijn id id
J. Stolk id dobbers
P. Ridderhof id aalschaar
J. Groeneveld id id
A.J. van der Want id id
D. Vink id id
J. Franken id id
A. Rittel id id
A. Versteeg id fleuren
C. Versteeg id id
K. Homburg id steekhaam
A. van de Weg id aalschaar
W. van der Waal id steekhaam
A.W. Sleeking Sr. id steekhaam
A.W. Sleeking Jr. id steekhaam
A. Mensen id id
L.J. Joosten id id
D. Boshoven arbeider steekhaam
G. Termeeris id aalschaar
B. van der Waal id steekhaam
J. Keurvorst id id
J. Snijders id aalschaar

- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (1-1-1811 attestatien de vita) C.A.F.J. van der Noordaa.
- (3-1-1881) A.J. Vervoort, Mariabornstraat Waalegang No. 740.
- (5-1-1811) stoomketel kleederbleekerij B.J. van Waard.
- (16-12-1880 reg. en Dom., sterfgevallen nagelaten onroerende goederen)
* Dirkje de Waal, overl. Dordrecht 13-2-1878
* Martinus Johannes Vliegenhart, overl. DOrdrecht 18-2-1878
* Obbe Obbes Faasen, overl. Vugt 22-5-1878
- (5-1-1881) Johannes Christiaan Bogaard, agent van politie
Dirk Johannes NOOT, 29 jaar, gegeag. onderoff. O.I. leger
nachtwaker Leendert Stam, 25 jr., gep. matroos
- (31-12-1880) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als:
Het Kilogram Rundvleesch 1, 00
" witbrood 0,25
" tarwebrood 0,20
" rijst 0,20
" gort 0,23
" zout 0,13
" boter 1,80
" groenezeep 0,38
" soda 0,10
de liter roode wijn 1,00
" gerstebier 0,09
" wijnazijn 0,0125
" bierazijn 0,06
" patentolie 0,36
" petroleum 0,12
de Hektoliter aardappelen 4,30
de 1000 kg steenkolen 7,60
de 1000 st. turven 6,00

- Hendrik Jan Bergman, hoofd van politie.
- (verkiezing 8-1-1881) Timmers Verhoeven (+).
- (10-1-1881) stoomketel olieslagerij L. van Loon Hz.
- (10-1-1881 Gorinchem) verpleegd krankz. J.H. Gorissen.
- stoomketel polder DE GRENSBLOK onder Dubbeldam (eigenaar H.R. van Elk te Dordrecht).
- (13-1-1881) T.J. Smits Jz.
- (12-1-1881) Dirk Johannes NOOT, terug uit Indie.
- (Hellevoetsluis 14-1-1881) zeemilicien H.G. Visser.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1880).
- (Goud en Zilver 22-1-1881) A.J. van der Weijden, koopman (overleden)
J. Moolekamp en P. Randwijk (gevestigd)
- (19-1-1881 gedrag) Salomon van Gelder, koopman en uitdrager, Wijngaardstraat C453.
- (27-1-1881) Nadat heden namiddag te ongeveer 6 uur door de agent van politie 3e klasse (nachtwaker) L. Stam aan mijne Bureau was kennis gegeven dat zeker Cornelis Kunst zich ongeveer een uur te voren door ophanging van het leven had beroofd heb ik onmiddellijk dienaangaande een onderzoek doen instellen waarbij is gebleken:
* dat Cornelis Kunst voornoemd iemand was die zeer veel misbruik van sterken drank maakte, echter in de laatsten tijd niet, omdat hij niets verdiende, hetgeen dan ook volgens verklaring van zijn huisvrouw het gevolg was dat hij ziekelijk scheen te zijn
* dat hij ruim 4 jaar met zijn tegenwoordige huisvrouw gehuwd was doch een zeer lastig humeur had hetgeen dikwers onaangenaamheden in het huishouden veroorzaakte en haar hedenmorgen zonder eenige aanleiding had vervloekt
* dat hij onlangs met zeker vrouw VAN DER ELST die aldaar in de buurt woont onaangenaamheden heeft gehad en dat hij die vrouw toen een klap met een tang heeft toegebragt tengevolge waarvan hij in den vorige week is gedagvaard om eerstdaags voor de regtbak alhier te verschinnen....etc
(bakker Knoop, Noordendijk; zich ipgehangen aan de deur van de bedstede)
(Cornelis Kunst, geb. Brakel 12-4-1829, woonede Singel E 1125, partic. loods)
- (24-1-1881) A.G. Pauw, Riedijkstraat 283, Dordrecht, 41 jr.
- (29-1-1881) sildij J. Zandman geb. Pheiffer.
- stoomketel fabriek van stoomwerktuigen P.L. Schram en Co.
- (uitgaven) Hoogere Burgerschool.
- Aart Eenhoorn, 24 jr., bakkerskn, agent van politie.
- (Rotterdam 4-2-1881) een dag per week orgel / P.J. Colard, Roode Zand 11.
- gasfabriek / gashouder kuipen.
- (12-2-1881) wed. C. Panhuijzen eigenlijk genaamd Anna Clara JUNG wed. van Heinrich Panhuijzen (verkoop door haar vervaardigde kunstbloemen- en fruit / vergunning loterij: 199 loten a 50 cent)
- (12-2-1881 gegoedheid aannemers) Jan Dubbelman, E 1965 + Gerrit Verduin.
- schroefboot Christina, van A. Blijdenstein en F.A. van Duijnen.

(envelop 2)
- raderboot Crescendo, van Van der Slik en Cie.
- (1-3-1881 buitenl. pasp.) Henri Francois Onderwater en Frans Adr. Onderwater.
- wed. J. van Bakel, vroedvrouw.
- (Eindhoven 1-3-1811) Philippus Klein.
- Joris Abraham Stevens.
- (opvoedeling Alkmaar) M.C. Lobrecht.
- (17-3-1881) Nadat heden afgeloopen nacht ten 12 uur door de politie was opgemerkt dat er brand was ontstaan in het pand D 212 aan de Prinsenstraat alhier, bewoond door den slager Arnoldus Maalens(?), oud 38 jaar, zijn onmiddellijk de bewoners van dat pand gewekt alsmede de bewoners van de belendende perceelen ...etc. (gebouw eigendom van D. Kruimel, Groenmarkt)
- (Noord Wolde 20-3-1881, patent) L. Leefman, Vriesland.
- (Dordrecht 31-3-1881) J.W.C. Scheublein.
- (4-4-1881) bewoner Varkenmarkt A320 firma Jan Engels (brief urinoir, vischafval Vischmarkt, ....Tissot)
- afgestane gelden schepelingen (Jan. 1881).
- J. de Lange, E251r, Muis van Holijstraat.
- tentoonstelling Lederindustrie Frankfort (met gedrukt tekst).
- schroefboot Alida Johanna, van L. Pulleman.
- (2-4-1881) Piebe Klazes van Boon.
- W.F. Scheffer, logement opziener te Buitenzorg (Java), met schip 'Alblasserdam' van Tjilatjap naar Dordrecht.
- (2-5-1881 buitenl. pasp.) Stephanus Cornelis van Dorssen.
- (29-4-1881) Hendrik Willem Schillemans, geb. Dordrecht 8-8-1848.
- (7-5-1881) mond- en klauwzeer aan mijn wij ende koeijen (Noordeweg naast het in aanbouw zijnde Cath. Kerkhof, wed. Willem van Tol, Toulonsepad / D. Kooijman)
- (Les Tramways de Dordrecht 11-5-1881 Brussel) dienstregeling tram.
- (14-5-1881) Heden voormiddag werd door J. Dorrenboom, horologiemaker aan de Voorstraat alhier woonachtig, aan mijn bureau kennis gegeven dat hij gisteren onverwachts in zijn been gebeten was door den geelkleurigen trekhond van den tangerijn J.M. van Dam woonachtig op de Vest nabij den Noorderbrug, tengevolge waarvan hij te huis komende het noodig had geacht geneeskundige hulp in te roepen. Dientengevolge heb ik de gemeentelijke veearts verzocht bedoelde hond in oogenshouw te nemen, wiens bevinding vervat is in nevensgaande rapport en op grond waarvan ik de eer heb U ED. A. in overweging te geven n.a.v...... hond steeds een muilkorf.
[met brief(!) van H.L. Ellerman d.d. 14-5-1881]

(envelop 3)
- overl. 11-5-1881 Christiaan van Heuren.
- brief E.S.H. van Bakel, teken. kadaster Dordrecht.
- (goud en zilver 21-5-1881) J. van Kessel, Voorstraat C106, overleden, weduwe Antoinetta Penders.
P.W. Ridderhof, C43 (overleden)
- (23-5-1881) Nadat heden aan mijn bureau was kennis gegeven dat er gisteren namiddag een kind in eene sloot aan den Noordendijk zou zijn verdronken heb ik onmiddellijk een onderzoek bevolen waaruit is gebleken: ...etc. (zoontje tuinman Hendrik van Noort)
- plaatsen schouwburgtent, Ollefen, Moor en Veltman (Jacq Kinsbergen, Groote Harmonie, Groningen)
- (27-5-1881) manspersoon te water Merwekade (Johannes Verwaard; ooggetuige Johannes Wilhelm van Schelt, lood en zinkwerker Nieuwstraat C1238)(brood in water geven, roeibootje met de voet van de kant duwen, te water geraakt)
- (aamplakbiljet H.R. van Elk) scheepvaart Mainz.
- (31-5-1881) Koning vn Zweden en Noorwegen (incognito per trein langs Dordrecht)
- signalement Nicolaas de Waal, geb. Dordrecht 17-2-1861.
- Hendrik Cornelis Kamermans, geb. Dordrecht 7-3-1813 en vrouw Antje Bagijn, geb. Charlois 22-11-1821.
- (3-6-1881) Riedijkshaven manspersoon verdronken / Cornelis Arnoldus Mahciel HENDRIKS, geb. Ruhrort 4-12-1865, stuurman sleepbootje LEIE, wonende Wijnstraat A54.
- (24-6-1811) Lambregt van Zanten, boekdrukker, Lange Breestraat D649.
- (30-6-1811) bakenmeester Johannes Martinus van Aken.
- (1-7-1881) brand metaalwarenfabr. D. Daamen, Vrieseweg.

(envelop 4)
- (9-7-1881) Nadat hedenmiddag tenongeveer 6 uur door Anna Kuipers, oud 48 jaar huisvrouw van Adrianus Wilhelmus Kuijpers, wonende Oortjesbleekje C 735 alhier, aan mijn Bureau was kenis gegeven dat zekere Frank de Jong, mede aldaar woonachtig, zich door ophanging van het leven zoude hebben beroofd....etc. (Frank Cornelis de Jong, geb. Dordrecht 1-12-1819, sjouwer, meesterknecht Jacob Vriesendorp)
- (Dordrecht 2-7-1881) brief A. Fortuin, schipper en koopman (ligplaats Aardappelmarkt tegen Knolhaven, havenmeester KIP, klacht ligplaats)
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1881).
- (16-7-1881) Ik heb de eer U Ed. Achtbare te berigten dat heden voormiddag tusschen 9 en 9 1/2 uur terwijl het onweder zich boven den stad ontlastte, de bliksem geslagen is in den houtzaagmolen HET HERT staande aan de Noordendijk E 115z (Cornelis Weber; schade niet groot; verzekerd voor f 7000).
- (19-7-1881) brief H. Boddingius, Knolhaven 357.
- (brief J. Naeff) muziek pontonniers.
- (26-7-1881, Armen Commission Mannheim) Johann van der Weijden, geb. Dordrecht 20-8-1847.
- Teunis Teubel, Stoofstraat.
- (ongeluk 27-8-1881) Maria Francina Kornelisse huisvr. Johan Philip RINGELING, Singel E 967a, haar 2 1/2 zoontje Johan Philip voor de deur harer woning gezet om aldaar met andere kinderen te spelen (in een sloot verdronken).

(envelop 5)
- intrekking Rijnschipperspatent.
- verschil gemeente Maastricht (28.390 zielen) ---- Dordrecht (27.551 zielen).
- (14-9-1881 ongeluk) Jan van den Bergh, geb. Zwijndrecht 20-4-1867, zoon van Pieter en Hendrika Droogendijk / scheepsjongen, veerbootje Dordrecht-Zwijndrecht, verdronken wal Blauwpoort.
- (17-9-1881) Op grond van nevensgaande verklaring van den heer gemeente-veearts, heb ik de eer U Ed. A. in overweging te geven in te trekken Uw besluit van den16 Mei jl. no 808 waarbij den tangarijn J.M. van Dam werd gelast dat zijn geelkleurigen trekhond steeds van een muilkorf moest zijn voorzien. De Commissaris van Politie [+ brief Ellerman 16-9-1881 met verzoek tot intrekking]
- sollicitanten Hoofdagent van Politie.
- (Dordrecht 28-9-1881) Naar aanleiding van ons onderhoud wensch ik U mede te deelen dat het gemeente belang dringend verbied om de bedoelde kanonnen ... aan de Merwekade te doen liggen, weshalve dat met het einde dezer maand zonder verzuim moeten zijn opgeruimd.
- (1-10-1881 buitenl. pasp.) Dillis Rees.
- (30-9-1881) Elisabeth de Bl..(?) huisvr. Johannes Goverden, Hooge Nieuwstraat A469, van de trap gevallen (overleden).
- (4-10-1881) S.H. van Zadelhoff, bedienaar van begrafenissen / lijk overbrengen Hendrik Waals, 26.8 jl alg begraafpl. 3e klasse -> R.C. begraafplaats.
- (9-10-1881) verzoekschrift wed E.H. MAHNE, koffijhuishoudster, Vlak A 456.
- lijst afgestene gelden schepelingen (Julij 1881).

(envelop 6)
- (18-10-1881) stukadoorsgezel Urban Heimuller, wegens bedelarij en landlooperij, niet te Dordt.
- Francois Joseph martinot, Voorstraat C10, naar Belgie vertrokken.
- (23-10-1881) gepasp. fuselier J. Nispeling.
- (24-10-1881) Cornelis Lodders, geb. Dordrecht 4-6-1812, schoenmaker, 20 jaar geleden naar Noordeloos (bij wed. Schouten), St Jacobsgesticht te Dordrecht, misbruik sterke srank, te Antwerpen uitbesteed.
- (26-10-1881) boterhandel.
- (Breda 28-10-1881) J. Keldermans, geb. 14-6-1854.
- (1-11-1881) Aart Eenhoorn, agent van politie.
- (3-11-1881) kol. mil. L. Stoel, Vest 820.
- (5-11-1881) Werd den 2e dezer door den Heer Mrd. Dr. H.J. de Graaf aan mijn bureau aangifte gedaan, dat hij in de namiddag van dien dag was aangevallen door den zwarte kroeshond van den tapper J. Kipping aan de Tolbrug alhier, en door den gemeenteveearts, na dien in oogenschouw te hebben genomen ...etc. (niet kwaadaardig).
... door H.F. Verheggen, kunstschilder, kennis gegeven, dat hij gisteren avond op straat was aangevallen door een hond die gebleken was den hiervoor bedoelde hond van Kipping te zijn, en ten gevolge waarvan een stuk uit zijn jas was gescheurd (onmiddellijk gemuilkorfd).
- (9-11-1881) kol. mil. J. Nispeling.
- (12-11-1881) uitleiding van vreemdelingen.
- (14-11-1881) schroefsl. boot De Hoop, van M. Keijser, veiligheidskleppen.
- brief M.J. Masion.
- overbrenging lijk alg. begr. Antonius Smits overl. 4-10-1881 / brief C. Smits, Spuiweg E 494.
- (22-10-1881 ZEEBRIEVEN) 213. 10-6-1874 Sephyr, A. Merijssen, bark
216. 12-6-1874 de Jonge Daniel, H. van der Wel, tjalk
- (23-11-1881 gegoedheid) Abraham van den Heuvel, vischhandelaar te Dordrecht + Willem Kooijman, vischhandelaar.
- (gedrukt) Provinciaal Blad Zuid-Holland no. 71 circulaire 15-11-1811
Dordrecht: C. de Bruijn, ingenieur, H. de Kiwit, opzichter, H. de Hoog, bakenmeester, L. de Graaf Dz, idem, S.G.W. van der Straaten, buitengw. opzichter, W.I.C. Chevalier, idem.
- ('s-Gravenhage 8-10-1881) Namens den Minister heb ik de eer U Ed te verzoeken aan het Departement van kolonien te willen mededeelen of welligt eenige der personen vermeldt op inliggende staat binnen de gemeente Dordrecht woonachtig zijn en casaque hun adresse willen opgeven.
O.a. L. Stam matroos 3e klas, C 842
J. van Dommelen, marinier 3e kl., C 1032
J. Peeman, matroos 3e kl, B 230
J. de Koning, matroos 3e kl, D 234
J. Koning, marinier 3e kl, E 447
- (buitenl. pasp. 1-12-1881) Wiebe van der Heide, Mozambique / Dirk Johannes Dubber, Mozambique.
- (5-12-1881 vennoot Nederl, Prinsengracht, Amsterdam) Anthonia Johanna de Koning.
- (13-12-1881 zeebrieven) tjalk Fidelle Famille, van E.J. Brouwer.
- (19-12-1881) tjalkschip Stad Dordrecht, van S.J. Orsel.
- wed. Hendriks, zuster van wed. A.C. Thielen geb. van den Muijzenberg te Rotterdam, Baan 25.
- (30-12-1881) Naar aanleiding der circulaire van zijne excellentie den Heer Minister van Justitie dd 31 Octo 1881 no 104 heb ik de eer U Ed Achtbare te berichten, dat bij vonnis dezer arrond. rechtbank van 23 dezer
* Govert Schouten, oud 27 jaren, van beroep arbeider, wonend ete Dordrecht ter zake vanhet zich in kennelijke staat van dronkenschap vertoonen op den openbare weg onder deze gemeente is veroordeeld tot eene geldboete van f 3 subsidiair 3 dagen gevangenisstraf.

Laatst gewijzegd: nov. 2005