Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven van Moritz Lobstein (1875-1945) (apotheker (proviser) te Oosterbeek) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195 kunstschilder Reinier Willem Kennedy
Inventarisnummer: 84 (brieven van Moritz Lobstein (1875-1945) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

 • (envelop; ontvangen 30 Nov. 1934; M. Lobstein, Badhuisweg 20, Oosterbeek (Arnhem))

  Den Heer R. Kennedy
  Stichting Vrederust
  Paviljoen II
  Bergen op Zoom


  M. Lobstein apotheker
  Oosterbeek

  Oosterbeek 18-11-'34

  Beste vriend!
  Gisteren werd ik opgebeld door
  iemand dien wij niet kennen de
  naam heb ik niet goed verstaan
  die heeft U ons maar eens op
  als gij ons eens schrijft.
  Hij zou vandaag U onze groeten
  overbrengen wat wel gebeurd zal
  zijn. Wij wonen hier nu al
  ruim tien jaar en in den
  Oosterbeek nog steeds mooi en
  genieten in de omstreken
  Zoo nu en dan horen wij nog
  wel eens wat van Dordrecht wat
  is dat toch een mooie stad met
  zijn prachtige rivier gezichten
  en zijn oude gevels; ik hoor dat

  er steeds bij gebouwd wordt en voords
  de kant van Dubbeldam uit; ik
  denk dat ik daar buiten den weg
  niet meer weten kon; ik ben er
  nog maar in enkel maal geweest
  nadat wij er vertrokken zijn.
  Wij hebben het beide erg druk
  mijn man met de apotheek zijn
  studies en zijn lessen; hij komt
  steeds tijd te kort ik met
  mijn maatschappelijk werk als
  je daar in komt krijgt ge steeds
  meer werk; Oosterbeek is nog
  al uitgebreid en ik fiets
  niet meer dus moet alles beloopen
  en dus steeds hoog laag, dat
  valt niet mee; hoewel ik het
  en prettig werk vind en het
  graag die, je leert zoo heel
  wat menschen kennen

  En nu wel mijn man nog wat een
  U schrijven hij is net van zijn lesgeven
  thuis gekomen. Houdt U zich
  maar goed. Vriendelijke groeten
  van H.A. Lobstein-v.d. Bovenkamp

  Waarde vriend Kennedy!
  Het was voor ons een groote verrassing te hooren
  dat het je goed gaat. Sinds ...ing(?) dat hebben we
  elkaar uit het oog verloren, veel is er gebeurd zedert
  dien tijd en met de kunst gaat het thans zeer slecht.
  We leven nog steeds in alle kalmte verder in
  Oosterbeek. In Arnhem heb ik een werkkring als
  apotheker; de kiek van dat gebouw gaat hierbij. Op een
  andere kiek zie je mij te middens van 2 assistenten en
  op een derde kiek zie je mijn vrouw en mij in gezelschap
  v van haar broer en diens vrouw. Eindelijk stuur ik nog
  een kiekje dat een jaar of vier geleden in Katwijk op den
  boulevard is gemaakt. De Heer Mension woont thans
  geensioneerd ergens in Arnhem ik zal probeeren zijn
  adres te vinden.

  Mat hartelijke groeten
  inmiddels M. Lobstein

  (M. Lobstein, Badhuisweg 20 Oosterbeek, Provisor Apotheek (Brandsma) Apeldoornscheweg, Arnhem


 • (M. Lobstein, apotheker met twee assistentes, ca 1934)

  (M. Lobstein, apotheker met vrouw, haar broer en schoonzuster, ca 1934)

  (M. Lobstein in Katwijk aan de Boulevard, ca 1930)

  (apotheek van M. Lobstein ite Arnhem, ca 1934)

 • (brief/envelop; ontvangen 28 Dec. 1934 (vrijdagmiddag)

  Den Heer R. Kennedy
  Vrederust
  Paviljoen II
  Bergen op Zoom


  Lobstein Oosterbeek

  Oostebeek Kerstavond, 25 Dec. 1934

  Waarde vriend Kennedy,
  We hebben uw brief van 2 dezer met belangstelling
  gelezen en de zeer uitvoerige beschrijving der
  gebeurtenis met aandacht gevolgd. Onze
  conclusie is dat er slechts één manier is om ontsla-
  gen te worden van de knellende banden die u hinderen
  En deze manier kan alleen hierin bestaan, dat ge uw
  eigen lotsbedeeling als een klein onderdeel leert zie
  van de zee van ellende, die de levenden op deze

  kleine planeet teistert. Wanneer je dan er in
  geslaagd zult zijn je eigen geval te rangeeren is
  het groote menschenlot, zul je bij de uitvoering van
  eigen werk en in de gesprekken je eigen geval minder
  op den voorgrond leeren plaatsen en er voorloopig geheel
  over zwijgen. Zoodra uw omgeving merkt, dat verbitte-
  ring plaats maakt voor waardering van al de groote
  dingen in dit leven, zullen ze je ongetwijfeld wel andere
  oogen leven bezien en je rijp oordeelen voor de vrijheid

  Niemand onzes is het gegeven, bij een incident
  langer dan gewenscht is stil te staan. Er zijn
  tallooze menschen geweest die midden in hun geluk plotseling
  neergeplogt zijn in de zwartste ellende; sommigen
  werden galeislaven, anderen met schande en armoede
  overladen. Ons lot is bijzaak, hoofdzaak is, wie
  we zijn en hoe we blijven. Volg onze raad en
  kracht objectief te worden, alsof je als toeschouwer
  naast je eigen lot stond. Dat is de beste Kerstgroet
  die we je kunnen zenden. Velen onzes werken als

  paarden en nochtans sterven ze als naamloozen. Tot
  nog toe had het werk je naam begunstigd; kracht
  thans weer te leeren tot de produktiviteit van
  weleer. Moge het nieuwe jaar 1935 dezen
  wensch vervullen.

  Hartelijke groten van Lobstein & vrouw


 • (brief/envelop; ontvangen 28 Julij 1936, afgen. 27 Julij, 3 postzegels van 6 cents)

  Den Wel Ed. Heer R. Kennedy
  Kunstschilder
  Bergen op Zoom
  Vrederust Pav. II


  M. Lobstein, Oosterbeek

  Oosterbeek, 27 Juli '36

  Waarde vriend Kennedy,
  Ik heb nog al lang gewacht met het beantwoorden van je
  laatsten brief, die zooals gewoonlijk goed gedocumenteerd is
  Het is heel lastig voor mij om in te gaan op de daarin opgeworpen
  kwesties en dat is één van de redenen waarom ik gewacht heb.
  Een andere kwestie is van huishoudelijken aard. Ik zou je namelijk
  wel eens van tijd tot tijd een kleinigheid willen sturen - als
  versnapering - maar ik weet niet hoe dat met jullie administratie
  geregeld wordt. Leifst zou iok een klein geldbedrag sturen
  Zou je daarover eens wet de administratie willen praten en mij
  daarover inlichten? Ik ben in april in Dordt geweest waar

  ik in den Kusntkring een lezing hield. Ik zag er allerlei
  van ouds bekende gezichten: Cas van Son, Dr. Romijn, Dr. Cahen
  Teije de Jong, Kapellhoff, Kloos, Adamse
  enz. Bij die gelegenheid
  heb ik ook een werk van je gezien: pompoenbladeren en ranken
  in een bleekgroenen toon, strak en ferm geteekend, met goede
  planverdeeling. Is dit werk van den jongensten tijd? Het gaat
  ons beiden zeer goed, hoewel we natuurlijk gebukt gaan onder den
  druk van dezen zorgelijken tijd. We hopen dat het werk dat je
  thans op touw gezet hebt, succes en wardering mogt vinden
  en we houden ons aanbevolen voor mededeelingen

  Hartelijke groeten van
  Lobstein en vrouw


 • (brief; ontvangen 20 Aug. 1936 postcheque groot 3 gulden; geantw. 20 Aug.)

  M. Lobstein, Oosterbeek

  Den Heer R.W. Kennedy
  Kunstschilder
  Stichting Vrederust
  Paviljoen II
  Bergen Op Zoom
  (Adres van wn Br. Kleinjan te Amsterdam, Pedalogisch-Instituut Vossiusstraat 56))


  Oosterbeek 19 Aug. '36

  Waarde vriend Kennedy
  Je zult je nog wel herinneren dat we indertijd Hongaarsche
  pleegkinderen gedurende een half jaar bij ons thuis hebben
  gehad. Over een dag of tien gaan we die kinderen die inmiddels
  al moeders geworden zijn, eens opzoeken. Van onze reis zullen
  we nog wel eens een kaart sturen. De toestand die je
  ons schetst heeft onze volle aandacht en deernis. Het is
  echter moeilijk om uit den put te komen als niet ook van binnen
  uit
  zekere krachten toegang tot ons gemoed krijgen. Tot
  zoolang ik zul je geduld moeten hebben. Ik stuur hierbij de
  beloofd cheque die je op het postkantoor kunt omwisselen
  Hartel. groeten, van Lobstein


 • (brief; ontvangen 5 Febr. 1937 vrijdagmorgen met postcheque groot 2,50 gulden)

  M. Lobstein, Oosterbeek

  Den Heer R.W. Kennedy
  Kunstschilder
  Stichting Vrederust
  Paviljoen II
  Bergen Op Zoom


  Oosterbeek, 2 Februari

  Dank voor je uitvoerig schrijven van voor 14 dagen.
  Tengvolge van de influenza heb ik het in mijn apotheek zeer
  druk, zoodat ik moet volstaan met deze kleine correspon-
  dentie, waaraan ik bijgaande cheque à f 2,50 toevoeg
  waarvoor je wel het een of ander gewenscht artikel zult
  willen aanschaffen - het is waar dat onze medededelingen
  over de Hongaarsche reis niet gegeven zijn; dit is en
  onderwerp dat ik graag eens zou willen utispinnen. We hebben
  onze voormalige pleegdochter in den kring harer familieleden

  weergezien; het was een ontroerende ontmoeting. Boedapest
  is niet zoo mooi als men beweert; wel heeft de stad een schitterende
  ligging, maar de bouwwijze is er niet zoo imposant en de bevolking
  is er arm. Prachtig daarentegen is Wenen met zijn 18e eeuwsche
  monumenten uit de dagen van Maria Theresia. Doch Praag
  met zijn middeleeuwsche karakter spant de kroon; hier is alles
  levende herinnering. Onze tocht per autobus ging 2 keer door
  Zuid-Duitschland en Midden Duitschland; ook dit gebied
  is zeer interessant. Cas van Son te Dordt is dezer dagen
  70 jaar geworden; hij is een krasse grijsaard.

  Hartelijke groeten van
  Lobstein en vrouw


 • (envelop; ontvangen 7 Dec. 1937, met postcheque, groot f 2,50, afgez. 5 Dec. 1937)
  Den WelEd. Heer R.W. Kennedy
  Paviljoen II
  Vrederust
  Bergen op Zoom


  Afz: M. Lobstein, Oosterbeek

  Oosterbeek, 5 December 1937

  Waarde vriend Kennedy,
  Ongemerkt is door onze drukke dagen heen de winter
  wederom aangebroken met zijn gelukkig lange avonden
  dioe tijd geven voor studie en nadenken. Ik denk thans
  weer aan je laatste schrijven dat ik nog niet beantwoordde
  vandaar dat ik er nu toe kom de correspondentie te
  hervatten. Ik kreeg uit je brief den indruk dat de
  langste periode van je verblijf in Vrederust achter den
  rug is. Nog eenigen tijd van zelfbeheersching en
  geduld zal er nodig zijn, voor men je geschikt zal achten
  om wederom in de samenleving te treden als medewerker
  en medeburger. Ik heb wel eens gedacht hoe het zou
  moeten gaan als het zoover gekomen mocht zijn. Tegenover
  het geluk van je vrijheid zou dan de strijd komen voor het
  dagelijksch brood - geen kleinigheid in dezen tijd nu
  tienduizende volwaardige werkkrachten tevergeefs
  uitzien naar werk en brood. Met de schilderkunst is het
  niets gedaan op 't oogenblik; de schilderijen blijken onver
  koopbaar; het publiek gaat alleen in op den aankoop van
  prulletjes van f 5-f 10. Het is beschamend hoeveel artisten
  er tegenwoordig leuren aan huisdeuren met hun werk; ze
  komen bij mij in de apotheek en ik kan toch ook niet alles kopen
  wat men voor een prikje aanbiedt. Laatst had ik nog een

  schilder uit Hilversum de heer Stutterheim, wiens
  zuster indertijd getrouwd was met den commissaris van politie
  in Dordrecht. Hij had het er maar opgewaagd van
  Hilversum naar Arnhem te komen met stukjes die indertijd
  op tentoonstellingen geexposeerd waren. Het is zeer verdienste
  lijk werk, maar niet meer nieuwen stijl, zoodat het publiek
  er niet meer op in wil gaan. Om hem aan reisgeld te helpen
  heb ik een dier stukjes gekocht, maar ik schaam me nog voor
  het lage bedrag dat ik hem bood. Nu hangt het te pronken
  in onze huiskamer te midden van andere schilderijen.
  Deze vriend heeft behalve zijn kunst ook nog een vrouw en een dochter; hoe die aan de kost komen weet ik niet.
  In Dordt is het ook niets meer gedaan. "Pictura" houdt
  nog van tijd tot tijd exposities, maar ik geloof niet dat er
  veel verkocht wordt. De architecten der nieuwe
  zakelijkheid verbieden schilderijen aan de wand;
  die wand moet een effen belicht vlak zijn met licht
  spelingen maar zonder picturale of romantische afleidingen.
  Zoo spant alles tegen de schilderkunst samen die een
  tijdperk van verval tegemoet gaat.
  Wij hebben dit jaar in een reisgezelschap een goed
  koope maar mooie reis naar Italië gemaakt. We zagen
  Turijn, Pisa, Rome, Napels, Capri, Herculanum en
  Pompjeje en de Vesuvius-krater. De reis had veel bezwaren
  vanwege het gezelschap, maar daar stond tegenover dat de

  Kosten gering waren. Rome vooral was de reis dubbel
  waard we zagen de oude monumenten, de prachtige kerken
  van Sa. Maria Maggiore, Sa. Maria in Cosmedin,
  Sa. Jan van Lateraan, Sa. Maria Dell'Angeli, S. Pietes in Vincoli, Sa. Paolo
  fuori le Muri, het Forum, de Romenische ruines en de
  catacomben In de buurt van Rome, in Tivoli, bezochten wij
  de villa d'Este met haar wonderbaarlijke waterwerken.
  De sfeer van dit land in onbeschrijfelijk, de menschen echter
  zijn arm en ondergaan den druk van het fascisme. Wij
  werden als Hollanders buitengwoon vriendelijk ontvan-
  gen als we aan de stations maar zeiden "Comitiva
  olandese" dan lieten de portiers ons door zonder
  naar onze kaartjes te vragen. De heele reis heen en terug -
  ongeveer 2000 km - 2e klasse, kostte slechts f 12 per man !
  Mijn vrouw was zeer opgetogen over al wat ze te zien kreeg;
  alleen kon zij minder goed tegen de oliespijsen en de spaghetti
  jammer genoeg hebben we Florence niet meer kunnen bezoeken
  Wij wijn nog wel een morgen in Pisa geweest en bezochten opnieuw
  het Battisteris, de kathedraal en den scheeven toren, alles
  wonderwerker van marmer.
  Ik moet nu eindigen en wensch je inmiddels
  een genoeglijke Kersttijd. Voor bijgaande cheque
  wil je misschien wel eenigte versnaperingen kopen.

  Hartelijke groeten
  van Lobstein en vrouw


 • (envelop; ontvangen 14 Dec. 1938 (Woensdag) inhoudende een post-cheque fl. 2,50)

  Den Wel. Ed. Heer R.W. Kennedy
  Kunstschilder
  "Vrederust" Paviljoen II
  Bergen op Zoom


  M. Lobstein, Oosterbeek

  Oosterbeek, 11 December '38
  M. Lobstein
  Waarde vriend Kennedy,
  Ik heb al zoo dikwijls het plan gehad je te schrijven
  maar telkens heb ik het weer uitgesteld om redenen die je
  wel zult begrijpen. Ik zie namelijk geen kans op al de vragen
  die je stelt een bevredigende oplossing te vinden en dan is
  het moeilijk de correspondentie voort te zetten. Maar de
  Kersttijd nadert en ik zou het mijzelf tot een verwijt maken
  als ik je ook deze plechtige dagen zonder eenig bericht liet.
  Ik veroorloof mij een kleine cheque fl. 2,50 in te sluiten, die je uit
  oude vriendschap wel zult willen accepteren terwille van
  dagelijksche behoeften. De bedoeling zul je wel begrijpen en
  voor lief nemen. Ik zou het hierbij kunnen laten; ik bedoel dat
  ik zou kunnen volstaan met de mededeeling dat het ons beiden
  zeer goed gaat ondanks de spanning dezer tijden en dat weder
  beste verwachting uitspreken voor je gezondheid. Ik wil je echter
  niet verbergen dat we in dit najaar een reis naar Italie hebben
  gemaakt die mij voorkomt als een kruistocht en die mij een
  soort levensvervulling heeft gegeven. We zijn met een reiswagen
  uit Zwitserland afgereisd, dwars over de Alpenpassen naar

  St. Moritz en Pontrersina langs de indrukwekkende
  gletschers der Berninagroep. Onze eerste stad in Italie was
  Tirono, midden in het bergland. Vandaar trok onze groep (we
  waren met 18 Hollanders) naar Madonna di Campligio en
  verder naar Riva aan het Gardameer, een stad met ...schelijken
  gloed en suubtropischen plantengroei. Vandaar naar Gerdine
  naar verona de stad van Romeo en Julia. Het is een prachtstad met
  allerlei stijlen vanwege haar hoogen ouderdom. Men vindt er
  tal van Romeinsche oudheden, Romaansche kerken, veel Gothische bouw-
  werken en prachtige Renaissancepaleizen. Vandaar naar Bologna
  de oude universiteitsstad met tal van herinneringen uit den tijd
  tuschen Welfen en Ghibellijnen. Daarna naar Florence waar
  we 3 dagen doorbrachten, verschilende musa o.a. Uffizi
  palazzo Pitti, Barghello werden bezocht evenals de graftombe
  van de Medici met werken van Michel Angelo. Vandaar naar
  San Gimigviano en Siena met zijn prachtige paleizen en kerken
  Daarna naar Auisi en vervolgens naar Perugia de odue stad
  der Etrusken. In Rimini bereikten we de kust der Adriatische
  Zee en trokken verovlgens naar Ravenna, de stad van den
  Gothenboring Theodorik, met prachtige mozaikversieringen
  uit den Byzantischen tijd. Toen naar Pavia met de prachtige

  kerk van den H. Antonius en eindelijk naar Venetië waar
  we die dagen bleven. Vervolgens naar de Dolomieten
  en wel naar Cortina d'Ampezzo en vandaar over de Dolomieten
  straat naar Bozen en Meran. Vandaar over de bergpassen
  naar Davos, Ragaz, Zürich, weer naar Basel. De heele reis
  duurde 17 dagen zoodat het wel een beetje erg vlug ging
  In ons gezelschap was ook de directeur der Tilburgsche academie
  de Heer Bourgonjon, voormalig bestuurdlid van Arti. het
  was een heerlijke reis, we genieten er nog elken dag van.
  En nu ga ik eindigen. We wenschen van harte goede dagen
  in dit donker jaargetij en blijven als steeds

  fas
  Lobstein en vrouw


 • (envelop; ontvangen 19 Aug. 1939; inhoudende een postcheque 5,40 gld (uitgenomen))

  Den Heer R.W. Kennedy
  Stichting "Vrederust" Paviljoen II
  Bergen op Zoom


  M. Lobstein, Oosterbeek

  Oosterbeek 17 Aug.

  Waarde vriend Kennedy,
  In het bezit van het brief van 6 Aug. ga ik thans
  antwoorden en begin met de toezending van bijgaande
  cheque, die je in staat zal stellen je schuld af te
  doen. - We zijn dit jaar niet op reis gegaan, wegens
  de dreigende oorlogscrisis. Alleen zijn mijn vrouw
  en ik naar Barchem geweest, war ik een voordracht
  moest houden bij de Woodbrookers over "Levenstroom
  en levensopbouw". Onder de aanwzige was ook de
  psychiater Dr. Schotman, die vroeger in China is
  geweest en over dat land een paar mooie boeken heeft
  geschreven. Ook was er onze oude vriend Dr. Wijnands
  Franken
  en een journalist Dr. H. Krekel. Een
  buurmeisje van ons is als padvindster met ongeveer
  100 Hollandsche meisjes naar Hongarije gegaan waar
  bij Boedapoest een kamp was ingericht. Zij moesten o.a.
  defileeren voor den staatspresident Horty. Wij hadden
  een pakje meegegeven voor onze vroegeren huisgenooten
  Rozi Repay, die in 1919 na den oorlog met andere half
  verhongerde Hongaarsche kinderen naar Holland is
  gestuurd en toen een half jaar bij ons thuis is geweest.

  Zij is sinds 10 jaar getrouwd met een Hongaar
  die Vitez Asztalos Karolyve heet en die
  woont in Böszörmengi utra 13-15 II etage 6. Hij
  is ingenieur en heeft zicht tijdens den orlog onderscheiden
  zoodat hij nu den titel heeft van Vitez, wat "held"
  beteektn. van tijd tot tijd stuur ik hem Hollandsche
  postzegels want hij is een verzamelaar.
  In ons leven gebeurt anders windig bijzonders. Er
  komen menschen in onzen kring en anderen verdwijnen
  vooral door sterfte. Wij zijn ongemerkt een dagje ouder
  geworden; mijn vrouw heeft twee broers die als over de
  zeventig zijn. Wat is het leven? Een eindje kaars, zegt
  Shakepeare, dat snel opbrandt. Sterren strelen in
  den nacht en wij begrijpen het niet. Ruzie en onvrede
  tusschen menschen en volkeren. Toch houden wij ons allen
  overtuigd dat over en in het leven een mysterie zweeft
  een liefdesgeheim dat wij moeten leeren ontraadselen
  Daarom is het beter niet naar het "waarom" te vragen
  maar dapper door te gaan met de opdrachten van
  elken dag. Moge de kunst ook je eigen leven bezielen.
  Mat hartelijke groeten van ons beiden

  Lobstein
  Hartelijke groeten aan vriend Heuvels!


 • (envelop; ontvangen 19 April 1942; geantwoord 25 april '42)

  Den Wel Ed. Heer R. Kennedy
  kunstschilder
  Santorium Vrederust
  Bergen op Zoom


  Lobstein, Oosterbeek

  (Catalogus van mijn Tentoonstelling gehouden in Pictura te Dordrecht van 22 Mei-2 Juni 1937)

  Oosterbeek 8 April '42
  Waarde vriend Kennedy,
  Zooeven ontving ik je brief 1839 van 6 dezer. Reeds
  sedert langer tijd was het mijn plan je brieven van den
  laatsten tijd te beantwoorden maar eerlijk gezegd zijn
  mijn woorden in de pen blijven steken. Er gebeurt zoo
  veel om ons heen en met ons zelven, dat het moeite kost zich
  in de zorgen van anderen te steken. Toch doe ik dat wel en
  met mijn vrouw en zooveel andere vrienden zijn we zeer
  begaan met je lot. Je zult echter in overweging moeten houden
  dat een gedwongen verblijf in onze levensomstandigheden niet meer
  een zeldzaamheid is, ik zou je namen kunnen noemen van beroemde
  Nederlanders, die thans zulk een gedwongen verblijf moesten aan
  vaarden en al is dat een troost voor je eigen toestand, het
  kan je toch doen zien dat vrijheid een goed is van verganke-
  lijke waarde, dat onder omstandigheden geheel verloren
  kan gaan. Je zult je herinneren dat in 1567 de edelen
  ui t de Nederlanden in optocht naar het paleis van de land-
  voogdes Margaretha
  trokken om een smeekschrift aan te beiden
  waarin werd aangedrongen, op persoonlijke vrijheid, vrijheid van
  godsdienstige overtuiging enz. Bekent is het woord van een
  raadsman van de landvoogdes: Ce ne sont que des queux
  De edelen beschouwen dit schimpwoord als een eer en op de

  door hen opgedragen penningen lieten zij graveeren den koning
  trouw tot aan den bedelnap (jusqua la besace) Het is
  goed aan dien tijd te herinneren, nu soorsgelijke
  demonstarties zich ook thans schijnen te hebben voorgedaan
  Ik beschouw de Duitschers als beste brave menschen, met
  wie men zeer goed kan omgaan - in vredestijd. Maar eens
  moet de vrede weer komen en dan hopen wij weer met hen te
  kunnen omgaan als goede vrienden, die hun als het noodig is
  in 't belang van de vriendschap - evan hooger belang en -
  de waarheid te mogen zeggen. Zoolang echter de gemoederen
  oververhit zijn, doen bij beter te zwijgen er te berusten,
  hopende op betere tijden. En zoo moge het je ook zelf vergaan
  Eens komt de tijd ook van he eigen bevrijding en alle menschen
  zullen elkander dan weer broederlijk gezind zijn.
  Hier on Oosterbeek is sinds eenige jaren als predikant bij
  de Gereformeerde gemeente werkzaam Dr. H. van de Weg
  Hij is een Dordtenaar en de zoon uit de meubelzaak van
  Sterk van de Weg, die naar ik meen in de Wijnstraat
  gevestigd was. Hij heeft als legerpredikant dienst gedaan
  aan de Grebbelinie en heeft daar een van de heftigste
  gevechten van dezer oorlog meegemaakt.
  Wij hopen dat de Cultuurkamer die zoozeer gesteld is op de
  toetreding van nieuwe leden je gebaar zal weten te appreci
  eren en je de middelen zal zenden tot vreedzamen en op
  bouwende schildersarbeid.
  Wij leven hier rustig verder tre midden van vrienden en
  kennissen. Alleen worden wij een dagje ouder, we zijn nog

  wel niet grijs, maar dragen toch de merktekenen van den
  levensavond. Zooals je weet ben ik sinds eenige maanden
  rustend burger; dat beteekend voor ons een heele hap uit den
  schotel, maar aangezien thans iedereen tot zuinigheid wordt
  gedrongen, dragen wij ons lot vrij gemakkelijk.
  Onze pupil Dr. Daan van Kammen, de zoon van wijlen
  Dr. E. van Kammen is thans alweer 1 1/2 jaar getrouwd en
  vader van een fikschen zoon. Hij is gestichts-arts aan het
  sanatorium voor longlijders Zonnegloren in Soest.
  Er is thans weinig meer dat ons aan Dordt bindt. De
  oude vrienden zijn er nog wel maar de meeste Dordtenaren
  zijn ons onbekend. Dr. Oskar Cahen is ontslagen als arts wegens
  zijn Joodsche afstamming, Dr. Romijn is van zijn zware ziekte
  hersteld en Kappelhoff staat nog midden in de praktijk.
  Dordt moet geweldig veranderd zijn. De odue stad is aan 't
  afsterven en bij Chrispijn en aan den Reeweg is een nieuwe stad
  verrezen, helaas niet zoo oi en karakteristiek als de oude.
  En nu ga ik mijn praatje weer eens beeindigen. Schrijf
  nog maar eens van tijd tot tijd dat onderhoudt
  de vriendschap

  Hartelijke groeten inmiddels van
  Lobstein


 • Oosterbeek 6-8-'45

  Beste Heer Kennedy

  Uw kaart heb ik ontvangen en nu
  moet ik U tot mijn groot leedwezen
  melden, het ontstellende bericht, dat
  mijn lieve man 30 Januari overleden
  is. Hij was sedert 18 Mei '43 ondergedoken
  had het best - was gezond. Nu heeft hij 29 Januari j.l. een asthma
  aanval gehad, die hem van mij
  weg nam. U die hem zoo goed
  gekend heeft, kan beseffen wat
  dat voor mij is. Hij is gelukkig in
  vrijheid gestorven, dat heeft hij
  mee kunnen maken, maar helaas
  zo kort. Uit uw schrijven merk
  ik dat Uw gezondheid goed is.
  Houdt U zich maar flink houdt
  U zich maar rustig aan Uw schilderen.

  Hartelijke groeten van
  Uw H.A. Lobstein-van den Bovenkamp
 • Laatst gewijzigd: februari 2020.