Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven van Willy Sluiter aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195 kunstschilder Reinier Willem Kennedy
Inventarisnummer: 75 (brieven van Willy Sluiter aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

 • (envelop, 's-Gravenhage 10-V-1928'; 'postzegels rechts boven in den hoek vlugge verzending')

  Willy Sluiter Marlotlaan 1 den Haag

  Den heer R. Kennedy
  Vrederust Paviljoen II
  Bergen op Zoom


  Waarde Heer Kennedy,
  Uw schrijven van 27 April ontving
  ik bij mijn thuiskomst uit Venetië. Vandaar
  dat ik U niet eerder antwoordde.
  Ik heb zeer met U te doen en begrijp volkomen
  hoe ellendig U het vindt, Ik betwijfel echter niet
  waar U uw zaak in handen van Mr. Salomonson
  hebt gegeven, en alles gedaan zal worden wat er te
  doen zal zijn en nu het alweer weer paar weken verder
  is, zal dit ook zeker wel geschied zijn.
  In alle geval kan niemand meer voor U
  doen dan een Uwer collega's.
  Ik wensch U van harte spoedig uw vrijheid toe
  en hoop nog eens te hooren hoe de zaken
  staan. Ik zelf zal ook aan den heer
  Mr. Salomonson
  schrijven.

  met beste groeten,
  Willy Sluiter
  voorzitter van het schilders Genootschap Pulchri, den Haag
  10 Mei 1928


 • (briefkaart; 10-9-1929)

  Den Heer Kennedy
  Stichting Vrederust
  Bergen op Zoom


  Waarde Heer Kennedy
  Uw brief heb ik ontvangen en heb draa(?)
  aanleiding daarvan aan Mr. v. Drooge geschreven
  Dit is de enige manier voor mij iom iets voor u te kunnen doen

  Groeten Willy Sluiter
  10 Sept. 1929
  Den Haag


 • (brief; envelop, 3 Jan 1931, geantw. 6 Jan en 10 Jan. 1931)

  Den Heer R.W. Kennedie
  Paviljoen II
  Inrichting Vrederust
  Bergen op Zoom

  (Brief vervolg J. Mension ... Febr 1932)
  (Willy Sluiter, Marlot, Den Haag)


  Den Haag, 3 Jan. 1931

  Waarde Heer Kennedy,
  Dank voor Uw Schrijven van 23 Dec. '30
  Ik hoop van harte dat 1931 U de lang
  gewenschte vrijheid van beweging zal geven
  Wij buitenstaanders kunnen daar niets
  aan doen, zoolang de medici oordeelen
  dat voor uw gestel beter is, zou ik daar
  zeker in berusten - zooveel te eerder bereikt
  U uw doel - Ik begrijp volkomen dat het U
  zwaat valt dat anderen over uw zaken
  gaan, doch U moet vooral niet 't gevoel
  hebben dat men dit doet om U te plagen
  of te hinderen, integendeel ik ben overtuigd
  dat het met de beste bedoelingen geschiedt en
  zoowel de Burgemeester, als uw familieleden
  en vrienden het beste met U voor hebben.
  het is een quesite van tijd en geduld, en U moet
  de lichtkanten willen zien - Die lichtkant
  zijn uw werken.
  U kunt werken als u wilt en zooals de
  heer Wolbers mij nog heden zei, indien U
  behoefte hebt aan materiaal, hebt U 't maar
  aan hem te zeggen en U krijgt het

  Ik was op de receptie van Roland Larij in
  Pictura - het was zeer geanimeerd en
  Larij zelf verander om zoo te zeggen niets
  Ik had nooit gedacht dat hij zoo kras was
  Door bemiddeling van u broer krijgen wij geregeld
  werk van U voor de tentoonstellingen - Pulchri
  aan het bezwaar dat op deze wijze wel eens
  een werk geexposeerd wordt dat reeds - Pulchri
  op de een of andere tentoonstelling werd getoond
  hebben wij in zooverre tegemoetgekomen dat wij
  in dit speciale geval voor U een uitzondering
  zullen maken. Dus ook op dat gebied wordt
  goed voor u gezorgd - Dat er weinig verkocht
  wordt is een gevolg van de slechte finantieele
  toestand over de heele wereld waar alle
  schilders de dupe van zijn.
  Ook daar moeten zij in berusten -
  Dat uw zaken en belangen als ook uw bezit
  wordt verwaarloosd, zooals uw schrijft is werkelijk
  niet waar - Dat moet U uit 't hoofd zetten.

  Met vriendelijke groeten,
  Willy Sluiter


 • (envelop, ontvangen 12 Jan. 1943; geantwoord 12 Jan. 1943; 'Help onze industrie aan grondstoffen lever afval in')

  Den heer R. Kennedy, kunstschilder
  Stichting Vrederust
  Bergen op Zoom

  (Willy Sluiter, Marlot, Den Haag)

  Den Haag Marlotlaan I
  10 Jan. 1943

  Waarde Kennedy,
  Van Mevrouw de Kok-Poertelhausen, Gr. Markt
  kreeg ik onlangs een schrijven, waarin ze mij mededeelde
  dat ge behoefte had aan schildermateriaal
  Wiolt ge mij eens opegven wat ge zoudt willen hebben
  dan zal ik zorgen dat ge dit krijgt.
  Ik kan van het steuncomite voor Nederlandsche
  Beeldend kunstenaars geld daarvoor krijgen
  Zijt ge lid van de Kultuurkamer?
  Dit is tegenwoordig nodig om linnen te krijgen
  allen verf en zoo kan men zoo ook krijgen, zonder lid van die
  kultuurkamer te zijn - Dit is de nieuwe orde.
  Wees maar blij dat je in Bergen op Zoom daar niets
  mee te maken hebt!
  Het lastige is dat zij die geen lid van de kultuurkamer
  zijn niet mogen exposeeren en niet mogen verkoopen.
  Schrijf dus als ge nog niet zijt toegetreden, een briefje aan
  de "Nederlandsche Kultuurkamer", 2e v.d. Boschstraat 44 Den Haag
  dat ge als lid wenscht toe te treden, dan is de zak in orde.
  Ik ben namelijk bang dat ik anders geen schilderlinnen kan
  krijgen - Geef mij dus even op wat ge graag zoudt hebben
  dan zal ik het prettig vinden hiervoor te kunnen
  zorgen - en schrijf me dan tevens wat ge met die
  Kultuurkamer doet, het kost niets

  met vriendelijke groeten
  Willy Sluiter

  Willy Sluiter, Marlot, Den Haag


 • (envelop, ontvangen 21 Jan. 1943, geopend; 'WHN loterij 1942 uw kans 1 op 3';)

  Willy Sluiter Marlotlaan 1 den Haag

  Den heer R.W. Kennedy, kunstschilder
  Gesticht Vrederust Huize Lievensberg
  Bergen op Zoom


  Marlotlaan I Den Haag
  20 Jan. '43

  Waarde Kennedy,
  Door de firma van der Linden wordt U de verlangde
  verf en tevens een doos gekleurde potlooden toegezonden.
  Collega Heijnsius, die Penningmeester van het Nederlandsch
  Steuncomite van Beeldende kunstenaars
  is en in Amsterdam
  woont heeft er op mijn verzoek voor gezorgd
  Wat nu het schilderslinnen betreft, schreef hij dat gij recht hebt
  op twee stekkende meter schilderslinnen, waarvoor dan een
  linnenvergunning meot aangevraagd worden - maar ook dat
  komt in orde en zal Heynsius ook daarvoor zorgen.
  Daar de verf alleen mag geleverd worden na inlevering van
  een gelijk aantal ledige tubes, zal ook daarvoor door Heynsius
  gezorgd worden.
  Als ge een en ander ontvangen hebt, wilt ge aan
  Heynsius wel even bericht zenden en hem tevens
  bedanken voor alle moeite dat hij zich gegeven heeft
  dat zou ik wel prettig vinden.

  met vriendelijke groeten
  Willy Sluiter

  het adres van C. Heynsius is: Zomerdijkstraat 28 I - Amsterdam Zuid


 • (briefkaart ontvangen 5 Febr. 1943)

  Den heer R.W. Kennedy, kunstschilder
  Huize Lievensberg Borgvlied
  gesticht Vrederust
  Bergen op Zoom


  Willy Sluiter, Marlotlaan 1, Den Haag

  2 Febr. 1943

  Waarde Kennedy,
  Dank voor uw brief dien ik heden
  ontving - Ik ben blij dat gij
  de zending schilder en teekenmateraal
  in orde hebt ontvangen.
  Indien gij nu in het vervolg
  weer iets noodig hebt, doet gij
  het beste dit aan den Heer Heijnsius
  te schrijven, dat is eenvoudiger dan
  dat ge dat eerst aan mij schrijft
  Hij bestelt het dan bij v.d. Linde
  en betaald het - beter kan het
  al niet - Het deed mij genoegen te
  hooren dat gij het goed maakt
  Ik vind het tenminste wel een bewijs
  dat ge daar in Bergen op Zoom goed
  gevoed wordt, waar ge slechts een paar
  kilo zijt afgevallen! Neen, dan hebben
  wij het in de groote steden heel wat
  slechter - geen een van mijn kennissen
  is minder dan 10 kilo afgevallen
  Ik zelf kwam van 82 op 67 kilo, dus
  ge wint het nog van mij!
  Wat zal het een zegen zijn als deze
  gruwelijke oorlog eenmaal uit is -
  laten we allen maar goede moed
  houden - Met vriendelijke groeten
  Willy Sluiter


 • (briefkaart 20 Okt. 1943; ontvangen 22 Oct. 1943, in antwoord op mijn brief van 17 Oct.)

  Den heer R.W. Kennedy, kunstschilder
  Gesticht Vrederust
  Huize Lievensberg
  Borgvlied
  Bergen op Zoom

  (Willy Sluiter, Marlotlaan 1, Den Haag)

  Marlotlaan 1
  Den Haag, 20 Oct. 1943

  Waarde Heer Kennedy,
  Uw schrijven van 17 Oct. heb ik ontvangen
  enveals uw vorig schrijven waarin u zich beklaagde
  dat vriend Wolbers niets van zich leit hooren.
  Ik heb hem dien brief toegezonden en hem verzocht U eens
  te schrijven - Het spijt met uit uw laatsten brief
  te vernemen dat hij dit nog niet gedaan heeft en zal
  hem daarover nog eens onderhouden.
  Ja, generaal Swart werd 80 jaar. Ik was niet op
  zijn receptie, omdat ik hem daarvoor te weinig ken
  en kan hem dus ook niet vragen zich met uw zaak te
  bemoeien - Ik vrees dat ik in deze voor U niets kan
  doen - Het eenige wat ik doen kon en ook gedaan heb, is
  te zorgen dat u materiaal wordt teogezonden -
  mocht ge dus nog iets noodig hebben, zult ge 't best doen
  dit telkens aan den heer Heijnsius te schrijven.
  met vriendelijke groeten
  Willy Sluiter


 • (envelop 28-10-1943; ontvangen 2 nov. 1943, Marlotlaan 1, Den Haag)

  Den heer B(R).W. Kennedy, kunstschilder
  Gesticht Vrederust
  Huize Lievensberg
  Balserlaan 196
  Bergen op Zoom


  (in zwart:) 1 Nov. 1943

  Waarde Heer Kennedy,
  uw brief van 23 Oct. j.l. heb ik
  ontvangen en zie daaruit dat u weer
  doek, verf en penseelen hebt aangevraagd
  Het is prettig daaruit te kunnen opmaken
  dat hij geregeld aan het werk bent.
  Penseelen zijn moeilijk te krijgen, daar
  zult U nog wel eenige moeite mee hebben
  Ikzelf kan ze ook haast niet bemachtigen
  De door u aangevraagde adressen zijn

  Luitenant generaal v.d. H.N.A. Swart, Stadhoudersplein 72 - Den haag
  P.J. de Kanter - voorzitter van het Algemeen Nederlandsche Verbond - Javastraat 72 Den Haag
  Mevr. Boonen-de Reus - Prins Mauritsplein 1B Den Haag

  Ik zal Wolbers en de andere leden van Pulchri
  Studio uw groeten overbrengen - en hoop
  hiermede aan uw wenschen voldaan te hebben.

  Groeten
  Willy Sluiter
  Marlotlaan I
  Den Haag
  27 Oct. 1943


 • (envelop 27 Juli 1945, 30 juli 1945 in antwoord op brief van 22 jul. 45; brief 27 Juli 1945)

  Den Heer R.W. Kennedy, kunstschilder
  Gesticht Vrederust Pav. 6
  Bergen op Zoom

  (Lange Voorhout 15, Den Haag, ontvangen 30 Juli 1945)

  Pulchri Studio Den Haag
  27 Juli 1945
  Waarde Heer Kennedy,
  Uw schrijven heb ik ontvangen en zal uw
  groeten aan Wolbers en Mension overbrengen en hen verzoeken
  U ook weer eens te schrijven.
  Het deed me veel genoegen een dezer dagen een
  bezoek gekregen te hebben van iemand van de P.TT., wiens naam ik vergeten ben, die
  U als verpleger goed kende en die mij 't een en ander
  over u verteld heeft, waaruit ik op kon maken dat het
  U goed gaat - Hij liet me ook een door U van hem
  geschilderd portretje zien en een tekening van een graf, als
  treurige herinnering aan de ontzettende oorlogsdagen die
  Wij allen doorleefd hebben - Ik heb beide met belangstelling gezien.
  Gelukkig dat gij er verder direct geen nare gevolgen
  van hebt gehad - Wij zijn er ook levend afgekomen, doch
  den Haag heeft als stad enorm geleden - Wat is er veel
  verwoest en wat een massa natuurschoon is er bedorven!
  Mijn vrouw en ik zitten nu al van September vorig jaar
  geevacueerd in Pulchri Studio, war wij gelukkig al ons
  meubilair en al mijn werk konden onderbrengen -
  In ons huis konden wij niet blijven. Die heele buurt
  heeft ook erf geleden en was daar geen huis onbeschadigd
  Een en adner wordt nu zooveel mogelijk hersteld en hoop ik
  dat we er over een goede maand weer heen kunnen gaan -
  Ik mis hier erf een atelier, en werk nu zooveel mogelijk
  bij de menschen aan huis, als ik portretten te maken heb.
  Ook Dordrecht is op sommige plaatsen, vooral in de buurt
  van het Park zwaar geteisterd - Ik kon onlangs met een
  militaire auto mee rijden om mijn dochter te bezoeken en zag
  toen al die ravage!
  Dit alles is nu gelukkig achter de rug, maar al zijn we
  bevrijd, 't is toch nog een vredelijke chaos en nog aan zeer
  veel dingen te kort; ook wat de voeding betreft laat het
  hier nog veel te wenschen over - Maar dat kan ook niet alles
  in eens in orde komen - Alles moet langzamerhand weer
  herstellen, we moeten nog geduld hebben.
  Ik ben afgetreden als voorzitter van Pulchi Studio na bijna 22 jaar
  deze functie bekleed te hebben - Nu moeten de jongeren het maar eens doen.
  Houd U maar goed - vele groeten,
  Willy Sluiter


 • (brief 14 Aug. 1945)

  1 Aug. 1945
  Waarde Heer Kennedy,
  U zult goed doen, indien U het een of ander
  schilder- of teeken materiaal nodig hebt, dit
  op te geven aan den heer Heijnsius te Amsterdam
  dar die tevens de onkosten regelt - Het is
  beter dat dit alles over één persoon gaat
  Wijzigingen in Bestuursfuncties van Pulchri
  worden als altijd aan de leden bekend gemaakt.
  Dus die zult u nog wel krijgen. Wolbers
  is penningmeester en zit tevens in den Eereraad.
  Die zuivering heeft heel wat voeten in den aarde
  ik ben blij dat ik geen rechter hoef te spelen over
  mijn collega's!
  Groetend
  Willy Sluiter


 • (briefkaart, ontvangen 18 Augustus 1945)

  Den Heer R.W. Kennedy, Kunstschilder
  Pav. 6 Vrederust
  Bergen op Zoom


  Schilderslinnen en Schilderdoek
  Crimson(?) wit (dik)
  Zink wit (dik)
  Olieverf penseelen
  Wolff crajons B-BB-BBB
  Wolffs ..ing(?) chalk no. 1-2-3

  AFZ. Lange Voorhout 15 [=adres Pulchri Studio] Den Haag;


 • (envelop, ontvangen 2 juli 1946, afgez. 1 juli; brief op kaart)

  Den heer R.W. Kennedy, Kunstschilder
  Paviljoen 1, Gesticht Vrederust
  Bergen op Zoom

  (Willy Sluiter, Marlotlaan 1 Den Haag)

  Marlotlaan 1, 1 Juli '46

  Waarde Collega Kennedy,
  Uw schrijven van 20 Juni heb ik ontvangen
  en wil ik daar even op antwoorden
  Sinds ik geen voorzitter van Pulchri Studio meer
  ben, kom ik er zelden en spreek daardoor
  Wolbers [Hermanus Gerardus Wolbers] op Mension [Cornelis Jan Mension (1882-1950)] zoo goed als nooit meer.
  Mocht ik ze echter zien dan zal ik hen vragen
  U eens te schrijven. Gij begrijpt dat wij niets
  kunnen doen aan uw vrijlating, dit moet de
  Directie beslissen - Ik begrijp volkomen hoe ellendig
  het voor U moet zijn maar ge kunt tenminste
  nog uw afleiding vinden in uw werk - Dat is
  al heel veel ward en dat missen degenen die
  geen uitgesproken werkkring hebben.
  't Is nu volop zomer met bloemen en vruchten
  Waar ge uw studies naar kunst maken

  Het is echter uiterst moeilijk aan t noodige
  materiaal te komen - Hier in den Haag is
  neit te krijgen - Met de grootste moeite kon ik
  een tube wit bemachtigen - 't Is te hopen dat
  hier spoedig verandering in komt - Ook schilderslinnen
  is niet te krijgen. penseelen of kwasten heelemaal
  niet - Papier voor aquarel of pastel ook niet
  Indien ge ergens behoeft aan hegt, doet 't ge 't beter
  aan Heijnsius te schrijven die het dan moet probeeren
  bij van der Linde te krijgen.
  Ook op 't gebied van kleeren is 't een wanhoop -
  Ik kan me best voorstellen dat men U geen tweede
  hands regenjas kan zenden - niemand kan zooiets
  missen om de eenvoudige reden dat men geen jassen
  kan kooper - neen dewereld is nog lang niet
  zooals we dat graag wenschen! Moed houden!

  met beste groeten van
  Willy Sluiter
 • Laatst gewijzigd: februari 2020.