Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven burgemeester (1814-)1816


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 5
Inventarisnummer: 343a (brieven burgemeester (1814-)1816)

(transcriptie E. van Dooremalen; scans verkrijgbaar)

brieven

 • (Copie) 's Gravenhage den 26e Februarij 1816.
  UEd zij niet onbewust, dat ik bij mijne Circulaire dd 30 Januarij ll no. 204/760,
  aan de Heeren Presidenten welke bij de oproeping der Landmilitie voor den Jare 1812 de
  onderscheidene kantons hebben gepresideerd, eene opgave gevraagd heb van alle zodanige
  der in dat Jaar ingelijfde Manschappen, die door overlijden van Broeders, of anderzints
  wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen
  voor zoo verre zij, namentlijk,
  niet vallen in de Termen van Art. 6 van Zr. Maj. Besluit dde 22 December 1815, no. 44
  te vinden in de StaatsCourant van den 12 dezer no. 11.
  Daar na de bewijzen welke voor de gevorderde vrijstellingen, volgens de Wet van 27
  Februarij 1815, dienen geproduceerd te worden, bij veele deszelve niet waren
  gevoegd, en vermits Z. Ex: de Heer Minister van Binnenlandsche Zaken mij nader heeft geinformeerd, ... etc

  STAAT der in 1814 gemarcheerde personen welke zich aangemeld hebben ter bekoming van vrijstelling der N.M. opgezonden aan den Gouverneur den 16 feb. 1816.

  1. Cornelis van HEELSBERGEN, Dordrecht Canton No. 2, 1322, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Marienbornstraat C no. 936 1/2;
  2. Jan SNIJDERS, Dordrecht Canton No. 1, 85, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Voorstraat D no. 38;
  3. Jacob KAMERMANS, Dordrecht Canton No. 1, 317, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Twintighuisjes E no. 548; (NB aan Kamerman nog een tweede Certificaat opgegeven))
  (Jacob Hermans)
  10. Simon KORSSEE, Dordrecht Canton No. 1, 567, Infanterie 9; door eht overlijden van deszelfs Broeder Pieter Korssee op den 11 Sept. 1814 geworden eenige Zoon; Kade agter de Grotekerk A no. 131 zullende de doodsacte nader inleveren
  4. Johannes KONING, Dordrecht Canton No. 1, 1682, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Kolfstraat C no. 1509
  5. Pieter KEMENAAR, Dordrecht Canton No. 1, 1392, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Schuitmakersstraat A no. [-];
  6. Johan Adam SCHRIJVER, Dordrecht Canton No. 1, 1439, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Tolbrugstraatje Waterzijde B. no. 229;
  7. Bastiaan van RIJSWIJK, Dordrecht Canton No. 1, 1414, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Slijkveld D. no. 210;
  8. Dirk SCHAAP, Dordrecht Canton No. 1, 20, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Knolhaven A no. 399;
  9. Cornelis WARREBIER, Dordrecht Canton No. 2, 338, Infanterie 9; in het jaar 1814 in de N.M. ingelijfd zijnde als toen en nog tegenwoordig, eenige zoon; Heijmanssuisstraat C. no. [-]
  11. Cornelis van KAMEN, Dordrecht Canton No. 1, 784, Infanterie 9; Was voor de inlijving in het jaar 1814 en nog tegenwoordig de eenige en gehuwde Zoon eener Weduwe, voor welke hij bij zijne indienststelling zedert acht jaren de eenige Broodwinner was, en voor welke hij mitsdien ook thans nog onontbeerlijk is;
  12. Lieve VISSER, Dordrecht Canton No. 1, 954, Infanterie 9; Heeft een Broeder Pieter VISSER die Sergeant is bij het 6e Bat. Art. van Linie, bestemd West Indien - En derhalven is hij Lieve VISSER de eenige hier te Lande overblijvende Zoon zijner Moeder en onontbeerlijk voor derzelver onderhoud.

  Aldus opgemaakt door mij President van het gemeente Bestuur van [-] a;s bij de loting der Land Militie voor den Jaar 1814 gepresideert hebben het Canton van Dordrecht den 16 febr. 1816

  NB de volgende dag nog opgenomen Gemeente Heerjansdam
  Cornelis de DEUGDT, no. [-], Strekt tot onderstand zijner moeder volgens geannexeerd Declaratoir van den Armbezorger van den Diaconie Armen van Poortugaal;

  NOMINATIE opgave der Manschappen ingelijfd in de bijzondere Corpsen Nationale Militie, die door overlijden
  van Broeders of anderzints wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen en die derhalven over een-
  komstig Art. 4 Zr. M. Besluit van den 22 Dec. 1815 No. 44 onder het op den 1 April aanstaande te ontstane
  gedeelte der Nationale Militie moeten worden begrepen


  Naam van de loteling
  HERMANS, Jacob, Dordrecht, 857, Land Mil. 9 Bat; (reden vrijstelling:) eenige Zoon;
  KAA, Thomas van der, Dordrecht, 1157, Land Mil 6 Bat; (reden vrijstelling:) eenige Zoon;
  GRIEND, Jan van der, Dordrecht, 1164, Land Mil. 9 Bat; boven de jaaren ingevolge Art. 18 van den 27 Februarij 1815 N: 190 van de wet op de Nationale Milite zijnde geboren op 26 Aug. 1774.

 • Zwijndrecht, den 15 Februarij 1816.
  Ter beantwoording van UEd. Achtb. aanschrijving van den 9e dezer heb ik de Eer te berichten
  Dat niettegenstaande gedane Publicatie, bij mij geene opgaven gedaan zijn nopens de
  Manschappen welke in den Jare 1814 voor de Land Militie uitgetrokken zijn en gronden
  tot Vrijstelling konden hebben
  De President der gemeente van Zwijndrecht

 • Rijsoort, den 15 Februarij 1816.
  Ter beantwoording van UEd. Achtb. aanschrijving van den 9e dezer heb ik de Eer te berichten
  Dat niettegenstaande gedane Publicatie, bij mij geene opgaven gedaan zijn nopens de
  Manschappen welke in den Jare 1814 voor de Land Militie uitgetrokken zijn en gronden
  tot Vrijstelling konden hebben
  De President der gemeente van Rijsoort (J. v.d. Poel)

  (Aan den Heere President Burgemeester der Stad Dordrecht)

 • Hendrik-Ido-Ambacht, den 15 Februarij 1816.
  Ter beantwoording van UEd. Achtb. aanschrijving van den 9e dezer heb ik de Eer te berichten
  Dat niettegenstaande gedane Publicatie, bij mij geene opgaven gedaan zijn nopens de
  Manschappen welke in den Jare 1814 voor de Land Militie uitgetrokken zijn en gronden
  tot Vrijstelling konden hebben
  De President der gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht (D.W. Nibbelink)

  (Aan den Heere President Burgemeester der Stad Dordrecht als bij de oproeping der Land Militie voor den Jare 1814 gepresideerd hebbende de kantons van Dordrecht No. 1 en 2)

 • Achtste Militie District kanton Dordrecht
  Burgemeester der Stad Dordrecht verklaren LIEVE VISSER
  bij de Loting voor de Nationale Militie van het jaar 1814(1815) in het Militie-Kanton Dordrecht
  getrokken hebbende No. 954
  vermist deszelfs Broeder Pieter Visser Sergant is bij 16 Bataillon Art. van Linie, bestemd naar de West Indien bestrat..(?) eenige hier te lande over blijvende Zoon wordt van zijne Moeder Antje de Vries weduwe van Willem Visser;
  en dat hij voor haar ondehroud dan aleen overlijvt, Dordecht den 28 (April 1815) Februarij 1816;

 • Achtste (Militie) District kanton Dordrecht
  GEMEENTE DORDRECHT
  Burgemeester der Stad Dordrecht verklaren CORNELIS VAN KAMEN
  bij de Loting voor de Nationale Militie van het jaar 1815 in het Militie-Kanton Dordrecht
  getrokken hebbende No. [-] eenige ongehuwde Zoon is van Sophia van der Stel weduwe van Abraham van Kamen, en dat hij voor het
  onderhoud van dezelve voor zijne in diensttreding sedert acht jaren zorgde (zorgt)
  en dan onontbeerlijk is, en dat geen ander, om dei zelfde reden, is vrijgesteld of haar zoude overblijven.
  Dordecht den 28 (April 1815) febr. 1816

 • 16 (Militie) District kanton Dordrecht
  GEMEENTE DORDRECHT
  Burgemeester der Stad Dordrecht verklaren JAN MENGE
  bij de Loting voor de Nationale Militie van het jaar 1814 (1815) in het Militie-Kanton Dordrecht
  getrokken hebbende No. [-] Gemeente Dordrecht getrokken hebbende No. [-]
  door dat deszelfs Broeder Albert Ferd. (en woont B10)
  want Menge zich vrijwillig in dienst heeft begeven onder het Bat. Jagers,
  en zijne Moeder zedert iets meer van deszelve vernomen heeft, terwijl deszelfd vader
  Carel Frederik Menger na de indienstreding van hem Jan Menge is overleden
  voor het onderhoud van zijn Moeder Pieternella Ponsen weduwe van Carel Frederik Mengen onontbeerlijk is
  en dat geen ander, om die zelfde reden, is vrijgesteld of haar zoude overblijven.
  Dordrecht den 28 febr. 1816.

  - Wij ondergetekende verklaren dat Jan Mengen zoon
  van Carel Fredrik Mengen (overledne) en Pieternella
  Ponsen in het Jaar 1814, bij de Loting voor de Nationale
  Militie getrokken heeft No. [-] indier tijd in de Natio-
  nale Militie is ingelijfd en zig thans nog indienst be-
  vind, onder het 20 Bataillon Nationale Militie, dat
  deszelfd Broeder Aalbert Ferdinand Mengen, zich
  vrijwillig bij de Armee heeft geengageerd en is die-
  nende bij het Bataillon Jagers en hij Jan Men-
  gen, aanezien deszelfs vader, na deszelfs indienst-
  treding is overleden als na volstrekt onontbeerlijk
  is voor het bestaan van deszelfs Moeder.

  Dordrecht den 17 Februarij 1816.
  (get.) Nicolaas Reül, Jacobus Boshoven

 • (fol. 6; No. 29) (Extract uit het)
  Register der overleedenen in de gemeente van Geldermalsen Anno 1814.

  In het jaar 1814 der 12de der maand September des avonds om 7 uuren Compareerde
  voor ons Burgemeester der Gemeente Geldermalsen kwartier Tiel Provincie Gelderland
  Cornelis Herm Jan Empel Ladman, oud 66 jaren, Geadsisteerd door twee getuigen, als
  Arend Brusse, rentenier, oud 51 Jaren, en Hendrik Jan Bussink, Timmerman, oud 42 jaren
  alle woonende te Meeteren.
  Welke verklaarde hebben dat PIETER KORSSEE, schoolonderwijzer woonende te Meeteren
  Echtgenoot van Hester van Empelen Schoonzoon van den Comparant op den Elfde dezer
  maand September des morgens om zes uuren tebn zijnenhuizen te Meeteren in den ouderdom
  van 28 Jaren overleeden is, en hebben de Comparant en genmelde getuigen deze akte na dat
  hun dezelve was voorgeleezen nevens ons onderteekend.
  was geteekend C.H.V. Empel, A. Brusse, H.J. Bussink, O.L. Verweij, ...;
  Geldermalsen den 17 Febr. 1816;

 • Wij ondergeteekenden verklaren dat Lieve Visser zoon van de Wed.e Willem Visser
  een broeder heeft met name Pieter Visser, dienden als Sergeant Maj. bij het 6e Bataillon Artillerie
  van Linie en bestemd na de West Indien.
  En dat derhalven Lieve Visser de eenige hier te Lande overblijvende Zoon is,
  en onontbeerlijk voor het onderhoud zijner Moeder.
  Dordrecht den 16e Februarij 1816.
  Pieter Schippers, Daniel de Meij.

 • Wij ondergeteekende verklare dat Johan Adam Schrijver, is de eenige Zoon
  van Johan Georg Schrijver en Pieternella de Krieter.
  Dordrecht den 13e Februarij 1816.
  J. Niessent(?), Wilm Muires

 • Wij Ondergeteekdne bekenne als dat Pieter Keemenaer, is den Eenige Zoon
  van hendrik Keemenaer en Bastiaantje van der Want.
  Dordrecht den 12 Februarij 1816
  A. de Witt, Hendrik Bax

 • De Ondergetekende verklaart ter goeden trouw, dat
  Cornelis van Heelsbergen die in het Jaar 1814
  uit deese Stad, door de looting tot de land
  Militie gekoomen is was en gebleeven is
  de eenige Zoon van Ariaan van Heelsbergen en Johanna Huisman
  Dordrecht 10 Febr. 1816
  Pr. Visser Az, H. Alleman, G.A. Schmidt

 • Dort, den 1 februarij 1816
  Ik ondergetekende verklaare
  bij deze dat Johannis Koning
  soon v. Cornelis Koning en Geertruij v. Maarseveen.
  is een enige soon.
  D. Krekelenberg, Aart van Deijl

 • ik ondergeteekende betuijge dat Nicolaas
  Warrebie
  en zijne huijsbrouw Henderikea
  Kas
  maar en eenige zoon heeft
  Adam Essenbroek, Wouter Finmans (788)

 • Wij ondergeteekende verklaren, dat
  Cornelis van Kamen, voor dezelfs in
  dienst treding in de Nationale Militie
  in den jare 1814 was, en nog is de eenige
  ongehuwden Zoon eenen Weduwe voor welke hij, bij zijne
  in diensttreding zedert Acht jaren de eenige
  Broodwinner was geweest
  en voor welke hij mitsdien ook thans nog
  onontbeerlijk is.
  Dordrecht, den 15 Februarij 1816
  E. Hagoort, Hendrik van Beusekom

 • Wij ondergetekende verklaren dat Dirk Schaap is de Eenige Zoon
  van Pieter Schaap en Margaretha Slegt.
  Dordrecht den 13 Februarij 1816.
  Wouter De Bruijn, Cornelis Mackenbach

 • Wij ondergetekende verklaren dat Jan Snijders
  is de eenige zoon van Arie Snijders en Elisabeth Loggers,
  Dordrecht den 12 Februarij 1816.
  J. Gips, C. Mackaij

 • Wij ondergetekende getuijgen dat Jakop Kamermans is een
  Eenigen Zoon van Marteijnus Kamermans Binne(n) Dordrecht woonagti(n)g
  Actum Dordrecht den 12 Feb(e)ruarij 1816.
  Adam van den Kieboom, Arie den Bunnick

 • Wij ondergeteeknde Pieter Baalen en Jan Waltman verklaaren hiermede
  ter goeder trouwe, dat ons wel bekend is dat Bastiaan van Rijswijk, zoon
  van Kuijndert Huijbert van Rijswijk en Maaike van Vliet, is eenige Zoon
  Dordrecht den 13 Februarij 1816.
  P. Balen, J. Waltman, stadsbode

 • Wij ondergeteekende verklaren
  Alas voogden over Siemon Korsse
  Als dat Siemon Korsse zijnde
  de zoon van Jousa Korsse en Elisabeth van Poelgeest, gebooren
  te Dordrecht En in de Loting van
  den jaare 1814 Als Conskrie is
  uit getroken Door het overlijden
  van zijn Broeder Pieter Korssee
  overleeden den 11 September 1814
  tot Meeteren in Gelderlandt, is
  geworden den Eenige Zoon van
  Jousa Korssee.
  Dordrecht den 12 februarij 1816
  Dk. [Dirk] Schouten, Pr. van den Heuvel
 • Laatst gewijzigd: juli 2020.