Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven militaire zaken 1812-1813


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 4
Inventarisnummer: 156 (brieven militaire zaken 1812-1813)

(transcriptie E. van Dooremalen; scans verkrijgbaar)

brieven

 • Abbeville, le 17 Mars 1813
  Le Conseil d'Administration du 124eme Regimen d'Infanterie de Ligne
  A Mons.r Repelaar d'an Spijkenisse, Maire de la Ville de Dordrecht
  Monsieur!
  Nous avons l'honneur de vous addresser co joint le Certificat
  d'activité de Service que vouwnouw demandez par votre lettre du 3 Ct
  Reserve Mons.r le Maire l'assurence de notre perfecte Consideration.
  pour Le conseil
  Le Command.t presid.t, Marquille

 • (4 Decb. Missive over Passen voor Conscrits van 't Depot)

  (Copie) Dordrecht le 4 December 1812
  L.Chevalier de l'order Imperial de la Reunion Sous Prefect de l'Arrondissement de Dordrecht
  a Monsieur le Maire de Dordrecht
  Mijn Heer!
  De Hr Prefect meld mij in deszelfs brief van den 2 December ll No. 3348
  reden te hebben te geloven, dat de Heeren Maires niet naauwkeurig
  genoeg zijn in het ontvangen der verklaringen van conscrits van het depot
  welke hun Canton, zelfs maar voor een wijl willen verlaten.
  De Heer Prefect nodigt mij daarom uit, U den 3e titel van de Generale instructie op de Conscriptie
  te herinneringen hetwelk ik bij deze doe, en U verzoek op de uitvoering daar van te Letten, ter
  wijl de berigten, welke gij daar van mogt krijgen mij naauwkeurig zullen moeten worden toegezonden.
  Ik heb de Eer met alle achting te zijn.
  (was. get.) J. Repelaer.

 • (certificaat)

  (GARDE IMPÉRIALE) RÉGIMENT de Pupilles.
  Certificat d'activite de service
  Le COnseil d'Administration du dit Regiment
  Certifie que le nommé HELDEN, Jacob Zwang (van)
  Inconnu du Corps
  Fair a Versailles le 28 8bre 1812

 • (brief Vlissingen 14-10-1812)

  Flessinque le 14 Octobre 1812
  le Maréchal des logie de la Gend.rie Imp.ale à la résidance de Flessingue.
  A Monsieur le maire, de la ville de Doortreth(!).

  Monsieur le Maire,
  un nommé Peitre [Pieter] Roffer, natif de votre commune, battelier de proffession & proprietaire d'apres
  sa declaration d'un petit Bateau portans Mak(?) est individu n'est pas ...etc;

  ((27-10-1812) Op de missive van den Marechal de Logis &a te Vlissingen van Uw Ed Geb. in dato 14 dezer geschreven en door dezelve ten fine van rapport, op den 20 dezer gesteld in handen van Commissarissen van Politie, heb ik de eer te rapporteren dat de ingewonnen Informatien zijn als volgt: Pieter Rover is geboren te Giessendam, gehuwd geweest aan Neeltje van Es, dochter van Leendert van Es, molenaarsbaas op de molen de Ruiter toebehoorende aan de heer Jan de Heere en Zoon, gemelde Pieter Rover was 13 Jaaren getrouwd, zijn vrouw is overleden in october 1811, twee zijner kinderen bevinden zig bij den smitsbaas Tactor in de Mookhoek, den derde zegt men is bij hem, Pieter Rover is eigenaar van een Dordsche Balaastschuit, hier mede aan Ud Ed G: intentie menende te hbben voldaan heb ik de eer ....)
  ((6-11-1812) Pieter Rover, natif de Giessendam gehuwd met Neeltje van Es, fille de Leendert van Es, meunier op molen de Ruiter; ballastschuit)

 • Dordrecht den 3 October 1812
  Den Maire der Stad Dordrecht aan Den Heer Maire der Goede Stad Rotterdam.
  Mijn Heer de Maire!
  Daar ik nij gelegenheid van het opmaken van het register der Conscrits van de Klasse van 1811 geinformeerd ben geworden dat zekere Hendrik Jirrits, die den 12 December 1791, in de Roomsche kerk alhier gedoopt is, en wiens ouders zijn Hendrik Jirrits en Catharina Droog zedert eenige Jaren te Rotterdam op de Slijkvaart, boven de schoorsteenveger bij zijn ouders, woonagtig is;
  heb ik gemeend UW Ed. Gestr. hier van te moeten kennes geven ten einde denzelven Hendrik Jirrits, zoo hij zich niet reeds heeft doen inschrijven, door Uw Ed. Gestr. als nog zoude kunnen worden opgeschreven. Heb de goedhoed Mijn heer de Maire mij den ontvangst ...;

 • [21-10-1811] Heden den eenentwintigste October 1811, compareerde voor ons Mattheus Gillis Rees Vrederechter van Dordrecht canton no. 1 Arrondissement Dordrecht departement der monden van de Maas ten onzen woonhuizen geadsisteert met onzen Griffier
  Jan SURIJ, oud 57 jaren zakkendraager, wonende binnen deeze stad, vader van zjnen zoon Frederik SURIJ, geboren alhier den 9-8-1789, dewelke verklaarde dat voornoemde zijnen zoon Frederik SURIJ in den jaare 1805 zig als matroos heeft geengageert op het Brikschip de Hoop, capiteijn Leendert Wouters.
  Dat hij in de Maand September van dat zelve jaar, met hetzelve schip, is gevaaren naar Lissabon, dat hij van die reijze nimmer is terug gekomen, en hij zedert dien tijd denzelven, nog alhier nog elders, heeft gezien, en direct nog indirect, eenige tijding van hem heeft bekomen, en derhalve niet weet of denzelven zijnen zoon n alhier den 9-8-1789, dewelke verklaarde dat voornoemded zijnen zoon Frederik SURIJ levendig of dood zij.
  Compareerden nog
  Adriaus van Meredonk, oud 66 jaaren, Beurtschipper van Dordrecht op Zierikzee,
  Adriaan Mosselman, oud 53 jaaren
  Arij van Welse, oud 46 jaaren
  Bernardus Schotel, oud 40 jaaren
  Gerrit van Efferen, oud 40 jaaren
  Pieter Luiten, oud 41 jaren en
  Frans Zwang, oud 61 jaaren
  alle wonende binnen deze Stad, en zakkedragers van beroep.
  En verklaarde afzonderlijk Adrianus van Merendonk, dat hij korte tijd, nadat ... etc.

 • Monsieur
  Le nomee WOLF (Johannes Hendrik) na jamais fait partie di 27e equipage le qui meprise du plaisir ....Raoul.
  Le 2 9br. 1812

 • (15 division Militair No. 883)
  Amiens, le 30 October 1812.
  Monsieur le Maire,
  En réponse a votre Lettre di 22 du courant, nous avons
  l'honneur de vous envoyer ci-joint les Certificats d'existence
  des només (Johannes Jacob) Schaarman, (Haas) Jan Hendrik & Verschuur (Teunis) &
  de Vries (Teunis)
  quant au nommé Truijens (Johannes), il vous plaira de
  vouw adresser pur obtinir des renseignements à Son egard au dépot
  du 123e regiment de Ligne a St. Omer, car ce bataillon dans le quel il a existé
  departi pour l'espasgne & incorporé le 1 juilet 1809, dans le ci-devant 2e regiment maintenant 123 regiment ded Ligne.
 • Recevez Monsieur la Maire, l'assirance de notre parfait consideration.
  pour le consul dá dmin. du 125 reg.t Le Capit.n. q.e m.

  (a Monsieur le Maire de la Ville de Dortrecht)
 • (Division, Militaire. Empire Français.) A Douay Le 27 Octobre 1812
  Le commandant du 14e Bataillon Principal di Train d'Artillerie.
  Monsieur Le Maire de la Ville de Dordrecht.
  Monsieur!
  En response de votre lettre di 23 8e dernier J'ai l'honneur de vous prevenir que le nommes DE WIT, HENDRIK, n'existe plus dans notre Bataillon parcequ'il est incorpré dans le 10e bataillon principal du train le 10 7e 1811.
  Ainsi pour ... etc.

 • a Bord du Vaiss. L'Chattam le 28 Octobre 1812.
  Le Commandauer du 73 Equipage de Haut Bord & le Vaissau Le Chattam.

  Monsieur Le maire de la Ville de Dortrecht.

  J'ai l'honneur de vous faire parvenir par celle cu le Certificat
  de Presaenve du Nommé BUSTIN Charles, matelot dans la 3 Compagnie du 73 Equipage de Haut Bord.
  Agriez a Monsieur l assuranve de ma parfaite Considération avec la quelle je suis. ...

 • Hellevoetsluijs le 31e Octobre 1812.
  L'agent Comptable de la flotille de la Meuse.
  à Monsieur Le Maire de la Ville de Dorrecht.

  Monsieur,
  Hier je viens de recevoir de Monsieur Le Commissaire de Marine aux arrivemens Pasquet de Rotterdam, votre respectable lettre du
  22e cam: adressé au Commandant de la Canonniere Le no. 116.
  d'ans son absence j'ai pris lecture soupconnart que ce la Servit des affaires de Service maritieme, et comme les roles sont sous mon administration de la flotille
  j'ai fait les recherces nessecaires mais n'ai pas trové dá ns le Equipage de le Cannoniere Le nr. 116. Un conscrit nommé STERKE (DAVID DE) peut etre qu'eil sere a Dordt du vaisseau Le Frajan en ..... etc.
  J. Manifarges;

 • (Division Mil. no. 841)(Empire Français)
  A Givet le 28 October 1812
  Van-Beresteun, Major du 33me Regiment d'Infanterie Legere
  A Monsieur le Maire de Dordrecht
  Monsieur le Laire!
  J. ai l'honneur de vous adresser les certificats de Presence au Corps de Koevoets, Thirry et de Holtmark, Herman, que vous ma demandez par votre lettre deu 22 ..... Gregoor, Johannes est deserté la 16 decembre 1810....

 • (No. 537) Abbeville, de 27 Octobre 1812.
  Le conscrit d'Administr. de 124me regiment d'Infanterie de Ligue
  A Monsieur Repelaer van Spijkenisse Maire de la ville de Dortrecht.
  Monsieur!
  Nous avons l'honneur de vous informer que le nommé BAX (ARIJ) pour le quelle vous demandé in Certificat de Service par votre letre de 22 Cour
  ne fait pas partie de notre regiment, nous trouvons plus ... les noms de BAK, dans nos registres, mais poinct comme vous .. etc

 • (GEDRUKT) PREFEKTURE DER MONDEN VAN DE MAAS
  BESLUIT betreffende de ligting der CONSCRITS van 1811

  Wij Gozewijn Joseph Augustyn van Stassart, Auditeur bij den Staatsraad Rijks-baron Ridder van het legioen van eer en vand e orde der Burgerlijke verdienste van Beyeren, prefekt der Monden van de Maas.
  Gezien hebbende de Missive ip den1ste September 1812 door Mynheer den Directeur-Genraal der Conscriptie< geschreeven, om ons voorteschrijven by voorraad de maatregelen betreklijk de ligting van Conscrits over de Classe van 1811 te bereiden ....

 • (GEDRUKT) BEKENDMAKING
  De Maire der Stad Dordrecht, ontvangen hebbende van den
  Her Prefect van 't Departement der Monden van de Maas eene aanschrijving ...
  .. dat het Eerste Canton in zich bevat:
  De Wijk A geheel
  De Wijk B van No. 1 tot 15, en van No. 215 tot 275
  De Wijk C van No. 1 tot 17 en van No. 1141 tot 1869
  De Wijk D geheel
  De Wijk E geheel
 • En het Tweede Canton voor zoo verre deze Stad betreft:
  De Wijk B. van 15 1/12, tot 214, en van 276 tot 356
  De Wijk C van 18, tot 1140
  De Wijk F geheel
  Dat derhalven alle Jongelingen, in de voors. Termen vallende, zonder ...

 • Dordrecht le 9 Octobre 1812.
  Le Maire de la ville de Dordrecht
  Conscrit d'administration du 124 regiment Infanterie de Ligne.
  Messieurs
  Je veins d'.... Roziers (Johannes) conscrits de la Classe de 1811, les nommés Ruremans, Gijsbert, Tabbernal, Andries, .... un frere nommé Rozierse (Pierre/Pieter)
  .. de vouloir m'adresser de ... certificats d'activite de servive pour pouvois les presenter ....

 • Dordrecht le 18e September 1812.
  Jan van Breda, tuteur des Enfant de feu Cornelis Kiele et ..feur Elisabeth van der Linden.
  a Monsieur le Commandant de Vasseau Le Doggersbank a la Rade de Texel.
  Monsieur le Commandant!
  Comme DIRK KIELE frere cadet de Jan Kiele, matelat a votre bord, ....

 • Jan PETERS, geboren den [-] in den Jare 1790, zoon van Jan Peters en Hendrika Klettenberg, geboren te Dordrecht, zijn ouders zijn te Dordrecht gestorven hij woont te Gastel, en kan beschreven worden bij den Maire van Gastel, B. van Oijen.
  lang een Mtre 605 Millemetres, blond hair, plat voorhoofd, blonde wenkbraauwen, blaauwe ogen, spise neus ..... deze persoon geeft zich aan te behoren tot de Conscriptie.

 • den 25 Septb. 1812 Conscrits van vorige classen, gerenvoijeerd.
  Heun, Isaac Mozes, calsse 1910, absent;
  Burg, Jan van, 1808;
  Struik, Aart, 1808;
  Molenkamp, Johannes, 1808, aan zijn broeder aangezegd alzo hij te Rotterdam is;
  Smits, Engelbert, 1808, de moeder zegt dat hij geconfineerd is te Arnhem in het Tugthuis;
  Roobol, Pieter, 1809, de vader aangezegd de conscrit is in Noordholl;
  Mense, Barend, 1809;
  Surie, Frederik, 1809, vader aangezegd vader bewijs voor 't Trib. te passeren(?);
  Boer, Johanes den, 1809;
  Morel Josef, 1910, absent;
  Wiers, Cornelis, 1810, absent, is te Rotterdam de Moeder zegt dat hij in 't Spinhuis zit, nader op te roepen;
  Baars, Jan, 1810, aangezegd nader Enquete voor 't Trib.
  Eisden, Pieter, van 1810;
  Wit, Henricus de, 1810, aan den broeder aangez. de conscrit is in 't Land van Heusden;

 • David Boonen gebooren 31 Julij 1791, gestorven den 11 October 1791
  Dordt 19 Sept. 1812, J. Boonen;

 • (nader enquete)
  N. 11 Fredrik Surie, op Zee;
  N. 20 Joseph Morrel, absent;
  N. 26 Jan Bosman, op 't Schip Amsterdam; geen antwoord;
  N. 42 Jan Franken, 124 regt.; is nader over geschreven;
  N. 43 Laur.s de Groot, militair is thans te Yperen; geen antwoord;
  N. 45 Baltus Joosten, heeft op de Minerva gevaren, zal nu op Kenau Hasselaar zijn; is een brief over;
  N. 58 Willem Ridderhof, 123 Regt.; geen antw.;
  N. 72 Hermanus van Dijk, 2 Reg. gr. gestr. te voet te Versailles; geen antw.;
  N. 80 Abraham Karsdorp, prodice enquite ditre(?) in en 1791;
  N. 93 De broeder van Anthonij van Dalen, militair; geen antwoord;
  N. 100 De broeder van Jacob Verhare, Militair; geen antwoord;
  N. 108 Jacobus Havers, reform als te klein, heeft een Cert. dat zijn broeder Jan Havers in deinst is;
  N. 112 Christ. Mangelmans, Marine; geen voldoend antwoord nader schrijven;
  N. 120 Willem de Ruiter, op La Perte te Brest; geen antw.;
  N. 124 Aart Rootbeen, 126 Reg.t; nader schrijven;
  N. 126 De Broeder van Jan ten Tuinte is militair 124 reg.; geen antw.
  N. 127 Jan Baars, Enquete produc:
  N. 153 Baltus Stoltevoet, zegt een broeder in dienst te hebben, moet bewijzen; N. 182 over Martinus van der Linden, schrijven is onder Puppiles (zie G. v.d. Lind);
  N. 200 Jacob de Jong heeft een broeder in dienst moet nader opgeven;
  N. 238 de Broeder van C.T. Cramer N. 238 moet nog bewijs van komen;

 • 1809
  Dordrecht 1 Canton
  N. 88 Cornelis Broeks;
  N. 92 Willem de Vries;
  Dordrecht 2 Canton
  N. 94 Anthonij Schepens;

  1810
  (N. 187 Willem Knikman)
  N. 192 Pieter Spaan
  N. 196 Simon de Geus
  N. 203 Hendrik Kemper
  N. 206 Jacob den Bunnik
  N. 207 Christiaan van Attenhoven
  N. 212 Arij in 't Veld
  N. 225 Albert Brouwer

  Dordrecht
  Classe 1809

  1e Canton
  N. 88 Cornelis Broeks
  N. 92 Willem de Vries
  2e Canton
  N. 94 Anthonij Schepens

  Dubbeldam
  N. 82 Dirk Goethart
  (N. 93 Johannes van Valen)

  Hendrik-Ido-Ambagt
  N. 90 Cornelis Stolk

  Heerjansdam
  N. 91 Willem Vlasblom

  Dordrecht
  Classe 1810

  N. 192 Pieter Spaan
  N. 196 Simon de Geus
  N. 203 Hendrik Kemper
  N. 206 Jacob den Bunnik
  N. 207 Christiaan van Attenhoven
  N. 212 Arij in 't Veld
  N. 222 Hendrik van den Abeele
  N. 223 Adrianus Faasen
  N. 225 Albert Brouwer

  Rijsoort
  N. 220 Gerrit van der Burg

  Hendrik-Ido-Ambagt
  (N. 221 Jan Vlasblom)

 • 12 Certificaten, f -.14.-
  Den Haag den 24 October 1812
  De Gebroeders van Cleef

 • Certificate di Maire de 1-2-0 de nog mankeerende zijn nog niet gereed zulle denkelijk morgen volgen;
  Den Haag den 22 October 1812
  De Gebroeders van Cleef

 • Wij hebben de eer UWelEd. hiernevens te zenden: het berigt dat wij UEd niet voor den 21 of 22 deezer de gevraagde Certificats pour le Concrits aan UEd kunnen bezorgen, voordien wij eerst .. de modellen daarvoor van de Prefecture ontfangen hebben ...
  Den Haag den 18 October 1812
  De Gebroeders van Cleef

 • Conscriptie Classe van 1811. 15 Sept. Een brief gezonden aan den Raad van Administratie van 't 125 Regiment Infanterie te Amiens om een Certificaat van activen dienst van Steven de Ruiter, ten behoeve van Arij de Ruiter.

  Au Conseil d'Administration du 125e Regiment d'Infanterie de Ligne à Amiens.
  Messieurs!
  Le soussigné Conscrit de la Classe de 1811 dont l'appel
  pour les Departement de l'Hollande est fixe au 20 de ce Mois
  Soutraitant de faire usage du faveur que la loi accorde à tous
  ceux qui ont in frere en ervice actif de l'Armée, doit
  prouver par n Certificat que Son frere Steven de Ruijter Se
  trouve encore au pres de son regiment, pour l'obtenir le
  Soussigné à fait deja un Voyage à Groningen ou son
  frere etait en guarnison, mais a son grand regret il etait
  de nouveau parti pour Breemen, maintenant, Messieurs les
  officiers lui ont renvoyé au conseil d'Administration
  à Amiens en lui Suppeditant l'adresse.
  C'est pourquoi que le Soussigné prend la liberte de
  Vous priez Respectueusement de lui faire parvenir au
  plutot possible, le Certificate d'activite de Service de
  Son frere Steven de Ruijter fuselier dans le 1 Bataillon
  4 Compagnie du 125 regiment d'Infanterie de Ligne; a fin

  que le Soussigne soit place au fin du depot de la levee
  Il ignore s'il y a des fraix à rembourser mais on
  peut compter qu'ils seront payé's, des que'il en sera
  instruct.
  En attendant le Soussigné à l'honneur d'etre avec
  le plus profond respect.
  Votre tres humble Serviteur.
  Dordt le 15 Septembre 1812
  Adresse
  à Arij de Ruijer
  adresse chez Jean de Koningh & fils
  Negociant en Vins à Dordrecht
  departement des Bouches de la Meuse.

 • 1811 Classes
  Conscrits of derzelver Broeders, in dienst zijnde.


  in 't 123 regiment Infanterie van ligne.
  ENGELS, Barend, geschrven den 9 October 1812; ... bekomen;

  in 't 124 Reg.t Inf. v. L. Abbeville
  ROZIERSE, Pierre, soldaat, geschreven den 9 Octob. 1812; .. bekomen met 2 Certif. en dat Tabernal niet bekend is;
  RUREMAN, Gijsbert, soldaat, geschreven den 9 Octob. 1812; .. bekomen met 2 Certif. en dat Tabernal niet bekend is;
  TABERNAL, Andries, soldaat, geschreven den 9 Octob. 1812; .. bekomen met 2 Certif. en dat Tabernal niet bekend is;
  nog
  BAX, Arij, broeder van Bastiaan, gesch. 22 October 1812;

  in 't 125 Reg.t Inf. van Ligne, te Armien.
  SCHAARMAN, Johannes Jacob, Broeder van Carel, geschreven 22 October 1812;
  VERSCHUUR, Teunis, sold.
  TRUIJENS, Johannes
  RUITER, Steven (in orde bezorgt)
  HAAS, Jan Hendrik
  VRIES, Teunis de
  MIJL, Carel van der, 1 Comp 5 Batt, Certificaat bezorgt
  STERKE, Frans in 't zelve regiment, geschreven den 20 do.

  in 't 126 Reg.t Inf. van Ligne, a Liege.
  BOON, Simon, Soldaat;
  EINDE, Martinus op 't;
  RIEU, Gerrit, Broeder van Arij;
  LOVEREN, Cornelis van, Tambour;

  van 't Reg.t Pupiles des Keiz. Gard te Vers(allle)s
  (x geschreven den 22 October 1812)
  REUTHER, George Albrecht, Luit;
  VALKENBURG, Nicoalas, Soldat;
  HELDEN, Jacob Zwang van;
  VRIJDAG, Maurits;
  VOLKERS, Everhardus Christianus

  Comp.ie de reserve Dep. a la Haye
  (x geschreven den 22 Octob. 1812)
  LEEUWEN, Gerrardus van
  EIGENS, Cornelis van

  dans la Garde Soldé à Rotterdam
  DIJL, Dirk van, broeder van Jan, geschreven den 23 Octob. x;
  SCHAAP, Hendrik, Corns. heeft een Certificaat;

  88e Cohort, te Amsterdam (of in 't Depot te Zuiderzee)
  HEELSBERGEN, Cornelis, broeder van Johannes, gesch. den 23 Octob.;
  KLERK, Anthonij de, gesch. den 23 Octob.;
  PONSEN, Matthijs, broeder van Pieter, gesch. den 23 Octob.;

  33e Reg.t Infanterie Legere
  (22 October 1812 à Givet)
  GREGOOR, Johannes;
  HOLTMARK, Herman;
  KOEVOET, Dirk;

  Reg.t Garde Lanciers à Versaillies
  SCHREUDERS, Johannes Melchior, geschreven 23 8ber 1812;
  ES, Pieter van, geschreven 23 8ber 1812;

  11 Reg.t Hussards à Aras
  KEULS, Petrus Josephus, geschreven den 23 Octob. 1812;

  voorheen 8e Reg.t Hollandais => 126 Regt. Inf. van Ligne à Liege
  BLEKTON, Isaac; geschr. den 24 Octob; gesch.;

  14 Batt. train d'artillerie a Donay
  WIT, Hendrik, de; geschr. den 23 Octob. 1812;

  3 Batt. de l'Escaut des Ouvries Militair à Anvers
  GIPS, Regorus, heeft certificaat, in orde;

  4 Regiment Curassiers
  KAA, van der, Frans, te Caen, 14 milit D; geschreven den 23 Octob.;

  MATROZEN (Truguil rupr(?))

  STERKE, David, op de Canoniere N. 116, geschr. 23 Octob;
  HAART, Dirk van der, op de Brabant aan de Helder, Certificaat;
  TARMONT, Jan, a la Canoniere N. 173 te Zirkzee, Capt. D.J. Gallas, geschreven den 23 Octob;
  KIELE, Johannes, op de Doggersbank, Certif 9 Sept; Certificaat;
  WIJDEN, Arij van der, op de Zoutman, Coll: Reistenberg Reede 't Texel; geschreven den 28 Octob.;
  WOLFS, Johannes Hendrik, op de Trajan ter reede van Vlissingen; geschreven den 23 Octob.;
  BUSTIN, Charles, op de Chattam 73 Equip de Haut Bord a la reede te Flissingen; geschreven den 23 Octon;

 • (15 Octob. [1812]) Conscrits die zelfs Militair zijn
  Classe 1811

  BLEKTON, Izaac, laatst in 't Reg. Holl.;
  BOON, Simon, in 't 126 Reg.t;
  EIGENS, Cornelis van, Comp. de reserve;
  EINDE, Mart.s op 't, in 't 126 Reg.t;
  ES, Pieter van, Lancier dans la Garde;
  ENGELS, Barend, in 't 123 Reg.t;
  HAAS, Jan Hendrik, in 't 125 Reg.t;
  HELDEN, Jacob Zwang van, Garde Pupilles;
  KEULS, Petrus Josephus, Huss. 11 Reg.t;
  KLERK Anthonij de, 88 Cohort Zuiderzee, Naarde;
  LOVEREN, Cornelis van, 126 Reg.t;
  MIJLEN, Carel van der, 125 Reg.t;
  REUTHER, George Albrecht, Luijt, 3 Batt. garde Pupilles;
  RUREMAN, Gijsbert, 124 Reg.t;
  SCHREUDER, Joh.s Melch.r, garde lancier;
  TABERNAL, Andries, 124 Reg.t;
  TRUIJENS, Johannes, 125 Reg.t;
  VOLKERS, Everh. Christ., Garde Pupilles;
  VRIJDAG, Maurits, Garde Pupilles;

  Matrozen
  BUSTIN, Charles, op de Chattam;
  HAART, Dirk van der, op de Braband;
  STERKE, David de, op de Cannoniere No. 116;
  TARMONT, Jan, op de Cannonie No. 173;
  WEIJDEN, Arie van der, op de Zoutman;
  WOLFF, Johs. Hendrik, op de Frayan te Flissingen;

  Conscrits die een Broeder in Militaire dienst hebben
  BAX, Bastiaan;
  DIJL, Jan, van, gecompareerd;
  GIPS, Jan, certif. 30 Septb., gecompareerd;
  (x) GREGOOR, Christianus, gecompareerd;
  HEELSBERGEN, Johannes, gecompareerd;
  HOLTMARK, Cornelis, gecompareerd;
  (x) KAA, Steven van der;
  KIELEN, Diederik;
  (x) KIEN, Arij, gecompareerd;
  (x) KOEVOET, Marijnus, gecompareerd;
  LEEUWEN, Cornelis van, gecompareerd;
  (x) PONSEN, Pieter;
  ROZIERSE, Johannes, gecompareerd;
  (x) RUIJTER, Arij de;
  SCHAAP, Cornelis;
  (x) SCHAARMAN, Karel, gecompareerd;
  STEKE, Johannes, gecompareerd;
  VALKENBURG, Jacob;
  VERSCHUREN, Anthonij, gecompareerd;
  VRIES, Willem de;
  WIT, Christiaan, de, gecompareerd;

  SMEULERS, Matthijs, heeft een Breeder in dienst dog waar voor zijn andere Broeder reeds aan 't einde van 't depot geplaatst is;
  AARNOUT, Pieter, heeft een Schoonbroeder in dienst;

 • Concrits enige Zoon ener weduwe
  Classe 1811


  BANK, Matt. And. van der, gecompaneerd;
  BETTINGER, Johannes, gecompaneerd;
  HOEBÉE Herm.zn, Pieter, gecompaneerd;
  HOPMAN, Martinus, gecompaneerd;
  KEMP, Martinus, gecompaneerd;
  KOOL, Pieter Michiel, gecompaneerd;
  KRIENS, Nicolaas, gecompaneerd;
  KUIPERS, Mozes, gecompaneerd;
  MACKAAI, Johannes, gecompaneerd;
  SCHEERES, Johannes;
  TEEN, Arij van der, gecomp.;

  Oudste Zoon ener Weduwe

  LEMKES, Anthonij, gecompaneerd;
  SCHOTEL, David, gecompaneerd;
  WITSTEIN, Michiel Hijmans, gecompaneerd;

  Getrouwt voor 't Decreet

  BOOS, Abraham Hendrik, gecompaneerd;
  KIEVIT, Dirk, gecompaneerd;
  LITTOOIJ, Nicolaas, gecompaneerd;
  SCHMIDT, Georg Adam, gecompaneerd;
  SCHOUTEN, Dirk Jan, gecompaneerd;
  SOK, Johannes, gecompaneerd;

  Getrouwt voor het oproepen dezer Classe

  EISDEN, Willem van, in August 1811;
  GIPHART, Julianus, in Junij 1812;
  KOOGH, Hendrik van der, in Meij 1812;
  REVIER, Leendert, 2 Maart 1811;

  Studenten in de Theologie

  BANK, Matth. And.s van der, gecompareerd;
  SCHIPPERS, Herm.s Joh.s, gecompareerd;
  SCHLUTER, Frank.s Theod.s, gecompareerd

 • 1 Canton Classe 1811
  te schrijven Militairen & Matrozen of hun Broeders


  voor
  REUTHER, George Albrecht, Luit dans la 4 C. 3 Batt. van Regiment Pupilles der Keizerlijk Garde te Versailles;
  SCHREUDER, Johnnes Melchior, Garde Lancier de la garde Imperiale;
  STERKE, David de, matelot, aux la Canonnier N. 116;

  NB. voor Cornelis van Leeuwen schrijven over
  LEEUWEN, Comp. de reserve departement a la Haye

  voor Cornelis Holtmark schrijven over
  HOLTMARK, Herman, Soldat in 't 33 reg. Infanterie Legere laatst te Stettin;

  Voor Bastiaan Bax om van zijn Broeder
  BAX, Arij, in 't 124 reg.t van Ligne.

  SMEULERS, Matthijs, heeft een Broeder in dienst doch waar voor zijn adenre Broeder reeds aan t einde van 't depot geplaatst is;

  voor Johannes
  ROSIERSE, Pierre, Sold.t in 't 12de reg.t Inf. de Ligne te Batt: te Abbeville;

  KEULS, Petrus Josephus, hussard au 11 regt. 8 Comp.ie de Hussarde;

  RUREMAN, Gijsbert, voltigers au 124 Reg. Inf. de Ligne 2 Batt.;

  HAART, Dirk van der, matroos op de Brabant aan de Helder in 't nieuwe diep, certif.;

  TARMONT, Jan, a la Cannoniere N. 173 a Zierikze Capitein D.J. Gallas;

  voor Johannes
  HEELSBERGEN, Cornelis van, sold. in de 88 Cohorte 1 batt. a Amsterdam;

  Christianus Gregoor voor zijn Broeder
  GREGOOR, Johannes, Tamb. in 't 33 Reg. Ing. Ligne 2 Batt.;

  voor Jan van [-]
  DIJL, Dirk van, Soldat in de gevoldeerde garde in Rotterdam;

  voor Anthonij
  VERSCHUUR, Teunis, dienst ald Conscrit in 't 125 Regt. van Ligne 1 Batt. 4 C.ie, Amiens;

  voor Christiaan de Wit
  WIT, Hendrik de, 14 Batt. train d'Artillerie a Douay;

  KLERK, Anthonij de, in de 88 Cohorte Dep: du Zuiderzee;

  ARNOUT, Pieter, dit avoir un beau frere in ter..(?);

  Jan Gips heeft een Broeder
  GIPS, Regorus, ouvrier dans la 3 Batt. de l Extract 1 Comp des ouvrier Militair a Anvers;

  TRUIJENS, Johannes, Sold. in 't 125 reg. ing. van Ligne.

  ES, Pieter van, Lancier bij de keizerlijke garde in De grote armée;

  BLEKTON, Isaac, laatst in 't 8 regt. Hollandais

  Diederik Kiele heeft een Broeder
  KIELE, Johannes, Matroos op de Doggersbank, Certif. 9 Septb;

  BOON, Simon, fuselier in t 126 Regt.;

  EINDE, Martinus op 't, fuselier in 't 126 Regt, 2 Batt. 3 c.;

  Johanes Sterke heeft een Broeder
  STERKE, Frans, in de vilates geweest (uit de godshuisen) en nu in 't 125 reg. Tamb. volt(?)

  WEIDEN, Arij van der, Matroos op de Zoutman, Coll. Rustende op Texel;

  TABERNAL, Ands., Sold. in 't 124 Reg. inf. van Ligne;

  KIEN, Gerrit, in 't 126 Regt. inf. van Ligne

  van Jacob Valkenburg
  VALKENBURG, Nicolas, Soldat onder de Pupilles van de K. Garde a Versailles;

  WOLFS, Johannes Hendrik, Matroos op de Fraijan ter Reede van Vlissingen;

  LOVEREN, Cornelis van, Tamboer of Sold., in 126 Reg.t 3 Batt.;

  HELDEN, Jacob Zwang van, Sold. onder de Pupilles de K. Garde te Versailles;

  VRIJDAG, Maurits, onder de Pupilles de K. Garde;

  2e Canton

  MIJLE, Karel, van der, Militair (van gelik Den(?));

  Steven van der Kaa heeft een Broeder
  KAA, van der, Frans, die Mil: onder t 4 Reg.t Caressurs;

  voor Arij de [-]
  RUITER, Steven de, Soldaat in 't 125, dit bewijs aan de Koning(h) [wijnhandelaars] geg(even)n;

  voor Karel Schaarman
  SCHAARMAN, Johannes Jacob, in 125 Reg.t Inf: de Ligne à Amiens;

  BUSTIN, Charles, Matroos op de Chattam;

  EIGENS, Cornelis van, Comp.ie de Reserve depart. à la Haye;

  Koevoet Marinus heeft een Broeder
  KOEVOET, Dirk, die is in t 3 Reg.t ligte(?) infanterie

  Ponsen, Pieter eheft een Broeder
  PONSEN, Matthijs, onder de 88 Cohorte te Amst(e)r(dam).

  HAAS, Jan Hendrik, grenadier 1 Batt. 125 Reg.t Ing. van Ligne.

  Cornelis heeft een Broeder
  SCHAAP, Hend.k [Hendrik] in de Garde Sold. a Rotterdam;

  VOLKERTS, Everhardus Christianus, pupilles der Keiz. Garde te Versailles;

  Willem de Vries heeft een Broeder
  VRIES, de, Teunis, Solda. 125 Reg.t Ing. van Ligne;

  ENGELS, Barend, Sold: 123 reg.t 1 Batt. 1 Comp.

 • (kladnotitie) Classe van 1811
  1 Canton

  BAX, bij Bastiaan, Pelserstraat 386 D [D386], zie N. 21;
  STERKE, Frans, in de vitites geweest uit de Godshuizen, Zie N. 99 of adres bij de Boom;

  2 Canton

  MIJLE, Carel van der, adres van gelijk;
  KAA, van der, Steven, adres bij Steven van der Kaa, B132;, Zie N. 13;
  SCHAARMAN, Karel, adres bij Karel Schaarman, Zie bij N. 15, C604;
  KOEVOET, Marijnis, adres bij Marijnis Koevoets, Zie N. 36, C384;
  PONSEN, Pieter, adres bij Pieter Ponsen, Zie n. 42, (C715) C705 1/2;
  SCHAAP, Cornelis, adres bij Cornelis Schaap, Zie N. 44;
  LEEUWEN, Cornelis, heeft een Broeder in de Comp.ie de Rour..(?);

 • (GEDRUKT 14-3-1813) Lett. No.. MILITAIRE CONSCRIPTIE
  Klasse 1812.
  DE MAIRE der Stad Dordrecht roept op
  ....
  tegen aanstaanden Woensdag den Zeventiende Maart 1813,
  des morgens ten Zeven Uren precies, in de Groote Kerk,
  te Dordrecht, om te compareren voor den Raad van
  recrutering
  , van de tegenwoordige Ligting.
  De Conscrit zij bedagt, om, bij het inkomen van de
  Kerk, dit Oproepings-briefje te vertonen.
  Dordrecht den 14 Maart 1813.

 • Amsterdam le [-] 1812,
  l'Auditeur au Conseil d'Etat Tresirieu
  des Gardes Nationaler de la 17eme Division Militaire.
  a l'honneur de vous prevenir, Monsieur, que le Conseil d'Administration Superieur
  des Cohorter de la Garde Nationale de la 17eme Division Militaire

  ne de livre pas des Certificats d'activite
  de Service il faudra vous adressere à
  la Suite aux Membres Composant
  le Conseil d'administration du 146 regiment de ligne à Maagdenburg.

 • [11-3-1813] Dordrecht le 11 Maart 1813
  Le Maire de la Ville de Dordrecht
  à
  Conseil d'Administration der 105 Regiment Infanterie de Ligne à Neuf Brisach, Department du Haut Rhin
  OBJET: Conscription

  Monsieurs
  Comme je viens d'insorire sur mon registre le nommé
  JUNGER, Pieter
  Conscrit de la Classe de 1812, qui a été presenté par son pere, quie m'a dit,
  qu'i; avoit l'honneur de servir sous vos drapeaux, je vous prievois Messieurs
  en ce cas de vouloir m'adresser de Suite, in Certificat d'Activité de Service
  pou pouvoir le presenter au Conseil de recrutement qui va s'assembler vers le milieu de ces Mois.
  En attendant votre reponse, je vous remencie Messieurs pour les .... etc

 • GARDE IMPERIALE
  3e Regiment de Grenadiers à pied.
  Certificat d'activite de service.
  Le Conseil d'Administration du depot du dit Regiment.
  Certifie que le nommé ZOETEMAN, (Francois) Sergent
  fils de Corneille et de Francine van Wijnen, domicilies à Dort Canton d (idem)
  Département du Bouches de la Meuse né le 4 janvier 1790 à (idem) Canton d 1 (idem)
  Département d (idem) domicilie avant son entrée au service ....
  ... admis au Corps le 14 Aout 1806 (Sortant des Chasseurs Ex Hollandais), No. 433
  parti pour l'Armée, et est resté en Armée en Russie Lors de la Campagne en 1812
  ("vertrok naar het leger en bleef in het leger in Rusland tijdens de campagne in 1812")
  Fair à Versaille le 24 Mars 1813.

 • GARDE IMPERIALE
  3e Regiment de Grenadiers à pied.
  Certificat d'activite de service.
  Le Conseil d'Administration du depot du dit Regiment.
  Certifie que le nommé VAN DIJK, (Herman) Grenadier
  fils de Arend et de Antoinette van Wijnen domiclies a Dort Canton d 1
  Département du Bouches de la Meuse né 4 Aout 1789 [4-8-1789]
  ... admis au Corps 1e Avrol 1809 (sortant au 3e Chasseurs Ex hollandais)
  ne fait plus partie du Corps, a été Condamné a deux ans de Detention pas le Conseil permanent de la Garde à Paris le 23 Janvier 1812
  ("ne fait plus partie du Corps, a été Condamné a deux ans de Detention pas le Conseil permanent de la Garde à Paris le 23 Janvier 1812")
  Fair à Versaille le 24 Mars 1813.

 • (15 division Militair 3 bataillon Comp. Grenadiers)
  CERTIFICAT D'ACTIVITE DE SERVICE

  EMPIRE FRANÇAIS
  124 Regiment d'Infanterie Ligne
  Le Conseil d'Administration du 124 regiment d'Infanterie
  a Ligne certife que le nommé TEN TUITE [Tuinte], Corneille
  fils de Gerard et de Catherin Labende
  demiciliés à Dortrecht Canton de idem
  Département des B. de Meuse né le 8 mars 1788 [8-3-1788]
  1a Dortrecht Canton de idem Departement de Zuiderzee, domicilie a Dortrecht
  Enrole volontair le 23e fevrier 1809 servant pour son porp de Compte. 11 Mars 1813;

 • (Nummero de Controle 297 4e3 Compagnie)
  21e Equipage de flotille
  CERTIFICAT D'ACTIVITE DE SERVICE
  Le Conseil d'Administration du 21 Eq. de flotille
  Certifie que le nommé KLUIJZENAAR de (Johannes)
  fils de Wouter et de Marianna van Eijssen domicilies
  à Dort canton de idem département des B.d.M. né le 13 decembre 1789 1a Dort
  .. profession de Meunier conscrit de l'an 1809
  a été recu sous les drapeaux le 13 decembre 1811 a ete signalie .... le quinze mars 1813;

 • Monsieur le sujet du Departement des Bouches de la Meuse, invite Monsieur
  le maire de Dordrecht a passer l'acte d'enrolement du nommé GOEDHART, PIETER Conscrit des classe du 1813 de sa ville, pour servir
  dans la Compagnie .....etc.
  31 aout 1813
 • Laatst gewijzigd: juli 2020.