Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Vereeniging De Dordtsche Burgerwacht


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 443
Inventarisnummer: 1

transcriptie door E.v.D. --- scans verkrijgbaar

Vereeniging De Dordtsche Burgerwacht, gevestigd te Dordrecht


ARTIKEl 1.
De vereeniging draagt den naam van "De Dordtsche Burgerwacht" en is gevestigd te Dordrecht.

ART. 2.
Zij stelt zich ten doel het wettig gezag - na daartoe door den burgemeester of den garnizoenscommandant te zijn opgeroepen - in het bestrijden van revolutionaire aanrandingen daadwerkelijk te steunen.

ART. 3.
om de in art. 2 genoemde taak naar behooren te kunnen vervullen, houdt zij geregeld oefeningen in den wapenhandel.

ART. 4.
Leden der vereeniging zijn ingezetenen van Dordrecht, die den leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en in handen van het bestuur den volgenden eed of belofte hebben afgelegd:
"Ik zweer (beloof) mijn plicht als lid der Dordtsche Burgerwacht getrouwelijk te zullen vervullen en in dienst de bevelen mijner meerderen in rang stiptelijk te zullen opvolgen."
Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid en kan deze zonder aanvoering van redenen weigeren.

ART. 5.
Het lidmaatschap der vereeniging eindigt door opzegging of door ontzetting. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd leden, wier lidmaatschap het op grond van verkregen inlichtingen strijdig acht met de belangen der burgerwacht, zonder aanvoering van redenen te ontzetten. Ontzetting wegens vergrijpen tegen de tucht kan alleen op voorstel van den commandant geschieden.

ART. 6.
Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden. De commandant maakt als zoodanig deel uit van het bestuur. De overige leden worden in een ledenvergadering uit de leden voor den tijd van 3 jaren gekozen. voor de eerste maal worden zij aangewezen door den burgemeester. Jaarlijks op 1 Juli, voor het eerst op 1 Juli 1919, treedt één derde van hen af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. In een tusschentijdsche vacature wordt binnen 6 weken nadat zij is ontstaan, voorzien.

ART. 7.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het geldelijk beheer wordt gevoerd door den penningmeester.

ART. 8.
De organisatie van de dienstdoende brugerwacht berust alleen bij den commandant. Het bestuur betreedt niet het terrein der bevelvoering.

ART. 9.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom. Voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vereeniging, alsook voor het te haren laste aangaan van geldleeningen wordt de goedkeuring der ledenvergadering gevorderd.

ART. 10.
Het bestuur is bevoegd aan een dagelijksch bestuur uit zijn midden de behandeling van de lopende zaken op te dragen.

ART. 11.
Het bevel over de burgerwacht voert een commandant.

ART. 12.
De commandant wordt door den burgemeester benoemd, het bestuur der burgerwacht gehoord. De bevelvoerders der onderdeelen worden door de leden van he betrokken onderdeel gekozen.

ART. 13.
Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden. Op daartoe strekkende schriftelijk gemotiveerd verzoek van ten minste 5 leden, wordt een ledenvergadering uitgeschreven. Die vergadering heeft plaats uiterlijk op den 30en dag na dien, waarop het verzoek bij het bestuur is ingekomen.

ART. 14.
De inkomsten der vereeniging bestaan uit:
a. bijdragen, giften, schenkingen en rentelooze voorschotten van particulieren;
b. legaten en erfstellingen;
c. bijdragen van openbare lichamen;
d. geldleeningen.

ART. 15.
De vereeniging is opgericht op 15 November 1918 voor den tijd van 29 jaren.
Het vereenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van den in het eerste lid genoemde termijn, wordt in een daartoe samengeroepen ledenvergadering over het al dan niet voortzetten der vereniging beslist.

ART. 16.
Tot ontbinding der vereeniging kan niet besloten worden dan in een tot dat doel samengeroepen ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van ten minste 1/10 van de leden der vereeniging.
Tot stemming over zoodanig voorstel wordt niet overgegaan wanneer niet ten minste twee derde van het aantal leden der vereeniging aanwezig zijn.
Is dit aantal niet tegenwoordig dan wordt binnen 14 dagen een tweede ledenvergadering gehouden, waarin, ongeacht het getal der aanwezige leden, het voorstel instemming wordt gebracht.
In beide vergaderingen moet het voorstel om te zijn aangenomen, de goedkeuring hebben verworven van twee derde der ter vergadering aanwezige leden.

ART. 17.
In de ledenvergadering waarin na het verstrijken van den termijn, warvoor de vereniging opgericht of opnieuw gevestigd is, tot niet-voortzetting van de vereniging wordt besloten, in in die, waarin het besluit tot ontbinding van de vereeniging wordt genomen, wordt een commissie benoemd tot afwikkeling van de loopende zaken en tot vereffening en betaling van de schulden. In ide vergaring wordt tevens beslist over het geven van een bestemming aan de gelden en de verdere eigendommen der vereeniging.

ART. 18.
Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht in een tot dat doel samengeroepen ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van ten minste één toende van de leden der vereeniging met een meerderheid van twee derde der door de ter vergadering aanwezige leden uitgebrachte stemmen. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking, alvorens daarop de Koninkijke goedkeuring te verkregen.

ART. 19.
De verdere aangelegenheden der vereeniging worden geregeld bij een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen bepaling bevatten in strijd met deze statuten. Deze statuten treden terstond in werking nadat zij de Koninklijke goedkeuring hebben verworven, en in de Staatscourant zijn openbaar gemaakt.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 28 nov 1919 no. 77
Mij bekend De Minister van Justitie. Namens den Minister, De Secretaris-Generaal VAN BLOM


Notulen van de Vergaderingen der Burgerwacht te Dordrecht

J.J. Cramer, Hoofd Economische Afd. Burgerwacht den Haag
Wassenaarseweg 154 telefoon 774400

W.H.I. Snijders (off. toegevoegd aan den I. der BW)
Schenkkade 102

Bond van Vrijwillige Burgerwacht
Korte Voorhout 6
's Gravenhage

Burgerwacht Dordrecht

Vergadering op 30 Nov '32 ten huize van den Burgemeester P.L. de Gaaij-Fortman te Dordrecht
Aanwezig zijn een twintigtal heeren, daartoe uitgenoodigd door den Burgemeester ten einde de mogelijkheid te bespreken om de Burgerwacht te Dordrecht weder in het leven te roepen.
Uit de inlichtingen van eenige heeren die ook behoord hebben tot de leden der vroegere Burgerwacht, blijkt dat deze in het jaar 1923 niet bepaald ontbonden is, zoodat er geen sprake behoeft te zijn van het oprichten eener nieuwe Burgerwacht, doch meer het opnieuw in werking stellen der vroegere. Dit vereenvoudigt de kwestie in zooverre, dat het thans niet noodig is om goedkeuring der Statuten aan te vragen. Het voorstel van den Burgemeester om te trachten de Burgerwacht weder arctief in werking te stellen wordt algemeen toegejuicht. Alleen Mr. Heemskerk verklaart als lid der Rechterlijke Macht volgens zijne meening een bepaald standpunt in te nemen, hetwelk hem belet als lid der Burgerwacht toe te treden.
Op voorstel van den Burgemeester worden de navolgende heeren uitgenoodigd zitting te nemen in een voorloopig bestuur, hetwelk nadere plannen zal uitwerken om zoo spoedig mogelijk tot het gewenschte doel te geraken:
J. Ouborg,
B. Bos Azn
J.M. Vincent Eras
J.A. Vis
A.H. Korthals
R.J.E. Muring
De heer Vincent Eras is niet ter vergadering aanwezig. De overige heeren verklaren zich bereid van het het voorlopig bestuur deel uit te willen maken.
Na nog eenige discussies van ondergeschikt belang wordt hieruit de vergadering onder dankzegging van den Burgemeester gesloten.
De fg Secretaris R. Muring

Vergadering op 30 December 1932 ten huize van den Burgemeester P.L. de Gaaij-Fortman
Aanwezig zijn de heeren Ouborg, Bos, Vis, Korthals en Muring.
Van den heer Eras is bericht binnen gekomen dat hij om principieele redenen liever geen lid wenscht te zijn van de Burgerwacht, doch overigens ten volle met het idee sympathieseert.
Op voorstel van den Burgemeester worden thans de functies van het voorloopig bestuur als volgt verdeeld:
J. Ouborg, Voorzitter
B. Bos, 2e voorzitter
R. Muring, Secretaris
A.H. Korthals, penningmeester
J.A. Vis, Hoofd van het economisch gedeelte der Burgerwacht
Verder zal de heer L.P.A.J. Wijers door den Burgemeester worden uitgenoodigd om ook deel te nemen aan de werkzaamheden van het voorlopig bestuur en wel ter vervanging van den heer Eras.
De Burgemeester heeft van den commandant der vroegere Burgerwacht de ledenlijst ontvangen, welke lijst thans als grondslag zal dienen voor het houden van een besloten vergadering een en ander te regelen door het voorloopig bestuur.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering gesloten.
De fg. Secretaris R. Muring.

Vergadering op 24 Januari '33 in het restaurant N.A.B.
Aanwezig zijn de heeren Ouborg, Bos, Vis, Korthals, Wijers en Muring.
De heer Ouborg heet de aanwezigen welkom en verklaart bereid te zijn tijdelijk als voorzitter van het bestuur te willen optreden, doch deze functie niet definitief te willen aanvaarden.
De ledenlijst der vroegere Burgerwacht wordt thans nagegaan en geconstateerd wie daarvan aan het voorloopig bestuur bekend zijn, zoodat aangenomen kan worden dat deze personen volkomen betrouwbaar zijn zijn.
Het resultaat hiervan is, dat van de vroegere leden er ongeveer 60 bekend zijn. Daar het te veel tijd zou vergen om de overigen en op hun betrouwbaarheid te toetsen stelt de heer Vis voor dat ieder der Bestuursleden in eigen kring zooveel mogelijk personen zal bezoeken, die betrouwbaar zijn om hun te vragen zij geneigd zijn als lid der Burgerwacht toe te treden.
Ieder der bestuursleden zal een aanvullende lijst van namen der door hem bezochte personen op 1 Februari '33 indienen bij den Secretaris, die daarna met den voorzitter, in overleg met den Burgemeester, den datum zal vast stellen tot het houden van een besloten vergadering. Hiertoe zullen uit den aard der zaak ook opgeroepen worden de personen, die zijn te vergadering vfan 30 Novenber '32 aanwezig waren ten huize van den Burgemeester.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 10 uur door den voorzitter gesloten.
De fg. Secretaris R. Muring.

Vergadering op 3 Maart '33 in de American Lunchroom.
Van de 150 personen, die opgeroepen zijn voor deze vergadering zijn er om acht uur ongeveer 75 aanwezig. Bovendien wordt de vergadering bij gewoond door den Burgemeester en door de heeren Snijders en Kramer, die als sprekers voor deze avond zullen optreden.
Om 8 uur 10 opent de heer Ouborg de vergadering. Na de aanwezigen welkom te hebben geheeten en de beide sprekers te hebben voorgesteld, geeft hij het worod aan den Burgemeester die een korte inleiding wenscht uit te spreken. De Burgemeester herinnert an de moeilijke tijden van 1918, toen overal in den lande Burgerwachten werden opgericht om de overheid te steunen.
Ook in Dordrecht werd toen een Burgerwacht opgericht, die echter in 1923 doodbloedde wegens gebrek aan belangstelling. Bepaald ontbonden werd zij niet, zoodat de toenmalige Leden nog steeds als Lid beschouwd dienen te worden. De Burgemeester legt er den nadruk op, dat hij het economisch gedeelte der Burgerwacht het belangrijkst acht om in tijden van algemeene staking en revolutie de vitale bedrijven zoo goed mogelijk in stand te houden. De Burgermeester herinnert aan den strijd voor de vrijheid door Willem de Zwijger, welke vrijheid thans van 2 zijden wordt bedreigd nl door het fascisme en door het proletariaat. Het devies: "wij zullen handhaven" is nog steeds geldig en de Burgemeester vertrouwt op de Burgerwacht om hem te steunen in de handhaving van de vrijheid en het gezag.
Hierna neemt de heer Snijders het woord. Allereerst wijst deze op het verschil tusschen de B.V.L. en de Burgerwacht. De B.V.L. n.l. bestaat uit betrouwbare beroepsmilitairen, die gemobiliseerd kunnen worden en zoo noodig buiten de gemeente kunnen worden gedirigeerd. De Burgerwacht bestaat uit gewone burgers en dient tot onmiddellijke bescherming ter plaatse zelf. De kapitein Snijders acht het gewapend gedeelte minstens even belangrijk als het economisch gedeelte. Volgens zijn meening is het politiecorps beslist onvoldoende om in tijd van algemeene staking en revolutie te helpen de orde te handhaven; de mobilisatie van de B.V.L., die 3 dagen zal vorderen, te dekken en het economisch gedeelte den Burgerwacht te beschermen. In de Burgerwacht is politiek misplaatst; alle goedgezinde burgers dienen hierbij samen te werken tegen het revolutionair gevaar van de zijde der S.D.A.P. en Communisme. In de vrijwilligheid der leden ligt een zekere waarborg van betrouwbaarheid.
Het gezag is momenteel overal ondermijnd. Leger, vloot, politie, bedrijven zijn alle min of meer onbetrouwbaar. Daarom stelt de Regeering er hooge prijs op dat Burgerwachten worden opgericht, doch de drang daartoe moet uit de Burgerij zelf ontstaan. Het verwonderde spreker, dat de burgerij in Dordrecht zoo lang passief is gebleven in dit opzicht. Thans echter zal hij als vertegenwoordiger der Regeering, voor 100 % zijn medewerking geven om de taak der Burgerwacht behelpen voorbereiden, opdat deze paraat zal zijn in tijden van nood.
De heer kramer neemt thans het woord. Hij wijst op het dreigend karakter eener toekomstige revolutie, die tegenwoordig wetenschappelijk wordt voorbereid en geleid van uit Moscou. Volgens Lenin moet een toekomstige revolutie gepaard gaan met een algemeene staking, daar de revolutie anders bij voorbaat tot mislukking is gedoemd. Door de algemeene staking n.l. wordt een voedselschaarschte veroorzaakt, waardoor de gegoede brugers en de welwillende arbeiders noodgedwongen zich bij de revolutionairen zullen aansluiten. De taak van de Burgerwacht en speciaal van het economische gedeelte is nu om te trachten die algemeene staking te breken en te zorgen dat het noodzakelijkschte voedsel wordt gedistribueerd en de vitale bedrijven kunnen blijven doorwerken voor zoover dit noodig is.
In Nederland is door de Regeering deze kwestie in zooverre voorbereid, dat in tijden van algemeene staking de noodzakelijkste grondstoffen voor voeding wordt gebracht tot aan de grens der verschillende gemeenten. Deze moeten daarna zelf zorgen voor het transport naar de bestemde plaatsen en voor de verdere bewerking der grondstoffen en distributie der levensmiddelen.
Een schoonen taak is hiervoor dus weggelegd voor het economisch gedeelte der Burgerwacht. bij de organische hiervan moeten twee Hoofdbegrippen worden onderscheiden n.l.
1e de normale middelen moeten zoo lang mogelijk in stand worden gehouden
2e de Burgerwacht stelt zich ten doel om de geheele bevolking van levensmiddelen te voorzien, dus ook zelfs de Communisten, zoo lang deze blijk geven zich behoorlijk te gedragen.
De economische Burgerwacht bestaat in hoofdzaak uit 3 afdeelingen n.l.
A. de bedrijfsafdeeling die zich ten doel, stelt de vitale bedrijven gedurende 14 dagen in stand te houden
B. de afdeeling der voedselvoorziening, die voorraden moet opslaan en distributieplaatsen moet aanwijzen voor verschillende districten waarin de Gemeente moet worden verdeeld.
C. de transportafdeeling, die zorgen moet te beschikken over personen-auto's, vrachtauto's enz met betrouwbare chauffeurs.
Deze organisatie is zeker niet gemakkelijk en eischt een geruime tijd van vorbereiding. is de economische Burgerwacht in staat de strijd tegen de algemeene staking gedurende 14 dagen ook te houden, dan zal vermoedelijk het pleit gewonnen zijn.
Na de interessante voordracht der beide sprekers stelt de heer Ouborg den aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen. Het blijkt, dat iedereen voldoende op de hoogte is van de taak der Burgerwacht, want slechts een enkele vraag van ondergeschikte belang wordt gesteld.
De heer Ouborg dankt hierna beide sprekers voor hun heldere en interessante voordracht en sluit hierna de vergadering.
De fgd. Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 13 Maart '33 ten huize van Mr. A. van Os.
De Voorzitter opent om 8 n.m. de vergadering. Verhinderd zijn de heeren Bos en Wijers.
Allereerst brengt de voorzitter de dank van het Bestuur over aan Mr. van Os wegens het beschikbaar stellen zijner woning voor deze vergadering. Besproken dienen te worden de richtlijnen voor verdere handelingen om zoo spoedig mogelijk te komen tot definitieve oprichting der Burgerwacht.
Mr. van Os stelt voor aan de vroegeren Leden en aan de adspirant-leden een verklaring ter teekening te zenden, waarbij zij zich beschikbaar stellen voor de Burgerwacht en tevens te kennen geven bij welk gedeelte zij wenschen te worden ingedeeld.
De redenen van deze verklaring wordt hierna opgesteld. in een begeleidend schrijven zal den leden worden verzocht deze verklaring voor 25 Maart in te leveren bij den Secretaris.
Verder wordt bepaald, dat daarna op 3 April a.s. een algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen, waarbij door de leden een definitief bestuur zal moeten worden gekozen.
Hierna wordt van gedachten gewisseld over het toekomstig terrein, wat in tijd van gevaar zal dienen als verzamelplaats der aangevoerde levensmiddelen, brandstoffen e.d. De heer Vis had gedacht, dat het terrein aan de Zeehaven zich daartoe bij uitstek leent. De overige bestuursleden kunnen zich hiermede wel vereenigen, doch ieder voor zich zal nog eens nagaan of er nog andere in aanmerking komen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
De fgd. Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 20 Maart '33 ten huize van den Burgemeester.
Deze vergadering is op verzoek van den Burgemeester bijeengeroepen om de regeling der Algemeene Vergadering op 3 April vast te stellen.
Om 8 uur n.m. opent de Voorzitter de vergadering. Verhinderd zijn Mr. A. van Os en de heer Wijers.
Na de opening geeft de Voorzitter het woord aan den Burgemeester, die mededeelt, dat hij gaarne op de algemeene vergadering den nieuwen Commandant der Burgerwacht wilde voorstellen. Naar overleg met het Bestuur wordt besloten dat de Burgemeester de volgende heeren zal verzoeken als Commandant der Burgerwacht op te treden:
1. Ir. Wolterbeek
2. Ir. Roodenburg en
3. Mr. de Kat Angelino.
De Burgemeester hoopt, dat één van deze drie Heren aan zijn verzoek zal willen voldoen.
Hierna wordt het programma voor de Algemeene Vergadering als volgt vastgesteld:
punt 1 Beëediging der leden
punt 2 Bestuurdsverkiezing
punt 3 Installatie van den nieuwen Commandant
punt 4 Rondvraag
De Burgemeester is van meening, dat deze punten niet voldoende zijn om den avond te vullen en stelt voor aan den agenda nog een of andere causerie te verbinden. De Secretaris deelt mede vernomen te heben, dat de heer Cramer in Sliedrecht een interessante lezing met lichtbeelden heeft gehouden over de taak der oeconomische Burgerwacht. De Burgemeester zal den heer Cramer vragen of hij geneigd en in staat is die lezing ook op 3 April hier ter stede te houden. In dat geval kan die op de agenda der algem. vergadering nog worden bijgevoegd.
De Secretaris zal intusschen de convocatie-biljetten voor de algem. vergad. gereed maken en tijdig verzenden.
Na deze besprekingen is de Bestuursvergadering afgeloopen en wordt zij door den Voorzitter gesloten na dankbetuiging aan den Burgemeester voor de genoten gastvrijheid.
De fgd. Secretaris
R. Muring

Algemeene Vergadering op Maandag 3 April '33 om 8 uur n.m. in de American Lunchroom
De Voorzitter opent op het vastgestelde uur de vergadering. Van de 2.30 opgeroepen zijn ongeveer 150 leden aanwezig. Verder zijn aanwezig: de Burgemeester en de Heeren Cramer en Elias uit den Haag.
Na de opening geeft de Voorzitter het woord aan den Burgemeester. Deze wijst nog eens op de noodzakelijkheid der Burgerwacht en stelt het zeer op prijs, dat er zooveel leden aan de oproep hebben gevolg gegeven. Het oogenblik acht hij thans gekomen om aan de Burgerwacht den Commandant voor te stellen en heeft hij als zodanig benoemd Mr. W.O. de Kat Angelino, res-luitenant bij de artillerie. Nadat de vergadering door een luid applaus hare ingenomenheid met deze benoeming heeft betuigd, wenscht de Burgemeester den Heer de Kat-Angelino geluk met zijne benoeming en neemt hem de eed af.
Hierna richt de Burgemeester nogmaals het woord tot de Vergadering om voor te stellen het Voorloopig Bestuur bij acclamatie te kiezen tot definitief bestuur. Nadat ook de vergadering dit voorstel heeft bekrachtigd neemt de Burgemeester den Voorzitter J. Ouborg den eed af.
Na deze formaliteit krijgt de heer Cramer, leider der oeconomische afdeeling van de Haagsche Burgerwacht, het woord. Deze zet nog eens het doel eener oeconomische afdeeling uiteen en wijst op de noodzakelijkheid om paraat te zijn tegen over de dreigende revolutionaire gevaren die heusch niet denkbeeldig zijn. Hij hoopt dat de oeconomische afdeling te Dordrecht spoedig nog in bloei zal mogen toenemen.
Na de pauze vervolgt de Heer Cramer zijn voordracht, een licht hij met lichtbeelden toe hoe tijdens de algemeene staking in Londen de oeconomische afdeeling er in slaagde binen 6 dagen de staking de breken door een goed georganiseerde voedselvoorziening en een dito transportafdeeling.
De interessante voordracht van den Heer Cramer werd aan het slot luide toegejuicht. Toen daarop op het doek het beeld van H.M. de Koningin verscheen, steeg het enthousiasme ten top en werd door de aanwezigen staande het Wilhelmus gezonden, besloten met een driewerf hoera voor de Koningin.
het was een waardig slot van de mooie avond, zoodat de aanwezigen dankbaar en voldaan huiswaarts keerden.
De Secretaris, R. Muring.

Bestuursvergadering op 8 April op het kantoor van den heer J.A. Vis.
De Voorzitter opent om 8.15 de vergadering. Afwezig zijn Mr. van Os en de Heer Wijers.
De notulen van de vorige Bestuursvergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.
Daarna neemt de Voorzitter het woord en spreekt de wenschelijkheid uit om de leden der vroegere Burgerwacht, die nog niets van zich hebben laten hooren, nogmaals op te roepen om opnieuw den eed af te leggen. Tevens zal hij persoonlijk de Leden de vroegere Burgerwacht bezoeken, die tot nu toe nog niet zijn aangeschreven. De Voorzitter deelt verder mee een verzoek te hebben ontvangen van het Dordr. Nieuwsblad om inlichtingen te verstrekken over de Burgerwacht en aan de Directie te hebben geantwoord dat zij binnenkort nadere inlichtingen zullen ontvangen.
Hierna neemt de Heer Vis het woord, die voorstelt om de noodzakelijke gegevens, die van elk lid bekend moeten zijn, in een register vast leggen. Hij zal daartoe de noodige formulieren laten vervaardigen, die voor elk Lid afzonderlijk dienen te worden ingevuld. In die verband komt het hem noodzakelijk voor om alle Leden opnieuw op te roepen, ten einde die noodige gegevens van hen te verkrijgen.
De Voorzitter stelt voor om dan eerst op te roepen de Leden, die nog beëedigd moeten worden en dit zoo spoedig mogelijk te doen. Na eenige besprekingen wordt besloten deze Leden op te roepen op 13 April a.s.
Verders stelt de Heer Vis voor een circulaire op te stellen voor inzameling van gelden en deze rond te zenden aan diverse groote zaken, banken, bedrijven e.d.
Ten slotte wordt overeengekomen, dat elk der Bestuursleden vooer zich een aanteekening zal maken van punten, die nader besproken moeten worden, ten einde deze punten te behandelen met de Heeren Snijder en Cramer in den Haag.
Na nog enkele gedachtenwisselingen van ondergeschikt belang sluit de Voorzitter om 10 uur de vergadering na den Heer Vis bedankt te hebben voor de genoten gastvrijheid.
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op 18 Mei '33 des avonds om 9 uur in de American Lunchroom.
Deze bestuursvergadering is een voortzetting van de vergadering, waarbij +- 60 Leden waren uitgenoodigd ten deel voor beëediging, ten deele voor 't verstrekken van de noodige gegevens. Van de opgeroepen personen is ongeveer de helft ter vergadering verschenen, waarbij 8 nieuwe Leden, die beëedigd zijn.
De Burgerwacht telt thans +- 180 beëedigde Leden, terwijl een 20 tal ingezetenen, die hunnen medewerking hebben toegezegd, nog beedigd moeten worden.
Deze personen zijn echter reeds 3 à 4 maal ter beeëdiging opgeroepen zonder te verschijnen, zoodat aangenomen moet worden, dat zij voor de toetreding tot het Lidmaatschap thans miet veel meer gevoelen.
Ten einde meerdere Leden te verwerven wordt door het Bestuur besloten in de Plaatselijke Bladen eene mededeeling te plaatsen over de Dordtsche Burgerwacht met eene uitnoodiging aan de ingezetenen van Dordrecht om zich voor het Lidmaatschap op te geven. De heer Vis stelt zich beschikbaar om de redactie van deze mededeeling op te stellen. Tevens word besloten met het verzenden der circulaires, inhoudende het verzoek om geldelijke bijdrage voor de B.W., voorloopig nog te wachten totdat de mededeeling, hierboven bedoeld, in de plaatselijke bladen zal hebben gestaan. Dit besluit wordt genomen in verband met een ontvangen schrijven van Mr. Mijnlieff, gericht aan de D.B.W., waarin deze op onhebbelijke wijze een verwijs richt aan het Bestuur, wegens het verzoeken om geldelijke bijdragen zonder de betrokken personen vooraf te hebben gevraagd of zijn geneigd waren als Lid der B.W. toe te treden. Wegens de onhebbelijke toon, waarin het schrijven van Mr. Mijnlieff is gesteld, wordt besloten bedoeld schrijven niet te beantwoorden.
De heer Korthals stelt zich verder beschikbaar om een lijst samen te stellen van personen, die uitgenodigd kunnen worden om als Lid der B.W. toe te treden, indien zij zich niet vrijwillig aanmelden na de oproep in de plaatselijk bladen.
Mr. de Kat Angelino deelt hierop mede dat hij een telefonisch onderhoud heeft gehad met den heer Snijders betreffende de bewapening, der B.W. De heer Snijders gaf daarbij te kennen, dat hij ten allen tijde naar Dordrecht wil komen om deze kwestie met het Bestuur te regelen.
In verband hiermede wordt besloten den heer Snijders te verzoeken deze bespreking met het Bestuur te houden op Vrijdag 26 Mei, indien de Burgemeester die hierbij ook tegenwoordig dient te zijn, dien avond in staat is de bespreking bij te wonen. De heer Ouborg zal dit den Burgemeester afvragen, waarna de Secretaris den heer Snijders en ook den Commissaaris van Politie zal uitnoodigen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 19 uur door den Voorzitter gesloten.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Vrijdag 26 Mei '33 des avonds om 8 uur ten huize van den Burgemeester
Deze bestuursvergadering wordt bijgewoond door den heer Snijders uit den Haag en door den Commissaris van Politie te Dordrecht. Van het bestuur is de Heer Wijers door verhindering afwezig.
Deze vergadering is in hoofdzaak gewijd aan de bespreking der bewapening. De Commissaris van Politie is van meening, dat het wenschelijk is den Garnizoenscom.t in deze kwestie te kennen om met deze com.t samen te werken wat betreft de verdediging der verschillende punten in geval van oproer. Ook heeft de Garnizoenscom.t de bevoegdheid tot regeling van het gebruik der schietbaan en zal dus in deze kwestie ook overleg met hen worden gepleegd.
De Heer Snijders krijgt hierna het woord en deelt o.a. mede dat hij beschikbaar heeft een exemplaar van het voorschrift voor de mobilisatie voor den Commandant der B.W. Voor de bewapening der B.W. worden verstrekt geweren M95 tot een aantal, als door den Burgemeester noodig wordt geacht. Na eenige besprekingen met den Commissaris van Politie wordt dit aantal vastgesteld op 150 stuks. Voor oefeningsgelden wordt door het Rijk verstrekt 40 ct per man per kwartaal en voor schietoefeningen 40 patronen per man per jaar. Per kwartaal moeten minstens 3 oefeningen worden gehouden. Hieronder worden ook begrepen vergaderingen en besprekingen. Bij gewapende oefeningen is het noodzakelijk, dat ieder lid in het bezit is van een Legitimatiebewijs. Bij mobilisatie wordt voorgeschreven het dragen van een onderscheidingsband om den linkerarm. Uniformen zijn verder niet vereischt.
De Burgemeester acht echter het dragen van een uniformpet wel gewenscht. Verder deelt de heer Snijders mede, dat het voor de goeden gang van zaken noodig is een verzoek te richten aan den Inspecteur der Burgerwachten om zoo spoedig mogelijk actief te worden verklaard. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van eene verklaring van den Burgemeester overeenkomstig L.O. 197 van 1925. Tevens kan de Burgemeester daarbij opgeven welk aantal wapens hij noodig acht. De Secretaris zal dit verzoek opstellen en na onderteekening door het Bestuur indienen aan den Burgemeester.
Voor de bewaring der geweren is beschikbaar een zolder van het bureau van Politie.
De Heer Snijders deelt mede, dat de grendels der geweren moeten worden uitgenomen en met de munitie moeten worden bewaard in een afzonderlijk afgesloten ruimte.
Hierna worden nog enkele besprekingen gevoerd over een oefeningslokaal, over schietoefeningen met H.S.O. geweren, over vergoeding bij ongelukken aan leden der Burgerwachten en over samenwerking der B.W. met de Politie. De Burgemeester stelt in dit verband voor om den Inspecteur van Politie van Seben [Zeben] te benoemen tot Ondercom.t der B.W. het bestuur der B.W. alsmede de C.v.P. gaan met dit voorstel accoord. Verder acht de Burgemeester het gewenscht om elk lid der B.W. een exemplaar der statuten, alsmede een overdruk van de bepalingen omtrent vergoeding bij ongelukken te verstrekken.
Ten slotte wordt besproken om 2 stuks K.S.O. geweren aan te koop 1a f 123,80 per stuk, waarvan er één betaald zal worden door de Politie, die dan ook de agenten van politie kan doen deelnemen aan de schietoefeningen.
De C.v.P. acht het n.l. gewenscht om bij mobilisatie der B.W. ook de Politie uit te rusten met geweren.
De Heer Snijders echt een bedrag en fl. 600 per haar aan inkomsten beslist noodig om de noodzakelijkste uitgaven te kunnen bestrijden. Waar thans een bedrag van +- fl. 300 in kas is en verdere verzoeken om bijdrage nog moeten worden verzonden vertrouwt het Bestuur er op het bedrag van fl 600,- wel bijeen te kunnen brengen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den heer Ouborg gesloten na dankzegging aan den Burgemeeter voor de genoten gastvrijheid en aan de heeren Snijders en Heuff voor hunnen tegenwoordigheid.
De Secretaris, R. Muring
Voorzitter J. Ouborg

Bestuursvergadering op 2 Juni '33 des avonds 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
Aanwezig zijn alle bestuursleden behalve Mr. van Os en de heer Wijers. De heer Ouborg opent (als wnd voorzitter) op het vastgestelde uur de vergadering.
ingekomen is een schrijven van de Directie van de Hembrug, waarin de ontvangst wordt bevestigd van de storting van 2 K.S.O. geweren en medegedeeld wordt, dat toezending hiervan zal volgen na machtiging van den Inspecteur der B.W. De penningmeester zal dit schrijven ter kennisname doorzenden aan den Heer Snijders.
De Commandant deelt thans mede dat hij met den Burgemeester een bezoek heeft gebracht aan den Garn. Comt die met genoegen kennis nam van de wederopleving der B.W.
De Garn. Comt. deelde mede, dat voor het gebruik der schietbaan een rekest moet worden ingediend aan den Minister van Defensie. Dit zal dus eerst kunnen plaats hebben nadat de B.W. actief zal zijn verklaard.
Het onderhoud der wapens zal kunnen geschieden door 2 corveeërs, die lid zijn der B.V.L. en ook de wapens der B.W. te Zwijndrecht onderhouden à raison van f 100 per jaar. Besloten wordt deze personen ook aan te stellen voor het onderhoud der wapenen van de D.B.W.
De Commandant heeft verder een schrijven ontvangen van de Nederl. Bond van Vrijwillige Burgerwachten met verzoek om als lid toe te treden tegen een contributie van fl. 25 per jaar. Besloten wordt toe te treden tot de kring Alblasserwaard. In verband hiermede word besproken het voorstel van den Heer Elias op de Algemeene Vergadering van 3 April om toe te treden tot de Provinciale Bond van Burgerwachten. De Secretaris zal den Heer Elias berichten, dat hiervoor niet meer gemist kan worden dan fl. 10 per jaar.
Hierna wordt besproken het drukken en verspreiden onder de Leden van de Statuten en van de bepalingen voor vergoeding bij ongelukken. De Secretaris zal informeeren naar de drukkosten van 500 en 1000 exempl. der Statuten. Wat betreft de bepalingen voor vergoeding bij ongelukken acht de heer Vis het raadzaam om deze niet te laten drukken en verspreiden onder de Leden, omdat deze bepalingen nog al vaag zijn en wellicht tot verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding zouden kunnen geven. De heer Vis stelt daarom voor deze bepalingen te bespreken op een algemeene vergadering. Met dit voorstel wordt accoord gegaan.
Hierna wordt besproken de uitreiking van een legitimatie bewijs en van een onderscheidings-armband. Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten, dat de Secretaris om modellen hiervan zal schrijven aan den heer Cramer in den Haag. Tevens zal worden geinformeerd naar een alarmsignaal.
Ten slotte wordt besproken de kwestie van de oefeningen in den wapenhandel voor de ongeoefenden. Op voorstel van den commandant zullen hij en de heeren Vis en Muring tesamen een bespreking houden over dit punt en dit nader regelen. Het bestuur gaat hiermede accoord.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten na dankzegging aan den heer Vis voor de genoten gastvrijheid. De Secretaris R. Muring, de Voorzitter J. Ouborg.

Bestuursvergadering op 16 Juni '33 des avonds 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
Op het vastgestelde uur zijn alle Bestuursleden aanwezig en opent de Voorz. de vergadering.
De notulen der vorige vergadering worden geleden en merkt de Voorzitter op, dat het hem wenschelijk voorkomt de werkzaamheden der beide corveërs nauwkeurigen vast te stellen. De commandant deelt hierop mede, dat het de bedoeling is, dat deze beide personen samen een vergoeding zullen ontvangen van f 100 per jaar en daarvoor zorgen voor het behoorlijk onderhoud der wapenen en tevens voor 't schrijfcorvee en bediening op de schietbaan op de dagen dat den Burgerwacht daar oefeningen houdt.
Ingekomen zijn de volgende stukken:
1. Een brief van den Com.t der Haagsche Burgerwacht met toezending van een model legitimatiebewijs, een model armband en twee waarschuwingskaarten. Naar aanleiding hiervan wordt besloten het legitimatiebewijs in den vorm als dat de H.B.W. te doen drukken, evenwel met aan de achterzijde een signalement en aan de voorzijde ruimte voor een pasfoto.
Verder zal de Secretaris nader aan den Com.t der H.B.W. vragen naar het adres van den leverancier der toegezonden armband.
2. Een schrijven van den Heer Snijders uit den Haag, waarin vermeld, dat de Dordtsche Burgerwacht met ingang van 1 Juli '33 weder actief zal worden beschouwd (besluit van den I. der B.W. d.d. 2 Juni '33 No. 597).
3. Een schrijven van den Heer Snijders dat de beide K.S.O. geweren vermoedelijk ongeveer 1 juli zullen worden toegezonden. Tevens zullen worden toegezonden 150 geweren met toebehooren en de noodige patronen.
4. Een schrijven van den Secretaris der Provinciale Bond van Burgerwachten, waarin medegedeeld wordt, dat op 24 Juni een algemeene vergadering zal worden gehouden in den Haag. De Heer Bos stelt zich beschikbaar om deze vergadering bij te wonen.
Hierna worden ebsproken een model aanmeldingsformulier en een model circulaire, beide samengesteld door den Heer Vis met de bedoeling deze te zenden aan inwoners van Dordrecht, van wie verondersteld mag worden, dat zij als Lid der D.B.W. zullen willen toetreden. De Heer Korthals heeft daartoe een lijst met ongeveer 500 namen samengesteld van inwoners, die naar zijne meening in aanmerking komen om zulk een circulaire te ontvangen. Hij stelt echter voor, dat ook de overige Bestuursleden een dergelijke lijst samen stellen. Besloten wordt, dat deze lijsten vóór 1 Juli bij den Secretaris zullen worden ingediend die daarvan een verzamellijst zal maken. Intusschen zal de Secretaris bij de firma Dekkers 1000 circulaires en 1000 aanmeldingsformulieren laten drukken.
De Heer Bos stelt voor om thans den grooten zaken en bankiersinstellingen te bezoeken ter verkrijging van geldelijke bijdragen. De Heer Vis stelt in verband hiermede voor om ook hiervan een lijst te maken van de zaken, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. De Penningmeester deelt mede, dat momenteel nog +- fl. 300 in kas is, zoodat aanvulling van kasgelden wel gewenscht is.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten, nadat als datum voor de volgende bestuursvergadering gekozen is 6 Juli. De Heer Wijers stelt voor deze vergadering zijn kantoor beschikbaar, welk voorstel in dank wordt aanvaard.
De Voorzitter, J. Ouborg, De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 6 Juli '33 des avonds om 8 uur in de American Lunchroom.
Deze bestuursvergadering is een voortzetting van de vergadering waarbij een 20 tal nieuwe Leden werden beëedigd. De Heer Bos is wegens familieomstandigheden verhinderd de vergadering bij te wonen.
De Voorzitter deelt mede van den heer Bos vernomen te hebben, dat hij de vergadering van den Provinciale Bond van Vrijwillige Burgerwachten heeft bijgewoond, en dat hij gaarne als vaste afgevaardigde in het Bestuur van den Provinciale Bond zitting wil nemen. Geen der Besturudslen heeft hiertegen bezwaren en wordt alzoo besloten.
Ingekomen is een schrijven van den Commandant der Haagsche Burgerwacht waarin deze mededeelt, dat de firma die destijds de armbanden heeft vervaardigd thans niet meer bestaat. De Secretaris heeft intusschen naar een adres geïnformeerd, waar deze armbanden besteld kunnen worden en op maat kunnen worden gemaakt. De kosten zouden dan ongeveer op 15 ct per armband komen. Besloten wordt een 400 armbanden te doen aanmaken en stelt de Voorzitter voor om t.g.t. den leden te verzoeken zelf den aanmaakkosten te vergoeden.
Verder is binnengekomen een telefonisch bericht van het Lid Teunissen, waarbij deze mededeelt dat er door enkele leden aanmerking is gemaakt op het Lidmaatschap der heeren Beernink, daar deze tot de fascistische partij "Baars" behooren. Na eenige besprekingen wordt besloten, dat de Secretaris deze heeren zal aanschijven met verzoek te berichten of dit zo is.
Hierna deelt de Commandant mede, dat hij van den Garnizoenscomd. heeft vernomen, dat geen der onderofficieren van het Korps Pontonniers geneigd is als instructeur bij de B.W. op te treden tegen een vergoeding van f 0,50 per uur, doch wel tegen een vergoeding van f 1,- per uur. De billijkheid van deze hoogere vergoeding inziende besluit het Bestuur deze toe te kennen, en zal de Commandant maatregelen treffen, opdat 10 Juli met de oefeningen kan worden begonnen. Op het rekest aan den Minister van Defensie betreffende her gebruik der schietbaan is nog geen antwoord ontvangen. Daar dit echter elken dag kan binnen komen wordt besloten, dat de Secretaris den geoefende Leden al vast zal aanschrijven met verzoek mede te deelen welke avond zij voor schietoefeningeb beschikbaar hebben. Daar de beide K.S.O. geweren ook zijn aangekomen kan dan nog deze maand met schieten voor geoefende worden begonnen.
Ten slotte stelt de Voorzitter voor een der andere Bestuurdsleden in zijn plaats als Voorzitter te benoemen, daar de werkzaamheden, in verband met zijn gevorderde leeftijd hem wel wat te druk zijn. De heeren Vis & Korthals merken in dit verband op, dat de verdeeling der bestuursfuncties eigenlijk nog moet plaats hebben en stellen voor dit op de agenda der volgende bestuursvergadering bekend te maken. Na eenig overleg wordt besloten de volgende besturudsvergadering te houden op Donderdag 20 Juli, waartoe de heer Wijers zijn kantoorruimte beschikbaar stelt.
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst.
De Secretaris R. Muring
De Voorzitter J. Ouburg

Bestuursvergadering op 20 Juli '33 des avonds om 8 uur ten kantore van den Heer Wijers.
Afwezig met kennisgeving Mr. van Os.
De Voorzitter opent om 8.15 uur de vergadering en dankt in de eerste plaats den Heer Wijers voor de beschikbaarstelling van zijn kantoor voor deze vergadering.
Ingekomen is een model van de te vervaardigen armbanden, die bij mobilisatie moeten worden uitgereikt. De kosten hiervan bedragen f 0,09 per M., waarvan 2 stuks banden kunnen worden vervaardigd. Maakloon per band komt op 2 1/2 cts, zoodat per armband met het bedrukken inbegrepen ongeveer 10 cent gemoeid zal zijn. Besloten wordt 400 banden te laten aanmaken.
Verder is ingekomen van de fam. Obreen een 1000 tal identiteitskaarten op linnen gedrukt. De firma diende tegelijk hierbij een nota in ten bedrage van f 36,50. De ruimte voor de pasfoto is echter niet op de voorzijde, doch op de achterzijde uitgespaard, waardoor de kaart feitelijk onbruikbaar is. Alzoo wordt besloten aan de fa. Obreen te berichten, dat deze kaarten niet kunnen worden geaccepteerd. Bovendien merkt de Heer Vis op, dat het bedrag van f 26,53 hem buitensporig hoog voorkomt.
Ten slotte is een mondelinge mededeeling van Mr. H. Beernink ingekomen, waerbij deze ten stelligste ontkent lid te zijn van een of andere fascistische partij; terwijl hij wel verschillende bewijsstukken kan toonen, waruit blijkt, dat hij lid is van den Christelijk Historische Jongelings Vereeniging. De Secretaris zal den Heer Beernink verzoeken dit antwoord schriftelijk aan het Bestuur in te dienen en tevens den Heer C. Beernink herinneren aan afdoening van het schrijven van 12 Juli.
Hierna is aan de orde de verdeeling der Bestuursfuncties. De Voorzitter ligt dit punt nog eens nader toe. De Heer Bos merkt op, dat Mr. van Os hem destijds heeft medegedeeld het Voorzitterschap van den Heer Ouburg te willen overnemen, als deze die functie niet meer ambieerde. Na eenige besprekingen stelt de Heer Vis voor de bestuursfuncties als volgt te verdeelen:
Mr. de Kat Angelino blijft commandant
Mr. van Os wordt Voorzitter
J. Ouborg wordt 2e Voorzitter
R. Muring blijft Secretaris
H.A. Korthals blijft Penningmeester
L. Wijers wordt belast met de transport afd.
B. Bos wordt belast met de verplegings afd.
J.A. Vis wordt belast met de vitale bedrijven.
De Bestuursleden kunnen zich alle met dit voorstel vereenigen, zoodat het aangenomen wordt. De Secretaris zal den Heer van Os in kennis stellen met zijn benoeming tot Voorzitter.
Hierna volgens eenige besprekingen van algemeenen aard. De Heer Wijers merkt o.a. op dat Leden der B.W. geen politieoneele bevoegdheid hebben, hetgeen naar zijn meening in tijd van mobilisatie dringend noodzakelijk is om van de burgerij gehoorzaamheid aan de bevelen te kunnen eischen en bij weigering daaraan zo noodig proces-verbaal te kunnen opmaken.
Na eenige gedachtenwisselingen hierover wordt besloten, dat de Commandant deze kwestie nader zal bespreken met den Burgemeester en den Commissaris van Politie.
De Heer Vis stelt voor op de agenda de volgende Bestuursvergadering te plaatsen de bespreking der lijsten van personen, aan wien een opwekking tot toetreding tot de B.W. zal worden gezonden; tot bespreking der lijsten van instellingen aan wie om een geldelijke bijdrage zal worden verzocht een tot bespreking der bedrijven aan wie zal worden verzocht om in tijd van mobilisatie der B.W. hunne medewerking te verleenen.
De Heer Wijers vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid van de aanstelling van plaatsvervangende Leden voor de verschillende Bestuursfuncties.
Ten slotte wordt als datum der volgende vergadering vastgesteld: Donderdag 7 Sept.
Hierna wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten na dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst.
De Voorzitter, J. Ouburg.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 7 Sept. 7.30 n.m. in de American Lunchroom
Deze vergadering wordt op verzoek van den Commandant ook bijgewoond door diens reserve, den Insp. van Politie G.J. van Zeben.
Ingekomen is een schrijven van den heer Mühlhaus en van den heer Wegman, beide leden der Burgerwacht, waarin deze heeren mededeelen lid te zijn der N.S.B., doch als hun meening te kennen geven, dat het lidmaatschap van die vereeniging wel vereenigbaar is met dat der Burgerwacht. Over deze kwestie is inmiddels reeds advies gevraagd aan den heer Snijders te 's Gravenhage. Besloten wordt de beslissing hierover aan te houden totdat dot advies zal zijn binnengekomen.
Verder zijn ingekomen een twintigtal nieuwe aanvragen van ingezetenen, die lid der B.W. wenschen te worden. Hieronder bevindt zich een aanvrage van den heer D. Meeldijk, Lombardstraat 16, die eveneens lid is der N.S.B. Deze persoon zal dus voorloopig niet als lid der B.W. worden aangenomen.
Nadat deze ingekomen stukken zijn behandeld en de notulen der vorige vergadering zijn goedgekeurd, neemt de heer Ouborg het woord en verzoekt hij, ingevolge het besluit der vorige vergadering, aan den heer van Os om het voorzitterschap van hem te willen overnemen. De heer van is verklaart zich hiertoe bereid en dankt het bestuur voor het in hem gesteld vertrouwen. Tevens brengt hij dank aan den heer Ouborg voor de verrichten arbeid en voor zijn bereidheid om als 2e Voorzitter te willen optreden.
Hierna wordt de vergadering voor ongeveer een uur onderbroken voor de beëediging van een 30tal nieuwe leden.
Na afloop hiervan worden de besprekingen voortgezet. Naar aanleiding van de opmerking van den heer Wijers in de vorige vergadering over politieoneele bevoegdheid der leden merkt de Commandant op, dat deze kwestie ook door andere Burgerwachten ter sprake is gebracht en thans in studie is bij het Departement Binnenlandsche Zaken. In nauw verband hiermede staat de bevoegdheid van den Burgemeester om in buitengewone omstandigheden een beroep te doen op de steun en medewerking van goedgezinde burgers. In dat geval ontleenen deze aan hun medewerking als vanzelfsprekend het recht van politieoneele bevoegdheid.
Nadat dit punt besproken is wordt overgegaan tot een nadere beschouwing der lijsten van ingezetenen, die in aanmerking zullen komen voor toezending van een circulaire met blanco aanmeldingsformulier om te trachten op die manier het aantal Leden nog te vergrooten.
Tevens zal de Penningmeester aan verschillende groote firma's en fabriek ter stede nog een verzoek richten voor een jaarl. bijdrage aan de kas.
Ten slotte wordt besloten op de volgende vergadering te bespreken welke zaken door de B.W. in tijden van daadwerkelijk optreden geregeld zullen moeten worden en hoeveel Leden er thans moeten worden ingedeeld bij het gewapend gedeelte.
Niets meer aan de orde zjnde wordt hierna de vergadering om 10.30 uur n.m. gesloten.
De Voorzitter, van Os
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op 20 Sept. '33 des avonds 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
Afwezig door verhindering: de heeren Ouborg en Wijers.
Ndat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen merkt de Voorzitter naar aanleiding van het laatste punt op, dat het naar zijn meening gewenscht is om eerst het gewapend gedeelte ten volle te bezetten. De Secretaris antwoordt hierop dat dit ook de bedoeling is, doch dat dit op het oogenblik nog niet mogelijk is, omdat er nog geen 150 leden zijn, die zich hebben opgegeven voor het gewapend gedeelte. Indien de leden, die zich voor beide deelen hebben opgegeven, ook worden ingedeeld bij het gewapend gedeelte, komt men tot een aantal van 102 gewapende leden. In voorbereiding is de opleiding van een nieuwe afdeeling voor het gewapend gedeelten. Momenteel hebben zich hiervoor 20 leden opgegeven. Zoodra dit aantal tot ongeveer 40 is gestegen zal met die opleiding worden aangevangen.
Ingekomen is een telefonische mededeeling van de fa Dekkers waarbij deze firma heeft medegedeeld, dat het drukken van 1000 iedentiteitskaarten op linnen ongeveer f 30 zou moeten kosten. Daar dit bedrag, niet noemenswaard verschilt van dat der firma Obreen wordt besloten de gedrukte kaarten dezer firma's te accepteeren, doch aan de firma op te dragen deze te verbeteren, zoodat er op de voorzijde ruimte vrij komt voor de aan te brengen pasfoto.
De Voorzitter merkt in dit verband op, dat het aanbrengen van een pasfoto voor eigen rekening voor vele leden een finantieel bezwaar zal opleveren. Hij stelt daarom voor dit voor rekening van de kas te doen geschieden, indien de geldmiddelen zulks toelaten. In dien geest wordt besloten.
Hierna krijgt de heer Vis het woord. Deze heeft n.l. een schema gemaakt van de versch. diensten, waarbij de Burgerwacht zijn hulp zal dienen te verleenen. Voor het oeconomische gedeelte der B.W. zijn dit de navolgende diensten:
electriciteits voorziening - gasvoorziening -
waterleiding voorziening - broodvoorziening -
melkvoorziening - aardappelenvoorziening -
brandstoffenvoorziening - Ziekenhuisvoorziening -
legering en ontsmettingsdienst - Daarbij komen wellicht nog de brandweervoorziening.
slachtplaatsvoorziening - het veerbedrijf -
Post en Telegraafdienst en de drukkerij.
Al deze punten dienen nader uitgewerkt te worden en besproken te worden met hoofden van dienst en eventueel leveranciers. De Heeren Vis & Bos zulen deze besprekingen nader regelen.
Wat betreft het gewapend gedeelte der B.W. zullen vermoedelijk de volgende objecten bewaakt dienen te worden:
het verplegingskamp aan de Zeehavenlaan.
de verschillende distributieplaatsen, het G.E.B.
de gasfabriek, de watertoren, het electrische gemaal
aan de Mijl, en Dubbeld.weg, het postkantoor,br /> de Radiocentrale, de Noorder- en Zuidersluis,
de Brandweer, en de voedseltransporten.
Deze bewaking zal doenen te geschieden in overleg met de Politie en het garnizoen, waartoe de Commandant s.g.t. de noodige besprekingen met den C.v.P. en den Garnizoenscomt. zal houden.
Nadat de besprekingen over deze punten geeindigd zijn is de agenda hiermede behandeld.
De Heer Kortrhals doet nog het verzoek aan den Secretaris om aan den heer Lotsij, den commandant van de vroegere B.W. te vragen of er zich nog medailles onder zijn berusting bevinden, die in het archief der B.W. thuis behooren. De Secretaris zal hiernaar navraag doen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt daarna de Vergadering door den Voorzitter gesloten onder dankzegging aan de aanwezige voor hun opkomst.
De Voorzitter, Van Os
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Donderdag 16 November '33 des avonds 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
Afwezig zijn de heeren: Wijers en Muring.
De Voorzitter opent de vergadering om 8 uur 10 min en verzoekt den wnd secretaris, den Heer Korthals, de notulen der vorige vergadering te lezen. Deze worden daarna onveradnerd goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
1. Een schrijven van den Heer Snijders betreffende leden der N.S.B. De Heer Bos deelt in verband hiermede mede, dat de Heer Kruijt tot de fascistische partij is toegetreden en ook lid is der Burgerwacht. De Voorzitter stelt voor den Heer Kruijt in overweging te geven voor het lidmaatschap der B.W. te bedanken. De Heer Ouborg stelt voor om bij aanmelding van nieuwe Leden deze nadrukkelijk te wijzen op het onvereenigbare dezer twee vereenigingen.
2. De door de fa Obreen gewijzigde identiteitskaarten en de gedrukte Statuten. De uitreiking is niet eenvoudig. In verband met de vereischte pasfoto vraagt de Heer Vis naar het resultaat van het verzoek aan diverse instellingen en fabrieken om een bijdrage aan de kas der B.W. De Penningmeester deelt mede dat het totaal bedrag aan bijdragen +- f 470,- groot is. Dit bedrag wordt voldoende geacht om hiervan de aanmaak van een pasfoto te bekostigen voor onvermogende leden. Alzoo wordt besloten om den leden een circulaire toe te zenden met het verzoek de gegevens voor het signalement te verstrekken en tevens een pasfoto toe te zenden aan den Secretaris.
Verdere ingekomen stukken niet aanwezig zijnde, wordt overgegaan tot een bespreking der werkzaamheden der economische afdeeling. De heer Vis geeft een overzicht van zijn besprekingen met enkele eigenaren en directie der groote bakkerijen. Hieruit blijkt, dat het noodig is om in tijd van staking de beschikking te hebben over een 70tal betrouwbare bakkers. In verband met het negatief resultaat van een schriftelijke circulaire, die in October is uitgegaan, wordt besloten de betrouwbaar geachte bakkers persoonlijk te bezoeken.
De Heer Vis bespreekt verder zijn onderhandelingen met de firma Masion omtrent de kolenvoorziening en de vleeschvoorziening door het abattoir.
Dr. Eijkman deelde mede, dat steeds een vrij groote voorraad vleesch in de koelkamer van het abattoir voorradig is.
De Heer Bos geeft thans een verslag van zijn overleg met de heeren Vos & Verheul, die voor de melkvoorziening hun volle medewerking hebben toegezegd. Een nadere bespreking tusschen deze heeren en den heer Vis blijkt nog wenschelijk te zijn.
Hierna geeft de heer Vis nog eenige inlichtingen over de werkwijze der economische afd. van de Haagsche B.W. en deelt mede, dat de Burgemeester aldaar voor de distributie de gemeente gebouwen ter beschikking van de B.W. heeft gesteld. De commandant vraagt aan den heer Vis een overzicht van een en ander ten einde zich een idee te kunnen vormen omtrent de bewaking van lokalen en transporten.
Als laatste punt der agenda is aan de orde de aanvrage aan B. en W. van een vereenigingslokaal.
De commandant heeft het gebouw Wijnstraat 103 bezichtigd en acht de bovenverdieping daarvan zeer geschikt voor het beoogd doel.
Besloten wordt een verzoek te richten aan B. en W. om deze lokalen in bruikleen aan de Burgerwacht af te staan.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering door den Voorzitter gesloten.
De Voorzitter Van is
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Maandag 22 Januari '34 des avonds 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
De Voorzitter opent op het vastgestelde uur de vergadering; afwezig is de Heer Bos.
De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.
Ingekomen stukkken zijn:
1. Een proefnummer van het tijdschrift "Luchtgevaar" met verzoek om hierop te abonneeren. De Heer van Zeben deelt mede deze kwestie een punt van bespreking vormt tusschen den Burgemeester en Commisaris van Politie.
In verband hiermede is het Bestuur van oordeel, dat het beter is deze kwestie voorloopig aan te houden. Het proefnummer zal inmiddels onder de Bestuursleden rondgaan ter kennisneming.
2. Een schrijven van het Centraal Comité tot waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening met verzoek medewerking te willen verleenen bij de controle van ioruiende lectuur in openbare leeszalen. De Voorzitter stelt voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, daar bij het niet tot de taak der B.W. rekent om hierop te letten. De overige leden gaan hiermede accoord.
3. Schrijven van den Bond van B.W. betreffende het Lidmaatschap van fascistische vereenigingen. De Com.t deelt mede, dat de heer Snijders op zijn inspectie in het begin dezer maand deze kwestie heeft besproken, waarbij hij mededeelt dat van het Bestuur verwacht wordt een grondig onderzoek om na te gaan of alle Leden in die opzicht aan de door de Regeering gestelden eischen van betrouwbaarheid voldoen en de leden, die hieraan niet voldoen, te roijeeren. De heer Snijders verklaarde zich bereid dit punt op een algemeene vergadering nader toe te lichten. De Voorzitter stelt in dit verband voor om een algemeene vergadering te beleggen en den heer Snijders daarbij als spreker uit te noodigen. De Secretaris zal den heer Snijders aanschrijven en vragen welke datum hij in het begin van Maart voor dit doel beschikbaar heeft.
De Commandant stelt nog voor eenige vertrouwensmenschen onder de leden uit te zoeken voor 't nagaan van fascistische elementen onder de leden. De overige leden kunnen zich met dit coorstel vereenigen, waarop de Voorzitter voorstelt, dat de Com.t en de heer van Zeben zich tot dit doel zullen vereenigen.
De ingekomen stukken zijn hiermede afgehaldend en komen bij de rondvraag de volgende punten ter sprake:
1. De Commandant deelt mede, dat het hem opgevallen is, dat er weinig Katholieke leden bij de B.W. zijn. De heer Wijers zegt, dat er voor zoover hem bekend is, wel verscheidene Katholieken sympathiseeren met het streven der B.W. doch dat zij zich nu nog niet willen binden door als lid toe te treden. De heer Ouborg deelt mede, dat hij tot dat doel zich nog eens in verbinding zal stellen met een der Katholiele geestelijken ter plaatse.
De Voorzitter stelt voor om voor meerdere werving van Leden in 't algemeen binnen kort een propaganda-avond te beleggen met een of ander actueel onderwerp als punt van bespreking. Vermoedelijk kan de heer Snijders in dit opzicht wel van advies dienen.
2. De Commandant deelt mede, dat het gebouw Wijnstraat 103 door hem met den Burgemeester is bezichtigd en dat eerstdaags toezegging is te verwachten, dat de B.A. de eerste etage gedeeltelijk ter beschikking kan krijgen. De heer Vis stelt voor den Burgemeester nog eens aan afdoening dezer kwestie te herinneren.
3. De Secretaris deelt mede, dat nog steeds 19 leden beëedigd moeten worden. Besloten wordt deze beëediging te doen plaats hebben op de algemeene vergadering.
4. De heer Korthals deelt mede, dat er momenteel nog een kassaldo is van +- f 200, waarom hij voorstelt nog diverse firma's ter stede aan te schrijven met verzoek om een bijdrage in geld voor de B.W. Op verzoek van het Bestuur zal de heer Korthals op de eerstvolgende bestuursvergadering een overzicht der inkomsten en uitgaven over 1933 overleggen.
Niet meer aan de orde zijne, wordt hierna de vergadering gesloten onder dankzegging van den Voorzitter aan den heer Vis voor de genoten gastvrijheid en aan de Leden voor hun opkomst.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op Donderdag 15 Februari '34 des n.m. 8 uur ten kantore van den Heer Vis.
De Voorzitter opent om 8 1/4 uur de vergadering. Afwezig zijn: de heeren Wijers en van Zeben.
De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
1. Schrijven van B. en W. omtrent gebouw Wijnstraat 103, waarin de gevraagde lokalen ter beschikking van de B.W. worden gesteld onder voorwaarde dat deze zorgt voor: onderhoud, verlichting en verwarming. De Voorzitter vindt deze bepaling nog al bezwarend met het oog op de geringe geldmiddelen, waarover de kast beschikt. De kosten voor een en ander worden geraamd op f 150 per jaar. De Penningmeester deelt mede, dat er momenteel een kassaldo is van f 290,-. De inkomsten voor dit jaar worden geraamd op f 660 contributie en f 240 oefeninggelden; totaal f 900. De uitgaven van het vorig jaar bedroegen f 700,-. De Heer Vis stelt voor om het er dit jaar op te wagen om de onkosten van het gebouw Wijnstraat voor eigen rekening te nemen en in het najaar zoo noodig een subsidie aan B. en W. aan te vragen, indien dan blijkt, dat de kas een nadeelig saldo zou aanwijzen. Dit lijkt den heer Vis beter dan thans met een nieuw voorstel bij B. en W. aan te komen. De overige Bestuursleden kunnen zich hiermede vereenigen en zal de Secretaris aan B. en W. berichten, dat het gebouw Wijnstraat 103 gaarne in geberuik zal worden genomen onder de gestelde voorwaarden.

2. En schrijven van den Bond van B.W. omtrent indeeling bij den kring "Alblas". De Heer Bos deelt mede destijds op de vergadering vernomen te hebben, dat een nieuwe kringindeeling in voorbereiding is, waarbij Dordrecht een eigen kring zal vormen. De Secretaris zal dit schrijven in dien geest beantwoorden.

3. Twee brieven van den heer Snijders betreffende de onderwerpen voor de a.s. algemeene vergadering. De Voorzitter is het eens met den heer Snijders, dat het onderwerp: Burgerwacht en Fascisme voldoende is om de agenda te vullen, aangevuld met enkele andere punten. Besloten wordt de algemeene vergadering op 1 Maart te stellen en daartoe tevens uit de noodigen de Burgem. de leden van den Vrijw. Landtorm, den Garn. Com.t met onderhebbende officieren en den Comm. v. Politie. De Secretaris zal hiertoe het noodige verrichten.
Hierna is aan de orde de bespreking van de kwestie der brandweer. De Heer Vis deelt mede, dat hij met den Com.t Brandweer een bespreking heeft gehad, waarbij deze mededeelde, dat zijn korps reeds gezuiverd is van onbetrouwbare elementen en er ongeveer 5 leden zullen zijn, die niettemin aanmerking zullen komen voor toetreding tot de B.W. Aan de besturen der brandweer vereenigingen zal een schrijven worden gezonden betreffende toetreding der brandweerlieden tot de B.W.
Bij de rondvraag informeert de Penningm. naar het antwoord van den vroegeren Com.t der BW, den Heer Lotsij op ons verzoek om de onder zijn berusting zijnde medailles en adnere eereteekenen te onzer beschikking te stellen. De Secretaris deelt mede aan den Heer Lotsij nooit eenig antwoord te hebben ontvangen. De Voorz. verzoekt den Secretaris nogmaals den heer L. hiernaar te vragen. [is geschied]
Verder vestigt de heer Korthals de aandacht op het groote aantal leden der B.W. te Arnhem en vraagt of het hier ook niet mogelijk is om het ledental op te voeren. De Secretaris deelt in dit verband mede, dat de Heer Teunissen, die reeds ongeveer 40 leden heeft aangebracht, voorstelde een propaganda commissie aan te stellen voor het werven van nieuwe Leden. Besloten wordt op de a.s. vergadering de leden nogmaals op te wekken tot het werven van nieuwe leden.
De Heer Vis vraagt ten slotte den Secretaris om toezending van een formulier ter verstrekking van de noodige gegevens voor invulling der identiteitskaarten. De Secretaris zal dit aan alle bestuursleden alsnog toezenden.
Niets meer aan de ore zijnde wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten onder dankzegging van den Heer Vis voor de genoten gastvrijheid.
De Voorzitter, Van Os
De Secretaris, R. Muring

Bestuursvergadering op Donderdag 14 Juni '34 des avonds te 8.15 uur ten kantore van den Heer Vis.
De Voorzitter opent op het vestgestelde uur de vergadering. Afwezig zijn met kennisgeving den heeren Muring en van Zeben.
De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
1. Een dankbetuiging van het Koninklijk Huis voor de bewijzen van deelneming door D.B.W. aan H.M. de Koningin aangeboden bij het overlijden van H.M. de Koningin-Moeder.
2. Een schrijven van den Heer H.J.J.M. Lips, Vrieseweg 42 houdende een voorloopig verzoek om een onderhoud met den Secretaris of den Comt, tevens bericht van verhindering van bijwonen der algemeene vergadering op 1 Maart. De Voorz. stelt voor om 't nadere verzoek af te wachten. De vergadering gaat hiermede accoord.
3. Een schrijven van W. Willemsen, Komatistr. 11, houdende een aanbod tot het geven van een filmvertooning. Het schrijven wordt voorloopig voor kennisgeving aangenomen.
4. Een schrijven van P.J. Eckhart met aanbieding tot het schoonhouden der lokalen. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Een schrijven van J. Stoutjesdijk houdende bericht van bedanken voor het lidmaatschap der D.B.W. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Een schrijven van de Dordr. brandweervereeniging als antwoord op een door hen ontvangen schrijven der D.B.W. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Een schrijven van Mr. J.C. Stoop waarin hij bedankt als contribuant der D.B.W. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Het jaarverslag over 1931 van den Nederl. Bond van Vrijwillige Burgerwachten. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Hierna is aan de orde een voorstel van den Com.t betreffende aanvrage nieuwe vereenigingslokalen. De Com.t zegt dat de reden voor de behandeling van dit voorstel is vervallen, aangezien hij juist heden morgen bericht ontving van den Burgem. waarin dezen nieuwe lokalen in het gebouw Hoge Nieuwstr. 53 in uitzicht stelt.
Op voorstel van den Voorz. wordt besloten om den uitslag hiervan af te wachten.
Hierna bespreekt de Com.t de kringindeeling en de mogelijkheid dat de D.B.W. een eigen kring zal vormen. De Com.t stelt voor deze kwestie ter sprake te brengen op de vergadering van den Bond, die a.s. Zaterdag te 's Gravenhage zal worden gehouden. De vergadering gaat hiermede accoord.
Voorts bespreekt de Com.t zijn plan tot kadervorming tot aanstelling van hoplieden, majoors en brigadiers; splitsing van de +- 150 man gewapende afd. in 3 vendels en deze vendels onderverdeeld in secties.
De Heer Wijers bespreekt hierna zijn plan tot organisatie van het vervoerwezen en vraagt eenige inlichtingen in verband daarmede. De Heer Vis geeft een overzicht van een en ander o.a. de bezetting van de Gasfabriek en Centrale. De broodvoorziening vraagt alleen reeds 70 man der econ. B.W. Uit een en ander blijkt nog een groot te kort aan ongew. leden. De Heer Vis heeft zijn plan klaar, doch kan wegens gebrekt aan leden niemand indeelen. Betreffende de organisatie van het vervoer zullen de Heeren Vis en Wijers samen werken.
Om tot een grooter aantal leden te komen wordt besproken de instelling van een propaganda en in het organiseeren van een propag. avond in Kunstmin. De Com.t bespreekt een plan om een afd. der B.W. te laten meewerken aan een te houden uitvoering door de Vereen. "Oranjedag".
De Hr. Ouborg deelt hierop mede, dat het nog niet bekend is of de Vereen. Oranjedag dit jaar feesten zal organiseeren.
De Heer Wijers vraagt nog of het mogelijk is een schietwedstrijd te organiseeren om hiermede eenige winsten te behalen. De Com.t. geeft hieromtrent eenige inlichtingen
Niets meer aan de orde zijnde wordt hiervan de vergadering door de Voorz. gesloten, nadat den Heer Vis dank is betuigd voor de genoten gastvrijheid.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op Woensdag 26 Sept '34 des avonds te 8 uur in het gebouw der D.B.W.
Na dat vooraf een twintigtal nieuwe leden zijn beëedigd, opent de Voorzitter circa half negen de vergadering. Met uitzondering van de heeren Ouborg en Wijers zijn alle Bestuursleden aanwezig.
Der discussie gaat allereerst over de indeeling der leden van het economisch gedeelte. De Voorzitter stelt in dit verband voor om de tot dit deel behoorende leden in te deelen in kleine kernen naar gelang hunner bekwaamheden. in tijden van nood, wanneer ongetwijfeld meerdere leden zich voor de economosche afd. zullen aanmelden, kunnen deze dan om de bestaande kernen worden gegroepeerd. De overige bestuursleden gaan met dit voorstel accoord. De heer Vis neemt zich voor om na bedoelde indeeling de economische leden bij gedeelten op te roepen voor het houden van enkele besprekingen.
Nadat alzoo is besloten komt de Com.t met het voorstel om de scherpschuttersproef in de maand November te doen houden in tegenwoordigheid van den kapitein Snijders en daarbij tevens den Inspecteur Generaal Bauduin, uit te noodigen.
tevens zou hieraan dan de opening van het gebouw aan hunnen worden verbonden. De inrichting hiervan is in behandeling bij het bureau van gemeentewerken, doch vordert niet hard.
Verder wordt besloten eind Nov. een propaganda-avond te houden in Kunstmin en daartoe aan B. en W. het gratis gebruik van de groote zaal aan te vragen. De Secretaris zal een concept van dit verzoek den Voorz. ter teekening aanbieden. De Com.t zal met de leden bespreken welke avond daartoe het meest geschikt is.
Ten slote stelt de com.t nog voor om de gewapende leden uit te rusten met een veldmuts. Daar dit zou komen op een bedrag van +- f 300,- en de kas deze uitgave niet toelaat zal de com.t voorstellen om de leden vor zooveel mogelijk, deze uitgave zelf te doen bekostigen.
Na nog enkele besprekingen van ondergeschikt belang, sluit de Voorz. om 10 uur de vergadering na de aanwezige leden voor hun opkomst te hebben bedankt.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op Woensdag 7 Nov '34 des avonds 8 uur in het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
De Voorzitter opent om 8.15 uur de vergadering. Verhinderd zijn de Heeren Vis en Wijers.
De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
1. Een schrijven van B. en W. bevattende de voorwaarden voor het in gebruik geven der lokalen van het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
2. Een schrijven van B. en W. bevattende een afwijzende beschikking op het verzoek tot het gratis in gebruik afstaan van het gebouw Kunstmin voor het houden eener propaganda-avond.
Naar aanleiding van deze weigering wordt besloten de propaganda-avond van het programma af te voeren wegens het gebrek aan de noodige fondsen voor het inhuren van een geschikt lokaal.
De ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde vestigt de Com.t de aandacht op het feit, dat de benedenverdieping van het gebouw Hoge Nieuwstr. 53 door B. en W. zonder voorkennis van het Bestuur der D.B.W. is bestemd voor ontspanningslokalen aan werkloozen. Daar deze juist de groep der meest revolutionaire elementen vormen, meent de Com.t dat hierdoor aan de D.B.W. afbreuk worden gedaan en vreest hij tevens gevaar van botsingen in de naaste toekomst. De Com.t wil daarom een mondeling beklag bij den Burgemeester hierover indienen. De Voorzitter is het volkomen met den Com.t eens, doch vreest dat een mondelinge klacht weinig uitwerking zal hebben. De Voorzitter stelt daarom voor een schrijven te richten tot B. en W., waarin het Bestuur der D.B.W. zal wijzen op het gebrek aan waardering en medewerking van B. en W. Tevens kan dan in dit schrijven worden gewezen op de noodzakelijke inrichting van her gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
De overige Bestuursleden kunnen zich met dit voorstel van den Voorzitter vereenigen en zal deze in overleg met den Com.t een schrijven aan B. en W. opstellen. In afwachting van de beslissing hierop wordt besloten het geleende meubilair voorloopig aan te houden en geen nieuwe inkoper te doen.
Bij de hierop volgende rondvraag wordt door den Heer van Zeben toestemming gevraagd om (Donderdag) Dinsdag's middags door het korps politie schietoefeningen te doen houden. Hiertegen bestaan natuurlijk geen bezwaren.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorz. de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden voor hun opkomst.
De Voorzitter J. Ouburg
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op Woensdag 23 Januari 1935 des avonds 8 uur in het gebouw H. Nieuwstraat 53.
De Voorzitter verhinderd zijnde de vergadering bij te wonen, treedt de heer Ouborg als zoodanig op en heet deze de aanwezige bestuursleden welkom. De heer Ouborg wijst er op, dat dit de eerste bestuursvergadering is in het nieuwe jaar en spreekt de wensch uit, dat het komende jaar voor de Burgerwacht even rustig zal mogen verloopen als het afgeloopen jaar. Evenwel dient de Burgerwacht paraat te blijven en dienen alle krachten te worden ingespannen om dit doel te bereiken.
Hierna worden eerst eenige nieuwe leden beëedigd, die door den Voorzitter welkom worden geheten. De Voorzitter wijst hun tevens op het gewicht van den door hen af te leggen eed, op hun verplichtingen als lid der Burgerwacht en spreekt wensch uit dat ieder in eigen kring zijn best zal doen om nieuwe leden voor de Burgerwacht te werven.
Nadat de nieuwe leden vertrokken zijn wordt den vergadering voortgezet. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, worden de ingekomen stukken behandeld en wel het antwoord van Burgemeester en Wethouders op het schrijven der Burgerwacht betreffende de weinige medewerking, die van de zijde van B. en W. wordt ondervonden. Dit antwoord verandert aan de zaak zelve niet veel en vooral de Heer Wijers is over dit antwoord zeer teleurgesteld en betreurt de weinige medewerking van B. en W. De overige leden zijn het volkomen met den heer Wijers eens, maar momenteel is aan deze zaak niets te veranderen en naar hun meening zit er niets anders op dan tijdig subsidie aan te vragen op de begrooting van het volgend jaar. Erkend dient te worden, dat tot nu toe van de zijde der werkloozen in het benedengedeelte van het gebouw geen overlast is ondervonden. De Voorzitter informant bij den Penningmeester naar de stand der kas, waarop deze mededeelt, dat er momenteel een te kort is van ruim f 300,-, hetwelk is gedekt door een voorschot van den Commandant.
De Heer Vis stelt voor om nogmaals enkele inrichtingen ter stede aan te schrijven voor een geldelijke bijdrage en zal dit met den Penningmeester nader regelen.
De Commandant stelt voor om den Burgemeester mondeling mede te deelen, dat voor de inrichting van het gebouw van de zijden van gemeentewerken niets is verricht. Wellicht, dat er op die manier nog iets te bereiken is.
Hierna is aan de orde de vaststelling der agenda van de jaarvergadering. In verband hiermede vestigt de secretaris de aandacht op art. 6 der Statuten, waarin is bepaald, dat jaarlijks 1/3 den Bestuursleden dient af te treden. Besloten wordt deze aftreding te doen plaats hebben in alfabetische volgorde en wel dit jaar 2 leden, volgende jaar ook 2 en het jaar daarop 3. De volgorde van aftreden wordt dan:
de Heeren Bos en Korthals in 1935
de Heeren Muring en Ouborg in 1936
de Heeren van Os, Vis en Wijers in 1937

Voorloopig wordt de Algemeene Vergadering vastgesteld op Woensdag 27 Februari en na eenige bespreking wordt de volgende agenda opgesteld:
punt 1. Opening door den Voorzitter.
punt 2. Beëediging van nieuwe leden.
punt 3. Jaarverslag Secretaris.
punt 4. Jaarverslag Penningmeester.
Punt 5. Oefenings-schema v/den Com.t.
punt 6. Bestuursverkiezing van 2 leden.
punt 7. Rede van den Heer Bijleveld.
punt 8. Colonne Geweer.
punt 9. Vertooning van een film.
punt 10. Rondvraag en sluiting.
De Com.t zal in verband met punt 8 een geschikte zaal uitzoeken en deze bespreken. De Burgemeester zal worden uitgenoodigd de vergadering bij te wonen.
Bij de hierop volgende rondvraag vestigt de Heer Wijers nogmaals de aandacht op het nadeelig kassaldo en stelt hij voor de diverse banken en groote instellingen die tot nu toe niets hebben bijgedragen persoonlijk te bezoeken.
De Heer Korthals vestigt de aandacht op het feit, dat de wapenen in bewaring zijn zonder verzekerd te zijn en vraagt of wij niet verplicht zijn voor deze verzekering zorg te dragen. De Com.t zal hierna informeeren.
Verder niets meer aan de orde zijne, wordt de vergadering hierna door den wnd Voorzitter gesloten onder dankzegging aan de leden voor hun opkomst.
De Voorzitter W.O. [Willem Ottari] de Kat Angelino
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Dinsdag 30 April '35 des avonds 8 uur in het gebouw H. N(ieuw)str(aat) 53.
Aanwezig zijn de Heeren Bos, de Kat, Wijers en Korthals.
Afwezig met kennisgeving de Heeren: van Os, Ouborg, Vis en Muring.
Als wnd Voorz. fungeert de Heer de Kat.
Nadat eerst een tiental nieuwe leden beëedigd zijn, wordt de vergadering geopend. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan deelt de Com.t mede, dat de geweren niet tegen brandschade verzkeerd behoeven te worden.
Ingekomen stukken:
1. Een schrijven van den Bond van Burgerwachten. De Com.t zal nader informeeren naar de belangrijkheid van de a.s. jaarvergadering en deze zoo noodig met den heer Bos bijwonen.
2. Verslag van den Heer Vis omtrent de finantieele toestand van de D.B.W. De boeken en bescheiden van den Penningm. zijn in orde bevonden, zoodat de Heer Vis voorstelt den Peningmr. te dechargeeren voor het beheer over het jaar 1934. De vergadering gaat met dit voorstel accoord.
3. Voorstel van den heer Vis om nogmaals een krachtig beroep te doen op plaatselijke instellingen en particulieren door middel van een circulaire, als door hem opgemaakt. De Voorz. heeft in een schrijven te kennen gegeven, dat hij het wenschelijk vindt deze circulaire op een paar punten eenigszins te wijzigen, waartoe besloten wordt. De heer Wijers bepleit met aandrang een poging tot inroeping van de medewerking van de Gemeenteraad. Besloten wordt de uitwerking van de rond te zenden circulaire af te wachten tot begin Juni en daarna vast te stellen het bedrag der aan te vragen subsidie aan de Gemeenteraad. Het is elk geval duidelijk, dat de B.W. zonder gemeentelijke subsidie zich niet zal kunnen handhaven.
Hierna bespreekt de Com.t het a.s. bezoek van den Inspecteur der B.W. De Com.t had zich voorgesteld bij die gelegenheid een marsch te doen houden door het gewapend gedeelte met het Sportpark als eindpunt. De Heer Wijers adviseert daartoe een schrijven te richten aan het bestuur van het Sportpark. Besloten wordt den Insp. een officieele ontvangst te bereiden, horwel dit eenige kosten met zich zal mede brengen.
Hierna wordt de vergadering ogneveer 11 uur gesloten.
De Voorzitter J. Ouborg.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Woensdag 3 Juli '35 des avonds 8 uur in het gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
Nadat eerst eenige nieuwe Leden zijn beëedigd, opent de Heer J. Ouburg als wnd Voorzitter om 8.15 de vergadering. Behalve de Heeren van Os en van Zeben zijn alle bestuursleden aanwezig.
De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen zijn de navolgende stukken:
1. Een schrijven van den Commandant waarin deze mededeelt bezwaren te hebben tegen het overschrijven van het gewapend naar het economisch gedeelte van Leden, die zich met de dienst bij het gewapend gedeelte niet kunnen vereenigen.
Na eenige besprekingen over deze kwestie wordt besloten, dat de Secretaris voortaan dergelijke verzoeken eerst even ter kennis van den Com.t zal brengen. De Heer Wijers stelt nog voor om zoo noodig dergelijke leden uit te noodigen tegenover het Bestuur hun bezwaren ter sprake te brengen. Algemeen is het Bestuur van meening, dat het verloop van het gewapend gedeelte zoo sterk mogelijk moet worden tegengegaan en de overgang naar het economisch gedeelte van ontevreden leden niet al te gemakkelijk dient te worden gemaakt.
2. Een schrijven van de Adjudant-Onderofficier-Instructeur betreffende verschil van meening tusschen den Com.t en hem over te min berekende instructiegelden. De Com.s deelt mede dat Adj. O.O. Steeds destijds uit eigen beweging heeft voorgesteld om het half uur voor het komen en naar huis gaan niet meer te zullen berekenen in verband met de minder gunstige finantieele toestand der D.B.W. Toen het echter op de uitbetaling aan kwam bleek het, dat die halve uren toch in rekening waren gebracht. Daarop attent gemaakt beweerde Adj. Steeds, dat die afspraak alleen voor de toekomst had gegolden en dat hij bovendien alleen voor zich zelf en niet namens zijn beide collega's had gesproken. De Com.t, die beweert dat Adj. Steeds zijn eenmaal gegeven belofte heeft ingetrokken, vermoedelijk op aandrag van zijn beide collega's, heeft daarop de uitbetaling van de bewuste instructiegelden niet goedgekeurd in afwachting van de beslissing van het Bestuur.
Bij de besprekingen over dit punt blijkt, dat het woord van den Com.t staat tegenover dat van Adj. [Cornelis] Steeds en deze kwestie dus moeilijk op te lossen is tot genoegdoening van beide partijen. Ten slotte wordt besloten, mede in verband met de eenigszins ruimere kasmiddelen, om de gedeclareerde gelden ten volle uit te betalen, doch aan de Adj. O.O. te berichten, dat hij naar de meening van het Bestuur feitelijk hun recht op de volle uitbetaling vrijwillig hebben prijs gegeven.
3. Een schrijven van de vereeniging "Oranjedag" betreffende deelname van de D.B.W. aan de Huldebetuiging op 31 Aug. a.s. Besloten wordt de leden per circulaire uit te noodigen tot deelname. De Com.t deelt in dit verband mede, dat een nieuwe colonne-geweer in studie is, die dan wellicht zou kunnen worden opgevoerd. De Heeren Ouborg en Muring zullen de verdere besprekingen hierover met de Ver. Oranjedag voeren.
4. Een schrijven van den Bond van Burgerwachten betreffende het houden van een Burgerwachtsdag te 's Gravenhage op 10 Sept a.s. en het verzoek om gelden daarvoor in te zamelen. Wat dit laatste betreft is het Bestuur algemeen van meening, dat nu juist een inzameling van gelden bij de D. [Dordtse] Burgerij heeft plaats gehad voor de D.B.W. zelf, thans onmogelijk een nieuw beroep op de offervaardigheid dier burgerij gedaan kan worden. Wat betreft de deelname zullen de leden ook hiertoe per circulaire door den Com.t worden uitgenoodigd. Voor hen, die onmogelijk het geld daarvoor kunnen missen, zal een beroep op de kas der B.W. dienen te geschieden.
5. Een foto van den Bond van Burgerwachten betreffende een verstrekte vrachtauto. De Heer Wijers als commandant van het vervoerswezen zal deze nader bestudeeren. De heer Vis maakt van deze gelegenheid gebruik om de kwestie van wettelijke aansprakelijkheid te bespreken voor de vrachtauto's en adnere auto's, die door welwillende burgers in tijd van gevaar ter beschikking van de D.B.W. zullen worden gesteld. Na eenige besprekingen over dit plan wordt besloten, dat de Com.t een schrijven over deze kwestie zal opstellen, waarin de meerning der Regeering wordt gevraagd.
De ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde, komt thans ter sprake de kwestie van het aanvragen van een subsidie aan de Gemeente ten laste van het begrootingsjaar 1936.
De Heer Vis deelt in dit verband mede, dat in de jaren 1920-1924 totaal f 7000,- aan subsidie beschikbaar was gesteld, waarvan ongeveer f 3500,- door de B.W. was verbruikt.
De Heer Korthals begroot de inkomsten voor 1935 op +- fl. 800,- en de uitgaven op minstens fl. 1200,-. In verband met de noodzakelijkheid tot aanschaffing van een nieuw K.S.O. geweer ej het ontbreken van alle verdere uitrusting en bewapening wordt besloten voor het jaar 1936 een subsidie van f 1500,- aan te vragen.
Bij de gebruikelijke rondvraag stelt de Com.t voor om eens een bezoek te brengen aan de B.W. te Rotterdam om te zien of daar op het gebied van organisatie en bewapening nog iets valt op te steken. De overige bestuursleden gaan met dit voorstel accoord.
De Heer Bos deelt mede van het lid D.J. Harten, Noordendijk 63, vernomen te hebben, dat deze nooit eenige mededeeling of circulaire betreffende de B.W. heeft ontvangen. De Com.t en de Secretaris begrijpen niet hoe dat mogelijk kan zijn, doch zullen deze kwestie nader onderzoeken.
Hierna niet meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst.
De Voorzitter Van Os.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Woensdag 25 Sept. '35 des avonds 8 uur 15 in het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
Nadat eerst eenige nieuwe leden zijn beëedigd opent de Voorziter om 8.30 uur de vergadering. Allereest worden de notulen der vorige vergadering door den Secretaris voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd.
Ingekomen zijnde navolgende stukken:
1. Een verzoek van Burgemeester en Wethouder om een overzicht te overleggen van de ontvangsten en uitgaven over 1934 alsmede een begrooting voor het jaar 1936, zulks naar aanleiding van het door de D.B.W. ingediende verzoekschrift om subsidie over het jaar 1936 uit de gemeentekas te mogen ontvangen. De Secretaris deelt mede, dat inmiddels aan het verzoek van B. en W. is voldaan in overleg met den Voorzitter, den Commandant en den Penningmeester.
De Commandant deelt hierop nog mede, dat hij met den Penningmeester ook nog een bespreking heeft gehad met den Burgemeester betreffende deze kwestie. De Burgemeester heb daarbij toegezegd de aanvrage bij de behandeling in de Gemeenteraad zoo krachtig mogelijk te zullen steunen, doch vreesde, dat het door de B.W. aangevraagde bedrag wel niet geheel verleend zou kunnen worden.
2. Een schrijven van de Adj. Onder Off. Instructeurs van het korps Pontonniers betreffende de tuschen hem en den Com.t gerezen kwestie met verzoek hen alsnog een mondeling onderhoud toe te staan om deze kwestie nader op te helderen. Het Bestuur is van meening, dat dit geen zin heeft, dar de beweringen van deze heeren toch tegenover die van den Com.t blijven staan. De Secretaris al dit schrijven beantwoorden en den heeren bedanken voor hun betoonde bereidwilligheid pm de B.W. ook in de toekomst te willen behulpzaam zijn.
3. Een schrijven van het Comité van de te houden Burgerwachtsdag. De meening van het Bestuur is, dat een bijdrage van f 200,- veel te hoog wordt geacht. De Secretaris zal het bedrag van f 30,- wat reeds gestort is, voorloopig terugvragen en de nu ontvangen circulaire nog niet beantwoorden in afwachting van andere berichten.
4. Ingekomen is bij den Secretaris een mondeling verzoek van enkele leden om een algemeene vergadering nog te beleggen waarop o.a. besproken zou kunnen worden de kwestie der schadevergoeding aan Burgerwachters toegezegd bij eventueele onlusten. Het Bestuur acht een bespreking van deze kwestie op een algemeenen vergadering niet gewenscht, omdat deze kwestie slechts zeer vaag geregeld is. De Heer Wijers bespreekt in dit verband ook de kwestie van schadeloostelling bij vernietiging of beschadiging van afgestaan materiaal, b.v. vrachtauto's.
Wellicht ware het wenschelijk om aan kapitein Snijders te vragen hoe deze kwestie eigenlijk geregeld is.
De ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde, volgt de rondvraag. Hierbij bespreekt de Commandant de vraag of de schietbanen tegen betaling ter beschikking gesteld kunnen worden van een particuliere schietvereeniging, die zulks verzocht heeft. Het Bestuur heeft daartegen geen bezwaren en laat de verdere regeling hiervan aan den Com.t over.
Daar er geen verdere onderwerpen te bespreken zijn, sluit de Voorzitter hierna de Vergadering.
De Voorzitter, Van Os.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 11 Dec. 1935 des avonds 8.15 in het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
Nadat eerst eenige nieuwe leden zijn beëedigd opende de Voorzitter de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. De Notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen zijn de navolgende stukken:
1. Een schrijven van het comité voor aanbieding van een huldeblijk aan de jubileerende vereniging "Jubal" met verzoek om een bijdrage van de D.B.W.
De Voorzitter wijst op het gebrek aan kasmiddelen en de aangevraagde subsidie van de Gemeente en is van meening dat voor een dergelijk doel geen gelden beschikbaar mogen worden gesteld. hij wil wel zelf een bijdrage voor dat doel afstaan. De overige bestuursleden zijn het met deze meening eens en zijn eveneens geneigd een bijdrage te schenken. Het resultaat is dat door het Bestuur een bedrag van f 25,- wordt bijeengrbacht, welk bedrag door den Secretaris aan het Comité zal worden afgedragen.
2. Een schrijven van het Comité voor de te houden Burgerwachtsdag met het verzoek om gelden voor dat doel in te zamelen. Het Bestuur is nog steeds van meening, dat een beroep op de Dordtsche burgerij voor dit doel ontoelaatbaar is. De Secretaris zal aan het Comité berichten, dat het verzoek niet voor iniwlliging vatbaar is en dat het bedrag van f 30,- hetwelk reeds is gestort, voorloopig beschikbaar kan blijven, doch later terug wordt verzocht, indien de Burgerwachtsdag niet doorgaat.
3. Een oproeping voor bijwoning van de Algemeenen Vergadering van den Bond van Burgerwachten. Waar het hier betreft een vergadering, waarop alleen enkele huishoudelijke zaken zullen worden geregeld, is het Bestuur van meening dat deelname niet bepaald noodzakelijk is. De Secretaris zal derhalve berichten, dat de D.B.W. niet vertegenwoordigd zal zijn.
De ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde, is thans aan de orde de toelating van een ingezetene, die behoort heeft tot de N.S.B. en wegens meeningverschil uit die paartij is getreden. Bedoelde persoon wil thans lid van de D.B.W. worden om zich s.g.t. op de N.S.B. te wreken.
Het Bestuur is van meening, dat toelating van dergelijke leden minder gewenscht is. De Secretaris zal betrokkene mededeelen, dat zijn aanvrage voor het lidmaatschap niet in behandeling kan worden genomen.
Het volgende punt der agenda bevat de vaststelling van datum en agenda der jaarvergadering.
Na eenige besprekingen wordt besloten de jaarvergadering in te deelen in de geest van die van het vorige jaar n.l. het verslag van Secretaris en Penningmeester, de uitvoering van een colonne-geweer door enkele leden en het vertoonen van een film. De Secretaris zal aan kapitein Snijders vragen of hem iets bekend is omtrent de vertooning van de Film van de tocht van de K XVIII.
Besloten wordt de verdere afdoening van dit punt te behandelen op de Bestuursvergadering van de maand Januari.
De agenda hiermede afgehandeld zijnde volgt de gebruikelijke rondvraag. De Heer Korthals herinnert aan het plan om een bezoek te brengen aan de Burgemeester te Rotterdam, hetwelk naar hij meent, reeds in de vorige Bestuursvergadering ter sprake is gebracht. De Secretaris zal zich in verbinding stellen met het Bestuur van de Rotterd. Burgerwacht (ondercom.t is o.a. de heer v/der Vlerk) en toestemming vragen tot het zenden van een deputatie uit het Bestuur om te Rotterdam eens een kijkje te komen nemen.
De heer Bos stelt voor om de verschillende afdeelingen der economische leden eens bijeen te roepen en hun daarbij mede te deelen welke functies zij bij de B.W. zullen verrichten, indien de B.W. onder de wapenen wordt geroepen. De Voorzitter acht het gewenscht, dat deze leden een schriftlijke instructie zullen ontvangen. De heer Vis zal een dergelijke instructie opmaken en de betreffende leden mededeelen bij welke bedrijven zij zijn ingedeeld.
Tot slot van de rondvraag deelt de Commandant nog mede, dat door den Burgemeester de medewerking der D.B.W. verzocht is bij de te houden oefening voor de Luchtbeschermingsdienst. De leden van het gewapend gedeelte zullen daartoe door den Commandant worden opgeroepen.
Niets meer aan de orde zijne, wordt hierna de vergadering gesloten, onder dankzegging aan de aanwezige leden voor hun opkomst.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Woensdag 29 Jan 1936 des avonds 8.15 in het gebouw H.N. [Hooge Nieuwstraat] 53.
Van het Bestuur zijn met kennisgeving van verhindering afwezig de Heeren Bos, Vis, Wijers en van Zeben. De Voorzitter opent op het vastgestelde uur de vergadering, nadat eerst een viertal nieuwe leden is beëedigd.
Ingekomen stukken:
1. Een telefonisch bericht van den Heer van der Vlerk van de Rotterd. Burgerwacht met een uitnoodiging aan één der Bestuursleden om mondeling te komen spreken over een bezoek van het Bestuur der D.B.W. aan die te Rotterdam. De Commandant is bereid aan dit verzoek gevolg te geven en zal deze kwestie verder afhandelen.
2. Een schrijven van kapitein Snijders, waarin deze mededeelt geen inlichtingen te kunnen verstrekken over het vertoonen van de Film van de K XVIII. De Secretaris heeft inmiddels te den Haag nader hieromtrent geïnformeerd en vernemen dat deze film niet aan particuliere vereenigingen kan worden afgestaan. De mogelijkheid bestaat echter, dat voor het vertoonen van een wetenschappelijke film de medewerking kan worden verkregen van de vereeniging "Onze Vloot" te 's Gravenhage.
De vereeniging is geneigd om in bruikleen af te staan de film van de reis naar Indië van H.M. 's kruiser "Sumatra". Het bestuur acht dit een goede oplossing en verzoekt den Secretaris nader te informeeren bij den Secretaris van de vereeniging "Onze Vloot" naar de lengte, afmeting en brandbaarheid van bedoelde film.
3. Schrijven van B. en W. waarin medegedeeld wordt, dat aan de D.B.W. over 1936 een subsidie van f 500 wordt toegekend onder bepaalde voorwaarde, dat de D.B.W. hiervan rekening en verantwoording aflegt. De Voorzitter acht deze voorwaarde een beletsel om de subsidie te aanvaarden en ziet er een gevaar in dat Gemeenteraad en B. en W. daardoor toezicht zullen kunnen uitoefenen op het beheer der B.W. De Voorzitter is daarom van meening, dat het beter is de subsidie onder de gestelde voorwaarde van de hand te wijzen. De Commandant meent, dat de gestelde voorwaarde meer een formaliteit is, die bij elke subsidie geeischt wordt en noemt, dat in de practijk de bezwaren, waarop de Voorzitter doelt, niet zoo groot zullen zijn. De Commandant stelt daarom voor deze kwestie eerst nog eens met den Burgemeester mondeling te bespreken. Met dit voorstel gaan de overige Bestuursleden accoord.
In dit verband wordt nog even de geldelijke toestand van de B.W. besproken. Het afgeloopen haar sloot met een saldo van f 49,-. Ook de begrooting over 1936 sluit zonder nadeelig saldo, indien gekend kan worden op f 500, - subsidie en f 500,- van particuliere bijdragen. Uit dien hoofde is derhalve de aanvaarding der gemeentelijke subsidie wel gewenscht.
Bij de hierop volgende bespreking over de te houden algemeene vergadering wordt als datum voorlopig vastgesteld: Donderdag 2 April. Met het oog op de uit te voeren colonne-geweer zal de Com.t nagaan of de zaal van Café N.A.B. zich daartoe leent. De Com.t deelt nog mede, dat B. en W. mondeling hun dank hebben betuigt voor de door de B.W. verleende bijstand tijdens de oefening der luchtbescherming.
Rondvraag levert geen bijzonderheden op en wordt de vergadering hiermede besloten.
De Voorzitter, Van Os
De Secretaris P. Muring.

Bestuursvergadering op Maandag 9 Maart 1936 des avonds 8 uur.
Wegens onbruikbaarheid van het lokaal in het vereenigingsgebouw der B.W. wordt op voorstel van den heer Bos de vergadering te zijnen kantore gehouden. Ten einde aan het gevaar van verstikking te ontkomen wordt dit voorstel dankbaar aanvaard. De heer Korthals is wegens ziekte verhinderd de vergadering bij te wonen.
ingekomen stukken:
1. Een schrijven van den Heer Vis, waarin hij verklaart de boeken van den penningmeester over 1935 te hebben nagezien en accoord bevonden. Op grond hiervan wordt de Penningmeester voor zijn beheer over 1935 onder dankzegging gedechargeerd. Tevens betuigt de Voorzitter den heer Vis zijn dank voor het nazien der boeken.
2. Een schrijven van den Secretaris van de Vereeniging "Onze Vloot" waarin deze mededeelt, dat de film van de reis van de Sumatra in bruikleen kan worden afgestaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen.
3. Een schrijven van den Voorzitter, Mr. A. van Os, waarin deze mededeelt het plan te hebben zijn functie als Voorzitter der B.W. over te dragen aan den Heer de Kat Angelino, dan naar zijn meening den beide functies van Voorzitter en Commandant beter in één persoon vereenigd kunnen zijn. Aangezien echter uit een circulaire van den Inspecteur der Burgerwachten blijkt, dat de Commandant geen deel mag uitmaken van het Bestuur, kan het iedee van de Voorzitter niet worden uitgevoerd. Daar de Voorzitter wel geneigd blijkt te zijn zijn taak te blijven waarnemen, besluit hij op voorstel van den Heer J. Ouburg, welk voorstel door de overige Bestuurdsleden wordt ondersteunt, op zijn besluit terug te komen en het Voorzitterschap te blijven waarnemen.
Hierna is aan de orde de kwestie der Gemeentelijke Subsidie. Uit een modneling onderhoud van den Voorzitter en den Commandant met de Burgemeester is gebleken, dat er geen gevaar bestaat, dat door aanvaarding der Subsidie de Gemeenteraad invloed zal gaan uitoefenen op het beheer der B.W. De Burgemeester is van meening, dat met een globaal overzicht van de finantieele toestand aan het eind van het jaar kan worden volstaan zonder daarbij in details aan te geven hoe de subsidie besteed is. B. en W. als mede de Gemeenteraad zal hiermede wel genoegen nemen. Het Bestuur der B.W. is van meening, dat er dus geen bezwaar meer bestaat tegen aanvaarding der Subsisie op de gestelde vorowarden. De Secretaris zal het schrijven van B. en W. in dien zin beantwoorden.
Bij de hierop volgende rondvraag wijst de Heer van Zeben erop, dat de leden der B.W. beëedigd worden alvorens de Politie een onderzoek heeft ingesteld naar de betrouwbaarheid der candidaten.
De Secretaris antwoordt hierop, dat dit onderzoek door de Politie somtijds meerdere maanden duurde en het nioet gewenscht was de candidaten zoo lang op hun toetreding te laten wachten. Er wordt nu overeengekomen, dat voortaan de Secretaris de namen der candidaat-leden telefonisch zal opgeven aan den heer van Zeben, waarna deze zoo spoedig mogelijk een onderzoek zal isntellen. Thans heeft zich het geval voorgedaan, dat als lid is aangenomen A. Heijstek, terwijl deze persoon niet zeer gunstig bekend staat en vermoed wordt, dat hij nog steeds betrekkingen onderhoudt met de S.D.A.P. Na eenige besprekingen over dezen persoon wordt besloten hem van de ledleijst af te voeren. De Secretaris zal dit den betrokken persoon mededeelen en hem verzoeken zijn bewijs van Lidmaatschap in te leveren.
Hierna niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten onder dankzegging aan den Heer Bos voor de verleende gastvrijheid.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op Maandag 20 Juli 1936 des avonds 8 uur 15 in het gebouw H.N. 53.
Afwezig de heer Wijers; overige bestuursleden alle aanwezig. De vergadering wordt geopend met de beëediging van 4 nieuwe leden. Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en behoudens een kleine wijziging goedgekeurd.
ingekomen stukken:
1. Een schrijven van de Vereeniging de Princevlag d.d. 20 Juni met verzoek aan het Bestuur om D.B.W. aanwezig te willen zijn bijde oprichtingsvergadering der afd. Dordrecht van genoemde vereniging.
Dit schrijven is destijds ontkennend beantwoord.
2. Een schrijven van dezelfde vereeniging d.d. 15 Juli met verzoek aan het bestuur der D.B.W. om vergadering bij te wonen ter bespreking van de opvoering van een openluchtspel op 31 Aug. a.d. De Secretaris zal hierop antwoorden, dat het schrijven te laat werd ontvangen om onderling overleg te plegen, dat bovendien het Bestuur der D.B.W. zich niet wil binden aan andere verenigingen, doch hare leden vrij laat ieder voor zich te beslissen of zij aan bedoeld openluchtspel wenschen deel te nemen.
2. Een schrijven van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Dordrecht d.d. 6 Juli, waarin herineerd wordt aan indiening van aanvrage subsidie voor 1937. Naar aanleiding van dit schrijven heeft de Penningmeester opgemaakt een afschrift van de rekening over 1935 en een begrooting over 1937.
Blijkens een begeleidend schrijven van den Commandant is op deze begrooting een post van f 1000,- uitgetrokken voor urgent geachte uitrusting der B.W. zoodat de begrooting sluit met een nadeeling saldo van f 1900,- voor welk bedrag dus subsidie zal moeten worden aangevraagd, terwijl het in de bedoeling ligt van de Commandant om voor het jaar 1938 een tweede bedrag van f 1000,- voordatzelfde deel op de begrooting te plaatsen. De Heer van Zeben merkt naar aanleiding hiervan op, dat de Commandant in zijn begeleidend schrijven uiteenzet, dat een bedrag van f 2000,- noodig is voor uitrusting der D.B.W., die feitelijk geen dag uitstel kan lijden en dat het dus aan te bevelen is om deze post in ééns op de begrooting van 1937 te plaatsen en derhalve subsidie aan te vragen tot een bedrag van f 2900,-. De Commandant heeft hiertegen allerminst bezwaren. Ook de Heer Vis kan zich hiermede vereenigen en raadt aan bij de indiening der aanvrage er op te wijzen, dat door de toekenning der aangevraagde subsidie bereikt zal worden, dat het gemeentelijk politiecorps in tijden van nood zal worden aangevuld door +- 140 gewapende en geoefende burgerwachters, nog daargelaten de aanvulling door een ongeveer gelijk aantal ongwapende burgerwachters. Het politiecorps, dat de Gemeente per jaar ongeveer f 290.000 kost krijgt op die wijze een versterking van 100 % gewapende leden tegen een meerdere uitgaven van 1 % der kosten.
Besloten wordt alzoo aan B. en W. een subsidie van f 2900,- voor 1937 aan te vragen en bij deze aanvrage tevens te voegen een afschrift van het schrijven van den Commandant der D.B.W.
De ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde volgt de rondvraag, waarbij de volgende punten ter sprake komen:

1. De Heer Vis merkt op, dat met het oog op de vaststelling van een nieuw wetsontwerp op de weerkorpsen, het naar zijn meening aanbeveling verdient er bij den Bond van Burgerwachten op aan te dringen, dat deze een verzoek aan de regeering richt om te zorgen dat in de toekomst door elke gemeente een zeker bedrag zal worden uitgetrokken voor verplichte subsidie aan de Burgerwachten tevens dat zal worden vastgesteld een regeling voor schadeloosstelling aan alle personen, die in tijden van nood persoonlijke of materieele hulp aan de Burgerwacht verleenen en daardoor schade zouden lijden. De Voorzitter kan zich met dit voorstel zeer wel vereeningen, doch acht het beter, dat dit schrijven door de D.B.W. zelf aan de regeering wordt gericht en eenafschrift erven tegelijk wordt toegezonden aan de Bond van Burgerwachten met verzoek om adheasie-betuiging. Alzoo wordt besloten

2. De Commandant vraagt machtiging om de verleende subsidie van f 500,- over 1936 te mogen besteden. De Penningmeester verklaart, dat dit bedrag nog niet besteed is en vermoedelijk wel beschikbaar zal zijn voor bijzondere uitgaven. De Commandant had zich de volgende urgente uitgaven voor oogen gesteld:
1e. het aanstellen van en werkvrouw, die een dag per week zou zorgen voor het schoonhouden van het gebouw.
2e. het aanschaffen van ongeveer 50 stuks uniformen om daarmede een mobiele colonnen uit te rusten
3e. de bewapening van het kader met 4 revolvers.
Wat betreft het eerste punt wordt dit dringend noodig geacht en zal de Penningmeester het noodige verrichten.
Wat betreft het tweede punt wordt besloten tot aanschaffing van 40 stuks uniformen met bijbehoorende beenkappen tegen +- f 15 per man.
De toegestane subsidie met deze beide uitgaven reeds overschreden zijnde, zal derhalve de bewapening van het kader tot het volgend jaar dienen te worden uitgesteld.

3. De Penningmeester verzoekt machtiging om de aanwezige kasgelden te mogen beleggen bij de een of andere bankinstelling. bedoelde machtiging wordt verleend ten opzichte van "de Spaarbank'.
4. De Secretaris komt nog eens terug op het voorgenomen bezoek aan de Burgemeester te Rotterdam, waarover in het begin van het jaar is gecorrespondeerd.
De Commandant zal dit s.g.t. met den Commandant der B.W. te Rotterdam bespreken.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering gesloten.
De Voorzitter J. Ouburg
De Secretaris R. Muring

Bestuursvergadering op 19 November '36 des avonds 8 1/4 uur in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De Voorzitter en de Heer van Zeben zijn verhinderd de vergadering bij te wonen; overige bestuursleden alle aanwezig; de Heer Ouborg leidt de vergadering.
Nadat een achttal nieuwe leden beëedigd is worden eerst de notulen der laatste vergadering gelezen en ongewijzigd goedgekeurd.
Hierna worden als ingekomen stukken behandeld:
1. Een schrijven van den Bond van Vrijw. Burgerwacht d.d. 17 Oct. '36 waarin medegedeeld wordt, dat de Bond een adhawesiebetuiging op ons rekest van 24 Juli aan den Min. v. Binnel. Zaken niet noodig achtte. Ter kennisgeving aangenomen.
2. Een schrijven van den Min. v. Binnenl. Zaken dd 5 Sept '36 waarin wordt medegedeeld, dat het door ons ingediende rekest van 24 Juli met belangstelling is ontvangen en dat onze opmerkingen in overweging zullen worden genomen. Ter kennisgeving aagenomen.
3. Een schrijven van den Burgemeester van Dordrecht d.d. 29 Oct. '36, waarin wordt medegedeeld, dat de Burgerwacht geen stalen helmen uit de milit. magazijnen kan ontvangen, daar deze niet voorradig zijn. Naar aanleiding van dit schrijven deelt de Com.t mede dat deze stalen helmen door den Burgem. zouden worden aangevraagd, even als de benoodigde recolvers voor de Burgerwacht. Deze laatsten zijn inmiddels ontvangen, terwijl de stalen helmen thans door den Burgem. zijn toegezegd. Hierdoor is een groot gedeelte van de aangevraagde subsidie van f 290,- voor het Jan. '37 overbodig geworden en is de Com.t van meening, dat wij tevreden mogen zijn met de door B. en W. de Gemeenteraad aangevraagde subsidie van f 700,-. Een der meest urgente zaken van aanschaffing acht de Com.t thans een aantal zandzakken en een model-blindeering voor vrachtauto's. In verband hiermede wordt tevens besproken hoe het saldo 1936, groot +- f 850, zal worden besteed. De Com.t stelt voor hiervoor aan te schaffen 40 uniform à f 15,-; een nieuw K.S.O. geweer àf 0- en de rest te besteden voor verbetering meubilair en eenige loopende uitgaven. De overige bestuursleden kunnen zich met dit voorstel vereenigen.
Ten slotte deelt de Com.t mede, dat aan het "Rode Kruis" verzocht was om f 50,- vergoeding voor gebruik van licht en het schoonhouden van trap en gangen. Het Roode Kruis achtte hiervoor een vergoeding van f 20,- voldoende.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering gesloten.
De Voorzitter Van Os
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 20 Januari '37 des avonds 8 15 in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De Voorzitter opent op het vastgestelde uur de vergadering, nadat eerst een achttal nieuwe leden zijn beëedigd. De Heeren Ouborg en van Zeben zijn wegens verhindering afwezig.
Ingekomen is een verzoek om toelating als lid der Burgerwacht van A.A. van Kleef. Bij onderzoek door de Politie is gebleken, dat dienst vader behoort tot de N.S.B. terwijl hij zelf twee jaar geleden ook op de ledenlijst voorkwam van die partij. De C.v.P. stelt voor om dit verzoek tot toetreding nog een half jaar aan te houden en betrokkene intusschen nader gade te slaan. Het Bestuur besluit conform ditr advies.
Aan de orde is hierna de vaststelling van de datum voor de algemeene vergadering. Hiervoor wordt gekozen Donderdag 8 April. Het volgende programma wordt voorloopig vastgesteld:
1. Huishoudelijk gedeelte.
2. Vertooning der Oranje-film.
3. Lezing van den Heer Snijders.
De Secretaris zal zich met den heer Snijders in verbinding stellen betreffende het te behandelen onderwerp.
Hierna niets meer dan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
De Voorzitter, Van Os
De Secretaris, R. Muring.

Bestuursvergadering op 10 Maart '37 des avonds 8 1/4 uur in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De Voorzitter opent op het vastgestelde van de vergadering. De Heeren Ouborg en van Zeben zijn wegens verhindering afwezig.
Ingekomen zijn de navolgende stukken:
1. Een schrijven van B. en W. van Dordrecht, waarin wordt medegedeeld, dat aan de Burgerwacht een subsidie van fl. 700 is toegekend onder dezelfde voorwaarde als vorig jaar. Dit schrijven is inmiddels reeds beantwoord, met de mededeeling, dat deze subsidie onder de gestelde voorwaarde gaarne wordt aanvaard.
2. Een schrijven van den Heer Vis, waarin deze mededeelt de verantwoording van den Penningmeester over 1936 te hebben nagezien en accoord bevonden. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 164,-.
3. Correspondentie van den heer Snijders betreffende zijn spreekbeurrt op de algemeene vergadering van 8 April en het door hem gekozen onderwerp: "De noodzaak van gezagsversterking". Het bestuur kan zich met de keuze van dit onderwerp vereenigen. De Heer Snijders zal hierover spreken van +- 9.30 tot +- 11 uur.
Deze voordracht zal dus eghouden worden na de pauze. Het programma voor de algemeene vergadering wordt nu als volgt samengesteld:
1. Opening door den Voorzitter.
2. Jaarverslag van den Secretaris.
3. Jaarverslag van den Penningmeester.
4. Mededeelingen van den Commandant
5. Bestuursverkiezing van 3 leden. Aftredende bestuursleden zijn: van Os, Vis en Wijers.
6. Vertooning der Oranje-film.
Pauze
7. Voordracht van Kapitein Snijders over het onderwerp: "De noodzaak van gezagsversterking".
De agenda hiermede afgehandeld zijnde, brengt de Penningmeester nog even ter sprake de begrooting voor het jaar 1937. Op deze begrooting is f 100,- uitgetrokken voor uniformen. De Voorzitter merkt op, dat dit bedrag wel wat gering is, omdat het later moeilijk te verhoogen is.
Daarom worden op voorstel van den Voorzitter de bedragen der overoge posten iets verminderd en het bedrag der uniformen verhoogd tot f 230,-.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten onder dankzegging door den Voorzitter voor de opkomst.
De Voorzitter Van Os.
De Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 19 Mei 1937 des avonds 8 uur 15 in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De vergadering wordt om 8 uur 15 door den Voorz. geöpend. De Heeren Wijers, Bos, van Zeben zijn afwezig.
Het eenigste punt der agenda betreffende de aanvraag van subsiedie aan B. en W. van Dordrecht.
Door de Penningmeester in overleg met den Commandant is een begrooting voor het jaar 1938 opgemaakt. Na onderling overleg wordt besloten hierop een bedrag van f 1000,- uit te trekken voor noodig geachte uitrusting en bewapening.
Hierdoor sluit deze begrooting met een nadeelig saldo van f 1800,- voor welk bedrag subsidie zal worden aangevraagd. De Voorzitter zal deze aanvraag opmaken en zoo spoedig mogelijk indienen.
Niets meer aan de orde zijne, wordt de vergadering daarna gesloten.
De Voorzitter J. Ouburg Sr.
De Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 14 Juli 1937 des avonds 8 uur 15 in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De Voorzitter en de Commandant zijn beide verhinderd de vergadering bij te wonen. De Heer Ouborg opent daarom de vergadering op het vastgestelde uur. Na beëediging van enkele nieuwe leden worden eerst de notulen der vorige vergadering gelezen en ongewijzigd vastgesteld.
Het eenigste punt der agenda luidt de bespreking van deelname der Burgerwacht aan de te houden optocht der Vereeniging Oranjedag op 31 Augustus. De Voorzitter is van meening, dat hiervoor geen gelden uit de kas der Burgerwacht beschikbaar mogen worden gesteld zoo lang de B.W. is aangewzen op gemeentelijke subsidie en op vrijwillige bijdragen der burgerij. De overige Bestuursleden zijn het met deze opvatting volkomen eens en daar de mogelijkheid is uitgesloten, dat er op andere wijze gelden tot dit doel verkregen kunnen worden, wordt van deelname als bovengenoemd, afgezien.
De Secretaris zal de Vereeniging Oranjedag met dit besluit in kennis gestellen.
Daar en verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering hierna gesloten,.
De 2e Voorzitter J. Ouborg Sr.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 24 Nov. '37 des avonds 8 uur 15 in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
Wegens verhindering van den Voorzitter wordt de vergadering door den Heer Ouborg geleid. Nadat eerst een tiental nieuwe leden beëedigd is, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en ongewijzigd goedgekeurd.
De ingekomen stukken zijnde volgende:
1. Een schrijven van de Vereeniging Oranjedag met uitnoodiging tot bijwoning van de vergadering op 29 Nov. De heer Bos stelt zich hiervoor beschikbaar, terwijl de Commamdant toezegt ook aanwezig te zullen zijn als hij niet door andere bezigheden verhinderd is.
2. Een schrijven van de K.L.M. betreffende het kosteloos beschikbaar stellen van films, die betrekking hebben op de Luchtvaart. Vermoedelijk is een dezer films geschikt voor vertooning op de eerstvolgende algemeene vergadering en zal het Bestuur er dan op terugkomen.
3. Aanvraag tot toelating als lid der D.B.W. van den heer Tas en diens zoon Pieter, wonende Sumatrastr. 57rood. De inlichtingen betreffende deze beide personen door de Politie verstrekt zijn zoo ongunstig, dat van aanname als leden der D.B.W. wordt afgezien.
4. Aanvraag tot toelating als lid der D.B.W. van A. van Vuren. Volgens inlichtingen door de Politie verstrekt is deze jongeman aangesloten bij de Nederl. Typografen-bond, welke rood geörienteerd is. Voorzichtigheid is dus geboden voor wat betreft deze toelating. Daar hij als lid is voorgedragen door Klein-Hesseling, zal de Commandant over hem bij dit lid eerst nog eenige inlichtingen inwinnen.
de ingekomen stukken hiermede afgehandeld zijnde wordt overgegaan tot het volgend punt der agenda n.l. de viering van het 1e lustrum der D.B.W. in de maand Juli 1938. De Commandant stelt voor bij deze gelegenheid een schietwedstrijd te doen houden en verder een Burgerwachtsdag voor Dordrecht te organiseeren, waaraan zoowel het gewapend als het economische gedeelte kan deelnemen. Er dient daartoe een Comité te worden gevormd, waartoe o.m. kunnen worden uitgenoodigd: de Burgemeester, de Com. van Politie, de Garnizoenscom.t en de Inspecteur der Burgerwachten.
De overige Bestuursleden kunnen zich met deze voorloopige plannen vereenigingen en zal de Commandant deze plannen verder uitwaken.
De agenda is hiermede afgehandeld en aangezien er verder niets te bespreken is, wordt hierna de vergadering door den wnd. Voorzitter gesloten.
De Voorzitter Van Os.
De Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 27 Januari 1938 des avonds 8 uur 15 in het gebouw H.N. 53.
De Heer Bos is wegens ziekte verhinderd, de Heer Wijers is niet aanwezig; overigens is het bestuur voltallig.
De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat hij voor het laatst zijn functie van Voorzitter der D.B.W. waarneemt, daar hij wegens vertrek uit de gemeente verplicht is deze functie neer te leggen. Hij dankt de overige bestuursleden voor de prettige en eensgezinde samenwerking en spreekt de wensch uit, dat de D.B.W. nog vele jaren met succes zal mogen werken in het belang der Dordtsche burgerij.
De Heer Ouborg als oudste bestuurslid brengt hierna den Voorzitter dank voor het gevoerde beleid en de uitstekende leiding. De heer Ouborg is van meening, dat een groot deel van het succes, dat de D.B.W. heeft weten te breiken, te danken is aan de goede leiding van den Voorzitter.
De Commandant sluit zich bij deze woorden aan en dankt den Voorzitter op zijn beurt voor de prettige samenwerking.
Het bestuur betuigt door luide bijval zijn instemming met de woorden van den Commandant en den heer Ouborg.
Hierna deelt de Commandant nog mede, dat in de plannen van de viering van het 1ste lustrum vermoedelijk eenige wijziging gebracht zal moeten worden, daar deze viering ongeveer zal samen vallen met de te houden Burgerwachtdag te Rijswijk. De Com.t stelt daarom voor het programma te beperken tot een te houden schietwedstrijd, desgewenscht aangevuld met een wandelwedstrijd. Alzoo wordt besloten.
Ten slotte wordt nog besproken wie in plaats van den heer Mr. van Os thans als Voorzitter in aanmerking kan komen. De Voorzitter vestigt de aandacht op Mr. J.W. Gratama, die naar zijn meening, zeer geschikt is om als Voorz. op te treden. Wordt besloten dat de Voorzitter zich met den Heer Gratama in verbinding zal stellen en hem zal vragen of hij geneigd is deze functie te aanvaarden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt hierna de vergadering voor de laatste maal door Mr. van Os gesloten.
De Voorzitter J. Ouborg Sr
Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 9 Maart '38 des avonds 8 uur in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
De Heer Ouborg opent als Voorzitter op het vastgestelde uur de vergadering. De Heer Wijers heeft bericht van verhindering gezonden.
Ingekomen zijn de volgende stukken:
1. Een schrijven van Mr. J.W. Gratama, dat hij bereid id de functie van Voorzitter der D.B.W. te aanvaarden. Voor kennisgeving aangenomen. De Heer Gratama zal op de algemeene vergadering door het Bestuur candidaat gesteld worden.
2. Een schrijven van de Algemeene Vereeniging van Nederl. reserve off. waarin mededeeling wordt gedaan van het gtegenwoordige bestuur der vereeniging. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Verzoek tot toetreding als lid der D.B.W. van Marinus Schotel en van W.A. Bernhard. Eerstgenoemde staat bekend als eenigszins achterlijk en acht het bestuur het minder raadzaam hem als lid aan te nemen. Laatstgenoemde stamt uit een familie, die bekend staat socialistische geörienteerd te zijn. Naar deze persoon zal eerst nog nader geinformeerd worden.
Hierna is aan de orde de vaststelling der agenda van de a.s. jaarvergadering. Als voorloopige datum wordt gekozen 13 April, terwijl de volgende agenda wordt opgemaakt:

1. Opening door den Voorzitter.
2. Jaarverslag van de Secretaris.
3. Jaarverslag van de Penningmeester.
4. Verkiezing van 3 bestuursleden voor de heeren Bos, Korthals en van Os.
5. Rondvraag.
6. Prijsuitdeeling van de schietwedstrijd.
7. Turndemonstratie.
8. Lezing.
Op voorstel van den Commandant zal als spreker uitgenoodigd worden de Heer H. de Boer (adres Koninginnegracht 50, den Haag) propogandist voor de B.V.L.
Tijdens de rondvraag wordt er gesproken over het turnen der leden. Daar hiervoor veel animo bestaat, lijkt het wenschelijk over een gymnastieklokaal te kunnen beschikken. In verband hiermede zal de Commandant trachten over een dergelijk lokaal de beschikking te krijgen van B. en W.

Verder wordt nog besproken de wenschelijkheid om een gedeelte van de gewapende leden b.v. een vijftigtal te voorzien van stalen helmen. De kosten hiervoor worden begroot op f 400.-
Niet meer aan de rode zijnde wordt hierna de vergadering door den Voorzitter gesloten.
De .. Voorzitter W.O. de Kat Angelino
De Secretaris.


Algemeene vergadering der Dordtsche Burgerwacht op 11 Mei 1938 in Hotel N.A.B.
De Voorzitter opent om 8 uur 15 de vergadering. De Burgemeester heeft bericht gezonden dat hij verhinderd is deze vergadering bij te wonen.
Nadat een viertal nieuwe leden is beëedigd wordt met de afwerking der agenda begonnen.
Allereerst leest de Secretaris het jaarverslag over 1938 voor, waaruit blijkt dat het aantal gewapende leden voortdurend toeneemt en er steeds met animo wordt geoefend. Over 1937 was een gemeentelijke subsidie van f 700,- genoten. Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Hierna is aan de orde het jaarverslag van den Penningmeester, sluitend met een saldo van f 35,76.
De rekening en verantwoording over 1937 zijn nagezien door den Heer Vis en in orde bevonden. De Penningmeester wordt hierna door de vergadering gedechargeerd voor zijn ebheer oer het afgeloopen jaar.
Hierna volgt de verkiezing van 3 bestuursleden. De Heeren Bos en Korthals zijn aan de beurt van aftreden, doch stellen zich beide herkiesbaar. op voorstel van de vergadering worden deze beide leden bij acclamatie herkozen. Verder heeft de Heer van Os de wensch te kennen gegeven zijn taak als Voorzitter der D.B.W. te willen neerleggen, daar hij Dordrecht gaat verlaten; Op voorstel van het Bestuur wordt Mr. J.W. Gratama candidaat gesteld voor benoeming tot bestuurslid in plaats van den Heer van Os. Ook deze benoeming geschiedt bij acclamatie door de vergadering. De Heer Gratama heeft medegedeeld zich deze benoeming te laten welgevallen.
Hierna worden door den Commandant de schietprijzen uitgereikt die in de laatst gehouden wedstrijden zijn behaald.
De vergadering wordt hierna besloten met een turndemonstratie en een filmvertooning van de K.L.M., die beide veel succes oogsten.
De Voorzitter.
De Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 15 Juni '38 8 uur des avonds in het gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
Wegens afwezigheid van den Heer Ouborg neemt de Commandant de functie als Voorzitter waar en heet hij den Heer Gratama welkom, dei zich bereid heeft verklaard het Voorzitterschap over te nemen. De Commandant dankt den heer Gratama voor de betoonde bereidwilligheid en spreekt de wensch uit, dat hij als Voorzitter nog vele jaren deel zal mogen uitmaken van het Bestuur der D.B.W.
De Heer Gratama dankt voor de vriendelijke woorden en verzocht eenige clementie bij het waarnemen van zijn nieuwe functie, ten einde zich eerst in deze nieuwe zaken te kunnen inwerken.
Ingekomen is een aanvraag tot toetreding als lid der Burgerwacht van J.A. Sprokholt. In verband met de minder gunstige inlichtingen betreffende deze persoon, alsmeede van het milieu, waaruit hij afkomstig is, wordt besloten hem niet als lid aan te nemen.
het eenigste punt, wat op de agenda voor deze avond voorkomt, is de kwestie der subsidieaanvraag voor de begrooting van 1939. Na eenige discussie wordt besloten een subsidie aan te vragen voor 1939 van f 1800,-. De Voorzitter zal deze aanvraag opmaken.
Verder niets meer aan de orde zijne, wordt hierna de vergadering gesloten.
De Voorzitter Gratama
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 21 October '38 des avonds 8 uur in het gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
De Voorzitter opent om 8 uur de vergadering waarop alle bestuursleden aanwezig zijn.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. De Commandant deelt naar aanleiding van deze notulen mede, dat hij door B. en W. telefonisch werd gevraagd eenige nadere inlichtingen te verstrekken over de aanschaffing van uniformen.
Ingekomen zijn de volgende stukken:
1. Een verzoek van Chr. Bouman om als lid der D.B.W. te worden ingeschreven. Daar het de Politie bekend is, dat de vader van deze jonge man een aanhanger is der N.S.B. wordt besloten deze aanvraag voorlooping aan te houden. De Politie zal op de eerstkomende vergaderingen der N.S.B. onderzoeken in hoeverre de vermoedens in deze kwestie op waarheid berusten.
2. Een verzoek van J.C.J.C. Gerde om als lid der D.B.W. te worde ingeschreven. Wegens het slechte milieu, waaruit deze jonge man voorkomt, wordt besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen.
3. Een geheim schrijven van den Inspecteur der B.W., welk schrijven door de Commandant beantwoord zal worden.
Bij de gehouden rondvraag, die hierop volgt vraagt de Commandant machtiging over een kleine schadevergoeding uit te keeren aan een lid der D.B.W., wiens horloge is zoekgeraakt tijdens de laatst gehouden oefening der luchtverdediging. Bedoelde machtiging wordt verleend.
De heer Wijers stelt voor om jongelieden, die wegens kleine gebreken voor de militie worden afgekeurd, aan te schrijven zich voor de B.W. op te geven.
De Secretaris zal trachten van de afdeeling "Militaire Zaken" de gegevens betreffende deze kwatie te verkrijgen.
De Heer Bos informeert naar de verzekering van leden der B.W. tegen ongevallen o.a. bij schietoefeningen. De Commandant merkt naar aanleiding van deze vraag op, dat de algemeene schadevergoeding nog niet wettelijk geregeld is. Bij ongevallen op de schietbaan zal de baancom.t persoonlijk verantwoordleijk zijn voor ongevallen, die te wijten zouden zijn aan onvoldoende controle of aan onachtzaamheid van dien commandant.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt hierna de vergadering gesloten.
De Voorzitter Gratama
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op Woensdag 29 Maart '39 in het gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
De Voorzitter opent om 8 uur de vergadering. De Heeren Bos en Ouborg zijn met kennisgeving afwezig. Bij de opening heet de Voorzitter in 't bijzonder den Burgemeester welkom, die de wensch te kennen heeft gegeven deze bestuursvergadering bij te wonen.
De Voorzitter wijst op de nuttige samenwerking tusschen de Burgerwacht en het Gemeentebestuur en dankt den Burgemeester in 't bijzonder voor zijne belangstelling in de Burgerwacht en de steun aan de Burgerwacht verleend. De Burgemeester antwoordt hierop, dat hij tot zijn spijt niet eerder gelegenheid heeft gehad met de Burgerwacht kennis te maken, doch dat dit niet te wijten is aan gebrek uit belangstelling. Hij is de Burgerwacht zeer dankbaar voor de steun, die zij aan het wettig gezag in tijden van gevaar verleent en stelt het zeer op prijs, dat er zoo vele ingezetenen van Dordrecht bereid zijn daaraan te willen medewerken; Op verzoek van den Voorzitter vertelt de Com.t een en ander over de organisatie van het gewapend gedeelte. Dit is ingedeeld in 3 vendels van 50 leden. Voor de oefeningen zijn meestal ruim 80 leden beschikbaar. De gemeentelijke subsidie van het jaar 1938 is besteed aan de aanschaffing van 100 helmen à f 5,50 per stuk. De stalen helmen die door het rijk beschikbaar waren gesteld, bleken onvoldoende te zijn voor een goede bescherming.
De Burgemeester deelt mede, dat een zeker aantal gasmaskers beschikbaar is voor openbare diensten. Hiervan kan in geval van nood de Burgerwacht voorzien worden.
Hierna is aan de orde de bespreking van de gewijzigde statuten aan de hand van de bestaande statuten. Het bestuur kan zich met de nieuwe statuten vereeningen, daar deze zoo goed als niet afwijken van de bestaande. [F]
Bij de aanbieding van het verzoekschrift zal tevens toestemming worden gevraagd aan den Min. van Binnenl. Zaken om inwoners van Dubbeldam als lid der Dordtsche Burgerwacht in te mogen schrijven, zoolang de Burgerwacht van Dubbeldam rustende is.
[F] Een enkele uitzondering wordt even wel gemaakt voor aritkel 24. Het lijkt n.l. het Bestuur minder gewenscht om het lidmaatschap van den Bond in de statuten op te nemen. Dit artikel zal dus geschrapt worden.
Hierna wordt besproken het Huishoudelijk Reglement, zooals dit is opgenomen in het bondsorgaan van 9 Maart '39. Ook hiermde kan het Bestuur zich vereenigen.
De Algemeene vergadering, waarop de wijziging der statuten en de vaststelling van het huishoudelijk reglement zal moeten geschieden, wordt thans bepaald op Vrijdag 21 April. Op verzoek van den Voorzitter zal de Heer Vis, even als vorige jaren, de rekening van den Penningmeester over 1938 nazien. Deze rekening sloot met een nadeelig saldo van f 35,-.
Bij de rondvraag vraagt de Burgemeester nog eenige inlichtingen over het ongewapend gedeelte der Burgerwacht, welke door de Heer Vis worden verstrekt. De Heer Wijers wijst hierbij nogmaals op de onvolkomenheid, die er nog steeds bestaat, doordat vergoeding van vrachtauto's e.a. die in dienst van de Burgerwacht onklaar kunnen geraken, niet wettelijk geregeld is, waardoor eigenaars ervan minder geneigd zijn deze auto's ter beschikking te stellen. De Burgemeester antwoordt hierop, dat naar zijn mening dit bezwaar niet zoo groot wordt geacht, omdat in geval van nood de particuliere auto's zoo noodig door de overheid worden opgeeischt en daarna ter beschikking van de Burgerwacht worden gesteld.
Ten slotte vraagt de Commandant machtiging tot aanschaffing van nog 20 stuks uniformen en de noodige pistolen en klewangs ter bewapening van het kader. Deze machtiging wordt verleend. Alleen wordt na eenige discussie besloten het kader niet met pistolen, doch met revolvers uit te rusten.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering door den Voorzitter gesloten.
De f. Voorzitter O.W. de Kat Angelino.
De Secretaris R. Muring.


Algemeene vergadering op Vrijdag 21 April 1939 in Café N.A.B.
De Voorzitter opent om 8.30 de vergadering, waarop ongeveer 50 leden aanwezig zijn.
Van het bestuur is met kennisgeving afwezig de Heer J.A. Vis; zonder kennisgeving is afwezig de Heer L.P.A.J. Wijers.
Nadat enkele nieuwe leden beëedigd zijn, wordt overgegaan tot behandeling der agenda.
Het jaarverslag van den Secretaris wordt na lezing goedgekeurd. Eveneens wordt goedgekeurd den verantwoording van den Penningmeester over 1938, nadat kennis is genomen van een schrijven van den Heer J.A. Vis, waarin deze verklaart de rekening van den Penningmeester over 1938 te hebben nagezien en in orde bevonden. De Voorzitter stelt hierop voor den Penningmeester te déchargeeren over zijn beheer over 1938, waarmede de vergadering accoord gaat.
Hierna is aan de orde de verkiezing van twee bestuursleden. De Heeren J. Ouborg en R. Muring zijn aan de beurt van aftreden doch hebben zich beide herkiesbaar gesteld. Beide heeren worden door de vergadering bij acclamatie herkozen.
De wijziging der statuten en vaststelling van het huishoudelijk reglement worden hierna aan de orde gesteld. De gewijzigde statuten worden aangenomen.
De voorzitter constateert, dat deze gewijzigde statuten tot stand zijn gekomen met in achtneming van alle desbetreffende bepalingen van de oorspronkelijke statuten.
Er wordt besloten de Koninklijke goedkeuring aan te vragen op de vastgestelde gewijzigde statuten.
De vergadering machtigd het bestuur tot het verrichten van de daarvoor noodige handelingen en tot het aanbrengen van de statuten van de veranderingen welke ten gevolge van opmerkingen van het departement van Justitie noodig mochten blijken, voor zoover zij niet van principieelen aard zijn.
Ook het vastgestelde huishoudelijk reglement wordt hierna door de vergadering goedgekeurd.
De Commandant krijgt thans het worod voor zijne mededeelingen over het afgeloopen jaar. Hij dankt daarbij in 't bijzonder de actieve leden op wie steeds gerekend kan worden bij de oefeningen in dienst.
Eveneens bedankt de commandant het kader en in 't bijzonder Hopman Meijer voor hun medewerking.
Uit het verslag van den Commandant blijkt, dat in een nuttige samenwerking is te constateeren tusschen de Politie en de Burgerwacht, waardoor o.a. de verduisterings-oefeningen gesteund worden door een krachtig versterkt politie-korps.
De agenda is hiermede afgewerkt en vraagt de Voorzitter aan de vergadering of iemand der aanwezigen nog iets heeft te vragen of op te merken.
De Heer Kooijman vraagt of in de steunregeling van werklooze burgerwachters, die mochten worden opgeroepen, reeds is voorzien. De Commandant antwoordt hierop, dat dit een kwestie is van 't Gemeentebestuur. Het bestuur der Burgerwacht zal op deze kwestie de aandacht verstigen.
De Heer Schoolenberg vraagt of bij eventueele mobilisatie van het Leger der D.B.W. ook zal worden gemobiliseerd. De Commandant antwoordt, dat dit wel kan samengaan, doch niet bepaald noodzakelijklijk is.
De Heer Schutte informeert naar beschikbaarstelling van 't Orgaan der Burgemeester. De Voorzitter antwoordt, dat de kas niet toelaat om het orgaan ter beschikking te stellen van de leden. Hij geeft in overweging, dat de leden zich onderling met elkaar zullen verstaan om in groepen te samen een abonnement op het orgaan te nemen.
Een der leden informeert of wat hij te doen heeft als hij in militaire dienst wordt opgeroepen. De Commandant antwoordt hierop, dat het verband bij de Burgerwacht komt te eindigen, zoodra zijn militair verband begint.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt hierna de vergadering door den (Commandant) Voorzitter gesloten. Na afloop blijven deleden nog een uurtje bijeen ter bijwoning van een turndemonstratie en de vertooning van enkele films.
De Voorzitter Gratama.
De Secretaris R. Muring.


Bestuursvergadering op 7 Juni 1939 des avonds 8 uur in het gebouw H. Nieuwstr. 53.
Wegens verhindering zijn afwezig de Heeren Gratama, Ouborg, Bos en van Zeben.
De Commandant treedt op als Voorzitter en opent om 8 uur 15 de vergadering, nadat vooraf een drietal nieuwe leden is beëedigd.
Het eenigste punt der agenda betreft de aanvraag om gemeentelijke subsidie over het jaar 1930. De Heer Vis is van meening, dat het raadzaam is om dit maal rekening te houden met de toestand der Gemeentefinantiën en daarom niet meer subsidie aan te vragen dan de laatste jaren is verleend. De overige bestuursleden kunnen zich met dit standpunt vereenigen en alzoo wordt besloten voor 1940 een bedrag van f 700 als subsidie aan te vragen.
Hierna deelt de Commandant nog mede dat in de loop van de maand Juli door verschillende leden een proef als geoefend Burgerwachter zal worden afgelegd na het einde der opleiding.
Tevens zal bij die gelegenheid het vaandel officieel worden aangeboden. De Commandant wilt hiervoor de Burgemeester uitnoodigen en zal in overleg met Z.E. Achtbare den naderen datum bepalen.
Tot slot wordt op voorstel van den Commandant besloten aan hopman Meijer een gratificatie ter waarde van f 25,- toe te kennen als belooning voor de vele diensten gedurende het laatste jaar aan de Burgerwacht bewezen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering gesloten.
De Voorzitter Gratama.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 4 September 1939 des voormiddags in 't kantoor der Mij Holland.
Het geheele Bestuur met uitzondering van den Heer van Zeben, die gemobiliseerd is, is ter vergadering aanwezig. Deze vergadering is belegd op verzoek van den Commandant ter bespreking van de navolgende kwestie:
De Burgerwacht heeft tijdens de voormobilisatie dienst gedaan van 24 Augustus - 1 September ter bewaking van verschillende objecten in de Gemeente en waartoe het Politie-korps niet sterk genoeg bleek te zijn. Ruim 100 burgerwachters van het gewapend gedeelte zijn hiertoe opgeroepen, die in 2 ploegen dienst hebben gedaan gedurende 9 en 10 uren per dag. Hierdoor was er voor deze menschen geen tijd over voor het verrichten van particulieren werkzaamheden, hetgeen voor verscheidene hunner aanleiding heeft gegeven tot derving van inkomsten. Ten einde deze leden op billijke wijze schadeloos te kunnen stellen is door den Commandant een bedrag van f 2000,- aangevraagd ter nadere verrekening. Hierop is echter door den Burgemeester afwijzend beschikt, daar Z.E. Achtbare van meening is, dat de diensten door de Burgerwachters vrijwillig worden verricht en hiervoor geen vergoeding behoeft te worden gegeven. Ten einde deze meening van den Burgemeester te weerleggen in het belang der gedupeerde burgerwachters is door den Commandant een rekest opgemaakt aan den Gemeenteraad van Dordrecht voor aanvraag vergoeding wegens gederfde inkomsten. Tevens is in dit rekest aangevraagd een aanvullenmde subsidie voor het jaar 1939 voor aanschaffing van 120 overjassen voor te verrichten diensten gedurende de a.s. wintermaanden.
De overige leden kunnen zich met de inhoud van het rekest, door den Commandant opgemaakt, vereenigigen en alzoo wordt besloten dit rekest nog heden in te dienen, opdat het in de raadszitting van Dinsdag zal unnen worden behandeld.
Bij de nabespreking blijkt, dat een bedrag van +- f 250,- zeer urgent is voor schadeloosstelling van 20 burgerwachters, die geen andere inkomsten hebben. De Secretaris zal trachten dit bedrag te leenen ter nadere verrekening.
Hierna wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten.
De Voorzitter Gratama.
De Secretaris R. Muring.

Bestuursvergadering op 29 Sept. '39 des avonds 8 uur in het gebouw Hooge Nieuwstr. 53.
Nadat vooraf een 6tal nieuwe leden is beëedigd opent de Voorzitter om 8 uur 15 de vergadering. De notulen van 7 Juni en 4 Sept. waren gelezen en ongewijzigd goedgekeurd.
Hierna deelt de Voorzitter mede, dat deze vergadering hoofdzakelijk is uitgeschreven wegens gerezen moeilijkheden met den heer Burgemeester van Dordrecht naar aanleiding van het door het bestuur ingediende verzoekschrift met bijgaande nota van den Commandant betreffende uitbetaling van schadevergoeding voor de door de D.B.W. verleende diensten bij de voor-mobilisatie. De Voorzitter had naar aanleiding hiervan een persoonlijk onderhoud aangevraagd bij den Burgemeester, doch is daarbij zeer onbehoorlijk ontvangen. Het onderhoud leidde daardoor tot geen resultaat. De Voorzitter wil deze kwestie zoo spoedig mogelijk afdoen en stelt voor een nadere uiteenzetting van den Burgemeester te doen toekomen.
De overige Bestuursleden kunnen zich met dat voorstel vereenigingen en wordt het ontwerp, dat de Voorzitter heeft opgemaakt na enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. Dot schrijven zal op 30 Sept. worden verzonden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering hierna gesloten.
De Voorzitter Gratama
De Secretaris R. Muring.

Algemeene Ledenvergadering op Donderdag 4 April 1940 in het gebouw N.A.B. te 8 1/2 uur.
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en deelt tot zijn leedwezen mede, dat van den heer Burgemeester bericht is ingekomen van verhindering wegens ambtsbezigheden.
Van de bestuursleden zijn afwezig: de heer Vis met kennisgeving; de heer Ouborg zonder kennisgeving.
Alvorens den Secretaris te verzoeken de notulen van vorige algemeene ledenvergadering voor te lezen, heeft de Voorzitter enkele woorden gewijd aan de Septemberdagen van 1939, darbij memoreerende dat in verband met den dreigenden oorlogstoestand door den Burgemeester een beroep op de Burgerwacht werd gedaan. De leden van het gewapend gedeelte gaven spontaan aan dien operoep gehoor en hebben onder leiding van hun commandant en hopman van 25 Aug. t/m 1 Sept. 1939 op voorbeeldige wijze de hun opgedragen bewakingsdiensten verricht, waarbij 2 ploegen van ruim 50 man dienst gedaan.
Daarna las de Secretaris de notulen der vorige vergadering voor welke onveranderd werden goedgekeurd en vastgesteld.
Het jaarverslag van den Secretaris gaf een uitvoerige omschrijving van de diensten bij de mobilisatie verleend en van de handelingen door het Bestuur verricht om te komen tot uitbetaling van schadeloosstellingen aan die burgerwachters die door hun opkomst inkomsten moesten derven.
Na kennisneming van het schrijven van den heer Vis, waarin werd medeegdeld dat de kasbescheiden en de verantwoording van den Penningmeester was nagezien en accoord bevonden, werd de rekening en verantwoording over 1939 goedgekeurd en de Penningmeester onder dankzegging voor zijn accuraat beheerd gedechargeerd.
De Commandant brengt vervolgens verslag uit over de verrichtingen van het corps gedurende 1939.
Aan de beurt van aftreden zijn de heeren Gratama Vis en Wijers, terwijl de heer Muring wegens vertrek naar elders heeft bedankt. De heer Gratama stelt zich niet herkiesbaar.
De heeren Vis en Weijers worden bij acclamatie herkozen. De heer Weijers neemt de herbenoeming aan. De heer Vis zal worden kennis gegeven.
In verband met zijn ontslagaanvrage spreekt de heer Gratama thans als volgt:
"Tot mijn leedwezen heb ik mij genoopt gezien ontslag te nemen als Voorzitter van de Burgerwacht.
Bij de behandeling van ons verzoek tot uitbetaling eener schadeloossteling aan opgekomen burgerwachters is er een conflict gerezen, hetwelk mij in het belang van de burgerwacht gebracht hebben bij te leggen. De herinnering, welke dit conflict bij mijj achterlaat is zoodanig wrang, dat ik er de voorkeur aan geef te bedanken, het betreurende, dat het mij slechts een 2-tal jaren gegeven geweest is het bestuur der Burgerwacht voor te zitten.
"
Hierop stelt het bestuur voor, in de plaats van den heer Gratama als bestuurslid te benoemen de heer Mr. de Wildt Meijboom, Voorzitter van den Raad van Arbeid, alhier, welke benoeming door de vergadering bij acclamatie geschiedt.
bij de benoeming in de vacature Muring vraagt de heer Van Eck het woord, en zegt te spreken namens de actieve burgerwachters, wanneer hij voorstelt, gezien de aangename verhouding in het vakwerk dat de heer Meijer als hopman voor de Burgerwacht steeds gedaan heeft, om den heer Meijer tot bestuurslid te benoemen. De Voorzitter deelt mede, dat ook het bestuur zulks wilde voorstellen. Hierna wordt de heer Meijer met butiengewoon enthausiasme bij acclamatie tot bestuurslid gekozen.
De Voorzitter dankt den scheidenden Secretaris voor al hetgeen bij sedert de heroprichting der Burgerwacht in 1932, in die fucntie met groote toewijding heeft verricht.
De Heer Muring dankt voor de tot hem gerichte woorden en dankt tevens zijn mede-bestuursleden voor de prettige samenwerking. Zijn vertrek naar den Haag noodzaakt hem deze functie, die hem in deze jaren lief was geworden, neer te leggen.
Bij de Rondvraag wordt door verschillende leden gesproken over de vergoeding van geleden schade door hun opkomst in Augustus j.l. Velen hebben de vergoeding ontvangen een enkele nog niet.
De door den Commandant opgemaakte lijst van hen die inkomsten hadden gedoofd is door de gemeente onderzocht, waarna de bedragen door de gemeente zijn vastgesteld.

Uit de mededeelingen in verband met den gang van zaken bij de onderhandelingen over de vergoeding heeft het bestuur het vertrouwen gekregen, dat bij een volgende oproeping er wel kans bestaat dat worden vergoeding zal worden betaald. Zekerheid hieromtrent bestaat er niet, doch aangezien de Gedeputeerde Staten zich tot den Minister hebben gewend, mag hieruit worden afgeleid dat er in hoogere instanties alle aandacht aan gewijd is.
Vervolgens dankt de commandant den Voorzitter die hoewel slechts kort in het bestaan vertegenwoordigd, zich alle moeite gegeven heeft de zaak der Burgerwacht met geheel zijn persoon te dienen. Het geheele ebstuur, hoewel zij de houding van den Voorzitter kan begrijpen en overtuigd is dat deze stap niet dan na rijp beraad genomen is, betreurt dit aftreden zeer.
De Voorzitter spreekt in zijn slotwoord zijn dank uit voor de aangename samenwerking wenscht de Burgerwacht een krachtigen bloei toe en hoopt dat de trouwe leden in geval van nood, hetgeen nog lang moge uitblijven, weer even voorbeeldig als in 1939 hun plicht zullen vervullen.
Hierop wordt het huishoudelijk gedeelte gesloten. Door een aantal active leden werd hierna een gymnastiek demonstraite gegeven onder leiding van den heer Vliegenthart.
Tot slot werd de propagandafilm van de Noord- en Zuidhollandsche Redding Maatschappij vertoond, waarin buitengewoon mooie staaltjes van het werk onzer mannen aan de kust werden vertoond en tevens liet zien het mooie materieel waarmede de reddingen worden verricht.
De Secretaris H.J. Meijer
De Voorzitter de Wildt Meijboom

Bestuursvergadering op Dinsdag 9 Januari 1940 te 8 uur n.m. in het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
De Voorzitter opent te ruim 8 uur de vergadering. De Notulen van de vergadering van 29 September 1939 worden gelezen en onveranderd vastgesteld.
De heer Muring deelt mede, dat hij wegens vertrek naar den Haag zich genoodzaakt ziet als bestuurslid te bedanken.
Bij de bespreking inzake de voorziening in de vacature van secretaris deelt de heer Muring mede, dat hij het secretariaat nog zal kunnen waarnemen tot de algemeene ledenvergadering.
Met de vervulling van de vacature zal worden gewacht tot de nieuwe bestuursleden zullen zijn gekozen.
De Voorzitter deelt mede, dat hij wegens de gerezen moeilijkheden bij de bespreking inzake regeling der vergoedingen aan de burgerwachters die lijdens de mobilisatiedagen dienst hebben gedaan, het in het belang van de Burgerwacht gewenscht acht, als Voorzitter te bedanken.
De agenda voor de algemeene ledenvergadering wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en notuelen.
2. Jaarverslag Secretaris.
3. Financieel verslag Penningmeester met rapport kascommissie over het jaar 1939.
4. Begrooting 1940.
5. Verslag van den Commandant.
6. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding en tusschentijdsche aftreding o.a. van Mr. J.W. Gratama en R.E.J. Muring, die beiden niet herkiesbaar zijn.
7. Rondvraag en sluiting.
Na afloop van de huishouderlijke vergadering zal een gymnastiekdemonstratie worden gegeven door leden van de Burgerwacht, terwijl daarna een film van de Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij zal worden vertoond.
niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.
De Secretaris, ...
De Voorzitter, W.O. de Kat Angelino.

Bestuursvergadering op Vrijdag 26 April 1940 te 8 1/4 uur in het gebouw Hooge Nieuwstraat 53.
Afwezig de heer Ouborg.
Als Voorzitter fungeert de Commandant. In zijn openingswoord heet hij de nieuw gekozen bestuursleden de heeren Wildt Meijboom en Meijer hartelijk welkom.
Hierna wordt overgegaan tot beediging van een 3-tal nieuwe leden.
Tot Voorzitter wordt bij acclamatie gekozen de heer Wildt Meijboom, die de benoeming aanvaardt en mededeelt dat hij gaarne bereid is zijn beste krachten aan de belangen van de Burgerwacht te geven.
Daarna wordt tot Secretaris bij acclamatie benoemd de heer Meijer, die eveneens zijn benoeming aanneemt.
De Voorzitter heet beide heeren in hun nieuwe fucntie hartelijk welkom.
Hierna richt de Voorzitter waardeerende woorden tot den heer Meijer als Hopman der Burgerwacht van al hetgeen hij in het belang der Burgerwacht heeft gedaan in verband met de opleiding der jongen en oudere gewapende leden, en biedt namens het Bestuur als bewijs van waardeering vopor dat werk den heer Meijer een schilderij aan.
De heer Meijer dankt voor de tot hem gerichte woorden en voor het cadeau en geeft daarbij de verzekering dat hij al het mogelijke zal blijven doen om te trachten de Burgerwacht paraat te doen blijven.
Bij de Rondvraag wordt de mogelijkheid van uitbreiding van het ledental ter sprake gebracht; hierop zal nader worden teruggekomen.
Tevens werd besproken de toestand waarin de Burgerwacht verkeert nu de staat van beleg is afgekondigd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de Vergadering.
De Secretaris, H.J. Meijer
De Voorzitter, Wildt Meijboom

Spoed-Bestuursvergadering op Vrijdag 12 Juli 1940 te 8 uur n.m. gebouw Raad van Arbeid, Wijnstraat 93.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededeeling inzake opheffing Burgerwacht.
Aanwezig zijn alle bestuursleden.
De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat van den heer Burgemeester een schrijven d.d. 10 Juli 1940 is ontvangen waarin wordt bericht, dat op last van de Duitsche autoriteiten de Secr.-Generaal wnd Hoofd van het Departement heeft medegedeeld, dat de werkzaamheden van de Burgerwachten onmiddellijk moeten worden neergelegd.
Van den Burgemeester is schriftelijk bericht ontvangen, dat hij verhinderd is deze vergadering van het bestuur bij te woonen.
De Voorzitter herinnert er aan dat hij nog slechts zeer kort geleden is dat hij het voorzitterschap van de Burgerwacht op zich heeft genomen en het spijt spreker dan ook ten zeerste dat hij in deze vergadering vorenstaande mededeeling moest doen.
Aangezien wij loyaal zullen moeten medewerken aan de uitvoering van het bevel, blijft er niet anders over dan tot opheffing van de Burgerwacht te besluiten.
Van dit besluit zal de leden worden kennisgegeven.
Aangezien van de wijze, waarop de liquidatie zal moeten geschieden nog niets bekend is wordt besloten dat een commissie, bestaand uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commandant voor liquidatie zal zorg dragen zoodra nadere voorschriften zullen worden ontvangen.
Na dank te hebben betuigd aan heeren medebestuursleden en den Commandant, voor hetgeen zij voor de Burgerwacht hebben gedaan wordt de vergadering gesloten.
De Secretaris, H.J. Meijer
De Voorziter, Wildt Meijboom

Algemeene Ledenvergadering op Donderdag 8 Augustus 1940 te 8 uur in het Gebouw der B.W. Hooge Nieuwstraat 53.
Agenda:
Aanwezig waren 57 leden.
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij drukt zijn spijt uit dat deze eerste vergadering welke hij het voorrecht heeft te presideeren tevens de likwidatie vergadering moet zijn.
Daarna leest de secrearis de notulen voor van de vorige algemeene vergadering van 4 April ll welke onveranderd worden goedgekeurd en gearresteerd.
Hierop brengt de voorzitter het punt der agenda ter sprake en leest de brieven voor van den Burgemeester van Dordrecht waarin deze order geeft tot ontbinding der Burgerwacht. Daar het statutaire aantal leden noodig om een rechts geldig besluit van ontbinding te nemen niet aanwezig is.
Wordt de vergadering verdaagd tot Donderdag 15 Augustus 1940.
Van de gelegenheid dat zoovele leden aanwezig zijn, maakt de voorzitter gebruik, hen die de afgeloopen maanden, zulke goede diensten aan de gemeenschap bewezen hebben nogmaals hartelijk dank te zeggen en hun nauwgezette plichtsbetrachting te prijzen.
Bij de rondvraag spreekt de Heer Los om namens de active leden het bestuur en vooral den Commandant en den hopman te danken voor hetgeen zij voor het ...rij..(?) der burgerwachten hebben gedan en zeide dat de jaren van prettige kameraadschap niet vergeten zulen worden.
Met veel pleizier en animo letten de burgerwachten onder de bezielende leiing van den Commandant en hopman steeds de gevraagde diensten bewezen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
De Secretaris, ....
De Voorzitter

15-8-1940
Op verzoek van de voorzitter wordt besloten de zinsnede betreffende de order tot ontbinding der burgerwacht als volgt te redigeeren:
"en leest de brieven voor van den Burgemeester van Dordrecht waarin deze op last van de Duitsche overheid order geeft tot ontbinding der Burgerwacht." Bos, 16-8-'40
wen Secretaris

Algemeene Leden Vergadering op Donderdag 15 Augustus 1940 te 8 uur in het Gebouw der B.W. Hooge Nieuwstraat 53.
Aanwezig 52 leden.
De Voorzitter opent de vergadering en doet mededeeling van het doel der bijeenkomnst.
Na voorlezing der notulen verzoekt ... de Secretaris aan deze notulen nog toe te voegen dat de order van den Burgemeester op last der Duitsche Overheid gegeven is, wat met algemeene stemmen wordt goedgekeurd.
Daarna bespreekt de voorzitter in het kort de order en aangezien de order tot ontbindingsgeven kunen de leden niet als het besluit tot ontbinding aannemen waarom geen hoofdelijke stemming gehouden zal worden. Na nogmaals den leden dankgezegd te hebben voor de van hem ontvangen medewerking en nadat het bestuur tot liquidatie commissie benoemd is sluit de voorzitter de vergadering.
de Secretaris
de Voorzitter

Bestuursvergadering op Vrijdag 11 Mei '45 te 4 uur n.m. in het gebouw van den Raad van Arbeid te Dordrecht
Aanwezig zijn de heeren: de Wildt Meijboom, Voorzitter, Bos, Korthals en Meijer Secretaris, terwijl als genodigde deze vergadering bijwoont de heer Stuij.
Afwezig de heeren: Vis, de Commandant Mr. de Kat Angelino en de onder-Commandant de heer van Zeben.
De Voorzitter opent de vergadering en heer de aanwezigen welkom. Verder wijdt spreker woorden van dank inzake onze bevrijding, zoodat wij na jaren vand ruk weder onze vriheid herwonnen. Veel zijn wij aan de Amerikanen, Canadeezen, Engelschen verschuldigd, die hun leven offerden om ook ons land van den overheerscher te verlossen.
Wellicht zal er voor onze Burgerwacht een taak zijn om het wettig gezag te schragen en te stutten.
Deze vergadering is speciaal bijeengeroepen om te bespreken wat om te doen staat nu onder de wijzigde omstandigheden.
Spreker heeft den heer Stuij bij zich gehad om te spreken over de mogelijkheid van weder inschakeling van de B.W.
Daartoe was het gewenscht om met den Burgerwacht een bespreking te hebben. Onder de huidige omstandigheden gelukte het echter niet den Burgemeester te treffen.
Wel werd een bespreking gehouden met den heer Brukker, wnd. Commissaris en met den Gemeente-Secretaris de heer Mr. K.J. Poll.
De heer Brukker kon nog niets definitief zeggen doch achtte de mogelijkheid niet uitgesloten dat een beroep op de B.W. zou moeten worden gedaan, te meer waar een aantal politieagenten is geschorst. Met den Burgemeester zal een en ander worden besproken.
Ook de heer Poll was van ongeveer gelijk gevoelen en raadde aan en schrijven tot den Burgemeester te richten.
Het ontwerp-schrijven wordt voorgelezen.
De heer Korthals informeert naar de juiste toedracht inzake het besluit op de laatste bestuursvergadering.
De Secretaris leest de notulen van de vergadering d.d. 12 Juli 1940 voor, welke worden geaccordeerd.
De heer Meijer acht het gewenscht dat mocht de Burgerwacht worden opgeroepen, wij evenals tijdens de mobilisatie - en volgende dagen is geschied, als en zelfstandig geheel worden opgeroepen, zoodat niet enkele onzer leden ten dienste van de politie worden gesteld m.a.w. heeft men de B.W. noodig, dan wordt de B.W. opgeroepen, zij het voor een deel, en neemt deze zelf de leiding over de manschappen in handen. Hiermede stemmen de overige leden in.
Hierop wordt besloten een schrijven te richten tot den heer Burgemeester van den volgende inhoud:
"Het Bestuur van de Dordtsche Burgerwacht, dat zich met U verheugt over de bevrijding van Stad en land, heeft de eer het navolgende te uwer kennis te brengen.
Zooals U bekend is werd onze Vereeniging op last van de Duitsche instanties in 1940 ontbonden en was daardoor aan de Burgerwacht elke taak ontnomen. Thans meent onze Vereniging, dat er voor ons geoefend en steeds hulpvaardig corps, hetwelk ook in de mobilisatiedagen voor de stad nuttige dienstenheeft mogen en kunnen bewijzen, wederom een taak zou kunnen zijn. Ons corps stelt zich daarom in vollen aanvang (thans -+ 50 leden van het gewapend gedeelte) te uwer beschikking.
Namens het Bestuur voornoemd
(w.g.) H.B. Wildt Meijboom, voorzitter.
(w.g.) H.J. Meijer, Secretaris.
"
Indien het antwoord van den Burgemeester zulks noodig maakt, zal spoedig een bestuursvergadering op korten termijn worden uitgeschreven en indien gewenscht een ledenvergadering.
Hierna wordt de vergadering gesloten.
de Srecretaris H.J. Meijer,
de Voorzitter H.B. Wildt Meijboom

Achteraan diverse kladaantekeningen o.a.
Januari 1971, 24-12-1930 f 12339,93;
D.J. Osinga;
Rusthuis Bunterhoek;
Geref. kerk;
Onsinga's Boekh. enz;- SCHIETWEDSTRIJDEN. - Onder toezicht en controle van kapitein Snijders, toegevoegd officier a.s. Inspecteur der Burgerwachten te ’s-Gravenhage, werden schietvaardigheidsproeven afgenomen op de schietbaan aan de Staart te Dordrecht aan een afd. Zwijndrechtsche Burgerwachters onder leiding van den Commandant dezer Burgerwacht, den res.-luitenant der bereden artillerie C. J. Rijsdijk.
Geschoten werden 3 series met scherpe patronen in de 3 verschillende houdingen, nl. liggend, knielend en staand, waarvan 2 series moesten worden geschoten binnen 35 seconden (tijd- vuur).
Het brevet scherpschutter 1e klasse, met zilveren kruis, werd behaald door de volgende leden der Zw. burgerwacht: Fl. Baan, 133 p. M. v. Dalen 132 p., L. Dekker Czn. 137 p., W. v. d. Hengst 138 p., C. de Klerk 134 p., A.D. de Klerk 136 p., L. Los Lzn. 136 p., C. J. Rijsdijk 135 p.
Het brevet 2e klasse, met bronzen kruis, werd behaald door: P. Baan 122 p., J. Baan 117 p., P. Hoogerwerf 121 p., C. A. Karsseboom, Rijsoord 128 p., J. Maaskant 120 p., A.P. Tulleners 119 p.
Brevet 3e klasse door D. v. Doesburg met 108 p. en H.P.L. Los met 109 p.
Bijzondere vermelding verdient verder, dat de heer Karsseboom den leeftijd van 70 jaar heeft overschreden, zoodat het door dezen ouden heer behaalde aantal punten een mooie prestatie is.
De commandant der Zwijndrechtsche Burgerwacht C.J. Rijsdijk, werd na afloop der oefeningen door kapitein Snijders geluk gewenscht met het behaalde succes van de onder zijn commando staande burgerwachters. De heer Rijsdijk is eerst 2 jaar commandant en heeft alle hierbovengenoemde schutters afgericht, zoodat hem een compliment zeer zeker toekomt.
[De Dordrechtsche Courant, 1932-09-16; p. 5]

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, brengen ingevolge artiíkel 6 der Hinderwet ter algemeene kennis, dat heden ter secretarie der Gemeente (1e afdeeling) ter inzage is gelegd:
een verzoekschrift met bijlagen van de Vereeniging „De Dordtsche Burgerwacht”, gevestigd alhier, om vergunning tot het oprichten van een schietbaan voor oefening met K.S.O. geweren in de bovengang van het pand aan de Wijnstraat Nr. 103, alhier, kadaster Sectie F Nr. 1880
dat op Donderdag, 5 April 1934, in het Raadhuis der Gemeente, des voormiddags te 11 uur, gelegenheid zal worden gegeven om tegen dit verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot een beroep gerechtigd zijn zij, die niet van die die gelegenheid gebruik maken om hunne bezwaren mondeling toe te lichten; dat zoowel de verzoekster, als zij die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evengenoemd tijdstip, ter Secretarie der Gemeente (1e afdeeling) van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen.
Dordrecht 22 Maart 1934
[De Dordrechtsche Courant, 1934-03-22; p. 5]

Laatst gewijzigd: september 2022.