Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: doodsoorzaak 1845-1852


Aantekeningen uit:
Akten houdende verklaringen van de heel- en vroedmeesters van Dordrecht betreffende de doodsoorzaak van niet op natuurlijke wijze overleden personen 1845-1852

Bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 180, inventarisnummer 34Aan de commissaris van politie,
De ondergetekende Heel en Vroedmeester dezer stad van Uw. Ed. een requisitoir ontvangen hebbende 8 febr 1845 ten einde Heelkundige te schouwen het lijk van Geertrui Stoel huisvrouw van Teunis Jacob van der Hage, volgens opgave overleden ten gevolgen van eene aan haar gedane verlossing, door een daartoe onbevoegd persoon met vermelding van de oorzaak des doods ten deze. Heeft de eer Uwe Ed. daarop met deze te bezigten, dat gemelde vrouw van der Hage den 27 januarij door een hevige schrik overvallen is, welke haar, in het begin van zwangerschap zijnde, reeds den volgende dag miskraam veroorzaakte, waarvan zij, van het boven der ongesteldheid onder behandeling van de wel. Ed. Heer Med. Doctor C. van Deinke alhier zijnde, spoedig genoegzaam herstelde, doch den zevende dezer plotseling door hevige zenuwaandoeningen werd aangetart, welke dodelijk in stuijpen ontaarde, en in zoodanigen graad toe namen dat zij dien zelfde avond daarvan bezweek.
Dordrecht, 9 febr 1845
De ondergeteekende Heel en Vroedmeester brengt ter kennisse van DWE Heer Commissaris van Politie te Dordrecht dat heden des avonds ter 6 1/2 ure ten huize van Teunis van Gijpen kapper in de Marieenbornstraat alhieris geschouwd het lijk van ..... Ponte zonder beroep, woonachtig in de Nieuwstraat bij ......... de Visser, verdronken en ongehuwd in de gragt van de Marieenbornstraat en verklaard geene andere teekenen dan de zulke die voren gewoonlijk bij een drenkeling bespeurd te hebben waargenomen.
Dordrecht, 7 dec 1845
... ten huize van Jan Brouwer, van beroep arbeider alhier in het Riedijkstraatje woonachtig, geschouwd het lijk van Jan Stegeman, van beroep arbeider, mede alhier ter stede in den Heer Heimanshuistraat woonachtig, welke op gisteren in de rivier voor deze stad verdronken en daar uit is gehaald en verklaard aan boven gemeld lijk behalve de algemeene teekenen welke omen gewoonlijk bij drenkelingen waarneemd, eene geschuerde wonde van het rechter onderooglid te hebben waargenomen welke vermoedelijk door een der dreghaken waar mede het lijk is opgehaald veroorzaakt.
Dordrecht,. 26 juni 1846
... het lijk van Johannis Overschot, oud 22 jaren geboren te Rijsoort, doch wonende ten huize van ... de Visser slaapstedehoudster in de Nieuwstraat alhier de welke volgens opgave in den afgelopen nacht, het zij moedwillig of door toeval in de achter genoemd huis lopende gracht was gevallen en aldaar verdronken. Verklare verder de ondergetekende dat aan gemeld lijk geene teekenen van gepleegd gewelt, anders dan aan eenen gewonenlijke drenkeling te vinden waren.
Dordrecht, 28 juni 1846
Anthonij Adrianus Grondhout, chirurgijn; het lijk van ???
6 okt 1846
... geschouwd het lijk van Pieter Kuiters, hangende aan een strop gevonden in het huis geteekend C no. 1561 in den Krommen Elleboog alhier en volgens ingewonnen rapporten afgesneden door zijne huisvrouw, genoemt lijk heeft geene andere teekenen van oorzaken dan doos opgeleverd, dan die welke men bij den dood door middel van verhanging waarneemt.
13 okt 1847
... in den avond van 10 oktober deze jaars, geschouwen te hebben het lijk van Geertruida van Leeuwen weduwe van Casper Bekker het welk kort te voren was hangende gevonden, in eene berdstede. Dat zij aan het zelve de teekene van aan den hals verhangen te zijn, en geene andere geweldigheden gevonden heeft
10 okt 1847
... te hebben geschouwd het lijkje van Willem Vissers, oud 6 jaareb den 10 dezer des 's namiddags verdronken in de spoel op de bleekerij De Zon, en verklaard geene andere kenteekenen bespeurd te hebben dan de zulke die men gewoonlijk bij drenkelingen waarneemd.
Dordrecht, 11 oktober 1848
Op heden den acht en twintigste october dezes jaars, door hem geschouwd is, het verdronke lijk van Jacoba Catharina Brouwers huisvrouw van Willem Kolderman, heden morgen opgehaald uit een sloot op den bleek even buiten de Spuipoort alhier. En door hem geene dan de gewone tekenen eens drenkeling op het zelve gevonden zijn.
Dordrecht, 28 okt 1848
Op heden 23 febr 1848 geschouwd te hebben het lijk van Jacobus Verhoeven, zonder beroep gewoond hebbende aan de Rietdijk en heden nacht in de Boomstraat alhier op de straat gevonden. En dat bij deze schouwing geene teekenen van gepleegde geweldadigheden op gemeld lijk gevonden zijn.
Dordrecht, 23 febr 1848
.... 24 april 1848 des namiddags ten 2 uur geexamineerd, de persoon van Anthonia Eijsbergen, huisvrouw van Jakob van der Monde zijnde ten gevolge van a...sphytia door strangulatie omgekomen en de omsnoering had plaats gehad tusschen het tongbeen ( ..eum) en het strottenhoofd (larynx) door middel van eene dubbele strop van touw (bekend onder de naam van Melis Touw); boven de strop was de hals sterk gezwollen, het aangezicht was blauwachtig, voor het overige was alles normaal, den ..lijk uit hoofde zij ... nu de zelfmoord afgekomen was.
In genoemd geval aan gemeld uitwendig onderzoek meenende te heben voldaan.Zoo is dit onderzoek door mij besloten.
24 april 1848
... geschouwen te hebben 't lijk van Adriana Balen weduwe Van Leeuwen, heden middag hangende gevonden aan een strop om den hals en zijne bevinding is geweest dat er geene teekenen van eenig geweld op gemeld lijk te vinden waren.
26 juli 1848
23 maart 1849 kinderlijkje, pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht in den namiddag in de rivier voor deze stad drijvende gevonden, de navelstreng was nog aanwezig, naar gissing eene halve El lengte
24 maart 1849
28 juli 1849 voormiddag ten 7 uur geexamineerd de persoon van Reijnier Bax zijnde omgekomen ten gevolgen van ...phyria a submer....ne
... ten huize van Lieve de Vries aan de Lindegracht heelkundig geschouwd heeft het lijkje van een jongeling oud circa 6 jaaren volgens opgave des ouders het zoontje van genoemden L. de Vries, genaamd Johannis en daaraan alle de kenteekenen heeft opgemerkt, die men gewoon is bij drenkelingen waar te nemen.
7 aug. 1849
14 aug 1849 voormiddag 8 uur geexamineerd de persoon van Willem de Visser zijnde omgekomen ten gevolge van ..phyria a sum.....
18 mei 1849 pasgeboren kinderlijkje leggende in eene loods aan de Steekoven en volgens opgave van de rivier komen aandrijven in den mondt der Kuipershave.
24 juli 1849 lijk van Lijas Rijnaart, scheepmaker, 56 jaar, heden morgen hangende gevonden met eenen strop om den hals aan den zolder vastgemaakt ten gevolgen daarvan hij alle schijn had het leven te hebben verloren.
31 okt 1849 lijk van John Wilson, drenkeling.

Laatst gewijzigd: januari 2002.