Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - buiten de Sluispoort (kwartier/wijk 7)[perceel 56-57-58-59-60]

perceel 56, 57, 58, 59, 60


PERCEEL nr. 56

PERCEEL nr. 57

PERCEEL nr. 58

PERCEEL nr. 59

PERCEEL nr. 59

PERCEEL nr. 60
schaftgeld 1652 No. 56 Willem Bosch 70 r. No. 57 Corn. Back outthesaurier 115 r. Nicolaes Dicheters coopman no. 58 groot Ciiii .. roeden Thomas Wms. van Orten no. 59 groot Ciiii roeden Aert Jansz pasteijbacker no. 60 groot lxxv roeden
schaftgeld 1652 Een stuck lant groot lxxix roeden comende in den hoeck tusschen den dijck genaemt den dorrenboom en(de) den geldeloosenpath tegens dit en(de) de navolgende thuijnen en(de) raempten aengemeten no. 153 bruijct Reijer Adns. en(de) Laurens van Valckenburch om

schaftgeld 1655 no. 56 Willem Bosch 70 R. no. 57 Corn. Back out thesaurier 115 R. Nicolaes Dichter Coopman groot ciiii R. no. 58 Thomas Wmsz. van Orten no. 59 groot ciiii roe. Aert Jansz. pasteijbacker no. 60 groot lxxv roeden


1657 den huijse Cornelis Bosch aen d'eene zijde [TRANSPORT 10-04-1657]
Maeiken Claesdr wed. van Andries Andriesz de Vries, Claes Andries, en Bastiaentje Andriesdr bejaerde ongehoude dochter kinderen van(de) voorz. Andries de Vries, ende bekende vercocht te hebben
Cornelis Cornelisz Coninck slijckwercker borger deser Stede
Een huijs en beterschap van(de) erve staende en gelegen buijten de Sluijspoort op deser Stede gront
den huijse van(de) kinderen van Pieter Theunisse aen d'ander zijde

schaftgeld nr. 56

schaftgeld nr. 57

schaftgeld nr. 58

schaftgeld nr. 59

schaftgeld nr. 59

schaftgeld nr. 60
schaftgeld 1656 (56) Leendert Reijersz. bruijct No. 56 sijnde een Stuck landts groot lxxxi roeden, in den houck van(de) Geldeloosenpadt, compt mette verpond: (57) Corn. Bosch bruijct No. 57 Een Erff, groot xv3 roede, daer een huijsken op staet, a iiii St. pr: roede, bedraecht mette verpond: (58) Andries Andriesz. de Vries bruijct No. 58 een Erff,g root xxiii roede, compt hier ouer een Jaer huijre, mette verpondinge t'samen (59) Pieter Tonisz. van IJsselmonde bruijct No. 59 sijnde een Erff groot lxxxiiii roeden, a iiii St. pr. roede, bedraecht mette verpondinge (60) Jan Gijsbertsz. Corencooper bruijct No. 60 sijnde een Erff groot xli roeden met sijn gedeelte inden padt sijnde een thuijn a iiii St. pr. roede, is mette verpondinge
schaftgeld 1658 (56) Leendert Reijniersz. bruijckt no. 56 sijnde een Stuck Lants groot lxxxi roeden inden hoeck vanden Geldeloosepadt comt mette verpondingen (57) Cornelis Bosch bruijckt no. 57 Een Erff groot xv roeden, daer een huijsken op staet a iiii St. de roede bedraeght mette verpondinge (58) Andries Andriesz. de Vries bruijckt no. 58 Een Erff groot xxiii roeden comt hier over een jaer huijre mette verpondinge (59) Pieter Tonisz. van IJsselmonde bruijckt no. 59 sijnde een Erff groot lxxxiiii roeden a iiii St. de roede, bedraeght mett'verpond. (60) Jan Gijsbertsz. CoorenCooper bruijckt no. 60 sijnde een Erff groot xli roeden met sijn gedeelte inden uijtpadt sijnde een Thuijn a iiii St. de roede
1661 den thuijn van Johannis van Valckenb. aend'eene zijde [TRANSPORT 15-03-1661]
Cornelis Bosch runmeter Borger deser Stede, vendidit
Barent Jans Slenaer mede Borger alhier
een huijsken en(de) beterschap van(de) Erve met allen zijnnen toebehooren, staende en(de) gelegen buijten de Sluijspoorte opdeser Stedegront
(de) huijse en(de) erve van Corn. Corn. Coningh aen d'andere zijde
1661 den huijse en erve van Cornelus de Coninck aen d'eene zijde [TRANSPORT 08-10-1661]
Aert Pieters soon van Pieter Thonissen en Marike Jansse echteluijden, voor hem selven en in dese vervangende en(de) hem sterckmaeckende voor sijne broeders en susters, vendidit inde voors. qualiteijt
Aert Eemonts
Een huijs ende beterschap van erve staende en gelegen buijten de Sluijspoort opden hoeck vande geldeloose padt geteijckent uit vii quartier aldaer No: 59
den voors. Geldeloosen padt aen d'andere zijde
schaftgeld 1670 No. 56 een stuck landts groot lxxxi r. inden hoeck vande Geldeloosse padt bruijct Leendert Reijniersse mette verpondingh No. 57 een erff met een huijsken groot xv r. bruijct Barent Janssen slenaer No. 58 een erff groot xxiii r. bruijct Andries de Vries met de verpondingh No. 59 groot lxxxiii r. bruijct Aert Ewoutsz Heemskerck mette verpondingh
1671 den huijse van Barent Jans vander Beeck aen d'eene zijde [HYPOTHEEKAKTE 26-10-1671]
Cornelis Cornelis Coninck Borger deser Stede
Jofft. Maria van Gernouw wed. wijlen de heer Commandeur Willem de Veer, fl. 600
Seecker huijsinge, Schuijre, keete en(de) hoijschelffs, met sijnen verdere toebehoorende, ...(?) beterschap vande Erve, staende en(de) gelegen buijten de Zluijspoorte op deser Stedegront (mitsgaders het hoij, en(de) buijstel leggende inde Schuijre met noch een withoofsel, Roo vaers en(de) twee hockelingen, als mede noch alle den huijsraet, van bedden, Coper, Tin Linde, wolle, en(de) andersints als inde voors. huijse iegenwoordigh is volgens den inventaris daer van sijnde, ende laestel. een slick Schuijte met sijn toebehooren althans leggende in deser Stede haven)
het huijs van Aert Eeuwouts van Polaenen aen d'andere zijde
1673 den huijse van Barent Jans vander Beeck aen d'eene zijde [TRANSPORTAKTE 22-12-1673]
Johannes Hellu, Notaris ende procur. binnen deser Stadt Dordrecht als bij mijn Ed. heeren vanden Gerechte ende Camere judicieel der voors. Stadt gestelt sijnde tot Curateur over den Boedel van Cornelis Cornelis Coninck vendidit
Juffr. Maria van Gernouw wed. van d'hr. commandeur Willem de Veer
Een huijs, schuijr, keete en beterschap vant Erve staende ende gelegen buijten de Sluijspoorte op deser Stede gront (fl. 600)
het huijs van Aert Eeuwouts van Polanen aen d'andre sijde
1678 't huijs den Beterschap van 't Erve van Barent de Slenaer aen d'ander zijde [TRANSPORTAKTE (+ hypotheekakte) 02-06-1678]
Joff.w Anna de Veer, wonende binnen deser Stede, vendidit
Jan Hermansen, slickwercker, buiten de Sluispoort
een huijs en(de) Beterschap van Erve staende ende gelegen buijten de Zluijspoort deser Stede waer van de gront de Stadt Dordt. competeert (fl. 425)
den huijse ende Beterschap vant Erve van Aert Eeuwouts van Polanen aen d'eene zijde
1678 't huijs en(de) Beterschap van 't Erve van Jan Hermans Slickwercker aen d'ander zijde [HYPOTHEEK 14-06-1678]
Aert Eeuwouts van Polaenen, wonende buijten de Zluijspoort op deser Stede gront
Anna Willemsdr. f 400
sijns compts nieugetimmert huijs, Schuijr en(de) beterschap vant Erve staende en(de) gelegen buijten de Zluijspoort op deser Stede gront op de hoeck vande Geldeloosepath
de voors. pat aen d'eene zijde
1686 den huijse van Jan Hermans van Papendrecht aen(de) eene [TRANSPORTAKTE 21-02-1686]
dhr: Johannes Hellu, int Collegie der Mannen van Veertigen mitsgrs. nots. en procureur binnen deser Stadt als gestelde Curateur over den boedel van Anneken Jans de Groot dewelcke verclaerde vercocht, dienvolgende gecedeert ende in vrijen eijgedom over te dragen bij desen aen
Wouter Willems Verbeeck, borger deser Stadt
Seecker huijs, Schuijr en(de) beterschap van erve metten verdere gevolgen vandien staen(de) en(de) gelegen buijten de Sluijspoorte op deser Stadts Gront (f 1.000)
den Geldeloosenpath aende andere sijde
schaftgeld 1690 (56) Een stuck lants, groot 86 roeden bruijckt Johannes Verhoeven (57) Een Erff, groot 16 roed, bruijckt Barent Jansz: (58) Een Erff, groot 23 1/2 roed:, bruijckt Jan Hermansz: (59) gr: 83 Roe: daer een woonhuijs opgetimmert is gebruijckt Willem Verbeeck
1694 TRANSPORTAKTE 11-09-1694
Franchois van Horick, coopman borger deser Stadt
=> Adriaen en Johan Roels, coopluijden binnen deser Stede
de helfte van(de) melioratie ofte beterschap van Schuiren, runplaets, thuijn, huijske en paerdestal staende en gelegen buijten de Sluijspoort, tusschen thuijs van Barent [-] slenaer aen(de) eene en(de) t huijs bewoont bij den havemr. aen(de) andere sijde (fl. 2.000)
thuijs van Barent [-] slenaer aen(de) eene
1696 TRANSPORTAKTE 28-06-1696
Srs. Adriaan ende Jan Roels, Coopluijden borgeren binnen dese Stad
=> Sr. Jan Roels
een vierde part inden melioratie ofte beterschap van Schuer, Runplaats, tuijn, Huijske ende paarde Stall, staande ende gelegen tusschen t'huijs van Barent [-] slenaer aende eene, ende t huijs bewoont bij den havemr. aen(de) andere zijde
t'huijs van Barent [-] slenaer aende eene
schaftgeld 1702 (56) Een Stuck lands, groot 86 roeden bruijken Jan Jacobsz: en Jan Paque (57) Een Stuck lands, groot 16 roeden bruijkt Barent Jansz: (58) Een Stuck lands, groot 23 1/2 roeden bruijkt Jan Hermansz: (59) Een Stuck lands, betimmerd met een woonhuijs groot 83 roeden bruijkt Willem Verbeeck
1705 de Runplaets van Juffr. Wijngaerstraten aen de andre zijde TRANSPORTAKTE 10-09-1705
Geurtie Gerrits Vermeulen wed.e en boedelhouster van wijlen Barent Jansz. van(der) Beek in sijn Leven slenaer binnen dese Stede
=> Pieter Holst, borger deser Stadt
een geheel huijs en Erve en Stallinge met desselfs ap en dependentie staende ende gelegen buijten de Sluijspoorte deser Stede
den Huijse vande Erffgenamen van Jannigie Roele aende eene
schaftgeld 1710 (56) Een Stuk Lands, groot 86 r: bruijkt, Maria Maas (57) Een Stuk Lands, groot 16 Roeden, bruijkt Pieter Holt (58) Een Stuk Lands, groot 23 1/2 Roeden bruijkt Jan Hermansz: (59) Een Stuk Lands, betimmerd met een woonhuijs, groot 83 Roeden, bruijkt Willem Verbroek
1718 den huijse van Pieter Kolft [Holst] aen d'eene zijde TRANSPORTAKTE 02-07-1718
Johan den Bant, Coopman binnen dese Stad als diaken van het tiende quartier mitsgaders Anna van Dongen (vervangende en haer sterkmanende voor) ende Arieaentje Cornelisse Weduwe en geinstitueerde Erfgen: van Roeland van Dongen kinderen ende mede Erfgenamen van Jannegie Pieters als ten dese gequalificeert sijnde volgens appoinctement van dese Ed.e Camere in date den 28en Junij 1718 ons Schepenen vertoont
Jacob Timmers Coopman binne dese Stad buiten de Sluispoort
een geheel huijs en Erve met een Schuer of Stallinge mitsgaders een Erf ende tuijntje daer aen staende ende gelege buijte de Sluijspoort deser Stadt (fl. 215)
t'huijs van d'wed.e Wouter Verbeecq ter andere sijde
1719 de Runplaats van Messieurs d'Jager en van Nispen aen(de) eene zijde TRANSPORTAKTE 20-12-1719
Jacob van Nispen als last hebbende van Arie Holst sijnen neeff, en voor soo veel des noots, hem sterkmaken(de) en rato Caverende voor den selven en Job Holst, mr. Cirurgijn, woonende onder Hendrik Ido, mitsgrs. Barbera Holst, meerderj: ongehoude dogter kinderen en Erfgenamen van Jacomijntie van(der) Linden, wed.e van Pieter Holst, ende verclaarde te Transporteren
=>Sr. Jan van de Putte, Coopman alhier
Een Huijs, Tuijn en Loots, staande Even buijten de Sluijspoort deser Stad (fl. 260)
't Huijs van Jacob Timmers ter andere zijde
schaftgeld 1720 (56) Een stuk Lands, groot 88 roeden bruijkt Boudewijn Bornwater (57) Een stuk Lands, groot 16 roeden, bruijkt Jan van de Putten (58) Een stuk Lands, groot 23 1/2 roeden, bruijkt Jacob Timmers (59) Een stuk Lands, betimmerd met een woonhuijs groot 83 roeden, bruijken Willem Verbroek en Jan Fasse, voor 't groot gedeelte, te samen om
1723 de runplaats van(de) wed.e Wingertstrate ter andere zijde TRANSPORTAKTE 06-04-1723
Sr. Jan vande Putten Coopman binnen dese Stad
=> Abram Louwen en Jannigie Kolster wed.e van Johannes van Roijen
Een Huijs, Stal en Erve met ap en dependentie van dien staande en gelegen buijten de Groote Sluijspoort
't Huijs van Jacob Timmers aende eene zijde
1728 den Thuijn van Sr: de Lengh aand'eene [TRANSPORTAKTE 27-05-1728]
Sr: Hendrik vander Sluijs, Coopman en Gaarntwijnder binnen deeze Stad
=> Corstiaan Bonte, kalkmeter woonende inde Suijkerstraat
de Melioratie ofte beterschap van Een huijs en Erve, met een Thuijn daar agter en een Stal daarnevens staande en geleegen buijten de Sluijspoort deezer Stad, belent den Thuijn van Sr: de Lengh aand'eene, en den Thuijn off Erff van Sr: Timmers ter andere zijde
den Thuijn off Erff van Sr: Timmers ter andere zijde
1730 [TRANSPORTAKTE 16-05-1730]
Dat voor ons quam de heer Gijsbert de Lengh, Coopman binnen dese stad
=> d'hr. Wouter van Kessel, mede Coopman binnen dese Stad
zijn Compts. twee Pakhuijsen, Lootse, Woonhuijsen, thuijn en Erve staande ende gelegen Even buijten de Sluijspoort deser Stadt op deser Steden Grondt (Soo en in diervoegen het selve bij hem Compt. Laatst is gepossideert en gebruijkt geweest), tusschen het huijs daar den Sluijswagter in woond aan d'eene ende het huijs en thuijn van Corstiaan Bonte aan d'andere zijde
het huijs en thuijn van Corstiaan Bonte aan d'andere zijde
verponding 1732 295 No. 3814
Een Huijsje van de Stad, bewoont door de Sluijswagter, memorie
294 No. 3813
Wouter van Kessels, een Blauwselmakerije, 22-18-0

293 No. 3812
Corstiaen Bonte, Huijs en Stal, 4-17-0
292 No. 3811
Johannes Timmers, Huijs en Stal, 6-3-0
290 No. 3809
Jan Faessen, Huijs, 4-3-0

291 No. 3810
den selve, een Stal, 2-2-0


schaftgeld nr. 56

schaftgeld nr. 57

schaftgeld nr. 58

schaftgeld nr. 59A

schaftgeld nr. 59B

schaftgeld nr. 60
schaftgeld 1732 Boudewijn Bornwater Corstiaan Bonten Johannes Timmers Jan Faassen Wouter Kuijkhoven
schaftgeld 1736 Boudewijn Bornwater Corstiaan Bonten Johannes Timmers Jan Faassen Wouter Kuijkhoven
1738 TRANSPORTAKTE 04-09-1738
Boudewijn Bornwater Coopman binnen dese Stadt
=> Jacobus de Wijs, apothecaris binnen dese Stadt
De Melioratie ofte Beterschap van Een thuijn staande ende gelegen inde Geldeloose-padt buijten de Sluijspoort deser Stadt ontrent de Hoogh op Stads Grondt, belent den thuijn van Dingeman Ouboter en de Wed:e Jan van Son aand'eene, en het huijs en Erve van [-] Schouten aan d'andere sijde
schaftgeld 1742 Jacobus de Wijs Corstiaan Bonten Johannes Timmers Jan Faassen Wouter Kuijkhoven
1742 de Stal vande Koopers aande eene (wijk 12; 3812)
(7e quartier: nr. 057)
TRANSPORTAKTE 06-11-1742
Geertruij de Bruijn wed. en boedelhouster van Corstiaan Bonte borgeresse deser Stad
=> de wed. Wouter van Kessel en Soonen, Coopluijden binnen dese Stad
de Melioratie van een Huijs, Stal, en Erff gelege buijten de Sluijspoort deser Stad (fl. 600)
't huijs van Johannes Timmers aende andere zijde
schaftgeld 1749 Jacobus de Wijs Francois en Hendrik van Kessel Johannes Timmers Jan Faasen d'wed.e Wouter Kuijkhoven
1751 't huijs van Hendrik van Kessel aande andere zijde TRANSPORTAKTE 10-12-1751
de heer Guather Boon, Schout en Secretaris van Dubbeldam als last en procuratie hebbende van de Heer Johannes Jacobus Timmers Heere van Est, volgens deselve procuratie gepasseert voor Scheepenen van Deijl Tuijgen(?) in dato den 20e Augs: 1751
=> Arij Kuijl Hooij Schipper borger deser Stad
de Melioratie off beterschap van een huijs, Schuur off Stal staande en gelege buijten de Sluijspoort in 't affgaan vande Dijk eve buijten dese Stad
't huijs van Pieter Faassen aende eene zijde
schaftgeld 1753 Jacobus de Wijs Hendrik en de wed.e Francois van Kessel Arij Kruijl(sic!) Pieter Faasen d'wed.e Wouter Kuijkhoven
schaftgeld 1756 Jacobus de Wijs Hend.k & d'wed. Francois van Kessel d'Kinderen van Arij Kruijl(sic!) Pieter Faasen D'wed. Wouter Kuijkhoven
schaftgeld 1761 Jacobus de Wijs Hendrik en D'weduwe Francois van Kessel De Kinderen van Arij Kruijl(sic!) Pieter Faassen Dwed. Wouter Kuijkhoven
1763 het huijs van Pieter Faassen aande andere zijde [TRANSPORTAKTE 16-01-1763]
Wouter de Goede, Vendumeester binnen dese Stad als in Huwelijk hebbende Cornelia vander Made bevorens wed.e en Boedelhouster van Wouter Kuijkhoven
=> Evert Liebenroot, Schiptimmerman borger deser Stad
de Melioratie off beterschap van een Huijs en Erff staande en gelege eve buijten de Sluijspoort deser Stad beneden dijks op den hoek van 't Geldeloose pad
sulx deselve pad aande [eene] zijde
1765 het huijs van Pieter Faassen aande andere zijde [TRANSPORTAKTE 05-09-1765]
Dat voor ons kwam Coenraad van Eijk als last en procuratie hebbende van Evert Liebenroot, Scheepstimmermansknegt tot Vlissingen, volgens deselve procuratie daarvan zijnde gepasseert voorden notaris Jacobus van Dijk en getuijge tot Vlissinge in dato 26 Augustus 1765 ons Scheepenen verthoont
Isaacq van Herwaarden
de Melioratie of beterschap van een Huijs en Erff staande en gelege even buijten de Sluijspoort deser Stad (fl. 350)
de Geldeloosepad aande eene zijde
schaftgeld 1766 Jacobus de Wijs Hendrik en de weduwe Francois van Kessel De Kinderen van Arij Kruijl(sic!) Pieter Faassen Isaak van Herwaarden
schaftgeld 1771 Jacobus de Wijs Hendrik en de Weduwe Francois van Kessel De Kinderen van Arij Kuijl Roelof van den Bloesem Izak van Herwaerden
schaftgeld 1775 Jacobus de Wijs Hendrik van Kessel en Arij en Francois Dura Jan van Proijen Roelof van den Bloesem De weduwe Isaak van Herwaerden
1776 [TRANSPORT 09-01-1776]
Arnoldus Kolster eerste Clercq ter Secretarie binnen deze Stad, als last en procuratie hebbende van Arij Dura, Koopman binnen deze Stad, zo voor zig zelfs, en nog als zig sterkmakende, en de rato caverende voor zijn broeder Francois Dura mede Koopman binnen deze Stad met hun beide de Eenigen Erfgenamen Abintestato van wijlen jufvr: Cornelia Dura, alhier overleden, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen deze Stad residerende in dato den 5 Januarij 1776 ons Schepenen vertoont
=> Hendrik van Kessel, Koopman binnen deze Stad
(3) Nog 1/4 part in een huisje Stallinge en Erf, gelegen als voren [eve buiten de Sluispoort deser Stad], (3) belent 't Erf of Stalling van de voors: blauselmakerij aan de eene, en het huis van Jan van Prooijen aan de andere zijde
het huis van Jan van Prooijen aan de andere zijde
1779 [TRANSPORT 29-07-1779]
Hendrik van Kessel, Koopman binnen deze Stad
=> Francois Cornelis van Kessel, mede Koopman alhier
(3) Nog de beterschap van een huisjes Stallinge en Erf gelegen als voren, (3) belent het Erf of Stalling van voors. blaauwselmakerij aan de eene, en 't huis van Jan van Prooijen aan de andere zijde
't huis van Jan van Prooijen aan de andere zijde
1779 't huis en Erve van Jan Proijen aan de andere zijde [HYPOTHEEKAKTE 07-09-1779]
Arnoldus Kolster, Eerste Clercq ter Secretarie dezer Stad, als last en procuratie hebbende van Roeloff van den Bloessem, catechiseermeester alhier, weduwenaar en boedelhouder van Margaretha de Jager, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor de Notaris Leendert van der Horst, en zekere getuigen binnen deze Stad residerende, in dato den 2:e dezer, ons Schepenen vertoont
Gerard Schroot borger alhier (f 500)
Verbinden: zijn Principaal melioratie of beterschap van een huis en Erve met een groote Loots of Stallingen daar nevens en annex, mitsgaders thuijn, benevens en agter dezelve huisinge en Loots, alle staande ende gelegen eve buiten de Sluispoort dezer Stad, mede zijn uitgang hebbende in 't Geldeloose pad
't huis van de wed:e van Herwaarde aan de eene zijde
schaftgeld 1781 Jacobus de Wijs Francois Cornelis van Kessel Jan van Proijen Roelof van den Bloesem Dewed: Isaacq van Herwaarden Dewed: Hendrik van Hombroek (60/61)
1782 't huis van Jan van Proijen aan de andere zijde [TRANSPORTAKTE 18-04-1782]
Roeloff van der Bloesem Cathechiseermeester alhier
Jan van Rees schipper borger dezer Stad
de beterschap van een huis en Erve, met een groote Loots of Stallinge daar nevens en annex, mitsgaders thuin benevens en agter dezelve huizinge en loots, alle staande en gelegen eve buiten de Sluispoort deser Stad, mede zijn uitgang hebbende in 't Geldeloze pad (fl. 900)
de wed:e van Herwaarden aan de eene zijde
1783 het Huijs van Jan Rees aan de andere zijde [TRANSPORTAKTE + hypotheekakte 29-07-1783]
Jan van Herwaarden wonende even buiten deeze Stad
Christoffel Joosten wonende onder de Merwede buiten de Sluispoort
de Melioratie of beterschap van Een Huijs en Erf, staande en geleegen even buijten de Sluijspoort dezer Stadt (fl. 600)
de Geldeloozepadt aan de eene zijde
schaftgeld 1785 J:C:F: van de Roer Francois Cornelis van Kessel Jan van Proijen Jan van Rees Christoffel Joosten
1788 het huis van Schipper van Rees aan de eene zijde [TRANSPORTAKTE 09-10-1788]
Christoffel Joosten Scheeptimmerman alhier wonende even buiten deeze Stad
Pieter van der Kloet borger alhier buiten de Sluispoort
dde beterschap van een geheel Huis en Erve staande en gelegen even buiten de Sluispoort dezer Stad (fl. 675)
't Geldeloze Pad aan de andere zijde
schaftgeld 1790 J:C:F: van de Roer Francois Cornelis van Kessel Jan van Prooijen Jan van Rees Pieter van der Kloet
1790 TRANSPORTAKTE 25-06-1790
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster, Eerste Klerk ter Secretarie, als last en procuratie hebbende van Jan Christoffel Thomas van de Roer, Smitsbaas alhier, volgens dezelve Procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Anthonij de Fockert, en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 23 dezer, ons Schepenen vertoond
Cornelis Broeks, thuinman wonende eve buiten dese Stad
de beterschap van een Thuin met deszelfs Huizinge, gevolgen en toebehooren, staande ende gelegen in 't Geldeloze Pad, na bij de Hoogt eve buiten de Sluispoort dezer Stad, belent de uitspanning van de wed.e Fredrik Drukker aan de eene, en den thuin van Bernardus van Tienen aan de andere zijde
schaftgeld 1794 Cornelis Broecx Francois Cornelis van Kessel Jan van Proijen Jan van Rees Pieter van der Kloet
1804 de Tuijn van den Transportanten Pakhuijzen aan de ene E479-E478-E477
TRANSPORTAKTE 11-09-1804
Mr. Willem Boudewijn Donker Curtius, als in Huwelijk hebbende Petronella Anthonia van Kessel, en als Procuratie hebbende van Ferdinand Joseph Renard, als in huwelijk hebbende Anthonia Hendrica van Kessel, en van dezelve Anthonia Hendrica van Kessel, wonende te Lannoij, en mede van Cornelia Adriana van Kessel, wonende even buijten deze Stad, ingevolge Procuratie, verleden voor den binnen Dordrecht residerende Notaris Julius Dominucus Schultz van Haegen en getuigen in dato 7e September 1804 ons Schepenen vertoond, en Hendrik Gerard van Kessel, wonende te Amsterdam, dewelke verklaarden, zo in privé als gemelde qualiteit te cedeeren
Arij van Epenhuijzen wonende even buijten deze Stad buiten de Sluispoort
De Melioratie van een Koetshuis en Stalling, met een Kengtswoning daar nevens, getekend E 479, 478 & 477, staande en gelegen even buijten de Sluispoort dezer Stad (en zulks invoegen en op den voet als dezelve Panden den 28 Julij 1804 ten overstaan van den Notaris J.H. Schultz van Haegen en getuijgen publiek zijn verkogt)
den Tuin van Jan van Proije aan de andere zijde
schaftgeld 1806 Hendrik van Helmond A. van Epenhuizen Jan van Proijen Jan Baars de weduwe Adrianus Vliegenthart Wouter van der Weijden (60/61)
1806 't huis van Jan van Prooijen aan de ene zijde HYPOTHEEKAKTE 14-07-1806
Jan Baars en Dingena van Rees, Egtelieden wonende binnen deze Stad
Johannes van der Elst, in den Raad dezer Stad (fl. 1000)
JDe Beterschap van En Huis en Erf, met een Thuin daar agter, staande en gelegen even buiten de Sluispoort dezer Stad, benedendijks, getekend E-
't huis van J: Vliegenthart aan de andere zijde
hoofdgeld 1808 De Hooght E476
de wed.e Jan van Prooijen (rentenierster)
De Hooght E475
Jan Baars (schipper) / Jan Schotman (zeecapitein)
De Hooght E474
W. van Willem (sjouwer)
De Hooght E473
Ads. van Raamt (scheeptimmermank.t); Johanna en Cornelia Knegtelie, naaisters

Laatst gewijzigd: november 2020, januari 2023.