Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus (1887; 6e uitgave)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Toegang: 235
Inventarisnummer: 139


Dordrechts Museum 1887

(Dordrecht, Blussé & Van Braam)

VOORREDE

Eene zesde uitgave van den Catalogus van Dordrecht Museum ziet hierbij het licht.
Omtrent den oorsprong van het Museum wordt in de voorrede van de eerste editie, die van 1867, het navolgende vermeld.

"Velerlei beweegredenen leidden tot zijne oprichting. Men herinnerde
zich hetgeen Dordrecht van vroege tijden af had bijgedragen
tot Neerlands kunstroem; men wilde door aanmoediging van kunsten
en wetenschappen op de oude baan blijven voortgaan en eindelijk,
door aan talenten van oude en levende meesters eene duurzame bewaarplaats
te verzekeren, de jonge kunstenaars tot aanschouwen en
navolgen zoo niet tot overtreffen in staat stellen. Om dit doel te
bereiken wilde men een genootschap oprichten met vaste jaarlijksche
bijdragen dor de leden; uit deze zou men kunst aankoopen zooveel
de kas gedoogde, terwijl men aan de Stedelijke regeering verzoeken
zou het locaal boven het Boterhuis als bewaarplaats te willen
toestaan. Bij ontbinding der vennootschap zoude den gekochte of
ten geschenke ontvangen stukken het eigendom der stad Dordrecht
zijn en blijven.
Zoo althans luidde in hoofdzaak de circulaire die de Heeren
Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, Burgemeester
van Dordrecht, Jhr. E. de Court van Valkenswaard, Jhr. J.N.
J. Jantzon van Erffrenten van Babylonienenbroek, P. Blussé
van Zuidland en C.G. 't Hooft den 2 Mei 1842 aan hunne
stadgenooten richtten. Hunne pogingen vonden bijval, zoowel bij
particulieren als bij de Stedelijke Regeering."

Op die wijze kwam de Vereeniging Dordrechts Museum tot stand.
In eene vergadering der deelhebbers, den 26 November 1842 bijeen

geroepen, werden de bovengenoemde Heeren tot bestuursleden der neiuwe
instelling verkozen en hield dit Bestuur op 17 Januari 1843 zijne eerste bijeenkomst.
Gedurende de eerste jaren van het bestaan der Vereeniging was
haar werkkring zeer bescheiden; ofschoon zij zich in een vrij groot
ledental mocht verheugen, waren de middelen niet van dien aard, dat
vele of belangrijke aankoopen daaruit bestreden konden worden en
werden dientengevolge slechts enkele werken van destijds levende Dordtsche meesters bijeengebracht.
Eerst in de jaren 1857, '58 en '59 ontving de verzameling eenige
meerdere uitbreiding door het ontstaan eener afdeeling onder den
naam van SCHEFFER-MUSEUM, meest gevormd uit schilder- en beeldhouwwerk
van den in 1795 te Dordrecht geboren en in 1858 te Argenteuil
overleden kunstschilder Arij Scheffer, door hem en enkele
zijner familieleden aan het Museum geschonken og gelegateerd, welke
afdeeling in de toekomst nog belangrijker belooft te worden, wanneer
eenmaal de toezeggingen vervuld worden door Scheffer's eenige
dochter, Mevrouw Cornelia Marjolin, geb. Scheffer, uit pieteit voor
de nagedachtenis van haren beroemden vader, aan het Museum gedaan.
Stond de Heer Jantzon van Erffrenten van Capelle aan het
hoofd van de oprichters der Vereeniging, aan zijn opvolger in eht
Bestuur den Heer Herman de Kat van Barendrecht komt de eer
toen, door zijn' invloed de indirecte stichter van het Scheffer-Museum te zjn geweest.
Intusschen bleef ondanks die aanwinst het Museum steeds in dezelfde
nederige omstandigheden verkeeren, tot in 1870, door de testamentaire
beschikkingen van het op den 4 Maart van dat jaar overleden Bestuurslid,
den Heer Leendert Dupper Wz., aan dien toestand een
einde werd gemaakt; behalve een vijftal schilderijen was door dien
kunstbeschermer eene som van f 100.000,- "tot uitbreiding van het museum" aan de Vereeniging gelegateerd.
Van toen af zijn meerder en belangrijker kunstwerken aangekocht
geworden en is voor het grootste deel de collectie ontstaan in de volgende
bladen omschreven, terwijl bovendien nog de mddelen tot verdere
ontwikkeling aanwezig zijn.

Aan Dupper de eer de herschepper van het Museum te zijn geweest!
Ofschoon de namen van hen die vroeger en later door schenkingen
of legaten de in het Museum aanwezige verzamelingen hielpen vermeerderen,
bij de beschrijving der verschillende werken zijn opgegeven,
moeten we hier nog melding maken, dat Mevrouw de Douairière Jhr.
F.J. van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten
, in
1884 door een geschenk van f 12.000,- en later bij haren dood, in
1890, door een even groot legaat, van hare belangstelling in den bloei
van het Museum heeft goen blijken.
Terwijl vroeger de verzameling alleen toegankelijk was voor de
leden der Vereeniging, is hierin in 1870, na de ontvangst van het
Dupper-legaat, verandering gebracht en de toegang voor stadgenooten,
niet-leden, sedert 1887 vijfmaal 's weeks à 10 cents en sedert 1888
ook twee dagen per maand, gratis opengesteld.
Door de gemeente Dordrecht, op welke volgens de in 1857 gesloten
overeenkomst de zorg voor een locaal berust, werd ter voorziening in
het gebrek aan ruimte in 1881/2 eene nieuwe zaal bij de bestaande aangebouwd.
Wat de inrichting van dezen Catalogus betreft dient opgemerkt,
dat de voorwerpen behoorende tot de Scheffer-afdeeling met Romeinsche cijfers zijn gemerkt en ook de afdeeling bevattende de verzameling Dordrechtsche Oudheden van eene afzonderlijke numering is voorzien.
Ten slotte wijdt het Bestuur een woord een dank aan den Heer G.H. Veth en den Heer Gemeente-Archivaris A. van de Weg alhier, die de resultaten hunner kunst-historische onderzoekingen ten beste gaven en daardoor den bewerker van dezen Catalogus in staat stelden in de data en jaartallen, onze oude meesters betreffende, menige verbetering of aanvulling op te nemen.

Dordrecht, Februarij 1887.

Het Bestuur,
Mr. A. Blussé, Voorzitter.
H.O.W. de Kat van Barendrecht, Penningmeester
Mr. S. van Gijn, Secretaris.
J.W.M. Roodenburg
D. van Wageningen


Aan het lidmaatschap, dat jaarlijks f 6,- kost, is
verbonden de vrije toegang voor huisgenoten der leden
en het recht van gratis introductie van vreemdelingen.


Het MUSEUM is geopend van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure.
Voor de leden, hunne huisgenoten en geintroduceerden dagelijks.
Voor stadgenooten niet-leden, Zondag en Dingsdag à 10 cts dagelijks.
Voor stadgenooten niet-leden, kosteloos, den tweeden Zondag van elke maand, mits voorzien van entréekaarten, daags te voren aan het Museum verkrijgbaar.
Voor vreemdelingen dagelijks à 10 ct.
Algemeen erkende Christelijke feestdagen worden al Zondag beschouwd.


OUDE KUNST

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
1. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Mr. Cornelis de Witt, kniestuk. Breed 95, hoog 117 centim. Doek. Ongemerkt Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk. Afkomstig uit de verzameling van der Willigen te Haarlem, geveild April 1874.
2. Arnoldus Boonen
Geb. te Dordrecht 16 Dec. 1669, overl. te Amsterdam 2 Oct. 1729.
Portret eener dame, een papegaai op de hand houdende. Breed 39, hoog 46 centim. Doek. Gem. A. (B?). Aangekocht uit eene op 2 Juli 1885 door den Heer A. Mak alhier gehouden boedelveiling.
3. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth. Men vindt daarin meegedeeld al wat deze onvermoeide navorscher over de beroemde, doch voor zoover hunne levensomstandigheden betreft, tot nog toe weinig bekende schilders Jacob Gerritsz, Aelbert en Benjamin Gerritsz Cuyp, in de stedelijke en kerkelijke archieven hier ter stede heeft kunnen opsporen.
Een boschrijk landschap met figuren. Breed 61, hoog 42 centim. Paneel. Aangekocht in 1861 uit de verzameling Desiré van der Schrieck te Leuven.
4. Benjamin Cuyp,
Zoon van Gerrit Gerritsz Cuyp en Annerijnke Aelbrechts dochter
Geb. te Dordrecht Dec. 1612, overl. aldaar Aug. 1652.
(*) zie noot vorige blad. Het jaartal van Benjamin Cuyp's overlijden werd echter door den Heer Veth eerst gevonden na de verschijning van zijn stuk in "Oud Holland"
De genezing van Tobias. Breed 63, hoog 46 centim. Paneel. Gem.: B.C. Aangekocht in Juni 1886 uit de verzameling Keil te Keulen.
5. Arent of Aart de Gelder
Geb. te Dordrecht 26 Oct. 1645, overl. en aldaar begraven 27 Aug. 1727.
Portret van Hendrik Noteman, beeldhouwer, geb. te Dordrcht, April 1657, overl. aldaar Mei 1734, borstbeeld in ovaal. Breed 68, hoog 84 centim. Doek. Gem.: A. de Gelder, 1690 Aangekocht in eene te Amsterdam 26 oct. 1886 door de firma's F. Muller & Co en van Pappelendam en Schouten gehouden veiling.
Dit portret bleef met twee andere afbeeldingen van Noteman, door G. Schalcken en A. Houbraken vervaardigd, ingevolge zijne testamentaire beschikkingen, onder berudting zijnder bloedverwanten. Het behoorde het laatst aan de in 1842 alhier overleden mevrouw Wed. D. van Poeliën van Nuland, geb. Crena, achterkleindochter van Samuel Crena, die met Anna Noteman, eene nicht van den beeldhouwer, gehuwd was (Mededeeling van den Heer G.H. Veth)
Naar deze schilderij bestaat eene gravure in zwarte kunst manier door H. Gole.
6. Arent of Aart de Gelder
Geb. te Dordrecht 26 Oct. 1645, overl. en aldaar begraven 27 Aug. 1727.
Vrouwenportret in fantastisch gewaad, borstbeeld in ovaal. Breed 68, hoog 84 centim. Doek. Ongemerkt Aangekocht in dezelfde veiling als het vorige.
Wijl dit portret een pendant vormt tot het vorige, meent men dat het Noteman's vrouw voorstelt; eene meening echter zonder bewijs en die om andere redenen zelfs niet waarschijnlijk is.
7. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van den Stadhouder Prins Willem II, borstbeeld. Breed 69, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Copy waarschijnlijk naar G. Honthorst.
Dit en het volgend portret, in 1842 op den zolder van het Raadhuis gevonden, werden door Hoogstraten voor de magistraat der stad Dordrecht geschilderd in 1678, blijkens de navolgende post in de Thesauriersrekening over dat jaar: Betaelt aan Samuel van Hoogstraeten over het schilderen of copieeren van de conterfeytsels van Zijn Hoogh. en zijn Heer Vader onsterfelijker memorie by reeck.n ord.tie en q.tie 61 L 11 S.
8. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van den Stadhouder Prins Willem III, borstbeeld. Breed 69, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Copy waarschijnlijk naar G. Honthorst.
Zie de aanteekening bij het vorig nummer.
9. Gerard de Jager.
Trad in 1646 in het St. Lucasgilde te Dordrecht.
De haven van Tripoli, Ao 1665. Breed 89, hoog 67 centim. Doek. Gem.: G. de Jager, 1665. Geschenk van wijlen den Heer A. Philips Neven te Maastricht, 1880.
10. Barend van Kalraet of Calraet (door of naar(?))
Ged. te Dordrecht Aug. 1649, overl. vermoedelijk in 1721.
Eene handelshaven. Breed 81, hoog 142 centim. Doek. Ongemerkt. Schoorsteenstuk afkomstig uit het huis aan de Voorstraat, gem. 348.
Geschenk van den Heer P.K. Braat, 1872.
11. Nicolaas Maes
Geb. te Dordrecht vermoedelijk Nov. 1632, overl. Amsterdam Dec. 1693.
Portret van Mr. Jacob de Witt (Vader van Johan en Cornelis de Witt), borstbeeld. Breed 61, hoog 75 centim. Paneel. Gem: Nic. Maes, 1657. Geschenk van wijlen den Heer G.O. Lotsij, oud-Raadslid, aan de Gemeente Dordrecht, 1881. Ter bewaring van de Gemeente.
12. Michiel Jansz. Mierevelt (door of naar(?))
Geb. te Delft 1 Mei 1567, overl. aldaar 27 Juli 1641.
Portret van Philips Willem, Prins van Oranje, oudste zoon van Prins Willem I, borstbeeld. Breed 61, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Op den zolder van het Raadhuis gevonden in 1842. Ter bewaring van de Gemeente.
13. Godfried Schalcken
Geb. te Made en Drimmelen 1643, overl. te 's-Gravenhage 13 Nov. 1706.
Vrouwenportret, borstbeeld. Breed 39, hoog 48 centim. Paneel. Gem.: G. Schalcken, 1700 Aangekocht uit den boedel van mevr. de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen-Timmers Verhoeven alhier, 22 April 1885.
14. Aart Schouman
Geb. te Dordrecht 4 Maart 1710, overl. te 's-Gravenhage 5 Juli 1792.
Het portret van den meester, borstbeeld. Breed 23, hoog 28 centim. Paneel. Gem.: A. Schouman, Aet. 40, 1750. Onderhands aangekocht 1873.
15. Aart Schouman
Geb. te Dordrecht 4 Maart 1710, overl. te 's-Gravenhage 5 Juli 1792.
Het portret van den meester, borstbeeld. Breed 63, hoog 80 centim. Doek. A. Schouman, 1755. Achterop staat: "Aart Schouman, geb. 4 maart 1710, Hooftman van de Confrerie van Pictura (te 's Hage) geworden, Anno 1772, door hem selfs geschildert en aan de Kamer present gedaan, Anno 1754. Overl. 5 Julij 1792".
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, 1874.
16. Jan Victor
Geb. omstreeks 1620, overl. te Amsterdam na Dec 1672.
Profetes Anna in biddende houding. Breed 79, hoog 92 centim. Doek. Gem.: Jan Victor, fec. 1647. Aangekocht in 1861 uit de verzameling Desiré van der Schrieck te Leuven.
17. Adam Willaerts
Geb. te Antwerpen 1577, overl. te Utrecht 1640.
Gezicht op de stad Dordrecht van de waterzijde in 1620, met voorstelling van eenige der voornaamste bedrijven destijds hier uitgeoefend, als: den handel in hout en Rijnsche wijnen, het kalklesschen, de zalmvisscherij enz., en voorts met eene menigte vaartuigen, waaronder rechts op den voorgrond het op Rotterdam varend marktschip de Zwaan Breed 670, hoog 185 centim. Doek. Gem.: A. Willaerts, fe. 1622. Deze schilderij, oorspronkelijk op het Raadhuis, daarna geruimen tijd in het O.I. Vrouwe-koor der Grootekerk geplaatst, is van daar op last der Overheid naar het Museum overgebracht.
Zie over dit stuk het jaarboekje van Dordrecht 1841, bij Houtrijve & Bredius aldaar.
18. Onbekend. Het opbreken van het beleg van Dordrecht door Hertog Jan van Braband en zijne gemalin Vrouwe Jacoba van Beijeren in 1418. Breed 156, hoog 115 Centim. Doek. Ongemerkt. Door Regenten van het Krankzinnigengesticht den 16 September 1841 aan de stad Dordrecht afgegeven ter plaatsing in het Museum.
Deze grotendeels vergane schilderij is vervaardigd met zoogenaamde momverw, eene zamenstelling van waterverw, gom en eiwit, in de eerste helft der 15ee eeuw nog in gebruik, doch sedert vervangen door de olieverw, omstreeks 1410 door de gebroekders van Eijck, uit Maas-Eijk, in Limburg, het eerst in praktijk gebragt. (Zie Immerzeel en Kramm in voce van Eijck).
Eene copy in olieverw naar dit stuk, omstreeks 1620 op last van den bekenden Dordtschen geneesheer en oudheidkundigen, Dr. Johan van Beverwijck, vervaardigd, ging na diens dood, 1694, bij koop aan de stad over en is thans nog in het Raadhuis aanwezig.
Ene gravure naar deze copy door D. Vrijdag komt voor in de Bijvoegdels en Aanmerk. op de Vad. Historie van J. Wagenaar, door Mr. H. van Wijn c.s. Deel I, bl. 292, en is ook afzonderlijk uitgegeven met een "Bericht" in 4o, door P. van Braam, Ao. 1798. Zie voorts de Voorrede van Deel I der Bijvoegdels op Wagenaar, het Jaarboekje van Dordrecht 1841 en de Navorscher, jaarg. 1859, bl. 127.
19. Onbekend. Voorstelling der zeven werken van barmhartigheid. Breed 107, hoog 75 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afkomstig uit het Heilige Geest- en pesthuis ter Groote kerk en door Regenten van het Krankzinnigengesticht in 1844 aan de stad Dordrecht afgegeven ter plaatsing in het Museum.
20. Onbekend. Portretstuk, man, vrouw en kind, omringd door levend en dood pluimgedierte en ander bijwerk. Breed 152, hoog 92 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afgegeven als het vorig nummer.
21. Onbekend. Een bergachtig landschap met figuren. Breed 70, hoog 42 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afgegeven als het vorig nummer.
22. Onbekend. Portret van Johan Hallincq Pauwelsz, borstbeeld met zijn wapen en opschrift: "Johan Pauli Hallincq, Raedt van Staten en Rekenmeester van Holland, Ao. 1587". Breed 57, hoog 67 Centim. Paneel. Ongemerkt. Uit de hand aangekocht 1872.
Johan Hallincq Pauwelszoon, geb. te Dordrecht 1540, was achtereenvolgens Schepen en lid van het Collegie van Veertigen te Dordrecht, Gecommitt. Raad van de Staten van Holland, lid van den Raad van State, bijzonder Raad van Prins Maurits en van 't Veldleger en Rekenmeester van Holland en overleed 1605. (Zie Balen, bl. 1079)
23. Onbekend. Portret van een deftig man, kniestuk. Breed 90, hoog 120 Centim. Paneel. Gem.: Ao. 1631 Geschenk van een onbekende, 1862.
24. Onbekend. Portret van een deftige vrouw, kniestuk. Breed 90, hoog 120 Centim. Paneel. Gem.: Ao. 1631 Pendant van het voorgaand nummer.
Geschenk als boven.
25. Onbekend. Portret van een aankomend meisje met een papegaai en een hond, ten voeten uit. Breed 95, hoog 120 Centim. Paneel. Ongemerkt Geschenk als boven.

MODERNE KUNST

G. Buiten.k Kuyk, f. 1865.
nummer kunstenaar titel afmeting provenance
26. Andreas Achenbach.
Geb. te Kassel 29 September 1815.
Hollandsch strandgezicht bij opkomende onweersbui. Breed 95, hoog 70 Centim. Doek. Gem.: A. Achenbach 185(?) Aangekocht in Juni 1872 uit de verzameling A.F. van Geetruijen te Antwerpen.
27. Andreas Achenbach.
Geb. te Kassel 29 September 1815.
Heuvelachtige landschap, bewolkte lucht met doorbrekend zonlicht. Breed 61, hoog 55 Centim. Doek. Gem.: A. Achenbach 1852. Aangekocht als boven.
28. Augustus Allebé.
Geb. te Amsterdam 19 April 1838.
"Nadagen". Binnenvertrek waarin een oud man, bij de kachel zittende. Breed 36, hoog 44 Centim. Paneel. Gem.: A. A. 62. Aangekocht in April 1874 uit de verzameling Baron van Reede van Oudtshoorn te Utrecht.
29. Lodewijk Franciscus Hendrik Apol.
Geb. te 's-Gravenhage 6 September 1850.
Besneeuwd landschap, bij ondergaande zon. Breed 156, hoog 97 Centim. Doek. Gem.: Louis Apol, ft. 79. Aangekocht in Junij 1879 op de tentoonstelling van Beeldende Kunsten te Rotterdam.
30. Carel Frederik Bendorp.
Geb. te Dordrecht 21 jan. 1819, over. te Dordrecht 28 Dec. 1897.
Zandverkoopers in de omstreken van Brussel, bij avond. Breed 120, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: C.F. Bendorp, ft. In 1884 van den meester in ruiling genomen tegen eene in 1845 van hem gekochte schilderij.
31. David Joseph Bles.
Geb. te 's-Gravenhage 19 September 1821.
Muziekliefhebberij in den koepel "Batavia's lust".


(op zaal in april 2023)
Breed 110, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: David Bles, f. 75. Aangekocht van den meester in 1875.
32. Frans Jacobus van den Blijk
Geb. te Dordrecht 25 Sept. 1806, overl. aldaar 4 Aug. 1876.
Een riviergezicht bij morgenstond. Breed 81, hoog 60 Centim. Paneel. Gem.: F.J. v.d. Blijk. Aangekocht van den meester in 1843.
33. Johannes Bosboom.
Geb. te 's-Gravenhage 18 Febr. 1817, overl. aldaar 14 Sept. 1891.
Een kerkgezicht. Breed 34, hoog 49 Centim. Paneel. Gem.: J. Bosboom. Legaat van wijlen den heer Leendert Dupper Wz, 1870.
34. Ferdinand de Braekeleer.
Geb. te Antwerpen 12 Febr. 1792, overl. aldaar 16 Mei 1883.
Een oud Vlaamsch binnenhuis. Breed 41, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: Ferdinand de Braekeleer, Antwerpen 1848. Aangekocht op eene in Nov. 1853 door den Heer A.J. Lamme te Rotterdam gehouden veiling.
35. Machiel van den Broek
Geb. te Dordrecht 22 Maart 1796, overl. aldaar 25 April 1853.
Een gezicht door de 1833 afgebrokene Riedijksche poort te Dordrecht, bij opkomende zon. Breed 55, hoog 63 Centim. Paneel. Gem.: M. v.d. Broek. Aangekocht in Nov. 1850 uit de verzameling R. van den Blijk te Dordrecht.
36. Machiel van den Broek
Geb. te Dordrecht 22 Maart 1796, overl. aldaar 25 April 1853.
Afbeelding der in 1833 afgebrokene Vriezepoort te Dordrecht, aan de binnenzijde. Breed 64, hoog 48 Centim. Paneel. Ongemerkt. Aan de gemeente Dordrecht geschonken door den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk. Ter bewaring ontvangen 1885.
37. Henricus Jacobus Burgers
Geb. te Huissen (Gelderland) 9 Jan. 1834.
"De Visschersweduwe". Breed 106, hoog 72 Centim. Doek. Gem.: Hein J. Burgers, Amst. 66. Aangekocht in Maart 1871 uit de verzameling Mr. D. van de Wijnpersse te 's Gravenhage.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure.
38. Henricus Jacobus Burgers
Geb. te Huissen (Gelderland) 9 Jan. 1834.
"Loofhuttenfeest in den vreemde". Breed 120, hoog 99 Centim. Doek. Gem.: Hein J. Burgers Aangekocht te Amsterdam in April 1871 uit de verzameling B. Lans te Haarlem.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure.
39. Alexandre Calame.
Geb. te Venray 1817, overl. te Menton bij Monaco 1864.
Een Alpengezicht in Tyrol. Breed 72, hoog 56 Centim. Doek. Gem.: A. Calame, ft. 1840 Aangekocht in October 1872 uit de verzameling B.C. Schneiders van Greyffenswerth te Amsterdam.
40. Alexandre Calame.
Geb. te Venray 1817, overl. te Menton bij Monaco 1864.
"De Bergstroom' gezicht in de vallei van Zermatt (Zwitserland), bij onweder; de sneeuwplek in den achtergrond is de Liskmann Breed 90, hoog 76 Centim. Doek. Gem.: A. Calame, ft. 1854 Volgens de aan den achterkant der schilderij gehechte eigenhandige verklaring van den meester, werd dit stuk door hem in 1854 geschilderd voor het kabinet Maurice Gontard te Frankfort.
Aangekocht te Amsterdam in April 1885 uit de verzameling E. Suermondt te 's Gravenhage, vroeger te Rotterdam.
41. Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz.
Geb. te Utrecht 8 Sept. 1799, overl. aldaar 16 Maart 1874.
Een woelende zee Breed 81, hoog 70 Centim. Doek. Gem.: C.L.W. Dreibholtz Uit de hand aangekocht 1871.
42. Pieter Fontijn.
Geb. te Dordrecht 5 Jan 1773, overl. aldaar 10 Sept. 1839.
Binnenhuis met twee figuren. Breed 65, hoog 60 Centim. Paneel. Aangekocht in April 1850 uit de verzameling van wijlen den kunstschilder L. de Koningh te Dordrecht.
43. Gilles Smak Gregoor.
Ged. te Dordrecht 10 Jan 1770, overl. aldaar 3 Dec. 1843.
Gezicht op het voormalig kasteel "Develsteyn" in den Zwijndrechtsche Waard, gemeente Groote Lindt. Breed 89, hoog 69 Centim. Doek. Gem. G. Smak Gregoor. Aangekocht van den meester in 1843.
Dit kasteeltje in de 17e eeuw in het bezit der familie van Beveren, is in 1824 door de laatste eigenaars, de familie Snellen, wegens zijn bouwvalligen staat gesloopt. Zie Kok, Vad. Wbk. in voce en de verhandeling over Develsteyn van Dr. G.D.J. Schotel, in zijn Geschied-, Letter- en Oudheidkundige uitspanningen.
44. Gilles Smak Gregoor.
Ged. te Dordrecht 10 Jan 1770, overl. aldaar 3 Dec. 1843.
Landschap met vee, omstreken van Dordrecht. Breed 95, hoog 77 Centim. Doek. Gem. G. Smak Gregoor. Legaat van wijlen den heer L. DUPPER Wz. 1870
45. Jean Antoine Theodore Gudin.
Geb. te Parijs 1802, overl. te Boulogne sur mer April 1880.
Zee bij stormachtig weder. Breed 55, hoog 43 Centim. Paneel. Gem. T. Gudin, 1844. Aangekocht te 's Gravenhage in Nov. 1875 uit de verzameling van wijlen Mr. S. van Walchren van Wadenoijen, Huize "Nimmerdor", bij Amersfoort.
46. Laurens Hanedoes
Geb. te Woudrichem 14 Juli 1822.
"De Haarlemsche duinen". Breed 132, hoog 95 Centim. Doek. Gem. L. Hanedoes, fct 1863. Legaat van Mevrouw de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen, geb. Timmers Verhoeven, 1884.
47. Pieter Hofman
Geb. te Dordrecht 31 Aug. 1755, overl. aldaar 9 April 1837.
Bloemstuk. Breed 65, hoog 98 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, 1850.
48. Joseph Israëls
Geb. te Groningen 27 Januari 1824.
"Het middaguur in eene boerenwoning bij Delden" Breed 212, hoog 170 Centim. Doek. Gem. Jos. Israels, 1885 Van den meester aangekocht in Mei 1885 uit de in Aug. 1884 door Mevrouw de Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel, geb. Jantzon van Erffrenten aan het Museum gedane schenking.
Naar deze schilderij is in 1886 een gravure vervaardigd door H. Sluyter Jr, uitgegeven door de Firma Frans Buffa & Zoon.
49. Herman Frederik Carel ten Kate
Geb. te 's Gravenhage 16 Febr. 1822, overl. aldaar 26 Maart 1891.
Spelende en twistende krijgslieden in eene herberg, 17e eeuw. Breed 95, hoog 64 Centim. Paneel. Gem.: Herman ten Kate, ft. Aangekocht van den meester 1872.
50. Willem de Klerk
Geb. te Dordrecht 28 Nov. 1800, overl. aldaar 11 Aug. 1876.
Gezicht langs den Rijn. Breed 90, hoog 66 Centim. Paneel. Gem.: W. de Klerk. In 1843 als eersteling voor de verzameling, ten geschenke aangeboden door wijlen Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, een der oprichters van het Museum.
51. Willem de Klerk
Geb. te Dordrecht 28 Nov. 1800, overl. aldaar 11 Aug. 1876.
Een bergachtig landschap met vee. Breed 110, hoog 80 Centim. Paneel. Gem.: W. de Klerk. Aangekocht van den meester in 1846.
52. Barend Cornelis Koekkoek
Geb. te Middelburg 11 Oct. 1803 overl. te Cleef 5 April 1862.
"De Kreeftenvisschers" Landschap in het Schwarzwald Breed 96, hoog 72 Centim. Paneel. Gem.: B.C. Koekkoek, 1841. Aangekocht te Amsterdam in 1873 uit de verzameling B.C. Schneiders van Greyffenswerth.
53. Barend Cornelis Koekkoek
Geb. te Middelburg 11 Oct. 1803 overl. te Cleef 5 April 1862.
"De schaapskooi bij de beek" Landschap in de omstreken van Cleef Breed 114, hoog 82 Centim. Doek. Gem.: B.C. Koekkoek ft. 1847. Aangekocht te Amsterdam in April 1885 uit de verzameling E. Suermondt te 's Gravenhage, vroeger te Rotterdam.
54. Johan Daniël Koelman
Geb. te 's Gravenhage 30 Dec. 1831, overl. aldaar 16 Maart 1857.
Inscheping van Carrarisch marmer Breed 61, hoog 47 Centim. Paneel. Gem.: door J.D. Koelman. Aangekocht in Maart 1871 iit de verzameling Mr. D. van de Wijnpersse te 's Gravenhage.
55. Leendert de Koningh
Geb. te Dordrecht 12 April 1777, overl. aldaar 8 Juni 1849.
Riviergezicht nabij Dordrecht (in de zoogenaamde Pelser) Breed 85, hoog 68 Centim. Doek. Gem.: L. de Koningh. Aangekocht van den meester in 1844.
56. Leendert de Koningh
Geb. te Dordrecht 12 April 1777, overl. aldaar 8 Juni 1849.
Rotsachtig landschap met overvarende pont Breed 35, hoog 66 Centim. Doek. Gem.: L. de Koningh. Aangekocht in April 1850 uit de nagelaten verzameling van den meester.
57. Leonard de Koningh jr
Geb. te Londen 29 sept. 1810, overl. te Dordrecht 17 Febr. 1887.
Boerenbinnenhuis met orgelspelende Savoijaard. Breed 65, hoog 56 Centim. Paneel. Gem.: L. de Koningh Jr. Aangekocht van den meester in 1844.
58. Leonard de Koningh jr
Geb. te Londen 29 sept. 1810, overl. te Dordrecht 17 Febr. 1887.
Portret van den heer Leendert Dupper Wz, borstbeeld Breed 60, hoog 74 Centim. Doek. Gem.: L. de Koningh, 27 Maart 1870. Leendert Dupper Wz, geb. te Dordrecht 16 Aug. 1800 en overleden aldaar 4 maart 1870, was in zijn leven groot kunstvriend en gedurende verscheidene jaren medebestuurder van Dordrechts Museum. GHij legateerde aan dit Museum de in zijn bezit zijnde schilderijen van meesters, die in deze eeuw geleefd hebben, benevens eene som van f 100.000 tot uitbreiding der verzameling en vermaakte zijne uitgelezen collectie van 64 schilderijen der Oud-Hollandsche school aan den Staat. Zij berust thans in de Dupper-zaal in 's Rijks Museum te Amsterdam.
Geschenk van Bestuurders van Dordrechts Museum 1871.
59. Sophia de Koningh
Geb. te Londen 16 Jan. 1807, overl. te Dordrecht 5 Juni 1870.
Bloemstuk Breed 47, hoog 55 Centim. Paneel. Gem.: S. de Koningh. Aangekocht van de schilderes in 1846.
60. Adrianus van der Koogh
Geb. te Middelharnis 14 Febr. 1796, overl. te Dordrecht 19 Sept. 1831.
Hollandsch landschap Breed 71, hoog 55 Centim. Paneel. Gem.: A. v.d. Koogh. Uit de hand aangekocht van M. v. Olst te Dordrecht 1849.
61. Adrianus van der Koogh
Geb. te Middelharnis 14 Febr. 1796, overl. te Dordrecht 19 Sept. 1831.
Het kasteel Develsteijn in den Zwijndrechtsche Waard, in verval (Zie de aanteekning bij No. 43) Breed 36, hoog 29 Centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk.
62. Gijsbert Buitendijk Kuyk
Geb. te Hardinxveld 3 Nov. 1805, overl. te Arnhem 23 April 1884.
Een vroolijke drinker. Breed 48, hoog 62 Centim. Doek. Gem.: G. Buiten.k. Kuyk, f. 1665. Geschenk van een onbekende 1867.
63. Arie Lamme
Geb. te Heerjansdam 8 Jan. 1748, overl. te Dordrecht 18 Maart 1801.
Stil water met verschillende vaartuigen. Breed 58, hoog 39 Centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van wijlen den Heer Arnoldus Lamme te Rotterdam 1853.
64. Arnoldus Lamme
Geb. te Dordrecht 21 Nov. 1771, overl. te Rotterdam 7 Maart 1856.
De Mosseleter. Breed 111, hoog 85 Centim. Doek. Ongemerkt. Copy naar de schilderij van Aelbert Cuyp in het Museum Boymans te Rotterdam.
In 1856 ten geschenke aangeboden door den Heer A.J. Lamme, ingevolge verlangen van zijn overleden vader den Heer Arnoldus Lamme.
65. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812.
Cornelis de Witt op zijn ziekberg weigerende de acte van herroeping van het Eeuwig Edict te teekenen, 28 Juni 1672. Breed 85, hoog 103 Centim. Paneel. Gem. A.J. Lamme. Aangekocht van den meester in 1852.
66. Frans Lebret
Geb. te Dordrecht 27 November 1820.
Landschap met vee. Breed 90, hoog 70 Centim. Paneel. Gem.: F. Lebret, ft. Door den meester in 1846 in ruiling aangeboden tegen eene in 1843 van hem aangekochte schilderij.
67. Frans Lebret
Geb. te Dordrecht 27 November 1820.
Weide met schapen. Breed 100, hoog 74 Centim. Paneel. Gem.: Frans Lebret, ft. Aangekochte van den meester in 1871.
68. Wilhelmus van Leen
Ged. te Dordrecht 19 Februaru 1753, overl. te Delfshaven 6 April 1825.
Bloem- en fruitstuk. Breed 80, hoog 105 Centim. Doek. Gem.: Willem van Leen, ft. 1795 In 1867 ten geschenke aangeboden door wijlen den Heer L. Dupper Wz, wiens grootvader Jan Rombouts in 1795 deze schilderij van den meester aankocht.
69. Wilhelmus van Leen
Ged. te Dordrecht 19 Februari 1753, overl. te Delfshaven 6 April 1825.
Bloemstuk. Breed 57, hoog 85 Centim. Doek. Gem.: v. Leen, ft. 1806 Geschenk van wijlen den Heer Arnoldus Lamme te Rotterdam in 1843, kort na de oprichting van het Museum.
70. Augustus Wilhelm Leu
Geb. te Munster (Westphalen) 24 Maart 1818.
Bergachtig landschap in Noorwegen (Hardangerfiorg). Breed 58, hoog 41 Centim. Paneel. Gem.: A. Leu Aangekocht in April 1873 uit de verzameling W.H. de Heus van Nijenrode te Utrecht.
71. Johannes van Lexmond
Geb. te Dordrecht 7 Juli 1769, overl. aldaar 22 Nov. 1838.
Gezicht in eene binnenplaats achter het pand gemerkt Grootekerksplein 3 (de Boek- en Courantdrukkerij der firma Blussé & Co). Breed 25, hoog 32 Centim. Paneel. Gem.: J. v. L.M. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
72. Johan Hendrik Louis Meijer
Geb. Amsterdam 1809, overl. te Utrecht 31 Maart 1866.
Woelend Water. Breed 132, hoog 95 Centim. Doek. Gem.: L. Meijer. Legaat van Mevrouw de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen, geb. Timmers Verhoeven 1884.
73. Joseph Jodocus Moerenhout
Geb. te Eeckeren 3 Mei 1801, over. te Antwerpen 1 Juni 1874.
Valkenjagt, 17e eeuw. Breed 79, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: Jos. Moerenhout. Aangekocht in eene veiling van den Heer A.J. Lamme te Rotterdam 9 Nov. 1853.
74. Nicolaas Pieneman.
Geb. te Amersfoort 1 Jan. 1809, overl. te Amst. 30 Dec. 1860.
Portret van Johannes Immerzeel jr, ten voeten uit, zittende in zijn studeervertrek. Breed 16, hoog 20 Centim. Paneel, Ongemerkt. Johannes Immerzeel jr., geb. te Dordrecht 1776, overl. te 's Gravenhage 1841, letterkundige en schrijver over kunst, heeft zijn naam vooral verbonden aan het werk: "De levens ven werken der Holl. en Vlaamsche schilders" enz Amst. 1842/43, 3 dn. 8o. Tegenover den titel van deel 1 vindt men eene houtsnede naar dit portret, door J.C. Hambruger geteekend.
Ter bewaring van de gemeente.
75. Matthijs Quispel
Geboren te Numansdorp 21 November 1805, overl. te Dordrecht 17 januari 1858.
Geldersch landschap met vee. Breed 125, hoog 99 Centim. Doek. Gem.: N. Quispel, ft. Aangekocht van den meester in 1845.
76. Charles Rochussen
Geb. te Rotterdam 1 Augustus 1815.
Jacoba van Beijeren het veroverde Gorcum binnentrekkende, ontmoet het lijk van Willem van Arkel, 1 Dec. 1417. Breed 81, hoog 52 Centim. Paneel. Gem.: C.R. f. 69. In den strijd tusschen gravin Jacoba en haar oom hertog Jan van Beijeren, had Willem van Arkel de partij van laatstgenoemden gekozen. Het gelukte hem met behulp van Jan van Egmont en anderen zich meester te maken van het tot de bezittingen der van Arkels behoorende Gorcum, dat in de macht van Jacoba was, doch de jonge gravin trok zelf ten strijde en slaagde er spoedig in de verloren veste onder haar gezag terug te brengen. Een bloedig gevecht had in de straten van Gorcum plaats en onder de slachtoffers van den dag telde men ook Willem van Arkel. Men verhaalt, dat de gravin door zijn dood diep getroffen werd, wijl zij gehoopt had hem gevangen te nemen en met de vrijheid tevens hare hand te schenken. Zeker is, dat zij hem met groote plechtigheid liet begraven.
Aangekocht uit de verzameling W. Koch te Amsterdam, Januari 1878.
77. Willem Roelofs
Geb. te Amsterdam 10 Maart 1822.
"Na den regen". Hollandsch landschap Breed 69, hoog 44 Centim. Doek. Gem.: W. Roelofs, ft. Aangekocht uit de verzameling Jhr. H.D. Hooft van Woudenberg en Geeresteyn te Amsterdam, April 1880.
78. Jan Rombouts
Geb. te (Dordrecht?) 1732, overl. aldaar 20 Jan. 1805.
Verschillende eenden. Copy naar Melchior de Hondekoeter. Breed 100, hoog 88 Centim. Doek. Ongemerkt. Legaat van wijlen den Heer L. Dupper Wz, 1870.
79. Jan Rombouts
Geb. te (Dordrecht) 1732, overl. aldaar 20 Jan. 1805.
Verschillende eenden. Copy naar Melchior de Hondekoeter. Breed 100, hoog 88 Centim. Doek. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
80. Henriëtte Ronner
Geb. te Amsterdam 31 Mei 1821.
"De teekenaars". Jonge katten met teekengereedschap spelende. Breed 66, hoog 45 Centim. Doek. Gem.: Henriëtte Ronner. Aangekocht op de tentoonstelling van Beeldende Kunsten te Rotterdam, Juni 1879.
81. Johannes Rosierse
Geb. te Dordrecht 11 September 1818.
Boerenbinnenhuis met figuren, bij kaars en lamplicht Breed 115, hoog 87 Centim. Paneel. Gem.: J. Rosierse, fec. Aangekocht van den meester in 1847.
82. Johannes Rutten
Geb. te Dordrecht 31 Juli 1809, overl. aldaar 6 Oct. 1884.
Stadsgezigt. Breed 90, hoog 65 Centim. Paneel. Gem.: J. Rutten. Geschenk van een onbekende 1844.
83. Johannes Rutten
Geb. te Dordrecht 31 Juli 1809, overl. aldaar 6 Oct. 1884.
Stadsgezigt. Breed 50, hoog 67 Centim. Paneel. Gem.: J. R., 1863. Geschenk van een onbekende 1867.
84. Philip Lodewijk Jacob Frederik Saée
Geb. te 's Gravenhage 7 Februari 1837.
"Vertrokken". Scheveningsche vrouwen met hare kinderen, na het vertrek der pinken huiswaarts keerende. Breed 100, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: Ph. Sadee f. 73. Aangekocht te Amsterdam in November 1883 uit de verzameling G. Duuring te Breukelen, vroeger te Rotterdam.
85. Andreas Schelfhout
Geb. te 's Gravenhage 16 Februari 1787, overl. aldaar 19 April 1870.
Hollandsch landschap bij winter. Breed 84, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: A. Schelfhout. Aangekocht te Amsterdam in April 1871 in de veiling der schilderijen van B. Lans te Haarlem en anderen.
Afkomstig uit de verzamelingen Mr. C. Rueb en L.V. Ledeboer, beiden te Rotterdam.
86. George Adam Schmidt
Geb. te Dordrecht 17 Mei 1791, overl. aldaar 23 Maart 1844.
Burger binnenhuis. Breed 65, hoog 85 Centim. Paneel. Gem.: G.A. Schmidt. Aangekocht in April 1850 uit de verzameing L. de Koningh te Dordrecht.
87. Johannes Christianus Schotel
Geb. te Dordrecht 11 Nov. 1787, overl. aldaar 21 Dec. 1838.
Woelend water op de Zeeuwsche stroomen. Breed 80, hoog 55 Centim. Paneel. Gem.: J.C. Schotel, Dordt. Aangekocht in Maart 1866 uit de verzameling Mr. C. Rueb te Rotterdam.
Vroeger maakte deze schilderij deel uit der galerij van Koning Willem II.
88. Martinus Schouman
Ged. te Dordrecht 29 Jan. 1880, overl. te Breda 30 Oct. 1848.
Woelend water. Breed 95, hoog 76 Centim. Paneel. Gem.: M. Schouman, 1809 Aangekocht in Julij 1848 uit de verzameling Jhr. F.C. de Court van Hekelingen te Dordrecht.
89. Cornelis Springer
Geb. te Alkmaar 25 mei 1817, overl. te Hilversum 19 Febr. 1891.
Stadsgezigt: de Groote Kerk en Hal te Haarlem, gestoffeerd met figuren uit het midden der 17e eeuw. Breed 100, hoog 82 Centim. Doek. Gem.: C. Springer, 1855 Legaat van den Heer L. Dupper Wz., 1870.
90. Pieter Stortenbeker.
Geb. te 's Gravenhage 21 April 1838.
Duinweide met vee, bij namiddag. Breed 86, hoog 105 Centim. Doek. Gem.: P. Stortenbeker. Aangekocht van den meester in April 1881.
91. Alexandre Theodore Honore Struys.
Geb. te Berchem bij Antwerpen 24 Jan. 1852
"Verlaten". Breed 117, hoog 168 Centim. Doek. Gem.: Alexandre Struys, 1874. Aangekocht van den meester in 1874.
92. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 maart 1826.
Keuken met twee figuren. Breed 53, hoog 58 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij, 1811. Aangekocht in April 1847 uit de verzameling Jhr. E.J. de Court van Valkenswaard te Dordrecht.
93. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 maart 1826.
Bloemen en vruchten, waarbij een hond. Breed 72, hoog 92 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij. Geschenk van wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven 1871.
94. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
Portret van Sophia Catharina Vermeulen, echtgenoote van den Meester. Breed 54, hoog 65 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij. Pendant van No. 118.
In 1853 door de afstammelingen van den meester aan het Museum geschonken.
95. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
Portret van Hermanus Boet, mr. verwer te Dordrecht, Ao. 1772. Breed 59, hoog 75 Centim. Doek. Gem.: A. van Strij, 1772. Geschenk van den heer A.J. Schouten, 1873.
96. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
De graanmarkt buiten de Vuilpoort Ao 1774. Breed 200, hoog 150 Centim. Doek. Afkomstig uit het Zakkedrageshuis in het Zakkedragersstraatje. Ter bewaring gegeven aan de gemeente.
Bij deze schilderij behjoort en houten bord met vierregelig vers van J. Scheffer 1774.
97. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Hollandsche landschap met hoog geboomte en vee. Breed 82, hoog 67 Centim. Paneel. Gem.: J. van Strij. Aangekocht in Oct. 1855 uit de verzameling H. Struijk te Dordrecht.
98. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Boomrijk landschap. Breed 90, hoog 69 Centim. Paneel. Gem.: J. van Strij. Legaat van Mejuffrouw W.J.A. Vriesendorp 1881.
99. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Bergachtig landschap met rivier. Breed 86, hoog 70 Centim. Paneel. Ongemerkt. Aangekocht in Maart 1866 uit de verzameling Mr. C. Rueb te Rotterdam.
100. Corstianus Hendricus de Swart.
Geb. te Arnhem 16 Oct. 1818.
Berg-landschap in Zwitserland. Breed 67, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: C.H. de Swart, 1865. Geschenk van wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven 1865(!).
101. Corstianus Hendricus de Swart.
Geb. te Arnhem 16 Oct. 1818.
Berg-landschap in Zwitserland. Breed 67, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: C.H. de Swart, 1870. Geschenk als het vorige, 1871.
102. Laurens Alma Tadema.
Geb. te Dronrijp 8 Jan. 1836.
De Romeinsche dichter Venatius Fortunatus zijne verzen voordragende voor Radagonde VI, gewezen koningin der Franken en voor de abdis van het door haar in 555 te Poitiers gestichte klooster Breed 83, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: L. Alma Tadema. Radagonde, dochter van Berther, koning der Thuringen, na den slag van Instrudt 529 in hande gevallen van Clothar, koning van Neutrië, die haar tegen haar wil huwde, ontvluchte in 544 haar gemaal, nam te Poitiers den sluijer aan en stichte aldaar een klooster, haar tijd beurtelings wijdende aan de waarneming harer godsdienstplichten en de beoefening der fraaie letteren. De Romeinsche dichter venatius Honorius Clementianus Fortunatus, omstreeks 561 in Gallie reizende, bracht ook aan dit klooster, als een der merkwaardigheden dier dagen, een bezoek. Hij werd door de koningin met veel onderscheiding ontvangen, hier er gedurende vele maanden zijn verblijf en eindigde met, op aandrang van Radagonde, zich voor goed te Poitiers te vestigen, den geestelijken staat te omhelzen en priester in de hoofdkerk aldaar te worden.
Aangekocht in April 1880 uit de verzameling Jhr. H.D. Hooft van Woudenberg.
Geschilders in 1862 en op de tenstoonstelling van Beeldende kunst te Amsterdam in dat jaar met de gouden medaille bekroond.
Naar deze schilderij is in 1883 ten behoeve van het werk Moderne Kunst in Nederland, uitgave van Tj. van Holkema te Amsterdam met tekst van Mr. C. Vosmaer, eene ets vervaardigd door P.J. Arendzen.
103. Abram Teerlink.
Geb. te Dordrecht 5 Nov. 1776, overl. te Rome 26 Mei 1857.
De grot van Neptunus te Tivoli. Breed 130, hoog 93 Centim. Doek. Gem.: A. Teerlink. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, October 1878.
104. Jan Bedijs Tom.
Geb. te Boskoop 4 Maart 1813.
Geldersch landschap met vee, bij ondergaande zon. Breed 119, hoog 85 Centim. Doek. Gem.: J.B. Tom, fec. 1854. Aangekocht in Nov. 1875 te 's Hage, uit de verzameling wijlen Mr. S. van Walchren van Wadenoyen te Amersfoort.
105. Hendrik Albert van Trigt.
Geb. te Dordrecht 22 Oct. 1829.
Zamenscholing van het volk voor de gevangenis der Spaansche Inquisitie te Antwerpen. In de "Beschrijving van grouwelycke Tyrannije en meer dan Barbarische wreetheden der Spaengiaerden bedreven aen de Vrije Ingezeteren van die Seventien provinciën enz enz", waarschijnlijk geschreven in het begin der 17e eeuw door den predikant Ghysius, leest men: "Onder het gemeene volck maekte het niet alleenlick een afkeer, mae ook so groote bitterheyt tegen de Placcaten en de Inquisitie dat in vele plaatsen de Officiers deselve niet meer en dorsten te wercke stellen, noch executien doen dan bij nachte en in 't heymelick ende niet sonder sorge ende oploop als de gemeente het gewaer werde, door het vlieten van 't bloet uit de goten van de gevanckenisse of het kermen daaromtrent hoorde".
Aangekocht van den meester 1872.
Naar deze schilderij is door Leopold Lowenstam in 1875 eene gravure vervaardigd, uitgegeven door Gebr. Kraaij, onder den titel: "Een kreet uit het volk", 1559.
106. Hendrik Frans Verheggen
Geb. te Dordrecht 12 Oct. 1809, overl. aldaar 28 Oct. 1884.
Landschap met water. Breed 85, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: H.F. Verheggen. Door den meesters aangeboden ter vervanging van eene in 1845 van hem aangekochte schilderij.
107. Hendrik Frans Verheggen
Geb. te Dordrecht 12 Oct. 1809, overl. aldaar 28 Oct. 1884.
Boschgezicht bij winter. Breed 42, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: H.F. Verheggen. 's Meesters laatste werk door hem aan het Museum gelegateerd 1884.
108. Hendrik Frans Verheggen
Geb. te Dordrecht 12 Oct. 1809, overl. aldaar 28 Oct. 1884.
De in 1864 afgebroken Vuilpoort te Dordrecht, aan de binnenzijde, naar eene sches van J. Schoenmakers. Breed 28, hoog 38 Centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1885.
109. Wouterus Verschuur
Geb. te Amsterdam 11 Juni 1812, overl. te Vorden 4 Juli 1874.
Wisselplaats van postpaarden. Breed 52, hoog 36 Centim. Paneel. Gem.: W. Verschuur, f. Aangekocht Mr. S. van Walchren van Wadenoijen te Amersfoort.
110. Michiel Versteegh
Geb. te Dordrecht 30 Aug. 1756, overl. aldaar 8 Nov. 1843.
Kaarslicht, vrouwtje in eene nis. Breed 27, hoog 35 Centim. Paneel. Gem.: M. Versteegh, fec. Legaat van wijlen den heer L. Dupper Wz 1870.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure door J.C. Bendorp, in kl. 4o formaat.
111. Michiel Versteegh
Geb. te Dordrecht 30 Aug. 1756, overl. aldaar 8 Nov. 1843.
Kaarslicht, binnenvertrek met twee figuren. Breed 42, hoog 25 Centim. Paneel. Gem.: M. Versteegh, fec. Legaat als het vorige, 1870.
112. Michiel Versteegh
Geb. te Dordrecht 30 Aug. 1756, overl. aldaar 8 Nov. 1843.
Kaarslicht, binnenvertrek. Breed 45, hoog 49 Centim. Paneel. Gem.: M. Versteegh, fec. Aangekocht op eene veiling door den Heer A.J. Lamme te Rotterdam, gehouden 9 Nov. 1853.
113. Johannes Gijsbert Vogel
Geb. te Hooge Zwaluwe 25 Juni 1828.
Landschap in het Berner-Oberland bij late namiddagzon. Breed 117, hoog 69 Centim. Doek. Gem.: J.G. Vogel, 78. Aangekocht van den meester in Julij 1878.
114. Cornelis Johannes de Vogel
Geb. te Dordecht 29 Dec. 1824, overl. aldaar 9 Mei 1879.
Hollandsch landschap met water. Breed 120, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: C.J. de Vogel, Dordrecht. Aangekocht van den meester in 1876, ter vervanging eener in 1858 van hem gekochte schilderij.
115. Emanuel de Vries
Geb. te Dordecht 2 Oct. 1816, overl. aldaar 30 Maart 1875.
Woelend water. Breed 76, hoog 55 Centim. Doek. Gem.: E. de Vries. In 1872 van den meester in ruiling genomen ter vervanging van eene in 1846 van hem gekochte schilderij.
116. Johannes Weissenbruch
Geb. te 's Hage 18 maart 1822, overl. aldaar 15 febr. 1880.
Binnenplaats in het stadhuis te Kuilenburg. Breed 59, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: Jan Weissenbruch, f. Aangekocht in Maart 1882 te 's Hage, uit de verzameling van wijlen den Heer Terlaak, geneesheer te Voorburg.
117. Arnoldus van Well
Geb. te Dordrecht Jan. 1773, overl. aldaar 3 Jan. 1818.
Winterlandschap. Breed 71, hoog 54 Centim. Paneel. Gem.: A. van Well, 1816. Aangekocht in April 1850, uit de verzameling van wijlen den kunstschilder L. de Koningh te Dordrecht.
118. Pieter Christoffel Wonder
Geb. te Utrecht 10 Jan. 1780, overl. te Amsterdam 12 Juli 1852.
Portret van den Dordtschen kunstschilder Abraham van Strij, borstbeeld. Breed 59, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: P.C. Wonder, f. 1812. Pendant van No. 135
Geschenk van de afstammlingen van Abraham van Strij 1853.
119. Pieter Christoffel Wonder
Geb. te Utrecht 10 Jan. 1780, overl. te Amsterdam 12 Juli 1852.
Portret van den Dordtschen kunstschilder Jacob van Strij, borstbeeld. Breed 59, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: P.C. Wonder, f. 1812. Geschenk van de afstammlingen van Jacob van Strij 1868.
120. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Bergachtig landschap bij ondergaande zon, in de omstreken van Dover Fjeld in Noorwegen. Gestoffeerd met veel door W. Maris. Breed 191, hoog 97 Centim. Doek. Gem.: Alex Wust, 81, W. Maris, fig. Aangekocht van den meester in 1871.
121. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Bergstroom in Finmarken (Noorwegen) bij maanlicht. Breed 228, hoog 116 Centim. Doek. Gem.: Alex Wust, 1867. Geschenk van Mevrouw Wed. Henry G. Norton, schoonmoeder van den meester, New-York U.S. 1884.
122. Christoffel Wüst
Geb. te 's Hertogenbosch 4 Dec. 1801, overl. te New-York 28 April 1871.
Rustend jager. Breed 41, hoog 46 Centim. Doek. Gem.: C. Wüst, 1847 Geschenk van een onbekende 1870.
123. Onbekend naar Nicolaas Maes Hollandsch binnenhuis 17e eeuw Breed 27, hoog 32 Centim. Doek. Ongemerkt Geschenk van den Heer F. Lebret 1883.
124. Onbekend Portret van Ds. G.J. Schotel, Herv. predikant te Dordrecht van 1800 tot 1810, halverlijve Breed 77, hoog 98 Centim. Doek. Ongemerkt Legaat van wijlen Dr. G.A. Borger te Velp 1882.
125. Onbekend Portret van den Deenschen beeldhouwer Thorwaldsen, borstbeeld in de kleeding, zooals hij in zijn atelier werkte Breed 37, hoog 46 Centim. Doek. Ongemerkt Geschenk van wijlen den Heer A. Vos van Hagestein 1862.
126. Onbekend De loodsen in Januarij 1820 op het Grootekerksplein te Dordrecht, opgerigt tot stalling van het vee uit den overstroomden Alblasserwaard. Breed 38, hoog 28 Centim. Paneel. Ongemerkt Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de Gemeente. Van de Gemeente ter bewaring ontvangen 1885.

SUPPLEMENT

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
127. Cornelis Bisschop, zich ook noemden Busschop
Geb. te Dordrecht 12 Febr. 1630, overleden aldaar Jan. 1674.
Portret van een Schilder, kniestuk, waarschijnlijk de meester zelf. Breed 97, hoog 114 Centim. Doek. Gem.: C. Busschop 1668. Uit de hand aangekocht Maart 1887.
128. Ferdinand Bol
Geb. te Dordrecht Junij 1616, overleden te Amsterdam Julij 1680.
Het portret van den meester, borstbeeld. Breed 72, hoog 90 Centim. Doek. Gem.: F. Bol, fecit 1646. Uit de hand aangekocht Maart 1887.

BEELDHOUWWERK

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
129. Artus Quellinus
Geb. te Antwerpen 1609, overl. aldaar 1668.
Buste van den Raadpensionaris Mr. Johan de Witt, in marmer. Breed 72, hoog 95 Centim. In Augustus 1871 aan het Museum geschonken door Mevrouw de Wed. Hoog, geboren Carp en Familie, overeenkomstig het verlangen van haren echtgenoot, wijlen den Heer Mr.H.C.J. Hoog, overleden te Leiden 7 April 1871.
Uit brieven van en aan den Raadpensionaris de Wtt, medegedeeld door nu wijlen den Heer P.A. Leupe, in den Nederl. Spectator 1874 No. 24, blijkt, dat deze buste vervaardigd is door Quellinus en wel in het jaar 1665 - Zie ook de nummers 25 en 27 van denzelfden jaargang van gnoemd tijdschrift.
130. Frans Stracke
Geb. te Dorsten (Westphalen) 5 Mei 1820.
"De Honingdieven", groep van twee kinderen met onderschrift "Malum melli dulcius dolor", in pleister. Breed 58, hoog 108 Centim. Geschenk van nu wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven, 1871.
131. Frans Stracke
Geb. te Dorsten (Westphalen) 5 Mei 1820.
Italiaansche visscher, en pierre de Caen. Breed 73, hoog 86 Centim. Geschenk als het vorige 1871.


SCHEFFER-MUSEUM

SCHILDERIJEN

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
I. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
Christus op den Olijfberg (Luc. XXII: 43, 44). Breed 98, hoog 140 Centim. Doek. Gem: "Voor moeder, 23 April 1839, Ary Scheffer" Geschenk van den meester in 1857, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat dit kunstwerk nimmer zal mogen worden vervreemd, maar onveranderlijk zal zijj en blijven het eigendom der vereeniging Dordrechts Museum of hare ontbinding, volgens de reglementaire bepalingen, het eigendom der stad Dordrecht.
II. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
Portret van den Engelschen graveur Josua Reynolds, borstbeeld, onafgewerkt. Breed 44, hoog 55 Centim. Doek. Ongemerkt. Den 26 Juli 1858, ingevolge het verlangen van wijlen Ary Scheffer aan het Museum geschonken, door zijne executeuren-testamentair de Heeren Lamme en Marjolin.
III. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"Turk", een liggende hond Breed 72, hoog 60 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk als vorige.
IV. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"De klagten der aarde, die in den hemel troost vinden". Onafgewerkt. Breed 112, hoog 145 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, 7 September 1858, uit erkentelijkheid voor het blijk van achting 't welk de inwoners van Dordrecht aan wijlen haren vader willen ebwijzen, door het oprichten van en monument ter zijner eere.
V. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"Christus Consolator" (Luc. IV: 18, 19) Breed 90, hoog 68 Centim. Doek. Ongemerkt. Aan Dordrechts Museum gelegateerd door Charlotte Lauzun, schoonzuster van Ary Scheffer en Wed. van den Kolonel in Fransche dienst Gabriel Marlhiou 1862.
VI. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
De Muze "Euterpe", buste Breed 25, hoog 35 Centim. Porcelein. Gem. Ary Scheffers, fecit Parisiis anno demoni 1854. Door Scheffer in 1854 geschilderd voor en aangeboden aan het toenmalige Harmoniegezelschap "Euterpe" te Dordrecht.
Geschenk van de Erfgenamen van wijlen den Heer H. de Kat van Barendrecht, in leven Voorzitter van het Bestuur van Dordrechts Museum 1866.
VII. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, naar Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 23 April 1769, overl. te Reuil 4 Juli 1838. Wed. van Jean Baptiste Scheffer, moeder van Ary Scheffer.
De vrouwen der Sulioten, zich in den afgrond stortende om niet in handen der Turken te vallen Breed 112, hoog 95 Centim. Doek. Ongemerkt. Het origineel werd door Scheffer geschilderd in 1829 en aangekocht door het Fransche gouvernement.
Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, Maart 1859.
VIII. Onbekend, naar Ary Scheffer Copy van de in Engeland berustende schilderij "Christus Remunerator", ter grootte van het origineel. Breed 258, hoog 190 Centim. Doek. Legaat van Ary Scheffer 1858, als No. II.
IX. Onbekend, naar denzelfden Copy van de in het Museum Fodor te Amsterdam berustende schilderij "Christus Consolator", ter grootte van het origineel. Breed 258, hoog 190 Centim. Doek. Legaat als het vorige.
X. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret, voorstellende den heer Matthijs van der Koog te Dordrecht, met zijne beide dochters en zijne schoonzuster Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Ongemerkt. Deze en de vier volgende schilderijen zijn op verlangen van Mevr. Marjolin-Scheffer aan Dordrechts Museum gelegateerd geworden door den op 20 mei 1873 te 's Hage overleden Raadsheer Mr. Jacob Crans, vroeger advocaat te Dordrecht.
XI. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van .... Pungler, echtgenoot van Matthijs van der Koog, bovenvermeld Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Gem.: J.B. Scheffer, 1794. Legaat als het vorige.
XII. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van .... Bonket, echtgenoot van ... van der Koog, moeder van Matthijs van der Koog, bovenvermeld. Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XIII. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van Anna Elisabeth van der Koog, dochter van Matthijs van der Koog, bovenvermeld, op 13-jarigen leeftijd. Breed 74, hoog 82 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XIV. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van Petronella Christina van der Koog, dochter van Matthijs van der Koog, bovenvermeld, echtgenoot van Mr. Jacob Crans, op 12-jarigen leeftijd. Breed 74, hoog 82 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XV. Henry Scheffer
Geb. te 's Hage 25 September 1798, overl. te Parijs 15 Maart 1862. Broeder van Ary Scheffer.
Portret van Mejuffrouw Nepomucène Lemercier, ten voeten uit. Breed 46, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: H. Scheffer, 1840. Legaat van Mejuffrouw Nepomucène Lemercier, overleden (1880?) te Barbeville bij Bayeux (departement Calvados, Frankrijk) aan de Gemeente Dordrecht. Ter bewaring van de Gemeente 1882.
XVI. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
Het woonhuis van Ary Scheffer (rue Chaptal 16) te Parijs. Breed 71, hoog 63 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme ft. Deze en de drie volgende schilderijen werden na het overlijden van den Heer H. de Kat van Barendrecht, door diens Erfgenamen, op verlangen van Mevrouw Marjolin-Scheffer aan het Museum geschonken in Maart 1866.
XVII. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
De groote schilderkamer van Arij Scheffer te Parijs. Breed 75, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme, Parijs, Jan. 1854. Geschenk als het vorige.
XIX. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
De kleine schilderkamer van Arij Scheffer te Parijs. Breed 75, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme, Parijs, Dec. 1854. Geschenk als het vorige.

TEEKENINGEN

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
XX. Ary Scheffer. Het sterfbed van Monica, moeder van den Heiligen Augustinus. Schets in bistre met de pen. Gem.: Ary Scheffer. Deze en de vier volgende teekeningen zijn in 1857 aan het Museum geschonken ingevolge verlangen van de op Juli 1856 overleden echtgenoote van Ary Scheffer, wijlen Mevrouw F.L.S. Lauzun-Marin, en onder dezelfde voorwaarde als No. 1 der schilderijen.
XXI. Ary Scheffer. "Christus Consolator". Schets in krijt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXII. Ary Scheffer. "De drie Maria's". Schets in krijt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXIII. Ary Scheffer. Christus op den Olijfberg. Lucas XXII:43, 44. Schets in potlood en O.-I. inkt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXIV. Ary Scheffer. De heilige vrouwen bij het lijk van Christus. Schets in bistre, met de pen. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXV. Ary Scheffer. Het sterfbed van den Heiligen Lodewijk. Schets in bistre. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, Maart 1859.
XXVI. Cornelia Scheffer, geb. Lamme. Portret van den Deenschen dichter Jens Baggesen, borstbeeld. - Geschenk van nu wijlen den heer Arnoldus Lamme, broeder van Mevr. Scheffer, 1853.
XXCII. Cornelia Scheffer, geb. Lamme. "La veuve du Soldat". Teekening in kleuren naar het 1822 geschilderd origineel van haren zoon Ary Scheffer. - Vervaardigd voor den vriend harer jeugd Pieter van Beest en door diens bloedverwanten nu wijlen Mevr. Wed. H.P. Visser-Blussé en de Heeren Mrs. P. Blussé van Oud-Alblas en A. Blussé in 1864 aan het Museum geschonken.

BEELDHOUWWERK

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
XXVIII. Ary Scheffer. Liggend beeld, levensgroot, voorstellende de moeder van den kunstenaar, Mevr. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, in pleister. - Dit en de beide volgende beelden zijn den 26 Juli 1858, ingevolge het verlangen van Ary Scheffer, door zijne executeuren-testamentair aan het Museum geschonken, onder de uitdrukkelijke bepaling, dat bij overlijden van Mevr. Marjolin-Scheffer, als wanneer door hare testamentaire bepaling de marmeren origineelen dezer beelden aan het Museum te Dordrecht zullen komen, bij ontvangst van die marmeren beelden genoemde drie pleisterbeelden zullen moeten gebroken en vernietigd worden, in tegenwoordigheid van den Heer A.J. Lamme of een daartoe door hem aangewezen persoon.
XXIX. Ary Scheffer. Buste van Mevr. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, levensgroot, in pleister. - Legaat als het vorige.
XXX. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
Buste van Ary Scheffer, levensgroot, in pleister. - Legaat als het vorige.
XXXI. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
Maria met het kind Jezus, kniestuk, levensgroot, in pleister. - Bestaat slechts in drie afgietsels.
Legaat als het vorige.
XXXII. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
"Mater Dolorosa", halverlijve, levensgroot, in marmer. - Geschenk der kunstenaresse, 7 Sept. 1858. Zie No. IV.
XXXIII. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
De kruisdragende Christus, halverlijve, levensgroot, in marmer. - Geschenk als het vorige. Zie No. IV.

VERZAMELING
betreffende
Dordrecht's Oudheden en Geschiedenis.

Bouwkundige Voorwerpen.

nummer voorwerp provenance
1. Steen, zoogenaamde reuzenmop, afkomstig van den in 1833, in de rivier de Merwede, circa 460 meter boven het huis te Merwede ontdekten muur. Ter bewaring van de gemeente 1868.
2. Steen, afkomstig van den gevel (zijde van het Stek) van den in 1857 gesloopten Kloveniers-doelen, waarop de navolgende inscripte:
dit huys was begonnen in Maert
alsmen screef M-VXXXXII gheheel
en twas volent tot Scutters bogaert
in July Ao XVXLI int Dordrechtre prie(el)
Ter bewaring van de gemeente 1868.
3. Steen met opschrift
"Domus Spriritus Sancti" en voorts een Latijnsch vers, afkomstig van een in Maart 1861 gesloopt poortje van het H. Geest- en pesthuis ter Grote Kerk, vroeger St. Agnietenklooster op de Lindengracht, thans een deel van het Krankzinnigen Gesticht.
Ter bewaring van de gemeente 1868.
4. Gevelsteen met afbeelding eener eens die en wereldbol draagt en met opschrift: "de werlt is op 't end 1585".
Afkomstig uit het huis Grootekerksbuurt 50.
Geschenk van den Heer H.W. Veth 1874.
5. Gevelsteen met opschrift: "De vreese des Heeren is den rechte Goedsdient, Syrach aen 't eerste Capittel 1598".
Afkomstig uit het huis Groenmarkt 76.
Geschenk van Dr. B. van der Elst 1874.
6. Gevelsteen met afbeelding van het dorp "Loos-Duynen"
Afkomstig uit het in April 1883 gesloopte huis in de Grootekerksbuurt A 181, thans 27.
Veertig geornamenteerde steenen uit den gevel van hetzelfde huis, waaronder een met opschrift: "Eert Godt bovenal"; en ander met hat jaartal 1605.
Geschenk van de Heeren D. en A.J.C. van Wageningen 1883.
7. Gevelsteen met de afbeelding der London-brug en opschrift: "In de London Brvich 1617".
Afkosmtig van het huis (Voorstraat) Boomstraat 26.
Ter bewaring van de gemeente 1876.
8. Gevelsteen met de afbeelding van een struisvogel en en burgt, met opschrift:
Dit huys is wel bekan (bekend?)
Struysenburch is sin naem.

Afkomstig van het huis Voorstraat 183, hoek Appelsteiger.
Ter bewaring van de gemeente 1868.
9. Gevelsteen met de afbeelding van Simson den tempeldoende instorten, afkomstig van het in 1847 gesloopte huis "Samson" aan den opgang der Nieuwbrug, Voorstraatszijde. Ter bewaring van de gemeente 1868.
Dit huis heeft toebehoord aan en is bewoond geworden door Jacob Gerritsz Cuyp en zijn zoon Aelbert. Door den eersten van 1623 tot aan zijn door omstreeks 1650; door den laatsten tot aan zijn huwelijk met Cornelia Bosman, Weduwe van Mr. Johan van de Corput in 1658.
Zie Oud-Holabnd, IIe jaarg. (1884) het geslacht Cuyp door G.H. Veth.
10. Gevelsteen met de afbeelding van een bosch en het opschrift: "in 't Jonck groen wovt"
Afkomstig van het huis Voorstraat 435.
Ter bewaring van de gemeente 1868.
11. Gevelsteen met afbeelding eener bleekerij en opschrift: "De gekroonde Bleekerij 1644", afkomstig van het huis Steegoversloot 54. Ter bewaring van de gemeente 1874.
12. Gevelsteen met afbeelding van St. Joost en opschrift
1625
Wie kan maken dat perfect is
Wan elk vogel singt sot gebekt is
Op de hoeck van S. Joost is het genaemt

Afkomstig van het in 1876 verbouwde huis hoek Aardappelmarkt en Kuipershaven, thans gemerkt Aardappelmarkt 20.
Geschenk van den Heer B. Molekamp 1882.
13. Steen, afkomstig uit den zijgevel van hetzelfde huis met afbeelding van een wapen en opschrift:
"Heer wilt mijn vijande sparen
Die mij benijde my welvaren
Opdat sy haer mochte bedenke
Dat sy mij of nymat anders krenke
".
Geschenk als boven.
14. Gevelsteen met opschrift:
"Beene die weelde Conne dragen
Sin sterker als Samson talle dragen
".
Afkomstig van het pakhuis "Frankrijk", Kuipershaven 26.
Geschenk van den Heer W.J. de Voogd 1885.
15. Twee steenen, waarvan een met wapen (een molenrad), de ander met jaartal 1590
Afkomstig van een gesloopt poortje in de Dolhuisstraat, behoorende tot het huis Voorstraat 396.
Geschenk van den Heer C.A. van der Straaten 1884.
16. Gevelsteen met afbeelding van en antieke schenkkan en schaal en twee wapen, waarvan het vrouwelijk dat der familie Hallincq; voorts met opschrift: "in de vergulde lampet"
Afkomstig van een in 1856 gesloopt huis in de Kolfstraat, naast de Vergulde thans Nieuwe Lampetsteeg, gemerkt geweest C 1589.
Aangekocht in 1884.
17. Gevelsteen met gezigt op de stad Embden en opschrift "Embda", afkosmtig van den in 1887 geslopten gevel van het huis Varkenmarkt 1, hoek Aardappelmarkt. Geschenk van den Heer P. Rijken 1887.
18. Drie bakstenen met figuren, afkomstig uit het huis Hofstraat 7. Ter bewaring van de gemeente 1874.
19. Acht dito. Geschenk van den Heer S.J.H. v.d. Noordaa 1881.
20. Drie dito. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1884.
21. Schoorsteen van zandsteen, uit de 15e eeuw, afkomstig uit het huis aan de Voorstraat gemerkt 190, tusschen de Nieuwstraat en Kolfstraat, landzijde.
In dit gebouw, bij Balen vermeld als de 'Poorte Malburg, of Mijnsheerenherberg', hielden oudtijds de Graven vavn Holland hun verblijf wanneer zij in deze stad vertoefden.
Bij de slooping van dit pand in 1883, door den eigenaar, den heer E. Keuss, aan het Msueum geschonken.
22. Steen met het wapen van Keizer Karel V en dienst spreuk "Plus Oultre" 1552, afkomstig uit den schoorsteen in de benedenzaal van den Heelhaaksdoelen in het Hof, gesloopt 1834. Ter bewaring van de gemeente 1868.
23. Twee fragmenten van cariatiden, waarschijnlijk deel van een schoorsteen uitgemaakt hebbende. Gevonden in het pand Kuipershaven 26. Geschenk van den Heer W.J. de Voogd 1886.
24. Gebeeldhouwde eiken schoorsteenkap, afkomstig uit de zaal van den Kloveniersdoelen, toegeschreven aan den beeldhouwer Jan Terwen, ok wel genaamd Jeannin de Teruenne (geb. te Dordrecht 1511, overl. aldaar 1589) den vervaardiger der koorbanken in de O.L. Vrouwe of Grootekerk. Geschenk van de gemeente Dordrecht 1863.
De Kloveniersdoelen, gesloopt in 1854, stond in de Doelstraat, ter plaatse waar sedert de cellulaire gevangenis is gebouwd.
25. Twee gebeeldhouwde eiken druipers, uit den kap der zaal in den Kloveniersdoelen. Geschenk als boven 1863.
26. Een steen met afbeelding der Hollandsche Maagd en de wapens der 17 Nederlanden, afkomstig uit het huis (Boomstraat) Voorstraat 26. Ter bewaring van de gemeente 1876.
27. Pleisterafgietsel van een der paneelen uit de koorbanken (N. zijde) in de Grotekerk alhier, voorstellende en fragment uit de geschiedenis van Mucius Scaevola (In lijst achter glas) Geschenk van kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Dordrecht 1877.
28. Zestien pleisterafgietsels van gebeeldhouwde architraaf- en pilasterfriezen van de koorbanken in de Grootekerk alhier. Geschenk als boven.
29. Twee pleisterafgietsels van gebeeldhouwde ornamenten aan eht gewelf in het koor der Grootekerk alhier. Geschenk als boven.
30. Twee steenen balknoten met de wapens der familiën Oem en (Bouquet?), afkomstig uit het huis Grootekerksbuurt 32. Geschenk van den Heer G. Krafft 1875.
31. Drie koperen handvasten, in den vorm van het stadswapen, afkomstig van schoorsteenen in eht stadhuis. Ter bewaring van de gemeente 1868.

Voorwerpen betreffende het Gildewezen.

nummer voorwerp provenance
32. Gebeeldhouwde vergulde houten lijst met de attributen van den wijnhandel, afkomstig uit de Wijnkooperskapel te Dordrecht, welk gebouw an de Wijnstraat stond, ter plaatse waar in 1842 de Boterbeurs en het Museum werd opgerigt. Geschenk van de gemeente 1847.
33. Zilveren plaat, waarop de afbeelding eener sluis gegraveerd, met opschrift: "Spuygilt", afkomstig van het Spoey- en Sledenaarsgild. Ter bewaring van de gemeente 1872.
34. Zes koperen gilden, afkomstig van het Spoey of Sledenaarsgild, beschilderd met afbeeldingen van het bedrijf der spoeijenaars, slepers, molenaars, lijndraaijers, leerlooijers, garenbleekers en bezemmaker.
Ingevolge ordonnantie van 1601 behoorden tot het spoeijgild de molenaars, slepers en lijndraaijers en blijkens deze schilden ook de overige daarop afgebeelde bedrijven.
Ter bewaring als boven 1871.
35. Drie koperen schilden, afkomstig van het Wollenwevers, Droogscheerders- of Lakenbereidersgild, beschilderd met de attributen van het bedrijf. Ter bewaring als boven.
36. Vier koperen schilden, afkomstig van het Wantsnijders-, St. Pontiaans- of Lakenkoopersgild, beschilderd met voorstellingen van den lakenhandel en gemerkt met het jaartal 1630 en de letters D.D.S. Ter bewaring als boven 1872.
37. Wit zijden banier van het Lakenkoopersgild, met geschilderde afbeelding van een lakenwinkel en opschrift "Lakenkoopers 1681". Ter bewaring als boven 1885.
38. Zes koperen schilden van het Appelkoopers- of Fruitgild, beschilderd met voorstellingen van Adam en Eva en den fruithandel en allen met jaaral 1768 en de letters S.D.K., H.B.M., A.K., J.H.M.. Ter bewaring als boven 1872.
39. Glazen kastje, waarin modellen van verschillend vaatwerk, gediend hebbende voor de proeven van het Kuipersgild. Ter bewaring als boven 1873.
40. Ordonnantie voor het Kuipersgild, op perkament in gebeeldhouwde lijst. Ter bewaring als boven 1872.
41. Zilveren gedreve plaat met de afbeelding van een kuiper en jaartal 1773, draagteken van het Kuipers- of Sint Ewouts-gild. Ter bewaring als boven 1872.
42. Zes koperen schilden van het Kuipers- of Sint Ewoutsgild, beschilderd met de afbeelding der Dordtsche Maagd en met voorstellingen en atriibuten van het kuipersbedrijf en het jaartal 1789. Ter bewaring als boven.
43. Vier koperen schilden van het Coomansgild, beschilderd met afbeeldingen van tot dit geld [gilde] behoorende neringen en het jaartal 1774. Geschenk van Mevrouw Wed. A.H. Kuypers, geb. Gips 1875.
44. Zilveren draagteeken, afkomstig van het Coomans- of Kramersgild, waarop het wapen van het gild: eene weegschaal.
Uit een opschrift aan de achterzijde blijkt dat het vervaardigd werd in 1788.
Geschenk als boven 1875.
45. Vier koperen schilden van het Groot-Schippersgild, beschilderd met voorstellingen van verschillende schepen en de jaartallen 1780, 1786, 1837 en één onleesbaar. Geschenk van wijlen den Heer Arie Spoel 1862.
46. Acht koperen schilden van het Vischkoopersgild, waarop geschilderd is een gezigt op de stad Dordrecht, de Vischmarkt aldaar en de afbeeldingen van verschillende soorten van visschen nevens de namen van "Scout oudste" en Commissarissen van het gild.
Deze schilden dagteekenen van omstreeks 1618, doch zijn in 't laatst der voorgaande eeuw overschilderd door Abraham van Strij.
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
47. Zilveren draagteeken met de afbeelding van St. Huibert, afkomstig van het Bakersgild; volgens opschrift aan de achterzijde, vervaardigd in 1789. Ter bewaring van de gemeente 1872.
48. Zilveren draagteeken van het Gild van den Eynde, gezegd Tappersgild van den Eynde, gezegd Tappersgild, met gedreven afbeelding van Bacchus op een vat. Uit eene inscriptie op eene hierbij behoorende zilveren plaat blijkt, dat het vervaardigd werd in 1789. Geschenk van den heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de gemeente. Ter bewaring als boven 1885.
49. Koperen lichtkroontje uit het Zakkendrageshuis in het Zakkedragersstraatje, waarop een viertal namen en het jaartal 1775 gegraveerd. Ter bewaring van de gemeente 1876.

Voorwerpen betreffende het Krijgswezen en de oude Schutterijen.

nummer voorwerp provenance
50. Vier steenen kogels afkomstig van het slot Hagestein.
De ambachtsheerlijkheid Hagestein, anbij Vianen, behoorde vroeger aan de stad Dordrecht.
Ter bewaring van de gemeente 1868.
51. Gedeelte (rugstuk) van een ijzeren borstharnas, in 1860 gevonden in een der grachten van het slot Hagestein. Ter bewaring als boven 1868.
52. Gedeelte van een ijzeren helm, gevonden in den beodem der Spuihaven, bij gelegenheid van het leggen van een duiker nabij de Spuibrug, in den zomer van 1875. Ter bewaring als boven 1876.
53. IJzeren strijdhamer, gevonden als boven. Ter bewaring als boven 1876.
54. Drie ijzeren dolken, gevonden als boven. Ter bewaring als boven 1876.
55. Oude degen. Geschenk van nu wijlen den Heer H. Brunner 1853.
56. Twee ijzeren kogels, bij den aanval der Franschen in November 1813, binnen onze stad geworpen en gevallen in de huizen aan het Steegoversloot Nos. 58 en 62. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de gemeente. Ter bewaring als boven 1885.
57. Een viertal Indische wapenen: kris, klewang, lans en degen(?). Geschenk van den Heer H. Dienske, gezagvoeder van het Clipperschip Kosmopoliet III, die deze voorwerpen buit maakte tijdens de 2e expeditie tegen het rijk van Atjeh, op Sumatra in 1874.
58. Eenige modellen in miniatuur van Indische krijgswapenen. Geschenk van Mevr. de Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel, geb. Jantzon van Erffrenten 1885.
59. Drie tweehandszwaarden, afkomstig van de schutterij der Kloveniers. Geschenk van Mr. S. van Gijn 1872.
60. Kaproen of kap, zooals door de schutters in de 15e eeuw gedragen werd, van purper en blaauw fluweel, met goud- en zilverdraad bestikt en voorzoen van het jaartal 1622, afkomstig van de schutterij der Kloveniers.
Bij Balen bl. 666, wordt dit voorwerp vermeld onder de "Kleynodiën en pronksieraden" dier schutterij als een "Nieuwe Schutterskappe", gemaakt in 1622 naar eene toen nog voorhanden oudere kap.
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
61. Een purper fluweeelen lap van ronden vorm, geborduurd met goud- en zilverdraad, als bovengenoemde kaproen en voorzien van het jaartal 1638, eveneens afkomstig van de schutterij der Kloveniers.
De bestemming van dit voorwerp is niet duidelijk.
Geschenk als boven 1872.
62. Oproeping tot en reglement van een schietwedstrijd, ten jare 1644, uitgeschreven door de schutterij der Kloveniers, met afbeelding in houtsnede van "Vele schoone Rijcke Triumphanten Silvere prijzen," die te winnen waren, gedrukt op een vel plano. Achterop staat in handschrift: "Dese caerte sal men betellen in den Doel tot Leyde". In lijst achter glas. Geschenk van de Heeren J.A. Smits van Nieuwerkerk en Mr. S. van Gijn 1885.
63. Photolithografische reproductie van het voorgaand nummer, en vel plano. Geschenk als boven 1885.
64. Wit zijden vaandel, aan weerszijden beschilderd met twee haakbussen, het stadswapen, den statenleeuw met zwaard en pijlen en het jaartal 1689, afkomstig van de schutterij der Kloveniers. Geschenk van Mr. S. van Gijn 1872.
65. Vier koperen schilden, beschilderd met twee gekruistte zwaarden, het stadswapen en opschrift "Schutterij van de Cloveniersdoel Ao. 1713", afkomstig als boven. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
66. Rood zijden vaandel, aan weerszijden beschilderd met afbeelding der Dordtsche Maagd met speer en vrijheidshoed en opschrift: "Dese beminnen wij".
Groen zijden vaandel met dezelfde voorstelling en opschrift.
Beiden afkomstig van het in 1783 opgerigte Patriotsche exercitie-genootschap "de Vrijheid", dat bij overeenkomst van 21 Maart 1786 zamensmot met de zich toen uit haar verval opheffende schutterij der Kloveniers.
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
67. Vaandel van rod wollenstof, met afbeelding eener vrijheidsmaagd.
En dito van groen wollenstof, met dezelfde voorstelling
Rood zijden vaandel, met de afbeelding eener vrijheidsmaagd, omgeven met de ridderteekenen der Orden van het Gulden Vlies en van den H. Geest
Wit zijden vaandel met dezelfde voorstelling.
Allen afkomstig van de schutterij de Kloveniers (1786).
Geschenk van den Heer Mr. S. van Gijn 1872.
68. Zilveren zegel met ivoren handvast, afkomstig van de schutterij der Kloveniers. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de gemeente. Ter bewaring van de gemeente 1885.
69. Blaauw zijden vaandel aan weerszijden beschilderd met afbeelding der ruïne va het huis te Merwede en een leeuw met vrijheidshoed en opschrift: "Deze beschermen wij 1785", afkomstig van het Exercitie-Genootschap, gevormd uit in- en opgezetenen der heerlijkheid Merwede.
Burgemeesteren van Dordrecht vereerden bij resolutiën van 3 en 17 Mei 1785 aan de exercitiegenootschappen der drie aan de stad Dordrecht behoorende heerlijkheden: 's Gravendeel, Merwede en Papendrecht, ieder "een gedingueerd vaandel en twee koperen trommen, te rekening van de welmenende ijver, gepaste eenstemmigheid en bedaerde volvaerdigheid" door hen betoond in de opvolging der Resol van staten v. Holland, Nov. 1784, waarbij de volkswapening ook ten platte lande was bevolen.
Geschenk van nu wijlen den heer Mr. M. Beelaerts, Oud-Kommandant der Stedelijke Schutterij 1853.
70. Zilveren draagpenning met de afbeelding van St. Joris en aan de keerzijde het opschrift: "Eerteeken voor de Honoraire Leeden van de Schutterij van St. Joris te Dordrecht MDCCLXXXIX".
Deze medaiolle, ingesteld door de St. Joris Schutters in hunne vergadering van 29 Julij 1784, moest door de "Honoraire" (geldelijk contribuerende) leden dier schutterij, wanneer zij de maandelijksche afvuringen kwamen bijwonen, aan een blaauwe lint op de borst worden gedragen.
Geschenk van Mr. S. van Gijn 1872.
71. Zilveren gedreve ornament, voorstellended St. Joris met den draak, omgeven door de ridderketenen der Orde van het Gulden Vlies en van den H.Geest, afkomstig van de schutterij van St. Joris of Ed. Voetboog.
Of dit een draagteeken is geweest of wel een ornament van de trommen is niet duidelijk.
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de gemeente. Ter bewaring van de gemeente 1885.
72. Zes koperen schilden, afkomstig van de schutterij van St. Christoffel of der Heelhaaks. Twee daarvan beschilderd met vrijheidshoed en haakbussen en de spreuk: "Vigilate Deo Confidentes"; de vier overigen met wapentrofeeën. Ter bewaring van de gemeente 1872.
73. Elf rood zijden vaandels, aan beide zijden beschilderd met afbeelding der Dordtsche Maagd en opschrift: "Virutue Cicium Securior 1785" en voorts ieder voorzien met het nummer der Compagnie.
Deze vaandels werden namens den Ed. Gr. Achtb. Oudraad der stad Dordrecht op plegtige wijze aan de elf Burger-Compagniën uitgereikt den 25 Julij 1786
Aan het Museum geschonken:
die der 2. en 6e Compagnie in 1853, door nu wijlen den Heer Mr. M. Beelaerts.
die der 3e en 11e in 1867, dor den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk.
die der 1r, 4e, 5e, en 10e in 1868, door de toen opgeheven "Broederschap der Roos" (Diakenen der Herv. Gemeente alhier).
die der 7e, 8e en 9e in 1872, ter bewaring van de gemeente.

Van de Nos. 1, 4, 5, 10is de Latijnsche spreuk en het jaartal overschilderd en vervangen door "Vrijheid, Gelijkheid 1795" 1e en 2e Bataillon.
74. Twee wit zijden guidons met opschrift: "8e Departem.", 1e Bataillon, 1e Compagnie en ... "4e Compagnie", waarschijnlijk afkomstig van de Nationale Garde tijdens de Bataafsche Republiek.
Volgens de constitutie toch van 1798 behoorde Dordrecht tot het 8e departement, dat der Schelde en Maas.
Geschenk van nu wijlen den heer Mr. M. Beelaerts 1853.
75. Twee Oranje zijden vaandels, aan beide zijden beschilderd met het Dordtsche wapen en opschrift: "Voor Koning en Vaderland 1815".
Deze vaandels zijn den 16 Mei 1815, op plegtige wijze, aan de beide bataillons der stedelijke schutterij uitgereikt door den kolonel-kommandant Mr. M. Beeaerts.
Geschenk als boven 1853.
76. Photografische afbeelding van het vaandel bij de stedelijke schutterij, in gebruik geweest van 1831-1875, in lijst achter glas.
Den 6 April 1831 namens een aantal Dordtsche dames op plegtige wijze aan eene Commissie uit eht toen uitgetrokken bataillon overhandigd, bleef dit vaandel in gebruik tot de schutterij bij Kon. Besluit van 20 Jan. 1875, No. 1 in artillerieschutterij werd herschapen.
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk aan de gemeente. Ter bewaring van de gemeente 1885.
77. Zijden banier van de Vereeniging "Het Metalen Kruis", afd. Dordrecht 1e Sectie. Vervaardigd bij de oprigting der afdeeling in 1853, werd zij bij de ontbinding in 1887 door de laatst overgebleven leden met het archief (arschief) aan de gemeente overgedragen en dor deze in April 1887 aan het Museum ter bewaring toevertrouwd.
78. Fluweelen, rijk gestikte banier van dezelfde Vereeniging, in 1861 aan de 1e Sectie geschonken door nu wijlen Vrouwe Douairière Jhr. van de Wall van Puttershoek, geb. Repelaer. Ter bewaring als boven.
79. Vijf geregtszwaarden, in eikenhouten kastje. Dit kastje hing eertijds op het stadhuis, in de zaal waar de vierschaar werd gespannen. Geschenk van de gemeente 1847.
80. Drie hellebaarden, gebruikt door de hellebaardiers, die vroeger aan den Burgemeester der gemeente waren toevoegd, met daarbij behoorende verguld ijzeren hangers.
Ten gevolge van den moord op den Burgemeester Willem van Alblas Ao 1502, op de openbare straat gepleegd, werd bepaald, dat die magistraats-persoon voortaan zou worden vergezeld van drie hellebaardiers, welke maatregel in 1674 weder werd ingetrokken.
Geschenk als boven 1847.
81. Vlag van de Dordtsche kleuren en met afbeelding der Dordtsche Maagd, welke volgens verzekering van den schenker, den 24 Nov. 1813, tijdens het beschieten der stad door de Franschen, van de Riedijksche poort zou gewapperd hebben. Geschenk van nu wijlen den heer J. Korthals Wzn., aan wiens vader de vlag eertijds behoorde 1873.

Penningen.

nummer voorwerp provenance
82. Twee geel koperen brandspsuitpenningen. Ter bewaring van de gemeente 1876.
83. Twee dito bronzen. Ter bewaring als boven.
84. Bronzen penning betreffende het Coomansgild 1745. Geschenk van Mr. S. van Gijn 1887.
85. Zilveren penning, ter herinnering aan het in 1782, op last der admiralitiet van de Maze door Jacobus Spaan te Dordrecht gebouwde oorlogschip "de Hercules" Geschenk van nu wijlen Mevr. Wed. G. van Dorsser-Mauritz 1872.
86. "De Dordtsche medaille", Zilveren draagpenning, op last van Koning Willem I den 3 Mei 1819 uitgereikt aan 51 en later nog aan 16 Dordtsche burgers, die in Nov. 1813 ter verdediging van stad en land de wapenen hadden gevoerd. Zij werd gedragen aan een lint van de Dordtsche kleuren rood-wit-rood.
Exemplaar afkomstig van den in 1813 als officiervolontair in dienst getreden Heer Hendrik Holle.
Hierbij dezelfde penning, klein model, benevens het door de Heeren Jhr. P. Repelaer van Spijkenisse en Mr. W.B. Donker Curtius, als daartoe door Z.M. gemagtigd, aan den Heer Hole uitgereikt.
Geschenk van Mr. A. Blussé 1887.
87. Dezelfde penning, klein model.
Exemplaar gedragen door den Her S.H. Lotsij, in leven Secretaris van Dordrecht.
Geschenk van nu wijlen den Heer G.O. Lotsij 1878.
88. Bronzen prijsmedaille, welke door de Kon. Acad. van Wetenschappen, periodiek uit het legaat van wijlen Mr. J.H. Hoeufft (overl. 1843), voor het beste latijnsche gedicht wordt uitgeloofd. Geschenk als boven 1878.
89. Penning in brons, geslagen ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Teekengenootschap "Pictura" alhier, gevierd 1 Oct. 1874. Geschenk van genoemd genootschap 1874.
90. Een exemplaar in zilver van den in voorgaand nummer vermelden penning. Geschenk van Mr. A. Blussé 1874.
91. Zwart mahonyhouten met zilver gemonteerd kistje, bevattende eenige penningen, vereerd of toebehoord hebbende aan den letterkundige en schrijver over kunst Johannes Immerzeel jr, geb. te Dordrecht 1776, overl. te 's Gravenhage 1844.
a. Zilveren penning van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, waarmede Immerzeel den 11 Sept. 1892 werd bekroond voor zijn dichtstuk "de Godsdienst, de steun der Burgermaatschappij".
b. Zilveren penning van de Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, ter bekrooning 21 Sept. 1839 zijnder "Lofrede op Rembrandt".
c. Gouden penning van de Rederijkerskamer "de Olijftak" te Antwerpen, waarmede zijne "Lofrede op Rubbens" in 1840, bij gelegenheid der onthulling van Rubbens [Rubens] standbeeld te Antwerpen, werd bekroond.
d. Bronzen penning, geslagen terzelfder gelegenheid.
e. Kleine zilveren penning, eveneens bij gelegenheid der Rubbensfeesten te Antwerpen uitgegeven.
Door de betrekkingen van wijlen den Heer Immerzeel werden deze penningen in October 1879 aan de gemeente Dordrecht geschonken.
Ter bewaring van de gemeente.
92. Kastje met laadjes tot berging van gedenkpenningen Dordrecht betreffende. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1878.

Diverse Voorwerpen.

nummer voorwerp provenance
93. Aarden kruik van zeer ouden vorm, gevonden in 1886, bij eene ontgraving in de Metaalwarenfabriek der firma F.J. Bekkers & Zoon, aan den Dubbeldamscheweg 36 alhier. Geschenk van den Heer C.F. Bekkers 1886.
94. Oud aarden kruik, gevonden in 1884, bij eene ontgraving in het Gestich voor Krankzinnigen, het voormalig Agnieten-klooster aan de Lindengracht alhier. Geschenk van Heeren Regenten van het Gesticht voor Krankzinnigen 1884.
95. Oud aarden kruikje. Geschenk van Mevr. Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten 1884.
96. Twee oud-Delftsch aarden schotels, waarvan een met geschulpten rand, als die voorkomende op het schilderijtje naar Maes, sub. no. 123 vermeld. Geschenk van den Heer F. Lebret 1882.
97. Blaauw Delftsch tegel met landschap, afkomstig uit een huisje aan de Lindengracht, gesloopt bij de vergrooting van het Krankzinnigengesticht. Geschenk van Heeren Regenten van genoemd gesticht.
98. Gedreve looden plaat met voorstelling van Salomo's eerste regt. In den grond gevonden bij het bouwen der draaibrug aan de vormalige Vriezepoort 1872. Geschenk van Mr. A. Blussé 1872.
99. Tinnen kom (vorm zoogen. brandewijnskom) gevonden bij ontgravingen Achter 's Landswerf, thans Cornelis de Wittstraat, in 1876. Ter bewaring van de gemeente 1876.
100. Tinnen beker, gevonden bij ontgravingen in het Bagijnhof in 1872. Ter bewaring als boven 1872.
101. Vier tinnen bierkannen. Ter bewaring als boven 1868.
102. IJzeren lepel van ouden vorm. Geschenk van Mevr. Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel, geb. Jantzon van Erffrenten.
103. Een Bijl.
Vier messen.
Een tafelmes.
Een lepel.
Twee fragmenten van oude aarden kannen.
Allen gevonden in den bodem der Spuihaven, bij het leggen van een duiker nabij de Spuibrug in 1875.
Ter bewaring van de gemeente 1876.
104. Koperen lichtkroon, afkomstig uit de Augustijnenkerk. In 1864 bij de invoering van gaz-licht in die kerk opubliek verkocht en door nu wijlen den Heer O.B. 't Hooft van Benthuizen aangekocht en aan het Museum geschonken.
105. Koperen lichtkroon, afkomstig uit het H. Sacraments-Gasthuis. Geschenk van Heeren Regenten van het Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht 1887.
106. Stel in elkander passend koper gewigt, compleet in 13 stuks. Ter bewaring van de gemeente 1868.
107. Twaalf stuks koper' gewigt, gemerkt met het stadswapen en het jaartal 1756. Ter bewaring als boven 1868.
108. Twintig koperen en houten stempels van handelsetiketten, blijkens den op eenige voorkomenden naam, gebezigd door Arnold van Wessem te Dordrecht. Geschenk van Jhr. J. Teding van Berkhout aan de gemeente Dordrecht.
Ter bewaring als boven 1885.
109. Rond koperen plaatje, waarop aan de eene zijde gegraveerd een wapen en opschrift: "Gerrit van de Kop, als Deken en Bockhouder 1752, A 1753" en voorts afbeeldingen van eene herberg met drinkers en van eene fruitvrouw, en aan de andere eene herberg waarin en waar voor eene menigte menschen in drinkgelag zitten. Bestemming en herkomst van dit voorwerp onbekend.
Geschenk van den Heer A.S. van Duren te Papendrecht 1877.
110. Houten pijpensnede met snijwerk versierd, afkomstig van den Kommandeur ter Groenlandsvaart Johannes Hogerzeil. Geschenk van Jhr. J. Teding van Berkhout aan de gemeente Dordrecht.
Geschenk van den Heer F. Lebret 1880
111. Houten A B Bordje met hoorn overtrokken, vroeger in de scholen in gebruik. Geschenk van Jhr. J. Teding van Berkhout aan de gemeente Dordrecht.
Geschenk als boven 1880.
112. Walvischbaard, waarop verschillende voorstellingen betrekkelijk de walvischvangst zijn gegraveerd. Geschenk van nu wijlen den Heer H. Brunner 1853.
113. Glasschrift op Dordrecht betrekkelijk, door Hendrik Scholting, Ao. 1774. Geschenk van den Heer A. Mak 1873.
114. Papieren knipsel, voorstellende het beschieten van Dordrecht door de Franschen in den morgen van 24 November 1813, gevolgd naar de schidlerij van Schotel en Schouman, ten Raadhuize aanwezig (In lijst achter glas). Geschenk van den vervaardiger nu wijlen den heer H. Berck 1871.
115. Twee van ingelegd hout vervaardigde voorstellingen van Italiaansche stedengezichten (in lijsten). Geschenk van Mevr. de Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten 1883.
116. Indische pagaai (papegaai), fraai met snijwerk voorzien. Geschenk als boven 1885.
117. Kast, bevattende eene verzameling hoorns en schelpen. Legaat van den in 1884 te Utrecht overleden heer B. van Rijswijk.


NAGEKOMEN SCHILDERIJEN.

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
129. Adrianus van der Koogh. Boomrijk landschap. Breed 108, Hoog 81 Centim. Paneel. Gem.: A. v.d. Koogh, 1819. Legaat van Dr. C.M. van der Sande Lacoste April 1887.
130. Martinus Schouman. Woelend water. Breed 31, Hoog 24 Centim. Paneel. Gem.: M. Schouman, 1809. Legaat als boven.
45. * Johannes Hubertus Leonardus de Haas.
Geb. te hedel 23 Maart 1832.
Vee in de duinen op het eiland Terschelling. Breed 100, Hoog 75 Centim. Paneel. Gem.: J.H.L. de Haas. Aangekocht van den meester in April 1886.
Behoort te volgen achter No. 45 bl. 18.

Laatst gewijzigd: mei 2023