Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus (1898; 8e uitgave)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Toegang: 235
Inventarisnummer: 139


Catalogus van Dordrechts Museum (1898)

(Dordrecht, Blusse & Van Braam)

VOORREDE

Eene achtste uitgave van den Catalogus van Dordrecht Museum ziet hierbij het licht.
Omtrent den oorsprong van het Museum wordt in de voorrede van de eerste editie, die van 1867, het navolgende vermeld.

"Velerlei beweegredenen leidden tot zijne oprichting. Men herinnerde
zich hetgeen Dordrecht van vroege tijden af had bijgedragen
tot Neerlands kunstroem; men wilde door aanmoediging van kunsten
en wetenschappen op de oude baan blijven voortgaan en eindelijk,
door aan talenten van oude en levende meesters eene duurzame bewaarplaats
te verzekeren, de jonge kunstenaars tot aanschouwen en
navolgen zoo niet tot overtreffen in staat stellen. Om dit doel te
bereiken wilde men een genootschap oprichten met vaste jaarlijksche
bijdragen dor de leden; uit deze zou men kunst aankoopen zooveel
de kas gedoogde, terwijl men aan de Stedelijke regeering verzoeken
zou het locaal boven het Boterhuis als bewaarplaats te willen
toestaan. Bij ontbinding der vennootschap zoude den gekochte of
ten geschenke ontvangen stukken het eigendom der stad Dordrecht
zijn en blijven.
Zoo althans luidde in hoofdzaak de circulaire die de Heeren
Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, Burgemeester
van Dordrecht, Jhr. E. de Court van Valkenswaard, Jhr. J.N.
J. Jantzon van Erffrenten van Babylonienenbroek, P. Blussé
van Zuidland en C.G. 't Hooft den 2 Mei 1842 aan hunne
stadgenooten richtten. Hunne pogingen vonden bijval, zoowel bij
particulieren als bij de Stedelijke Regeering."

Op die wijze kwam de Vereeniging Dordrechts Museum tot stand.
In eene vergadering der deelhebbers, den 26 November 1842 bijeen

geroepen, werden de bovengenoemde Heeren tot bestuursleden der neiuwe
instelling verkozen en hield dit Bestuur op 17 Januari 1843 zijne eerste bijeenkomst.
Gedurende de eerste jaren van het bestaan der Vereeniging was
haar werkkring zeer bescheiden; ofschoon zij zich in een vrij groot
ledental mocht verheugen, waren de middelen niet van dien aard, dat
vele of belangrijke aankoopen daaruit bestreden konden worden en
werden dientengevolge slechts enkele werken van destijds levende Dordtsche meesters bijeengebracht.
Eerst in de jaren 1857, '58 en '59 ontving de verzameling eenige
meerdere uitbreiding door het ontstaan eener afdeeling onder den
naam van SCHEFFER-MUSEUM, meest gevormd uit schilder- en beeldhouwwerk
van den in 1795 te Dordrecht geboren en in 1858 te Argenteuil
overleden kunstschilder Arij Scheffer, door hem en enkele
zijner familieleden aan het Museum geschonken og gelegateerd, welke
afdeeling in de toekomst nog belangrijker belooft te worden, wanneer
eenmaal de toezeggingen vervuld worden door Scheffer's eenige
dochter, Mevrouw Cornelia Marjolin, geb. Scheffer, uit pieteit voor
de nagedachtenis van haren beroemden vader, aan het Museum gedaan.
Stond de Heer Jantzon van Erffrenten van Capelle aan het
hoofd van de oprichters der Vereeniging, aan zijn opvolger in eht
Bestuur den Heer Herman de Kat van Barendrecht komt de eer
toen, door zijn' invloed de indirecte stichter van het Scheffer-Museum te zjn geweest.
Intusschen bleef ondanks die aanwinst het Museum steeds in dezelfde
nederige omstandigheden verkeeren, tot in 1870, door de testamentaire
beschikkingen van het op den 4 Maart van dat jaar overleden Bestuurslid,
den Heer Leendert Dupper Wz., aan dien toestand een
einde werd gemaakt; behalve een vijftal schilderijen was door dien
kunstbeschermer eene som van f 100.000,- "tot uitbreiding van het museum"
aan de Vereeniging gelegateerd.
Van toen af zijn meerder en belangrijker kunstwerken aangekocht
geworden en is voor het grootste deel de collectie ontstaan in de volgende
bladen omschreven, terwijl bovendien nog de mddelen tot verdere
ontwikkeling aanwezig zijn.

Aan Dupper de eer de herschepper van het Museum te zijn geweest!
Ofschoon de namen van hen die vroeger en later door schenkingen
of legaten de in het Museum aanwezige verzamelingen hielpen vermeerderen,
bij de beschrijving der verschillende werken zijn opgegeven,
moeten we hier nog melding maken, dat Mevrouw de Douairière Jhr.
F.J. van den Santheuvel geb. Jantzon van Erffrenten
, in
1884 door een geschenk van f 12.000,- en later bij haren dood, in
1890, door een even groot legaat, van hare belangstelling in den bloei
van het Museum heeft goen blijken.
Terwijl vroeger de verzameling alleen toegankelijk was voor de
leden der Vereeniging, is hierin in 1870, na de ontvangst van het
Dupper-legaat, verandering gebracht en de toegang voor stadgenooten,
niet-leden, sedert 1887 vijfmaal 's weeks à 10 cents en sedert 1888
ook twee dagen per maand, gratis opengesteld.
Door de gemeente Dordrecht, op welke volgens de in 1857 gesloten
overeenkomst de zorg voor een locaal berust, werd ter voorziening in
het gebrek aan ruimte in 1881/2 eene nieuwe zaal bij de bestaande aangebouwd.
Wat de inrichting van dezen Catalogus betreft dient opgemerkt,
dat de voorwerpen behoorende tot de Scheffer-afdeeling met Romeinsche cijfers zijn gemerkt.

Dordrecht, Juli 1898.Aan het lidmaatschap, dat jaarlijks f 6,- kost, is
verbonden de vrije toegang voor huisgenoten der leden
en het recht van gratis introductie van vreemdelingen.


Het MUSEUM is geopend van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure.
Voor de leden, hunne huisgenoten en geintroduceerden dagelijks.
Voor stadgenooten niet-leden à 10 cts dagelijks, behalve Woensdag en Zaterdag.
Voor vreemdelingen dagelijks à 10 ct.
Algemeen erkende Christelijke feestdagen worden al Zondag beschouwd.


OUDE KUNST

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
1. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Mr. Jacob de Witt, kniestuk. Breed 102, hoog 129 centim. Doek. Ongemerkt Aangekocht uit de nalatenschap van Mr. W. Wintgens, den Haag, Nov. 1895.
Achter op het doek staat in witte letters:
d'Heer en Mr. Jacob de Witt, geboren den 7 febr. 1589, Burgemr. der stad Dordregt, naderhant Raad en R.nMeester van de Reckeningen der Domeinen van de Staten van Hollant en Westfriesland. Overleden den 19 Januari 1674.
2. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Anna van de Corput, huisvrouw bovenstaande. Breed 102, hoog 129 centim. Doek. Ongemerkt. Aangekocht als boven.
Achter op het doek staat in witte letters:
Vrouwe Anna van de Corput, Huisvrouw van de reeckenmr. de Witt, geboren den 24 April 1599, overleden den 23 Januari 1645.
3. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Mr. Cornelis de Witt, kniestuk. Breed 102, hoog 129 centim. Doek. Ongemerkt. Aangekocht als boven.
Achter op het doek staat in witte letters:
4. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Mr. Johan de Witt, kniestuk. Breed 103, hoog 130 centim. Aangekocht als boven.
Achter op het doek staat in witte letters:
An. 1669. d'heer en Mr. Johan de Witt, Heer van Zuid- en Noord-Linschoten, Snellerwaard, Heekedorp en IJsselvere. Raadpensionaris van de Staten van Holland en Westvriesland, Stadhouder, registermr. van Leenen en Grootzegelbewaarder van(de) Lande. Geb. 24 Sept. 1625, vermoort in den Hage den 20 Aug. 1672.
5. Jan de Baen
Geb. te Haarlem 20 Febr. 1633, over. te 's Gravenhage Maart 1702.
Portret van Mr. Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten, kniestuk. Breed 95, hoog 127 centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk. Afkomstig uit de verzameling van der Willigen te Haarlem, geveild April 1874.
6. Abraham Bisschop of Busschop
Ged. te Dordrecht 9 April 1670, overl. te Middelburg 1731.
Uitheemsche watervogels.


(op zaal in april 2023)
Breed 99, hoog 96 centim. Doek. Gem. A. Busschop, 1718. Geschenk van den Heer J.W.M. Roodenburg, 1889.
7. Cornelis Bisschop, zich ook noemden Busschop
Geb. te Dordrecht 12 Febr. 1630, overl. aldaar Jan. 1674.
Portret van een schilder, waarschijnlijk de meester zelf, kniestuk. Breed 97, hoog 114 centim. Doek. Gem. C. Busschop, 1668. Gekocht van den Kunsthandelaar Triepel te Berlijn, Maart 1887.
8. Cornelis Bisschop, zich ook noemden Busschop
Geb. te Dordrecht 12 Febr. 1630, overl. aldaar Jan. 1674.
Regenten en Regentessen van het Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht, Ao. 1671 Breed 182, hoog 108 centim. Doek. Gem. Cors. Busschop, fecit ao 1671. Het zijn de portrettten van: d'Hr. Corn. de Wit, d'Hr. Niclaes Stoop, d'Hr. Ar. van(der) Mast, d'Hr. H. v. Santheuvel, de Hr. P. Eelboo, rentmr, Juffr. Iaco.a [Jacoba] Thibouts, Juffr. Mar.a Gernou, Juffr. Hel.a Vekemans, Juffr. Mar.a de Sont, Juffr. E. Hallincq, Mevrou M.a v. Berkel, Mr. Al.r, de Hooch, chirurgijn, Ao 1671.
Afgestaan door Regenten van het Gast- of Ziekenhuis in 1891, tegen eene copie op dezelfde groote, op kosten van het Museum geschilderd door E.H. Schoemaker.
9. Ferdinandus Bol
Ged. te Dordrecht Juni 1616, overl. te Amsterdam Juli 1680.
Het portret van den meester, borstbeeld. Breed 72, hoog 90 centim. Doek. Gem. F. Bol, fecit. 1646. Gekocht van den Kunsthandelaar Colnaghi te Londen, Maart 1887.
10. Arnoldus Boonen
Geb. te Dordrecht 16 Dec. 1669, overl. te Amsterdam 2 Oct. 1729.
Portret eener dame, een papegaai op de hand houdende. Breed 39, hoog 46 centim. Doek. Gem. A. (B?). Aangekocht uit eene op 2 Juli 1885 door den Heer A. Mak alhier gehouden boedelveiling.
11. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth, thans te Hilversum.
Bergachtig landschap met figuren bij avondzon. Breed 55, hoog 47 centim. Paneel. Gem. A.C. Gekocht van de firma Sedelmeijer te Parijs, Maart 1888.
12. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth, thans te Hilversum.
Hollandsch Riviergezicht. Breed 65, hoog 42 centim. Paneel. Gem. A. Cuyp. Gekocht van de firma Sedelmeijer te Parijs, Oct. 1889.
13. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth, thans te Hilversum.
Gezicht op de Riedijksche poort. Breed 50, hoog 40 centim. Paneel. Gem. A. Cuyp. Aangekocht in 1895.
14. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth, thans te Hilversum.
Haan met kippen. Breed 71, hoog 59 centim. Paneel. Aangekocht in 1898 door bemiddeling van Dr. C. Hofstede de Groot.
15. Aelbert Cuyp,
Zoon van Jacob Gerritsz Cuyp en Aertken Cornelis van Cootens dochter
Ged. te Dordrecht Oct. 1620, overl. en aldaar begr. 7 nov. 1691.
(*) zie de belangrijke monographie over het geslacht Cuyp in "Oud Holland", 11e jaargang (1884), blz. 233 en volg. door den Heer G.H. Veth, thans te Hilversum.
Een boschrijk landschap met figuren. Breed 61, hoog 42 centim. Paneel. Aangekocht in 1861 uit de verzameling Desiré van der Schrieck te Leuven.
17. Benjamin Cuyp,
Zoon van Gerrit Gerritsz Cuyp en Annerijnke Aelbrechts dochter
Geb. te Dordrecht Dec. 1612, overl. aldaar Aug. 1652.
(*) zie noot vorige blad. Het jaartal van Benjamin Cuyp's overlijden werd echter door den Heer Veth eerst gevonden na de verschijning van zijn stuk in "Oud Holland"
De genezing van Tobias. Breed 63, hoog 46 centim. Paneel. Gem.: B.C. Aangekocht in Juni 1886 uit de verzameling Keil te Keulen.
17. Jacob Gerritsz Cuyp
Geb. te Dordrecht Dec. 1594, overl. te ...? 1651 of 1652.
Vrouwenportret, borstbeeld. Breed 60, hoog 70 centim. Paneel. Ongemerkt Geschenk van den Heer M.C. Lebret in 1894.
18. Arent of Aart de Gelder
Geb. te Dordrecht 26 Oct. 1645, overl. en aldaar begraven 27 Aug. 1727.
Portret van Hendrik Noteman, beeldhouwer, geb. te Dordrcht, April 1657, overl. aldaar Mei 1734, borstbeeld in ovaal. Breed 68, hoog 84 centim. Doek. Gem.: A. de Gelder, 1690 Aangekocht in eene te Amsterdam 26 oct. 1886 door de firma's F. Muller & Co en van Pappelendam en Schouten gehouden veiling.
Dit portret bleef met twee andere afbeeldingen van Noteman, door G. Schalcken en A. Houbraken vervaardigd, ingevolge zijne testamentaire beschikkingen, onder berudting zijnder bloedverwanten. Het behoorde het laatst aan de in 1842 alhier overleden mevrouw Wed. D. van Poeliën van Nuland, geb. Crena, achterkleindochter van Samuel Crena, die met Anna Noteman, eene nicht van den beeldhouwer, gehuwd was (Mededeeling van den Heer G.H. Veth)
Naar deze schilderij bestaat eene gravure in zwarte kunst manier door H. Gole.
19. Arent of Aart de Gelder
Geb. te Dordrecht 26 Oct. 1645, overl. en aldaar begraven 27 Aug. 1727.
Vrouwenportret in fantastisch gewaad, borstbeeld in ovaal. Breed 68, hoog 84 centim. Doek. Ongemerkt Aangekocht in dezelfde veiling als het vorige.
Wijl dit portret een pendant vormt tot het vorige, meent men dat het Noteman's vrouw voorstelt; eene meening echter zonder bewijs en die om andere redenen zelfs niet waarschijnlijk is.
20. Gerard Honthorst
Geb. te Utrecht 1592, overl. 1660.
Simson en Dalila. Breed 196, hoog 156 centim. Doek. Ongemerkt Afkomstig van het Raadhuis; door de stad Dordrecht in 1894 afgegeven ter plaatsing in het Museum.
Door de stad aangekocht in 1632, blijkens een post in de Thesaurier-rekening 'betaelt voor 1 conterfeitsel van Sampson, door de stad gekocht f 75,17'.
21. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Muntmeesters en waardijns der Munt van Holland te Dordrecht in 1657, portretstuk met dertien figuren. Breed 162, hoog 134 centim. Doek. Gem: S. van Hoogstraten, pinxit 1657. Het stuk wordt vermeld in Balen's Beschr. van Dordrecht, bl. 682.
Uit de hand gekocht te Amsterdam, Juni 1893.
22. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van Matheus van den Broucke, Ordinaris Raad in de Hooge regering van Indie, in 1670 Admiraal eener retourvloot en Burgemeester en Schepen van Dordrecht; als presideerend Burgemeester overleden in 1685, borstbeeld. Breed 70, hoog 87 centim. Doek. Gem: S.v.H., 1676. Gekocht in eene veiling der firma Preijer & Co te Amsterdam, Juli 1890.
23. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van den Stadhouder Prins Willem II, borstbeeld. Breed 69, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Copy waarschijnlijk naar G. Honthorst.
Dit en het volgend portret, in 1842 op den zolder van het Raadhuis gevonden, werden door Hoogstraten voor de magistraat der stad Dordrecht geschilderd in 1678, blijkens de navolgende post in de Thesauriersrekening over dat jaar: Betaelt aan Samuel van Hoogstraeten over het schilderen of copieeren van de conterfeytsels van Zijn Hoogh. en zijn Heer Vader onsterfelijker memorie by reeck.n ord.tie en q.tie 61 L 11 S.
24. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van den Stadhouder Prins Willem III, borstbeeld. Breed 69, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Copy waarschijnlijk naar G. Honthorst.
Zie de aanteekening bij het vorig nummer.
25. Samuël van Hoogstraten
Geb. te Dordrecht 2 Aug. 1657, overl. aldaar 19 Oct. 1678.
Portret van hemzelven. Breed 22, hoog 28 centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van den Heer F. Lebret, 1894.
26. Gerard de Jager.
Trad in 1646 in het St. Lucasgilde te Dordrecht.
De haven van Tripoli, Ao 1665. Breed 89, hoog 67 centim. Doek. Gem.: G. de Jager, 1665. Geschenk van wijlen den Heer A. Philips Neven te Maastricht, 1880.
27. Barend van Kalraet of Calraet (door of naar(?))
Ged. te Dordrecht Aug. 1649, overl. vermoedelijk in 1721.
Legerkamp. Breed 51, hoog 31 centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat van Jhr. J.G.C.P. Vrijthoff, 1896.
28. Barend van Kalraet of Calraet (door of naar(?))
Ged. te Dordrecht Aug. 1649, overl. vermoedelijk in 1721.
Eene handelshaven. Breed 81, hoog 142 centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van den Heer P.K. Braat, 1872.
29. Poulus Lesire
Geb. te Dordrecht 1611, overl. vermoedelijk te 's-Gravenhage na 1650.
Een mansportret, borsbeeld. Breed 58, hoog 71 centim. Gem.: P. Lesire, fecit. 1643. Aangekocht van de firma Pappelendam en Schouten te Amsterdam, Juli 1888.
30. Nicolaas Maes
Geb. te Dordrecht vermoedelijk Nov. 1632, overl. Amsterdam Dec. 1693.
Portret van Mr. Jacob de Witt (Vader van Johan en Cornelis de Witt), borstbeeld. Breed 61, hoog 75 centim. Paneel. Gem: Nic. Maes, 1657. Geschenk van wijlen den Heer G.O. Lotsij, oud-Raadslid, aan de Gemeente Dordrecht, 1881. Ter bewaring van de Gemeente.
Naar deze schilderij is door Jan Pieter Veth in 1890 eene ets gemaakt.
31. Michiel Jansz. Mierevelt (door of naar(?))
Geb. te Delft 1 Mei 1567, overl. aldaar 27 Juli 1641.
Portret van Philips Willem, Prins van Oranje, oudste zoon van Prins Willem I, borstbeeld. Breed 61, hoog 71 centim. Paneel. Ongemerkt. Op den zolder van het Raadhuis gevonden in 1842. Ter bewaring van de Gemeente.
32. Michiel Jansz. Mierevelt (door of naar(?))
Geb. te Delft 1 Mei 1567, overl. aldaar 27 Juli 1641.
Een mansportret, borstbeeld. Breed 42, hoog 51 centim. Paneel. Geschenk van den Heer C.H. de Swart, Kunstschilder te Arnhem 1893.
33. Anthonij van Montfiort gezegd Blokland
Geb. te Montfoort 1532, overl. te Utrecht 1583.
Het laatste Avondmaal. Breed 226, hoog 150 centim. Paneel. Ongemerkt. Afkomstig als boven no. 20.
Vermoedelijk hetzelfde schilderij, dat volgens dr. Schotel voor de Reformatie in de Groote Kerk in de kapel van St. Jan de Evangelist hing.
34. Godfried Schalcken
Geb. te Made en Drimmelen 1643, overl. te 's-Gravenhage 13 Nov. 1706.
Vrouwenportret, borstbeeld. Breed 39, hoog 48 centim. Paneel. Gem.: G. Schalcken, 1700 Aangekocht uit den boedel van mevr. de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen-Timmers Verhoeven alhier, 22 April 1885.
35. Aart Schouman
Geb. te Dordrecht 4 Maart 1710, overl. te 's-Gravenhage 5 Juli 1792.
Het portret van den meester, borstbeeld. Breed 63(!), hoog 80(!) centim. Doek. A. Schouman, 1755(!). Achterop staat: "Aart Schouman, geb. 4 maart 1710, Hooftman van de Confrerie van Pictura (te 's Hage) geworden, Anno 1772, door hem selfs geschildert en aan de Kamer present gedaan, Anno 1754. Overl. 5 Julij 1792".
Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, 1874.
36. Jan Victor
Geb. omstreeks 1620, overl. te Amsterdam na Dec 1672.
Profetes Anna in biddende houding. Breed 79, hoog 92 centim. Doek. Gem.: Jan Victor, fec. 1647. Aangekocht in 1861 uit de verzameling Desiré van der Schrieck te Leuven.
37. Adam Willaerts
Geb. te Antwerpen 1577, overl. te Utrecht 1640.
Gezicht op de stad Dordrecht van de waterzijde in 1620, met voorstelling van eenige der voornaamste bedrijven destijds hier uitgeoefend, als: den handel in hout en Rijnsche wijnen, het kalklesschen, de zalmvisscherij enz., en voorts met eene menigte vaartuigen, waaronder rechts op den voorgrond het op Rotterdam varend marktschip de Zwaan Breed 670, hoog 185 centim. Doek. Gem.: A. Willaerts, fe. 1622. Deze schilderij, oorspronkelijk op het Raadhuis, daarna geruimen tijd in het O.I. Vrouwe-koor der Grootekerk geplaatst, is van daar op last der Overheid naar het Museum overgebracht.
Zie over dit stuk het jaarboekje van Dordrecht 1841, bij Houtrijve & Bredius aldaar.
38. Onbekend. Voorstelling der zeven werken van barmhartigheid. Breed 107, hoog 75 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afkomstig uit het Heilige Geest- en pesthuis ter Groote kerk en door Regenten van het Krankzinnigengesticht in 1844 aan de stad Dordrecht afgegeven ter plaatsing in het Museum.
39. Onbekend. Portretstuk, man, vrouw en kind, omringd door levend en dood pluimgedierte en ander bijwerk. Breed 152, hoog 92 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afgegeven als het vorig nummer.
40. Onbekend. Een bergachtig landschap met figuren. Breed 70, hoog 42 Centim. Paneel. Ongemerkt. Afgegeven als het vorig nummer.
41. Onbekend. Portret van Johan Hallincq Pauwelsz, borstbeeld met zijn wapen en opschrift: "Johan Pauli Hallincq, Raedt van Staten en Rekenmeester van Holland, Ao. 1587". Breed 57, hoog 67 Centim. Paneel. Ongemerkt. Uit de hand aangekocht 1872.
Johan Hallincq Pauwelszoon, geb. te Dordrecht 1540, was achtereenvolgens Schepen en lid van het Collegie van Veertigen te Dordrecht, Gecommitt. Raad van de Staten van Holland, lid van den Raad van State, bijzonder Raad van Prins Maurits en van 't Veldleger en Rekenmeester van Holland en overleed 1605. (Zie Balen, bl. 1079)
42. Onbekend. Portret van Mr. Rochus Molenschot Lzn, in 1672 pensionaris van Dordrecht, borstbeeld. Breed 62, hoog 78 Centim. Paneel. Ongemerkt. Gekocht van de firma Frederik Muller & Co te Amsterdam, Juni 1889.
43. Onbekend. Portret van een deftig man, kniestuk. Breed 90, hoog 120 Centim. Paneel. Gem.: Ao. 1631 Geschenk van een onbekende, 1862.
44. Onbekend. Portret van een deftige vrouw, kniestuk. Breed 90, hoog 120 Centim. Paneel. Gem.: Ao. 1631 Pendant van het voorgaand nummer.
Geschenk als boven.
45. Onbekend. Portret van een aankomend meisje met een papegaai en een hond, ten voeten uit. Breed 95, hoog 120 Centim. Paneel. Ongemerkt Geschenk als boven.

MODERNE KUNST

G. Buiten.k Kuyk, f. 1865.
nummer kunstenaar titel afmeting provenance
46. Andreas Achenbach.
Geb. te Kassel 29 September 1815.
Hollandsch strandgezicht bij opkomende onweersbui. Breed 95, hoog 70 Centim. Doek. Gem.: A. Achenbach 185(?) Aangekocht in Juni 1872 uit de verzameling A.F. van Geetruijen te Antwerpen.
47. Andreas Achenbach.
Geb. te Kassel 29 September 1815.
Heuvelachtige landschap, bewolkte lucht met doorbrekend zonlicht. Breed 61, hoog 55 Centim. Doek. Gem.: A. Achenbach 1852. Aangekocht als boven.
48. Augustus Allebé.
Geb. te Amsterdam 19 April 1838.
"Nadagen". Binnenvertrek waarin een oud man, bij de kachel zittende. Breed 36, hoog 44 Centim. Paneel. Gem.: A. A. 62. Aangekocht in April 1874 uit de verzameling Baron van Reede van Oudtshoorn te Utrecht.
49. Lodewijk Franciscus Hendrik Apol.
Geb. te 's-Gravenhage 6 September 1850.
Besneeuwd landschap, bij ondergaande zon. Breed 156, hoog 97 Centim. Doek. Gem.: Louis Apol, ft. 79. Aangekocht in Juni 1879 op de tentoonstelling van Beeldende Kunsten te Rotterdam.
50. Carel Frederik Bendorp.
Geb. te Dordrecht 21 jan. 1819, over. te Dordrecht 28 Dec. 1897.
Zandverkoopers in de omstreken van Brussel, bij avond. Breed 120, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: C.F. Bendorp, ft. In 1884 van den meester in ruiling genomen tegen eene in 1845 van hem gekochte schilderij.
51. Carel Frederik Bendorp.
Geb. te Dordrecht 21 jan. 1819, over. te Dordrecht 28 Dec. 1897.
Portret van zijn vader, den bekende graveur J.C. Bendorp. Breed 39, hoog 48 Centim. Paneel. Gem.: C.F. Bendorp, ft. Legaat van den schilder.
52. David Joseph Bles.
Geb. te 's-Gravenhage 19 September 1821.
Muziekliefhebberij in den koepel "Batavia's lust".


(op zaal in april 2023)
Breed 110, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: David Bles, f. 75. Aangekocht van den meester in 1875.
53. Frans Jacobus van den Blijk
Geb. te Dordrecht 25 Sept. 1806, overl. aldaar 4 Aug. 1876.
Een riviergezicht bij morgenstond. Breed 81, hoog 60 Centim. Paneel. Gem.: F.J. v.d. Blijk. Aangekocht van den meester in 1843.
54. Johannes Bosboom.
Geb. te 's-Gravenhage 18 Febr. 1817, overl. aldaar 14 Sept. 1891.
Een kerkgezicht. Breed 34, hoog 49 Centim. Paneel. Gem.: J. Bosboom. Legaat van wijlen den heer Leendert Dupper Wz, 1870.
55. Johannes Bosboom.
Geb. te 's-Gravenhage 18 Febr. 1817, overl. aldaar 14 Sept. 1891.
Synagoge. Breed 38, hoog 41 Centim. Paneel. Gem.: J. Bosboom. Geschenk van den Heer M.C. Lebret, 1894.
56. Johannes Boshamer.
Geb. te Dordrecht 29 Jan. 1800, overl. aldaar 7 Jan. 1852.
Figuren bij kaarslicht. Breed 19, hoog 24 Centim. Paneel. Gem.: J. Boshamer, fect. Geschenk van den Heer G.H. Veth.
57. Ferdinand de Braekeleer.
Geb. te Antwerpen 12 Febr. 1792, overl. aldaar 16 Mei 1883.
Een oud Vlaamsch binnenhuis. Breed 41, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: Ferdinand de Braekeleer, Antwerpen 1848. Aangekocht op eene in Nov. 1853 door den Heer A.J. Lamme te Rotterdam gehouden veiling.
58. George Hendrik Breitner.
Geb. te Rotterdam 12 Sept. 1857.
Den Dam te Amsterdam bij avond. Breed 195, hoog 87 Centim. Doek. Gem.: G.H. Breitner. Geschenk van den Heer M.C. Lebret, 1894.
59. Machiel van den Broek
Geb. te Dordrecht 22 Maart 1796, overl. aldaar 25 April 1853.
Een gezicht door de 1833 afgebrokene Riedijksche poort te Dordrecht, bij opkomende zon. Breed 55, hoog 63 Centim. Paneel. Gem.: M. v.d. Broek. Aangekocht in Nov. 1850 uit de verzameling R. van den Blijk te Dordrecht.
60. Henricus Jacobus Burgers
Geb. te Huissen (Gelderland) 9 Jan. 1834.
"De Visschersweduwe". Breed 106, hoog 72 Centim. Doek. Gem.: Hein J. Burgers, Amst. 66. Aangekocht in Maart 1871 uit de verzameling Mr. D. van de Wijnpersse te 's Gravenhage.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure.
61. Henricus Jacobus Burgers
Geb. te Huissen (Gelderland) 9 Jan. 1834.
"Loofhuttenfeest in den vreemde". Breed 120, hoog 99 Centim. Doek. Gem.: Hein J. Burgers Aangekocht te Amsterdam in April 1871 uit de verzameling B. Lans te Haarlem.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure.
62. Alexandre Calame.
Geb. te Venray 1817, overl. te Menton bij Monaco 1864.
Een Alpengezicht in Tyrol. Breed 72, hoog 56 Centim. Doek. Gem.: A. Calame, ft. 1840 Aangekocht in October 1872 uit de verzameling B.C. Schneiders van Greyffenswerth te Amsterdam.
63. Alexandre Calame.
Geb. te Venray 1817, overl. te Menton bij Monaco 1864.
"De Bergstroom' gezicht in de vallei van Zermatt (Zwitserland), bij onweder; de sneeuwplek in den achtergrond is de Liskmann Breed 90, hoog 76 Centim. Doek. Gem.: A. Calame, ft. 1854 Volgens de aan den achterkant der schilderij gehechte eigenhandige verklaring van den meester, werd dit stuk door hem in 1854 geschilderd voor het kabinet Maurice Gontard te Frankfort.
Aangekocht te Amsterdam in April 1885 uit de verzameling E. Suermondt te 's Gravenhage, vroeger te Rotterdam.
64. Francóis Carlebur.
Geb. te Dordrecht 9 Oct. 1821, overl. aldaar 13 April 1893.
Vuurtoren te Aberdeen, N.-O. kust van Schotland Breed 54, hoog 36 Centim. Doek. Gem.: F. Carlebur Gekocht uit de veiling van 's meesters nagelaten werken, Juli 1893.
65. Christiaan Lodewijk Willem Dreibholtz.
Geb. te Utrecht 8 Sept. 1799, overl. aldaar 16 Maart 1874.
Een woelende zee Breed 81, hoog 70 Centim. Doek. Gem.: C.L.W. Dreibholtz Uit de hand aangekocht, 1871.
66. Govert van Emmerik.
Geb. te Dordrecht 3 Nov. 1808, overl. te Hamburg 11 Nov. 1882.
Gezicht op Dordrecht Breed 72, hoog 56 Centim. Doek. Gem.: G. van Emmerik 1850 Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, 1892.
67. Pieter Fontijn.
Geb. te Dordrecht 5 Jan 1773, overl. aldaar 10 Sept. 1839.
Binnenhuis met twee figuren. Breed 65, hoog 60 Centim. Paneel. Aangekocht in April 1850 uit de verzameling van wijlen den kunstschilder L. de Koningh te Dordrecht.
68. Cornelis Gips.
Geb. te Dordrecht 6 Dec. 1829, overl. te Schiedam 27 Mei 1892.
Portret van C.F. Bendorp. Breed 59, hoog 71 Centim. Doek. Gem. C. Gips. Legaat van C.F. Bendorp, 1898.
69. Gilles Smak Gregoor.
Ged. te Dordrecht 10 Jan 1770, overl. aldaar 3 Dec. 1843.
Gezicht op het voormalig kasteel "Develsteijn" in den Zwijndrechtsche Waard, gemeente Groote Lindt. Breed 89, hoog 69 Centim. Doek. Gem. G. Smak Gregoor. Aangekocht van den meester in 1843.
Dit kasteeltje in de 17e eeuw in het bezit der familie van Beveren, is in 1824 door de laatste eigenaars, de familie Snellen, wegens zijn bouwvalligen staat gesloopt. Zie Kok, Vad. Wbk. in voce en de verhandeling over Develsteyn van Dr. G.D.J. Schotel, in zijn Geschied-, Letter- en Oudheidkundige uitspanningen.
70. Cornelis Gips.
Geb. te Dordrecht 6 Dec. 1829, overl. te Schiedam 27 Mei 1892.
Landschap met vee, omstreken van Dordrecht. Breed 95, hoog 77 Centim. Doek. Gem. G. Smak Gregoor. Legaat van wijlen den Heer L. Dupper Wz, 1870.
71. Jean Antoine Theodore Gudin.
Geb. te Parijs 1802, overl. te Boulogne sur mer April 1880.
Zee bij stormachtig weder. Breed 55, hoog 43 Centim. Paneel. Gem. T. Gudin, 1844. Aangekocht te 's Gravenhage in Nov. 1875 uit de verzameling van wijlen Mr. S. van Walchren van Wadenoijen, Huize "Nimmerdor", bij Amersfoort.
72. Hermanus Antonius Petrus Gunneweg.
Geb. te Rotterdam 22 Oct. 1848.
Avond. Breed 48, hoog 24 Centim. Doek. Gem. H. Gunneweg. Aangekocht van den meester, 1898.
73. Johannes Hubertus Leonardus de Haas
Geb. te Hedel 23 Maart 1832
Vee in de duinen op het eiland Terschelling. Breed 100, hoog 75 Centim. Paneel. Gem. J.H.L. de Haas. Aangekocht van den meester in April 1886.
74. Laurens Hanedoes
Geb. te Woudrichem 14 Juli 1822.
"De Haarlemsche duinen". Breed 132, hoog 95 Centim. Doek. Gem. L. Hanedoes, fct 1863. Legaat van Mevrouw de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen, geb. Timmers Verhoeven, 1884.
75. Pieter Hofman
Geb. te Dordrecht 31 Aug. 1755, overl. aldaar 9 April 1837.
Bloemstuk. Breed 65, hoog 98 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk, 1850.
76. Joseph Israëls
Geb. te Groningen 27 Januari 1824.
"Het middaguur in eene boerenwoning bij Delden" Breed 212, hoog 170 Centim. Doek. Gem. Jos. Israels, 1885 Van den meester aangekocht in Mei 1885 uit de in Aug. 1884 door Mevrouw de Douair. Jhr. F.J. van den Santheuvel, geb. Jantzon van Erffrenten aan het Museum gedane schenking.
Naar deze schilderij is in 1886 een gravure vervaardigd door H. Sluyter Jr, uitgegeven door de Firma Frans Buffa & Zoon.
77. Herman Frederik Carel ten Kate
Geb. te 's Gravenhage 16 Febr. 1822, overl. aldaar 26 Maart 1891.
Spelende en twistende krijgslieden in eene herberg, 17e eeuw. Breed 95, hoog 64 Centim. Paneel. Gem.: Herman ten Kate, ft. Aangekocht van den meester 1872.
78. Willem de Klerk
Geb. te Dordrecht 28 Nov. 1800, overl. aldaar 11 Aug. 1876.
Gezicht langs den Rijn. Breed 90, hoog 66 Centim. Paneel. Gem.: W. de Klerk. In 1843 als eersteling voor de verzameling, ten geschenke aangeboden door wijlen Jhr. J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, een der oprichters van het Museum.
79. Barend Cornelis Koekkoek
Geb. te Middelburg 11 Oct. 1803 overl. te Cleef 5 April 1862.
"De Kreeftenvisschers" Landschap in het Schwarzwald Breed 96, hoog 72 Centim. Paneel. Gem.: B.C. Koekkoek, 1841. Aangekocht te Amsterdam in 1873 uit de verzameling B.C. Schneiders van Greyffenswerth.
80. Barend Cornelis Koekkoek
Geb. te Middelburg 11 Oct. 1803 overl. te Cleef 5 April 1862.
"De schaapskooi bij de beek" Landschap in de omstreken van Cleef Breed 114, hoog 82 Centim. Doek. Gem.: B.C. Koekkoek, ft. 1847. Aangekocht te Amsterdam in April 1885 uit de verzameling E. Suermondt te 's Gravenhage, vroeger te Rotterdam.
81. Johan Daniël Koelman
Geb. te 's Gravenhage 30 Dec. 1831, overl. aldaar 16 Maart 1857.
Inscheping van Carrarisch marmer Breed 61, hoog 47 Centim. Paneel. Gem.: door J.D. Koelman. Aangekocht in Maart 1871 iit de verzameling Mr. D. van de Wijnpersse te 's Gravenhage.
82. Bernard Marie Koldeweij
Geb. te Dordrecht 23 Nov. 1859.
"Op het aardappelland" Breed 32, hoog 41 Centim. Doek op paneel. Gem.: B.M. Koldeweij, 1887. Aangekocht van den meester in 1888.
83. Bernard Marie Koldeweij
Geb. te Dordrecht 23 Nov. 1859.
"De ontmoeting", landschap in Zuid-Beveland Breed 151, hoog 81 Centim. Doek. Gem.: Bernard M. Koldeweij, ft. A. 1890. Aangekocht van den meester in 1890.
84. Leendert de Koningh
Geb. te Dordrecht 12 April 1777, overl. aldaar 8 Juni 1849.
Riviergezicht nabij Dordrecht (in de zoogenaamde Pelser) Breed 85, hoog 68 Centim. Doek. Gem.: L. de Koningh. Aangekocht van den meester in 1844.
85. Leonard de Koningh jr
Geb. te Londen 29 sept. 1810, overl. te Dordrecht 17 Febr. 1887.
Boerenbinnenhuis met orgelspelende Savoijaard. Breed 65, hoog 56 Centim. Paneel. Gem.: L. de Koningh Jr. Aangekocht van den meester in 1844.
86. Leonard de Koningh jr
Geb. te Londen 29 sept. 1810, overl. te Dordrecht 17 Febr. 1887.
Portret van den heer Leendert Dupper Wz, borstbeeld Breed 60, hoog 74 Centim. Doek. Gem.: L. de Koningh, 27 Maart 1870. Leendert Dupper Wz, geb. te Dordrecht 16 Aug. 1800 en overleden aldaar 4 maart 1870, was in zijn leven groot kunstvriend en gedurende verscheidene jaren medebestuurder van Dordrechts Museum. GHij legateerde aan dit Museum de in zijn bezit zijnde schilderijen van meesters, die in deze eeuw geleefd hebben, benevens eene som van f 100.000 tot uitbreiding der verzameling en vermaakte zijne uitgelezen collectie van 64 schilderijen der Oud-Hollandsche school aan den Staat. Zij berust thans in de Dupper-zaal in 's Rijks Museum te Amsterdam.
Geschenk van Bestuurders van Dordrechts Museum 1871.
87. Leonard de Koningh jr
Geb. te Londen 29 sept. 1810, overl. te Dordrecht 17 Febr. 1887.
Blinde man Breed 45, hoog 54 Centim. Paneel. Gem.: L. de Koningh. Geschenk van de erven van wijlen L. de Koningh Jr., 1887.
88. Sophia de Koningh
Geb. te Londen 16 Jan. 1807, overl. te Dordrecht 5 Juni 1870.
Bloemstuk Breed 47, hoog 55 Centim. Paneel. Gem.: S. de Koningh. Aangekocht van de schilderes in 1846.
89. Adrianus van der Koogh
Geb. te Middelharnis 14 Febr. 1796, overl. te Dordrecht 19 Sept. 1831.
Boomrijk landschap Breed 108, hoog 81 Centim. Paneel. Gem.: A. v.d. Koogh, 1819. Legaat van Dr. C.M. van der Sande Lacoste te Amsterdam, April 1887.
90. Gijsbert Buitendijk Kuyk
Geb. te Hardinxveld 3 Nov. 1805, overl. te Arnhem 23 April 1884.
Een vroolijke drinker. Breed 48, hoog 62 Centim. Doek. Gem.: G. Buiten.k. Kuyk, f. 1665. Geschenk van een onbekende 1867.
91. Arie Lamme
Geb. te Heerjansdam 8 Jan. 1748, overl. te Dordrecht 18 Maart 1801.
Stil water met verschillende vaartuigen. Breed 58, hoog 39 Centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van wijlen den Heer Arnoldus Lamme te Rotterdam 1853.
92. Arnoldus Lamme
Geb. te Dordrecht 21 Nov. 1771, overl. te Rotterdam 7 Maart 1856.
"De Mosseleter" Breed 111, hoog 85 Centim. Doek. Ongemerkt. Copy naar de schilderij van Aelbert Cuyp in het Museum Boymans te Rotterdam.
In 1856 ten geschenke aangeboden door den Heer A.J. Lamme, ingevolge verlangen van zijn overleden vader den Heer Arnoldus Lamme.
93. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812.
Cornelis de Witt op zijn ziekberg weigerende de acte van herroeping van het Eeuwig Edict te teekenen, 28 Juni 1672. Breed 85, hoog 103 Centim. Paneel. Gem. A.J. Lamme. Aangekocht van den meester in 1852.
94. Roeland Larij
Geb. te Dordrecht 22 December 1855.
Ka Tante aan 't spinwiel. Breed 74, hoog 97 Centim. Doek. Gem.: R. Larij. Aangekocht van den meester in 1896.
95. Frans Lebret
Geb. te Dordrecht 27 November 1820.
Landschap met vee. Breed 90, hoog 70 Centim. Paneel. Gem.: F. Lebret, ft. Door den meester in 1846 in ruiling aangeboden tegen eene in 1843 van hem aangekochte schilderij.
96. Frans Lebret
Geb. te Dordrecht 27 November 1820.
Weide met schapen. Breed 100, hoog 74 Centim. Paneel. Gem.: Frans Lebret, ft. Aangekochte van den meester in 1871.
97. Frans Lebret
Geb. te Dordrecht 27 November 1820.
Stal met schapen. Breed 199, hoog 147 Centim. Doek. Gem.: Frans Lebret, ft. 1889 Geschenk van den meester in 1889.
98. Wilhelmus van Leen
Ged. te Dordrecht 19 Februaru 1753, overl. te Delfshaven 6 April 1825.
Bloem- en fruitstuk. Breed .., hoog 105 Centim. Doek. Gem.: Willem van Leen, ft. 1795 In 1867 ten geschenke aangeboden door wijlen den Heer L. Dupper Wz, wiens grootvader Jan Rombouts in 1795 deze schilderij van den meester aankocht.
99. Wilhelmus van Leen
Ged. te Dordrecht 19 Februari 1753, overl. te Delfshaven 6 April 1825.
Bloemstuk. Breed 57, hoog 85 Centim. Doek. Gem.: v. Leen, ft. 1806 Geschenk van wijlen den Heer Arnoldus Lamme te Rotterdam in 1843, kort na de oprichting van het Museum.
100. Augustus Wilhelm Leu
Geb. te Munster (Westphalen) 24 Maart 1818.
Bergachtig landschap in Noorwegen (Hardangerfiorg). Breed 58, hoog 41 Centim. Paneel. Gem.: A. Leu Aangekocht in April 1873 uit de verzameling W.H. de Heus van Nijenrode te Utrecht.
101. Johannes van Lexmond
Geb. te Dordrecht 7 Juli 1769, overl. aldaar 22 Nov. 1838.
Gezicht in eene binnenplaats achter het pand gemerkt Grootekerksplein 3 (de Boek- en Courantdrukkerij der firma Blussé & Co). Breed 25, hoog 32 Centim. Paneel. Gem.: J. v. L.M. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk 1872.
102. Jacob Maris
Geb. te 's Gravenhage 25 Augusts 1837.
"Een lastige gast". Breed 38, hoog 58 Centim. Doek. Gem.: J. Maris. Aangekocht te Amsterdam 14 April 1891, in de veiling der verzameling van den Heer P. te 's Hage.
103. Jacob Maris
Geb. te 's Gravenhage 25 Augustus 1837.
Stadsgezicht. Breed 48, hoog 40 Centim. Doek. Gem.: J. Maris. Geschenk van den Heer M.C. Lebret 1894.
104. Jacob Maris
Geb. te 's Gravenhage 25 Augustus 1837.
Dorpsgezicht. Breed 75, hoog 45 Centim. Doek. Gem.: J. Maris. Aangekocht van de firma E.J. van Wisselingh & Co, in 1894.
105. Willem Maris
Geb. te 's Gravenhage 18 Februari 1844.
Vee aan een plas. Breed 202, hoog 120 Centim. Doek. Gem.: Willem Maris, 1891. Aangekocht van de firma Goupil in 1891.
106. Anton Mauve
Geb. te Zaandam 18 Sept. 1838, ovelr. te Arnhem 5 Febr. 1888.
Duinlandschap met schapen. Breed 87, hoog 64 Centim. Doek. Gem.: A. Mauve, ft. 1874. Aangekocht in dde veiling kabinet-van Gogh den Haag, April 1889.
107. Johan Hendrik Louis Meijer
Geb. Amsterdam 1809, overl. te Utrecht 31 Maart 1866.
Woelend Water. Breed 132, hoog 95 Centim. Doek. Gem.: L. Meijer. Legaat van Mevrouw de Wed. O.B. 't Hooft van Benthuizen, geb. Timmers Verhoeven 1884.
108. Hendrik Willem Mesdag
Geb. te Groningen 23 Febr. 1831.
Woelend Water. Breed 95, hoog 120 Centim. Doek. Gem.: H.W. Mesdag. Aangekocht van de firma C.J. van Wisselingh & Co, Juni 1898.
109. Sientje Mesdag-Van Houten
Geb. te Groningen 23 Dec. 1836.
Stilleven. Citroenen. Breed 76, hoog 46 Centim. Paneel. Gem.: S. Mesdag-van Houten. Aangekocht van de schilderes in 1897.
110. Joseph Jodocus Moerenhout
Geb. te Eeckeren 3 Mei 1801, over. te Antwerpen 1 Juni 1874.
Valkenjacht, 17e eeuw. Breed 79, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: Jos. Moerenhout. Aangekocht in eene veiling van den Heer A.J. Lamme te Rotterdam 9 Nov. 1853.
111. Michael Munkaksy
Geb. 10 Oct. 1846 te Munkacx (Hongarije).
Biddende Leviet. Breed 64, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: Munkaksy, 1882. Genna 1.21. Geschenk van den Heer M.C. Lebret, 1894.
112. Albert Neuhuijs
Geb. te Utrecht 10 Juni 1844.
"De eerste les". Breed 75, hoog 99 Centim. Doek. Gem.: Alb. Neuhuijs, ft. Aangekocht van de firma E.J. van Wisselingh & Co, in 1893.
113. Matthijs Quispel
Geboren te Numansdorp 21 November 1805, overl. te Dordrecht 17 januari 1858.
Geldersch landschap met vee. Breed 125, hoog 99 Centim. Doek. Gem.: N. Quispel, ft. Aangekocht van den meester in 1845.
114. Marinus Pieter Reus
Geb. te Dordrecht 4 Augustus 1865.
"Melkhuisje" Breed 56, hoog 35 Centim. Doek. Gem.: Reus '96. Aangekocht van den meester in 1897.
115. Charles Rochussen
Geb. te Rotterdam 1 Augustus 1815.
Jacoba van Beijeren het veroverde Gorcum binnentrekkende, ontmoet het lijk van Willem van Arkel, 1 Dec. 1417. Breed 81, hoog 52 Centim. Paneel. Gem.: C.R. f. 69. In den strijd tusschen gravin Jacoba en haar oom hertog Jan van Beijeren, had Willem van Arkel de partij van laatstgenoemden gekozen. Het gelukte hem met behulp van Jan van Egmont en anderen zich meester te maken van het tot de bezittingen der van Arkels behoorende Gorcum, dat in de macht van Jacoba was, doch de jonge gravin trok zelf ten strijde en slaagde er spoedig in de verloren veste onder haar gezag terug te brengen. Een bloedig gevecht had in de straten van Gorcum plaats en onder de slachtoffers van den dag telde men ook Willem van Arkel. Men verhaalt, dat de gravin door zijn dood diep getroffen werd, wijl zij gehoopt had hem gevangen te nemen en met de vrijheid tevens hare hand te schenken. Zeker is, dat zij hem met groote plechtigheid liet begraven.
Aangekocht uit de verzameling W. Koch te Amsterdam, Januari 1878.
116. Willem Roelofs
Geb. te Amsterdam 10 Maart 1822.
"Na den regen". Hollandsch landschap Breed 69, hoog 44 Centim. Doek. Gem.: W. Roelofs, ft. Aangekocht uit de verzameling Jhr. H.D. Hooft van Woudenberg en Geeresteyn te Amsterdam, April 1880.
117. Jan Rombouts
Geb. te (Dordrecht) 1732, overl. aldaar 20 Jan. 1805.
Verschillende eenden. Copy naar Melchior de Hondekoeter. Breed 100, hoog 88 Centim. Doek. Ongemerkt. Legaat van wijlen den Heer L. Dupper Wz, 1870.
118. Jan Rombouts
Geb. te (Dordrecht) 1732, overl. aldaar 20 Jan. 1805.
Verschillende eenden. Copy naar Melchior de Hondekoeter. Breed 100, hoog 88 Centim. Doek. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
119. Henriëtte Ronner
Geb. te Amsterdam 31 Mei 1821.
"De teekenaars". Jonge katten met teekengereedschap spelende. Breed 66, hoog 45 Centim. Doek. Gem.: Henriëtte Ronner. Aangekocht op de tentoonstelling van Beeldende Kunsten te Rotterdam, Juni 1879.
120. Johannes Rosierse
Geb. te Dordrecht 11 September 1818.
Boerenbinnenhuis met figuren, bij kaars en lamplicht Breed 115, hoog 87 Centim. Paneel. Gem.: J. Rosierse, fec. Aangekocht van den meester in 1847.
121. Johannes Rutten
Geb. te Dordrecht 31 Juli 1809, overl. aldaar 6 Oct. 1884.
Stadsgezicht. Breed 50, hoog 67 Centim. Paneel. Gem.: J. R., 1863. Geschenk van een onbekende 1867.
122. Philip Lodewijk Jacob Frederik Saée
Geb. te 's Gravenhage 7 Februari 1837.
"Vertrokken". Scheveningsche vrouwen met hare kinderen, na het vertrek der pinken huiswaarts keerende. Breed 100, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: Ph. Sadee f. 73. Aangekocht te Amsterdam in November 1883 uit de verzameling G. Duuring te Breukelen, vroeger te Rotterdam.
123. Carel Eliza van de Sande Lacoste
Geb. te Dordrecht 26 Aug. 1860, overl. aldaar 30 Sept. 1894.
Portret van den Luit.-Kolonel Militie-Commisssaris J.A. Smits van Nieuwerkerk, kniestuk. Breed 79, hoog 133 Centim. Doek. Gem.: C.E. v.d. Sande Lacoste. Geschenk van den Heer en Mevrouw Bas Veth-Smits, 1895.
124. Andreas Schelfhout
Geb. te 's Gravenhage 16 Februari 1787, overl. aldaar 19 April 1870.
Hollandsch landschap bij winter. Breed 84, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: A. Schelfhout. Aangekocht te Amsterdam in April 1871 in de veiling der schilderijen van B. Lans te Haarlem en anderen.
Afkomstig uit de verzamelingen Mr. C. Rueb en L.V. Ledeboer, beiden te Rotterdam.
125. George Adam Schmidt
Geb. te Dordrecht 17 Mei 1791, overl. aldaar 23 Maart 1844.
Burger binnenhuis. Breed 65, hoog 85 Centim. Paneel. Gem.: G.A. Schmidt. Aangekocht in April 1850 uit de verzameing L. de Koningh te Dordrecht.
126. Johannes Christianus Schotel
Geb. te Dordrecht 11 Nov. 1787, overl. aldaar 21 Dec. 1838.
Woelend water op de Zeeuwsche stroomen. Breed 80, hoog 55 Centim. Paneel. Gem.: J.C. Schotel, Dordt. Aangekocht in Maart 1866 uit de verzameling Mr. C. Rueb te Rotterdam.
Vroeger maakte deze schilderij deel uit der galerij van Koning Willem II.
127. Martinus Schouman
Ged. te Dordrecht 29 Jan. 1880, overl. te Breda 30 Oct. 1848.
Woelend water. Breed 31, hoog 24 Centim. Paneel. Gem.: M. Schouman, 1809 Legaat van Dr. C.M. van der Sande Lacoste, Amsterdam, April 1887.
128. Cornelis Springer
Geb. te Alkmaar 25 mei 1817, overl. te Hilversum 19 Febr. 1891.
Stadsgezicht: de Groote Kerk en Hal te Haarlem, gestoffeerd met figuren uit het midden der 17e eeuw. Breed 100, hoog 82 Centim. Doek. Gem.: C. Springer, 1855 Legaat van den Heer L. Dupper Wz., 1870.
129. Pieter Stortenbeker.
Geb. te 's Gravenhage 21 April 1838.
Duinweide met vee, bij namiddag. Breed 86, hoog 105 Centim. Doek. Gem.: P. Stortenbeker. Aangekocht van den meester in April 1881.
130. Alexandre Theodore Honore Struys.
Geb. te Berchem bij Antwerpen 24 Jan. 1852
"Verlaten". Breed 117, hoog 168 Centim. Doek. Gem.: Alexandre Struys, 1874. Aangekocht van den meester in 1874.
131. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 maart 1826.
Keuken met twee figuren. Breed 53, hoog 58 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij, 1811. Aangekocht in April 1847 uit de verzameling Jhr. E.J. de Court van Valkenswaard te Dordrecht.
132. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 maart 1826.
Binnenhuis. Breed 68, hoog 58 Centim. Paneel. Gemerkt. Legaat van Jhr. J.G.C.P. Vrijthoff, 1896.
133. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 maart 1826.
Binnenhuis. Breed 69, hoog 57 Centim. Paneel. Gemerkt. Legaat als boven.
134. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
Bloemen en vruchten, waarbij een hond. Breed 72, hoog 92 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij. Geschenk van wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven 1871.
135. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
Portret van Sophia Catharina Vermeulen, echtgenoote van den Meester. Breed 54, hoog 65 Centim. Paneel. Gem.: A. van Strij. Pendant van No. 159.
In 1853 door de afstammelingen van den meester aan het Museum geschonken.
136. Abraham van Strij.
Ged. te Dordrecht 31 Dec. 1753, overl. aldaar 7 Maart 1826.
Portret van Hermanus Boet, mr. verwer te Dordrecht, Ao. 1772. Breed 59, hoog 75 Centim. Doek. Gem.: A. van Strij, 1772. Geschenk van den heer A.J. Schouten, 1873.
137. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Hollandsche landschap met hoog geboomte en vee. Breed 82, hoog 67 Centim. Paneel. Gem.: J. van Strij. Aangekocht in October 1855 uit de verzameling H. Struijk te Dordrecht.
138. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Boomrijk landschap. Breed 90, hoog 69 Centim. Paneel. Gem.: J. van Strij. Legaat van Mejuffrouw W.J.A. Vriesendorp 1881.
139. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Bergachtig landschap met rivier. Breed 86, hoog 70 Centim. Paneel. Ongemerkt. Aangekocht in Maart 1866 uit de verzameling Mr. C. Rueb te Rotterdam.
140. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Zomvergezicht buiten Dordrecht. Breed 85, hoog 68 Centim. Paneel. Gemerkt. Legaat van Jhr. J.G.C.P. Vrijthoff 1896.
141. Jacob van Strij.
Ged. te Dordrecht 2 Oct. 1756, overl. aldaar 4 Febr. 1815.
Wintergezicht aan den Devel. Breed 90, hoog 67 Centim. Paneel. Gemerkt. Legaat als boven.
142. Corstianus Hendricus de Swart.
Geb. te Arnhem 16 Oct. 1818.
Berg-landschap in Zwitserland. Breed 67, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: C.H. de Swart, 1865. Geschenk van wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven, 1863(!).
143. Corstianus Hendricus de Swart.
Geb. te Arnhem 16 Oct. 1818.
Berg-landschap in Zwitserland. Breed 67, hoog 50 Centim. Paneel. Gem.: C.H. de Swart, 1870. Geschenk als het vorige, 1871.
144. Laurens Alma Tadema.
Geb. te Dronrijp 8 Jan. 1836.
De Romeinsche dichter Venatius Fortunatus zijne verzen voordragende voor Radagonde VI, gewezen koningin der Franken en voor de abdis van het door haar in 555 te Poitiers gestichte klooster Breed 83, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: L. Alma Tadema. Radagonde, dochter van Berther, koning der Thuringen, na den slag van Instrudt 529 in hande gevallen van Clothar, koning van Neutrië, die haar tegen haar wil huwde, ontvluchte in 544 haar gemaal, nam te Poitiers den sluijer aan en stichte aldaar een klooster, haar tijd beurtelings wijdende aan de waarneming harer godsdienstplichten en de beoefening der fraaie letteren. De Romeinsche dichter venatius Honorius Clementianus Fortunatus, omstreeks 561 in Gallie reizende, bracht ook aan dit klooster, als een der merkwaardigheden dier dagen, een bezoek. Hij werd door de koningin met veel onderscheiding ontvangen, hier er gedurende vele maanden zijn verblijf en eindigde met, op aandrang van Radagonde, zich voor goed te Poitiers te vestigen, den geestelijken staat te omhelzen en priester in de hoofdkerk aldaar te worden.
Aangekocht in April 1880 uit de verzameling Jhr. H.D. Hooft van Woudenberg.
Geschilders in 1862 en op de tenstoonstelling van Beeldende kunst te Amsterdam in dat jaar met de gouden medaille bekroond.
Naar deze schilderij is in 1883 ten behoeve van het werk Moderne Kunst in Nederland, uitgave van Tj. van Holkema te Amsterdam met tekst van Mr. C. Vosmaer, eene ets vervaardigd door P.J. Arendzen.
145. Abraham Teerlink.
Geb. te Dordrecht 5 Nov. 1776, overl. te Rome 26 Mei 1857.
De grot van Neptunus te Tivoli. Breed 130, hoog 93 Centim. Doek. Gem.: A. Teerlink. Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk October 1878.
146. Jan Bedijs Tom.
Geb. te Boskoop 4 Maart 1813.
Geldersch landschap met vee, bij ondergaande zon. Breed 119, hoog 85 Centim. Doek. Gem.: J.B. Tom, fec. 1854. Aangekocht in Nov. 1875 te 's Hage, uit de verzameling wijlen Mr. S. van Walchren van Wadenoyen te Amersfoort.
147. Hendrik Albert van Trigt.
Geb. te Dordrecht 22 Oct. 1829.
Zamenscholing van het volk voor de gevangenis der Spaansche Inquisitie te Antwerpen. In de "Beschrijving van grouwelycke Tyrannije en meer dan Barbarische wreetheden der Spaengiaerden bedreven aen de Vrije Ingezeteren van die Seventien provinciën enz enz", waarschijnlijk geschreven in het begin der 17e eeuw door den predikant Ghysius, leest men: "Onder het gemeene volck maekte het niet alleenlick een afkeer, mae ook so groote bitterheyt tegen de Placcaten en de Inquisitie dat in vele plaatsen de Officiers deselve niet meer en dorsten te wercke stellen, noch executien doen dan bij nachte en in 't heymelick ende niet sonder sorge ende oploop als de gemeente het gewaer werde, door het vlieten van 't bloet uit de goten van de gevanckenisse of het kermen daaromtrent hoorde".
Aangekocht van den meester 1872.
Naar deze schilderij is door Leopold Lowenstam in 1875 eene gravure vervaardigd, uitgegeven door Gebr. Kraaij, onder den titel: "Een kreet uit het volk", 1559.
148. Hendrik Frans Verheggen
Geb. te Dordrecht 12 Oct. 1809, overl. aldaar 28 Oct. 1884.
Boschgezicht bij winter. Breed 42, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: H.F. Verheggen. 's Meesters laatste werk door hem aan het Museum gelegateerd 1884.
149. Wouterus Verschuur
Geb. te Amsterdam 11 Juni 1812, overl. te Vorden 4 Juli 1874.
Wisselplaats van postpaarden. Breed 52, hoog 36 Centim. Paneel. Gem.: W. Verschuur, f. Aangekocht Mr. S. van Walchren van Wadenoijen te Amersfoort.
150. Michiel Versteegh
Geb. te Dordrecht 30 Aug. 1756, overl. aldaar 8 Nov. 1843.
Kaarslicht, vrouwtje in eene nis. Breed 27, hoog 35 Centim. Paneel. Gem.: M. Versteegh, fec. Legaat van wijlen den heer L. Dupper Wz 1870.
Naar deze schilderij bestaat eene gravure door J.C. Bendorp, in kl. 4o formaat.
151. Michiel Versteegh
Geb. te Dordrecht 30 Aug. 1756, overl. aldaar 8 Nov. 1843.
Kaarslicht, binnenvertrek met twee figuren. Breed 42, hoog 25 Centim. Paneel. Gem.: M. Versteegh, fec. Legaat als het vorige, 1870.
152. Jan Pieter Veth
Geb. te Dordrecht 18 Mei 1864.
Portret van den Heer Frans Lebret, Kunstschilder te Dordrecht. Breed 63, hoog 72 Centim. Doek. Gem.: Jan Veth. Gekocht van den schilder.
153. Jan Pieter Veth
Geb. te Dordrecht 18 Mei 1864.
"Heintje", vrouweportret. Breed 36, hoog 44 Centim. Doek. Gem.: Jan Veth. Geschenk van de Heeren F.J.H. en M.C. Lebret, 1891.
154. Johannes Gijsbert Vogel
Geb. te Hooge Zwaluwe 25 Juni 1828.
Landschap in het Berner-Oberland bij late namiddagzon. Breed 117, hoog 69 Centim. Doek. Gem.: J.G. Vogel, 78. Aangekocht van den meester in Juli 1878.
155. Cornelis Johannes de Vogel
Geb. te Dordecht 29 Dec. 1824, overl. aldaar 9 Mei 1879.
Hollandsch landschap met water. Breed 120, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: C.J. de Vogel, Dordrecht. Aangekocht van den meester in 1876, ter vervanging eener in 1858 van hem gekochte schilderij.
156. Emanuel de Vries
Geb. te Dordecht 2 Oct. 1816, overl. aldaar 30 Maart 1875.
Woelend water. Breed 76, hoog 55 Centim. Doek. Gem.: E. de Vries. In 1872 van den meester in ruiling genomen ter vervanging van eene in 1846 van hem gekochte schilderij.
157. Johannes Weissenbruch
Geb. te 's Hage 18 maart 1822, overl. aldaar 15 febr. 1880.
Binnenplaats in het stadhuis te Kuilenburg. Breed 59, hoog 80 Centim. Doek. Gem.: Jan Weissenbruch, f. Aangekocht in Maart 1882 te 's Hage, uit de verzameling van wijlen den Heer Terlaak, geneesheer te Voorburg.
158. Arnoldus van Well
Geb. te Dordrecht Jan. 1773, overl. aldaar 3 Jan. 1818.
Winterlandschap. Breed 71, hoog 54 Centim. Paneel. Gem.: A. van Well, 1816. Aangekocht in April 1850, uit de verzameling van wijlen den kunstschilder L. de Koningh te Dordrecht.
159. Pieter Cristoffel Wonder
Geb. te Utrecht 10 Jan. 1780, overl. te Amsterdam 12 Juli 1852.
Portret van den Dordtschen kunstschilder Abraham van Strij, borstbeeld. Breed 59, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: P.C. Wonder, f. 1812. Pendant van No. 135
Geschenk van de afstammlingen van Abraham van Strij 1853.
160. Pieter Cristoffel Wonder
Geb. te Utrecht 10 Jan. 1780, overl. te Amsterdam 12 Juli 1852.
Portret van den Dordtschen kunstschilder Jacob van Strij, borstbeeld. Breed 59, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: P.C. Wonder, f. 1812. Geschenk van de afstammlingen van Jacob van Strij 1868.
161. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Bergachtig landschap bij ondergaande zon, in de omstreken van Dover Fjeld in Noorwegen. Gestoffeerd met veel door W. Maris. Breed 191, hoog 97 Centim. Doek. Gem.: Alex Wust, 81, W. Maris, fig. Aangekocht van den meester in 1871.
162. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Bergstroom in Finmarken (Noorwegen) bij maanlicht. Breed 228, hoog 116 Centim. Doek. Gem.: Alex Wust, 1867. Geschenk van Mevrouw Wed. Henry G. Norton, schoonmoeder van den meester, New-York U.S. 1884.
163. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Gezicht op Mount Washington in New-Hampshire, het hoogste punt van New-Engeland. Breed 151, hoog 81 Centim. Doek. Ongemerkt. Legaat als het vorige 1891.
164. Alexander Wüst
Geb. te Dordrecht 15 Dec. 1837, overl. te Antwerpen 4 Mei 1876.
Landschap bij maanlicht bij Mount Desert. Breed 81, hoog 59 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige 1891.
165. Christoffel Wüst
Geb. te 's Hertogenbosch 4 Dec. 1801, overl. te New-York 28 April 1871.
Rustend jager. Breed 41, hoog 46 Centim. Doek. Gem.: C. Wüst, 1847 Geschenk van den Heer J.A. Smits van Nieuwerkerk in 1870.
166. Onbekend naar Nicolaas Maes Hollandsch binnenhuis 17e eeuw Breed 27, hoog 32 Centim. Doek. Ongemerkt Geschenk van den Heer F. Lebret 1883.
167. Onbekend Portret van Ds. G.J. Schotel, Herv. predikant te Dordrecht van 1800 tot 1810, halverlijve Breed 77, hoog 98 Centim. Doek. Ongemerkt Legaat van wijlen Dr. G.A. Borger te Velp 1882.
168. Onbekend Portret van den Deenschen beeldhouwer Thorwaldsen, borstbeeld in de kleeding, zooals hij in zijn atelier werkte Breed 37, hoog 46 Centim. Doek. Ongemerkt Geschenk van wijlen den Heer A. Vos van Hagestein 1862.

PRENTEN

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
169. Carel Lodewijk Dake
Geb. te Amsterdam 26 Aug. 1857.
Portret van H.M. Koningin Wilhelmina, kniestuk. Breed 54, hoog 76 Centim. Ets op perkament. Gem.: Dake Bij inteekening van de Uitgevers in 1893.

BEELDHOUWWERK

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
171. Artus Quellinus
Geb. te Antwerpen 1609, overl. aldaar 1668.
Buste van den Raadpensionaris Mr. Johan de Witt, in marmer. Breed 72, hoog 95 Centim. In Augustus 1871 aan het Museum geschonken door Mevrouw de Wed. Hoog, geboren Carp en Familie, overeenkomstig het verlangen van haren echtgenoot, wijlen den Heer Mr.H.C.J. Hoog, overleden te Leiden 7 April 1871.
Uit brieven van en aan den Raadpensionaris de Wtt, medegedeeld door nu wijlen den Heer P.A. Leupe, in den Nederl. Spectator 1874 No. 24, blijkt, dat deze buste vervaardigd is door Quellinus en wel in het jaar 1665 - Zie ook de nummers 25 en 27 van denzelfden jaargang van gnoemd tijdschrift.
171. Frans Stracké
Geb. te Dorsten (Westphalen) 5 Mei 1820.
"De Honingdieven", groep van twee kinderen met onderschrift "Malum melli dulcius dolor", in pleister. Breed 58, hoog 108 Centim. Geschenk van nu wijlen den Heer Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven, 1871.
172. Frans Stracké
Geb. te Dorsten (Westphalen) 5 Mei 1820.
Italiaansche visscher, en pierre de Caen. Breed 73, hoog 86 Centim. Geschenk als het vorige 1871.


SCHEFFER-MUSEUM

SCHILDERIJEN

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
I. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
Christus op den Olijfberg (Luc. XXII: 43, 44). Breed 98, hoog 140 Centim. Doek. Gem: "Voor moeder, 23 April 1839, Ary Scheffer" Geschenk van den meester in 1857, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat dit kunstwerk nimmer zal mogen worden vervreemd, maar onveranderlijk zal zijj en blijven het eigendom der vereeniging Dordrechts Museum of hare ontbinding, volgens de reglementaire bepalingen, het eigendom der stad Dordrecht.
II. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
Portret van den Engelschen graveur Josua Reynolds, borstbeeld, onafgewerkt. Breed 44, hoog 55 Centim. Doek. Ongemerkt. Den 26 Juli 1858, ingevolge het verlangen van wijlen Ary Scheffer aan het Museum geschonken, door zijne executeuren-testamentair de Heeren Lamme en Marjolin.
III. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"Turk", een liggende hond Breed 72, hoog 60 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk als vorige.
IV. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"De klachten der aarde, die in den hemel troost vinden". Onafgewerkt. Breed 112, hoog 145 Centim. Doek. Ongemerkt. Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, 7 September 1858, uit erkentelijkheid voor het blijk van achting 't welk de inwoners van Dordrecht aan wijlen haren vader willen ebwijzen, door het oprichten van en monument ter zijner eere.
V. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
"Christus Consolator" (Luc. IV: 18, 19) Breed 90, hoog 68 Centim. Doek. Ongemerkt. Aan Dordrechts Museum gelegateerd door Charlotte Lauzun, schoonzuster van Ary Scheffer en Wed. van den Kolonel in Fransche dienst Gabriel Marlhiou 1862.
VI. Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 10 Febr. 1795, overl. te Argentieul 15 Jan. 1858.
De Muze "Euterpe", buste Breed 25, hoog 35 Centim. Porcelein. Gem. Ary Scheffers, fecit Parisiis anno demoni 1854. Door Scheffer in 1854 geschilderd voor en aangeboden aan het toenmalige Harmoniegezelschap "Euterpe" te Dordrecht.
Geschenk van de Erfgenamen van wijlen den Heer H. de Kat van Barendrecht, in leven Voorzitter van het Bestuur van Dordrechts Museum 1866.
VII. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, naar Ary Scheffer
Geb. te Dordrecht 23 April 1769, overl. te Reuil 4 Juli 1838. Wed. van Jean Baptiste Scheffer, moeder van Ary Scheffer.
De vrouwen der Sulioten, zich in den afgrond stortende om niet in handen der Turken te vallen Breed 112, hoog 95 Centim. Doek. Ongemerkt. Het origineel werd door Scheffer geschilderd in 1829 en aangekocht door het Fransche gouvernement.
Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, Maart 1859.
VIII. Onbekend, naar Ary Scheffer Copy van de in Engeland berustende schilderij "Christus Remunerator", ter grootte van het origineel. Breed 258, hoog 190 Centim. Doek. Legaat van Ary Scheffer 1858, als No. II.
IX. Onbekend, naar denzelfden Copy van de in het Museum Fodor te Amsterdam berustende schilderij "Christus Consolator", ter grootte van het origineel. Breed 258, hoog 190 Centim. Doek. Legaat als het vorige.
X. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret, voorstellende den heer Matthijs van der Koog te Dordrecht, met zijne beide dochters en zijne schoonzuster Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Ongemerkt. Deze en de vier volgende schilderijen zijn op verlangen van Mevr. Marjolin-Scheffer aan Dordrechts Museum gelegateerd geworden door den op 20 mei 1873 te 's Hage overleden Raadsheer Mr. Jacob Crans, vroeger advocaat te Dordrecht.
XI. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van .... Pungler, echtgenoot van Matthijs van der Koog, bovenvermeld Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Gem.: J.B. Scheffer, 1794. Legaat als het vorige.
XII. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van .... Bonket, echtgenoot van ... van der Koog, moeder van Matthijs van der Koog, bovenvermeld. Breed 29, hoog 24 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XIII. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van Anna Elisabeth van der Koog, dochter van Matthijs van der Koog, bovenvermeld, op 13-jarigen leeftijd. Breed 74, hoog 82 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XIV. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Portret van Petronella Christina van der Koog, dochter van Matthijs van der Koog, bovenvermeld, echtgenoot van Mr. Jacob Crans, op 12-jarigen leeftijd. Breed 74, hoog 82 Centim. Paneel. Ongemerkt. Legaat als het vorige.
XV. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Moeder met kinderen. Breed 113, hoog 131 Centim. Paneel. Ongemerkt. Geschenk van Jhr. Mr. Victor de Steurs, 1889.
XVI. Jean Baptiste Scheffer
Geb. te Homburg in Hessen-Kassel 1765, overl. te Amsterdam 30 Juni 1809.
Binnenvertrek met figuur bij kaarslicht. Breed 26, hoog 33 1/2 Centim. Paneel. Gem.: J.B. Scheffer. Geschenk van den Heer H. Gildemeester te Amsterdam.
XVII. Henry Scheffer
Geb. te 's Hage 25 September 1798, overl. te Parijs 15 Maart 1862. Broeder van Ary Scheffer.
Portret van Mejuffrouw Nepomucène Lemercier, ten voeten uit. Breed 46, hoog 65 Centim. Doek. Gem.: H. Scheffer, 1840. Legaat van Mejuffrouw Nepomucène Lemercier, overleden (1880?) te Barbeville bij Bayeux (departement Calvados, Frankrijk) aan de Gemeente Dordrecht. Ter bewaring van de Gemeente 1882.
XVIII. Thomas Philips, R.A. Portret van Ary Scheffer Breed 77, hoog 96 Centim. Doek. Ongemerkt. Aangekocht te Engeland 1897.
XIX. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
Het woonhuis van Ary Scheffer (rue Chaptal 16) te Parijs. Breed 71, hoog 63 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme ft. Deze en de drie volgende schilderijen werden na het overlijden van den Heer H. de Kat van Barendrecht, door diens Erfgenamen, op verlangen van Mevrouw Marjolin-Scheffer aan het Museum geschonken in Maart 1866.
XX. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
De groote schilderkamer van Arij Scheffer te Parijs. Breed 75, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme, Parijs, Jan. 1854. Geschenk als het vorige.
XXI. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
De kleine schilderkamer van Arij Scheffer te Parijs. Breed 75, hoog 60 Centim. Doek. Gem.: A.J. Lamme, Parijs, Dec. 1854. Geschenk als het vorige.
XII. Arie Johannes Lamme
Geb. te Dordrecht 27 September 1812. Neef van Ary Scheffer.
De schilderkamer van Arij Scheffer te Argentueil, waarion hij overleden is. Breed 40, hoog 68 Centim. Paneel. Gem.: Argentueil, Pavillon Roquelaure, Junij 1857, A.J. Lamme. Geschenk als het vorige.

TEEKENINGEN

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
XIII. Ary Scheffer. Het sterfbed van Monica, moeder van den Heiligen Augustinus. Schets in bistre met de pen. Gem.: Ary Scheffer. Deze en de vier volgende teekeningen zijn in 1857 aan het Museum geschonken ingevolge verlangen van de op Juli 1856 overleden echtgenoote van Ary Scheffer, wijlen Mevrouw F.L.S. Lauzun-Marin, en onder dezelfde voorwaarde als No. 1 der schilderijen.
XXIV. Ary Scheffer. "Christus Consolator". Schets in krijt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXV. Ary Scheffer. "De drie Maria's". Schets in krijt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXVI. Ary Scheffer. Christus op den Olijfberg. Lucas XXII:43, 44. Schets in potlood en O.-I. inkt. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXVII. Ary Scheffer. De heilige vrouwen bij het lijk van Christus. Schets in bistre, met de pen. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk als het vorige.
XXVIII. Ary Scheffer. Het sterfbed van den Heiligen Lodewijk. Schets in bistre. Gem.: Ary Scheffer. Geschenk van Mevr. C. Marjolin, geb. Scheffer, Maart 1859.
XXVIX. Cornelia Scheffer, geb. Lamme. Portret van den Deenschen dichter Jens Baggesen, borstbeeld. - Geschenk van nu wijlen den heer Arnoldus Lamme, broeder van Mevr. Scheffer, 1853.
XXX. Cornelia Scheffer, geb. Lamme. "La veuve du Soldat". Teekening in kleuren naar het 1822 geschilderd origineel van haren zoon Ary Scheffer. - Vervaardigd voor den vriend harer jeugd Pieter van Beest en door diens bloedverwanten nu wijlen Mevr. Wed. H.P. Visser-Blussé en de Heeren Mrs. P. Blussé van Oud-Alblas en A. Blussé in 1864 aan het Museum geschonken.

BEELDHOUWWERK

nummer kunstenaar titel afmeting provenance
XXXI. Ary Scheffer. Liggend beeld, levensgroot, voorstellende de moeder van den kunstenaar, Mevr. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, in pleister. - Dit en de beide volgende beelden zijn den 26 Juli 1858, ingevolge het verlangen van Ary Scheffer, door zijne executeuren-testamentair aan het Museum geschonken, onder de uitdrukkelijke bepaling, dat bij overlijden van Mevr. Marjolin-Scheffer, als wanneer door hare testamentaire bepaling de marmeren origineelen dezer beelden aan het Museum te Dordrecht zullen komen, bij ontvangst van die marmeren beelden genoemde drie pleisterbeelden zullen moeten gebroken en vernietigd worden, in tegenwoordigheid van den Heer A.J. Lamme of een daartoe door hem aangewezen persoon.
XXXII. Ary Scheffer. Buste van Mevr. Cornelia Scheffer, geb. Lamme, levensgroot, in pleister. - Legaat als het vorige.
XXXIII. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
Buste van Ary Scheffer, levensgroot, in pleister. - Legaat als het vorige.
XXXIV. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
Maria met het kind Jezus, kniestuk, levensgroot, in pleister. - Bestaat slechts in drie afgietsels.
Legaat als het vorige.
XXXV. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
Mater Dolorosa, halverlijve, levensgroot, in marmer. - Geschenk der kunstenaresse, 7 Sept. 1858. Zie No. IV.
XXXVI. Cornelia Marjolin, geb. Scheffer.
Dochter van Ary Scheffer. Geb. 1830.
De kruisdragende Christus, halverlijve, levensgroot, in marmer. - Geschenk als het vorige. Zie No. IV.


Prijs 25 Cents.
Type Blussé en Co, Dordrecht.

Laatst gewijzigd: april-mei 2023