Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Teksten (formulieren) van eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 1966 (eedboek 18e eeuw; klein boekje met ca. 50 pagina's)


Tekst (formulier) van eed (1749)


FOLIO 01

Register deses Boek.

Attestatien
Schippers met turf uijt off doorgevaren zijnde bij de te rugkomst aan den Collecteur te vertoonen, P.a 40, 41 en 44
Idem de lossing ten Plattenlande geschied Zijnde 41
Beestiaal
Slagter 11
Vettewaarier 12
Binnen Bieren
Eed voor de Brouwers 3
de Knegts 4
Bierstekers 6
Tappers 6
Bierverkoopers 7
Bierdragers 7

FOLIO 01vs

Gemaal
Molenaars en knegts P.a 13
Mout Molenaars 15
Meelverkopers 16
Bakkers 16
Wijn, Mee en Azijn
Brandewijn Branders en distelateurs 18
Idem van Corenten) 20
Vijgen en Honing 24
Wijnkoopers 19
Wijnkoopers en tappers te gelijk 17

FOLIO 02

Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Wijn, Wijn, Mee en Azijn 21
Wijnwerkers en kraankinders, Ord. Cons. en Inkomende Brandewijn 22
Zeep
Zeepzieders die het opsigt hebben 25
Grossiers en kramers 26
Werkers en bestelders 27
Zout
Zoutbrieff de Zoete rivieren op 28
Idem 30
Certificaten 32
Eed voor de Keetmrs., off die 't opsigt hebben 34

FOLIO 02vs

Grossier en kramers P.a 36
Eed Consumptie Zout
Keetmr. off die 't opsigt hebben vide Vorige 34
Boekh.rs op Plaatknegts etc 39
Zout brieff de Zoete Rivieren opgaande 37
Zout na Buijten 30
Certificaten Vide 32 en 37
Turf
IJkbrieff 43
Eed voor turftonders 45
Eed voor de Zoutmeeters 47
Nieuwen Eed 50
Eed voor de Kleerblekers 48
Eed voor de Branders en Distillateurs 48
Eed voor de Runweegers 49


Formulier van huwelijkse trouw

Formulier van Trouw. (los papier; niet in het eedboekje)

Bruidegom en Bruijd.
Gijlieden verklaarden beken dat in den Name Gods tusschen UL aangevangen en beslooten is Zeekere Huwelijken belofte van trouw, dat Gij Lieden als nog van meeninge en voornemens Zijt om voor de Jegenswoordige Bailliuw en Scheepenen Uit UL vrije eige en onbedwongen Willen, in den Zelven Staat tot Godes Eere Vereenigt te worden Wat antwoord Gij Lieden; Ja
Geeft malkander de Regterhand

Bruidegom
Bekend gij hier voor Bailliuw en Schepenen, dat Gij genoomen hebet, en neemt tot Uwe wettelijke Huijsvrouw N..... hier teegenwoordig, haar beloovende dat hij Zo nimmermeer Zult Verlaaten; haar lief te hwebben en trouwelijk te Onderhouden als een getrouwe Godvreesende man Zijn Wettelijke Vrouwe Schuldig is, dat gij ook Heiliglijk met haar leeven Zult haar Trouwe en geloof houdende in alle dingen, naar Uitwijzen van Gods Heilig Woord, Wat antwoord gij> Ja.

Bruijd
Bekend Gij hier voor Bailliuw en Scheepnen dat Gij genomen hebt en neemt ot Uwen Wettelijken Man N.... hier tegenwoordig, welke Gij belooft gehoorzaam te Zijn hem te dinen en te helpen hem Nimmermeer te verlaaten Heiliglijk met hem te Leeven, hem trouw en geloof in alle dingen houdende, Gelijk een Godvreesende en getrouwe Huijsvrouw haaren Wettelijken man Schuldig is, na Uitwijzen van Gods Heilig woord, Wat Antwoord Gij. Ja.

De Vader der Barmhartigheid die Uw door Zijne Genade tot den Heiligen Staat des Huwelijks beroepen heeft Verbinde U met regte lievde en Trouw, en geeve U Zijnen Zeegen.

Geeft Malkander de regterhand
Bruidegom
Bekend hij hier voor Schout en Scheepenen, dat gij genomen hebt en Neemt tot uwe wettige huisjvrouw N... hier tegenwoordig, haar belovende dat gij se nimmermeer Zult verlaten, haar lief te hebben, en trouwelijk te onderhouden als een getrouw Godvreezende man zijne Wettelijke Vrouwe Schuldig is, dat gij heilig met haar leeven zult, haren trouwe en gelooff houdende in alle dingen naar uitwijzen van Gods heilig Woord, wat andwoord gij?
Ja.

Bruid
Bekend gij hier voor Schout en Schepenen dat gij genomen hebt en neemt tot uwen wettelijken Man N... hier tegenwoordig, Welke gij beloovd gehoorzaam te Zijn, hem te dienen en te helpen hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leeven hem trouwe en geloove in alle dingen houdende gelijk een Godvreezende getrouwe huisvrouw haaren Wettelijken Man Schuldig is, na uitwijzen van Gods heilig woord, wat andwoord gij?

Zeegenwensch:
De Vader der Barmhartigheid die Uw door Zijne Genade tot den heiligen Staat des Huwelijks beroepen heevt Verbinde Ul: met regte trouwen en geeve U Zijnen Zeegen.

# Zoo ist dat de Bruijdegom opde Bruijd betuijgende der voortz. huijwelijken Staat te hebben aangegaan met haer vrije ende Eijgen wile, Zonder daar toe door Jemand gedrongen te zijn en zulks in gemoede verklrende, tot Eijnde (deselve) moge weten hoe sterk den band der huijwelijks zij .. deselve bij desen word voorgehouden in den vorigen als die bij de heijligen apostel ende Euangelist Mattheus in zijn 19e Cappitel beschreven Staat.
Ende de Schouten quamer.

Laatst gewijzigd: juni 2014.