Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden (brieven 1816/1820)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 66 (Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden)
Inventarisnummer: 2 (brieven 1816/1820)

(transcriptie E. van Dooremalen)

- (Amsterdam 14-6-1816)
Johannes Orst en Sara Klimpini wed. van Teunis de Jong

- (1816) Afdeeling Karabiniers No. 1
D. Sluijter, wachtmeester, geb. Hilversum, 45 jaar;
J. Woltz, karabinier, geb. Halle in het Pruissische, 32 jaar
W. Mulder, karabinier, geb. Amsterdam, 25 jaar
A. Versteeg, karabinier, geb. Driel, 23 jaar
C. van Eerden, karabinier, geb. Schiedam, 19 jaar
S. Molenaar, karabinier, geb. Leiden, 30 jaar
H. De Held, karabinier, geb. 's Hage, 22 jaar
M. van den Bosch, karabinier, geb. Oudshoorn, 28 jaar

- Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie in dato 9 Novemb. 1816 ten behoeve van den hieronder te nomen verminkten nevens de daar opgenomen resolutie van het Hoofdbestuur ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
Jan van EIJSDEN, corporaal Batt. Inf. Nation. Militie No. 19, (waar de verminking bekomen:) Waterloo, 1/3 van 't Pensioen f 33,6
- (Amsterdam 17-1-1817)
... voordragt van de Moeder van Joh. de Bis f 30.6 als 1/3 van het Pensioen heeft toegestaan. Het neemt de vrijheid U te verzoeken om in het vervolg uwe voordragten voor Ouders van Gesneuvelden te willen doen verzeld gaan van eenig blijk dat zij geheel of ten deele onderhouden werden door den Gesneuvelden, naar .....

- (Amsterdam 15-1-1817)
Tableau eener Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie van Dordrecht in dato 7 Januarij 1816 ten behoeve van de nageblevene van de hieronder te noemen Gesneuvelden benevens de daar opgenomen resolutie van het Hoofdbestuur ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
Jacobus de BIS, fuselier, Batt. Nationale Militie No. 17, (waar gesneuveld) Waterloo, (nageblevenen) moeder, 1/3 van 't Pensioen f 30,6; (datum wanneer gratificatie ingaat) 18 Junij 1815;

- (Amsterdam 11-3-1817)
.. heere M.J. Brepoels, Kapitein van Kleding en Wapening van het Regiment Karabiniers No. 1 te Zutphen tot Kommandant directeur van het Invalidenhuis denzelven den rang titulair van Majoor toestaande ....

- (Amsterdam 4-6-1817)
Tableau eener Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie van Dordrecht in dato 7 Januarij 1816 ten
behoeve van de Nageblevene van de hieronder te noemen Gesneuvelden benevens de daar opgenomen resolutie van
het Hoofdbestuur ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
Klaas van PELT, karabinier, regiment No. 1, (waar gesneuveld) te Waterloo, (nageblevenen) de ouders, 1/3 van 't Pensioen f 30,30, (ingaande:) 18 junij 1815;

- (Dordrecht den 25 Julij 1817)
Den Luitenant Colonel .... zekere Leendert PUNT, gegageerd soldaat herkomstig van het Batt. Nat. Mil. No. 9, behorende tot mijne Afdeling, en welke uit hoofde van volkomen BLINDHEID, gesprooten uit fatigues gedurende de Campagne van 1815, buiten staat is op een of ander wijze zijne kost te winnen. En waar een gagement van f 115,- s'jaars genietende, verdient hij dat UHEGes. anadagt om hem moge gevestigd worden, ten einde hem van het daargestelde fonds voor soortgelijke militaire zorglijk ingesteld te doen genieten tot welk .....

- (Amsterdam 7-8-1817)
van den Heer Collonel Commandant de 9de Afdeling Infanterie ... Leendert Punt ....

- Tableau voor de Distrikt-Commissie ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de
Nederlanden te Dordrecht van de onderstaande deelgeregtigden welke nog geene Gratificatie genieten en echter
blijken de Lijsten der Depots, bij 't Hoofdbestuur bekend zijn.
A. Weijler, 2e escadron Reg. Hussaren No. 6, hussaar, gesneuvelde, geboren te 's Gravendeel;
W. van der Linden, 2e escadron Reg. Hussaren No. 6, hussaar, vermist, geboren te Dubbeldam;
Arnoldus de Rijk, 2e Batt. Jagers, Jager, gesneuvelde, geboren te Dordrecht;

- (Amsterdam 21-10-1817)
Wij hebben de Eer bij deze te begeleiden onze Resolutie van den 15 dezer, ten behoeve van den bij den Slag van Waterloo verminkten Verdediger der Vaderlands Wouter POOT genomen.
Het smert ons naar aanleiding van alle vroegere besluiten in het voorstel zoo als het door ...

- [1817] Tableau van Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie van Dordrecht in dato 4 October
1817 ten behoeven van Verminkten mitsgaders de daarop geniomen resolutie van het Hoofdbestuur ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
* Wouter POOT, vrijwilliger, pontonniers &x, (waar de verminking bekomen) Waterloo, (gehuwd) ja, 1/3 van 't Pensioen f 30,30 + verhoog 2/3 f 20.20 = f 50.50, (ingaande) 1 Aug. 1817;
(15 Oct. 1817)

- [1818] Tableau van Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 2 October
1818 ten behoeven van Verminkten mitsgaders de daarop geniomen resolutue van het Hoofdbestuur ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
* Johannes HARDMAN, soldaat, 17e batt. Nationale Militie, (waar de verminking bekomen) veldtogt 1815, (gehuwd) ja, f 50,30, (ingaande) 1 April 1816;
* Eldert van PERSEN, fuselier, Platt. van Linie, (waar de verminking bekomen) veldtogt 1814, (gehuwd) ja, f 50,50, (ingaande) 1 Julij 1818;
* Jan HAGEN, sergeant, garnizioens batt. No. 34, (waar de verminking bekomen) Woerden, (gehuwd) ja, f 63.30;

- Tableau van verminkte deelgeregtigden tot het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden
Dienst in de Nederlanden voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht om te worden opgenomen in het
Invalidenhuis gevestigd te Leijden, onder afstand der aan hun verleende Gratificatien.
* Johan KERL, fuselier, 1/3 van 't pensioen f 30,30
* Frederich SCHONBERG, fuselier, 1/3 van 't pensioen f 30,30
(Amsterdam 11-11-1818)

- Tableau van Gratificatien voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 5 November 1818 ten
behoeven van VERMINKTEN mitsgaders de daarop genomen resolitie van het Fonds ter aanmoediging en
ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
* Johan KERL, fuselier, 12e batt Infanterie staande Armee, (in welke actie verminkt) in den dienst eene dubele breuk bekomen, 1/3 van 't pensioen f 30,30, (ingaande) 1 Novb. 1818;
* Frederich SCHONBERG, fuselier, 12e batt Infanterie staande Armee, (in welke actie verminkt) in dne dienst blind gew., 1/3 van 't pensioen f 30,30, (ingaande) 1 Novb. 1818;
(Amsterdam 11-11-1818)

- (Amsterdam 8-1-1817)
L. Punt .. zijne blindheid
... H. Languth en C. Harms de toegang tot het Invalidenhuis verleend ....

- [1818] Tableau van Gratificatien voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 21 December
1818 ten behoeven van VERMINKTEN mitsgaders de daarop genomen resolitie van het Fonds ter aanmoediging en
ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.
* Hendrik LANGUTH, korporaal, 12e batt Infant. van Lienie, in den dienst bekomen ongemakken
* Coert HARMS, fuselier, 12e batt Infant. van Lienie, in den dienst bekomen ongemakken
* Johannes Jacobus JONGH, fuselier, 8e batt. Infant. Nation. Militie, in den dienst bekomen ongemakken
* Leendert PUNT, fuselier, 8e batt. Infant. Nation. Militie, in den dienst bekomen ongemakken
* Jan van der LINDE, fuselier, 2e batt. Infanterie, in den dienst bekomen ongemakken
(Amsterdam 6-1-1819)

- Tableau van verminkte deelgeregtigden ...
* Hendrik LANGUTH, korporaal, 1/3 van het pensioen en Waterloo verhooging, f 33,30
* Coert HARMS, fuselier, 1/3 van het pensioen, f 30,30

- (Amsterdam 22-1-1819)
L. Punt .. omtrent A. Touw

- [1819] Tableau van Gratificatien voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 11
Januarij 1819 ten behoeven van VERMINKTEN mitsgaders de daarop genomen resolitie van het Fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.

* Abraham TOUW, fuselier, batt. No. 9 Nation. Militie, door een val aan de linker hand gekwest ten gevolgd waarvan dezelve is afgezet, (gehuwd) neen;
* Leendert PUNT, fuselier, batt. No. 9 Nation. Militie, blind geworden, (gehuwd) neen;

- (Amsterdam 5 Maart 1819)
A. Touw de opname in het Invalidenhuis door het Hoofdbestuur ... bijgaand tablaeu J.H. Tiset gegratificeerd is, en met 1/3 verhoging daarteboven dewijl hij om ligchaamsgebrek ontslagen zijnde, bezwaarlijk regt kan hebben op het kindergeld, daar het doch moeijelijk is, te bepalen van welke datum zijn ligchaamsgebrek dateerd ...

- [1819] Tableau van Gratificatien voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 15
Februarij 1819 ten behoeven van VERMINKTEN mitsgaders de daarop genomen resolitie van het Fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.

* Abraham TOUW, fuselier, 9e batt. Nationale Militie, ten gevolge vane en val de arm afgezet, (gehuwd) neen;
* Johann Hermanus TISET, sergeant, 12e batt. Infant. staande armee, ligchaamsgebreken, (gehuwd) ja;
(Amsterdam 8 Maart 1819)

- [1819] Tableau van verminkte deelgeregtigden ...
* Abraham TOUW, fuselier, 1/3 van 't pensioen f 30,30, 17 Febr. 1819;

- (Amsterdam 16 Sept. 1819)
Circulaire 20 Mei 1818, is de Waterloo verhooging voor de Verminkten en Nageblevene van Gesneuvelden, uit de
veldtocht van Waterloo, voortspuitende uit de eerste Gift door het Waterloo Committee te Londen aan
ons Fonds gedaan, voor het lopende Jaar 1819, door ons bij besluit van den 25 Aug. ll bepaald op f 4,- voor ieder Deelgeregtigde, zonder aanmerking zijner Rang ......

Verminkten
Jan van Eijsden, korporaal;
Wouter Poot, pontonnier;
Johannes Hardman, soldaat;
Johs. Jacsd. Jongh, fuselier;
Gerrit Roos, soldaat;

Nageblevene van Gesneuvelden
vader van Roeland Orst, karabinier;
moeder van Jacobus de Bis, fuselier;
ouders van Klaas van Pelt, karabinier;

- [1819] Tableau van Gratificatie voorgedragen door de Distrikt-Commissie te Dordrecht in dato 24
December 1819 ten behoeven van VERMINKTEN mitsgaders de daarop genomen resolitie van het Fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden.

* Jan HAGEN, sergeant, guarn. bat., (in welke actie verminkt) veldtogt 1815, (gehuwd) ja

- [1819] Tableau van verminkte deelgeregtigden ...
* Abraham TOUW, fuselier, 1/3 van 't pensioen f 30,30, 17 Febr. 1819;

- (Amsterdam 1 Sept. 1820)
Circulaire 20 Mei 1818, is de Waterloo verhooging voor de Verminkten en Nageblevene van Gesneuvelden, uit de
veldtocht van Waterloo, voortspuitende uit de eerste Gift door het Waterloo Committee te Londen aan
ons Fonds gedaan, voor het lopende Jaar 1820, door ons bij besluit van den 25 Aug. ll bepaald op f 4,- voor ieder Deelgeregtigde, zonder aanmerking zijner Rang ......

Verminkten
Jan van Eijsden, korporaal;
Wouter Poot, pontonnier;
Johannes Hardman, soldaat;
Gerrit Roos, soldaat;
Jan Hagen, sergeant;

Nageblevene van Gesneuvelden
vader van Roeland Orst, karabinier;
moeder van Jacobus de Bis, fuiselier;
ouders van Klaas van Pelt, karabinier;

NB
de verminkte G. Roos moet deze suppletie nog genieten over de jaren 1816 a 1818 ten bedrage van f 12,-;
de verminkte J. Hagen als boven over de jaren 1816 a 1819 f 16,-;

Laatst gewijzigd: juli 2020.