Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden (deelgeregtigden 1865/1868)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 66 (Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden)
Inventarisnummer: 20 (deelgeregtigden 1865/1868; stad Dordrecht en plattelandsgemeentes)

(transcriptie E. van Dooremalen)

FD = Franse dienst
HD = Hollandse dienst- Dordrecht, 16 Augustus 1865.

In de laatst gehoudende Algemeene Vergadering van het FONDS TER AANMOEDIGING
En ONDERSTEUNING VAN DE GEWAPENDE DIENST IN DE NEDERLANDEN, is onder
anderen bepaald:
"dat tot wederopzeggens toe, als Deelgeregtigden in het Fonds zullen worden opgenomen,
alle Oud-Strijders van Waterloo of van den veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk,
die van goed zedelijk gedrag en onvermogend zijn.
"
Voor zooveel zich in Uwe Gemeente Oud-Strijders mogten bevinden, in die termen vallende,
verzoeken wij U ten hunnen behoeve wel behulpzaam te willen zijn, en een naauwkeurig onder-
zoek ter willen doen, of zij werkelijk hulpbehoevend en van goed gedrag zijn, en in dat geval hun
extract uit het Stamboek, of zoo zij dit niet bezitten hun paspoort, zakboekje, of andere papieren, zoo
spoedig mogelijk, aan ons in te zenden, met bijvoeging, voor ieder hunner, van eene nota vermeldende:

Of hij pensioen trekt en zoo ja hoeveel.
Welke middelen van bestaan hij heeft.
Welke onderscheidingsteekenen hij heeft.
Of hij getrouwd is, zoo ja opgaaf van de naam en voornamen der vrouw, wanneer en waar zij geboren is, getal kinderen en hunne namen en ouderdom.
waar hij vroeger woonde.
Waar hij nu woont.
Welke kostwinning hij waarneemt.
Welk beroep hij had voor hij in dienst was
.

Door hen die geen extract uit het stamboek, paspoort of zakboekje mogten bezitten, moet daarenboven worden opgegeven:

Naam en voornamen.
Waar en wanneer geboren.
Onder welk korps of korpsen (met aanduiding van het Nummer der Afdeeling, Bataillon of Regement(!)) hij gediend heeft en in welke kwaliteit.
Jaar van in dienst treding en van ontslag.
Welke veldtogten hij gemaakt heeft.


Later zullen wij U de verklaring door den sollicitant te teekenen, alsmede de vereischte certificaten van goed gedrag en hulpbehoevendheid toezenden.

Wij vertrouwen ten volle op uwe medewerking in deze, ten einde de Oud-Strijders die
zulks werkelijk verdienen en behoeven, op hun ouden dag nog in het genot eener jaarliksche gel-
delijke toelage te kunnen stellen; het definitive besluit van ons Hoofdbestuurd omtrent de al of niet
aanneming der voorgedragen sollicanten, kan uit hoofde van het groot aantal dat zich zal aanmel-
wel twee of drie maanden uitblijven.

De Districts-Commissies van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning
van de Gewapende Dienst in de Nederlanden te Dordrecht,
G.J.L. Maritz van Craijesteyn, Preseident
H.V. Maritz van Craijesteyn, Secretaris-Thesaurier


Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden (deelgeregtigden 1865/1868)
Invulling van Oud Strijders van 1815
te Dordrecht No. 1-26
Platteland N. 27-48

NB. De verklaringen zijn niet aan het Hoofdbestuur verzonden maar vervangen door eene daartoe ingezonden voordragt;
NB. Alleen zijn aangenomen die gratificatie uit de prijsgelden van Waterloo hebben genoten en op de registers daarom voorkomen;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 notities
01. (No. 01) Andries Lambertus Beerentempel Dordrecht 20 October 1790 3e reg. Inf. van Linie (HD) 1806, korporaal 2 Reg. Fouilleurs(?) (FD) 1810, door de Pruissen krijgsgevangen 19 Dec. 1812 uit krijgsgevangenschap ontslagen 28 Junij 1814 - (HD) 2 Afd. Inf. 27 Mei 1815, - 10 maart 1820; (fuselier plaatsverv.) 3 Bat. 9 Afd. 24 Mei 1823 - Maart 1828 (1806 fuselier) 1810-1820 korporaal tot 1820, fuselier plaatsvervanger 1823-1828 1807, 1808 in Duitschland, 1809 in Zeeland, 1812 in Rusland, 1815 in Frankrijk Twee ligte blessuren aan de hand in Rusland - Eereteeken 1813-1815, St. Helena medaille Nihil Met Anna Maria Balthof (marketen(t)ster in 1815); te Venlo 23 Julij 1787 Twee beiden volwassen Dordrecht Dordrecht (zijn vrouw houdt een klein kinderschooltje, hij is) dubbel gebroken en onbekwaam om te werken Schippersknecht heeft f 20 pensioen van Lebret in de Oost S. Crena de Jongh, Lebret (olieslager)- D571 (Aangenomen 27 Dec. 1865); Paspoort overgelegd; heeft f 29,10 prijsgeld ontv.; in orde;
02. (No. 02) Albert Boelhouwer Dordrecht 6 Julij 1793 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 van de 9e Afd. 3 Febr. 1814 - 1 Junij 1817 Flankeur 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Maria Cornelia Meurs [Mes] Dordrecht 1795 Zes, allen volwassen doch (waarvan) een aan toevallen onderhevig ten zijnen last. Dordrecht Dordrecht Stokvisch (bewerkt) pakhuis (Helper in een) Kuiper Verdient f 2 a f 2,50 in de week en vrij woning J. de Voogd, J. Staats Vriesendorp (door) D781 Achterom (Aangenomen 27 Dec. 1865); paspoort overgelegd; Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; In orde;
03. (No. 03) Jan Bosman Dordrecht 1 Febr. 1791 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 15 later No. 9; Garnizoenskompagnie te Vilvoorden; 3 Febr. 1814 - 1817 Sergeant 1814 in Holland (Bergen op Zoom), 1815 in Braband en Frankrijk - Een oog verloren door oogziekte in dienst Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Adriana van Rooijen (markenten(t)ster in 1815) te Gouda 6 Dec. 1792 Twee beide volwassen Dordrecht Dordrecht Een klein water en vuurnering die geen bestaan oplevert Geen - Kooijman (turfkooper) C1475 Krommelleboog (Aangenomen 27 Dec. 1865); overleden; (geen paspoort); Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; In orde;
04. (No. 04) Pieter Brandt of Brands Dordrecht 2 Aug. 1796 Bataillon Jagers N. 16, overgegaan bij de 13 Afd. 3 Bat. Nationale Infanterie; 22 Dec. 1813 - 1 Nov. 1819 Vrijwillig Jager, later fuselier 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Cornelia van Loon te Zwijndrecht in 1794 Vier, allen volwassen; Dordrecht Dordrecht (Kleedermaker, doch wegens)(zonder te werken) kan door ouderdom en zwak gezicht (bijna zonder werk) weinig uitdoen(?) Kleedermakersknecht Verdient als Kleederm. geen f 50,- Volgens diakenen f 60, bezorgen turfas(?) f 24, goed schoonmaken f 12 = f 146 Diakenen en Predikant C1365 (Aangenomen 27 Dec. 1865); overleden; paspoort overlegd; Heeft f 29,10 prijsgeld ontv.; In orde;
05. (No. 05) Gerrit Degens Dordrecht 22 Julij 1794 Bataillon Jagers No. 16, later 13 Afd. 1813-1818, 5 Afd. Inf. 1820-1825, Utrechtsche plattelands Schutterij 1831-1834 fuselier 1813 Raamsdonksveer, 1814 in Gorinchem, 1815 in Braband en Frankrijk, 1831 in Belgie - - Metalen Kruis, Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar van Johanna Saveu (marketen(t)ster in 1831) Een volwassen; Dordrecht Dordrecht Geene Bakkersknecht Jan Degens, timmerman bij de Donkere steiger Voorstraat; Jasper Freen; Paulusgang bij Antonie Cheret ingang Marienbornstraat en Stek (Aangenomen 27 Dec. 1865); Verklaring doch geen paspoort; Heeft f 29,10 prijsgeld ontv.; In orde;
06. (No. 27) Pieter van Efferen Dordrecht 14 April 1792 Als vrijwilliger in 1813 getrokken naar Groot Zundert, daarna naar de Louisapolder - 1814 Bat. Landmilitie No. 15 later 9 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 - tot Dec. 1814 toen als Vrijwilliger overgegaan bij de Zeedienst als Kajuitskok op de Admiraal de Ruijter - 13 Nov. 1816 ontslag bekomen te Soerabaija. 1814 Bergen op Zioom; - - - - - Eereteeken 1813-1815, Dordsche medaille Nihil Weduwnaar Een dochter, gehuwd, doch ten zijnen laste wegens slecht gedragen haren man Dordr. Dordr.t Geen Kruidenier - -) - (niet voorgedragen); geen veldtogt; heeft geen papieren
07. (No. 06) Arie van Efferen Dordrecht 1 Octob. 1794 Depot Bat. 9e Afd. Nationale Infanterie 1815 - 1820 (fuselier) Korporaal 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Elisabeth Verlinde te Dordrecht in 1813 Zes, twee van 17 en 14 jaar nog ten zijnen laste. Dordrecht Dordrecht Verlakker doch geeft hem wegens ouderdom en gebreken geen bestaan Verlakker Verdiensten door elkander f 4,- 's weeks Bustin, de Meijer, Blikslagers C817 Maarienbornstraat (Afgewezen, heeft de gratificatie van Waterloo, niet gehuwd; heeft 5 francs ontv.; Paspoort overgelegd; in orde;
08. (No. 07) Leendert van Eijsbergen Dordrecht 14 Mei 1796 (H. en F.D.) bij de Velites (1811), bij suppressie geincorproreerd bij het 5 Bat Jagers, naderhand Bat. Jagers No. 18, bij het 1e Bat. 14 Afd. Infanterie; 12 Sept. 1811 - 1 Nov. 1819 Soldaat (Bataillons van Nijlant(?)) 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Catharina Boers te Dordrecht in 1815 Zes allen volwassen Dordrecht Dordrecht opperman Geen van der Net, Morjé D591 Raamstraat (Aangenomen 27 Dec. 1865); paspoort overgelegd; Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; In orde;
09. (No. 08) Johannes Koning Dordrecht 8 Febr. 1794 9 Bat. Inf. Nat. Mil. (Bat. Landmilitie No. 15 later 9 Bat. 9 Afd.) 3 Febr. 1814 - April 1816 Soldaat (Flankeur) 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil, doch is ontslagen met de gratificatie van f 29,10; Met Johanna Faassen te Dordrecht in 1806 Zes, waar van een van 20 en een van 8 jaar ten zijnen laste. Dordrecht Dordrecht Witwerkersknecht, doch an zeer dikwijls door benaauwdheid op de borst niet werken Schrijnwerker Kan van 5-10 uur werkende f 4,- 's weeks verdienen, en woont in een eigen huisje; Jacob Mauritz, Elias Mauritz, de Waal schrijnwerker bij de Vuilpoort C1459 Kolfstraat (Aangenomen 27 Dec. 1865); (heeft geen paspoort); Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; Verklaring uit de stamboeken; In orde;
10. (No. 08) Antonie de Feijn of de Fen Dordrecht 11 Junij 1786 17 Bat. Inf. Nat. Mil. (19e later geworden 17 Bat. Landmilitie) 1814 - 1818 (fuselier) soldaat 1815 in Frankrijk (1815 in Frankrijk en te Waterloo onder Chassé) - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Mina Millenaar te Dubbeldam in 1830 Zes, allen gehuwd. Dordrecht Dordrecht touwslagersknecht kan door ouderdom weinig mede doen touwslagersknecht het zomerloon is 65 cts Deking Dura, N. Roodenburg C434 achter de Nieuwkerk (Aangenomen 27 Dec. 1865); (heeft geen paspoort); Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; Verklaring uit de Stamboeken; In orde;
11. (No. 10) Jan Morang Dordrecht 15 Aug. 1787 8 Bat. Inf. Nat. Mil (1813-1817) later 9e Afd. Inf. (9 Bat. Inf. Nat. Mil. 1813-1817, 8 Bat. Inf. 1817-1822, ? Afd. Inf. 1822-1827) 1813-1827 Soldaat (fuselier) 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Hermina van Oorschot te Dordrecht in 1785 Zes, allen volwassen Dordrecht Dordrecht Geene Draaijer wordt bedeeld Obreen, Deking Dura C1391 Marienbornstraat boven (Aangenomen 27 Dec. 1865); (heeft geen paspoort); Heeft f 29,10, prijsgeld ontv.; Verklaring uit de Stamboeken; In orde;
12. (No. 11) Pieter van den Nieuwenhuizen Dordrecht 5 Dec. 1794 1e Bat. 9e Afd. Infanterie 16 Mei 1815 - 16 Maart 1820 Flankeur 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Maaike van der Wulp te Dordrecht in 1795 Geene, doch heeft een kleindochter ten zijnen laste. Dordrecht Dordrecht Korenmeter doch vindt daarin wegens ouderdom en zwakte geen bestaan meer Metselaar Verdient door elkander f 4,50 's weeks en vrij woning S. Crena de Jongh, Thierens D796 (Afgewezen); Zegt circa f 20 te hebben ontv. van prijsgeld?; paspoort overgelegd; in orde
13. (No. 12) Johannes Noodelik Dordrecht 8 Aug. 1795 2 Bat. 9e Afd. Infanterie 3 Febr. 1814 - 30 April 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Trijntje Smits te Dordrecht in 1793 Zeven waarvan een ten zijnen laste. Dordrecht Dordrecht Bakkersknecht, doch kan door ouderdom niet alle werk verrigten Glazenmakersknecht Verdient f 2,50 's weeks en de kost bij zijn schoonvader Gregoor. H. Boet, Schut schoenmaker E204 tweede Singel (Afgewezen); paspoort overgelegd; in orde
14. (No. 23/27) Arij van Pelt Dordrecht 21 Aug. 1792 Bat. Pontoniers Mineurs & Sappeurs 1814-1820 Vrijwilliger Korporaal geene - - Eereteeken 1813-1815 f 254 pensioen als Rijksveldwachter met Cornelia Reppe te Heerenveen in 1796 drie allen volwassen Dordrecht Dordrecht geene geene - J.J.P. v.d. Brandeler, v. Vollenhoven C360 Torenstraatje boven Monté Afgewezen; Geen veldtogten
In 1815 uit Maastricht naar Velo daar een brug geslagen en terug naar Maastricht.
Paspoort overgelegd.
In orde.
15. (No. 13) Anthonie van Rekom Dordrecht 24 Dec. 1792 9 Bat. Inf. Nat. Mil. later 9e Afd. 4 Afd., Bat. mobile Zuid Hollandsche Schutterij 3 Febr. 1814-1818 of 1819, 1830-1836 (1830 vrijwilliger bij de 4e Afd. 1 Bat. mobile 2 Hollansche (Dordsche) Schutterij tot 1836) Fuselier, Schutter vrijwillige 1814 in Holland (Bergen op Zoom &ca); 1815 in Braband en Frankrijk; 1830 en volg in Belgie in de vestingen - - Vrijwillig Metalen Kruis, Eereteeken 1813-1815 Nihil ongehuwd - - Dordrecht Dordrecht Doet wanneer de gelegenheid zich aanbiedt boodschappen molenaarsknecht Wordt bedeeld. Obreen, Stoop manufacturier C1385 Afgewezen; Heeft geen prijsgeld ontv. Verklaring uit de Stamboeken (heeft geen paspoort)
16. (No. 14) Bastiaan van der Rest Dordrecht 23 Mei 1797 5 Bat. Jagers No. 5 later geworden No. 18 (Bat. Jagers), daarvoor 14 Afd. 1 Bat. Inf. 23 Octob. 1814-1 Nov. 1819 Soldaat (Kompagnie kleermaker) 1815 te Quatre Bas en in Frankrijk bij Quatre Bas zeer ligt aan de lip (gewond) door (een) afschampen van een sabel; Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar Weduwnaar Zes, waarvan twee dochters naaisters van beroep ten zijnen ..te(?) Dordrecht Dordrecht Kleedermaker, doch kan door ouderdom en zwak gezicht de kost niet meer verdienen Kleedermaker Verdient geen f 1 's maands woont in eigen huis doch is zeer bezwaard Longepée. Vertregt naast de beurs, Kelfkens D8 Aangenomen 27 Dec. 1865; heeft f 29,10 prijsgeld.
Paspoort overlegd.
In orde.
17. (No. 15) Johannes Daniel Roelijn of Jan Roelijn Amsterdam 16 Maart 1795 1810 kwekeling later Matroos
1814 Gedeserteerd
6 Mei 1814 bij het 5 Bataillon Jagers later 18 Bat. en bij suppressie geincorporeerd bij het 2 Bat. 14 Afd. Nat. Militie tot 27 Junij 1820
18 Junij 1821 bij het Bat. Pontonniers Mineurs en Sappeurs
1 Januarij 1822 overgegaan bij het 3e Bat. Veldartillerie
29 Sept. 1823 terug bij de Pontonniers, tot 20 Januarij 1828
Van 1830 tot 1 Januarij 1837 bij het 1e Bat. 4 Afd. mobile 2 Holl (Dordsche) Schutterij;
1819 Korporaal, 1821 Pontonniers, 1822 Pontoniers 1e Kl, 1830 Schutter, Vrijwilliger; 1815 in Frankrijk, 1830 Vesting Gorichem, 1831 in Belgie, 1832, 1833 Vesting Breda en environs - - Vrijwillig Metalen Kruis, Eereteeken van 1813-1815 Nihil Met Elisabeth Schellekes te Schijndel in 1833 Drie het jongste oud 13 maanden; (Onbekend) Onbestemd als zijnde Regimentskind; Dordrecht zeer kleine water en vuur (negotietje) nering; geen Wordt bedeeld Obreen, Beddigs op de Rietdijk C206 Rietdijk Aangenomen 27 Dec. 1865; Heeft f 29,10 prijsgeld ontv. 2 paspoorten overgelegd. In orde.
18. (No. 16) Jacques van Rooijen Humbeeke (Belgie) 17 April 1790 1810-1814 (F.D.) 23 reg. Inf.
(H.D.) 1814 5 Divisie Caisjonrijders
1815 trompetter Artillerie transporttrein
1818 Kanonniers tot 1824
kannonnier 1815 Waterloo te Waterloo Schot in het been (geblesseerd), welke wond thans mede open is, en hem zeer hinderlijk in het gaan Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Maria Christina Govers te Dordrecht in 1787 Een gehuwd Humbeeke Dordrecht Geene Witwerkersknecht woont in bij zijn schoonzoon Peters en van Speijk Itz, Kroes (de brander) B77 Wijnstraat Afgewezen; heeft geen prijsgelden ontv. Heeft geen papieren volgens opgaaf
19. (No. 29) Steven de Ruiter Zwijndrecht 28 Octob. 1787 1806 (HD) 4e reg. Inf. (FD) 125 Reg., tot 1814, 1814-1820 (HD) Pontonnier Vrijwilliger fuselier, pontonnier 1e kl Vrijwilliger 1812 in Rusland
NB in 1815 uit Maastricht naar Venlo, daar de brug geslagen en terug naar Maastricht.
Voor Straalsund geblesseerd in het been Eereteeken 1813-1815, St. Helena med. Nihil Met Johanna Mackenzie te Dordrecht in 1790 Drie allen volwassen Dordrecht Dordrecht Geene houtsjouwer van Dorsser, 't Hooft, Lijnbaan " B234 Tolbrugstraatje -; heeft geen papieren volgens opgaaf; Geen veldtogten;
20. (No. 17) Matthijs Sel Dordrecht 12 Januarij 1793 1813 (F.D.) 145 Reg. van Linie en
(HD) 11 Febr. 1814 - 21 April 1819 2 Bat. 9 Afd. Inf.
Korporaal 1814 in Holland; 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-15, (doorgehaald: St. Helena med.) Nihil Met Maria de Kok te Dordrecht in 1818 Vier allen gehuwd Dordrecht Dordrecht Kramer door ligchaamsgebreken onbekwaam om te werken " heeft een eigen huis dat 's weeks geeft f 4,05 huur, zuiver f 3,- verdient op de markt gemiddeld f 1,- Wensch Vuilpoort, de Graaf sigarenmaker, Tijssen Chir. C1467 (aangenomen 27 Dec. 1865); heeft f 29,10 prijsgeld ontv. Paspoort overgelegd; in orde;
21. (No. 18) Johannes Schellenbach Dordrecht 2 Octob. 1797 16 Mei 1815-15 maart 1820 8e Bataillon Inf. Nat. Militia (later 9e (Reg.) Afd. Inf.)
1820-1825 5 Afd. Inf. (thans reg.)
1830-1834 4 Afd. 1 bat. mobile Z. Holl. (Dordsche) Schutterij;
fuselier, Schutter 1815 in Braband en Frankrijk
1830-1834 Belgie en in de vestingen
- - Metalen Kruis, Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Adriana van Exel te Oosterhout in 1795 Twee beiden volwassen Dordrecht Dordrecht Zakkendrager, doch kan door zwakte en ouderdom de kost niet meer verdienen; Geen heeft de f 20 van Lebret Crena de Jongh?, Kieboom (stadhuis) C1454 Kolfstraat (Afgewezen); heeft geen prijsgeld ontv. Extr. stamboek (over)gelegd ... geen paspoort Schutterij; In orde;
22. (No. 19) Jan van Sprang Schiedam 28 Julij 1792 1813 Uit Schiedam met 100 man vrijwilligers om Dordrecht, Papendrecht, Gorinchem &a te ontzetten.
10 Febr. 1814-1 Junij 1817 Bat. Nat. Mil. No. 15
" Flankeur 1814 blocade van Bergen op Zoom
1815 In Braband en Frankrijk
- - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Cornelia Joa te Maassluis in 1790 Acht allen volwassen Schiedam Dordrecht Zeilmakersknecht noodhulp Geen bepaald gedurende 12 à 14 weken 's jaars verdienst hij f 1,- daags, voor het overige weinig of niet Recourt, zeilmaker Taankade; Volgraaf, zeilmaker Galgenbrug; C585 Hermansuisstraat (Aangenomen 28 Febr. 1866); heeft f 29,10 prijsgeld ontv. Paspoort overgelegd; In orde;
23. (No. 20) Arie de Sterke Dordrecht 16 Nov. 1796 1810 Kweekschool; 1813 garde pupilles; Dec. 1813-1816 Bat. Inf. Nat. Mil (No. 15, later) No. 9 (Den 1813 15e Bat. Ladnmilitie, 1815-1816 9 Bat. Landmilitie); Flankeur 1814 in Holland (Bergen op Zoom); 1815 in (Braband en) Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Hendrika Faasse te Dordrecht in 1795 Zes allen volwassen Dordrecht Dordrecht Geene metselaar - 't Hooft Benthuizen; K. Glavimans MW74 (Aangenomen 27 Dec. 1866); Heeft f 29,10 prisjgeld ontv. Verklaring uit de Stamboeken (heeft geen papieren)
24. (No. 21) Pieter de Sterke Dordrecht 12 Dec. 1794 1809 Kweekeling te 's Hage;
1810-1813 in Fransche dienst;
1813 met vele Hollanders (die toen niet ver...d werden) te Dresden gevangen genomen en opgezonden naar Amiens; na 7 maanden gevangenschap in 1814 gedeserteerd;
16 mei 1815-1820 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 8; later 8 Bat. 9 Afd. Inf.
1 Dec. 1830-1838 1 Afd. 2 Bat. mobile Zuid Hollandsche Schutterij, later bij de 4e Afd. 1 Bat. Schutterij (Dordsche Sch.)
Soldaat 1810-1813 in Duitschland; 1815 in Braband en Frankrijk; 1830-.. In Belgie en in de vestingen - - Metalen Kruis, Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Adriana de Vries te Werkendam ? - Dordrecht straatveger ? - - - (Afgewezen); Zegt circa f 18,- te hebben ontvangen op zijn zakboekje en dus geen prijsgeld; 2 Zakboekjes van de Schutterij, teruggegeven; Verklaring uit de Stamboeken; in orde;
25. (No. 22) Lodewijk van Til Dordrecht 11 Aug. 1793 3 Febr. 1814-30 April 1819 (Militair plaatsvervanger) Bat. Inf. Nat. Mil. No. [-]; 27 Junij 1819 3 Dec. 1826 (bij 't korps) Mariniers (laatst Marinier 1e kl.) Korporaal 1814 in Holland; 1815 in Braband en Frankrijk; 1820 gece...(?) aan boord Zeeland; 1822-1826 aan boord Eendracht in West Indie - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Pieternella Koning te Dordrecht in 1795 Een volwassen Dordrecht Dordrecht door ligchaamsgebreken bekwaam om te werken blokmakersknecht heeft de zilv. medaille wegens redding van een kind, heeft f 20, van Lebret S. Crena de Jongh; van Helden, Com....(?) ..schedr.(?) C1278 (Aangenomen 27 Dec. 1865); heeft f 29,10 prijsgeld ontv. Paspoort overgelegd. In orde;
26. (No. 23) Arij Verboom Dordrecht 10 Julij 1795 8e Bat. Inf. Nat. Mil van 1815 tot 1820, 4e Afd. 1 Bat. met Z. Holl (Dordsche) Schutterij 1830-1834 Soldaat, Schutter 1815 in Braband en Frankrijk; 1830 en volg in Belgie en in de vestingen; - - Metalen Kruis, Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Pieternella Grondhout te Dordrecht in 1816 Een kind oud 6 jaar Dordrecht Dordrecht Maakt als daar toe gelegenheid is oude steen schoon passementswerker - Schotel metselaar, v.d. Net, metselaar C1572 (Afgewezen); heeft geen prijsgeld ontv.; (heeft een certificaat doch geen paspoort overgelegd); in orde;
27. (No. 24) Anthonie Verschuur Dordrecht 16 Junij 1791 Bat. Artillerie Nat. Mil. No. 4 4 Febr. 1814-16 April 1819 Kannonnier Geene - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar " Vijf allen volwassen Dordrecht Dordrecht Zeer kleine negotie Metselaarsknecht Is lam in de beenen C. Joncheere, A. Balen D236 Suikerstraat (-); geen veldtogten; Paspoort overgelegd; in orde;
28. (No. 24) Lieve Visser Dordrecht 12 Aug. 1796 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 1 Febr. 1814-1 April 1816 Stedelijke Schutterij van Bergen op Zoom 1830-1834 Flankeur 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk, 1831 in Belgie - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Cornelia Hamerbach te Vlaardingen inn 1791 Een volwassen Dordrecht Dordrecht Zeer kleine turfnegotie bakkersknecht - A. Stoop aan de Beurs, Longepee A191 (Aangenomen 27 Dec. 1865); Heeft f 29,10 prijsgeld ontv. Paspoort overgelegd; In orde;
29. (No. 25) Simon van Voorden Zalt Bommel (28 Sept. 1785) 20 Mei 1790 (FD) 1811, 125 Reg. van Linie; (HD) 1 Junij 1814, 15 Bat. Inf. van Linie, 28 oct. 1815-23 Julij 1819 Marechaussée in Luxemburg, 19 Oct. 1819 13 Afd. Infanterie, 18 Junij 1841 Garnizoens bataillon (gedeelte Hoorn) tot 31 Dec. 1843
1810 bij t 125 Reg. van Linie in Duitschland, 1813 Rusland, capitulatie Stettin, ontwapend en naar Holland, stedelijk in dienst bij 't 7e Inf. van Linie, naderhand 13 Afd. 1814 ...lier Antwerpen en Bergen op Zoom, 1815 Maastricht, Waterloo, Frankrijk, 1819 Marechaussee te voet in Brussel, 1823 mede bij de 13 Afd. tot 1840 (1830 in Belgie) 1840-1844 ...nen te Hoorn; 36 jaar dienst
Sappeur 1812, 1813 in Duitschland, bij de capitulatie van Stettin ontwapend en naar Holland vertrokken; 1814 in Holland; (1815 te Waterloo en in Frankrijk); 1830 bij het mobile Corps; 1831-1834 in de vesting Maastricht; te Boulogne ligt geblesseerd; Met. kruis; Eeret(eeken) 1813-1815, zilv. med. 24 j. dienst f 91 Pensioen Weduwnaar van Elisabeth Joosten, markententster te Waterloo Vier allen volwassen Zalt Bommel Dordrecht barbier doch zonder (verdient weinig) door ouderdom (en zwak gezicht) heerenknecht verdient geen f 1,50 's weeks Vliegenhart en Kempe boven zijn buren A227 Vleeschhouwersstraat; (Afgewezen); zegt f 29,10 prijsgeld te hebben ontv.; Geen papieren; Extract stamboek geligt;
30. (No. 26) Adam Waltman of Woltman Dordrecht 7 Dec. 1794 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 16 1814-1818 Flankeur 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Catharina Buitenhek te Dordrecht in 1794 Drie allen volwassen Dordrecht Dordrecht sjouwer op de houtvlotten, doch kan wegens ouderdom en zwakte weinig werk verrigten sjouwer - H. Boonen, R. Boonen C475 (Afgewezen); Heeft geen prijsgeld ontv. verklaring uit de stamboeken; (Heeft geen papieren); in orde

Invulling verklaringen van Oud Strijders van 1815 Plattelands Gemeente

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 notities
01. (No. 27) Herman van der Stel te Ridderkerk Ridderkerk 4 Julij 1788 Bezoldigde garde van Rotterdam (FD) 11 Maart 1812-13 Julij 1812 overgegaan bij de Koloniale troepen (FD) tot 20 Dec. 1813; gedeserteerd. (HD) Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 92 Afd. 5 Febr. 1814 tot 1 Junij 1817 (1812, 1813, 1814-1817) Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Maaike Bol te Hendrik Ido Ambacht in 1799 Geene Ridderkerk Ridderkerk Door ouderdom en ziekelijkheid ongeschikt iets te doen Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865; overleden); Paspoort overgelegd; in orde
02. (No. 28) Hendrik Joho te Mijnsheerenland Mijnsheerenland 7 April 1791 1e Bat. 9e Afd. Infanterie 22 April 1815-16 Maart 1820 Fuselier, Vrijwilliger 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil (neen) ongehuwd - - Mijnsheerenland Mijnsheerenland Geene Kleedermaker - - - (Afgewezen); paspoort overgelegd; in orde;
03. (No. 29) Pieter Pegels te Klaaswaal Klaaswaal 28 September 1791 2 Bat. 9 Afd. Infanterie 3 Febr. 1814 - 30 April 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil met Annigje Blaak te Heinenoord 7 maart 1796 Zeven allen volwassen Klaaswaal Klaaswaal boerenarbeider boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); NB Eereteeken aangevraagd 20 sept. of later; paspoort overgelegd; in orde
04. (No. 30) Arie Rijsdijk te Barendrecht Rijsoort 25 December 1795- 2e Bat. 9e Afd. Infanterie 3 Februarij 1814 - 30 April 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Maria de Bel In 1802 Vijf allen volwassen IJsselmonde Barendrecht Eenig arbeiderswerk waartoe hij bijna ongeschikt is Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); paspoort overgelegd; In orde;
05. (No. 31) Willem Biesheuvel te Strijen Buitensluis 16 October 1796 2e Bat. 9 Afd. Infanterie 3 Februarij 1814 - 30 April 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Hilletje Kruithof te Strijen 8 Maart 1808 Twee beiden gehuwd Nieuwendiep Strijen Boerenarbeider Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); paspoort overgelegd; In orde;
06. (No. 32) Johannes de Kievit te Heinenoord Heinenoord 29 October 1794 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 3 Februarij 1814 - 1 April 1816 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar - Drie beiden gehuwd Heinenoord Heinenoord Boerenarbeider doch door ouderdom bijna zonder werk Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); paspoort overgelegd; In orde;
07. (No. 33) Arie van den Ban te Piershil Oudenhoorn 7 November 1795 2 Bat. 9 Afd. Infanterie 3 Febr. 1814 - 1 Mei 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar - Twee beiden volwassen Zuid Beijerland Piershil Kleedermaker Kleedermaker - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); Paspoort overgelegd; In orde;
08. (No. 34) Jacob van Gelderen of Jacob Gelder te Nieuw Beijerland Oud Beijerland 26 November 1791 124 Reg. Inf. van Linie (F.D.) 20 Julij 1812, door de Pruisen te Wittenberg gevangen genomen, 2 Dec. 1813 en door hen ontslagen; (H.D.) Bij de 3 Afd. Kurassiers 1814 tot 2 Dec. 1822; bij 't 2e Bat. 9e Afd. Infanterie 1 Junij 1824 tor 10 Maart 1829; laatstelijk Fuselier 1813 in Duitschland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Celia de Klerk te Nieuw Beijerland 1 Dec. 1800 Geene Oud Beijerland Nieuw Beijerland Boerenarbeider Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); Paspoort overgelegd; In orde;
09. (No. 35) Aard de Regt te Nieuw Beijerland Nieuw Beijerland 16 April 1796 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 3 Februarij 1814 - 1 April 1816 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Trijntje Schalkoord te Nieuw Beijerland 8 Aug. 1793 Geene Nieuw Beijerland Nieuw Beijerland Boerenarbeider Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); Paspoort overgelegd; In orde;
10. (No. 36) Gerardus Stephanus van der Mast te Charlois Rotterdam 17 Maart 1796 3e Bat. 9 Afd. Infanterie 12 Febr. 1814 - 14 Mei 1819 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Elisabeth van der Hoeven te Rotterdam 30 Nov. 1794 Twee beiden volwassen Rotterdam Charlois Geene door ouderdom Kleedermaker - - - (Afgewezen); paspoort overgelegd; Certif. goed gedrag overgelegd, Certif. behoefte(?) overgelegd; In orde;
11. (No. 37) Leendert Visser te Charlois Vlaardingen 6 Dec. 1795 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 8 (Bat. Landmilitie No. 8) 1813-1816 (1813-1815 of 1816) Soldaat 1815 in Braband en Frankrijk (ook te Quatre Bas) [1815 in Braband te Quatre Bas] - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Adriana Louter te Rhoon 1800 Een volwassen Vlaardingen Charlois Sjouwerman Zeevarende - - - (Afgewezen); (geen paspoort); Verklaring uit de Stamboeken; in orde;
12. (No. 38) Willem van Gent te Dubbeldam Dubbeldam 21 Nov. 1794 2e Bat. 9 Afd. Infanterie 11 Febr. 1814 - 30 April 1819 Fuselier Geene - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Lijsje Brand te Dubbeldam 24 Febr. 1798 Vier allen gehuwd Dubbeldam Dubbeldam Boerenarbeider, doch is door ouderdom ongeschikt Boerenarbeider - - - (Afgewezen); paspoort overgelegd en teruggegeven; (geen veldtogten); Bat. Inf. Nat. Mil. No. 15 of No. 9 met Kol. Simons;
13. (No. 39) Arie Gardenier te Zuid Beijerland Nieuw Beijerland 10 Junij 1786 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 (9 Afd. 9e Bat. Infanterie) 14 Febr.1814 - 18 Mei 1818 Soldaat 1814 in Holland, 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 (Nihil) Geen pensioen. Ontslagen met de gratificatie van f 29,10 Weduwnaar Vier allen gehuwd Zuid Beijerland Zuid Beijerland Boerenarbeider doch is oud en gebrekkig Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); (Geen paspoort); verklaring uit de Stamboeken; Overleden; in orde;
14. (No. 40) Hendrik van der Leer te Zwijndrecht Hendrik Ido Ambacht 23 Maart 1796 Bat. Landmilitie N. 15 later 9e Afd. Infanterie 3 Febr. 1814-1817 Fuselier 1814, 1815 Bergen op Zoom, Venlo, Namen, Waterloo, Valenciennes &a - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar - Een gehuwd Zwijndrecht Zwijndrecht Boerenarbeider Tuinman - - - (-); geen paspoort; Geroijeerd alzoo hij ten gevolge van een vroeger Crimineel vonnis het Eereteeken 1813-1815 niet kan bekomen; In orde;
15. (No. 40) Cornelis Heijkoop te Maasdam 's Gravendeel 14 Dec. 1795 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 3 Febr. 1814 - April 1816 Fuselier 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Bastiaantje Barendregt In 1795 (even oud als hij) Geen ten hunnen laste 's Gravendeel Maasdam Boerenarbeider is zwak door ouderdom Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); Kopie paspoort overgelegd; In orde;
16. (No. 41) Arie van der Tak te Hendrik Ido Ambacht - 1814 Bat. landmilitie N. 15. Beleg Bergen op Zoom; 1814 Dec. Vrijwillig overgegaan bij de Marine; (Komt niet aanmerking; gest. 2 Sept.); Geen papieren;
17. (No. 42) Jan Rijsdijk te IJsselmonde Ridderkerk 22 Dec. 1794 1 Bat. 9 Afd. Nat. Infanterie 16 Mei 1815-16 Maart 1820 Fuselier 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Hilligje Steegman te Heer Oudelands Ambacht 19 Aug. 1788 Vier, (allen) drie gehuwd, de vierde ook uitwonend; IJsselmonde IJsselmonde vlasarbeider boerenknecht - - - (Afgewezen); kan f 2 en f 3 's weeks verdienen (gemiddeld); Paspoort overgelegd; in orde;
18. (No. 43) Pieter Labrijn Pieterszoon te Groote Lindt Hendrik Ido Ambacht 17 Nov. 1791 9e Bat. 2 Komp. Infanterie 3 Febr. 1814- 16 April 1816 Korporaal Ontruiming der Franschen te Bergen op Zoom en Venlo - Ontslagen wegens gebrek aan een oog; Eereteeken 1813-1815 Nihil Met Neeltje van Wingerden - Acht allen volwassen Hendrik Ido Ambacht Grote Lindt Buiten staat iets te verdienen - - - - (Sollicitant voor later; geen veldtogt 1815, niet voorgedragen); Heeft geen papieren;
19. (No. 44) Willem Levering te Heerjansdam Ridderkerk 1794 (3 Aug.) 20e bat. 5 Komp. Infanterie 19 Mei 1814 - April 1817 - Geene - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar - Twee beiden gehuwd Ridderkerk Heerjansdam Buiten staat iets te verdienen - - - - (Sollicitant voor later; geen veldtogt 1815); Heeft geen papieren; in orde;
20. (No. 45) Hendricus Sutterland te Heinenoord Oosterhout 1 Julij 1795 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 17, later 2 Afd. Infanterie; 12 maart 1814-6 April 1816 Fuselier Geene - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Amelia Vos te Capelle in Noord Braband 3 Mei 1790 Een gehuwd Oosterhout Heinenoord Schoenlapper Schoenmaker - - (Sollicitant voor later; geen veldtogt 1815); Is volgens missive van den Burgemeester van Heinenoord niet buiten Breda geweest; paspoort overgelegd en teruggezonden;
21. (No. 46) Melis Naaktgeboren te 's Gravendeel 's Gravendeel 29 Mei 1794 2 Bat. 9 Afd. Inf. 4 Febr. 1814 - 5 mei 1819 Fuselier 1814 in Holland; 1815 in Braband en Frankrijk - - Eereteeken 1813-1815 Nihil Weduwnaar - Een volwassen 's Gravendeel 's Gravendeel Geen, wordt ondersteund door zijn broeder. Boerenarbeider - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); Kopie paspoort overgelegd;
No. 47 Arie/Arij Dekker te Nieuw Beijerland Nieuw Beijerland 14 Nov. 1793 9e Bat. Infanterie onder kolonel Simons (Bat. Inf. Nat. Mil. No. 6); van Februarij 1814 tot 1 April 1816; Korporaal in Frankrijk 1815 - - het zilveren Eereteeken van Waterloo 1813-1815 - Met Leendertje Kruidenier Zuid Beijerland in 1807 Twee volwassen(?), een zoon en een dochter N. Beijerland N. Beijerland Kleedermaker Kleedermaker - - - (Aangenomen 27 Dec. 1865); heeft geen papieren
No. 48 Willem Kooijman of Kooijmans te Puttershoek geb. te Heinenoort 19 Junij 1794 - Willem Kooijman diende 18 Junij 1815 bij het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 (vroeger 15e);
- heeft de gratificatie van f 29,10 genoten;
- Paspoort vertoond;
- Genot een 27 Maart 1866;
- heeft volgens paspoort de volgende veldtogten medegemaakt: 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk;
(Aangenomen 30 Mei. 1866);
No. 49 Dammis de Geus te 's Gravendeel geboren te Maasdam 8 Maart 1795 - Gediend in 1815 bij het Bat. Inf. Nat. Mil No. 9 vroeger No. 15;
- heeft de gratificatie van f 29,10 genoten;
- Veldtogten: 1814 in Holland, 1815 in Frankrijk;
- Extract stamboek vertoond en teruggeven;
(Aangenomen 30 Mei. 1866);
No. 50 Klijs Goud te 's Gravendeel Geb. te 's Gravendeel 6 Februarij 1786 - Gediend in 1815 bij het Bat. Inf. Nat. Mil No. 9 vroeger No. 15;
- Heeft de gratificatie van f 29,10 genoten;
- Staat van dienst vertoond en teruggegeven;
(Afgewezen);
No. 51 Hendrik Pieter Burgdorfer Geboren te 's Bosch 2 Febr. 1802 - Portier op de Stoomboot maatschappij fabriek te Fijenoord onder IJsselmonde;
- heeft gediend van 14 April 1814-1829 en van 1839-1839 laatst als Sergeant Majoor bij de Geldersche Schutterij;
- Diende in 1815 bij de Zwitsers (en thans(?)) in garnizoen te Maastricht;
(Komt niet in aanmerking);
No. 52 Johannes van Roon te Oud Beijerland Geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel den 21 Oct. 1795 - heeft gediend in 1814 tot 1817 als Flankeur bij het Bar. Landmilitie No. 8;
- Heeft het prijsgeld van f 29,10 ontvangen;
(Aangenomen 24 Dec. 1868);

Laatst gewijzigd: juli 2020.