Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: formulierboek eed van zuivering 1748 (met bijlagen)


Bron: Regionaal Achief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3409 (formulierboek eedboek zuivering 1748 + bijlagen)


(titel kaft:) Eedboek van Suijvering beginnende 1748. Formulier-Boek.# Notitie ende aanteeckening van de geenen welke de Respective Eeden hebben afgelegt, ingevolge haar Ed: Groot Mog. Resolutie van dato den 23 Januarij 1748 (zijnde geliasseert voor aan in het Eede Boekje).

In Conformité van het Formulier van den Eed van Suijvering geinsereert in haar Ed:e Groot Mog: Resolutie van den 23 Januarij 1748 hebben denzelven Eed in handen van Heeren Burgemeesteren der Stad Dordrecht affgelegt als volgt:

op den 4 Maart 1748:
Johannes Muller, zijnde geworden opsiender van de ijkers
en
Pieter Verburg, .... zoutmeter.

den 25 dito Pieter Schenk Jansz
en
den 27 dito de Heer Theodorus Bisdom, bijde als Heemraden van Crimpenre Waard.

den 1 april
de Heeren Andries de Jong, en Mr. Paulus Gevaerts, als Burgermeesteren in handen van de Heeren Hooft Officier Mr: Abraham van den Santheuvel.

den 11 dito
in handen van Heeren Burgermeesteren Johanna Pluijm als verkregen hebbende de Zoutkas.

den 20 Meij
Willem Veermans, als ordinaris Koolmeter
.
den 22 do:
Pieter van der Ruijt als Mazelaar

1748.
den 30 Meij
heeft Jacob van Vliet den Eedt afgelegt als Collecteur van den impost vande Bieren van wegens dese Stadt en vande drie Stuijvers op de Tonne Bier tot lasten van de Brouwers binnen dese Stadt.

den 24 Junij
Maarten Broeksmit als Voorleser in de Augustijnenkerk.

den 4 Julij
Magdalena Hoornbacker huijsvrouw van Andries Kantebeen, als Vroedvrouw deser Stadt.

den 26 Julij
Jacobus van Loon, als Beurtschipper van deese Stadt op de Clundert Vise versa.

den 5 Augs: 1748
De Heer Burgemeester Andries de Jong als Advismeester op de Zeehavens der Stad Dordrecht.

dato uts:
Cornelis van Lill als Ordinaris Bode van dese Stadt op de Steeden Haarlem, Delft, Leijden, Rotterdam, s’Hage &a ende Vise Versa.

den 12 Augs. 1748
Abraham van Steenbergen als Maselaar den Eed Affgelegt.

Den 21 Augs. 1748.
Jan Meijndersz: Booij als Mazelaar.

Den 2 Septb. 1748.
heeft Jan Kools den Eed van Suijvering als Substituut marktschipper van deze Stad op Haarlem, vermits Huijbert van den Bosch, volgens attestatie van de Stads doctor en Chirurgijn, buijten Staat was om het zelve Veer langer te kunnen bedienen, afgelegt, met uijtsondering, dat denselve aan den voorn:e van den Bosch jaarlijks zal uijtkeeren de Somma van Honderd gulden

den 19 Septb.
heeft Jan Dirk Meijering den Eed van Suijvering als Sleenaar, en nog als klapwaker afgelegt.

Do.
als boven heeft Barend Leemschot den Eed van Suijvering als koornmeter, en nog als Mazelaar afgelegt.

den 24 do.
D’Heer Ewout Bosveld, Majoor deser Stadt, als Ontfanger van de personeele 200ste en 100ste Penningen op de Ampten over de Stad Dordrecht, en den resorte van diene.

den 26 do.
Magdalena Spaan als bewaarster van de Kaart van de Turftonsters.

den 19 decemb.
Christoffel van Malsen als kalkmeter, klokluijder van de Groote Kerk en Maselaar.

Do.
Jacob van der Maas als klapwaker.

30 Do:
Johannis van Gelder als klokluijder van ’t Klokje Ruijmstraat als mede van de Engelsche kerk.


# Letteren Requisitoriaal.
Edele Achtb: Heeren.
Wij hebben niet konnen nalaten op het versoek van Eleonora van Gelsdorp, bejaard en ongehuwd wonende binnen deze Stadt uEd. Achtb. te versoeken, ten einde UEd Achtb. in faveur en vordenisse van de Justitie en uijt kragte van de Speciale Prorogatie van de Jurisdictie van dese Ed: Camere, gevisiteert, in zeekere obligatie Groot duijsent Guldens, door Cornelis Jansz: van Holst, wonende te Puttershoek onder borgtogt van Jacob Regenboog, wonende te Strijen, in dato 26 augs. 1769 met belofte van Resitutie op den 1: Meij Jongstleeden, ten behoeve van voorn: Eleonora van Gelsdorp gepasseert, door UEWed. Achtb. gezworen bode tegen deijnsdag den 24 Julij deser Jaare 1770 s’morgens ten 10 uuren op den Raadhuijse ter Rolle van den Ed: Groot Achtb: Gerechte deser Stad gelieve te doen dagvaerden den voors: van Jacob Regenboog omme te andwoorden op de hier nevens in geslote Copie Eijsch en Copie Obligatie, mitsgaders, op ’t versoek van Provisie, daar bij gedaan en voorts te Procedeeren als nu Regten, met inthimatie als na Stijle, en osn gelieven te relateeren ’t gunt hier inne Sult hebben laten doen, zal de voors: Eleonora van Gelsdorp dienst de Justitie vordernisse en ons een welgevallen geschieden, mitsgrs. bereid Sijnde ’t Selve in gelijke ofte andere voorvallende gelegentheiden des versogt sijnde te erkennen waar toe ons verlaetende en blijven Wij na UEd. Achtb. in de bescherminge fes aller hoogsten te hebben aan bevoolen.
Edele Achtb. Heeren.
UEd. Achtb. Goede Vrienden
Burgem. en die van den Gerechte der Stad Dordrecht
(onderst.) Ter ordonnantie van Hun Ed. Groot Achtb. (was get.) Ps. Hoeufft.
(Dordt. 17 julij 1770)

# Edele Groot Achtb. Heeren.
In gevolge UEd. Groot Achtb. Missive van den 17 deser hebben wij niet willen af sijn het versoek in deselve gemelt aan U Ed Groot Achtb: in te willigen en toe te Staan, en dienvolgende aan Dr. Alexander Layel, Predikant in de Engelsche Gemeijnte binnen dese Stad, Sijn behoorlijk Demissie te geeven omme het gem. Ministerium binnen UEd Groot Achtb. Stad bij vervolg te bekleeden en waar te neemen waer meede Wij nae UEd Groot Achtb. in de bescherminge des allerhoogsten te hebben aan bevoolen blijven wij.
Edele Groot Achtb. Heeren
UEd. Groot Achtb. Goede vrienden Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht (onderst.) Ter Ordonnantie van deselve (was get.) Ps. Hoeufft.
(Dordrecht 26 Julij 1770)

Wij Scheepenen der Stad Dordrecht, Certificeeren met kennisse der waarheid en attesteeren bij desen, dat vorenstaande Extract getrokken uijt de Crimineele Rolle van den Heere Bailliuw van Zuijt hollandt wegens Zaken aangaande des Gemeenelants Middelen met desselfs Principael voor Zo veel t geextraheerde aangaat Accord. En attesteeren wijders, dat de Gedetineerdens, gecondemneerdens, en Geexecuteerdens, in vorenstaande Extract vermelt, waar bij genoteert staat Sine bonis, genee goederen hebben gehadt, gelijk zulks uijt de aanteekeningen daar van gehouden en gedaan, aan ons heeft gebleeken.
In kennisse der waarheid dese door een onse Secretarissen doen onderteekenen en ’t Zegel deser Stad hier op doen Drukken.

# Gezondheidsbrief.
Wij Burgemeesteren ende Regeerders der Stad Dordrecht in Holland, Certificeren met kennisse der waarheid en Attesteren bij dezen, dat voor ons gecompareert Zijn, Bandt & Hooft, Koopluiden binnen dese Stadt, en verklaarden, dat zij op den1 1e Septb. laatstleden, hebben afgeladen ses balen Stokvis gemerkt ‘AH(?)’ No. 1 a 6 om van hier na Ceulen door schipper Christophel Barten te worden vervoert, en vervolgens verder na Straetsburg.
Voorts Certificeren wij Burgemeesteren ende Regeerders voornt. dat dese Stad ofte deszelfs Jurisdictie op de voors. tijd tot heden, en zedert lange jaren (God Zij Loff) vrij en Onbesmet is van alle contagieuse Siektens; In Oirconde ’t zegel dezer Stad hier op doen drukken den 9e Novb. 1770. In kennisse van mij als Secrets. (was get.) Ps. Hoeufft.

# Je sous signé Secretaire des Causes Matrimoniales dans la ville de Dordt. dans las Republique Batave (en Hollande) certifié que Monsieur Herman Corneille de Witt et Mademoiselle Magdeline Cornelie Buck apres la Publication des annonces selon la Coutume ordinaire ont etes lequalement Maries, Le Septieme d’avril mille Sept cent Soixante & un (comme il paroit par le Livre des mariages qu’on garde dans cette ville) fait a Dort a Juin 1762.

# (Nous Bourguemaitres et) Nous Echevins de la ville de Dordrecht et du Merwede Certifions que Pieter Papillon, qui a Signé le Susdit Certificat, est Secretaire des Causes Matrimoniales dans cette Ville, et que foi dort etre adjouteé aux actes, qui Sont comme celle a Signé par lui Certifié de plus que dort est distante de plus de trois lieues ou reside le Ministre de France Comprix (en foi de qui nous avons font Signe celle cie par notre Secretaire y faire apposer le Seais de notre ville le).
Dordrecht le 1me Mai Mille huit cent & Neuf. (1-5-1809)

# Nous (Bourguemaitres et) Echevins de la ville de Dordt, Certifions que Petrus Joannes van Steenbergen qui a fait L’Extract Susdit; est Notaire Publicq et Jure; et que Jean Holtrop que l’a a traduit et Signé est Traducteur Juré tous deux de cette ville, et que foi dort etre adjoutée aux actes, qu’ils signent en cete qualité tant en Jugement que de hors. Certifions de Plus que Dort est distante de plus de quatre Leues de l’en droit ou reside le Ministre de Francais Comprix en foi de quoi nous avons fait Signer celle ci par notre Secretaire et y faire apposer le Seau de Notre ville.
(onder ‘t Extract testament te stellen)

# Nous Bourguemaitres &a.
Certifions que Bernardus van Tienen, qui a fait et Signé L’Extract Sus dit est Marguillien de la grande Eglise de vette ville, et que Jean Holtrop, qui l’a traduit et Signé est Traducteur juré de cette ville; et que foi dort etre adjoutée aux actes qu’ils signenttant en jugement que dehors Certifions de Plux &a.

# Que Maria Dina Hordijk
fille majeure ayant demeure sur le Voorstraat icy, est Entre dans le Nieuwkerk de cette ville le vingt Septieme Septembre mille sept cent Septente cinq. Je declare d’accorder avec le Registre des morts de cette Eglise, fai a Dordrecht le quinsieme Janvier mille cent septante Six (was get.) Jan van de Krab marguiller.

# Nous Bourguemaitres et Echevins de la ville de Dordrecht, certifions que Jan van de Krab est marguiller de L’Eglise de Nieuwkerk dans cette ville et que foi entierre et adjoutée a son Signature Certifions en outre que Dordrecht est distante de plus de trois lieues ou reside le ministre de france. En foi de quoi nous avons fait Signe celle a par un de Nos Secretaires et y faire apposere le Seau de notre ville le Soisieme Janvier mille Sept cent Septante Six.

# (z(egel 12st)) Nous Bourquemaitres et Echevins [burgemester en schepenen] de la ville de Dordrecht en Hollande, Certifions que Mauritz et Gregoor, negociant et proprietaires de la Fonderie de Plomb [eigenaar loodsmelterij], dans cette ville Nommé La Vierge de Dordrecht, Sont Comparus par devant Nous et ont Attestes que le deux [quatre] Roullant on Tables de Plomb, expediés par eux pour Rouan et Envoijer au Sieux Heerard de la meme ville de Rouan [Bourdeaux], Sont Fabriqué on fondu dans leurs sus dite Fabrique en Fonderie, Cetrifions de Plus que Dordrecht est distante de Plus de Trois lieues on reside le Ministre de Ministre, En foi de quoi nous avons fait signee celle a par un de Nos Secretaires et y faire Apposer le Seau de notre ville la [-]
(18 novb. 1776)

# Pro Deo. Ik Ondergeteikende Secretaris der Stad Dordrecht verklaare bij dezen, dat de Collecte voor de In en Opgezetenen van de Zuiderbuurt op het Eiland Ens, op authorisatie van Hun Ed: Groot Achtb: Mijn Ed. Heeren van den Gerechte dezen Stadt, ingevolge derzelver resolutie in dato 12: November 1776 gedaan zijnde de bussen der gecollecteerde Penningen zijn geopent ten overstaan van de heeren Mr. Johan de Roo Heere van de Westmaas en Nicolaas Backus uit Hun Ed: Groot Achtb: daer toe versogt en gecommitteert, en dat bevonden is binnen deze Stad gecollecteert te Zijn Een Somma van ses hondert ses en Veertig gulden agtien Stuivers en Vier Penningen volgens Specie briefje daarvan zijnde.
Actum Dordrecht 16 Novemb. 1776 (was get.) Ps. Hoeufft.

# De Kamere Judicieel der Stad Dordrecht authoriseert bij dese een van de geswore kamerbewaarders derselver Stadt, en is t Nood den Heer Hooft officier, met den Secretaris neffens hem gevoegt, om de Condemnatie van dese kamere, van den 20 Julij 1773 geoblineert ofte van wegens Pieter Degens, kleermakersbaas wonende binnen dese Stad, Requirant op ende Jegens Geertruij Wilders, zijnde gesepareerde huijsvrouwe, Gerequireerde en Gecondemneerde, en verleent op den verbale van Separatie, tusschen den Requirant en Gerequireerde verleden en, zulks ook de daar op gevolgde Uitsprake van Heeren Commissarissen van den 30 October 1777, en Ingevolge waar van door gemelte Geertruij Wilders, aan de Requirant tot Slots en Zulks tot volle voldoeninge en vernietiginge van alle wedersijdse pretensien eens twe hondert en Veertig Guldens moet werden uijtgereikt en betaalt, en op welke Condemnatie en uijtspraken beiden, den 18 November 1777 Condemnatie en Executie respective is Verleent en gedecemeert, naar forme en inhouden ter Executie te leggen. Actum den 25 November 1777.
In kennisse van mij als Secretaris.

# Ik Ondergeteekende Secretaris der Stadt Dordrecht verklaare, gelijk de Ondergeteekende twee getuijgen mede verklaaren zeer wel te Kennen de persoon van Jan Olivier van Batenburg, Oud omtrent Een en twintig Jaaren geboren van Metta van Wingerden. En dat dezelve Jan Olivier van Batenburg heden nog in levende Lijve en Woonagtig is, alhier te Dordrecht, Actum den[-].

# Frans Paspoort.
Nous Bourgemaitres & Echevins de la ville de Dordt. en Hollande de faisons Scavoir et Certifions a tous ceux a quil appartiendra, que devant nous est Comparus […] Bourgeois et Citoyen de cette ville lequel aiant dessein de passeer les pays Bas et la france pour aller faire, Ses Etudes en Suisse (un tour en Suisse), nous reguerants de lui pour voir de Nos lettres de Passeports, ce que lui accordons Nous prions, tous les Officiers Gouverneurs et Capitaines, magistrats tant Politiques qu Ecclesia Stiques de le connoitre pour tel et a lin departir les privileges, immunites et franchises qui Sont dues aux Sujets des Seigneurs Etats generaux des Provinces Unies et par consequant aux citoyens de cette Ville ce que nous recevrons pour in temorgnage de parfaite amitié, de la quelle en pareil Cas, nous prommettons de faire Jouir tous ceux que vous aurez pourvu d’un pareil Acte.

En outre nous declarons aussi qu’il n’y’a point des malidies contragieuse dans cette ville, ne dans toute la Province, En temoignage de quoi nous avons fait appose a la marge des presentes le Sceau ordinaire de cette Ville et le faite Signet par in de nos Secretaires, fait a Dord ce.

# Nous Bourgemaitres et Echevins de la Ville de Dort certifions a tous aux qu’l appartendra qui Mademoiselle Anna Marchal, fille majeure née le dixieme d’octobre mille Sept cent et dix demeurante dans cette Ville rue nommee de Groenmarkt de nous bien conné est actuellement vivante pour Setre presenté ce Sour d’hui devant nous certifiont en autre qu’il ni a aucum ministre ni resident de france en cette Ville ni proximité de trois Lieues, et y avons apposer le Seau ordinaire de notre Ville et contre Signe par in de nos Secretaires a Dort le treisieme Janvier mille Sept cent Quatre Vingt et Un.

# Nous Bourguemaitre &a Nicolaas van der Koog né le dix neusieme May mille Sept cent trent deux, [-]

# In de Zaak van John Rodolph Bartenschlag een Banquerottier.
Gerrit de Heer Jeszeszoon, koopman te Dordrecht, verklaare onder Eede, dat John Rodolph Bartenslag, koopman en Assuradeur in de Prinsestraat te Londen de persoon tegens wien de Commissie van Banquerdt is gedecerneert en verleend voor den dato, en het verleenen der voors. Commissie deugdelijk was en als nog is Schuldig aan deezen deposant en van Jesse de Heer zijn Compagnon in de Negotie de Somma van Elf ponden weegens restitutie van premie op en uit kragte eener Police van Assurantie op het Schip de Waakzaamheid genaamt gedestineerd na Bourdoux, naar Ostende, Zeeland en Holland onderteikend door den voorsz. John Rodolph Bartenschlag, den Banquerottier den 18 December 1780, voor de Somma van twee hondert Ponden, op een gedeelte van het voorsz. Schip of eenig gedeelte van doen, hij de voorsz. deposant noch zelfs nog zijn voorn. Compagnon voor zoo veel hij weet of vertrouwt geene Securiteit of voldoening hoegenaamd bekoomen heeft, dan aleen de voorsz. Police van Assurantie.
Beedigt in Dordrecht den 21 Janu. 1782 in Presentie van mij (en was geteekend) G. De Heer Jzn, J: Perduijn Scheepen.
NB. Werd door de Schepen en den Deposant gezeegeld;

# Wij Burgemeesterern en Regeerders der Stad Dordrecht in Holland Certificeeren bij deesen dat de voorsz. P. Driesprong en P. Vos van Rijswijk, Officieren van de Convoije en Licenten als voors. is en dat aan denselver getuigenis volkomen geloof werd gegeeven. In Oirconde en Zegel deser Stad hier op Gedrukt den [-]
In kennisse van mij als Secretaris.

# (formulier van Een Acte van Legaliteit gecopieerd naar en brief van Van den IJver freres a Paris)
Nous Bourgemaitres Conseillers et Echevins de la Ville de Dordrecht en Hollande, ou il ne reside ni à trois Lieurs a la ronde aucun Ministre ou Charge des Affaires de finance, Certifions que [-] qui a signé la Procuration ci dessus, est Notaire public et qu’a tous Actes signés de lui en sa dite qualité foi entire est et doit etre adjoutée, tant en Jugement que dehors. En foi de quoi nous avons fait signer les presentes par notre Secretaire et y apposer la Sceau de cette Ville, donné a Dordrecht le [..]


BIJLAGEN

# Je Sous Signé Secretarire des Causes Matrimoniales dans la ville de Dort in Hollander Certifie que pour Herman Corneille de Witt et Mademoiselle Magdeleine Cornelie Buck apres la publication des annonces selon la Coutume ordinaire ont etes legalement maries au Septieme d’avril mille Sept Cent Soixante & un (Commes il paroit par le livre des mariages qu’on par de dans cette ville) fait a Dort ce Juin 1762.

# Nous Bourguemaitres et Echevins de la Ville de Dordrecht en Hollander certifions et attestons, avec pleine connoissance de la Verité, que Johan Jacob Haassis, né a Munster dans le Pais de Wirtenburg, est actuellement Bourgeois, et Habitant de cette Ville, et demandons pour cette cause tous et un chacun de tenis, et reconnoitre le dit Johan Jacob Haassis pour tel. En foi de quoi nous avons fait apposer a celle ci le sceau de notre Ville et signer par un de nos Secretarires. Dordrecht le 18 Dec.re 1767.
(29 Januarij 1768 Schipper van Outheusden 1 comp:e)(Vrijdag den 1 April)

# Nous Bourguemaitres et Echevins de la Ville de Dordt, Certifions que Jean Holtrop qui a (traduit la susdit Testament est Traducteur) fait la susditte Traducteur est Juré de cette Ville, et que Pieter van Gelsdorp par Devant qui le Susdit Testament est passe, est Notaire Juré de cette ville, et que foi dort estre adjoutee aux Traductions faits par le Susdit Traducteur comme aussi aux Actes Signes par le susdit Notaire, tent a jugement que dators. Certifié de plus que dort est distante de plus de Trois lieues ou reside le Ministre de France, en foi de qui nous avons fait Signe celle ci par un de Nos Secretaire et y faire apposer le Sceau de Notre ville. Le … 1771.

# Nous Bourguemaitres et Echevins de la Ville de Dordrecht, Certifions qu’aujourd’hui le Septieme Mai Mille Sept Cent Septente Deux, Sont personnellement Comparus devant nous: Les negociants Isaac Jackson & Hegner, de cette ville, Les quels pour fatis faire a la demande formée par Jean Bovij dans la Cause agitée entre parties par devant Messieurs Les Echevins de Liege, ce Sont la meme expurge par Serment la meme pretté apres avoir fait la revision de leur Registre de n’avoir rien recu d’autre que ce que se trouce rapporté dans l’Extrait du Registre exhibé dans cette meme Cause, offrant Cependent Legitimes, de les allouer en Compte, en foi de quoi nous avons fait Signer Celle ci par un de nos Secretaires et y faire apposer le Sceau de notre ville. Le 7me Mai 1772.

# De Camere Juditieel der Stad Dordrecht authoriseert bij deze een van de gezwore Camerbewaarders der zelver Stadt en (ist nood) den Heer Officier met den Secretaris neffens hem gevoegt, Omme het geannexeerde Vonnis geobtineerd bij Pieter de Klerk, Mr. Smit binnen deze Stad Eisser en Rau-Actie Contra Pieter Schepens, Schipper borger mede dezer Stadt, Ged.e als mede omme den inhoude van de mede geannexeerde Acte van Taxatie van Salaris en verschot &a door den Advocaat Mr. A.H. van der Meij van der Linden, en den Procureur Jan van der Star in de voorsz. zake verdient en verschoten tot Executie te Stellen naar zijne forme en innehoude volgens de ordonnantie op ’t Stuk van de Justitie geëmaneert. Actum Dordrecht den 7e Meij 1772.

# Nous Bourquemaitres & Echevins de la Ville de Dordrecht & Hollande Certifions que nous avons vue par des temoignage Suffisantes que Gilles Pieter van Lidt de Jeude ne le 19 octob. 1754 fils de Sieur Mr. Johan van Lidt de Jeude et de sa defunte Epouse Dame Anna Maria van der Beek, est de defunte a Batavia le 15 April 1776. Certifions (.. Dordt..) en autre qu’il n y‘a (..) aucun Ministre.

# Ik ondergetekende Secretaris der Stadt Dordrecht verklare bij dezen, dat de collecte voor de in en opgezetenen van de Zuijderbuurt op het eijland Ens op autorisatie van Hun Ed. Groot Achtb. Mijn Ed. Heren van den Grechte der Stadt ingecolge derzelver resolutie in dato 12 Novb. gedaen zijnde, de bussen der gecollecteerde penningen zijn geopent ten overstaen van de Heeren Mr. Johan de Roo Heere van Westmaas en Nicolaes Bakkus uijt Hun Ed. Groot Achtb. daertoe versogt en gecommitteert, en dat bevonden is binnen deze Stad gecolecteert te zijn een Somma van f 646:18:4 volgens specie briefje daer van zijnde. Actum Dordt. 16 Novb. 1776 (27 Junij 1793).

(f 421:12:8 voor die van Broek van Langendijk gecollecteert zijnde is daar een diergelijk declaratoir gegeven den 27 Junij 1793)
(f 388:-:- voor die van Asperen, 5 Oktober)

# Nous Bourguemaitres et Echevins de La Ville de Dort Certifions que J. Holtrop, que a fait et Signé la Susdit le Traduction, est Traducteur Juré de cette Ville et que par Consequent foi dort estre adjoutée aux Traduction qu’il fait tant en jugement que dehors; En foi de quoi, Nous avons fait signer cette ce par un de Nos Secretaires et y faire apposer le Sceau de Notre Ville Le 1me April 1778.

# (Copie) Wij Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Dordregt Certificeeren met Kennisse der Waarheijd en attesteere bij deezen, dat op Huijden dato deezer voor Ons gekoomen en Gecompareert Sijn, Jacobus Kleijn, en Jannetie Barto, Egte Lieden, Geboren alhier, Req.ten dewelke verzogten voor haan en haare Vijff kinderen met Naame Jan, Maria, Lena, Jacobus en Francijna Kleijn. Acte van Indemniteijt ten behoeven vande Armbesorgeren van Rotterdam en Kralingen.
Soo ist dat wij Burgemeesteren ende Regeerders voorn. ons verklaaren en obligeren bij deezen ten dien Effecten dat wanneer door ontijdig afsterven van een van de Comparanten ofte wel Sij berijde, of er door Eenig onverhoopt toevalle kwam te Gebeuren dat Sij Lieden ofte haar voorsch. Kinderen Zouden moeten koomen tot Lasten van Armbezorgeren van Rotterdam en Kralingen voornt. dezelve ten allen tijde daar van te Zullen bevrijden en ontheffen. In Oirconde t Zeegel deezer Stadt hier op gedrukt den 10 November 1768 In Kennisse van mij w.g. Ps. Hoeufft.
Accordeert met het Origineel berustende in de Kamer der diaconie te Rotterdam den 2 Junij 1779 Als diacon H. van der Burgh.

# Uitgegeven Voor Copie, en het Originele van deze behoorlik geinsinueert door mij Ondergetekende Gezworen Kamerbewaarder der Stat Dordrecht, den 23 Desember. 1780.
Voorgelezen & geinsinueert aan voren van Helden die tot Antwoord gaf ’t is goed.
+
Jacob Kresel, uit naam van Cornelis van Balkom;

# Verklare ik ondergeteekende Subst. Secretaris van Huwelik Zaken der Stad Dordrecht, dat in ’t Register van de Huweliks aan te kennen den voors: Stad, sedert 28 Novemb: 1701 tot 24 Septeb. 1702 niet gevonden wert eenige aantekening of ondertrouw van Evert Blankert met Maijke Waarsman. Actum Dord 23 Novb. 1782.
(Omme Den Heere P. Papillon te Dordrecht)

# Nous Bourguemaitres & Echevins de la Ville de Dordrecht Certifions que le Susdit Acte de Notorieté ou Certificat est Selon la Verité et qu’ Anthonij Bax par devant qui le meme Certificat est passé et qui la Signé est Notoire Public et jure de cette Ville, et que foi doit etre ad jouteé aux Actes qu’il Signe tant en jugement que de hors; Certifions Signe de plus que Dordrecht est distante de plus de trois Lieues ou reside Le Ministre de France, en foi de quoi nous avons fait Signer Celle ci par un de nos Secretaires et y faire apposer Le S(c)eau de notre Ville Le 21me Fevrier 1784.

# Nous Bourgemeaitres & Echevins de la Ville de Dordrecht en Hollande Certifions a tous Ceur qu’il appartiendra que Jan Olivier van Batenburg né le Vingtieme Novembre 1758 negotiant demeurant dans cette Ville, de nous bien connu est actuellement Vivant pour S’estre presenté le jourd’hui devant nous; Cetifions en outre qu’il n y a a aucun Ministre ni resident de france dans Cette Ville ni proximite de trois lieux en foi de quoi nous avns fait Signer Celle ci par un de Nos Secretaires et y faire apposer le Sceau de cette Ville le [-] Mai 1784.
(en Een attestatie dito voor Juffrouw Cornelia Schalk Weduwe Anthonij Verboom, nu Hertrouwt met Heer Paulus Batenburg, Geboore in Dalem 2 November 1738, waar van de Vader was Huijbert Schalk, en de Moeder Lijsbeth Stavast)

# Nous Bourquemauitres et Echevins de la Ville de Dort, Certifions que Petrus Joannes van Steenbergen que a fait l’Extract Susdit; est Notaire public & Juré; et que Jean Holtrop, qui l’a traduit et Signé (la meme Extract), est Traducteur juré, tous deux de cette Ville, et que foi doit etre adjoutée aux Actes, qu’ils signont en cette qualité tant en jugement que de hors. Certifons de plus que Dort est distante de plus de trois (Lieux)(Lunes de l‘en droit) ou reside la Ministre de France; en foi de quoi nous avons fait Signer celle ci par notre Secretaire et y fait apposer le s(c)eau de notre Ville La
(onder ‘t Extract testament te stellen)
+
Nous Bourquemaitres &c.
Certifions, que Bernardus van Tienen, qui a fait et Signé l’Extract Susdit est Marquillier de la Grande-Eglise de cette ville, et que Jean Holtrop qui l’a traduit et Signé (la meme Extract), est Traducteur juré de cette Ville; et que foi doit etre adjoutée aux Actes qu’il Signent en cette qualité, tant en jugement que de hors. Certifions de plus &c. als boven.

# Op den 22 April 1781 inspectie in Loco genomen door de Heren J. de Roo & P. Beelaars van Blokland, aan ‘t Huijs van de Wed.e Kieboom en aldaar bevonden gebrooken te Zijn in de puij aan de Linker zijde de drie onderste reijde glasen op vier ruijtjes na geheel afgebrooken? in de onderste Glaasen vier ruijten gebrooken? en voorsz. So de Zoon en Dogter zeg, daar door imant in hun huijs is gekomen, en uijt een laade in de Stoonbank gehaalt een paar silvere vierkante. Een do. Schoen Gespen, een paar broekgespen. Eenig geld.

# Nous Bourguemaitres et Echevins de la Ville de Dordrecht, Certifions que J:V:Harthals qui a donné et Signe Le Susdit Extrait Mortuaire est Marguilier de L’Eglise de Dubbeldam Village poudre de Cette Ville. Et qu’aux Signatures, faites par lui en Son Susdite Qualité, est adjoutee pleine Foi et Credit, tant en Jugement que de hors et que par tant ce present Ecrit merite les meme Egard. Certifions de plus. Zie voorts Legal: Extract.

# Ik Ondergeteekende Sekretaris der Stat Dordrecht, verklare, gelijk de Ondergeteekende Twe Getuigen mede verklaren zelv wel te Kennen de Persoon van Jan Olivier van Batenburg, Out omtrent Een en twintig Jaren, Geboren van Metta van Wingerden (thans wonende binnen deze Stadt) En dit dezelve Jan Olivier van Batenburg Heden nog is in leven de Lijve en woonagtig is, alhier te Dordrecht. Actum den [-]
Een op 6 sts.
Een op 3 sts.
(bet. -:8:8 + 12:-:- + -:12:- = 1:12:8)

# Geextraheert uit de B..(?) Rolle van de Kamer Judicieel der Stadt Dordrecht.
Accordeert (dem mid?) voor zo veel t Geextraheerde aangaat, behelzende alle de Notulen en Dungtalen(?), in, en betrekkelik de zake van de sustenerende naast Vrienden en Erfgenamen van sijn Moeders zijde van Cornelis van de Klok (maar enigzints ter Rolle) terzelve Rolle maar enigzints gehouden bij mij.

# Authorisatie; om de Condemnatie van deze kamere, van den 20 Juli 1773, geobtineert ’t door ofte van wegens Pieter Degens, kleermakers-baas, wonende binnen deze Stat, Requirant op ende Jegens Geertrui Wilders, zijne gesepareerde Huisvrouwe Gerequireerde en Gecondemneerde en verleent op den verbale van Separatie, tusschen den Requirant en Gerequireerde verleden; en Zulks ook de daar op gevolgde Uitspraken van Heren Commissarissen, van den 30 Oktober 1777, en ingevolgen waar van door gemelte Geertrui Wilders, aan de Requirant, tot slot, en zulks stat volle voldoeninge en vernietinge van alle wederzijtse pretensien eens Twe Hondert een Veertien Guldens moet werden uitgerijkt en betaalt; en op welke Condemnatie en uitsprake den 18e November 1777, Condemnatie en Executie respective is verleent en gedecerneert; naar forme en inhoude ter Executie te leggen &c:

# Je soussigné Marguillier de La Grande Eglise [Grote Kerk], de la ville de Dordrecht en Hollande Certifie que J’ia ouvert le Registre des Morts, ou le Registre des Personnes Ensevelies dans la dite Eglise, et que qu’est consté,. que […] le [..] y est Enseulli le […]
Fait a Dordrecht le [-].

# Nous Bourguemaitres & Echevins de la Ville de Dordrecht Certifions qu’ Anthonij de Fockert par devant que le Susdit Acte est passé et qui la Signé est Notaire Public et piré de cette Ville et que foi dort etre adjoutée aux Actes Signe tant en Jugement que de hors, Certifions de plus Dordrecht est distante de plus de trois Leiues ou reside le Ministre de France en foi de quoi nous avons fait Signe celle ci par un de Nos Secretarires et y faire apposer le s(c)eau de notre Ville Le [-]


Laatst gewijzigd: april 2014