Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bijzondere geboorteakten 1860-1903


Geboorteakten uit 1860


(akte no. 279)
In het jaar 1860 den zesden April, is voor ons Johannes Anthonij den Bandt van Heekelingen, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Elizabeth Beele, oud 44 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte Register dezer gemeente van het haar 1841, in dato 2de September op folio 143 verso, van nummero 573, is ingeschreven dat alhier op den 31sten Augustus 1841 des middags ten half 2 uren uit haar geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 701 in de Doelestraat en aan hetzelve de voornaam Leendert is gegeven, hetwelk zij voor haren zoon erkend, buiten Huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Tijsse, oud 56 jaren, van beroep zeilmaker en van Fredrik Groesbeek, oud 50 jaren, van beroep slagersknecht, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte, hebben declarant ende getuigen deze nevens ons ondertekend den zestig gevende doorgehaald, een en veertig uit haar goedgekeurd.

(akte no. 381)
In Naem des Konings. De Arrondissements Regtbank zittinghoudende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request te daar onderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Willem van Twist, stalhouder, wonende te Dordrecht, als voogd over Cornelia Johanna en Willemina Adriana, minderjarige kinderen van Willem van Dieën en Ariaantje of Adriana van Twist, daartoe benoemd bij geregistreerd Proces Verbaal door het hier ten geregte te Dordrecht den 8sten Julij 1856 welk minderjarige tot toeziend voogd hebben Johannes van der Rest, timmerman, wonende te Dordrecht den st...(?) bij evengemeld Proces Verbaal dat de ouders der gemelde minderjarigen den derden November 1824 te 's-Gravendeel zijn gehuwd en de kinderen aldaar geboren, behoorlijk ten name van Van Dieën bij den Burgerlijken Stand zijn ingeschreven, Dat evengemelde ouders zich later te Dordrecht met der woon gevestigd hebben, daar algemeen bekend waren onder de naam van van Die. Dat de vader der minderjarigen het beroep van Matroos Timmerman uitoefende bij zijne afwezigheid en inschrijving der geboorte van Hunne kinderen steeds is ge...(?) daar vreemde met de gewone benaaming van Van Die in plaats der wezentlijke vadersnaam van Van Dieën. Dat alzoo voormelde minderjarige Cornelia Johanna van Dieën geboren te Dordrecht den 5 September 1837 in de Registers van den Burgerlijke Stand aldaar denzelfde dag en de minderjarige Willemina Adriana van Dieen aldaar geboren den 24 Mei 1843 in boven omschreven Registers, bij acte van 26 Mei 1843, verkeerdelijk zijn ingeschreven als kinderen van Willem van Die in plaats van van Dieën. Dat de verkeerde te naamstelling blijkt uit de Huwelijksacte acte boven vermeld en de overlidjensacte der ouders evengemelde minderjarige van den 30 November 1848 en 2 Julij 1856, ten deze overgelegd, Redenen waarom de Requestrant op grond van Art. 70 van het Burgerlijk Wetboek en art 829 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering zich tot deze Regtbank wendt verzoekende, dat het ...etc.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.49&miahd=742086325&miview=ldt]

(akte no. 700)
In het jaar 1860, den negenden October, is voor mij Johannes Anthonij den Bandt van Heekelingen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Paulus Christiaan Ridderhof,
oud 41 jaren, van beroep besteller, wonende alhier, en zijne Echtgenoote Lijntje Leenders, oud 35 jaaren, zonder beroep,
wonende mede alhier, welke ons verklaard hebben bij dezen te erkennen de vader en de Moeder te zijn, van een kind van het mannelijk geslacht te Gorinchem op den 8sten September 1845 geboren en aldaar in de Geboorte Registers derzelfde gemeente ingeschreven als de Natuurlijke zoon van Lijntje Leenderts(sic!), onder de voornaam Nicolaas.
De gemelde verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Bosch, oud 77 jaren, van beroep geemploijeerde en van Anthonij van Maarseveen, oud 53 jaren, van beroep geemploijeerde, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte, hebben declaranten en de getuigen deze nevens ons ondertekend vijfenveertig goedgekeurd, Achtentwintig goedgekeurd doorgehaald en nog woonden goedgekeurd.
KANTLIJN: Dit kind wettig erkend door brieven van wettiging verleend aan de echtelieden Paulus Christiaan Ridderhof en Lijntje Leenders, ten behoeve van nevensgemelden zoon Nicolaas bij besluit van zijne Majesteit in dato het Loo 1 Julij 1861 no. 58, zie huwelijksregisters der gemeente Dordrecht 1861 folio 83 en verso en folio 84 numero 132.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3160684&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1861


(akte no. 602)
In Naam des Konings.
de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, heeft ter op den Regtzitting in Burgerlijke Handelszaken, het navolgende vonnis gewezen en uitgesproken In zake Catharina Winkelaar, zonder beroep, thans huisvrouw van en ten deze bijgestaan en gemagtigd door Johannes Noorlander, arbeider, beiden wonende te Dordrecht.
Eisscheresse tot Procureur hebbende W. Stoop, Contra Dirk Winkelaar, wonende te Dordrecht, dat thans als Matroos der eerste Klasse zijn verblijfhoudende aan boord van ZM Kanonneerboot N. 64 tijdelijk gestationeerd te Groningen gedaagde geen Procureur hebbende.
De Procureur van de Eisscheresse dat bij Conclusie van en nevens haar geconcludeerd, dat het de Regtbank belegd moge de verbetering te bevelen, dat in de Conclusie gemeld Geboorteacte van haar zoon voorkomende in de Registers van den Burgerlijke Stand, der gemeente Dordrecht en wel zodanig dat de daar in voorkomende woorden vrouwelijk geslacht worde veranderd in mannelijk geslacht en de daar in voorkomende voornaam Dirkje worde veranderd in Dirk, alles met verwijzing van den gedaagde, en de kosten van het geding. De Arrondissements Regtbank gezien het Request ... etc.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3160896&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1864


(akte no. 39)
In het jaar 1864 den 16den januarij is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Koopjen Beute, oud 48 jaren, van beroep zonder, weduwe, wonende alhier
welke ons verklaard heeft, dat uit haar, te Amsterdam op den 27sten April 1845
geboren is een kind van het mannelijk geslacht en aan hetzelve de voornaam Maarten, is gegeven.
en welk kind te Amsterdam in ingeschreven in het geboorte register van 1845 nummeri 3 op folio 59verso van welk kind zij comparante verklaarde de moeder te zijn.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 57 jaren van beroep geemploijeerde en van Charles Gerard van Maarseveen, oud 26 jaren, van beroep klerk ter secretarie, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte, hebben wij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3161561&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 407)
In Naam des Konings.
De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zittinghoudende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Willem van Welsenes, zonder beroep, woonplaats hebbende te Dubbeldam, doch verblijfhoudende te Parijs, dat hij blijkens een extract uit het doopregister der Nederlandsche Hervormde gemeente te Dordrecht, welk register is berustende onder den Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Dordrecht is geboren, te Dordrecht den Elfden november 1798 doch in dat register is ingeschreven als zoon van Willem Welzenes en van Ardiena van Dongen, dat het intusschen van algemeene bekendheid is dat hij altijd den naam heeft gevoerd van "van Welsenes" en dat zijn vader en zijne verdere familie te dezer stede altijd onder dien naam, dat steeds onvernaderlijk door hem is gevoerd, zijn bekend geweest. Dat hiervan onder andere blijkt uit eene ten deze overgelegd acte van bekendheid op den tweeden Julij jongstleden voor den te Dordrecht residerende Notaris Stephanus van Dorsser verleden en door vier personen die door hunnen stand of door hunne betrekking tot de familie des requestrants daaromtrent de meest volledige inlichtingen kunnen geven. Dat voorts uit de ten deze overgelegde overlijdensaktes van de ouders en van den Broeder des requistrants respectievelijk op den 13 Mei 1835, op den 1 april 1836 en op den 21sten November 1849 te Dordrecht overleden, volkomen blijkt dat de vader ... etc.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3161567&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 666)
In het jaar 1864 den derden October, is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Klaas Pook, oud 25 jaren, van beroep matroos bij de marine thans alhier, liggende met het schip ter Reede van Vlissingen, en Wilhelmina Adriana van Welsum, oud ruim 24 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaarden, dat uit Wilhelmina Adriana van Welsum de tweede comparante
alhier op den 14de Februarij 1861 des voormiddags ten een uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 769 aan de Marienbornstraat, en aan hetzelve de voornaam Elsje is gegeven, van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en de moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 57 jaren van beroep geemploijeerde en van Charles Gerard van Maarseveen, oud 25 jaren, van beroep klerk ter secretarie, wonende beiden alhier.
Na voorlezing dezer akte, hebben wij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3161639&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1865


(akte no. 268)
In het jaar 1865 den 15de April is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Trientje Gepke Wilmina Kunst, ongehuwd, oud 24 jaren, van beroep zonder, wonende alhier,
welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte Register dezer gemeente van het tegenwoordig jaar in dato 17de maart op folio 51, onder numero 201, is ingeschreven, dat uit haar Comparante alhier op den 15de Maart 1865, des namiddags ten 4 uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter A No. 12, aan de Groenmaarkt. en aan hetzelve de voornaam Teuntje Johanna Adriana is gegeven, hetwelk zij voor hare dochter erkend buiten huwelijk geboren gevende.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Gerrit Kunst, oud 57 jaren, van beroep zeekapitein, en van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 765)
In het jaar 1865 den tweeden November is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Pieternella Deuling, oud 42 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft,
dat in het geboorte register dezer gemeente van het jaar 1849 in dato eersten Junij op folio 89 verso onder numero 353 is ingeschreven dat uit haar comparante
alhier op den 31sten mei 1849 des voormiddags ten zes uren, geboren is
een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter D No. 221 aan de Prinsestraat
en aan hetzelve de voornaam Pieter is gegeven hetwelk zij voor haren zoon erkent, buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3161906&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1866


(akte no. 131)
In het jaar 1866 den 21 februarij is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Goverdina Franken, oud 47 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft,
dat in het geboorte Register dezer gemeente van het jaar 1846 in dato 4 Junij op folio 89 onder numero 352, is ingeschreven dat uit haar Comparante alhier op den vierden Junij 1846 des voormiddags ten halfeen uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C. No. 1657 aan de Krommenelboog en aan hetzelve de voornaam Abraham is gegeven hetwelk zij voor haren zoon erkent, buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3161979&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 211)
In Naam des Konings.
De Arrondissements Regtbank, zitting houdende te Dordrecht, Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daar onderstaande beschikking gegeven aan de Arrondissements Regtbank te Dordrecht geeft eerbiedig te kennen Dirkje van Wijnen, weduwe van Machiel van der Boor, arbeidster, wonende te Dordrecht. Dat de uit haar huwelijk den 17 December 1847 geboren zoon Arie bij den Burgerlijken Stand te Dordrecht is ingeschreven als zoon van Machgiel Verboor het geen moet zijn van der Boor, dat dit bevestigd wordt door de ten deze overgelegde gebooerte acte en aan haar Huwelijksacte te Dordrecht van den 25 April 1832 benevens de acte van bekendheid utigebragt voor den heer kantonregter te Dordrecht den 23 Januarij 1866 behoorlijk geregistreerd. Dat zij als moeder en voogdesse belang heeft die abusivelijke te boekstelling te doen verbeteren. Dat zij echter blijkens actre van onvermogen van den 15 januarij dezes jaars onvermogens is de daaraan verbonden kosten te betalen. Redenen waarom de Requestrante op grond ... etc.

(akte no. 825)
In het jaar 1866 den elfden December is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Arie Lambert, oud 39 jaren, van beroep sergeant bij het Corps Pontonniers, wonende alhier, en Hendrika Maria Driesen, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welken ons verklaard hebben dat uit de comparante Hendrika Maria Driessen, alhier op den 22sten October 1866, namiddags ten 11 uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend D. No. 496 aan de Elfhuizen, en aan hetzelve de voornamen Willemina Everdina zijn gegeven vanwelk kind zij Comparanten verklaarden de vader en moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 60 jaren ...

(akte no. 898)
In het jaar 1866 den 31sten December is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen
Cornelis Bernardus Driessen, oud 34 jaren, van beroep Sergeant bij het corps Pontonniers wonende alhier en Agnes Hubertina Hendrickx, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welken ons verklaard hebben dat uit de comparante Agnes Hubertina Hendrickx,
alhier op den 15den December 1866 des namiddags ten half 10 uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter A No. 212 aan de Vleeschhouwersstraat en aan hetzelve de voornamen Jozef Engelbertus zijn gegeven
van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en moeder te zijn, en hetzelven voor hunnen zoon erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 60 jaren ...

Geboorteakten uit 1867


(akte no. 262 = doorgehaalde akte)
Wilhelmus Dubbeldam, scheepmaker, en Aaltje Kemper, zoon Wilhelmus
Bovenstaande acte ende hiernevens staande drie handteekeningen doorgehaald als zijne in dit Register abusif ingevuld, niet gepasseerd, en te vinden onder numero 265.

(akte no. 304)
In het jaar 1867 den 23sten Mei is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Franciscus Philip Maij, oud 39 jaren, van beroep pontonnier der eerste klasse wonende alhier en
Maria Elizabeth Winterink, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier,
welke ons verklaard hebben, dat uit de comparante Maria Elizabeth Winterink alhier op den vierden Mei 1867
des middags ten twaalf uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 1126 aan de Augustijnekamp en aan hetzelve de voornamen Franciscus Philip zijn gegeven, van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en moeder te zijn hetzelve voor hunne dochter(sic!) erkennen
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 60 jaren ...

(akte no. 421)
In het jaar 1867 den 13de Julij is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Cornelia Casparina van Heelsbergen, ongehuwd, oud 27 jaren, van beroep zonder, wonende alhier welke ons verklaard heeft
dat in het geboorte Register dezer gemeente van het jaar 1867 in dato 12 april op folio 53 verso onder numero 211 is ingeschreven, dat uit haar comparanten alhier op den 11den april 1867 des voormiddags ten 8 uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter A No. 26 aan de Grootekerksbuurt en aan hetzelve de voornamen Johanna Cornelia Casparina zijn gegeven, hetwelk zij voor hare dochter erkent, buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Heelsbergen, oud 71 jaren ...

Geboorteakten uit 1868


(akte no. 120)
Wij Willem III bij de Gratie Gods koning der Nederland Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het request van Robert Boonen, wonende te Dordrecht, om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek om vergunning voor zijnen minderjarigen zoon Jacob Boonen om bij zijn geslachtnaam dien van Staats te voegen en zich voortaan mitsdien en in het vervolg te mogen noemen, en schrijven Jacob Staats Boonen gelet op Art: 64 Burgerlijk Wetboek mitsgaders op de aankodiging van het voormeld verzoek, blijkens het overgelegd exemplaar van de Nederlandsche Staats Courant van 28 December 1866 in deze courant gedaan. Gezien het rapport van onzen Minister van Justitie van den 10 Januarij l.l. 2e afd. No. 12 hebben ... etc.

(akte no. 205)
Wij Willem III bij de Gratie Gods koning der Nederland Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het request van C:J: van Emmerick en C.C.A. van der Colff, echtelieden, wonende te Dordrecht om onze eindbeslissing in het request door hem gedaan, verzoek, om vergunning voor hun minderjarigen zoon Hendrik Jan van Emmerick om bij zijn geslachtsnaam dien van Van der Colff te voegen en zich mitsdien voortaan te mogen noemen en schrijven van Emmerick van der Colff, gelet op art. 64 Burgerlijk Wetboek, mitsgaders op de aankodiging van het voormeld verzoek blijkens het overgelegd exemplaar van de Nederlandsche Staats Courant van 1 Januarij 1867 in deze courant gedaan. Gezien het rapport van onzen Minister van Justitie van den 17 deze 2e afd. No. 96 hebben goedgevonden en verstaan toetestemmen gelijk wij toestemmen bij deze dat hendrik Jan van Emmerick bij zijn geslachtnaam dien van Van der Colff voege met diengevolge, dat hij zich voortaan zal kunnen en moegen noemen en teekenen Van Emmerick van der Colff, wordende de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand ten deze bevoegd, des noodig ... etc.

(akte no. 295)
In het jaar 1868 den 17de April is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Anthonia van Megchelen, oud 52 jaren, van beroep zonder, wonende alhier
welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register dezer gemeente van het haar 1845 in dato 30 decemver op folio 190verso, onder numero 752 is ingeschreven,
dat uit haar Comparant alhier op den 27sten december 1845 des namiddags ten half 4 uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 672 in de Heerhijmansuisstraat en aan hetzelve de voornaam Cornelis, is gegeven, het welk zij voor haren zoon erkent buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 61 jaren ...

(akte no. 807)
In het jaar 1868 den 28sten November is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Johannes Hendricus Beuk, oud 23 jaren, van beroep korporaal bij de Pontonniers, wonende alhier, en Maria Francina de Jong, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welken ons verklaarden dat uit de compararnte Maria Francina de Jong
alhier op den 30sten October 1868 des namiddags ten half een uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend D. No. 945 aan de Vriesestraat en aan hetzelve de voornaam Jannigje is gegeven van welk kind zij comparanten verklaren de vader en moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 62 jaren ...

Geboorteakten uit 1869


(akte no. 233)
In het jaar 1869 den 19sten Maart is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Cornelis Bernardus Driesen, oud 36 jaren, van beroep Sergeant bij het Corps Pontonniers, wonende alhier, en Agnes Huberdina Hendrickx, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welke ons
verklaard hebben dat uit de comparante Agnes Huberdina Hendrickx alhier op den 16den Februarij 1869,
des voormiddags ten vier uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend letter A. No. 212 aan de Vleeschhouwersstraat hetzelve de voornmen Maria Hendrika zijn gegeven van welk kind zij comparanten verklaarden de vader ende moeder te zijn en hethelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 62 jaren ...

(akte no. 462)
Wij Willem III bij de Gratie Gods koning der Nederland Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het verzoekschrift van Boudewijn Onderwater, wonende te Dordrecht, om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om bij zijn geslachtsnaam dien van de Court te voege ten einde zich in het vervolg te mogen noemen en teekenen Boudewijn de Court Onderwater. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek, mitsgaders op de aankondiging van voormeld verzoek blijkens het ... etc.

(akte no. 531 [erkenning])
In het jaar 1869 den 22sten Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Hiolland, verschenen: Pieter Mast, oud 21 jaren, van beroep machinist, wonende alhier en Sophia Schmidt, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welken ons verklaarden, dat uit de comparanten Sophia Schmidt
alhier op den 5-7-1869, des namiddags ten zeven uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend C. No. 328 aan de Riedijk en aan hetzelve de voornaam Margretha is gegeven van welk kind zij Comparanten verklaren de vader en de moeder te zijn en hetzelve voorhunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 62 jaren ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3162807&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 609)
Wij Willem III bij de Gratie Gods koning der Nederland Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het verzoekschrift van Goris Grootenboer, wonende te 's Gravenhage om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunningen bij zijn geslachtsnaam dien van Van der Voorn te voegen, ten einde zich in het vervolg te mogen noemen en teekenen van der Voorn Grootenboer, gelet op art: 64 van het ... etc.

(akte no. 703)
In het jaar 1869 den 28sten September is voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen Klaas Piebes van Boon, oud 39 jaren, van beroep Sergeant bij het korps Pontonniers, wonende alhier, en Gerdina Klomps, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier,
welken ons verklaarden dat uit de comparante Gerdina Klomps alhier op den 17-8-1869, des namiddags ten tien uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johannes Nicolaas zijn gegeven, van welk kind zij comparanten verklaren de vader en moeder te zijn en hetzelve voor hunnen zoon erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 62 jaren ...

Geboorteakten uit 1870


(akte no. 215)
In het jaar 1870 den 18de Maart is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ontvangen eene Expeditie van een vonnis in Naam des Konings gewezen bij de Arrondissements regtbank alhier; hetwelk is letterlijk volgende:
De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, koopman en winkelier, wonende te Dordrecht. Dat blijkens ten deze overgelegd geboorte extract uit de Registers van den Burgerlijken stand der Gemeente Dordrecht op den derden December 1867 te Dordrecht is geboren Johannes Verbroek, zoon van hem requestrant en van zijne echtgenoot Mevrouw Wilhelmina Clasina Maria van Lunteren, wonende te Dordrecht. Dat de Requestrant bij de voornaam van zijn genoemden zoon wenschte voegen de voornaam van Dancker. Redenen waarom de requestrant zich bij deze wendt tot Uwel Edel Achtbare met verzoek om ingevolge articul 68 van het Burgerlijk Wetboek toe te staan ... etc.

(akte no. 493)
In het jaar 1870 den 23sten Junij is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ontvangen het hierna volgende vonnis in Naam des Konings. De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Adriana Pieternella Prins, meederjarige dienstbode, wonende te Rotterdam. Dat zij requestrante is eene natuurlijke dochter van Anna Drogendijk en is geboren te Dordrecht den 16de April 1847. Dat haar moeder genoemde Anna Drogendijk den eersten Augustus 1849 te Dordrecht is gehuwd met Jan Prins. Dat bij gelegenheid van dat huwelijk door voormelde Anna Drogendijk en Jan Prins is verklaard dat van hun lieden geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht te Dordrecht in den Jare 1847 genaamd Adriana Pieternella tevens dat zij dat kind voor hunne dochter erkenden.
Dat de erkenning in eene kantteekening der geboorte akte is vermeld, doch daarin eene misstelling is begaan door in die kantteekening te vermelden dat zij reguistrante is erkend door Pieter Prins in plaats van Jan Prins. Dat zij ... etc.

(akte no. 771)
In het jaar 1870 den 22sten October is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ter inschrijving in de Registers van den Burgerlijken Stand vertoond het hiernavolgend Besluit
No. 8 Wij Willem II bij de Gratie Gods koning der Nederland Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het verzoekschrift van Jan Jacob Pfister, Lid van de Algemeene Rekenkamer te 's Gravenhage, om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek om vergunning voor zich en zijne wettige nakomelingen, om aan te nemen den geslachtsnaam de Wetstein en alzoo zich voortaan te mogen noemen en teekenen de Wetstein Pfister, gelet op articul 64, Burgerlijk Wetboek, mitsgaders ... etc

(akte no. 843)
In het jaar 1870 den 24sten November is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis Bernardus Driesen, oud 38 jaren, van beroep Sergeant bij het Corps Pontonniers wonende alhier, en Agnes Hubertina Hendrickx, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welken ons verklaart hebben, dat uit de comparant Agnes Hubertina Hendrickx, alhier op den zevenden October 1870, des namiddags ten half 9 uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter A. no. 212 aan de Vleeschhouwersstraat hetzelve de voornamen Cornelia Agnes Hubertina zijn gegeven, van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en moeder te zijn, en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 63 jaren ...

Geboorteakten uit 1871


(akte no. 216)
In het jaar 1871 den 29sten Maart is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Adriana Stout, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte Register dezer gemeente van het jaar 1851 in dato 1 februarij op folio 23 onder numero 87 is ingeschreven dat uit haar comparant alhier op den 30-1-1851 des voormiddags ten half 6 uren, geboren is een kind van vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 473 in het Torenstraatje en aan hetzelve de voornamen Seija Adriana Johanna zijn gegeven en hetwelk zij voor hare dochter erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel August Ceits, oud 63 jaren, van beroep blokmaker en van Gerrit Willem Jacobus Berghuis, oud 35 jaren, scheepsaannemer ...

(akte no. 323)
In het jaar 1871 den Negenden Mei is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ter inschrijving in de Registers van den Burgerlijken Stand vertoond het hierna volgende Besluit in dato 17 Maart dezes jaars No. 8 Wij Willem III bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het verzoekschrift van Samuel Crena de Iongh, wonende te Dordrecht en onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om zijn voornaam Crena als geslachtsnaam aan te nemen ten einde zich met zijne wettige nakomelingen in het vervolg te mogen noemen en teekenen CRENA DE IONGH gelet op articul 64 van het Burgerlijk Wetboek, mitsgaders op de aankondiging van het voormeld verzoek blijkens het overgelegd exemplaars van de Nederlandsche Staats Courant van den 4e Maart 1870 in deze Courant ...etc

(akte no. 330)
In het jaar 1871 den 12den Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Mijntje Snijders, oud 48 jaren, van beroep tapster, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register dezer gemeente van het haar 1850 in dato 11 maart op folio 33 verso onder numero 126 is ingeschreven dat uit haar comparant alhier op den negende Maart 1850 des voormiddags ten vier uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 1512 in de Heerhijmanssuisstraat en aan hetzelve de voornaam Rosina is gegeven en het welk zij voor hare dochter erkent buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 64 jaren ...

(akte no. 590)
In het jaar 1871 den 6den September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna Cornelia Brouwer, oud 47 jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorteregister dezer gemeente van het haar 1848 in dato 23 December op folio 168 onder nummero 646 is ingeschreven
dat uit haar Comparant alhier op den 23sten December 1848 des voormiddags ten acht uren, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het Huis geteekend Letter C No. 267 aan den Bleijenhoek een aan hetzelve de voornamen Maria Jacoba zijn gegeven, hetwelk zij voor hare dochter erkende buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 64 jaren ...

Geboorteakten uit 1872


(akte no. 23)
In het jaar 1872 den 9den Januarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan de Groot, oud 26 jaren, van beroep Militair bij het korps pontonniers, wonende alhier, en Cornelia Maria van der Stigchel, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welken ons verklaarden dat uit de comparante Cornelia Maria van der Stigchel
alhier op den 13den december 1871 des namiddags ten even twaalf ure, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend Letter D No. 755 aan het Loverstraatje en aan hetzelve de voornaam Jan is gegeven van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en de moeder te zijn en hebben hetzelven voor hunnen zoon erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 64 jaren ...

(akte no. 149 [erkenning])
In het jaar 1872 den 22sten Februarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Klaas Piebes van Boon, oud 41 jaren, van beroep Sergeant bij het Korps Pontonniers wonende alhier, en Gerdina Klomps, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaarden, dat uit de comparante Gerdina Klomps, alhier op den dertigsten December 1871, des namiddags ten zes ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter E No. 430 aan de Hoogt en aan hetzelve de voornaam Aaltje is gegeven van welk kind zij comparanten verklaren de vader en de moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 64 jaren ...
KANTLIJN: De ouders die nevenstaande kind hebben erkend zijn in deze gemeente getrouwd den 17den November 1875, numero 223 de Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht (geteekend) D.W. Stoop.

(akte no. 356 [erkenning])
In het jaar 1872 den tweeden Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna [Jannetje] Zwang, oud 50 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat in het geboorte Register dezer gemeente van het jaar 1849 in dato 9 Junij op folio 93 verso onder numero 370 is ingeschreven, dat uit haar comparante Johanna Zwang alhier op den achtsten Junij 1849 des middags ten twaalf ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter D No. 332 aan de Boogjes en aan hetzelve de voornaam Jannetje is gegeven hetwelk zij voor haar dochter erkent buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 65 jaren ...

(akte no. 609 [erkenning])
In het jaar 1872 den 9 Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna van der Schulp, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende alhier welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte Register der gemeente Alblasserdam van het jaar 1852 is ingeschreven, dat uit haar Comparante Johanna van der Schulp te Alblasserdam op den tweeden April 1852 geboren is een kind van het mannelijk geslacht en aan ehtzelve de voornaam Lambertus is gegeven welk kind zij voor haren zoon erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Junger, oud 49 jaren, arbeider en van Jan van der Waal, oud 50 jaren, van beroep arbeider, wonende beiden alhier ...

(akte no. 666 [erkenning])
In het jaar 1872 den 31sten Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelia Dooren, oud 56 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte Register dezer gemeente van het jaar 1849, is ingeschreven dat van haar comparant Cornelia Dooren alhier op den 14den November 1849 des voormdidags ten zes ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C No. 550 aan de Heerhijmansuisstraat aan hetzelve de voornaam Neeltje, is gegeven, welk kind zij voor hare dochter erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 748 [erkenning])
In het jaar 1872 den derden October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis Jacobus van den Broek, oud 34 jaren, van beroep hoornblazer bij het korps pontonniers wonende alhier, en Johanna Cornelia Beerentemfel, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaarden dat uit de Comparante Johanna Cornelia Beerentemfel alhier op den 2-5-1872 des voormiddags ten half 9 ure geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C No. 499 aan de Doelestraat en aan hetzelve de voornamen Cornelia Jacoba zijn gegeven van welk kind zij Comparanten verklaren de vader en moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

Geboorteakten uit 1873


(akte no. 361 [geslachtsnaamwijziging])
In het jaar 1873 den 20 Mei is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ter inschrijving in de Registers van den Burgerlijken Stand vertoond het hierna volgende besluit in dato 26 februarij dezes jaars numero 26:
Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz. Gezien het verzoekschrift van Eduard François van Vloten, wonende te Dordrecht om onze eindbeslissing op het vrieger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning voor zijn minderjarigen zoon Pieter om bij zijn geslachtnaam dien van Van Braam aan te nemen, ten einde zich ij het vervolg te mogen noemen en teekenen Pieter van Braam van Vloten. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek, mitsgaders op de aankondiging van het voormeld verzoek,...

(akte no. 362 [erkenning])
In het jaar 1873 den 20sten Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna Stokvis, oud 43 jaren, tapster, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register dezer gemeente van het jaar 1850, in dato 10 augustus op folio 112verso onder numero 443 is ingeschreven dat uit haar Comparante alhier op den 9-8-1850 des namiddags ten een ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis getekend Letter C no. 878 aan het Weeshuisstraatje en aan hetzelve de voornaam Johanna is gegeven hetwelk zij voor hare dochter erkent buiten huwelijk geboren.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 468 [erkenning])
In het jaar 1873 den 16den Julij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna Jacoba van Houweningen, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register der gemeenste Sliedrecht van het haar 1850 is ingeschreven dat uit haar Comparante Johanna Jacoba van Houweningen te Sliedrecht op den 11-10-1850 geboren is een kind van het vrouwelijke geslacht en aan hetzelve de voornamen Janna Teuntje zijn gegeven, welk kind zij voor hare dochter erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 648 [erkenning])
In het jaar 1873 den 23sten September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Willemina van Milt, oud 48 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register dezer gemeente van het jaar 1850 is ingeschreven dat uit haar Comparante Willemina van Milt alhier op den 2-12-1850 des voormiddags ten half 7 ure, geboren is een kind van het mannelijk gerslacht, in het huis geteekend C No. 335 in het Torenstraatje, en aan hetzelve de voornaam Pieter, is gegeven van welk kind zij verklaart de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

Geboorteakten uit 1874


(akte no. 71)
In het jaar 1874 den 23sten Januarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Geertje Kappers, oud 42 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register der gemeente Mijnsheerenland van het jaar 1855 is ingeschreven, dat uit haar Comparante Geertje Kappers in de gemeente Mijnsheerenland op den 27-3-1855 des namiddags ten 3 uren geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend Letter no. 6 in die gemeente en aan hetzelve de voornaam Gerrit, is gegeven van welk kind zij Comparante verklaarde de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkende.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 243)
In het jaar 1874 den 24sten Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Marijtje Kooken, oud 41 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het register van geboorte in deze Gemeente van het haar 1855, is ingeschreven, dat uit haar Comparante Marijtje Kooken zonder beroep, wonende alhier, alhier op den 15-5-1855 des voormiddags ten negen ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter D No. 685 in de Breedstraat een an hetzelve de voornaam Elisabeth Maria zijn gegeven van welk kind zij Comparante verklaarde de moeder te zijn, en hetzelve voor hare dochter erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 387)
In het jaar 1874 den 20sten Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ter inschrijving van de Burgerlijken Stand vertoond het hierna volgende besluit in dato 19 april dezes jaars Numero vijf:
Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz. Gezien het verzoekschrift van Cornelis van Wageningen, wonende te Dordrecht, om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning voor zijn minderjarige zoon Arie om bij zijn geslachtnaam dien van Van Driel te voegen ten einde zich in het vervolg te mogen noemen en teekenen Arie van Driel van Wageningen ...

(akte no. 624)
In het jaar 1874 den 24sten Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis Simon, oud 41 jaren, van beroep Korporaal bij het Korps pontonniers wonende alhier, en Maria van koot, oud 39 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaard hebben, dat uit de comparante Maria van Koot alhier op den 22-2-1874 des namiddags ten 11 ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C no. 245 aan den Bleijenhoek en aan hetzelve de voornamen Cornelia Maria zijn gegeven, van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en moede te zijn en hetzelven voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

Geboorteakten uit 1875


(akte no. 230)
In het jaar 1875 den 24sten Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, ter inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand vertoond het hier na volgende besluit in dato negen maart dezes jaars numero 22.
Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz. Gezien het verzoekschrift van Gerardus Goossens, wonende te 's-Gravenhage om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om bij zijn geslachtnaam, dien van van Eijndhove te voegen ten einde zich met zijne wettige nakomelingen in het vervolg te mogen noemen en teekenen Goossens van Eijndhoven. Gelet ...

(akte no. 273)
In het jaar 1875 den zevenden April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan de Groot, oud 29 jaren, van beroep pontonnier, wonende alhier en Cornelia Maria van der Stigchel, zonder beroep, wonende mede alhier, welken ons verklaarden, dat uit haar Comparante Cornelia Maria van der Stigchel, alhier op den 23-3-1875 des voormiddags ten half 12 ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter D No. 755 aan het Loverstraatje en aan hetzelve de voornaam Maria is gegeven van welk kind zij comparanten verklaren de vader en de moeder te zijn en hetzelve voor hunne dochter erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 358)
In het jaar 1875 den 14den Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Françina van de Weg, oud 59 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het register van Geboorte dezer Gemeente van het jaar 1856, is ingeschreven dat uit haar Comparante Francina van de Weg, zonder beroep wonende alhier, alhier op den 8-3-1856 des voormiddags ten drie ure, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C. No. 1569 in de Krommenelboog en aan hetzelve de voornaam: Francina is gegeven van welk kind zij comparante verklaarde de moeder te zijn en hetzelve voor hare dochter erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

(akte no. 463)
In het jaar 1875 den 23sten Junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Pieternella Zoomer, oud 41 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat
in het register van geboorten dezer gemeente van het jaar 1857 is ingeschreven, dat uit haar comparant Pieternella Zoomer, zonder beroep, wonende alhier, alhier op den 1-8-1857 des voormiddags ten zes ure, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend E No. 356 aan den Spuiweg, een aan hetzelve de voornaam Cornelis is gegeven van welk kind zij comparante verklaarde de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...

***

(akte no. 488)
In het jaar 1875 den 6den Julij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Klaas Piebes van Boon, oud 44 jaren, van beroep sergeant bij het korps pontonniers, wonende alhier, en Gerdina Klomps, oud 35 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaarden dat uit de Comparante Gerdina Klomps
alhier op den 19-5-1875, des voormiddags ten elf ure, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend E No. 667 aan de Sluisweg en aan hetzelve de voornamen Gerard Nicolaas zijn gegeven van welk kind zij comparanten verklaarden de vader en moeder te zijn en hetzelve voor hunnen zoon erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164301&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]

(akte no. 850)
In het jaar 1875 den 15den November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johanna van der Schulp, oud 53 jaren, van beroep zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat
in het register van geboorten dezer gemeente van het jaar 1856 is ingeschreven dat uit haar comparante Johanna van der Schulp, zonder beroep, wonende alhier alhier op den 10-7-1856 des namiddgas ten tien ure, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C. No. 1303 aan de Nieuwstraat en aan hetzelve de voormane Johannes Gijsbert zijn gegeven, van welk kind zij Comparant verklaarde de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkent.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164402&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1876


(akte no. 814)
In het jaar 1876 den 12den October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Pieter Gooshouwer, oud 30 jaren, van beroep korporaal bij het Korps pontonniers, wonende alhier, [welke ons verklaard heeft, dat] en Maria van Andel, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaarden, dat uit de Comparante Maria van Andel
alhier op den 27-9-1876 des namiddags ten drie ure, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, in het huis geteekend Letter C. No. 1109 aan de Augustijnenkamp en aan hetzelve de voornaam Hendrik is geegven, van welk kind zij Comparanten verklaarden, de vader en de moeder te zijn en hetzelven voor hunnen zoon erkennen.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonij van Maarseveen, oud 69 jaren, van beroep geemploijeerd en van Johannes Christiaan de Waard, oud 50 jaren, van beroep geemploijeerde ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164658&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]

(akte no. 1003 [erkenning])
In het jaar 1876 den 18 December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Dievertje Knoppers, oud 53 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het register van geboorte der Gemeente Dubbeldam van het jaar 1855 is ingeschreven dat uit haar Comparante Dievertje Knoppers zonder beroep, wonende te Dubbeldam
op den 14-5-1855 geboren is een kind van het mannelijk geslacht en aan hetzelve de voornaam Maarten is gegeven van welk kind zij Comparante verklaarde de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkend.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Fredrik Wilhelm Baarman, oud 46 jaren, koopman en Rudolph de Bres, oud 55 jaren, schoenmaker ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164449&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1877


(akte no. 46 [erkenning])
In het jaar 1877 den 19de Januarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Maria Suzanna Löhn, oud 71 jaren, van beroep zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaard heeft, dat in het geboorte register der gemeente Rotterdam, van het jaar 1824 is ingeschreven dat uit haar Maria Suzanna Löhn op den 13-6-1824 geboren is een kind van het mannelijk geslacht en aan hetzelve de voornaam Hendrik Willem Adrianus zijn gegeven van welk kind zij comparante verklaard de moeder te zijn en hetzelve voor haren zoon erkend.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Cornelis Zoethout, oud 42 jaren, horlogemaker ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2#inv3t2]

(akte no. 102)
In het jaar 1877 den 7de februarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland,: ter inschrijving aangeboden het volgende besluit, 29 AJanuarij 1877 N. 23:
Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz. Gezien het verzoekschrift van Willem Bruines van Zijp, wonende te Dordrecht om onze eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning voor zijnen minderjarigen zoon Coenraad om bij zij geslachtsnaam dien van Van der Voort te voegen ten einde zich in het vervolg te mogen noemen en teekenen Van der Voort van Zijp. Gelet op art: 64 an het Burgerlijk Wetboek ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2#inv3t2]

(akte no. 138 [erkenning])
In het jaar 1877 den 20sten Februarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Francina van de Weg, oud 61 jaren, van beroep zonder, wonende alhier
welke ons verklaard heeft voor het hare te erkennen het kind genaamd Hendrik Gerrit geboren alhier den 16den April 1847 en in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Francina van de Weg voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2#inv3t2]

(akte no. 251 [erkenning])
In het jaar 1877 den derden April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Hendericus Joannes Kwisthout, oud 33 jaren, van beroep smid, wonende alhier en Wilhelmina Helena van Riemsdijk, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, welke ons verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd: Leendert, geboren alhier den 30sten October 1868 en in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven den 31sten October daaraanvolgende, als kind van Wilhelmina Helena van Riemsdijk voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583812826&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%20&mistart=63]

(akte no. 293 [erkenning])
In het jaar 1877 den 19de April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelia Johanna Kamberg, oud 45 jaren, van beroep zonder, wonende alhier.
welke ons verklaard heeft voor het haren te erkennen het kind genaamd Jan geboren alhier den 7den October 1853, en in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Cornelia Johanna Kamberg voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 31 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164780&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 486)
In het jaar 1877 den 5de Julij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Leendert van der Kooij, oud 35 jaren, van beroep arbeider en Geertje Muller, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die ons hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes geboren alhier den 5den September 1876, en in de geboorte registers dezer gemeente den zesden September daaraanvoglende ingeschreven als kind van Geertruida Muller.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164833&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 674)
In het jaar 1877 den 14de September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jacobus van Varik, oud 23 jaren, van beroep mandenmaker, wonende alhier en Jannigje van der Waal, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, die ons hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren alhier den 12-12-1874 en den 14de December daaraanvolgende in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente ingeschreven als kind van haar Jannigje van der Waal voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164885&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 711 [erkenning])
In het jaar 1877 den 28sten September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johannes Rijnaard, oud 23 jaren, van beroep loodgieter, wonende alhier en Cornelia Spoel, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, die ons hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elizabeth, geboren alhier den 24sten Mei 1876 en in de geboorte registers dezer gemeente op denzelfden datum ingeschreven als kind van haar Cornelia Spoel voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164896&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 820 [erkenning])
In het jaar 1877 den 7de November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis Martinus Greven, oud 33 jaren, van beroep zakkendrager, wonende alhier, En Hendrika Gutjhar oud 31 jaren, zonder beroep, wonende als voren, die ons hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Anthonia, geboren alhier den 4-4-1877 en Johanna Hendrika, geboren alhier den 14de Julij 1877 en beiden in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven, als kinderen van Hendrika Gutjher(sic!).
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164925&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 864 [erkenning])
In het jaar 1877 den 19de November zijn ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Hendrik van der Wielen, oud 31 jaren, schipper, en Alida van der Plank, oud 21 jaren, zonder beroep, beide alhier, die ons hebbe verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd: Anna Maria, geboren alhier den 15de Januarij 1877 en op de zestiende Januarij daaraanvolgende in de registers van de Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Alida van der Plank voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164937&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 882)
In het jaar 1877 den 27sten November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Hendricus Johannes Bomius, oud 29 jaren, van beroep smid, en Elisabeth Valk, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die ons verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elisabeth Hendrika geboren alhier den 12de Mei 1876 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente ingeschreven den 15de Mei daaraan volgende als kind van Elisabeth Valk voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164944&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 923)
In het jaar 1877 den 12den December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Pieter Jacobs, oud 32 Jaren, Korporaal en Anna Kros, oud 23 jaren, wonende beiden alhier, die ons hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd: Ernestus Pieter, geboren alhier den 25sten November 1877 en op den 27sten daaraan volgende in deze registers van den Burgerlijken dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Anna Kros voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Diederik Holtheijer, oud 26 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164955&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 971)
In het jaar 1877 den 31steen December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Meester Pieter Romeijn, oud 67 jaren, van beroep Directeur der Hoogere Burgerschool wonende te Middelburg en Cornelia Catharina van den Oever, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter Hendrik, geboren te Utrecht den 9de October 1876 en in de registers dier gemeente ingeschreven als kind van haar Cornelia Catharina van den Oever voornoemd.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164968&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1878


(akte no. 65 [voornaamswijziging])
Den 21sten Januarij 1878 is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van een vonnis door de arrondissements regtbank gewezen.
In naam des Konings. De arrondissements regtbank zitting houdende te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de arrondissements regtbank zitting houdende te Dordrecht
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Thomas Schoolenberg, van beroep huisbewaarder, wonende te Dordrecht. Dat aan het dochtertje dat uit zijn huwelijk met Helena Maria van Helden den 15den October 1877 is geboren, bij hare geboorte gegeven zijnde namen Maria Johanna. Dat zijne huisvrouw den 28sten October 1877 te Dordrecht overleden. Dat de verzoeker ter herinnering aan haar verlangd dat de voornamen van zijn voornoemd dochtertje worden veranderd in die welke hare moeder droeg Helena Maria doch daartoe de toestemming van den regtbank behoeft. Dat hij ... etc.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165133&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 68 [erkenning])
Den 22sten Januarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Marcelis van den Heuvel, oud 36 jaren, van beroep voerman En Wilhelmina Johanna Monfoort, oud 30 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerardus geboren alhier den zesden Junij 1870, en op den achtsten Junij daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Wilhelmina Johanna Monfoort voernoemd.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165148&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 75 [erkenning])
Den 24sten Januarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Jan Weenink, oud 27 jaren, van beroep korporaal bij 't korps pontonniers en Cornelia Waas, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia Johanna, geboren alhier den 1-1-1878 en op den 2den Januarij daaraanvolgende in de geboorteregisters ingeschreven als kind van Cornelia Waas voornoemd.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165171&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 107 [erkenning])
Den vierden Februarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willemina Enzler, oud 40 jaren, van beroep werkster, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het Kind genaamd: Wilhelmina geboren alhier den 23sten Januarij 1860 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente op den zelfden datum ingeschreven als kind van haar Willemina Enzler voornoemd, de ze verklaring
is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164989&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 116 [erkenning])
Den 7de Februarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Roos, oud 24 jaren, van beroep kleermaker En Teuntje van Geluk, oud 23 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerarda, geboren alhier den 7den Maart 1877 en op den 9de Maart daaraanvolgend in de Registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Teuntje van Geluk voornoemd
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164991&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 117 [erkenning])
Den 7de Februarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Kooij, oud 23 jaren, van beroep steenhouwer En Judick van Dalen, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Dirkje geboren alhier den 4-8-1876 en op den zevenden Augustus daaraanvolgende in de Registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Judick van Dalen voornoemd.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3164991&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 148 [erkenning])
Den 20sten Februarij 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Ligtmans, oud 23 jaren, van beroep metselaar en Heiltje Kop, oud 21 jaren, dienstbode, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem geboren alhier den 30-12-1877 en in de registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven als kind van haar Heiltje Kop voornoemd, deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165000&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 157 [erkenning])
Den 21sten Februarij 1878 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jannigje Wina Meijboom, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Jannigje Wina geboren alhier den 8sten april 1860 en den negenden april daaraanvolgende in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Jannigje Wina Meijboom voornoemd
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165002&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 158 [erkenning])
Den 21sten Februarij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Arnoldus Schaaij, oud 20 jaren, arbeider, wonende te Rotterdam en Christina Hendrika Visser, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Arnoldus Leonardus, geboren alhier den 20sten October 1877 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente ingeschreven den 23sten October daaraanvolgende als kind van haar Christina Hendrika Visser voornoemd
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165002&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 260)
Den 26sten Maart 1878, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Philipp Hölper, oud 49 jaren, muzikant en Sophia Dorothea Henrietta Jahn, oud 42 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor hunnen te erkennen de volgende alhier geboren kinderen: Sophia Dorothea, geboren den 14-5-1870, August Philip, geboren den 6-7-1874 en Carolina Wilhelmina, geboren den 6-11-1877 en allen in registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven, het eerste den 17de Mei 1870, het tweede den 9de Julij 1874 en het laatste den 8sten November 1877 als kinderen van haar Sophia Dorothea Henrietta Jahn voornoemd
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165031&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 300 [erkenning])
Den Negenden April achttien honderd acht en zeventig zijn(is) voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Matthijs Burggraaff, oud negentien jaren, van beroep korporaal bij het corps Pontonniers, wonende te Geldermalsen En Johanna van Aken, oud 22 Jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Marinus geboren alhier den 9-3-1878 en op den zelfde datum in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente ingeschreven als kind van haar Johanna van Aken voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813087&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%20&mistart=76]

(akte no. 317 [erkenning], folio 81)
Den Zestienden April achttien honderd acht en zeventig zijn(is) voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis Teubel, oud 37 Jaren, van beroep arbeider, En Willemina Keurvorst, oud 43 jaren Jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen, de volgende alhier geboren kinderen: Thomas, geboren den 22-9-1866, Johannes, geboren den 14-4-1870, Maria Catharina, geboren den 30-6-1875 en Wilhelmina, geboren den 12-2-1878 en allen in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven, het eerste ... etc.
als kinderen van haar Willemina Keurvorst voornoemd, behalve in de geboorte acte der twee eerstgenoemde kinderen waarin den moeder vermeld staat als Wilhelmina Keurvorst. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813087&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%20&mistart=80]

(akte no. 322 [erkenning])
Den 18den April 1878, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis de Jong, oud 25 jaren, van beroep winkelknecht, wonende alhier, En Theodora Schouten oud 22 jaren, dienstbode, wonende als voren, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 30-3-1878 en den eersten april daar aan volgende in de Registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als Kind van Theodora Schouten voormeld. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar en van Johannes Christiaan de Waard, oud 52 jaren ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165048&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 354 [erkenning])
Den 29sten April 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Rueck, oud 29 jaren, van beroep behanger en Maria Hoos, oud 27 jaren, die mij hebben verklaard, voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd: Johanna Jacoba Maria, geboren te 's Gravenhage den 31sten Juli 1875 en Maria Sophia, geboren alhier den 17 februarij 1878, beiden in de registers van den Burgerlijken stand ingeschreven als kinderen van Maria Hoos, voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165057&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 403 [erkenning])
Den 16de Mei 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacobus Wouter van Dinteren, oud 28 jaren, van beroep Pianist, wonende alhier En Anna Maria Haakman, oud 24 Jaren, wonende alsvoren, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd: Pieternella Jacoba, geboren te Rotterdam den 27sten December 1876 en in de registers van den burgerlijken stand dier gemeente ingeschreven als kind van Anna Maria Haakman voornoemd; Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165071&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 438 [erkenning])
Den 27sten Mei 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Daniel Ferdinand Le Maire, oud 27 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente, en Lena Nienkemper, oud 26 jaren, onderwijzeres, wonende mede alhier, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd: Anna Catharina, geboren alhier den 29-04-1878 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Lena Nienkemper voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165080&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 443)
Den 18sten Mei 1878 is bij mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving ontvangen de volgende expeditie van een vonnis door de arrondissements regtbank alhier gewezen:
In naam des Koning.
De arrondissements regtbank zitting houdende te Dordrecht heeft op het navolgende request het daar onderstaand appointement gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geven eerbiedig te kennen
1e Johanna Boudewijns eerder weduwe van Martinus van Gemert thans echtgenoote van Andries Oostrom, wonende te Dordrecht
2e Andries Oostrom, tangarijn te Dordrecht voor zooveel noodig ter adsistentie van zijne echtgenoote. Dat in het register van geboorten der gemeente Dordrecht, blijkens uittreksel der daaruit afgegeven door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand in deze gemeente dato 28 September 1875 is ingeschreven dat op 18-05-1859 is geboren Cornelis, zoon van Martinus van Hemert en Johanna Boudewijns. Dat deze inschrijving een misstelling bevat en aangezien haar overleden man was genaamd Martinus van Gemert, niet van Hemert - zooals onder anderen blijkt uit een ten deze overgelegd afschrift ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165082&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 580 [erkenning])
Den 25sten Julij 1878 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willemina van den Nieuwenhuizen, oud 40 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor eht hare te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 24-01-1857 en op den 26sten Januarij daaraanvolgende in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813087&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%20&mistart=147]

(akte no. 594 [erkenning])
Den 30sten Julij 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Herman Rink Veenema, oud 19 jaren, schipper en Christina Anthonia Jonkers, oud 22 jaren, zonder beroep, den eerste wonende te Middelburg, de tweede alhier, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkenne, het kind genaamd Lucretia Catharina, geboren alhier den 21-07-1878 en den 24sten Julij daaraanvolgende in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Christina Anthonia Jonkers voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165124&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 645 [erkenning])
Den 19den Augustus 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Gijsbert van der Schulp, oud 22 jaren, van beroep matroos En Maria Nodelijk, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genoemd Willem, geboren alhier den 26sten Januarij 1877 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente den 27sten Januarij daaraanvolgende is ingeschreven als kind van haar Maria Nodelijk voornoemd. Deze verklaring
is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165138&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 654 [erkenning])
Den 26sten augustus 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Theodorus Johannes Maassen, oud 35 jaren van beroep pikeur, En Coneertje Johanna Maria Buuzere, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Josephina Johanna Maria, geboren te Amsterdam den 13-09-1867 en in de registers van den burgerlijken Stand dier gemeente ingeschreven als kind van Jacoba Johanna Maria van Buuzerij; Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 33 jaren, gemeente ambtenaar ...
KANTLIJN: De brieven van wettiging door zijne Majesteits den Koning verleend in dato den 26 Januarij 1879 ingeschreven in de loopende hwuelijksregisters dezer gemeente den 10de februarij daar aanvolgende, is het nevenstaande akte door Theodorus Johannes Maassen en Coneertje Johanna Maria Buuzere erkende kind, genaamd Josephina Johanna Maria gewettigd.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165140&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 666 [erkenning])
Den 29sten augustus 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Gooshouwer, oud 33 jaren, van beroep Korporaal bij de Pontonniers en Maria van Andel, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacoba, geboren alhier den 16-08-1878 en in de registers van den burgerlijken Stand dezer gemeente op denzelfden datum ingeschreven als kind van Maria van Andel voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165144&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 700 [erkenning])
Den 9de September 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jochem Doorn, oud 31 jaren, pontonnier wonende in deze gemeente en Maaike Vink, oud 25 jaren, wonende mede alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jochem, geboren alhier den 18-08-1878 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165155&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 705 [erkenning])
Den 10den September 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Cornelis Ridderhof, oud 24 jaren, van beroep arbeider en Jacomina Elisabeth Hagen, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Huiberdina, geboren alhier den zesden augustus 1878 en in de geboorte registers dezer gemeente den 9de augustus daaraanvolgende ..
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165156&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 828 [erkenning])
Den 25sten October 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Thomas Corpelijn, oud 22 jaren, steenhouwer en Elisabeth Vollers, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkenenn het kind genaamd Arnoldus Johannes, geboren alhier den 21sten augustus 1877 en in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165190&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

(akte no. 912 [erkenning])
Den 28sten November 1878 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Carel Pieter Vugts, oud 19 jaren, van beroep sigarenmaker wonende te Breda en Sara Christina Bolk, oud 20 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria Everdina geboren alhier den 09-11-1878 en in de register van den Burgerlijken Stand dezer gemeente den elfden November daaraanvolgende ingeschreven als kind van haar Sara Christina Bolk voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 32 jaren, gemeente ambtenaar en Johan Diederik Holtheijer ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165213&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%20&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1879


(akte no. 126 [erkenning])
Den 13den Februarij 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis de Vries, oud 33 jaren, bleekersknecht, en Catrina Maria Schouten, oud 25 jaren, van beroep dienstbode, wonende beiden alhier, die mij verklaren voor het hunne te erkenne het kind genaamd Helena geboren alhier den 12-05-1875 en den 14den Mei daraanvolgende in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165278&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 190 [erkenning])
Den Vierde Maart 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pedro Piantoni, oud 62 jaren, van beroep schoorsteenveger en Johanna Elizabeth Tollens, oud 52 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Petrus Jacobus, geboren alhier den 25-08-1860 en in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165296&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 212 [erkenning])
Den 13de Maart 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes van der Straaten, oud 22 jaren, van beroep arbeider, wonende te Dubbeldam en Helena Pieternella Meiboom, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 08-11-1878 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165301&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 236 [erkenning])
Den 20sten Maart 1879 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Elisabeth Kaldenhoven, oud 56 jaren, van beroep stoelenmatter, wonende te Sliedrecht, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna geboren te Utrecht den 05-08-1856 en in de geboorte registers dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813354&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=59]

(akte no. 254 [erkenning])
Den 27sten Maart 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Erkens, oud 23 jaren, arbeider, wonende alhier, en Johanna Kaldenhoven, oud 22 jaren, stoelenmatster, wonende te Sliedrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter Anthonie, geboren alhier den 10-05-1875 en den elfden Mei daaraanvolgende in de Registers van de Burgerlijken Stand dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165314&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 291 [erkenning])
Den negenden April 1879 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrika Buijtenhek, oud veertig jaren, van beroep werkster, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 01-02-1864 en op den tweeden februarij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165324&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 312 [erkenning])
Den 15den April 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leonard August Hubert Leu, oud 31 jaren, van beroep Sergeant bij de Pontonniers en Maria Britschnijder, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Marie Ernst, geboren te Kerk Avezaath den 7den November 1869 en in de registers van geboorten der gemeente Zoelen ingeschreven als kind van Maria Britschneider. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165330&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 313 [erkenning])
Den 15den April 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hette van Kammen, oud 23 jaren, huisbediende, en Geertje Elisabeth van Dongen, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 27-03-1879 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165330&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 325 [erkenning])
Den 18den April 1879 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Geertruij Klootwijk, oud 57 jaren, zonder, wonende in deze gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 24-04-1855 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165333&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 397 [erkenning])
Den 17den Mei 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Klaasse, oud 21 jaren, van beroep arbeider, wonende te Brouwershaven en Maria Geertruida Fok, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkenne het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 23-04-1878 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 434 [erkenning])
Den 27sten Mei 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Cornelis Cheret, oud 24 jaren, van beroep blikslager, en Johanna de Waard, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Antonie Johannes, geboren alhier den 20-04-1877 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 441 [erkenning])
Den 29sten Mei 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Spits, oud 23 jaren, van beroep smid en Jannetje de Bruine, oud 30 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de te erkennen de kinderen genaamd Antonie, geboren alhier den 05-06-1876 en Jozef Lavinus, geboren alhier den 28-05-1878 en beiden in de registers van den burgerlijken stand dezer gemeente ingeschreven: het eerste den 7de Junij 1876 en laatst genaamd den 31sten Mei 1878 als kinderen van Jannetje de Bruijne. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 443 [erkenning])
Den 29sten Mei 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter van Vugt, oud 23 jaren, van beroep sigarenmaker en Maaike Neerings, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard het kind genaamd Wilhelmina Elisabeth, geboren alhier den 03-03-1878 en den vijfden maart daaraanvolgende in de registers van geboorte dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 479 [erkenning])
Den 12den Junij 1879 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willemina Cornelia van Wijnen, oud 53 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor de hare te erkennen de kinderen genaamd Herbert Johan, geboren alhier den 10-08-1853 en Cornelia, geboren alhier den 03-05-1861 en beiden in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 522 [erkenning])
Den 26sten Junij 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis van Duinen, oud 28 jaren, van beroep arbeider en Margretha de Vries, oud 23 jaren, diensbtode, wonende beiden alhier, die mij verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Teuntje, geboren alhier den 16-03-1876 en den zeventiende Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 565 [erkenning])
Den Tienden Julij 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Huibert Cornelis van den Bosch, oud 26 jaren, van beroep blikslager en Christina de Zeeuw, oud 25 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem, geboren alhier den 24-06-1878 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 706 [erkenning])
Den 28sten Augustus 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hermanus Sleicher, oud 26 jaren, van beroep letterzeter, en Cornelia Schouten, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren alhier den 03-01-1877 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 739 [erkenning])
Den Zesden September is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Magdalena van Welie, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Adrianus, geboren alhier den 02-07-1862 en den vierden Julij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 809 [erkenning])
Den Tweeden October 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Nikolaas van Vendeloo, oud 22 jaren, van beroep sigarenmaker en Trijntje Hennekes, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genamd Anna Maria, geboren alhier den 24-11-1877 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 843 [erkenning])
Den 16de October 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Walson, oud 42 jaren, en Jannetje de Gooijer, oud 27 jaren, zonder beroep en alhier woonachtig die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd: Antonia en Franciscus, geboren alhier het eerste den 13-07-1872 en het tweede den 26-11-1877 en beiden in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

(akte no. 945 [erkenning])
Den Twintigsten November 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Carel Lodewijk Kemp, oud 21 jaren, sigarenmaker en Catharina Vermaas, oud 21 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis Martinus, geboren alhier den eersten februarij 1878, en den zelfden datum in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&miadt=46&miaet=54&micode=GEB256.68&miahd=590203985&miview=ldt]

Geboorteakten uit 1880


(akte no. 58 [erkenning])
Den 22sten Januarij 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Peters, oud 37 jaren, werkman en Helena van Goethem, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Cornelia geboren alhier den 18-08-1876 en Arnolda geboren alhier en 08-10-1879 en beiden in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165702&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 172 [erkenning])
Den 25sten Februarij 1879 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Margaretha Elisabeth de Jongh, oud 66 jaren, van beroep werkster wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor de hare te erkennen de volgende alhier geboren kinderen Jeronima Elisabeth, geboren den 14-08-1832, Everdina, geboren den 03-11-1834, Johannes, geboren den 07-03-1845, en Huberdina geboren den 19-05-1850 allen in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165596&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 175 [erkenning])
Den 26sten Februarij 1879 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Lucas Casper de Boer, oud 32 jaren, van beroep winkelbediende en Geertrui de Man, oud 25 Jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Bertus, geboren alhier den 26-02-1875 en den 27sten Februarij daaraanvolgende in ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165597&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 229 [erkenning])
Den 12den Maart 1880, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna van Raamt, oud 49 jaren, van beroep zonder, wonende in de gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren den 01-06-1858 en den zelfden datum in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165611&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 230 [erkenning])
Den 12den Maart 1880, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willempje Klein, oud zestig jaren, van beroep koopvrouw, wonende in de gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren den 10-08-1858 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165611&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 257 [erkenning])
Den 22sten Maart 1870 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Adrianus Mulder, oud 20 jaren, van beroep ketelmaker en Adriana Klein, oud 21 jaren zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij heben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Huibert, geboren te Gorinchem den 16-11-1877 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165618&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 355 [erkenning])
Den Drieentwintigsten April 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Lourus Daane, oud dertig jaren, van beroep Pontonnier en Johanna Maria Janssen, oud 28 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanens Jacobus Hubertus, geboren te Venlo den 28-12-1874 en in de geboorteregisters deze gemeente ingeshcreven als kind van Johanna Maria Janssen voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165647&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 363 [erkenning])
Den 27sten April 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Duvaloois, oud 36 jaren, matroos, en Wilhelmina Elizabeth van Doorn, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella, geboren alhier den 30-12-1875 en den 31sten December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165649&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 372 [erkenning])
Den Dertigsten April 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Poldervaart, oud 26 Jaren, smid, en Cornelia Johanna Erlings, oud 21 Jaren zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana Cornelia, geboren alhier den 09-04-1880 en den tiende April ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165651&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 391 [erkenning])
Den Vierden Mei 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Kuipers, oud 25 jaren, huisschilder, en Pieternella Barbera Kwikkers, oud 23 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den 01-01-1880 en den tweeden Januarij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165656&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 501 [erkenning])
Den Derde Junij 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Johannes Jansse, oud 23 Jaren, huischilder, en Elizabeth Anna Cornelia Verheul, oud 20 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adrianus Philibertus, geboren alhier den 05-04- dezes jaars en den zevenden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165686&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 542 [erkenning])
Den 16den Junij 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Christiaan Fredrik Bijleveld, oud 21 jaren, kleermaker wonende te Rotterdam en Hendrika Maria ten Hoeve, oud 22 Jaren, zonder bereop wonende alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren alhier den 22sten Januarij dezes jaars, en den 24sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165697&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 604 [erkenning])
Den Achtsten Julij 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Cornelis Kamermans, oud 22 Jaren, Olieslager, wonende te Amersfoort en Johanna Schouten, oud 23 Jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 03-06-1878 en den vijfden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165715&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 759 [erkenning])
Den 26sten Augustus 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Abraham van Leer, oud 24 jaren, broodbakker en Lijntje Maria Verheul, oud 23 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan, geboren alhier den 07-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813637&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=189]

(akte no. 778 [erkenning])
Den Derden September 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Hartman, oud 24 jaren, van beroep blikslager, en Geertje Maaike van de Werken, oud 23 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacob, geboren alhier den 26-06-1880 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165762&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 840 [erkenning])
Den 23-9-1880 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Elisabeth Willemina Hennekes, oud 43 jaren, van beroep zonder, wonende te Rotterdam, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Anthonia Willemina, geboren alhier den 09-12-1857 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813637&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=209]

(akte no. 861 [erkenning])
Den Dertigsten September 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Nicolaus Brossmann, oud 27 jaren, van beroep zandtrekker en Maria Martina Morang, oud 23 jaren Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Koosje, geboren alhier den 11-11-1879 en den 13de November daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van haar Maria Martina Morang voornoemd. Dezwe verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165785&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 888 [erkenning])
Den Zevenden October 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adolf Greven, oud 23 jaren, van beroep kurkensnijder, en Laurensje de Swart, oud 25 Jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren alhier den 28sten februari 1877, en den tweeden Maart daaraanvolgende in de geborote registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165794&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 905 [erkenning])
Den 14de October 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Verwoerdt, oud 23 Jaren, timmerman en Maria Junier, oud 23 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie Johannes, geboren alhier den 05-04-1879 en den zevenden april daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Maria Sophia Jenier. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165798&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 972 [erkenning])
Den derden November 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Christiaan Leijdekkers, oud 29 jaren, van beroep Sergeant en Adriana van Andel, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anthonie Gerardus geboren alhier den 12-08 dezes jaars en den 13den augustus daar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165817&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 976 [erkenning])
Den Vierden November 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Abraham Zaaijer, oud 35 jaren, van beroep Pontonnier en Maria van der Kammen, oud 26 Jaren, schoonmaakster, wonende beiden alhier, die mij verklaard hebben voor het hunne te erkennen het kind genaamd Reijer, geboren alhier den 23-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165818&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1000 [erkenning])
Den 12de November 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis van Asch, oud 40 jaren, van beroep arbeider, en Adriana Vermeulen, oud 39 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren alhier den 06-03-1879 en den achtsen Maart daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165826&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1006 [erkenning])
Den Dertienden November 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Franciscus Giese, oud 20 jaren, van beroep slooper, wonende alhier en Dorothea Möls, oud 28 Jaren, naaister wonende te Zwijndrecht, die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Catharina Dorothea, geboren alhier den 26-01-1877 en den 29sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165539&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1019 [erkenning])
Den 18-11-1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Reinaard, oud 23 jaren, stucadoor en Geertrui Makkelie, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den vijfden Julij dezes jaars en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165542&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1121 [erkenning])
Den 23-12-1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Matthijs Burggraaff, oud 21 Jaren arbeider wonende te Geldermalsen en Nansje van Aken, oud 23 Jaren zonder beroep, wonende alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Huibert, geboren den 06-09-1879 en ..
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165571&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1131 [erkenning])
Den 24sten December 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Abraham de Bruine, oud 34 jaren arbeider en Maaike Ton, oud 36 Jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Johanna Hermina, geboren te Gorinchem den 03-12-1869 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van haar Maaike Ton voornoemd. Deze ...
KANTLIJN: Het in nevenstaande acte door Abraham de Bruine en Maaike Ton erkende kind genaamd Johanna Hermina, is bij Brieven van wettiging van zijne Majesteit den Koning in dato elf april 1881 verleend en den 25sten April daaraanvolgende in de loopende huwelijksregisters dezer gemeente ingeschreven gewettigd.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165574&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1143 [erkenning])
Den Dertigsten December 1880 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Karel Bosua, oud 24 jaren kuiper En Petronella Nodelik oud 24 jaren zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermanus, geboren alhier den 01-05-1879 en den tweeden Mei daar aanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165577&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1881


(akte no. 81 [erkenning])
Den 27sten Januarij 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Joris van Welsum, oud 24 jaren, van beroep bierbrouwer, en Johanna Maria van Sijdervelt oud 25 Jaren, dienstbode wonende beiden alhier die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem Johannes, geboren alhier den 01-10-1875 enden tweeden October daar aanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166042&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 326 [erkenning])
Den 20sten April 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacobus Franciscus de Wit, oud veertig jaren, van beroep schipper en Johanna Magdalena Willemse, oud 31 Jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Jacobus geboren te Breda den 15-11-1875 en in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165908&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 367 [erkenning])
Den vijfden Mei 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Stempels, oud 20 Jaren, stoker, en Dina Pieternella van Duinen oud 28 Jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Diena Pieternella, geboren alhier den 27sten November 1879 en op denzelfden datum ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165921&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 393 [erkenning])
Den Zestiende Mei 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Frederik Stolk, oud 24 Jaren, stoelenmatter, en Johanna Willemina Balen, oud 31 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia, geboren alhier den 31sten Mei 1872 en op den zelfden datum in de geboorte registers dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165927&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 443 [erkenning])
Den Tweeden Junij 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik van Dalen, oud 21 Jaren, kleermaker, en Cornelia van Wijnen, zonder beroep, beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes geboren alhier den 24-09-1879 en op den 26sten September daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3165942&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 652 [erkenning])
Den 24sten Augustus 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Petrus Johannes Pompe, oud 20 Jaren, schipper, wonende te Culemborg en Elizabeth Katharina Maria Pelgrim, oud 17 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Anthonius, egboren alhier den 21-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166000&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 726)
Den 15den September 1881 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking gegeven door de Arrondissements regtbank alhier.
In Naam des Konings. De Arrondissements Regtbank Zitting houdende te Dordrecht, Heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen: Martinus Cornelis Lebret, koopman en winkelier te Dordrecht. Dat blijkens hierbij overgelegde extracten uit de registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht op 31 Augustus 1873 is geboren zijne dochter aan welk de voornaam van Johanna en op 25 Januarij 1875 is geboren zijn zoon aan wien is gegeven de voornaam van Jakob. Dat requestrant gaarne zag en verlangde dat bij de voornaam zijner genoemde dochter worde gevoegd de voornaam van Elisabeth, en bij die van zijn gemelden zoon de voornaam Martinus Cornelis. Redenen waarom requestrant ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166020&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 801 [erkenning])
Den Dertienden October 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Tiemen Bosch, oud 29 jaren van beroep pontonnier en Antje Feijen, oud 24 Jaren zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard, voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Frederika, geboren alhier den 21-09-1881 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813943&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=202]

(akte no. 869 [erkenning])
Den Negenden November 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Gooshouwer, oud 36 jaren, van beroep korporaal bij de Pontonniers en Maria van Andel, oud 25 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia Wilhelmina, geboren alhier den 18-10-1881 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166061&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 938 [erkenning])
Den Zesden December 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria de Boo, oud 44 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Maria Cornelia, geboren alhier den 18-01-1860, en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583813943&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=236]

(akte no. 944 [erkenning])
Den Achtsten December 1881 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Daniel Hartman, oud 32 jaren, koetsier, en Paulina Boers, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem Marinus, geboren te Rotterdam den 09-02-1879 en in de geboroteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166082&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1882

(akte no. 7 [erkenning])
Den Derden Januarij 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Govert Grootenboer, oud 26 Jaren arbeider en Philippina Teuling, oud 24 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Elizabeth Johanna, geboren alhier den 18-01-1876 en den 19den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166335&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 109 [erkenning])
Den Eersten Februarij 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wiebe van der Made, oud 32 Jaren, Pontonnier en Judick Vlasblom oud 37 jaren zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wiebe, geboren alhier den Zesden Februarij 1881 en den Achtsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166134&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 325 [erkenning])
Den twaalfden April 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Abraham Zaaijer, oud 35 jaren, van beroep Pontonnier en Maria van der Kammen oud 26 jaren zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Marinus Jacobus, geboren alhier den 12-03-1882 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166205&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 332 [erkenning])
Den 17de April 1882 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria Magdalena Greutter, oud 44 jaren, werkster, wonende in deze gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes Frederik, geboren te Breda den zesden Augustus 1857 en in de registers van den Burgerlijken Stand dier gemeente ingeschreven als kind van haar Maria Magdalena Greutter voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166207&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 464 [erkenning])
Den Eersten Junij 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Christiaan Franciscus Jacobus Heineman, oud 25 jaren, van beroep Sergeant bij het Korps Pontonniers en Helena van Emmerik, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria Anna Henriette, geboren alhier den 29-03 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166244&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 567 [erkenning])
Den Tienden Julij 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maarten Knoppers, oud 27 Jaren, arbeider en Maria Pieternella Plus, oud 21 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerardina Wilhelmina, geboren alhier den 28-08 dezes jaars een den dertigsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166274&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 581 [erkenning])
Den 14de Julij 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Martinus van den Hurk, oud 26 Jaren, schoenmaker, en Anna Cornelia Mulders, oud 25 Jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Godefriedus Johannes Reinier, geboren in de gemeente Nieuwer Amstel den 25-11-1881 en den 26sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166277&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 671 [erkenning])
Den Zeventiende Augustus 1882 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna de Visser, oud 50 jaren, van beroep znder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen, het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 24-10-1860 en den 26sten October daaraanvolgende in de geboroteregisters dezer gemeente ingeschreven als kind van Johanna de Visser voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814214&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=169]

(akte no. 697 [erkenning])
Den 24sten Augustus 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert Stam, oud 27 Jaren, arbeider, en Margritha Henderika Cornelis van de Graaf, oud 38 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 31-03-1881 en den tweeden April ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166309&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 762 [erkenning])
Den Twaalfden September 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus Cornelis de Jong, oud 37 Jaren, zeilmaker, en Maria Arendina de Lange, oud 32 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren te Brielle den 06-09-1877 en aldaar in de registers van geboorte van den Burgerlijken Stand ingeschreven als kind van Maria de Lange. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814214&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=191]

(akte no. 878 [erkenning])
Den Negentiende October 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Nicolaas de Voogd, oud 36 Jaren, en Johanna Christina Magdalena van Bijlevelt, oud 31 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Albertus Johannes Eduardus, geboren te Chaam den 05-01-1875, Nico Johannes Jaques, geboren te Delft den 24-12-1876 en Johanna Christina Magdalena, geboren den 16-4-1880 in den gemeente allen in de registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven als kinderen van Johanna Christina Magdalena van Bijlevelt voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166359&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 910 [erkenning])
Den Dertigsten October 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Christiaan Kuiters, oud 20 jaren, van beroep smid, en Cornelia van Os, oud 19 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elisabeth Helena, geboren alhier den 19-09 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166368&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1028 [erkenning])
Den vierden December 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie de Jong, oud 21 jaren, houtzaagmolenaar en Hendrika Johanna Grollé, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 20sten November dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166122&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1032 [erkenning])
Den zesden December 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leonard Mans, oud 23 jaren, van beroep sigarenmaker wonende alhier en Anna Maria Nieuwenhuizen, oud 24 jaren, zonder beroep wonende te Amsterdam, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willemina Henriette, geboren te Rotterdam den elfden November 1879 en in de registers van den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166124&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1073 [erkenning])
Den 18den December 1882 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Petrus Cornelis Maas, oud 39 jaren, van beroep arbeider en Geertje Rijsdijk, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Petronella Cornelia, geboren alhier den 25-02 dezes jaars en den 27sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166135&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1883

(akte no. 15 [erkenning])
Den Vijfden Januarij 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert Blom, oud dertig Jaren, schipper en Johanna Elizabeth Polms, oud 24 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Elisabeth, geboren alhier den 20-08-1881 en den 22sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166433&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 32 [erkenning])
Den Elfden Januarij 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Jan Weenink, oud 32 jaren, arbeider, en Cornelia Waas, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Johanna Jannigje, geboren alhier den 14-02-1880 en den Zestiende Februarij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166477&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 81 [erkenning])
Den 25sten Januarij 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Huibert van der Net, oud 29 jaren, stoker, wonende te Zwijndrecht en Lena Geertruij de Ruiter, oud 21 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Lena Geertruij, geboren alhier den 09-06-1879 en op den zelfden datum ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166615&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 288 [erkenning])
Den Zevenden April 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Christiaan Leijdekkers, oud 32 jaren, van beroep Sergeant der Pontonniers en Adriana van Andel, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Jacoba Gerdina Adriana, geboren alhier den 22-02-1882 en den 23sten Februarij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814511&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201883&mistart=73]

(akte no. 424 [erkenning])
Den 28sten Mei 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Franz Deifs, oud 29 jaren, schipper wonende alhier en Elisabeth Breit, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende te Herwen en Aerdt, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Margaretha geboren te Duisburg in Duitschland den 30-04 dezes jaars en den zevenden Mei daaraanvolgende in de geboorteregisters ingeschreven. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166508&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 501 [erkenning])
Den 21sten Junij 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Theodorus van Asten, oud 21 jaren, mandenmaker En Catharina Hendrika Vollewens, oud 18 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Carolina Hendrika, geboren alhier den 27-02-1882 en den eersten Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166529&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 570 [erkenning])
Den Twaalfden Julij 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrika Kemp, oud 54 jaar, zonder beroep, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Hendrika Johanna, geboren alhier den 22-12-1865 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814511&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201883&mistart=144]

(akte no. 608)
Den Derden Augustus 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Sophia Maria van Bakel geboren van Leeuwen, oud 50 jaren, van beroep vroedvrouw, wonende ind eze gemeente die heeft verklaard dat alhier op den Eersten Augustus 1883, des namiddags ten elf uren in een schip liggende in de Kalkhaven, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Christina Eickhoff zonder beroep, echtgenoot van Wilhelm Schmitz, schipper, wonende beiden alhier, doch laatst genoemde door afwezigheid verhinderd de aangifte te doen.
aan welk kind gegeven wordt de voornaam Frans.
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166560&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 742)
Den 20sten September 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
François Stoop, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier op den 20sten September 1883, des voormiddags ten half 12 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Anna Fangman, zonder beroep, wonende alhier
aan welk kind gegeven worden de voornamen Hendrik Willem.
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814511&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201883&mistart=187]

(akte no. 765 [erkenning])
Den 26sten September 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Bieze, oud dertig jaren, pontonnier, en Grietje de Geus, oud 31 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Anna Catharina geboren alhier den 08-09 dezes jaars en op den zelfden datum in de registers van geboorten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166603&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 785 [erkenning])
Den Vierden October 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis Stuurman, oud 21 jaren, sigarenmaker en Daniera de Jong, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Catharina, geboren alhier den 28-05-1882 en den dertigsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166609&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 786 [erkenning])
Den Vierden October 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Sandrijntje Vermeulen, oud 58 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Anthonie, geboren alhier den 02-10-1866 en op den zelfden datum in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166609&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 828)
Den 23sten October 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dominicus Bernardus Bomius, oud 31 jaren, van beroep bankwerker wonende in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier op den 21sten October 1883 des voormiddags tien uren in het huis geteekend E1126 aan den Singel is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Johanna Maria Helena van Dooren zonder beroep wonende alhier
en welk kind gegeven worden de voornamen Willem Cornelis Johannes
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing oud 38 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61YQ-L?i=229&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 834 [erkenning])
Den 25sten October 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Henrici, oud 28 jaren, borstelmaker, en Wilhelmina Waldvogel, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem, geboren alhier den 14-05 dezes jaars en den vijftiende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166623&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 839])
Den 27sten October 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Aart Nijsen, oud 42 jaren, van beroep smid, wonende in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier op den 26sten October 1883 des voormiddags ten een uren, in het huis geteekend E937 aan den Spuiweg is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoote Teuntje van den Hengst, zonder beroep wonende alhier
aan welk kind gegeven wordt de voornaam Cornelia.
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing oud 38 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166626&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 849 [erkenning])
Den eersten November 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Kroonen, oud 22 jaren, blikslager en Elizabeth Vogels, oud 21 jaren, dienstbode, eerstgenoemde wonende alhier, en laatstgenoemde te Dubbeldam, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren alhier den 18-08-1882 en op den zelfden datum in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166628&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 850 [erkenning])
Den Eersten November 1883 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Gooshouwer, oud 38 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Maria van Andel, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gardina Maria, geboren alhier den 10-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166628&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

(akte no. 869)
Den zevenden November 1883 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Pieters, oud 38 jaren, banketbakker, wonende in deze gemeente die heeft verklaard dat alhier op den 06-11-1883 voormiddags ten half zeven uren, in het huis geteekend D729 aan de Voorstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Willemina Legel van Hofwegen zonder beroep wonende alhier
aan welk kind gegeven worden de voornamen George Louis.
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing oud 38 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166633&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201883&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1884


(akte no. 30 [erkenning])
Den Tienden Januari 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bernardus Joannes Koops, oud 22 jaren, Korporaal bij het Corps Pontonniers wonende te Groningen, en Johanna van Maaren, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Derkien, geboren alhier den 24-12-1883 en den 26sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166773&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 54 [erkenning])
Den Zeventienden Januari 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Martinus Treffers, oud 25 jaren, schoenmaker en Cornelia Maria Johanna Valk, oud dertig jaren zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria, geboren alhier den 25-03-1880, en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166841&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 55 [erkenning])
Den Zeventienden Januari 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis de Jong, oud 44 jaren, arbeider en Geertrui Kardinaal, oud 35 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Sara Geertrui, geboren alhier den 23-12-1878 en Cornelis, geboren alhier den 17-11-1883 beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166854&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 56 [erkenning])
Den Zeventienden Januari 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Koopman, oud 32 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Jannigje Elisabeth Fortuin, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna, geboren alhier den 13-12-1883 en den veertiende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166854&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 248 [erkenning])
Den Achttiende Maart 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Giuseppe Bettinelli, oud 25 jaren, schoorsteenveger, en Anna Molendijk, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Giovannina, geboren alhier den 25-02 dezes jaars en den 28sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166766&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 309 [naamswijziging])
Den Zevenden April 1884 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissementsregtbank alhier
In naam des Konings. De Arrondissementsregtbank te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissementsregtbank te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Wolf Izaak de Leeuwe, parapluiemaker wonende te s Gravenhage, ten deze handelende als vader van de minderjarigen Salomon de Leeuwe, ten zijnen gedomicileerd, dat genoemde zijne zoon blijkens hierbij overgelegd afschrift of uittreksel uit het register van geboorte der gemeente Dordrecht is ingeschreven als zijnde een Zoon van Wolf de Leeuw en van Elizabeth de Levita, dat in die geboorteacte dd 30 Januari 1865 des requestrants naam als vader abusief is gesteld de Leeuw, dat dit moet zijn de Leeuwe, en dat in die akte tevens voornaam van hem requestrant Izaak volgende op Wolf is verzuimd in die acte optenemen, dat hiervan blijkt uit a) ... etc
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166782&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 332 [erkenning])
Den Zeventiende April 1884 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Catharina van den Ent, oud 39 jaren, van beroep zonder, wonende te Rotterdam, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Margaretha geboren alhier den 04-03-1865 en den zesden Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166790&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 444 [erkenning])
Den 23sten Mei 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Frederik Hazenack, oud 25 jaren, blikslager, en Hendrijntje Dorsman, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wouterijna Hendrika, geboren alhier den 27-02 dezes jaars en den 28sten februari daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreen als kind van Henderina Dorsman. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814786&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=112]

(akte no. 736 [erkenning])
Den 29sten Augustus 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Karel Christiaan van Rooij, oud 24 jaren, spoorwegarbeider en Johanna Christina Carsten, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunen te erkennen de kinderen genaamd Matthijs, geboren te Steenwijkerwold den 13-05-1882 en Johannes Martinus, geboren alhier den 25-05-1884 en beiden in de registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven als kinderen van Johanna Christina Carsten voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583814786&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=186]

(akte no. 798 [erkenning])
Den 19de September 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Elsas, oud 47 jaren, van beroep koopman, en Leentje Swaab, oud naar gissing vijftig jaren, koopvrouw, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Meijer, geboren te Oud-Beijerland den derden Mei 1856, Grietje, geboren te Aarlanderveen den 05-01-1861, Josephina, geboren te 's-Hertogenbosch den 20-03-1864, Mozes, geboren alhier den 08-01-1867 en Betje, alhier geboren den 09-06-1869 en allen in de registers van den Burgerlijken Stand hunner geboorteplaatsen ingeschreven, het eerstgenoemde als kind van Leentje Zwaab, het tweede als kind van Leentje Zwaap, het derde als kind van Leentje Slaap, en het vierde en vijfde alhier ingeschreven als kinderen van Leentje Swaab. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166920&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 866 [erkenning])
Den Zevenden October 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Clement van Dijk, oud 22 jaren, werkman en Adriana Barto, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren alhier den 25-11-1883 en den 28stenden November daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166940&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 911 [erkenning])
Den 23sten October 1884 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jannetje van Welzenes, oud zestig jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Jannetje, geboren alhier den 12-05-1851, en den veertiende Mei daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166952&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 956 [erkenning])
Den Vierden November 1884 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anna Kuiper, oud 48 jaren, naaister, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna Maria, geboren te Norg den 31-01-1861 en in de geboortregisters dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166964&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 988 [erkenning])
Den Dertiende November 1884 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Elizabeth de Wit, oud 41 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Adriana Julia, geboren alhier den 12-09-1863 en den veertiende September ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-SY6?i=555&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 1008 [erkenning])
Den 20 November 1884 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Johannes den Breems, oud 26 jaren sigarenmaker en Hendrika van den Berg, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Arie Hendrik, geboren alhier den 22-10-1879, en Matthijs, geboren alhier den 27-03-1882, en beiden in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3166690&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1885

(akte no. 33 [erkenning])
Den tiende Januarij 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus van Oorschot, oud 21 jaren, arbeider, wonende te Wouw en Geertruida Fok, oud 18 jaren, dienstbode, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adrianus, geboren alhier den 15-12-1884, en den ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-MJJ?i=627&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 67 [erkenning])
Den 22sten Januari 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Schouten, oud 35 jaren zakkendrager, en Margarita Bax, oud 33 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem Jan, geboren alhier den 10-03-1882, en den elfden Maart ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-9SM?i=636&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 315 [erkenning])
Den negenden April 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adriaan Schipper, oud 42 jaren, zakkendrager en Lena de Bruijn, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriaan, geboren alhier den 11-03-1885 en den dertienden Maart daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Helena de Bruin ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-ZW3?i=701&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 389 [erkenning])
Den tweeden Mei 1885 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Antje Sterk, oud veertig jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Dirk, geboren den 29-12-1866 ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-39L?i=719&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 416 [erkenning])
Den Achtsten Mei is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Lijntje van den Oever, oud 51 jaren van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren den 13-03-1862 te Rossum en aldaar ingeschreven in de registers van geboorten van ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-97X?i=726&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 421 [geslachtsnaam])
Den twaalfden Mei 1885 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving overhandigd, het volgende besluit 2 Mei 1885 No. 37 Afschrift
Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz Gezien het verzoekschrift van Adrianus Florus van der Linden, en Christina Hendrina Dronsberg, echtelieden, wonende te Dordrecht om onze eindbeslissing op het vroeger door hen gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om bij deze geslachtsnaam van Van der Linden dien van Dronsberg te mogen voegen tein einde met hunne wettige nakomelingen in het vervolg den naam te dragen van Dronsberg van der Linden. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-4VV?i=727&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 458 [erkenning])
Den 27sten Mei 1885 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anna Margritha Singels, oud 37 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 06-11-1865 en den achtsten ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-777?i=737&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 461 [erkenning])
Den Achtentwintigsten Mei zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Grades Wassink oud 30 jaren, arbeider en Ida Johanna Arends oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anthonius Fernandus, geboren alhier den 25-04-1884 en den ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-HK6?i=738&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 497 [erkenning])
Den negenden Junij 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Carl Friedrich Dallmer, oud 49 jaren, zonder beroep wonende alhier en Juliane Cäcilie Ottilie Brandt, oud 54 jaren, zonder beroep wonende te Rotterdam die mij hebben verklaard voor de hunenn te erkennen de kinderen genaamd Ida Emma Louise, geboren den 30-03-1862 te Frankfurt aan de Oder En Arthur Heinrich Feitz, geboren te Hamburg den 06-08-1865 en beiden in de doopregisters der Luthersche Kerk ingeschreven het eerstgenoemde als kind van Carl Friedrich Dallmer en Ida Julie Brandt en het laatstgenoemde als kind van Juliane Cäcilie Brandt voornoemd. Deze verklaring is geschied ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-WV1?i=747&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 501 [erkenning])
Den elfden Juni zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Ridderhof, oud 25 jaren, verlakker en Hillegonda Vervoorn, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendricus Petrus Franciscus Gerardus, geboren alhier den 02-09-1882 en den vierden ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-QL9?i=748&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 638)
Den Zevenentwintigsten Juli 1885 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van een vonnis dor de Arrondissements rechtbank alhier gewezen.
In Naam des Konings De Arrondissements rechtbank zitting houdende te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements rechtbank te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Johannes Cornelis Bergeik, Candidaat Notaris wonende te Prinsenhage, dat hij blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht op 17-12-1856 in dat register is ingeschreven als Johannes Cornelis, zoon van Johanna van Bergeik, dat die naam Bergeik is onjuist gesteld en had moeten zijn Bergeijk zooals blijkt uit het mede hierbij overgelegde uittreksel uit het ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-3SF?i=787&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 750 [erkenning])
Den 28sten Augustus 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wouterus Mouwritz George Hammer, oud 26 jaren, schipper en Cornelia Adriana van der Graaff, oud 28 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia Adriana, geboren te Dubbeldam den 09-09-1881 en den twaalfde September daaraanvolgende in de geboorte registers ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-C32?i=817&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 886 [erkenning])
Den achtsten October 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Martinus van Leeuwen, oud 43 jaren, molenmaker en Cornelia de Borst, oud 43 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia Johanna, geboren alhier den 26-02-1884 en den ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-CMY?i=851&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 953 [erkenning])
Den 29sten October 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacobus Bosman, oud 33 jaren, sigarenmaker en Adriana van As, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elisabeth Johanna Alberdina, geboren alhier den 07-06-1875 ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-3TG?i=868&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 1026 [erkenning])
Den 24sten November 1885 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Buijtenhek, oud 25 jaren, vuurstoker bij de Marine en Cornelia van Andel, oud 23 jaren, zonder beroep, eerstgenoemde wonende te Helder laatstgenoemde alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Dingena Johanna, geboren alhier den 18-08-1884 en den 20sten ...
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-746?i=886&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

(akte no. 1070)
Den Zevenden December 1885 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier. In naam des Konings. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de onderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements rechtbank zitting houdende te Dordrecht. geven eerbiedig te kennen Corneille Vriesendorp, Ridder der orde vande Eiken Kroon, Commissionair, Jacob Maurits, koopman, Jan Otto Willem Frans Rens, kassier, Simon Marius Hugo van Gijn, Wethouder der gemeente Dordrecht en koopman, en Pieter Johanens de Kanter, directeur van de Brandverzekerings Maatschappij Holland, gevestigd te Dordrecht, alle wonende te Dordrecht, maar hadnelde in hoedanigheid van Regenten van het vereenigd armen Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht en als zoodanig de voogdij uitoefende over de in dat gesticht verpleegd wordende meerderjarigen Arie en Johanna, kinderen van wijlen de echtelieden Pieter van Perge, en Maria Roggeveen; dat die minderjarige Arie - blijkens sub 1 overgelegd uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Hendrik Ido Ambacht aldaar op 14 Augustus 1870 geboren - bij die geboorteakte is ingeschreven als zoon van Pieter van Persie en Maria Roggeveen; dat dit is onjuist, naardien de naam van Aries vader was Pieter van Perge; dat dit bewezen wordt (1) door zijn vaders geborote acte dd 2 Januari 1845 daarin genoemd wordende Pieter zoon van Arie Leendertszoon van Perge ... etc
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-61T3-W8Y?i=898&wc=9PG4-N38%3A108149601%2C108659301%3Fcc%3D1576401&cc=1576401]

Geboorteakten uit 1886

(akte no. 64 [erkenning])
Den 23 januari 1886, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jannigje van Helvoort, oud 55 jaren, huishoudster, wonende in de gemeente Rotterdam die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes geboren te Gorinchem den 28-11-1863 en in de geboorte registers dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167493&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 188 [erkenning])
Den Vierden Maart 1886, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieternella Zoomer, oud 52 jaren, zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 08-12-1864 en den negentiende December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815405&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=47]

(akte no. 261 [erkenning])
Den 24sten Maart 1886, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria de Meer, oud 51 jaren, dienstbode, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Willem Alidanus, geboren te Dubbeldam den 31-10-1862 en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167387&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 273 [erkenning])
Den 27sten Maart 1886, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Vlieg, oud 31 jaren, arbeider en Huiberdina Verhoeven, oud 34 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunnen te erkennen het kind genaamd Wilhelmina Johanna, geboren te Gorinchem den 04-11-1879 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167390&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 348 [erkenning])
Den Zeventiende April 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerke Nooitgedacht, oud 24 jaren, schipper en Maria Tilgenkamp, oud 39 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebbende verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anthonie, geboren den 16-07-1880 en den zeventiende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815405&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=87]

(akte no. 541 [erkenning])
Den Zeventiende Juni 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Karel Maagendans, oud 19 jaren, stoker en Bastiaantje van Veggel, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Gijsbertus, geboren alhier den 15-06-1885 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167465&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 545 [erkenning])
Den 18den Juni 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Gooshouwer, oud 41 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Maria van Andel, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella, geboren alhier den 23sten Mei 1886 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167466&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 768 [erkenning])
Den 31sten Augustus 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Hendricus Schoor, oud 20 jaren, pontonnier en Cornelia van der Stigchel, oud 23 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Hendrikus, geboren alhier den 18-08 dezes jaars en den 21sten Augustus daaraanvolgende in de registers van geboorte dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167529&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 772 [erkenning])
Den Tweeden September 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johan Daniel Klingens, oud 30 jaren, goudsmid, en Lena Groeneweg, oud 23 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia, geboren alhier den 30-11-1885 en den eerste December daaraanvolgende in de registers van geboorten dezer gemeente ingeschreven als kind van Lena Groeneweg voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 41 jaren ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167530&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 806 [erkenning])
Den Zestiende September 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Groot, oud 26 jaren, zonder beroep wonende alhier en Maria Nagtegaal, oud 19 jaren, zonder beroep wonende te Beemster, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Daniel, geboren alhier den 21-08 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167540&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 828 [erkenning])
Den 23sten September 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Dooren, oud 20 jaren, timmerman en Willemina Arenoe, oud 19 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella, geboren alhier den 03-06-1884 en den Vijfden Juni ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167546&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 849 [erkenning])
Den dertigsten September 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Matthijs van de Weg, oud veertig jaren, pakhuisknecht en Adriana van Helden oud 36 jaren, diensbtode wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren alhier den 05-03-1875 en den zesden Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167552&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 884 [erkenning])
Den twaalfden October 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Antonius Bax, oud 20 jaren, stoker, en Maria Elizabeth Brillemans, oud 22 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Antonius Hendrikus, geboren alhier den 27-07-1885 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167562&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 915 [erkenning])
Den 25sten October 1886 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jannetta Jenneke Vermeulen, oud 46 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heft verklaard voor de hare te erkennen de kinderen genaamd Hendrik, geboren alhier den 08-07-1876 en Jannetta Jenneke, geboren alhier den 02-05-1879, beiden in de registers van geboorten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167570&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1030 [erkenning])
Den 25sten November 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Ferdinand Uitenbroek, oud 23 jaren, van beroep kuiper, en Alexandrina Wilhelmina Hoskam, oud 28 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Ferdinand, geboren alhier den 25-12-1884 en den 26sten December daaraanvolgende in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167313&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1051 [erkenning])
Den tweeden December 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Friedrich August Heinrich Petersen, oud 37 jaren, van beroep varensgezel en Rijka Hendrika Kroonen, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Carolina Catharina, geboren alhier den 18-06-1885 en Catharina, geboren alhier den 22-10-1886 en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167320&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1066 [erkenning])
Den Vierden December 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hermanus Helsemans, oud 22 jaren, blikslager en Jenneke Homburg, oud 21 jaren, strijkster, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren alhier den 10-11 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167323&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1070 [erkenning])
Den Zesden December 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Antonie van Nieuwkerk, oud 21 jaren, arbeider, wonende alhier en Geertruida Roetering, oud 21 jaren, dienstbode, wonende te Rotterdam, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 22-11-1886 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167324&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1079 [erkenning])
Den negenden December 1886 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Stoffer de Jonge, oud 31 jaren, schipper en Johanna van Eijsbergen, oud 24 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermanus, geboren alhier den 08-05-1885 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167329&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1887

(akte no. 91 [erkenning])
Den 29sten Januari 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Josephus Koste zich noemende Korste, 29 jaren, van beroep schipper wonende alhier en Maria Martens, oud 41 jaren, het schippersbedrijf uitoefende, wonende te Waspik, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen, de kinderen genaamd Arnoldus Cornelis Johannes, geboren alhier den 30-03-1885 en Johannes Andries Hermanus, geboren alhier den 24-08-1886 en beiden in de geboorteregisters dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167879&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 109 [erkenning])
Den derden Februari 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert Burggraaff, oud 20 jaren, bleeker, wonende te Geldermalsen, en Maria Beijer, oud 26 jaren, dienstbode, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 13-04-1886 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167632&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 128 [erkenning])
Den tienden Februari 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Christoffel Ligtmans, oud 27 jaren, arbeider en Wikje de Wilde, oud 25 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Antonia, geboren alhier den 24-04-1886 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167657&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 423)
Den Zestiende Mei 1887 is bij mij ambtenaar van den burgerlijken Stand van Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van een Vonnis van de Arrondissements rechtbank alhier gewezen
In Naam des Konings. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgend rekest de daaronderstaande beschikking geven. Aan de Arrondissements rechtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Elizabeth van Valen, zonder beroep, wonende te Dubbeldam, dat zij blijkens hierbij overgelegd uittrreksel uit het register der geboorten der gemeente Dordrecht aldaar op 16 Juli 1857 is ingeschreven als dochter van Mels van Valen, en Antje Munter, Dat die naam Munter is onjuist naardien haar moeder was genaamd Anna of Antje de Jong. Dat dit blijkt (1e) uit het hierbij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167739&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 466 [erkenning])
Den 25sten Mei 1887 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Semcha Pais, oud 41 jaren, van beroep zonder, wonende te Nijmegen, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Neeltje, geboren alhier den zesden Juni 1869 en den zevenden Juni daaraanvolgende in de geboorte registers deze gemeente ingeschreven als kind van haar Semcha Pais, voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167752&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 473 [erkenning])
Den Zevenentwintigsten Mei 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Poots, oud 32 jaren, gasfitter, en Geertrui Vermeer, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Maria Adriana, geboren alhier den 20-08-1881, en den twee en twintigsten Augustus daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167754&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 525 [erkenning])
Den Veertienden Juni 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Wijker, oud 31 jaren, Sergeant bij het Corps Pontonniers en Maaike Vliegenthart, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Arie, geboren den 23-04-1885, en Aldert, geboren alhier den 02-06-1887 en beiden in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167769&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 624 [erkenning])
Den 21sten Juli 1887 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Aart Schilthuizen, oud 23 jaren, arbeider en Johanna Willemina Smits, oud 21 jaren, wonende beide alhier die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Sandrijntje, geboren alhier den 26-04-1885 en den achtentwintigsten april daaraancolgende in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815711&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=157]

(akte no. 649 [erkenning])
Den dertigsten Juli 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus Lambertus Hoffmann, oud 36 jaren, van beroep arbeider en Wilhelmina Helena Gerarda Bruins, oud 25 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij heben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Lambertus Wilhelmus en Theodorus Gijsbertus, het eerste geboren den 18-08-1885 het tweede den 13-12-1886 en beiden in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167804&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 670 [erkenning])
Den derden Augustus 1887, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Josina Christina Walgers, oud 53 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Leendert Johannes, geboren alhier den 01-08-1865 en den tweeden Augustus ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167809&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 712 [erkenning])
Den Achttiende Augustus 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Jansen, oud 51 jaren en Metje de Bruin, oud 53 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Neeltje, geboren alhier den 06-11-1858, Pieter geboren alhier den 10-02-1868, Adrianus, geboren alhier 01-01-1870 en Johannes geboren alhier den 04-01-1874 en alhier in de geboorte register der ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815711&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=179]

(akte no. 713 [erkenning])
Den Achttiende Augustus 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gradus Vermeulen, oud 38 jaren, arbeider en Jannigje van der Wouden, oud 44 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Adriana Johanna, geboren alhier den 24-11-1879 en Pieter, geboren alhier den 22-10-1885 en beiden in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167821&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 737 [erkenning])
Den 26sten Augustus 1887, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Neeltje Babbekoo, oud 50 jaren van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Dingenus geboren te Schore den 14-04-1862 en in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167828&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 755 [erkenning])
Den eerste September 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Kardinaal, oud 37 jaren arbeider en Adriana Ponse, oud 42 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Adrianus geboren alhier den 22-09-1885 en den 24sten September ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167832&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 761 [erkenning])
Den tweeden September 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Paulus de Smit, oud 24 jaren, Sergeant bij het Corps Pontonniers en Maaike Rijken, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Gerrit Jacob, geboren te Schiedam den 21-06-1881 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167835&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 839 [erkenning])
Den 29sten September 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Karel Hartman, oud 21 jaren sigarenmaker en Johanna Kalfsvleesch oud 22 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Geertje Johanna, geboren alhier den 14-07-1886 en den zeventienden Juli ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167855&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 932 [erkenning])
Den 25sten October 1887, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonia Kelderman, oud 46 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 14-07-1867 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815711&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=234]

(akte no. 964 [erkenning])
Den Vierden November 1887, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anna Margaretha van Halen, oud 39 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 27-04-1873 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167891&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1021 [erkenning])
Den 24sten November 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Zwang, oud 36 jaren, arbeider en Maria Pieternella de Vries, zonder beroep, oud 37 jaren, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Pieter, geboren alhier den 20-07-1877, en Johanna, geboren alhier den 18-04-1887 en beiden, in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167617&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1107 [erkenning])
Den 21sten December 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Zwang, oud 36 jaren van beroep arbeider, en Maria Pieternella de Vries, oud 37 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Klaas, geboren alhier den zesden dezer maand, en op denzelfden dag ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583815711&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=279]

(akte no. 1116 [erkenning])
Den 22sten December 1887, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Boshamer, oud 26 jaren, timmerman en Geertrui van de Waard, oud 25 jaren, naaister wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Jacob, geboren alhier den 15-12-1883 en den zeventiende December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167646&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1121)
Den 23sten December 1887 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Konings. De Arrondissements Rechtbank zitting houdende te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Jacoba Sophia Hendrica Vraenken, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, dat in de bij afschrift bij deze overgelegde akte van 23 Juli 1866 ingeschreven in het Register van overlijden der gemeente Dordrecht is vermeld dat de requestrante moeder Sophia Johanna Kramer aldaar op den 21sten dier maand overleden was gehuwd met Johannes Franken, dat die naam Franken is onjuist en moet zijn Vraenken, dat dit blijkt uit de met hierbij in afschrift overgelegde acten uit de registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Heusden en wel dd 2 april 1839 houdende de aangifte van de geboorte van haar vader en waaruit blijkt dat hij onder den voornaam Johannes is ingeschreven als zoon van Martinus Vraenken (2) dd 18 Juni 1862 houdende de huwelijksvoltrekking ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167647&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1888


(akte no. 121 [erkenning])
Den Zesden Februari 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Rijk Ponte, oud 20 jaren, machinist, en Hendrika Leemans, oud 21 jaren, van beroep naaister wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Rijk, geboren alhier den 18-05-1886 en den elfden den in ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167964&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 276 [erkenning])
Den 22sten Maart 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonius Hendricus Bongers, oud 28 jaren, kurkensnijder en Sientje van Kuilenburg, oud 26 jaren naaister, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Sientje, geboren alhier den 14-05-1885 en op den vijftienden Mei daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als kind van Sientje van Kuilenburg voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816018&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201888&mistart=69]

(akte no. 350 [naamswijziging])
Den Elfden Maart 1888, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier.
In Naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Kornelis Soldaat, schipper, wonende te Amsterdam, thans Kleinkattenburgerstraat no. 157, dat hij op 5 Juni 1838, is geboren te Wildervank en op 18 Augustus 1874, aldaar is in het huwelijk getreden met Elisabeth Bekkering, zooals blijkt uit het hierbij overgelegd uittreksel en afschrift uit den Burgerlijken Stand dier gemeente, dat hij ofschoon geboren uit het huwelijk van Klaas Kornelis Soldaat en dus Soldaat is genaamd, zich op het voetspoor van zijn vader en broeders, gemeenlijk heeft genoemd en geteekend Cornelis Schimmel, dat hij dat ook deed bij de aangifte der geboorten zijner iot voormeld huwelijk gesproten kinderen Annegiena, geboren te Sliedrecht op den 01-10-1876 en Gokkina, geboren te Dordrecht den 18-06-1881, met dit gevolg, dat die kinderen thand in deze registers der geboorten in die gemeenten, respectievelijk zijn ingeschreven als dochters van Cornelis Schimmel en Elisabeth Bekkering en hij zelf daarbij als comparant aangegever en als ondertekenaar der betrekkelijke acten voorkomt als Cornelis Schimmel dat hij diezelfde fout had begaan bij de aangifte van de geboorte zijner dochter Gezina, op 3 Juli 1875 te Appingedam, wier geboorte acte thans, krachtens in het vorig jaar door de Arrondissements Rechtbank te Groningen, verleende beschikking op zijn daartoe strekkend verzoek, is verbeterd. Dat hij er belang bij heeft dat ook thans ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168028&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 398 [erkenning])
Den 27sten April 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Petrus Wilhelmus Cornelis Wouters, oud 24 jaren van beroep stukadoor, en Catharina Johanna Barendina van den Dorpel, oud 27 jaren, diensbtode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana Maria, geboren alhier den 13-06-1881 en op den 14den Juni daaraanvolgende ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168044&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 444)
Den elfden Mei 1888 is aan mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht ter inschrijving aangeboden expeditie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier.
In Naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Cornelis Bremekamp en zijne echtgenoot Neeltje Elisabeth Boogaardt, beiden zonder beroep en wonende te Dordrecht. Dat uit hun op elf Julij 1878 te Ouderkerk a/d IJssel gesloten huwelijk op den zevenden februarij 1888 te Dordrecht is geboren een zoon wien zij den voornaam Cornelis hebben gegeven, en des welken voornaam dat kind dan ook is ingeschreven in het registers van geboorten der gemeente Dordrecht blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit dat register onder dagteekening van heden afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand ier gemeente zij aan dien voornaam van bedoelde hunnen zoon nog wenschen toe te voegen de voornamen Elisa Bertus. Dat zij voor de toevieging dier beide voornamen echter eener teostemming nodig hebben. Redenen waarom zij zich op grond van Artikel 68 van het burgerlijk Wetboek tot eene rechtbank wenden met het verzoek dat na verhoor van het openbaar ministerie door Uwe rechtbank worde toegestaan, dat aan den voornaam Cornelis ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168056&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 547 [erkenning])
Den 15de Juni 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrikus van Woercom, oud 36 jaren, stuurman wonende te Rotterdam en Jenneke Christina Heuvelink, oud 18 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella Jacoba, geboren alhier den 02-02 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816018&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201888&mistart=139]

(akte no. 694 [erkenning])
Den Zevenden Augustus 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Cornelis Klein, oud 19 jaren, spekslager, en Theresia Johanna Hendrika Jansen, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Louwerensia Dina, geboren alhier den 24-07 dezes jaars, en den 26sten Juli daaraanvolgende ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168126&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 832 [erkenning])
Den 20sten September 1888, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johann Hermann Walter, oud 36 jaren, arbeider en Anna Jonkers, oud 36 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Anna, geboren alhier den 22-09-1870 en op den 23sten ... en Herman, geboren alhier den 27-05-1881 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168164&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 860 [erkenning])
Den derden October 1888, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Magdalena van Welie, oud 58 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Dirk, geboren alhier den 13-02-1869, en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168172&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 878 [erkenning])
Den Negenden October 1888, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Louisa Klein, oud 41 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Philippus geboren alhier den 02-07-1868 en den vierden Juli daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168177&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]
(akte no. 940 [erkenning])
Den 29sten October 1888 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Eliza Schram, oud 27 jaren, varensgezel wonende te Sliedrecht en Jannigje Opperman, oud 29 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Bastiaantje, geboren te 's-Gravendeel den 31-12-1879 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168194&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 1077)
Den achttienden December 1888 is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier.
In Naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Johanna Lucia Catharina de Wit, zonder beroep, echtgenoot van J.A.H. van den Brink [Johannes Antonius Hendrikus van den Brink], voornoemd tot bijstand en machtiging van genoemde zijn huisvrouw beiden wonende te Breda woonplaats kiezende te Dordrecht ten kantore van den ondergeteekende procureur.
dat de requestrante Johanna Lucia Catharina de Wit op dertig November 1843 te Dordrecht is geboren blijkens het ten deze overgelegd extract uit het register der geboorten in die gemeente en dat register is ingeschreven als dochter van Martinus de Wit en van Wilhelmina van Es.
dat die geslachtsnaam van haar moeder van Es, is onjuist en moet zijn van Esch zooals blijkt (1e) uit het mede hierbij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3167945&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201888&miview=viewer2]

(akte no. 1111 [erkenning])
Den 27sten December 1888 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus Arie Bouwmeester, oud 23 jaren, kuiper en Izabella Roskam, oud 21 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Izaäk, geboren alhier den 03-05 dezes jaars en den vierden Mei ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816018&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201888&mistart=281]

Geboorteakten uit 1889


(akte no. 38 [erkenning])
Den Veertiende Januari 1889, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gijsje Klijn, oud 43 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna Maria, geboren alhier den 04-01-1867 en den vijfden Januari daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Gijsje Klijn voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 43 jaren, gemeenteambtenaar en van ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816328&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=9]

(akte no. 203 [erkenning])
Den Eersten Maart 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Heinrich Broszman, oud 21 jaren, koopman, en Jannigje Bussem oud 22 jaren, dienstbode, eerstgenoemde wonende alhier laatstgenoemde wonende te Maasdam, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Catharina, geboren alhier den 01-01 dezes jaars en den tweeden Januari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168304&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 234 [erkenning])
Den Zevenden Maart 1889, is(zijn) voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter van der Graaf, oud 29 jaren, blikslager en Cornelia Schouten, oud dertig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 25-05-1888 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816328&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=58]

(akte no. 279 [erkenning])
Den 21sten Maart 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Jacobus Blom, oud 29 jaren, timmerman en Anna Dorothea Soetens, oud 26 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacobus, geboren alhier den 28 Mei des vorigen jaars en den 29sten Mei daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168325&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 400 [erkenning])
Den 23sten April 1889 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Wegman oud 22 jaren schoenmaker en Cornelia Johanna Oerlemans, oud 23 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren alhier den 10-04 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168359&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 432 [erkenning])
Den derden Mei 1889 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hidde Pruim, oud 23 jaren, hoornblazer en Aaltje Lugten, oud 23 jaren, naaister wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Oetsina, geboren alhier den 29-03 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168367&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 524 [erkenning])
Den Zesden Juni 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Martinus Hakkers, oud 30 jaren, bouwkundige wonende alhier En Cornelia Langerak, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende mede alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Dirk Cornelis, geboren te Rotterdam den 23-07-1888 en in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168393&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 629 [erkenning])
Den Vierden Juli 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Nicolaas Brouns, oud 31 jaren korporaal bij de Hospitaalsoldaten, en Geerdina Visser, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria Ida, geboren alhier den 22-06 dezes jaars en op den 22sten Juni ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168422&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 661 [erkenning])
Den twealfden Juli 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johann Theodor Caspar van Holt, oud 26 jaren stuurman en Johanna Christina van Altena, oud 25 jaren, naaister, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Pieternella Christina, geboren alhier den 07-10-1885 en Johannes Theodorus Casper, geboren alhier den 12-05-1888 en beide kinderen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168431&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 920 [erkenning])
Den Elfden October 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus van het Hoofd, oud 26 jaren, koetsier en Hendrika Cornelia Berkel, oud 27 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan Hendrik, geboren alhier den 22-09-1888 en op ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168504&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 958 [erkenning])
Den 22sten October 1889, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacomijntje van Doveren, oud 48 jaren, zonder, wonende te Dubbeldam, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren te Dubbeldam den 09-03-1866 en aldaar in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168513&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 959 [erkenning])
Den 22sten October 1889, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Johannes Akkerman, oud 25 jaren, Korporaal bij het Korps Pontonniers en Levina Bouman, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem Johannes, geboren alhier den 01-10 dezes jaars en op ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168515&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1098 [erkenning])
Den Vijfden December 1889, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna van Keppel, oud 34 jaren, naaister, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het te erkennen het kind genaamd Maria Margrieta, geboren alhier den 14-11 dezes jaars en op ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816328&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=275]

(akte no. 1100 [erkenning])
Den Vijfden December 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Theodorus Johannes van Herwaarde, oud 23 jaren, timmerman, en Johanna Gezina van Rekom, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Theodorus Johannes, geboren alhier den 24-08 dezes jaars en op ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168256&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1101 [erkenning])
Den Vijfden December 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Ridderhof, oud 32 jaren arbeider en Sophia van de Ven, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Thomas, geboren alhier den 18-09-1885 en Huibertje, geboren alhier den 10-08-1889 en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168256&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1156 [erkenning])
Den 24sten December 1889, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Hanssen, oud 26 jaren, bleeker en Stijntje Meijneke, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika, geboren alhier den 19-09 dezes jaars en den 21sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168273&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1890


(akte no. 2 [erkenning])
Den tweeden januari 1890 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit van der Wall, oud 29 jaren timmerman, en Margritha Abbema, oud 29 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella, geboren alhier den 28-12-1886 en den 29sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168582&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 71 [erkenning])
Den 22sten Januari 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Carl Franz Gödden, oud 32 jaren, stoker en Johanna Stolk, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Elizabeth Maria, geboren alhier den 20-11-1887 en Arie, geboren alhier den 01-10-1889, en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168749&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 218 [erkenning])
Den Zesden Maart 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Machiel Kelfkens, oud 20 jaren, smid en Heiltje Bouman, oud 18 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Susanna, geboren alhier den 16-01 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=54]

(akte no. 257 [erkenning])
Den Eenentwintigsten Maart 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Kist, oud 27 jaren, Sergeant bij het Corps Pontonniers en Wouterina van de Ven, oud 28 jaren zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Harm Gerrit, geboren alhier den 11-02 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=64]

(akte no. 270 [erkenning])
Den 24sten Maart 1890, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maaike Vink, oud 37 jaren, zonder beroep, wonende alhier die mij verklaard heeft voor het hare te erkennen het kind genaamd Simon geboren alhier den 11-08-1873 en den dertienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=67]

(akte no. 288 [erkenning])
Den Achtentwintigsten Maart 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Hendrikus Candel, oud 21 jaren, kistenmaker, en Jannetje Vermeulen, oud 19 jaren, naaister,
wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd
Johanna, geboren alhier den 12-03 dezes jaars en den dertienden Maart daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168628&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 311 [erkenning])
Den Vierden April 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bernardus Joannes Koops, oud 28 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Maatje Bouman, oud 20 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd
Theunis Cornelis, geboren alier den 05-03 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168634&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 401 [erkenning])
Den Vijfden Mei 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wouterus Leonardus Jansen, oud 25 jaren, koffiehuishouder, wonende te Zwijndrecht en Anna van der Staaij, oud 23 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 04-11-1889 en op den vijfden November ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168660&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 422 [erkenning])
Den dertienden Mei 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Hoorn, oud 43 jaren, schipper, wonende alhier en Maria Kleinjan, oud 22 jaren zonder beroep wonende te 's-Gravendeel, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika, geboren alhier den 01-01 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168665&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 488 [erkenning])
Den Vijfden Juni 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Klijn, oud 21 jaren, smid, en Antonia Bozua, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 29-11-1888 en den dertigsten November daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168684&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 496 [erkenning])
Den Zesden Juni 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Steenman, oud 24 jaren, Korporaal bij het Korps Pontonniers en Wilhelmina Barendrecht, oud 21 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermina, geboren alhier den 22sten Mei dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168686&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 515 [erkenning])
Den twaalfden Juni 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Mattheus van Hulten, oud 25 jaren, metselaar en Jacoba Gerdina van Uijthoven, oud 27 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Cornelis, geboren alhier den 14-03-1887 en op den zelfden datum in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als kind van Jacoba Gerdina van Uijthove voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168692&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 549 [erkenning])
Den 25sten Juni 1890, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Barendina van Dijk, oud 35 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Barend, geboren alhier den 18-12-1876 en op den 20sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168700&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 568)
Den Eersten Juli 1890 is aan mij ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht ter inschrijving aangeboden expeditie van eene hieronderstnaade beschikking der arrondissements Rechtbank. In naam des Konings. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht. Geven eerbiedig te kennen (1e) Hendrik van Hattem, aannemer wonende te Dordrecht en deze handelende buiten zijn beroep en voor zich als ter assistentie van zijne natemelden echtgenoote en (2e) Dirksje van de Graaf, zonder beroep, wonende te Dordrecht echtgenoote van den onder no. 1 genoemden requestrant door dezen ter dezer zake gemachtigd en bijgestaan woonplaats kiezende aldaar ten kantore van den ondergeteekende advocaat en procureur dat op 3 Maart 1890 uit hun huwelijk is geboren een dochter aan welke, gelijk blijkt uit bijgaande extract uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht is gegeven de voornaam Dirksje, dat op 12 Mei 1890 is overleden een dochtertje van requestrant en dat de voornamen droeg Janna Leonora dat requestranten wenschen ter ere van de nagedachtenis van dit dochtertje aan gemeld hun jongste kind Dirksje nog dezelfde voornamen Janna Leonoara te geven, doch daartoe de toestemming van Uwe Rechtbank vereischt wordt. Redenen waarom zij ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168706&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 631 [erkenning])
Den 23sten Juli 1890, is voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrika Verharen, oud 63 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor de hare te erkennen de kinderen genaamd Willemina, geboren alhier den 06-10-1865 en Hendrika, geboren alhier den 16-04-1867 en de eerstgenoemde den zevenden October 1865 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=160]

(akte no. 651 [erkenning])
Den 21sten Juli 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hedde Pruim, oud 24 jaren, hoornblazer bij het Korps Pontonniers en Aaltje Lugten, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Andries Karst, geboren alhier den 13-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=165]

(akte no. 727 [erkenning])
Den 28sten Augustus 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jochem Doorn, oud 43 jaren arbeider en Maaike Vink, oud 37 jaren zonder beroep wonende beiden alhier, thans echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen Johannes, geboren alhier den 13-02-1872 en Simon, geboren alhier den 11-08-1873 en beiden in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168752&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 762 [erkenning])
Den Zesden September 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Vliegenthart, oud 20 jaren, magazijnknecht en Adriana Sophia Blom, oud 18 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Willem, geboren alhier den 24-06 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168761&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 795 [erkenning])
Den Zestienden September 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik van der Ark, oud 25 jaren, arbeider wonende te Loosduinen, en Pietertje van den Berg, oud 19 jaren, zonder beroep, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Geertruida, geboren alhier den 01-12-1889 en den tweeden December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168771&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 844 [erkenning])
Den Zeventwintigsten September 1890, zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie van Soest, oud 23 jaren, arbeider, en Lijsje de Jong, oud 21 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia, geboren alhier den 23-02-1888 en den 25sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=213]

(akte no. 859)
Den derden October 1890 is mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aan geboden de hierna voglende Koninklijke beschikking, 18 September 1890 no 21
Wij Willem II bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau Gropothertog van Luxemburg enz enz.
Gezien het verzoekschrift van Jan Hendrik Dijkman en Aaltje Teetske Schot, echtelieden wonende te Dordrecht, om onze eindbeslissing op het vroeger door hen gedaan verzoek, ter bekoming van vergunning voor hun minderjarige zoon Gijsbertus, om bij zijn geslachtsnaam, dien van Schot te mogen veogen, ten einde met zijne wettige nakomelingen in het vervolg den naam te dragen van SCHOT DIJKMAN. Gelet op artikel 64 van het burgerlijk Wetboek ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168789&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

(akte no. 1012 [erkenning])
Den 27sten November 1890 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Carl Bürger, oud 32 Jaren, varensgezel, en Jansje Nagtegaal, oud 25 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard, voor de hunne te erkennen de kinderen genaam Cornelia, geboren den 15-02-1885, Karel, geboren den 23-04-1887, Wilhelmina, geboren den 09-01-1889 en Bartholomeus, geboren den 07-07-1890, allen geboren en in de registers dezer gemeente ingeschreven als kinderen van Jansje Nahtegaal voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816643&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201890&mistart=255]

(akte no. 1026 [erkenning])
Den tweeden December 1890 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter van der Weide, oud 28 Jaren, van beroep arbeider, en Maria Adriana Lagerweij, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de volgende kinderen: ten eerste Johannes Gerardus geboren te Hardinxveld den 24-02-1887, ten tweede Klaas Jacob, geboren te Hardinxveld den 14-03-1889 en ten derde Annigje, geboren te Dordrecht den 30-09-1890, en alle in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168550&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201890&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1891


(akte no. 236 [erkenning])
Den Vierden Maart 1891, is voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Poulina De Langello, oud 39 jaren, van beroep zonder wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Catharina, geboren alhier den 18-04-1872 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168944&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 260 [erkenning])
Den twaalfden Maart 1891, zijn voor mij Willen van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerardus Beekman, oud 35 Jaren, en Antonia Bakker, oud 33 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Geert Berends, geboren alhier den 03-02-1885 en den zesden Februari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168950&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 278 [erkenning])
Den Negentiende Maart 1891, is voor mij Willen van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Frans Kroon, oud 29 jaren arbeider en Pieternella Catharina Nodelijk, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Johannes, geboren alhier den 06-02-1886 en den ... en Tjaltje, geboren den 11-11-1890 en den dertienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168955&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 310 [erkenning])
Den Een en dertigsten Maart 1891 zijn voor mij Henri Vriesendorp Junior ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Eimert van der Horst, oud 33 jaren, Hoornblazer bij het Corps Pontonniers en Lena Catharina Cornelia de Lijster, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Aaltje, geboren alhier den 04-02 dezer jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816945&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201891&mistart=77]

(akte no. 316 [erkenning])
Den tweeden April 1891 zijn voor mij Henri Vriesendorp Junior ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Engelbertus Cornelis Lambert, oud 31 jaren, fourier bij het Corps Pontonniers en Hermina Wennekes, oud 31 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika Maria, geboren alhier den 18-06-1890 en den 21sten Juni daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168966&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 351 [erkenning])
Den Zestiende April 1891 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Peter Lemmens, oud 26 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Sophia Kelders, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Peter, geboren alhier den 02-12-1890 en den derden December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168976&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 407 [erkenning])
Den negende Mei 1891 zijn voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Snijders, oud 31 jaren, van beroep arbeider en Jannigje Versendaal, oud 38 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alier den 02-01-1885 en denzelfden dag in de registers van de geboorten dezer gemeente ingeschreven als van Jannigje Versendaal voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168992&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 415 [erkenning])
Den twaalfden Mei 1891 is voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Christina Sophia Hennekes, oud 35 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Maria Sophia, geboren alhier den 03-03-1878 en den vijfden Maart daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als kind van Christina Sophia Hennekes voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 45 jaren, van beroep gemeente ambtenaar en van Johan Diederik Holtheijer, oud 40 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168994&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 438 [erkenning])
Den Achttiende Mei 1891, zijn voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Brits, oud 23 jaren, arbeider, wonende alhier en Pietertje Vermeij, oud 21 jaren, dienstbode, wonende te Zwijndrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Andries, geboren alhier den 06-04 dezes jaars en den achtsten April ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169000&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 455 [erkenning])
Den 21sten Mei 1891, zijn voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie Ridderhof, oud 24 jaren, arbeider en Adriana de Graaf, oud 20 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren alhier den 26-01 dezes jaars en den 27sten Januari daraanvolgende in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169005&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 542 [erkenning])
Den 12den Juni 1891, is voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Henrietta Catharina van der Reijden, wonende te Leiden, van beroep zonder, die heeft verklaard voor het te erkennen het kind genaamd Barbara, geboren te Leiden den 03-01-1868 en aldaar in de geboorte registers ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169028&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 553 [erkenning])
Den 15den Juni 1891, zijn voor mij meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Kist, oud 28 jaren, Sergeant bij het Korps Pontonniers en Wouterina van de Ven, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Geertruida Wilhelmina, geboren alhier den 16-04 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169031&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 565 [erkenning])
Den negentiende Junij, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Bernardus Weenink, oud 36 jaren, kantoorknecht en Margaretha Smit, oud 19 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Volkert, geboren te Leiden den 31-03-1890 en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven als kind van Margaretha Smit voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169035&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 752 [erkenning])
Den Zeventiende Augustus 1891 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerardus Willebrordus Bernardus Hanssen, oud 37 jaren, stoker, wonende te Nijmegen en Anna Catharina Eglantier, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Catharina, geboren alhier den 28-10-1886 en op dienzelfden datum in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816945&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201891&mistart=189]

(akte no. 860 [erkenning])
Den 22sten September 1891, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrika Buijtenhek, oud 53 jaren, zonder beroep wonende in deze gemeente, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Stoffel, geboren alhier den 21-09-1875 en den 22sten September ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816945&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201891&mistart=216]

(akte no. 871 [erkenning])
Den Vierentwintigsten September 1891, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelia Dijs, oud 47 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor de hare te erkennen de navolgende kinderen genaamd (1e) Anna Maria Cornelia, (2e) Johanna Conelia, (3e) Willemina Cornelia, allen geboren te Utrecht, het eerste den 21-03-1872, het tweede den 29-01-1874, en het derde den 21-04-1876, en allen ingeschreven in de geboorteregisters der geemeente Utrecht als kinderen van Cornelia Dijs voornoemd. Deze verklaring is geschied ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169121&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 881 [erkenning])
Den 26sten September 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Arij Brand, oud 29 jaren, arbeider en Geertje Pluimert, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elisabeth, geboren den 22-02-1891 en den 23sten Februari daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169124&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 948 [erkenning])
Den 14den October 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Makkelie, oud 19 jaren, loodgieter, en Catharina Magelina Kroonen, oud 16 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaam Hendrik, geboren alhier den 23-09 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169142&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 959 [erkenning])
Den negentienden October 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus van Goch, oud 45 jaren arbeider en Dingena van den Berge, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Lena geboren den 24-01-1886 en Pieternella, geboren den 30-04-1888, beiden geboren te Bruinisse en aldaar ingeschreven als kinderen van Dingena van den Berge ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583816945&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201891&mistart=241]

(akte no. 967 [erkenning])
Den 23sten October 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Marie Victor Henri Schepers, oud 23 jaren, kelner en Cornelia Johanna de Kort, oud 25 jaren, modenaaister, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacoba Cornelia, geboren alhier den 07-04-1888 en den negenden April daaraanvolgende in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169148&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 1035 [erkenning])
Den tweeden November 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Kuipers, oud 28 jaren, pakhuisknecht, wonende te Amsterdam, en Elisabeth Johanna Sies, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Renske Dirkje, geboren alhier den 24-10-1891 en den 26sten dier maand in de registers van den Burgerlijke Stand dezer gemeente ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168857&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 1044 [erkenning])
Den twaalfden November 1891, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis Oerlemans, oud 26 jaren, stoker, en Emmetje Vink, oud 24 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Emma, geboren alhier den 26-09-1887 en den 28sten dier maand in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168859&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 1046)
Den twaalfden November 1891, is mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank:
In naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht, heeft op het navolgende rekest de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Johan Baptist Baekelmans, portier bij het Spoorwegstation te Dordrecht, wonende te Dordrecht, dat op zijn daartoe gedaan, door behoorlijke bewijsstukken gestaafd, verzoek door de Arrondissements rechtbank te Arnhem bij beschikking 24 Juli 1891, is bevolen, dat zijne geslachtsnaam Backelmans, vermeld in zijne geboorte acte ingeschreven in het registers der geborenen in de gemeente Renkum (Provincie Gelderland), zou worden veranerd in Barkelmans, wel de vernadering daar ook in den geboorte acte is gebracht, blijkens het hierbij overgelegde extract uit het registers der geborenen in de gemeente Renkum in dato 9 October 1891 afgegeven door den heer Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand dier gemeente dat hij nu ook als gevolg van die verbetering wenscht dat zijn geslachtsnaam BACKELMANS, voorkomende in de natemelden geboorteacten van zijne te Dordecht geboren ouders veranderd in BAEKELMANS en wel de in het register van geboorte der gemeente Dordrecht, ingeschreven en bij extract hierbij overgelegde acten (1e) van de geboorte zijner dochter Anna Pieternella, ingeschreven in dato 2 Juni 1882 (2e) van de geboorte van zijn zoon Johan Baptist ingeschreven in dato 27 Juli 1884 (3e) van de geboorte van zijn zoon David, ingeschreven in dato 16 November 1886; (4e) van de geborote zijner dochter Anna Cornelia, ingeschreven in dato 21 Maart 1888, en (5e) van de geboorte van zijn Pierre, ingeschreven in dato 11 Mei 1891. Redenen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168859&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 1067 [erkenning])
Den Achttiende November 1891, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Ida van Emmerik, oud 57 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Nicolaas, geboren alhier den 06-03-1874 en den negenden Maart daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168866&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

(akte no. 1173 [erkenning])
Den 17den December is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk van der Boor, oud 20 jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, en Cornelia van der Bijl, oud 20 jaren, zonder beroep wonende te Oud Beijerland, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Machiel, geboren alhier den 18-11 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3168896&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201891&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1892


(akte no. 50 [erkenning])
Den Negentienden Januari 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Wildeman, oud 22 jaren, stoker, wonende te Ridderkerk en Antje van der Linden, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren te 's-Gravendeel den 13-12-1888 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817274&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201892&mistart=12]

(akte no. 151)
Den 22sten Februari 1892 is aan mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht aagenbode de volgende expedtie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank:
In naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht, heeft op het navolgende rekest de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Frans Rutten, metselaar, wonende te Dordrecht als vader van na te noemen minderjarige, dat blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht aldaar op 5 Augustus 1873 uit zijn huwelijk met Everdina Lugten is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht aan welk kind toen door hem is gegeven de voornaam Gerrit, dat die toen aan zijne dochter gegeven voornaam Gerrit onlangs bij de aangifte voor de nationale militie tot een lastig conflict heeft aanleiding gegeven zoodat hij ter vermijding van verdere moeijelijkheden die uit den jongensvoornaam kunnen voortvloeijen belang bij heeft dat die voornaam Gerrit wordt veranderd in den vooor zijne dochter meer passende voornaam Gerritje dat hij tot die voornaam verandering Uwe toestemming ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817274&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201892&mistart=38]

(akte no. 265 [erkenning])
Den Vierentwintigste Maart 1892 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Matthijs Boers, oud 23 jaren, en Maria Hendrika de Vries, oud 28 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren te Delft den 24-05-1890 en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven als kind van Maria Hendrika de Vries voornoemde. Deze verklaring is geschied ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169253&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 363 [erkenning])
Den 21sten April 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bastiaan van Dalen, oud 24 jaren, scheepstimmerman en Maria Kop, oud 26 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Johanna Maria, geboren alhier den 14-04-1889 en Metje, geboren alhier den 15-12-1890, en beiden in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169281&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 370 [erkenning])
Den 25sten April 1892 is bij mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand van Delft ter inschrijving ontbvangen het navolgende besluit; 4 April 1892 No. 44.
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz, enz enz Wij Emma Koningin Weduwe Regentes van het Koninkrijk.
Gezien het verzoekschrift van Peter Theodoor François Hordijk en Agatha Hordijk, beiden wonende te 's-Gravenhage om eindbeslissing op het vroeger door hen gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om bij hun geslachtsnaam den naam van Exalto d'Almaras te mogen voegen, ten einde in het vervolg den naam te dragen van Hordijk Exalto d'Almaras. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169283&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 388 [erkenning])
Den 28sten April 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Frans Boshamer, oud 26 jaren, weger bij de Staatsspoorwegen wonende te Tilburg en Johanna Maria van Hattem, oud 25 jaren, dienstbode, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Lena, geboren alhier den 01-10-1889 en den derden October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169288&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 392 [erkenning])
Den dertigsten April 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Aalbert van Vendeloo, oud 27 Jaren, Korporaal bij het Corps pontonniers en Grietje de Bruin, oud 26 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Maria, geboren alhier den 29-01 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169289&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 406 [erkenning])
Den Vijfden Mei 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Teunis Bartholomeus Schildhuizen, oud 23 jaren, besteller van goederen en Cornelia Marianne Kortland, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 25-04-1891 en den achtentwintigsten April ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169294&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 462 [erkenning])
Den 23sten Mei 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert van 't Hof, oud 21 jaren pontonnier wonende te Oud Beijerland en Johanna Maria Hoogendoorn, oud 19 jaren zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Magdalena Johanna, geboren alhier den 07-05-1892 en den negenden Mei ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169309&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 545 [erkenning])
Den Zeventiende Juni 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonius van Son, oud 22 jaren, huisschilder en Diderika Henrietta Louiza de Sterke, oud 21 jaren, dienstbode wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Antonius, geboren alhier den 22-10-1891 en den 23sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169331&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 555 [erkenning])
Den 22sten Juni 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Zwang, oud 22 jaren, stoker en Johanna Elisabeth Erstfeld, oud 19 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Johannes en Johanna Maria, beiden geboren alhier het eerste den 24-11-1889 en het tweede den 13-04-1892 en beiden in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169334&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 619 [erkenning])
Den Veertienden Juli 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Hendrikus Vleeshouwers, oud 31 jaren, en Geertruida Vink, oud 26 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Jan geboren alhier den 15-07-1890 en den zestiende Juli daaraanvolgende ingeschreven en Johanna Catharina, geboren alhier den 13-10-1891 en den zestienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169353&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 708 [erkenning])
Den tienden Augustus 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hedde Pruim, oud 26 jaren hoornblazer bij het Korps Pontonniers en Aaltje Lugten oud 26 jaren, naaister, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Karst Andries, geboren alhier den 01-08 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817274&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201892&mistart=179]

(akte no. 722 [erkenning])
Den Vijftiende Augustus 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus Huibregt van Dort, oud 23 jaren, stuurman en Bastiaantje Huiberdina Romijn, oud 25 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Josina, geboren alhier den 24-05 dezes jaars en op den 27sten Mei daaraanvolgende in de registers van geboorten dezer gemeente ingeschreven als kind van Bastiaantje Huiberdina Romijn. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169382&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 788 [erkenning])
Den Achtsten September 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gooitsen Hartstra, oud 27 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Gerritje Eijsenga, oud 25 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Gooitsen, geboren alhier den 21-07-1890 en Gerrit, geboren alhier den 04-12-1891, beiden ingeschreven in de geboorte registers dezer gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169399&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 793 [erkenning])
Den negenden September 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Kist, oud 29 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Wouterina van de Ven, oud 30 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wilhelmina Elisabeth, geboren alhier den 11-08 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169401&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 916 [erkenning])
Den 21sten October 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Schipper, oud 28 jaren, korporaal timmerman bij het Korps Pontonniers en Meinsje Klein, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wilhelmus Hubrecht, geboren te Utrecht den 02-08-1886 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169435&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 920 [erkenning])
Den Vierentwintigsten October 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Theodor Feldmann, oud 29 jaren schipper en Maria Geertruida Hoefnagel, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arnoldus Marinus, geboren te 's Hertogenbosch den 22-06-1889 en aldaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169436&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 937 [erkenning])
Den negentwintigsten October 1892, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Elizabeth Schreven, oud 54 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna Elizabeth, geboren te Rotterdam den 03-01-1870 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817274&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201892&mistart=236]

(akte no. 971 [erkenning])
Den tienden November 1892, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hillegonda de Jager, oud 48 jaren, van beroep werkvrouw wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna Jacoba, geboren alhier den 25-01-1881 en den zevenentwintigsten Januari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169451&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

(akte no. 1031 [erkenning])
Den Vijfden December 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Fokke Gerrits de Jong, oud 26 Jaren, schipper, en Tjamkje Koudenburg, oud 27 Jaren zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Fokje, geboren te Zwijndrecht den 19-09-1892 en in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817274&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201892&mistart=260]

(akte no. 1064 [erkenning])
Den Veertienden December 1892, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Engelbertus Willem Valkhof, oud 23 Jaren, stoker, en Hendrika van Schaardenburg, oud 25 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriaantje, geboren alhier den 18-04-1891 en den 21sten April daaraanvolgede ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169192&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201892&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1893

(akte no. 36)
Den twaalfden Januari 1893 is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht door belanghebbenden ter inschrijving aangeboden het navolgende besluit 11 November 1892 No. 33.
In naam van Hare Majesteits Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Wij Emma Koningin Weduwe Regentes van het Koninkrijk.
Gezien het verzoekschrift van Wolter Jacob Duijmaer van Twist, te Amsterdam om eindbeslissing op het vroeger door hem gedaan verzoek ter bekoming van vergunning om bij zijn geslachtsnaam den naam van van Eck te mogen voegen, ten einde in het vervolg den naam te dragen van van Eck Duijmaer van Twist. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek mitsgaders op de aankondigingen van het voormeld verzoek blijkens het overgelegd exemplaar van de Nederlandsche Staatscourant van den 28 October 1891 en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169597&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 85 [erkenning])
Den Zesentwintigsten Januari 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Sleeuwenhoek, oud 20 jaren arbeider en Johanna van Velzen, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Corinus, geboren den 05-03-1890 en den zesden Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817576&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=40]

(akte no. 200 [erkenning])
Den tweeden Maart 1893 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem van Slingeland, oud dertig Jaren, arbeider en Josephina Tilgenkamp, oud 33 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willemina, geboren alhier den 02-11-1891 en den Vijfden November daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817576&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=69]

(akte no. 249 [erkenning])
Den Zestienden Maart 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Bastiaan de Haas, oud 21 jaren, goudsmid, en Grietje Alleblas, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter Bastiaan, geboren alhier den 31-10-1891 en den tweeden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169567&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 282 [erkenning])
Den vijfentwintigsten Maart 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Jacobus Oerlemans, oud 32 jaren, smid en Sophia van Dijk, oud 25 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Sophia Louisa Elisabeth, geboren alhier den 03-12-1889 en den vijfden december ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169576&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 302 [erkenning])
Den dertigsten Maart 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Johannes Fortuin, oud 22 jaren, arbeider en Willemina Hendrika Barto, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jakob, geboren alhier den 02-11-1892 en den vierden November ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169581&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 386 [erkenning])
Den Zeventwintigsten April 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Thomas van Eijsden, oud 21 jaren, arbeider en Cornelia van der Schulp, oud 19 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jaapje, geboren alhier den 21-04 des vorigen jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169606&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 533 [erkenning])
Den Vijftienden Juni 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adriaan de Hen, oud 20 jaren, koperslager en Lena Geertruij de Ruiter, 32 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Adriana, geboren alhier den 17-05 dezes jaars en den negentiende Mei daaraanvolgende in ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169646&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 549 [erkenning])
Den 20sten Juni 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Huibert Noldus, oud 23 jaren, sigarenmaker en Klazina Johanna Machielse, oude 31 jaren van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Francina Josephina, geboren alhier den 31-10-1880 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169651&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 562 [erkenning])
Den 23sten Juni 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Joseph Mullenders, oud 26 jaren, Pontonnier eerste klasse en Geertrui Groeneveldt, oud 21 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Maria Catharina, geboren alhier den 07-06 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169654&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 707 [erkenning])
Den tienden Augustus 1893, zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Aalbert van Vendeloo, oud 28 jaren, brievenbesteller en Grietje de Bruin, oud 22 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie Marinus, geboren alhier den 21-05 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817576&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=197]

(akte no. 782 [erkenning])
Den Eersten September 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bastiaan Markesteijn, oud 20 jaren, verlakker en Johanna Wilhelmina Vlasblom oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Ida, geboren alhier den 12-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169716&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 846 [erkenning])
Den 22sten September 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Willem Mitzer, oud 23 jaren, blikslager, wonende alhier en Cornelia Willemina Baarman, oud 21 jaren, dienstbode, wonende te Papendrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem Cornelis, geboren te Papendrecht den 27-08 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817576&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=232]

(akte no. 903 [erkenning])
Den Vijfden October 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Alart Willem Eliza Monhemius, oud 61 jaren, arbeider, en Geertrui Groenewoud oud 39 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Jan Willem Eliza, geboren 04-11-1884, Everdina Geertrui Johanna, geboren 22-05-1887, Maria Johanna Adriana, geboren 02-03-1889, allen in de gemeente Hendrik Ido Ambacht en aldaar ingeschreven als kinderen van Geertrui Groenewoud voornoemd, en Allart Eliza geboren 04-12-1890 te Zwijndrecht, en aldaar ingeschreven als kind van Geertrui Groenewoud. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169750&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1002 [erkenning])
Den tweeden November 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Antonius Maria Kok, oud 26 jaren, leerling machinist wonende alhier onlangs te Utrecht, en Johanna Maria Allegonda Wapperom, oud 32 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Johanna Maria Allegonda, geboren alhier den 27-02-1890 en Anton Maria, geboren alhier den 07-01 dezes jaars en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817576&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=270]

(akte no. 1024 [erkenning])
Den Negenden November 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerardus van Helden, oud 31 Jaren, arbeider, wonende alhier, en Christina Smitshoek, oud 25 Jaren, zonder beroep, wonende alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Mathilda, geboren alhier den 11-12-1890 en den dertienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169485&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1032)
Den dertienden November 1893, is mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende beschikking:
In Naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Vrij van zegel op grond van Artikel 872 van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
Aan de Arrondissementsrechtbank ziting houdende te Dordrecht. Geeft eerbeidig te kennen Johannes Pieter van der Griend, verlakker, wonende te Dordrecht, dat hem uit zijn huwelijk met Elisabeth Cornelia Bos, op 9 Augustus 1875 aan wie hij aangifte van hare geboorte op 11 Augustus 1875 heeft gegeven de voornamen Alida Wilhelmina.
Dat hem onlangs is gebleken, dat in de van die geboorte op 11 Augustus 1875 opgemaakte acte (in afschrift hierbij overgelegd) abusief is vermeld dat dit zijn kind was een kind van het mannelijk geslacht, dat naar zijn bescheiden meening de aan zijn op 9 Augustus 1875 geboren kind gegeven en in de acte opgenomen voornamen Alida Wilhelmina duidelijk aantoonen dat in die geboorte acte het woord mannelijk bij vergissing voor vrowuelijk is gesteld, dat hij als vader er belang bij heeft dat die geboorte acte van genoemde zijne dochter wordt verbeterd. Redenen waarom hij zich op grond van de Artikelen 70 en 71 van ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169487&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1035 [erkenning])
Den Veertiende November 1893, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bernhard Wagner, oud 31 jaren, varensgezel en Johanna van den Beemt, oud 27 Jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunen te erkenne het kind genaamd Pieter Adolf, geboren alhier den 08-06-1892 en den negenden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169489&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1052 [erkenning])
Den Zeventiende November 1893, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna de Vries, thans weduwe van Guillaume van Tilborg, oud 59 jaren van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 20-07-1870 en den 21sten Juli daaraanvolgende in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169495&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1894


(akte no. 56 [erkenning])
Den Zeventiende Januari 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Antonie van Eden, oud 21 jaren, pontonnier en Jacoba Boom oud 21 jaren zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Dirk Anthonie, geboren alhier den 28-12 des vorigen jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169983&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 128)
Den twaalfden Februari 1894, is bij mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aan geboden de volgende beschikking.
In naam der Koningin.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht, heeft ter openbare terecht zitting het navolgend request de daaronder staande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Elisabeth Johanna Penn, wonende te Hilversum, woonplaats kiezende te Dordrecht ten kantore van Mr. Adrianus den Bandt advocaat en procureur aldaar wonende en kantoorhoudende aan de Voorstraat no. 93. Dat zij op 14 Januari 1826 te Dordrecht is geboren en die 14de januari 1826 daar ook van hare vroegste jeugd af als datum van hare geboorte is herdacht. Dat intusschen in de acte van hare geboorte die op 16 Januari 1826 onder no. 38 is ingeschreven in het register der geboorten van de gemeente Dordrecht (productie no. 1) staat vermeld dat zij zou geboren zijn 14 December 1826 wat zou zijn omtrent elf maanden na datum van die akte en dus is ongerijmd.
Dat 16 januari 1826 vaststaat als datum waarop aangifte van hare geboorte is gedaan en de daarvan opgemaakte acte is ingeschreven naar die die akte voorkomt onder de geboorteakten die in Januari 1826 achtereenvolgens in het register zijn ingeschreven ten bewijze waarvan bij deze worden overgeleg (a) de akte van dien zelfden 16 Januari 1826 no. 37 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169861&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 143 [erkenning])
Den 14den Februari 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bindert Krol, oud 25 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Maria Carolina Homburg, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Sjoerd Bindert, geboren alhier den 21-01 dezes jaars en den 23sten Januari daaraanvolgende in de geboorte registers dezes gemeente ingeschreven als kind van Maria Carolina Homburg voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169866&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 145 [erkenning])
Den Vijftienden Februari 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Groenenberg, oud 29 jaren, pakhuisknecht en Folkerdina Twiest, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Albert, geboren te Winschoten den 19-07-1880 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van Folchertdina Twiest voornoemd en Folkert, geboren den 27-11-1883 te Groningen en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven als kind van Folkerdina Twiest. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169867&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 293 [erkenning])
Den Negentwintigste Maart 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Lambertus Casper Bozuwa, oud 22 jaren, arbeider en Hendrika van Mourik, oud 22 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Bart, geboren alhier den 04-07-1892 en op dienzelfden datum in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Hendrika van Mourik voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169908&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 301 [erkenning])
Den Tweeden April 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Johannes Zwang, oud 21 jaren, blikslager en Johanna Helmos, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit Johannes, geboren den 17-03 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169910&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 310 [erkenning])
Den Vierden April 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Giulio Cesare Palombit, oud 28 jaren, terrasvloerenmaker, wonende te Amsterdam en Maria de Vries, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Valentino, geboren alhier den 23-02 dezes jaars en den 24sten Februari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169912&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 395 [erkenning])
Den Vierden Mei 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Lambertus Franken, oud 31 jaren, bierbottelaar en Teuntje Haksteen, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 23-01-1891 en den 24sten Januari daaraanvolgend in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817893&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=126]

(akte no. 413 [erkenning])
Den Negenden Mei 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Vermeulen, oud 27 jaren, winkelier en Hendrika van Dalen, oud 27 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den 02-01-1888 en den derden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169942&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 415 [erkenning])
Den Tienden Mei 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Fokkema, oud 23 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers en Engelina van Persijn, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Martinus, geboren alhier den 06-04 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169942&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 465 [erkenning])
Den Vierentwintigsten Mei 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Clement Henricus Anton Maria Bronsveld, oud 36 jaren, koopman en Johanna Christina van Wel, oud 27 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Julia Johanna Antonetta Fredrika, geboren alhier den 06-02-1888 en den achtsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169956&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 500)
Den tweeden Juni 1894, is bij mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hiernavolgende beschikking van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Cornelis Groenenberg, apothekersbediende, wonende te Dordrecht, dat hij buiten huwelijk verwekt blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van geboorten te Dordrecht aldaar op 4 Juli 1864 is geboren uit Naantje van der Waard dat hij op 30 Augustus 1865 door Teunis Groenenberg en genoemde Naantje van der Waard, bij hun toen voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand gesloten huwelijk als hun zoon is erkend, zooals blijkt uit den inhoud der betrekkelijke huwelijksacte van genoemde zijn ouders van welke acte mede een uittreksel bij deze wordt overgeleged dat van die erkenning op den kant van zijne geboorte akte is melding gemaakt doch dat in die kanteekening de naam van zijn vader abusief is vermeld als Teunis Groeneveld, echter alleen in het register der geboorten berustende in het archief der gemeente Dordrecht, daar in het register ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169966&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 508 [erkenning])
Den Zevenden Juni 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Christiaan Jacob Stam, oud 24 jaren, stoker en Antonia Walson, oud 21 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Franciscus, geboren alhier den 15-04-1893 en op dienzelfden datum in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169969&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 672 [erkenning])
Den 26sten Juli 1894, zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Leonardus Räber, oud 25 jaren, smid, en Elizabeth de Borst, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Julia, geboren te Leiden den 14-02-1894 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170015&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 674 [erkenning])
Den 27sten Juli 1894, zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Jongsma, oud 23 jaren, pontonnier, en Susanna Christina Manhave, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Alida Johanna, geboren te alhier den 07-07 dezes jaars en op den zelfden datum in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170015&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 694 [erkenning])
Den tweeden Augustus 1894, zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Barend Hombroek, oud 21 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Barendina Meijer, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Barendina, geboren alhier den 15-07 dezes jaars en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817893&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=203]

(akte no. 721 [erkenning])
Den tienden Augustus 1894, zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Peter Lemmens, oud 30 jaren, arbeider en Sophia Kelders, oud 32 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Johanna Maria, geboren alhier den 07-04-1892 en Hermina, geboren alhier den 30-05-1894 en beiden in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170029&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 745 [erkenning])
Den Zestiende Augustus, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Andries Hoogmoed, oud 21 jaren, olieslager, wonende te Dubbeldam, en Antje de Lange, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Mattheus, geboren alhier den 05-05 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170035&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 807 [erkenning])
Den Zesden September 1894, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrika Buijtendijk, oud 56 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Gijsberdina, geboren alhier den 20-01-1873 en op dien zelfden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170054&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 835 [erkenning])
Den Veertiende September 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Adriaan de Lange, oud 25 jaren, varensgezel, en Neeltje Warnaar, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria Grietje, geboren alhier den 22-08 dezes jaars en den vijfentwintigsten Augustus daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170061&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 875 [erkenning])
Den 24sten September 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Adrianus van Dort, oud 34 jaren, kapitein op eene stoomboot, en Anna Lijdia van Wel, oud 35 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Lijdia, geboren alhier den 13-10-1881 en den 25den October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817893&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=249]

(akte no. 917 [erkenning])
Den Vijfden October 1894, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Elisabeth Schreven, oud 54 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor de hare te erkennen de navolgende kinderen genaamd Dirkje, geboren 17-05-1873, Maria Petronella, geboren 04-07-1875 en Catharina, geboren 06-12-1878, allen te Schiedam en aldaar in de registers van geboorten ingeschreven het eerste en tweede kind als kind van Johanna Elizabeth Schreven en het laatste als kind van Anna Elizabeth Schreven. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583817893&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=259]

(akte no. 965 [erkenning])
Den 24sten October 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Hermanus van Persijn, oud 24 jaren, timmerman en Elisabeth Smeedjes, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan Hermanus, geboren alhier den 05-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170097&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 989 [erkenning])
Den tweeden November 1894 is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Voekje Dessa Anna Visser, oud 53 jaren, naaister, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Hendrikus, geboren te Gennep den 25-07-1873 en in de registers dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170103&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1049 [erkenning])
Den Negentienden November 1894, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Cornelis de Jonge, oud 36 jaren, broodbakker en Johanna Maria Schoonenberg, oud 46 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, thans echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wilhelmina, geboren te Oijen in Noord Brabant den 21-06-1876 en in de geboorte regsiters ...
KANTLIJN: Bij Koninklijke Brieven van wettiging den 26 April 1895 gegeven en den 17de Mei daaraanvolgende in de registers den burgelijken stand dezer gemeente ingeschreven is het nevenstaande akte bedoelde kind gewettigd. De ambtenaar v.d. burg. stand ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169816&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1061)
Den 23sten November 1894 is mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht namens belanghebbende ter inschrijving aangeboden het navolgende besluit 25 October 1894 No. 38.
In naam van Hare Majesteits Wilhelmina, bij de Gratie Gods, Prinses van Oranje Nasssau enz enz enz Wij Emma, Koningin weduwe Regentes van het Koninkrijk.
Gezien het verzoekschrift van Leendert van der Sande, wonende te Utrecht ter bekoming van vergunning om bij zij geslachtsnaam den naam van Verbeek te mogen voeren, tein einde met zijne wettige nakomelingen in het vervolg den naam te dragen van Verbeek van der Sande. Gelet op Art. 64 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169819&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1062)
Den 23sten November is mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier. Vrij van zegel op grond van Artikel 872 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.
In naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements rechtbank zittinghoudende te Dordrecht.
Geven eerbiedig te kennen (1e) Adrianus de Graaf, apothekersknecht, (2e) Pieter van Welzenis, tuinmansknecht, tevens als in huwelijk hebbende Florida Pieternella de Graaf, dochter van den requestrant sub no. 1 en (3e) Arie Ridderhof, pakhuisknecht, tevens als in huwelijk hebbende Adriana de Graaf, mede dochter van den requestrant sub no. 1, allen wonende te Dordrecht; dat requestrant sub no. 1 op 12 Juli 1844 te Dordrecht geboren, blijkens uittreksel uit het register van geboorten dier gemeente (productie letter a) ingeschreven als zoon van Adrianus de Graaf en van Florida Zantman.
Dat die naam zijne vaders is foutief en moet zijn Adrianus van de Graaf, zoals blijkt
(1e) uit de geboorteacte van zijn vader dd 27 Juli 1813, zie uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht vandien datum (Productie letter B) waarin zijn vader staat vermeld als Aderianus, zoon van Cornelis van de Graaf, en Adriana van Ruggen,
(2e) uit de huwelijks acte van zijn vader dd. 18 Januari 1837 Zie uittreksel uit het register van huwelijken der gemeente Dordrecht vandien datim waaron zijn vader mede vermeld staat als Adrianus van de Graaf ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3169820&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1895


(akte no. 240)
Den elfden Maart 1895, is aan mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier. Vrij van zegel op grond van Artikel 872 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.
In naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements rechtbank zittinghoudende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Philippus Hendrik Volker, van beroep schipper gedomicilieerd te Sliedrecht, woonplaats kiezende te Dordrecht ter Kantore van den ondergeteekenden procureur. Dat hij Philippus Hendrik Volker, blijkens ten deze overgelegd uittreksel uit het huwelijksregister der gemeente Sliedrecht aldaar op 3 februari 1871 is gehuwd met Wina Christina Mouthaan. Dat uit dit zijn huwelijk op 6 Augustus 1876 te Dordrecht waar hij toen tijdelijk met zijn vaartuig was liggende, is geboren een zoon genaamd Adrianus. Dat in de van die geboorte opgemaakt akte, waarvan het uittreksel mede hierbij wordt overgelegd de requestrant naam Volker abusief is gesteld Volkert. Dat genoemde zijn zoon, met het oog op zijne loting voor den militaire dienst er belang bij heeft dat die naam Volkert in zijn geboorteakte wordt ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170208&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 387 [erkenning])
Den Achttiende April 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Martinus Kanters, oud 20 jaren, tuinman, wonende te Dubbeldam en Teuntje Vogelaar, oud 25 jaren, dienstbode, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria, geboren te Strijen den 23-07-1889 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170249&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 396 [erkenning])
Den tweenentwintigsten April 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Vlieg, oud 29 jaren, arbeider, en Wilhelmina Adriana Bot, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerrit, geboren alhier den 09-04 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170253&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 438 [erkenning])
Den tweeden Mei 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem de Haan, oud 21 jaren, metselaar en Willemina Baartje de Klerk, oud 29 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika, geboren alhier den 08-07-1894 en den tienden Juli ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170264&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 482 [erkenning])
Den Zeventiende Mei 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Koorneef, oud 24 jaren, sigarenmaker wonende te Klaaswaal en Helena Schoentjes, zonder beroep, oud 25 jaren, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Alida Cornelia, geboren alhier den 27-12-1891 en op den 28sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170276&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 483)
Den Zeventiende Mei 1895 is mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eenen beschikking van de arrondissements Rechtbank alhier.
In naam der Koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Heeft eerbiedig te kennen Pieternella Hermina Eichhorn, weduwe van Barend Schneider, dat de naam van haar overleden echtgenoot zoowel in zijne geboorte akte dd 24 Augustus 1850 als in zijne huwelijks acte dd 24 November 1875 blijkens hierbij overgelegde extracten van die acten is vermeld als Schnieder, terwijl requestrante zoon blijkens mede hierbij overgelegd uittreksel uit het Register van geboorten der gemeente Dordrecht dd 28 Juni 1876 is vermeld als zijne een zoon van requestrant, weduwe van Barend Schnieder, dat intusschen requestrantes echtgenoot is genaamd Barend Schneider, zooals blijkt uit (1e) de geboorte acte van diens vader dd 8 November 1819, en (2e) de huwelijks acte van laatstgenoemde dd 14 Juli 1841 van welke acten mede ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170276&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 502 [erkenning])
Den 22sten Mei 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Gijsbert Johannes Verweij, oud 20 jaren, zandtrekker en Cornelia Josina van Wijngaarden, oud 17 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 11-5 dezes jaars en den dertienden Mei ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170282&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 594 [erkenning])
Den Negentienden Juni 1895 zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bartholomeus van der Bruggen, oud 38 jaren, kleermaker, en Hendrika Schotel, oud 38 jaren, koopvrouw, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Johanna, geboren te Boxtel 07-11-1887, Cornelia, geboren alhier 06-04-1889, Adriana, geboren alhier 22-06-1891 en Maria, geboren alhier 05-09-1894 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170307&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 597 [erkenning])
Den 20sten Juni 1895 zijn voor mij Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Engelsman, oud 26 jaren, arbeider en Geertruida Wolff, oud 22 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 16-02-1894 en den zeventienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170309&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 727 [erkenning])
Den tweeden Augustus 1895, zijn voor Willem van Schaardenburg ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Antonie van Eden, oud 23 jaren, schoenmaker en Jacoba Boom oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Aafje, geboren alhier den 22sten Juni dezes ajars en op den 24sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170345&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 792 [erkenning])
Den 22sten Augustus 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Aarnouts, oud 21 jaren, stoker, en Bartje van Heun, oud 24 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis Jan Hendrik, geboren alhier den 15-07 dezes jaars en op denzelfden datum in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170364&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 793 [erkenning])
Den 22sten Augustus 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Marinus Bettinger, oud 31 jaren, glassmelter wonende te Gerresheim in Duitschland en Hendrika Stolk, oud 29 Jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Francina Elisabeth Maria, geboren te Rotterdam den 13-11-1890, Maria, geboren te Rotterdam den 16-09-1892 en in de geboorteregisters aldaar ingeschreven als kinderen van Hendrika Stolk voornoemd, en Hendrika, geboren alhier den 15-02-1894 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170364&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 825 [erkenning])
Den dertigsten Augustus 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
George Willem Frederik Cornielje, oud 33 jaren, Constabel bij de Marine wonende te Helder, en Johanna Maria van der Elst, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Margretha Adriana Johanna, geboren alhier den 27-06-1892 en den negenentwintigsten Juni daaraanvolgend ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170373&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 893 [erkenning])
Den Zeventienden September 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Fokkema, oud 24 jaren, korporaal bij het Korps Pontonniers, en Engelina van Persijn, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Engelina, geboren alhier den 19-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170392&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 899 [erkenning])
Den 19den September 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie Roothoff, oud 21 jaren, arbeider en Hendriksje Stolk, oud 17 jaren, zonder beroep, eerstgenoemde wonende te Hendrik Ido Ambacht, laatst genoemde wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan Johannes, geboren alhier den 18-5 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170393&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 988 [erkenning])
Den Zestiende October 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Ludovicus Johannes Andreas Boogmans, oud 24 jaren, matroos bij de Marine wonende te Hellevoetsluis en Gerritdina Zwang, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella, geboren alhier den 03-12-1894 en den vijfde December daaraanvolgende in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170418&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 991 [erkenning])
Den Zeventiende October 1895 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adolph van den Beemt, oud 22 jaren, sigarenmaker wonende alhier en Clara van de Rijt, oud 21 jaren, dienstbode, wonende te Stratum, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Christina, geboren alhier den 22-05-1895 en den 25sten Mei daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170418&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1112 [erkenning])
Den 21sten November 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Franciscus Hubertus Gijsberts, oud 23 jaren, onderwijzer, en Cornelia Elizabeth Reidel, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerardus Marinus, geboren alhier den 30-01-1889 en den eersten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170141&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1176 [erkenning])
Den twaalfden December 1895, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Sol, oud 25 jaren, arbeider en Aletta Molenbroek, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Aletta Pieternella, geboren alhier den 07-10 dezes jaars en den achtsten October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170159&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1896


(akte no. 41 [erkenning])
Den Achttiende Januari 1896 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Vissers, oud 25 jaren schipper en Maria Jacoba Koolen, oud 27 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 02-04-1895 en op den Vijfden April daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als kind van Maria Jacoba Koolen voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Diederik Holtheijer, oude 44 jaren, gemeente ambtenaar en Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, oud 28 jaren, gemeente ambtenaar.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170547&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 99 [erkenning])
Den Vijfden Februari 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hedda Josephus Buijs oud 29 jaren, sigarenmaker en Adriana Johanna Zoons, oud 37 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hedda, geboren alhier den 21-12-1893 en op den 22sten December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170714&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 105 [erkenning])
Den Zevenden Februari 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Ruitenberg, oud 24 jaren, stoker, en Frederika Elizabeth Kramers, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Matje, geboren alhier den 07-12-1894 en op den tienden December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170432&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 202 [erkenning])
Den Zesden Maart 1896 is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Louisa Blokland, oud 29 jaren, dienstbode, wonende te Rotterdam die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Herman Adrianus Daniel, geboren te Rotterdam den 04-04-1892 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170493&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 252 [erkenning])
Den 20sten Maart 1896 zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Frederik Zwang, oud 22 jaren, koetsier en Neeltje Schoentjes, oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Frederik, geboren alhier den 05-09-1895 en den zesden September ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583818538&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=64]

(akte no. 363 [erkenning])
Den 21sten April 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Johannes Walraven, oud 25 jaren, arbeider en Jannetje Cornelia van Hoogland, oud 23 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Cornelis, geboren alhier den 07-12-1890 en op 8sten December daaraanvolgend ingeschreven in de registers van geboorten dezer gemeente als kind van Jannetje Cornelia van Hoogland en Helena Cornelia, geboren alhier den 02-03-1895 en op dien ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170539&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 375 [erkenning])
Den 24sten April 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrikus van de Bor, oud 22 jaren, varensgezel en Anna Margaretha Frietz, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia Elisabeth, geboren alhier den 05-12-1893 en den zesden December daaraanvolgende in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170542&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 405 [erkenning])
Den eersten Mei 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Ek, oud 26 jaren, handelsreiziger in bouwmaterialen en Derkje Wildeman, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria Hendrika, geboren te Lienden den 15-10-1893 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170550&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 664 [erkenning])
Den dertigsten Juli 1896, zijn voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Boshoven, oud 34 jaren, blikslager en Jacoba Boshoven oud 26 jaren, naaister, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacoba, geboren te Rotterdam den 04-11-1893 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170621&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 691 [erkenning])
Den tienden Augustus 1896, zijn voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter de Vos, oud 21 jaren, schipper, wonende te Ooltgensplaat en Geertruida Sophia Droogendijk, oud 21 jaren zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Margaretha, geboren alhier den 03-10-1895 en op den vijfden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170630&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 846 [erkenning])
Den Vijfentwintigsten September 1896, zijn voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Bastiaan Snijders, oud 21 jaren, Sergeant bij het Korps Pontonniers, wonende te Rotterdam en Maria Frankfort, oud 21 jaren, zonder beroep, wonedne alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Petronella, geboren alhier den 05-09 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170673&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 855 [erkenning])
Den Achtentwintigsten September 1896, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Alida Smit, thans gehuwd met Johannes Goverde, oud 55 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Cornelia Hendrika geboren te Amsterdam den 06-11-1875 en in de geboorteregisters dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170676&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 913 [erkenning])
Den Vijftienden October 1896, is voor mij Meester Adrianus Cornelis Crena de Iongh ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Sjouke Brouwer, oud 36 jaren, stoker, en Sientje Appel, oud 40 jaren, bierhuishoudster, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Saartje, geboren alhier den 01-03-1880, Gerard, geboren den 02-10-1881, Kaatje, geboren den 25-12-1882 en Clasina Johanna, geboren alhier den 13-05-1887 en allen in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583818538&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=230]

(akte no. 1049 [erkenning])
Den 26sten November 1896, is voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria Cabooter, thans gehuwd met Wilhelmus van Bragt, oud 55 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij die heeft verklaard voor eht hare te erkennen het kind genaamd Sophia, geboren te Hansweert den 25-08-1876 en in de geboorte registers dier gemeente ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170436&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1089 [erkenning])
Den negenden December 1896, zijn voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacobus Marinus Retel, oud 23 jaren, arbeider en Sophia Cabooter, oud 20 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Jacobus Marinus Antonius, geboren alhier den 14-11-1895 en den vijftienden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170447&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1135 [erkenning])
Den tweeentwintigsten December 1896 zijn voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan van der Linden, oud 25 jaren, veerschipper en Helena de Jong, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, thans echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunen te erkennen het kind genaamd Gerardus, geboren te Helder den 27-10-1889 en aldaar ingeschreven in de registers van geboorten als kind van Helena de Jong, voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170461&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1897


(akte no. 24 [erkenning])
Den Zeven Januari 1897, zijn voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Bertus de Boer, oud 21 jaren, wagenmaker, en Anna Cornelia van Loon, oud 20 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaarde voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Bertus, geboren alhier den 30-10-1895 en Johannes, geboren alhier den 22-11-1896 en in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven het eerste den tweeden November ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170809&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 25 [erkenning])
Den Zeven Januari 1897, is voor mij Pieter Bos Adriaanzoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Anna Engelina Stubbe, oud 42 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Ferdinand, geboren alhier den 31-08-1878 en den derden September ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170809&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 185)
Den 24sten Februari 1897 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht namens belanghebbende ter inschrijving aangeboden het volgende besluit 9 Februari 1897. In naam van Hare Majesteit Wilhelmina bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz Wij Emma, Koningin weduwe Regentes van het Koninkrijk.
Gezien het verzoekschrift van Cornelis Gips zich noemende Cornelis Gips Junior, wonende te Dordrecht ter bekoming van vergunning voor zijn minderjarigen zoon Gerardus Daniel, om bij diens geslachtsnaam den naam van Es, te voegen ten einde in het vervolg met zijne wettige nakomelingen den geslachtsnaam van Es Gips te dragen; Gelet op Art. 64 van ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170795&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 203 [erkenning])
Den Eersten Maart 1897 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik van Eik, oud 22 jaren, stoker, wonende te Oud Beijerland en Petronella Wilhelmina Johanna Ruedisueli, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Willem, geboren alhier den 23-09-1896 en den 21sten September ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170801&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 248 [erkenning])
Den Zestienden Maart 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Elsje Maria Verhappen, thans gehuwd met Dirk Tuijl, oud 43 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Francina Adriana, geboren alhier den 23-04-1876 en den 24sten April daraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170813&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 335 [erkenning])
Den Achtsten April 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Bartholomeus Kolk, oud 26 jaren, arbeider en Maria Pieternella de Rek, oud 25 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij heeft verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Bartholomeus, geboren alhier den 01-02 dezes jaars en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170837&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 428 [erkenning])
Den Zevenden Mei 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Larssen, oud 34 jaren, hofmeester, wonende te Stavanger in Noorwegen, en Wilhelmina Cornelia van Bezouwen, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Wilhelmina, geboren alhier den 18-03-1896 en den Negentienden Maart daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170863&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 554 [erkenning])
Den Negentienden Juni 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Harms, oud 23 jaren, arbeider en Leentje Ridderhof, oud 21 jaren, zonder beeroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna, geboren alhier den 11-04 dezes jaars en den twaalfden april ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170898&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 591 [erkenning])
Den Eersten Juli 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Christianus Haze, oud 20 jaren arbeider wonende te Veghel en Wilhelmina van Milt, oud 24 jaren, dienstbode, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria, geboren alhier den 19-12-1894 en den 20sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170908&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 604)
Den Zesden Juli 1897 is mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht namens belanghebbende ter inschrijving overgelegd het volgende Koninklijk besluit 21 april 1897 No. 32.
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz
Wij Emma Koningin Weduwe Regentes van het Koninkrijk.
Gezien het verzoekschrift van Cornelis Veth, wonende te Amsterdam, ter bekoming van vergunning om bij zijn geslachtsnaam den naam Giltaij te mogen voege ten einde in het vervolg den geslachtsnaam Giltaij Veth te dragen. Gelet op art. 64 van het Burgerlijk Wetboek mitsgaders de aankodiging van het voormeld verzoek blijkens het overgelegd exemplaar van de Nederlandsche Staatscourant van den 22 en 23 maart 1896 en dat van het Algemeen Handelsblad van den 22 Maart 1896 in deze couranten gedaan. Gezien het rapport van den Minister van Justitie van den 13 april 1897 1e afdeelingn C No. 151; Hebben goedgevonden en verstaan toe te stemmen gelijk wij teostemmen bij deze dat Cornelis Veth, geboren te Dordrecht den 14 Mei 1861 bij zijn geslachtsnaam den naam Giltaij voege met den gevolg dat hij met zijne wettige nakomelingen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170912&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 620 [erkenning])
Den Negenden Juli 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Margaretha Wilhelmina van Bommel, oud 26 jaren, van beroep zonder, wonende te Antwerpen die mij heeft verklaard voor eht hare te erkennen het kind genaamd Désiré Conrad Corneille Jean, geboren alhier den 06-07-1896 en op den zelfden datum ingeschreven in ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170917&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 623 [erkenning])
Den Tienden Juli 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Matthias van Olst, oud 29 jaren, azijnfabrikant en Wilhelmina Theodora Maria Bouwman, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Angelina Wilhelmina Theodora Maria, geboren te Rotterdam den 04-10-1897 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van Wilhelmina Theodora Maria Bouwman ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170917&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 640)
Den Vijftienden Juli 1897 is mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier.
In naam der Koningin.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Cornelis van der Borg, zonder beroep, wonende te Leerdam domicilie kiezend te Dordrecht ter Griffie Uwer Rechtbank aan het aldaar gekozen domicilie van Mr. Pieter Cornelis 't Hooft advocaat en procureur bij de arronduissements rechtbank te Dordrecht wonende te Gorinchem, dat hij op 24 November 1822 is geboren te Dordrecht en in het geboorte registers van den Burgerlijken Stand aldaar is ingeschreven als Cornelis, geboren 24 November 1822 Vader Johannes van der Borg Moeder Elizabeth Baks en dus aldaar bekend staat onder den naam Cornelis van der Borg, dat in bedoelde geboorte acte eene vergissing is ingeslopen met aangezien requestrants vader niet genamd was Johannes van den Borg doch Johannes van der Burg dat het gevolg dezer vergissing en dat requestrant ten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170923&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 769 [erkenning])
Den Vijfentwintigsten Augustus 1796 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Kaatje de Bruijn, oud 59 jaren, van beroep werkvrouw, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Adrianus, geboren alhier den 26-04-1879 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170960&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 770 [erkenning])
en Vijfentwintigsten Augustus 1796 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Kaatje de Bruijn, oud 59 jaren, van beroep werkvrouw, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen de kinderen genaamd Dirkje, geboren alhier den 07-05-1875 en Jan, geboren den 28-10-1883 mede alhier, en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170960&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 800)
Den tweeden September 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hierna volgende beschikking door de Arrondissementsrechtbank alhier.
In naam der koningin. De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschiking gegeven.
Aan de Arrondissements rechtbank te Dordrecht. geeft eerbiedig te kennen Petrus Johannes Josephus Germ, bloemist, wonende te Dordrecht aldaar domicilie keizende ter kantore van zijnen procureur Mr. Jacques Salomonson aan de Binnen Kalkhaven 2a, dat requestrant is oudste zoon van Johannes Germ, geboren te Dordrecht 11 april 1836, kleinzoon van Johannes Germ geboren te Breda in 1798, dat requestant wenscht voor het vervolg den zelfden naam te voeren als zijn vader en grootvader alzoo zijn voornamen Petrus Johannes Josephus te veranderen in Johannes maar dat hij hiertoe verlof van Uwe rechtbank noodig heeft ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170970&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 852 [erkenning])
Den 20sten September 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Catharina Baart, oud 51 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor de haren te erkennen de kinderen genaamd Arthur Theophilus, geboren te Gent (in Belgie) den 04-04-1875 en in de geboorteregisters dier gemeente ingeschreven als kind van Johanna Catharina Baart voornoemd en Martina Levina Johanna, geboren te Eede (in Zeeland) den 24-07-1879 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170984&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 980 [erkenning])
Den Negenentwintigsten October 1897 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Josephus Roijé, oud 26 jaren, kleermaker en Aaltje Koning, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Josephus, geboren alhier den 28-08 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171019&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 1011 [erkenning])
Den Vijfden November 1897 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Anthonie Andrianus Jonkers, oud 23 jaren, vleeschhouwer, en Barbera Bollaard, oud 22 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elizabeth Johanna, geboren alhier den 19-03-1897 en op dienzelfden datum in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170721&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 1056 [erkenning])
Den 20sten November 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Koolen, oud 25 jaren, arbeider en Hendrica de Jong, oud 20 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Adriana geboren alhier den 03-09 dezes jaars en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170733&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 1071 [erkenning])
Den 24sten Novembner 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Theodorus van den Ham, oud 49 jaren, koopman en wonende te Utrecht en Jannetje Allebregtse, oud 40 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Niesa Maria, geboren te Puttershoek den 14-03-1889 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van Jannetje Alebregtse(sic!). Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170737&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

(akte no. 1101 [erkenning])
Den derden Deccember 1897, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Bax, oud 69 jaren, zonder beroep, en Jannetta Jenneke Vermeulen, oud 56 jaren, mede zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den 08-07-1876 en den tienden Juli daar aanvolgende in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3170746&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201897&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1898


(akte no. 134 [erkenning])
Den Elfden Februari 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Albertus Weekhout, oud 20 jaren, smid wonende alhier en Jefje Rosbach, oud 22 jaren, dienstbode, wonende te Strijen, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Bertus, geboren alhier den 28-11-1897 en den dertigsten November daaraanvolgende in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583819142&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=34]

(akte no. 161 [erkenning])
Den Zeventienden Februari 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Kornelis Sloof, oud 24 jaren, hoornblazer bij het Korps Pontonniers en Maria Weeda, oud 26 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Marinus, geboren alhier den 24-07-1893 en Gerrit, geboren alhier den 31-01-1898 en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171105&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 249 [erkenning])
Den twaalfden Maart 1897, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Foekje Dessa Anna Visser, oud 56 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente, die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Maria, geboren te Gennep den 04-03-1881 en in de geboorte registers aldaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171129&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 275 [erkenning])
Den 21sten Maart 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Hendrik Visschers, oud 19 jaren, schipper wonende te Ophemert en Francina Koolen, oud 22 jaren, zonder beeroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elisabeth Jacoba, geboren alhier den 19-01-1897 en op den zelfden datum in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171137&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 280 [erkenning])
Den 23sten Maart 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Vleesch Dubois, oud 33 jaren, timmerman en Carolina Adriana Koekkoek, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Martinus Adriaan, geboren te 's Gravenhage den 07-05-1897 en in de geborote registers dier gemeente in geschreven als kind van Carolina Adriana Koekkoek. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171138&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 286 [erkenning])
Den 24sten Maart 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Zwennes, oud 37 jaren, loodgieter wonende te 's Gravenhage en Sophia Frederika Roodenburg, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Cornelia, geboren te 's Gravenhage den 16-09-1892 en Johannes Philippus, geboren te 's Gravenhage den 01-11-1893 en beiden in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171139&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 615 [erkenning])
Den 23sten Juni 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Bastiaan Snijders, oud 23 jaren, conducteur bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij wonende te Rotterdam, en Maria Frankfort, oud 22 jaren, zonder beroep, die mij hebben verklaard voor het hunen te erkennen het kind genaamd Janna, geboren alhier den 12-06 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 627 [erkenning])
Den 27sten Juni 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johan van Drecht, oud dertig jaren, varensgezel en Christina Cornelia Timmer, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Christina Maria, geboren te Gorinchem den 04-10-1895 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171234&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 653 [erkenning])
Den Vijfden Juli 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Corneles Bonnet, oud 23 jaren, sigarenmaker en Alida Gardina Broederhart, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacoba, geboren alhier den 20-05-1896 en op dienzelfden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171241&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 683 [erkenning])
Den Veertiende Juli 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik van der Vlies, oud 21 jaren, varensgezel wonende te Hendrik Ido Ambacht en Aagje Jacoba Lakerveld, oud 17 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gijsbert, geboren te Sliedrecht den 09-06-1898 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171251&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 703)
Den Negentiende Juli 1898 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrech ter inschrijving aangeboden de volgende expedtie eener beschikking van de Arrondissements Rechtbank alhier.
In Naam der Koningin.
De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft met verschuldige eerbied te kennen Jan Bos, arbeider, wonende te Dordrecht als vader van mijn natenomen minderjarige kind dat uit zijn huwelijk met Jaapje Berkhof den dertienden Januari 1896 is geboren een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind is gegevend en naam van Cornelis welken naam verzoeker bij de aangifte van t kind op den Burgerlijke Stand der gemeente Dordrecht ook heeft opgegeven blijkens bijgaand doopbriefje hem bij die aangifte uitgereikt, dat echter blijkens mede hierbij gaand extract uit het registers van geboorten der gemeente Dordrecht blijkt dat zijn voornoemde kind in de registers van den Burgelijken stand dier gemeente staat ingeschreven als te heeten Gerrit, dat in de geboorte acte van zijn voornoemd kind dus een fout is geslopen welke grond oplevert ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171256&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 759 [erkenning])
Den Vijfden Augustus 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Marinus van Waasdijk, oud 29 jaren, kelner, wonende te Rotterdam en Willemina Helena Visser, oud 31 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Roeland, geboren te Amsterdam den 06-08-1891 en aldaar in de geboorte registers ingeschreven en Marinus Adrianus, geboren te Rotterdam den 07-03-1895 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171271&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 775 [erkenning])
Den Negenden Augustus 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacobus de Jong, oud 48 jaren scheepmaker en Jannetje van den Houten, oud 40 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Klara Jacoba, geboren te Zierikzee den 16-01-1876 en in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171276&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 778 [erkenning])
Den Negenden Augustus 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Willem Kramers, oud 26 jaren, arbeider en Johanna Margaretha Vos van Avezathe, oud 19 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermanus Albertus, geboren alhier den 09-11-1897 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171277&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 851 [erkenning])
Den Eersten September 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrikus Antonius Sewalt, oud 26 jaren, sigarenmaker en Johanna Cornelia Stout, oud 25 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Maria, geboren alhier den 03-09-1890 en Jozef, geboren alhier den 16-02-1898, en beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171298&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 914 [erkenning])
Den 22sten September 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Antonie Verhoeven, oud 26 jaren, geemploijeerd in het Militair hospitaal wonende te Vlissingen en Pietertje van Wingerden, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Marinus Cornelis, geboren alhier den 07-02-1897 en den achtsten Februari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171315&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 925 [erkenning])
Den Zevenentwintigsten September 1898 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Govert van Dijk, oud 37 jaren, arbeider en Jenneke Geertje van der Meijden, oud 27 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Cornelia, geboren alhier den 07-11-1893 en Bastiaan Gerrit, geboren alhier den 21-05-1897 en beiden in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171319&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 950 [erkenning])
Den derden October 1898 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Willemina Sophia Nieuwenhuijzen, oud 60 jaren, van beroep zonder, wonende in de gemeente, die zij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaam Wilhelmina Maria, geboren alhier den 16-12-1875 en op den achttiende December ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171325&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1165 [erkenning])
Den Achtsten December 1898, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Egbert Oomen, oud 39 jaren, arbeider, wonende alhier en Jaantje de Jong, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende te Sliedrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis, geboren alhier den 01-08-1897 en op den tweeden Augustus daar aanvolgende in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171074&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1899


(akte no. 44 [erkenning])
Den tienden Januari 1899 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Friedrich Hermann Ehricht, oud 36 jaren, machine monteur en Johanna Helena Stikvoort, oud 34 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de navolgende kinderen genaamd
Johanna, geboren te Amersfoort den 16-01-1887 en aldaar in de geboorte registers ingeschreven
Adriana Wilhelmina, geboren te Baarn den 11-08-1890 en aldaar in de geboorte registers ingeschreven
Antonia Maria, geboren te Utrecht den 11-10-1892 en
Herman Everardus, geboren 12-06-1897 en beiden in de geboorte registers ingeschreven
en allen kinderen van Johanna Helena Stikvoort voornoed. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 53 jaren, van beroep gemeente ambtenaar ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583819456&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201899&mistart=12]

(akte no. 45 [erkenning])
Den tienden Januari 1899 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Vogelaar, oud 24 jaren sergeant bij het Korps Pontonniers en Johanna Hardenbol, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren alhier den 22-12-1898 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171506&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 54 [erkenning])
Den dertienden Januari 1899, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Martinus de Kok, oud 19 jaren, sigarenmaker en Theodora Dijkers, oud 27 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Theodora, geboren te Amsterdam den 21-04-1894 en Nellij, geboren te Gorinchem den 07-07-1896 en beiden in die gemeente in de geborote registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171528&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 62 [erkenning])
De Zestienden Januari 1899, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Joannes Hermans, oud 24 jaren, stuurman wonende te Dendermonde en Saartje Brouwer, oud 18 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Saartje, geboren alhier den 04-06-1897 en den vijfden Juni in den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171551&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 146)
Den Achtsten Februari 1899 is bij mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft met schuldigen eerbied te kennen Johannes Philippus Redert, broodbakker en winkelier, wonende te Dordrecht als vader over zijn na te noemen minderjarig kind dat uit zijn huwelijk met Cornelia Adriana van Driel, den 31sten December 1898 is geboren een kind van het mannelijk geslacht, dat verzoeker bij de aangifte van dat kind het eerste uit zijn huwelijk heeft opgegeven dat het zoude hebben de voornamen Izak Eliza, dat verzoeker alsedert opmerkzaam op is gemaakt dat zijn grootvader de heer Johannes Philippus Redert, eveneens den laatste december en wel van het jaar 1797 was geboren en verzoeker het in overlge met zijne famille eigenaardig acht dat de nieuwe spruit van het geslacht Redert, verjaren de op den zelfde dag als zijn veorgrootvader ook diens voornamen draagt, dat verzoeker om die reden verlangt ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171418&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 205 [erkenning])
Den 23sten Februari 1899 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob Adrianus van Izerloo, oud 38 jaren, arbeider en Maaike Naaktgeboren, oud 35 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Adrianus geboren alhier den 11-09-1896 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171435&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 256 [erkenning])
Den Negenden Maart 1899 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Jan van Kuijk, oud 20 jaren, koopman wonende te Oud Beijerland en Machelina Plazier, oud 20 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Neeltje, geboren alhier den 17-12-1898 en op den zelfden datum in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171450&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 329 [erkenning])
Den dertigsten Maart 1899 zijn voor mij Abraham Johan Anthonij de Bosson ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Adrianus Noordermeer, oud 26 jaren, meubelmaker wonende te 's Gravenhage en Bastiana van Voorden, oud 23 jaren zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Gerardus Johannes, geboren alhier den 12-02-1894 en op den dertiende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171469&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 433)
Den Vijfentwintigsten April 1899 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Abraham van Dam, wonende te Dordrecht dat blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht uit zijn huwelijk met Kaatje van Dantzich den 1sten December 1898 aldaar is geboren een dochter genaamd Marianne, dat hij na het overlijden van zjne echtgenoote aan gemeld kind gaarne den voornaam van hare moeder zou zien gegeven. Redenen waarom requestrant ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583819456&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201899&mistart=110]

(akte no. 546 [erkenning])
Den dertigsten Mei 1899 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie Groesbeek, oud 22 jaren, slachter wonende alhier, die mij heeft verklaard voor het zijne te erkennen het kind genaamd Willem Heime, geboren alhier den 21-04-1897 en op den 23sten april daaraanvolgende in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als dochter van Jannetje van Es, ongehuwd, verklarende de comparant tevens dat voornoemde Jannetje van Es ook genaamd Jannigje van Es, moeder van het in deze akte bedoelde kind, alhier is overleden den veertiende Juli 1898, hierbij tevens een extract doodakte haar beterffende overleggende. Deze aangifte van geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171531&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 552)
Den Eerste Juni 1899, is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Hendrik Tileman Hiensch, koopman en winkelier, wonende te Dordrecht dat uit zijn huwelijk met Johanna Hillegonda Maria de Boer, blijkens hierbij overgelegde extracten uit de Registers van geboorte der gemeente Dordrecht, aldaar zijn geboren den 28 Juli 1882 een zoon genaamd Johan den 14 Mei 1884 eene dochter genaamd Anna Maria en den 11 Juli 1885 een zoon genaamd Cornelis,dat hij bij den voornaam van zijn zoon Johan, den van Tieleman, bij den voornaam van zijne dochter Anna Maria, die van Tielemanda en bij den voornaam van zijn zoon Cornelis dien van Tieleman wenschte te voegen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171533&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 962 [erkenning])
Den negenden October 1899 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hermanus van Vlijmen oud 35 jaren, arbeider, en Cornelia de Klundert, oud 32 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella Cornelia, geboren alhier den 29-06-1893 en den dertigsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171648&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 1101)
Den Zeventienden November 1899 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen: Johannes Vermeegen, schipper, wonende te Millingen dat blijkens bijgaand extract uit het geboorte registers der geemente Dordrecht aldaar den vierden april 1871 is geboren Johannes, zoon van Theodorus Vermeegen en diens echtgenoot Maria Riken, dat dit kind is verzoeker, dat in die acte voor den naam van zijn vader vermeld staat Theodorus Vermee in plaats van Theodorus Vermeegen en voor den naam van zijnen moeder Maria Riken in plaats van Maria Rikken; dat toch uit jet hierbij overgelegde extract uit het huwelijks regisers der gemeente Millingen van den 28-04-1858 blijkt dat toen zijn gehuwd Theodorus Vermeegen en Maria Rikken dat deze zijn ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171370&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 1187 [erkenning])
Den elfden December 1898 zijn voor voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Huibert Mulder, oud 22 jaren, arbeider wonende te Dubbeldam en Willemina Aardoom oud 22 jaren, zonder bereop, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie, geboren alhier den 07-11-1898 en den achtsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171396&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 1192 [erkenning])
Den Veertiende December 1899 zijn voor voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hubert Hendrik Prenger, oud 23 jaren, smid en Elizabeth Johanna Grootenboer, oud 23 jaren, van beroep dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Hendrika, geboren alhier den 17-01 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171397&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 1193 [erkenning])
Den Veertiende December 1899 zijn voor voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Jansen, oud 24 jaren, arbeider en Christina Olievier van Brouwershaven, oud 21 jaren, zonder beroep wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria, geboren alhier den 23-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171397&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

(akte no. 1218 [erkenning])
Den 20sten December 1899 zijn voor voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Gijsbert Besemer, oud 23 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Gijsje Kolster, oud 20 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Huig, geboren alhier den 13-11 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171405&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201899&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1900


(akte no. 161 [erkenning])
Den Zestienden Februari 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert van Dalen, oud 34 jaren, arbeider wonende te Papendrecht en Pieternella Willemina Versluijs oud 24 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Helena geboren alhier den 11-06-1898 en op den zelfden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171731&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 192 [erkenning])
Den Eersten Maart 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johan Herman Duister, oud 25 jaren, glasslijper en Christina Vaes, oud 27 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, thans echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johan Herman, geboren alhier den 30-03-1898 en op den tweeden april ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171739&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 209 [erkenning])
Den vijfden Maart 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Vogelaar, oud 25 jaren, sergeant bij het Korps Pontonniers en Johanna Hardenbol, oud 20 jaren, zonder bereop, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Margrieta geboren alhier den 15-02 dezes jaars en op den zestiende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171744&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 224 [erkenning])
Den Achtsten Maart 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter de Bruin, oud 22 jaren arbeider wonende te Rotterdam en Maria van Leen, oud 21 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen de kinderen genaamd Maria, geboren alhier den 05-12-1897 en Geertruida Wilhelmina, geboren alhier den 27-08-1899, beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171748&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 334 [erkenning])
Den Vijfden April 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Ponsen, oud 25 jaren, hulpbrievenbesteller wonende alhier en Wilhelmina Hendrica van der Gang oud 24 jaren, zonder beroep, wonende te Amersfoort, die mij hebben verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Johanna Margretha, geboren te Amersfoort den 03-07-1898 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171778&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 404 [erkenning])
Den 26sten April 1900, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Joseph van Pelt, oud 23 jaren, metaalslijper en Antonia van der Mierden, oud 17 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika, geboren alhier den 17-10-1899 en op dien zelfden datum ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171799&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 465 [erkenning])
Den Zeventienden Mei 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem Frederik Bozuwa, oud 22 jaren, arbeider en Margaretha van Beek, oud 26 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, doe mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Margaretha Cornelia, geboren alhier den 13-09-1894 en (op den vijftienden September daaraanvolgende ingeschreven) Willem Frederik, geboren alhier den 04-09-1897 en (..) ingeschreven in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171815&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 612)
Den 28sten Juni 1900 is bij mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Jean Alphonse Laboijre, koopman, wonende te 's Gravenhage ten deze woonplaats kiezende te Dordrecht ten kantore van den ondergeteekende aan de Voorstraat No. 294, dat requestrant blijkens hierbij overgelegd extract uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht den 19 September 1866 al daar is geboren uit het huwelijk van Michel Adrien Laboirie en Johanna Hermina Hanssen, dat echter de geslachtsnaam zijn vader is Laboijrie zooals blijkt uit de hierbij overgelegde stukken, 1e de huwelijksacte van requestrant grootouders Piere Laboijrie en Jeanne Bruël 2e Vonnis van de Rechtbank te Maurice dde 11 Januari 1900 waarbij de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583819775&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=154]

(akte no. 753 [erkenning])
Den Vijftienden Augustus 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Willem de Moor, oud 21 jaren, schipper, en Hendrika Schuurman oud 21 jaren zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaam Willem Johan geboren alhier den 17-07-1900 en dienzelfde datum ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171896&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 757)
Den Zestiende Augustus 1900 aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie van de Arrondissements Rechtbank alhier. In naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Gerardus Thomas Veth, wonende te Amsterdam aan het Damrak 70 doch voor deze zaak, aldaar domicilie keizende aan de Leidschegracht No. 12 ten kantore van den ondergeteekden en Procureur dat aan verzoeker, die in de meening verkeerde, dat zijne voornamen waren Gerardus Thomas Sowden, nu onlangs, toen hij zijne geboorteakte (bijlage 1) deed lichten gebleken is dat zijne voornamen zijn Gerardus Thomas dat (blijkens bijlage 2) verzoekers op 7 Maart 1875 geboren sedert overleden broeder de voornaam, Thomas Sowden droeg gelijk ook verzoekers grootvader van moeders zijde (blijkens bijlage 3) de voornamen Thomas Sowden droeg. Dat verzoeker er prijs in zoude stellen te meer nu zijn voornoemde broeder overleden is, den voornaam Sowden alsnog te erlangen, doch hij zonder toestemming van de rechtbank geen voornaam bij de zijnen mag voegen. Redenen ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171897&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 808 [erkenning])
De 29sten Augustus 1900 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Adriana van Gelder, thans weduwe van Dirk Willem Schuld, oud 66 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Arie, geboren et Charlois den 22-07-1873 en in de registers van den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171913&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 824 [erkenning])
Den derden September 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Gerrit Johannes de Graaf, oud 26 jaren, van beroep varensgezel en Willemina Maagendans, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Jan, geboren alhier den 08-11-1898 en den negenden November ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171917&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 905 [erkenning])
Den tweeden October is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Foekje Dessa Anna Visser, oud 57 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij hheeft verklaard voor het hare te erkennen jet kind genaamd Egbert, geboren te Gennep den 12-05-1878 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171939&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 953 [erkenning])
Den Zestiende October 1900 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Johannes de Visser, oud 25 jaren, metselaar en Gijsberdina Scheurwater, oud 25 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunne te erkennen het kind genaamd Cornelis Johannes, geboren alhier den 14-04 dezes jaars en op den zelfden datum in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kind van Gijsberdina Scheurwater voornoemd. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Jorisse Clausing, oud 55 jaren, gemeente ambtebaar en Johan Diederik Holtheijer, oud 49 jaren, gemente ambtenaar, wonend ebeiden alhier.
Waarvan deze akte is opgemaakt die na voorlezing is onderteekend door mij den comparant en de getuigen. Verklarende de comparante de schrijfkunst niet te verstaan. C.J. Visser ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171952&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1054 [erkenning])
Den Vijftienden November 1900 is voor mij Abraham Johan Anthonij de Bosson ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johanna Catharina Sanders, oud 45 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Ardina, geboren te Vianen den 16-11-1882 en in de geboorte registers dier gemeente ingeschreven als kind van Johanna Catharina Sanders voornoemd. Deze ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171675&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1119 [erkenning])
Den derden December 1900 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pietje van der Wal, oud 37 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij heeft verklaard voor de hare te erkennen de navolgende kinderen, genaamd Maria Barendina, geboren alhier den 24-08-1883 en op den 27sten Augustus daaraanvolgende in de geboroteregisters alhier ingeschreven
Cornelia, geboren den 01-05-1887 alhier en op den derden Mei daaraanvolgende in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven
Henriette, geboren te Leiden den 31-03-1892 en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven en
Gerben Hendrik, geboren te Rotterdam den 10-03-1895 en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven
en allen als kinderen van Pietje van der Wal voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171694&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1153 [erkenning])
Den 12den December 1900 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Wijger de Vries, oud 47 jaren, nachtwaker, en Jacobje Hof, oud 43 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, thans echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Meintje, geboren den tienden Maart 1877 te Oldeholtpa en aldaar in de geborote registers ingeschreven ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171702&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1901


(akte no. 35 [erkenning])
Den tienden Januari 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Arie Janssen, oud 43 jaren, van beroep koetsier wonende te Rotterdam en Frederika Plantina Berning, oud 31 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Frederik Wilhelm, geboren te Rotterdam den 28-07-1900 en in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172108&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 61 [erkenning])
Den Zeventienden Januari 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hedde Pruim, oud 34 jaren, hoornblazer bij het Korps Pontonniers en Adriana Lugten, oud 18 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Belia, geboren alhier den 17-10 des vorigen jaars en op den 18den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172175&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 114 [erkenning])
Den eersten Februari 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Philippus Franciscus Hamels, oud 25 jaren, arbeider, en Maria Mandos, oud 26 jaren, zonder beroep onwnde beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Maria, Maria Petronella en Christina Philomena, allen geboren te Breda, het eerste den 25-06-1893, het tweede den 22-02-1895 en het derde den 20-12-1897 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171999&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 161 [erkenning])
Den Veertienden Februarij zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Geuchien Koops, oud 23 jaren arbeider en Adriana Kroonen, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaamd Adriana, geboren alhier den 07-10-1897 en Geuchien, geboren alhier den 31-01-1900 en beiden in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172054&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 364 [erkenning])
Den elfden April 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jacob van der Hoeven, oud 31 jaren, agent van politie en Johanna Cornelia van de Graaf, oud 28 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Pieternella Elizabeth geboren alhier den 24-05-1895 en den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583820083&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=92]

(akte no. 436 [erkenning])
Den Eersten Mei 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert Vlasblom, oud 21 jaren, blikslager, en Maria van Emmerik, oud 21 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Heiltje, geboren alhier den 06-10-1900 en den achtsten October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583820083&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=110]

(akte no. 440 [erkenning])
Den tweeden Mei 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Martinus Schermers, oud 20 jaren, leerling machinist en Anna Catrina van den Bergh, oud 19 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Maria Pieternella, geboren alhier den 27-02-1901 en den achtentwintigsten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172132&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 452 [erkenning])
Den Zesden Mei 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Harthoorn, oud 31 jaren, varensgezel wonende te Wemeldinge en Willempje in 't Veld, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Willempje, geboren alhier den 09-01-1898 en op den tienden Januari ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172135&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 464 [erkenning])
Den elfden Mei 1901 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Marigje van den Berg, oud 40 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Marinus, geboren te Oud Alblas den 11-01-1883 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172138&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 479 [erkenning])
Den Zeventienden Mei 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Leendert Verschoor, oud 27 jaren, maasseerder, en Willemina Maria Reugebrink, oud 29 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Willemina Maria geboren te Ambt Doetinchem den 11-11-1895 en aldaar in de geboroteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172143&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 492 [erkenning])
Den 20sten Mei 1901 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmina Visser, oud 56 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Cornelia Sophia, geboren te Hardinxveld den 23-11-1879 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172146&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 584 [erkenning])
Den Veertiende Juni 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Tijssen, oud 25 jaren, stoker wonende alhier en Mary Emma Tindall, oud 20 jaren, zonder beroep wonende te York in Engeland, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Kathleen Blanche, geboren volgens opgave den 07-07-1900 te York in Engeland en gedoopt den 12den September daaraanvolgende in de kerk St. Thomas te York in Engeland als kind van Mary Emma Tindall voornoemd. Deze verklaring ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172171&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 587 [erkenning])
Den Vijftienden Juni 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Frederik Vink, oud 31 jaren, smid en Cornelia Haezer, oud 26 jaren, dienstbode wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Alberdina geboren alhier den 29-10-1894 en op den dertigsten October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172172&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 678 [erkenning])
Den elfden Juli 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Willem Schimmel, oud 43 jaren, arbeider en Willemina Mijnders, oud 46 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Willemina geboren alhier den 07-06-1892 en Mijndert geboren alhier den 01-11-1893 beiden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172197&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 726 [erkenning])
Den 23sten Juli 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Frans Zwang, oud 20 jaren blikslager en Geertje van Welie, oud 18 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermanus geboren alhier den 12-07-1901 en op den vijftiende Juli ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172211&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 806 [erkenning])
Den Zeventienden Augustus 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Jansen, oud 27 jaren, arbeider, en Jannigje Teeuw, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren alhier den 13-06-1900 en op denzelfden datum in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172234&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 885 [erkenning])
Den twaalfden September 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Jacobus van der Net, oud 24 jaren varensgezel en Betje Prenger, oud 23 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Catharina, geboren alhier den 26-10-1900 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583820083&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=224]

(akte no. 1019 [erkenning])
Den Negentienden October 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter de Vries, oud 25 jaren, schipper en Daniera de Mie, oud 19 jaren zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Bendert, geboren alhier den 06-10 dezes jaars en op den achtsten October ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171973&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1044 [erkenning])
Den 29sten October 1901 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria Cabooter, oud 61 jaren, van beroep zonder, wonende alhier die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Paulina, geboren alhier den 05-02-1879 [NB. als Paulina Kabouter] en op den zesden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171980&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1066 [erkenning])
Den Vijfden November 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Govert Kwakernaat, oud 22 jaren, arbeider en Clazina Catrina den Boer, oud 34 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Elizabeth geboren alhier den 21-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171985&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1071 [erkenning])
Den Vijfden November 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Huibert Hessels oud 21 jaren, smid en Margrietha de Snoo oud 18 jaren, dienstbode, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anthonie, geboren alhier den 21-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3171988&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1115 [erkenning])
Den Zestiende November 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Verduijn, oud 24 jaren, marechaussee en wonende te Hilvarenbeek en Pieternella Herremans, oud 23 jaren, van beroep zonder, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den 03-11 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172001&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
(akte no. 1146 [erkenning])
Den Zesentwintigsten November 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Justus Aarnouts, oud 47 jaren, en Elizabeth Schout, oud 39 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier thans gehuwde lieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieter, geboren te Vlissingen den 27-10-1883 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172008&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1177 [erkenning])
Dem Vijfden December 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Franciscus Cornelis Johannes den Breejen, oud veertig jaren, arbeider en Gijsberta Fens, oud 32 jaren, van beroep zonder, beiden wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Geertruida Johanna Aleida, geboren te Rotterdam den 06-05-1899 en ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172017&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1198 [erkenning])
Den twaalfden Decemebr 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan de Jager, oud 20 jaren, blikslager en Catharina Cornelia Jacobs, oud 17 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan, geboren alhier den 23-02 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172023&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1220 [erkenning])
Den Negentienden December 1901 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelis Ouborg, oud 26 jaren pakhuisknecht en Annigje Kooij, oud 28 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Annigje, geboren Puttershoek den 28-05-1893 en aldaar in de geboorteregisters ingeschreven als kind van Annigje Kooij voornoemd. Deze verklaring is geschied ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172030&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1902


(akte no. 92 [erkenning])
Den dertigsten Januari 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jochem Doorn, oud 23 jaren, arbeider en Cornelia Bakker, oud 22 jaren, van beroep zonder, beiden alhier wonende, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de kinderen genaam Pieternella Maria, geboren alhier den 17-10-1899 en Cornelis, geboren alhier den 30-03-1901, beiden in de geboorteregisters dezer gemeente ingeschreven als kinderen van Cornelia Bakker ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172581&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 93 [erkenning])
Den dertigsten Januari 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Jan van Pelt, oud 27 jaren, bierbrouwer wonende te Zwijndrecht en Marigje Donk, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Teunis, geboren te Papendrecht den 10-06-1899 en aldaar in ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172581&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 309 [erkenning])
Den derden April 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Franciscus Smulders, oud 23 jaren, smid en Trijntje Adriana van Vendeloo, oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Maria Catharina, geboren alhier den 21-08-1901 en op dienzelfden datum in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172410&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 431 [erkenning])
Den Negenden Mei 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes van den Bosch, oud 24 jaren, arbeider, wonende alhier en Gesina Brink, oud 20 jaren, van beroep zonder, wonende te Zwolle, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hendrika Johanna, geboren te Zwolle den 16-12-1901 en aldaar in de geboorteregisters ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583820405&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201902&mistart=109]

(akte no. 447 [erkenning])
Den Vijftienden Mei 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Bartholomeus Johannes Bonifacius Verhagen, oud 31 jaren, broodbakker, en Catharina Hendrica Keereweer, oud 24 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johanna Hendrika Maria, geboren alhier den 28-02-1898 en op den tweeden ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172450&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 450 [erkenning])
Den Zestienden Mei 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hermanus van Wijk, oud 22 jaren, huisschilder en Johanna Stam, oud 23 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Hermanus, geboren alhier den 11-03-1901 en op den veertiende Maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172450&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 456 [erkenning])
Den negentiende Mei 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Louis Cappetti, oud 30 jaren, fourier der Infanterie wonende te Breda van Cornelia Lauwera Amanda Hazebroek, oud 22 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Theodorus Johan, geboren te Rotterdam den 23-12-1901 en in de geboorte ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172452&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 526 [erkenning])
Den Vijfden Juni 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johannes Maaskant, oud 20 jaren, vleeshouwer en Arendje Wevers oud 19 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Helena, geboren alhier den 15-09-1901 en op den zestienden september daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172471&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 549 [erkenning])
Den tienden Juni 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Douwe Pieter Ruijtenberg, oud 21 jaren, arbeider en Antonia Maria Hemelaar, oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maaike geboren alhier den 04-01 dezes jaars en op dienzelfden datum ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172477&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 695 [erkenning])
Den 24sten Juli 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Corstianus de Jong, oud 41 jaren, arbeider en Lena Pieternella Engelander, oud 39 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de navolgende kinderen genaamd
Susanna Helena geboren den 20-11-1884
Leendert 29-05-1893
Pieternella, 24-01-1897
en Janus, 10-09-1900
allen alhier in de geboorte registers dezer gemeente ingeschreven als kinderen van Lena Pietenella Engelander voornoemd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172519&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 701 [erkenning])
Den 28sten Juli 1902 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Elizabeth Verhaagen, oud 51 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Hendrik, geboren alhier den 13-03-1888 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172520&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 746 [erkenning])
Den Zevenden Augustus 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Hendrik den Ouden, oud 25 jaren, vrachtrijder en Hendrika Cornelia Rijsdijk, oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Aaltje geboren alhier den 12-11-1898 en den veertiende November daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172532&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 772 [erkenning])
Den Veertiende Augustus 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Antonius Cornelis Semler, oud 24 jaren, koopman wonende alhier en Dieuwke Bartmann, oud 22 jaren, zonder beroep wonende te Utrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Antonia geboren alhier den 20-05 dezes jaars en op den 22sten Mei ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172540&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 938 [erkenning])
Den 27sten September 1902 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Maria Elizabeth Jorissen, oud 37 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor de hare te erkennen de kinderen genaamd Johannes, geboren alhier den 03-04-1886 en Maria Elizabeth, geboren alhier den 29-04-1889, en beiden in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=583820405&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256%201902&mistart=236]

(akte no. 962)
Den Zesden October 1902 is mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier.
In naam deer Koningin.
De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het nabvolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Petrus Jacobus Behrtel, chef Telephonist, wonende te Dordrecht, ten deze woonplaats kiezende te Dordrecht aan de Voorstraat No. 294 ten kantore van den ondergeteekende procureur.
Dat blijkens hierbij overgelegd extract uit het register van geboorten der gemeente Dordrecht requestrants dochter geboren uit zijn huwelijk met Maria Johanna de Bijl den 9 Mei 1900 is ingeschreven als zijnde een dochter van Petrus Jacobus Berthel, dat requestrant echter, blijkens mede hierbij overgelegde extracten uit zijn geboorte acte dd 2 December 1863 en uit zijne ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172593&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 975 [erkenning])
Den negenden October 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter de Roo, oud 27 jaren, marinier tweede klasse wonende te Hellevoetsluis en Anthonia Greven, oud 26 jaren, zonder beroep, wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Pieternella Anthonia, geboren alhier den 30-12-1901 en op den 31sten ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172598&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 983 [erkenning])
Den elfden October 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Albertus Cornelis Stijl, oud 29 jaren, varensgezel, en Kaatje Eva Polak, oud 22 jaren, van beroep zonder wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jacob, geboren alhier den 04-03-1900 en op den vijfden maart ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172600&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 989 [erkenning])
Den dertienden October 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter de Zeeuw, oud 21 jaren, arbeider, wonende alhier en Ivina Bervoets, oud 23 jaren, van beroep zonder, wonende te Zwijndrecht, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Eva, geboren 01-01-1901 te Zetten en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172601&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 1024 [erkenning])
Den 23sten October 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus Ooijen, oud 24 jaren, smid en Adriana Geertruida Kammerman, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Maria geboren alhier den 14-07 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172296&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 1113 [erkenning])
Den 21sten November 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Johan van der Boor, oud 29 jaren, arbeider en Sophia Dorothea Hölper, oud 32 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Carolina Wilhelmina, geboren alhier den 13-03 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172320&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 1133 [erkenning])
Den Zesentwintigsten November 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Dirk Mulder, oud 25 jaren, arbeider en Alijda van Ee, oud 23 jaren zonder beroep, wonende beiden alhier die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de kinderen genaamd Dirkje, geboren te Amersfoort den 21-09-1901 en Jan Hendrik, geboren alhier den 13-11 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172327&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 1192 [erkenning])
Den elfden December 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Kuipers, oud 22 jaren, vrachtrijder en Adriana van der Boor, oud 19 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Trijntje geboren alhier den 14-11-1900 en op den vijftienden November ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172343&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

(akte no. 1244 [erkenning])
Den dertigsten December 1902 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Govert van der Graaf, oud 23 jaren, arbeider en Johanna Jeannette Mesman, oud 20 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 17-03-1901 en op den ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=3172359&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201902&miview=viewer2]

Geboorteakten uit 1903


(akte no. 34 [erkenning])
Den Achtsten Januari 1903 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Gijsbert Poots, oud 29 jaren, en Cornelia Johanna Hommerin, oud 25 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen de navolgende kinderen genaamd Maria Christina, Cornelia Johanna en Gijsbert, allen alhier geboren het eerste den 08-02-1898 het tweede den 24-04-1899 en het derde den 03-04-1901, en allen in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049865&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 194 [erkenning])
Den Negentienden Februari 1903 zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hartog Cohen, oud 44 jaren, koopman en Hendrika Stolk, oud 43 jaren, zonder beroep wonende beide alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen de navolgende alhier geboren kinderen
Elizabeth den 24-05-1891
Willem den 01-08-1893
Karel den 02-03-1895
Jacoba den 06-08-1897
Nicolaas den 15-08-1899 en
Henri den 04-12-1900
en allen in de registers van geboorten dezer gemeente ingeschreven als kinderen van Hendrika Stolk voornoemde. Deze verklaring is geschied ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049905&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 218 [erkenning])
Den 24sten Februari 1903, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Geertrui Groenewoud, oud 45 jaren, van beroep zonder wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Lena Geertruida, geboren te Puttershoek den 25-02-1878 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049911&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 225 [erkenning])
Den 26sten Februari 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Wilhelmus van den Heuvel, oud 46 jaren koopman en Elisabeth Gertrude Kirchgunger, oud 23 jaren, zonder beoep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor de hunnen te erkennen het kind genaamd Wilhelmus geboren alhier den 02-01 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049913&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 285 [erkenning])
Den Negenden Maart 1903 is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Willemina Visser, oud 56 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Geertruida Arina Josina, geboren te Hardinxveld den 24-04-1885 en aldaar in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049928&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 569)
Den 23sten Mei 1903 is mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hierna volgende Koninklijke beschikking 5 Mei 1903 No. 76.
Afschrift. Wij Wilhelmina bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz enz enz.
Gezien het verzoekschrift van Herman Diederik Mak, wonende te Amsterdam ter bekoming van vergunning om bij zijnen geslachtsnaam den anam van Waaij te mogen voegen, teineinde in het vervolg met zijne wettige nakomelingen den geslachtsnaam Mak van Waaij te dragen. Gelet op art. 64 ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8049999&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 815)
Den dertigsten Julij 1903 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier.
In naam deer Koningin.
De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Elias Ephraim Haagens, koopman, wonende te Dordrecht ten deze domicilie kiezende ten kantore van den Heer Mr. J. Salomconson aan de Wolwevershaven Nr. 41 aldaar dat blijkens bijgevoegd afschrift het register van geboorte der gemeente Dordrecht in dat den tweeden October 1900 geboren is Anna Elise Haagens, dochter van requestrant en Ettij Simons, dat deze voornaam der moeder Ettij abusievelijk is gesteld en derhalve een misslag heeft plaats gehad in de registers van den Burgerlijken stand dat toch uit het hierbij gevoegde extract uit de registers der huwelijken der gemeente 's Gravenhage blijkt dat inn het jaar 1883 op den 31 October in den huwelijken staat zijn bevestigd Elias Ephraim Haagens en Engeltje Simons, dat ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=672112091&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=209]

(akte no. 818 [erkenning])
Den 21sten Juli 1903, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Catrina Maria Groenemeijer, oud 51 jaren, van beroep zonder, wonende in deze gemeente die mij heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Pieter geboren alhier den 01-08-1880 en op den tweeden Augustus ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050063&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 938 [erkenning])
Den negenden September 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jan Wegman, oud 41 jaren, arbeider, wonende te Rotterdam en Margrietha de Vries, oud 34 jaren, zonder beroep wonende alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Jan Marinus, geboren te Rotterdam den 15-07-1901 en aldaar in de ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050094&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 984 [erkenning])
Den 21sten September 1903, is voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Cornelia Stolk, oud 31 jaren, van beroep zonder wonende alhier, die heeft verklaard voor het hare te erkennen het kind genaamd Frederik, geboren alhier den 04-10-1889 en op den vijfden October daaraanvolgende ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050106&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1130 [erkenning])
Den Vierden November 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Bastiaan van Berkel, oud 20 jaren, kelner en Wouterina Heffelaar, oud 24 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Bastiana, geboren te Leiden den 25-01-1903 en aldaar in de geboorte registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=672112091&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=290]

(akte no. 1151 [erkenning])
Den elfden November 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Jozeph van der Linden, oud 34 jaren, arbeider en Jacoba Johanna Luiters, oud 31 jaren, van beroep zonder wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Josephina geboren alhier den 22-05-1893 en op den 24sten Mei ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050148&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1159 [erkenning])
Den dertienden November 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Arend Bax, oud 21 jaren stoker en Cornelia de Wagenaar, oud 25 jaren, van beroep zonder, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Cornelia, geboren alhier den 29-05-1902 en op ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050150&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1208 [erkenning])
Den Zevenentwintigsten November 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Paulus Pieter Dekker, oud 39 jaren, opzichter aan de guanofabriek en Maria Jacoba de Fluiter, oud 34 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, sedert den 25-05-1900 echtelieden, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Carel Hendrik, geboren te Middelburg den 25-07-1896 en aldaar in de registers ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050162&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1233)
Dern Vijfden December 1903 is bij mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hierna volgende Koninklijke beschikking 7 Mei 1903 No. 40.
Afschrift. Wij Wilhelmina bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz enz enz.
Gezien het verzoekschrift ter bekoming van toestemming tot het veranderen van den geslachtsnaam. Gelet op de artikelen 63 tot en met 67 van het Burgerlijke Wetboek, mtisgaders op de aankondigingen van deze verzoeken blijkens de overgelegde exemplaren van de Nederlandsche Staatscourant en van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en deze couranten gedaan. Gezien het rapport van onzen Minister van Justitie van den 29 april 1903 1e afdeeling C No. 233.
Hebben goedgevonden en verstaan toetestemmen gelijk wij toestemmen bij dezen:
1e. Dingenis Teunis Dalman, geboren te Colijnsplaat den 21 april 1872
2e. Teunis Marinus Dalman, geboren te Dordrecht den 8 april 1876, hunnen geslachtsnaam Dalman veranderen in dien van Snoodijk
3e enz
wordende de ambtanaar van den burgerlijken stand ten deze bevoegd ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050168&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1239 [erkenning])
Den Zevenden December 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Hendrik Johannes Mühlhaus, oud 22 jaren, photograaf en Delia Adriana Bremekamp, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Anna Elisabeth, geboren alhier den 21-10 dezes jaars ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050170&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1256 [erkenning])
Den tienden December 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Pieter Dalebout, oud 22 jaren, smid, en Johanna van de Graaf, oud 22 jaren, zonder beroep wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes, geboren alhier den 22-06-1902 en op den 23sten Juni ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050174&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1297)
Den 21sten December 1903, is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de volgende expeditie eener beschikking van de Arrondissements rechtbank alhier.
In naam deer Koningin.
De Arrondissements rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements rechtbank te Dordrecht.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Willem Rombout, timmerman, wonende te Dordrecht, dat hij blijkens overgelegd extract uit het register van huwelijken der gemeente Dordrecht, aldaar den 17 October 1895 is gehuwd met Helena van der Graaff, uit welk huwelijk blijkens mede overgelegd extract uit de geboortenregisters der gemeente Dordrecht zijn geboren drie kinderen te weten Gouda Helena, op 21 Juli 1896, Cornelis, op 28 September 1898, Cornelis op 14 October 1903, dat bij de aangifte der geboorte van het jongste kind, Cornelis, eene vergissing heeft plaats gehad, daar het immer in de bedoeling der ouders gelegen heeft dat kind te noemen Pieter.
Dat hij, waar hij reeds en zoon Cornelis bezit gaarne naam van zijn jongste zoon zoude veranderd zien, in dien van Pieter, dat hij echter, blijkens bewijs van onvermogen afgegeven door het birgemeester van Dordrecht dd 1 December 1903, niet in staat is de op die naamsverandering vallende kosten te betalen. Redenen waarom ...
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050185&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(akte no. 1328 [erkenning])
Den eenendertigsten December 1903, zijn voor mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stad der gemeente Dordrecht verschenen:
Adrianus Stam, oud 27 jaren, blikslager, en Geertruida Pieternella van der Kooij, oud 21 jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, die mij hebben verklaard voor het hunne te erkennen het kind genaamd Arie Pieter, geboren te Dubbeldam den 10-01-1901 en aldaar in de registers van geboorten ingeschreven als kind van Geertruida Pieternella van der Kooij. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van henri Jorisse Clausing, oud 58 jaren, gemeente ambtenaar en Johan Diederik Holtheijer, oud 52 jaren, gemeente ambtenaar, wonende beiden alhier.
Waarvan deze akte is opgemaakt die na voorlezing is onderteekend door mij de comparanten en de getuigen.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=8050193&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Laatst gewijzigd: augustus/september 2016.