Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Genealogie van Mels Gijsbertsz.


Genealogie van Mels Gijsbertsz.

door Jean van Wageningen

I.1 Mels Gijsbertsz.
II.1 Gijsbert Mels
II.2 Dirck Mels
II.3 Adriaan Mels
III.1 Melchior Mels
III.2 Adriaan Mels

(NB. Het gaat om een doopsgezinde familie gaat. Vaak zijn er dus geen geboortegegevens)
I.1 Mels Gijsbertsz., korenkoper, doopsgezind voorganger, geboren 1595, overleden op 19‑06‑1648
te Dordrecht, daar begraven op 20‑06‑1648, den 29e een baer voor mels Gijsbertsz
corecooper bijde Groote kerck
.
Ondertrouwd op 28‑05‑1620 te Dordrecht:

Op huijden den xxviii meij 1620, sijn ter presentatie en ten overstaen vande heren Cornelis Back
Jacobsz. Hugo Repelaer Anthonisz. schepenen aengeteeckent Mels Gijsbertsz. jongeman borger deser stede,
geadsisteert wesende met Arijen Cornelisz. ende Anneken dircxdr. jonge dochter wonende
binnen deser stede, geadsisteert met Grietken Mels huijsvrouwe van de voorsegde Arien Cornelis,
ter andere sijde.


Anna Theodore Dircs, doopsgezind gedoopt, overleden op 02‑11‑1649 te Dordrecht, daar begraven op
03‑11‑1649, den 3e een baer opden houck vanden oumanhuijssteijgert omtrent de Groote kerck voor de
weduwe van mels gijsbertsz corencooper
.
Uit dit huwelijk:

1. Anna Mels, koopvrouw in zijde, geboren circa 1626, doopsgezinde volwassene doop op 01‑04‑1646
te Dordrecht, begraven op 01‑03‑1702 te Rotterdam, Anna Gijsbertsz wedu op wolfshoek
f:k:h: [Franse kerk huur] 2b1d, koopt in juni 1668 te Rotterdam voor fl. 11.000 aan
zijde, linten, etc..

Ondertrouwd op 25‑10‑1648 te Dordrecht:

Jan Jacop Boenesz. jongeman Anneke Mels Gijsberts. dochter beijden van Dordrecht zijnde
zijn eerste Reijs [keer], nae blijck van drie gedaene wettelijcke gheboden sonder eenich beletsel


Johan Jacobsz. Boenes, geboren op 24‑05‑1620 te Zuidland, begraven op 05‑12‑1668 te Cadiz, Spanje,
is op de 5 Decb. gestorven 1668 ende tot Cadiz in Spanje op St nicolaasdag begraven,
zoon van Jacob Cornelisz. Boenes en Aelge Dirickx.

2. Elisabeth Mels, geboren circa 1627, doopsgezinde volwassene doop op 01‑04‑1646 te Dordrecht,
daar begraven op 27‑01‑1712, Juffr Elisabet Mels weed van Pieter Ruijsser van
Kadtweijck gekomen van rotterdam Stille begraven

Ondertrouwd op 12‑10‑1656 te Rotterdam:

Wy Burgemeesteren, ende Regeerders der Stadt Rotterdam, authoriseren by desen onse ghesworen Kamer‑bewaerder, af te kondigen drie
Houwelijcksche‑proclamatien te doen ter Peuye van't Raedt‑huys, op drie achter‑een‑volgende Sondagen, tusschen
Pieter de Ruijsschen Jongeman van Leijden woont op de Rhijn aldaar
met Elisabeth Melchiors jonge dochter van Dordrecht ende woont op Lovenhaeven alhier. Waer van't eerste gebodt
sal werden ghedaen den 15e October 1656 omme daer na, volghens de Politique Ordonnantie,
in den Echten‑staet bevestigt te werden. Actum 12e October 1656. present,
Sourij & Timmer Burgemeesters Sijn getrout den 6. Novbr 1656 Van der Meijden, Navander, en Sourij burgemeesters

Leiden 14 October 1656
Pieter de Ruijsscher coopman Jongman van Leijden woonende op te Rijn
met
Elijsabeth Melchiors Jongedor van Dordregt woont tot Rotterdam, de bruijt is niet gecompareert maer behoorlijcke attestatie van haerent wege overgebracht bij de Bruijdegom


Gehuwd op 06‑11‑1656 te Rotterdam met
Pieter de Ruijsschen, koopman, gedoopt op 20‑08‑1634 te Leiden, [begraven op 05‑12‑1692 te Oegstgeest], zoon van Christiaen de Ruijsschen.

3. Barbara Mels, geboren circa 1628, doopsgezinde volwassene doop op 01‑04‑1646 te Dordrecht, overleden op 13‑04‑1702 te Rotterdam,
Barbara Mels wedu op wolfshoek vervoert na dort in de kerk, begraven op 13‑04‑1702 te Dordrecht, Maria [sic] mels komende van rotterdam
wed van poulis maesbroeck.

Ondertrouwd op 03‑02‑1656 te Rotterdam:

Wy Burgemeesteren, ende Regeerders der Stadt Rotterdam, authoriseren by desen onse ghesworen Kamer‑bewaerder, af te kondigen drie
Houwelijcksche‑proclamatien te doen ter Peuye van't Raedt‑huys, op drie achter‑een‑volgende Sondagen, tusschen
Paulus Adriaensen Maeshoeck Jongeman van Rotterdam woont op t' nieuwe hoofft alhier
met Babara Melchiors jonge dochter van Dordrecht ende woont op t’ nieuwe hoofft alhier. Waer van't eerste gebodt sal werden ghedaen den 6e Februarij 1656 omme daer na, volghens de Politique Ordonnantie, in den Echten‑staet bevestigt te werden. Actum 3e Februarij 1656.
Sijn getrout den 2. Martij 1656 present du Bois


Gehuwd op 02‑03‑1656 te Rotterdam met
Paulus Maeshouck, koopman, overleden op 16‑01‑1669 te Rotterdam, is den 16 Janui 1669 gestorven, begraven op 21‑01‑1669 te Rotterdam, Pouijleijs Areyensse Maeshock den rou Barbara Melssen op de leuffehaven op de hoek van de boemttjens kerck zarken doode verset hoech coer, zoon van Arey Maeshouck.

4. Gijsbert Mels (zie II.12).

5. Johanna (Jeane) Mels, begraven op 19‑10‑1687 te Dordrecht, een swarte baer voor johanna melsen op de kaeswaegh bejaerde doghter.

6. Dirck Mels (zie II.2).

7. Adriaan Mels (zie II.33).

8. Margaretha Mels, dichteres, musicienne (fluit en cimbaal), Matthijs Balen noemde haar de ‘Twede Parel van Dordrecht’, geboren circa 1649 te Dordrecht, daar overleden op 04‑07‑1682, begraven op 08‑07‑1682 te Dordrecht, een swarte baer voor Margrieta Mels jonge dogter inde brouwerij vanden ancker.
II.1 Gijsbert Mels, koopman te Puerto de Santa Maria (bij Cádiz, Spanje), daar commissaris van de Admiraliteit van Amsterdam, geboren circa 1636 te Dordrecht, overleden in april 1703 te Sevilla, Spanje.
Ondertrouwd op 15‑12‑1678 te Amsterdam:

Compareerden voor de heeren Tholincx en Elias Commiss.
Gijsberto Mels van Dordreght oudt 43 jaer commiss. extraord. van haer hooghmoogende
d'heer Plak generael aen de koninck van Spaigne op de keijsergraft, geassisteert met dirck
mels sijn broeder, ende matta vander vult sijn broeders huijsvroue en maria Velters van
amsterd out 20 jaers geassist met haer vader Abraham velters, ende Judith adriana velters,
huijsvroue van doctor guilham de vicq sijnde haer moeder sieck
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te
solenifeeren ende in alles te voltrcken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren, ende
malkanderen in bloede niet bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte
verhindert worden, zijn hare geboden verwilliget.


Gehuwd op 43‑jarige leeftijd op 10‑01‑1679 te Diemen met
Maria Velters, 20 jaar oud, geboren op 05‑01‑1659 te Amsterdam, overleden op 03‑06‑1684
te Amsterdam op 25‑jarige leeftijd, daar begraven op 06‑06‑1684, dochter van Abraham Velters,
koopman, scheepsassuradeur, kunstverzamelaar, en Helena de Haze.
Uit dit huwelijk:

1. Anna Helena Mels, geboren op 13‑01‑1680 te Amsterdam, daar gedoopt op 19‑01‑1680, overleden op
06‑03‑1746 te Delfshaven op 66‑jarige leeftijd, begraven op 10‑03‑1746 te Dordrecht,
Vrouwe Anna Helena gebooren Mels huijsvr van de Heer Jacob de Meij Heer van Streefkerk overloon en
Schoonderloo is alhier voormiddags bijgeset
.
Ondertrouwd op 11‑05‑1700 te Rotterdam:

Wy Burgemeesteren, ende Regeerders der Stadt Rotterdam, authoriseren by desen onse ghesworen
Kamer‑bewaerder, af te kondigen drie Houwelijcksche‑proclamatien te doen ter Peuye van't Raedt‑huys, op
drie achter‑een‑volgende Sondagen, tusschen de hr Jacob de Meij Jongman geboortig van Rotterdam
met Juffrouw Anna Helena Mels Jonge doghter geboortig van ‑ ‑
Actum den 11 Meij 1700
Getrouwt den 17 Aug. 1700 present den heer mr L: Bakker
het regt van trouwen betaalt den 12 meij 1700 ijder tegen dertig gulden ƒ 60
is hier van attestatie gegeven


Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 17‑08‑1700 te Rotterdam met
Jacobus de Mey, 26 jaar oud, geboren op 15‑03‑1674 te Rotterdam, daar gedoopt op 18‑03‑1674, overleden op 27‑09‑1749 te Delfshaven, begraven op 03‑10‑1749 te Dordrecht, De heer Jacobus de Meij, heer van Streefkerk overleden tot Schoonderloo en alhier den Voormiddag bijgeset, heer van Streefkerk, Souburg en Nieuw‑Lekkerland, zoon van Johannes de Mey, heer van Alblasserwaard, Nieuw‑Lekkerland en Streefkerk, president‑schepen te Rotterdam, en Anna Witheyn.

2. Melchior Gijsberto Mels, gedoopt op 18‑04‑1681 te Amsterdam, daar begraven op 01‑05‑1681.

3. Maria Constantia Mels, gedoopt op 14‑05‑1684 te Amsterdam, overleden op 28‑01‑1731 te Haarlem, begraven op 02‑02‑1731 te Amsterdam, Maria Constantia Mels Wed: Francois de Vicq oud‑scheepen van ontrent Haerlem.....Noord zijde no 242 ƒ 8:‑:‑.
Ondertrouwd op 19‑04‑1704 te Rotterdam:

den heer Francoijs de Vicq Jongeman geb. van Amsterdam
met Juffrouw Maria Constantia Mels J: dochter mede van Amsterdam
den heer Burgemeester J: Beijer
Sijn getrout den 20. meij 1704 present den hr mr Willem Hogendorp
is hier van attestatie gegeven
ijder 30 gulden ƒ 60


Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 20‑05‑1704 te Rotterdam met
François de Vicq, 24 jaar oud, schepen van Amsterdam, kerkmeester der Nieuwe en Engelse kerk, gedoopt op 21‑05‑1679 te Amsterdam, overleden op 03‑12‑1730 te Haarlem, begraven op 08‑12‑1730 te Amsterdam, Francoijs de Vicq komt van Haarlem en is half een uer Begraven. Eijge graft Letter: M: No: 99: ‑‑‑‑ƒ 8
Voor Extra Art: 7: ƒ 2:10:
‑, zoon van dr. Guillaume de Vicq, medisch doctor te Amsterdam, en Judith Adriana Velters.
II.2 Dirck Mels, koopman te Puerto de Santa Maria (bij Cádiz, Spanje) en Amsterdam, geboren circa 1640 te Dordrecht, overleden (na 1708, Spanje).
Ondertrouwd op 22‑03‑1664 te Rotterdam en op 28‑03‑1664 te Amsterdam:

Wy Burgemeesteren, ende Regeerders der Stadt Rotterdam, authoriseren by desen onse ghesworen
Kamer‑bewaerder, af te kondigen drie Houwelijcksche‑proclamatien te doen ter Peuye van't Raedt‑huys, op
drie achter‑een‑volgende Sondagen, tusschen Dirck Mels, Jongman woonende tot Amsterdam
met matta vander vult Jongedochter woonende alhier Waer van't eerste Gebodt sal worden
gedaen den 30e Martij 1664 omme daer na, volgens de Politique Ordonantie, in den Echten‑staet befestigt
te werden. Actum den 22e Marty 1664
Sijn getrout den 16e April anno 1664


Gehuwd op 16‑04‑1664 te Rotterdam met
Martha van der Vult, geboren circa 1640 te Rotterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 06‑01‑1708 te Ouderkerk, Matta van der Vult, (sondr briefjes) à Ouwerkerk ƒ 20‑‑, dochter van Cornelis Harmensz. van der Vult, borstelkooper, en Catharina van Hoorn.
Uit dit huwelijk:

1. Anna Mels, geboren circa 1667 te Amsterdam, overleden op 01‑04‑1689 te Rotterdam, vervoert naer Dordt met haer kijndt, begraven op 02‑04‑1689 te Dordrecht, den 2 gesoncken de huisvrouw van hr melgior maeshouck van Rotterdam hier gebragt genaemt Anna Mels 25 gulden.
Ondertrouwd op 27‑02‑1688 te Amsterdam:

Compareerden als voren Melchior Maashouk van Rotterdam en daar woonende Coopman oud 31 Jaarn
geassistrt met sijn MoedrBarbera Mels & Anna Mels van A: oud 21 Jaaren op de heere gracht geassistrt
met haar vadr Dirk Mels

Ontvangen van de volgende buijten trouw
Melchior Maeshoek, Anna Mels met vaertuigen ƒ 25


Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑03‑1688 met
Melchior Maeshouck, koopman, reder, oud 31 jaar, geboren circa 1657, overleden op 08‑01‑1707
te Rotterdam, Melchior Maashoek w:du: van Agata Paats op de Wijnhaven op den hoek van de
Jufferstraat vervoert na dort in de kerk, begraven in januari 1707 te Dordrecht, zoon van
Paulus Maeshouck, koopman, assuradeur, en Barbara Mels (zie I.1.3.).
Melchior hertrouwde met Wilhelmina Paets en na haar overlijden met Agatha Paets.

2. Dirck Mels, geboren circa 1671 te Amsterdam, daar overleden op 22‑01‑1687.

3. Elisabeth Mels, geboren circa 1679, doopsgezinde volwassene doop op 24‑02‑1693 te Amsterdam.
Ondertrouwd op 22-jarige leeftijd op 07‑10‑1701 te Amsterdam:

Cornelis Brantwijk van Hulst oud 20 jaren in de Nes ouders doot geast met
mr francois ardinois adv.[ocaat] en Elisabeth Mels oud 22 jaren op de Heerengracht
geassisteert met haer vadr dirck mels.
acte verleent den 25 octbr. 1701


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑10‑1701 te Amsterdam met
Cornelis Brantwijk, oud 20 jaar, gedoopt op 26‑10‑1681 te Hulst, zoon van Adriaan Brantwijk, koopman in wijnen, schepen van de Stad Hulst en Hulster Ambacht, en Maria Koen.

4. Adriana Mels, remonstrants gedoopt op 28‑02‑1701 te Amsterdam, overleden op
18‑08‑1757 te Rotterdam, Adriana Mels, Punt, na Dordrecht. ƒ 20, begraven
19‑08‑1757 te Dordrecht, Juffrouw Adriana Mels weduwe van dhr Jan Bout Laat
kinderen Naa van Rotterdam Alhier bijgezet met volk Begraven
.
Ondertrouwd op 10‑08‑1702 te Amsterdam:

Compareerden voor de hr mr Jan Six commissaris
Jan Bout van A: coopman oud 25 jaren op Zingel ouders doot geasst met hendr
Botkien ende adriana Mels van A: oud 22 jaren op de Heerengracht geasst met haer
vadr dirck Mels
acte verleendt den 29 augustus 1702 om tot abcoude te trouwen
desv vorenstaande personen sijn op den 31 augustus 1702 tot abcoude getrouwt
getuijgt do theodorus dop predikant aldaar


Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑08‑1702 te Abcoude met
Jan Bout, oud 25 jaar, koopman te Amsterdam, eerste boekhouder van de
Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening te Rotterdam (1720),
huiseigenaar van een complex op de Punt van de Wijnhaven, geboren op 15‑06‑1678
te Amsterdam, overleden op 12‑10‑1747 te Rotterdam, Jan Bout, Punt, na Dordregt.
ƒ 20
, begraven op 12‑10‑1747 te Dordrecht, De Heer Jan Bout Boekhouder van
assurantie Compagnie tot Rotterdam ende aldaar overleden en des 'smorgens alhier
bijgeset Laat kinderen na
, zoon van Meijndert Bout, boekvergulder, boekwinkelier,
en Susanna Jacobs Pickenoi.
II.3 Adriaan Mels, brouwer in den Witten Ancker, doopsgezinde volwassene doop op 28‑03‑1660 te Dordrecht, Adrijaen Melsse met sijn huisvrou Helena Jans deilmans, daar begraven op 20‑12‑1673, een swarte baer voor Sr Adriaen Melsen brouwer inden ancker vijer mael luijens.
Ondertrouwd op 27‑07‑1659 te Dordrecht:

Op huijden den xxviiie Julij 1659 zijn aengeteijckent de troubeloften tusschen Adriaen Melssen
Jongeman van Dordt geassisteert met Johan Boenes en Pauwels Maeshoeck sijne swaegers ter eenre, en
Helena Deijlman Jansdr. geassisteert met Johan Deijlman en Elisabeth Jansdr.haren vader ende moeder,
jonge dochter beijden van Dordt ter presentie ende ten overstaen van, d' heeren Boudewijn
Onderwater Johansz en Hugo Repelaer heeren Anthonisz. schepenen Actum ets.
Sijn getrout man en vrouw den xviie Augusti cvic negen ende vijftich ter presentie ende ten overstaen
van heeren Boudewijn Onderwater Johansz. Mr Adriaen van de Mast heeren Johanssen schepenen


Gehuwd op 17‑08‑1659 te Dordrecht met
Helena Deijlmans, doopsgezinde volwassene doop op 28‑03‑1660 te Dordrecht, Adrijaen Melsse
met sijn huisvrou Helena Jans deilmans, daar begraven op 03‑04‑1693, een swarte baer voor de wede
van … Melz brouwster in den ancker, eene luijens bij avont gesoncken, 30.gul. 't luijen 4 gul.
in een nieuw graff geleght
, dochter van Jan Michielsz. Deijlmans, brouwer, en Elisabeth Jansen.
Uit dit huwelijk:

1. Melchior Mels (zie III.1 op blz.).

2. Adriaan Mels (zie III.2 op blz.).

3. Maria Mels, doopsgezinde volwassene doop op 19‑03‑1690 te Dubbeldam, begraven op 11‑08‑1742 te Dordrecht, Juffr maria mels wed: van den Heer Maartinus van der pijpen op de brouwerij den anker. Laet kinderens na 3 koetsen boven 't ordinans getal.
Ondertrouwd op 11‑03‑1696 te Dordrecht:

Monsr martijnus van der pijpen J:M: Coopman wonende omtrent de catrijne poort
geassist met monsr Hendrick vander pijpen desselfs broeder
met
Juffr maria Mels J:d: wonende omtrent t' Stadthuijs geassist met desselfs broeder
melchior mels, beijde van dordrecht,
Den 26e. maert hier getrouwt


Gehuwd op 26‑03‑1696 te Dordrecht met
Martinus van der Pijpen, koopman, knaap in de Munt, eigenaar van de
houtzaagmolens De Danser en De Oude Manhuis, geboren circa 1662, begraven op 12‑04‑1731 te Dordrecht,
de Heer Martinus Van der pijpen op 't maartensgat, laat een kint na 3 koetsen boven 't ordinans getal, zoon van Hendrick Maertensz. van der Pijpen, houtkoper, en Sara Salomonsdr. van Wageningen.

4. Elisabeth Mels, begraven op 21‑01‑1723 te Dordrecht, juffr Eliesabeth Mels jn de Brouwerij van den anker met de ordinare koetsen.

5. Anna Mels, doopsgezinde volwassene doop op 19‑03‑1690 te Dubbeldam, begraven op 05‑11‑1742 te Dordrecht, JuffrAnna Mels inde brouwerij den anker, Ongehuwt gestorven Drie koetsen boven't ordinaire getal.
III.1 Melchior Mels, brouwer in De Son en Het Gulden Vlies, geboren voor 1670 te Dordrecht.
Ondertrouwd op 29‑08‑1700 te Dordrecht:

Melchior mels J:M: van dordt
met
Anna Catharijna Keller J:d: van Praast uijt het Lant van Cleeff, beijde Wonende bij de pelse brugh
Afgekondigt de drie Sondagse Uijtroepingen gedaen den 29 Aug: 5 en 12 September van
Melchior Mels Jongeman van dordregt
met Anna Catharijna Keller Jongedogter van Praast uijt het Cleefsland


Gehuwd op 12-09-1700 te Dordrecht met
Catharijna Keller, geboren te Praets, Kleef (Duitsland), begraven op [01‑08‑1707] te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:

1. Helena Mels, luthers gedoopt op 13‑02‑1701 te Dordrecht, daar begraven op 26‑08‑1741, heleenna mels huijsvrou van bartholomeeus de glint op de verkemert, laet kinder na.
Ondertrouwd op 12‑01‑1725 te Dordrecht:

Present De Heer Mattheus Onderwater Vervangende De Heer Mr Nicolaas Stoop
Bartholomeus de Glindt Jongeman van Dordregt woont inde oude breestraet, bij mondelingh
consent van Anna Smits wede Luijme de Glindt zijn moeder
met
Helena mels Jonge dogter van Dordregt woont buijten de sluijspoort, geassisteert met
Catarina Bogé wede Pieter Uijtlegger haer goede kennis
den 28 Januarij 1725 alhier getrout door do Verster.


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑01‑1725 te Dordrecht met
Bartholomeus de Glint, oud 20 jaar, huistimmerman, gedoopt op 28‑11‑1704 te Dordrecht, daar begraven op 24‑07‑1793 op 88‑jarige leeftijd, zoon van Luijmen de Glint, bakker, en Anna Smits.
Bartholomeus hertrouwde met Willemina Bergacker.
III.2 Adriaan Mels, brouwer in den Witten Ancker, geboren circa 1670 te Rotterdam, daar
doopsgezinde belijdenis op 23‑01‑1703, overleden op 26‑08‑1720 te Rotterdam, 't lijk van
adriaen Mels brouwer tot Dordregt, op Wolfshoek, na dordregt gevoert, overledene was hier
vreemdeling
, begraven op 31‑08‑1720 te Dordrecht, de Hr Adriaen mels Brouwer in den Anker
met een koets Boven het ordinaris
.
Ondertrouwd op 11‑02‑1703 te Dordrecht:

Sondach den 11e feb 1703
Coram d'heer Johan van Boedonck
Adriaan Mels J:M: woont bij t' Stadhuijs geassist met Sr Martijnus vander pijpen desselfs Swager
met
Maria de Saar J:d: Woont op de Hoogenieuw Straat, beijde Van dordt geassist met monsr Matthijs de Saar
desselfs broeder als mede monsr Geurt Servaesse desselfs neeff en Vooght respective
den 25e febr hier getrouwt


Gehuwd op 25‑02‑1703 te Dordrecht met
Maria Dusart, oud 28 jaar, gedoopt op 11‑01‑1675 te Dordrecht, daar begraven op
11‑07‑1710 te Dordrecht, Juffrw Maria Dusaar huijsvrou van Captt Adriaen Mels brouwer in
den Ancker een koets boven t getal
, dochter van Huijbert Dusart, wijnkoopman, brouwer,
koopman in granen, en Jenneken de Want, brouwster en grondlegger van brouwerij Het Lam.
Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Mels, gedoopt op 02‑10‑1704 te Dordrecht, daar begraven op 03‑11‑1704, t kint Van sr Adriaen Mels brouwer in den brouwerij van den witten anker.

2. Hubertus Mels, gedoopt op 25‑11‑1706 te Dordrecht, jong overleden.

3. Adriaan Mels, brouwer in Het Witten Ancker en in Het Lam, gedoopt op 15‑12‑1707 te Dordrecht, overleden op 27‑12‑1776 te Dordrecht, daar begraven op 04‑01‑1777, Den hr Adriaanus Mels opde hooge Niewstraat laat geen Kindere na met zeve koetsen Extra grote boete. smorgens 1/2 uur smiddags 2 uuren luijen.
Ondertrouwd op 07‑04‑1736 te Dordrecht:

Zaturdagh den 7 April 1736
Present de Heer Mr Johan van Neurenbergh vervangende de Heer Mr Cornelis van der Dussen
Adriaen Mels Jongeman van Dordregt woont op de hooge nieustraet
met
Maria Dusart Jonge dogter van Maestrigt woont op de wollewevershaven, geassisteert met Huijbert Dusart haer vader
Den 22 april 1736 alhier getrout inde waelsche kerk


Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 22‑04‑1736 te Dordrecht met
Maria Dusart, circa 1704 te Maastricht, begraven op 23‑01‑1787 te Dordrecht, Juffr Maria Du Sart Wed vande Heer Adriaan Mels, op 't Vlak Laat geen Kinderen Na met 7 koetsen Extra hooge boete, dochter van Hubert Dusart en Catharina Laurens.

4. Huijbert Mels, gedoopt op 31‑01‑1709 te Dordrecht.

5. Matthijs Mels, gedoopt op 24‑03‑1710 te Dordrecht.

Laatst gewijzigd: januari 2018.