Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DORDRECHT - Grondvergaderingen (krantenberichten)


Stemming in de 36 grondvergaderingen, gehouden op:

- 26-1-1796 representant in de Nationaale Vergadering
-1-8-1797 lid Tweede Nationaale Vergadering [meer in archief SAD 4-13b]
- dinsdag 8-8-1797 beoordeling constitutie ---> 902x ja, 467x nee
- 23-4-1798 beoordeling constitutie ---> 1692x ja, 65x nee [meer in archief SAD 4-128a]
- 10-7-1798 vertegenwoordiger en kiezer [meer in archief SAD 4-6 en 128b]
- 18-12-1798 lid Departementaal Bestuur en kiezer [meer in archief SAD 4-6]
- 9-4-1799 lid Departementaal Bestuur [meer in archief SAD 4-6]
- 25-6-1799 lid Departementaal Bestuur [meer in archief SAD 4-13a]
- 26-5-1801 vertegenwoordiger en kiezer [meer in archief SAD 4-6]
- 1-6 oktober 1801 beoordeling constitutie ---> 123x ja, 76x nee
- mei 1803 kiezen van ringkiezers [meer in archief SAD 4-130]
- 9-16 april 1805 kiezen raadspensionaris R.J. Schimmelpenninck

NB.
- De eerste nationale verkiezingen voor een volksvertegenwoordiging vonden plaats in 1796. Gekozen werd voor een Nationale Vergadering van 126 leden. Het land werd verdeeld in 126 districten van ongeveer 15.000 personen. In elk district werden [30] grondvergaderingen gehouden van ongeveer 500 inwoners, die toegankelijk waren voor personen van 20 jaar en ouder. [totaal 3761 grondvergadering in 126 districten]
Elke grondvergadering wees een kiezer aan, de dertig kiezers per district wezen daarna de afgevaardigde naar de Nationale Vergadering aan.


1796

- DORDRECHT den 27 Januari. Gisteren zijn alhier door de stemgerechtigde Burgerij de ondergemelde Burgers tot Kiezers en Plaatsvervangers ter verkiezing van een Representant in de Nationaale Vergadering:
Grondvergadering
No. 1. Kiezer Jacob van Maarseveen, plaatsvervanger Coenraad de Klerk;
No. 2. Kiez. Barend Plukhooij, vervanger Coenraad de Klerk;
No. 3. Kiez. Fredrik van den Berg, plaatsv. Adrianus van Trigt;
No. 4. Kiez. Jacob SLEGT, Abraham van VESSEM;
No. 5. Kiez. Francois DUFFER Cristoffz., Adriaan La Coste;
No. 6. Kiez. Pieter Morje (naar Ridderkerk), Dirk Willem van Meteren;
No. 7. Kiez. Petrus DRIESPRONG, Jan Klop;
No. 8. Kiez. Simon van Brakel, G. van Emmerik;
No. 9. Kiez. Cornelis van der Straaten, N.W. van Duuren;
No. 10. Kiez. Francois Schilmans, Gillis van KLEEFF;
No. 11. Kiez. Gillis Schotel Jansz, Anthonij van der Meijl;
No. 12. Kiez. B. van der Werff, P. Krol;
No. 13. Kiez. Adriaan Singels, Johannis Immerseel;
No. 14. Kiez. Johannnis Lotsij, J. Dekker Junior;
No. 15. Kiez. Jan Kleton (naar Strijen), Christiaan de Jong;
No. 16. Kiez. N. Trumpi, R. GOUDSBERGEN;
No. 17. Kiez. Gerrit de Wit, B.H. MULLER;
No. 18. Kiez. Willem Hordijk, plaatsv. Pieter van de WALL;
No. 19. Kiez. Cornelis Kleton, palatsv. G. van Oosterwijk;
No. 20. Kiez. J.C. Marcel, J.E. de Klerk
No. 21. Kiez. Jacob Kuizer (naar Strijen), Pieter Hofman
No. 22. Kiez. Johannis Christoffel Jonkers, Hermanus van der KIEBOOM;
No. 23. Kiez. Johannes KEEMAN, plaatsv. Petrus KEULS;
No. 24. Kiez. Everhardus Volkers, Jacob van Gelder
No. 25. Kiez. Jan Pickee, Jan Matena
No. 26. Kiez. Johannis SMAK, Bastiaan Plukhooij
No. 27. Kiez. Samuel Rudolph van der Keessel, Cornelis SPAAN
No. 28. Kiez. Anthonij BRONS, Abraham Meijer
No. 29. Kiez. A. Meloen, C. Immerzeel
No. 30. Kiez. Albert Jan Verbeek, Joannes Christiaan BENDORP
No. 31. Kiez. J.A. Scherlijn, plaatsv. Maarten Fuijk
No. 32. Kiez. Jurphaas van Rietschoten, Johannes van Hoogstraten
No. 33. Kiez. Cornelis van Rietschoten (naar Strijen), L. v.d. Es
No. 34. Kiez. Casper van der Meer, R. van der Klift
No. 35. Kiez. Aart Kuipers (naar Ridderkerk), Arend RUTS
No. 36. Kiez. M. Westerouen van Meteren, P.D. Backer
Door welke kiezers heden tot Representant in de Nationaale vergadering benoemd is, de Burger PAULUS BOSVELD; tot eersten plaatsvervanger de Burger HUGO GEVERS en tot tweede plaatsvervanger de Burger ALBERT JAN VERBEEK.
[Dordrechtsche courant 28-1-1796]

- Dordrecht, den 16 Febr. Hedenmiddag zijn, in gevolge de Publicatie van de Representanten van het Volk van Holland, de 36 Grondvergaderingen binnen deze Stad opgeroepen, om Kiezers en Plaatsvervangers te benoemen tot het verkiezen van heen representant en Plaatsvervangers voor het Intermediair Bestuur; dan...... (wijk 30) kiezer burger Bendorp, plaatsvervanger Burger Vos van Rijswijk;
[Dordrechtsche courant, 18-02-1796]

1797

- [12 wijkvergaderingen] Aan de Stemhebbende Burgerij van Dordrecht en de Merwede wordt van wegens de GRONDVERGADERING geadverteerd: dat de Burgers, welk bij de Verkiezing op den 23 en 24 dezer te doen, geene STEM-BILJETTEN mogten bekomen, dezelve kunnen afhaalen ten huize van den President der Grondvergaderingen den Burger J. KEEMAN, op Zaturdag den 24 dezer, met opgave van hun Naam, en het WIJK waartoe zij behooren. - Als mede dat de ingevulde STEM-BILJETTEN welken niet mogen worden afgehaald, kunnen worden bezorgd in de MENNONITE-KERK uiterlijk tot Zondag den 25 dezer des avonds ten 6 uuren na welken tijd geene Biljetten zullen aangenomen worden...... P. IMMERZEEL, secretaris
(Dordrecht, 23 juni 1797);
[Dordrechtsche courant 24-6-1797]

- PUBLICATIE. De Raad der Burgerij der Stad Dordrecht en de Merwede, van het Provintiaal Bestuur van Holland ontvangen hebbende enige exemplaren van het Ontwerp van Constitutie, ten inde dezelve op alle zodanige plaatsen ter lezing voor te leggen, als dezelve ter bereiking van het oogmerk der Nationale Vergadering het meest geschikt zal oordelen, maakt bij dezen aan de Burgerij bekend, dat ter voldoeninge aan de voorsz Aanschrijving, op ieder der navolgende Vegraderplaatsen van Societeiten, een exemplaar is gelegt voor die genen, welke als leden van dezelve de lecture daar van begeren, te weten:
In de Societeit aan de Beurs
in de Collegiekamer naast de Waag;
in de Societeit bij den burger van Cleeff;
in de Societeit bij den burger Grootveld;
in de Societeit bij den burger Trumpi;
in de Societeit in de Fransche Kerk;
in de Societeit in den Gouden Leeuw;
in de Societeit bij de Blaauwpoort;

En dat, ten meer algemenen gebruike, op de navolgende publieke palatsen, mede voor des begerende, een exemplaar ter lezing zal worden gevonden, te weten:
in 't Koffijhuis aan de Beurs;
in 't Koffijhuis de Goude Molen;
in de Gouden Leeuw;
in de Goude Stoel;
bij Frans Ketelaar;
in den hoek aan de Zakkedragers-Poort;
bij den burger Elias ketting;
bij den burger Sluiswagter buiten de Sluispoort;
in 't Logement de Rooden Leeuw;
in 't Logement de Rooden Bellevue;
bij den burger J.P. Cramer, op den Boom;
bij den burger Buitenhek in 't Groot Schippers Huis;
in 't Hof van Brussel;
in 't Koningsplein;
in de Pauw;
bij den burger Krebber;
in de Witte Valk;
in de St. Joris Doele
bij den burger Van Laar, op 't Vlak;
in de Marchal de Turenue;
in de Cloveniersdoele;
bij den burger Huibert Kuik, op de Nieuwbrug;
in de Keizers Kroon;
bij den burger J. van Leen, in de Augustijnekamp;
bij de wed. Hole, in de Lombartsstraat;
in Engelenburg;
bij den burger Haasjis in de Visstraat;
bij den burger van Schelven in de Palingstraat;
in de Mennonitenkerk;

Aldus na openbare klokkenslag van de Puije van den Raadhuize bekend gemaakt den 15 Julij 1797 het derde Jaar der Baataafsche Vrijheid. (was getekend) M.G. Rees.
[Dordrechtsche courant, 20-07-1797]

- DECLARATOIR. De ondergetekenden allen stemgerechtigde Burgers der Bataafsche Republiek, en die als de zodanigen eerlang plegtig staats op te komen, om het Ontwerp der Constitutie, onlangs door der Nationale Vergadering ontworpen en aan de overweging en beslissing der Volks voorgesteld, met eene eenvoudige verklaring van JA of NEEN in zijn geheel genomen goed te keuren of te verwerpen, zulen zig deze schikking der Nationale Vergadering laten welgevallen, volkomen met haar overtuigd, dat de natuur der zaak niet gedoogd, om zodanig een Ontwerp tot een onderwerp der deliberatie van het Volk te maken.
Evenwel oordeelen zij zig een duursten verpligt, om met eene Bataafsche rondborstigheid, die niemand hun in deze gewigtigde en belangrijke ogenblikken ten kwade zal duiden, openlijk aan de Vertegenwoordigers des Bataafschen Volks, en dus voor het oog der geheele Natie, te verklaren, dat, ingeval het gezegde Ontwerp voor de Constitutie des Bataafschen Volks, mogt worden aangenomen, zij voor hun door die daad niet willen gerekend worden afstadn gedaan te hebben van het onvervreembaar ....;
[Dordrechtsche courant, 27-07-1797]

- Dordrecht, den 2 Augustus. De burgerij der stad Dordrecht en van de Merwede, gisterenavond te 5 uren in hare grondvergaderingen opgekomen zijnde, heeft de onderstaande Kiezers en Plaatsvervangers benoemd, om 1 lid en 2 plaatsvervangers voor een twede Nationale Vergadering te verkiezen.
(in grondvergadering nr. ...)
1. J. van Maarseveen, C. de Vos;
2. D. Du Bois, N. Gregoor;
3. A. van der Kaa, G. Rees
4. E. van de Wall, R. Eyken
5. J. Kelderman, P.A. de Haas
6. P. van Beest, H.J. Bakker (Backer)
7. J. Dekker Jansz, H. Janssen
8. C. Ouboter, C.J. de Vogel
9. J.C. Knauff, J. Lariviere
10. C. van der Straten Senior, F. Schillemans
11. P. Verheugd, A. Spoel
12. J.B. Crol, Jan de Koning
13. J. van Yperen, Jan Nerings
14. B. van der Werff, A. Singels
15. D. Crans, G. Schotel Jansz
16. H. Verbeek, C. van der Werff
17. R. GOUDSBERGEN, C. Solie
18. H. Hoevenaar en C. de Jong
19. J. Kleton, F.G. van Ingen
20. A. Rosendaal, N. van Nerum
21. A. de Vogel, C. Kleton
22. J. de Bruin Ouboter, A.B. Stoop
23. B. Plukhoij, M. Swens
24. C. Spaan, J.T. Bornwater
25. A. Hoijnck van Papendrecht, J. Stempels
26. J. Pickee, W. Rijmerink
27. J. Havers, E.L. van der Horst
28. J. Keeman, H. van den Kieboom
29. P. Pickee Pietersz, L. van der Want Senior
30. J. van Gelder, R. Haantjes
31. J.C. Marcel, P. van der Jagt Willemsz
32. G. van Duinen, F. Bossij
33. W. Berlijn, D. van Altena
34. A. Kuipers, J.A. Montier
35. J. van Rietschoten Cz, W. Bos
36. C. van Rietschoten, J.J. van Rietschoten.
[Dordrechtsche courant 3 augustus 1797]

- PUBLICATIE. De Raad der brugerij der Stad Dordrecht en de Merwede, in gevolgen en ter voldoening aan de Proclamatie van de Nationale Vergadering, in dato 2 Juni 1897, de goede burgerij en Ingezetenen dezer Stad en der Merwede, bij Billetten hebbende doen oproepen, tegens Dingsdag den 8 Augustus aanstaanden, omme conform de gemelde Proclamatie hunne Stemmen uit te brengen, over het aannemen of verwerpen van het Ontwerp van Constitutie, bij de gemelde Nationale Vergadering op den 30 Mei 1797 gearresteerd. heeft goedgevonden en verstaan bij dezen bekend te maken, dat alle zodanige Burgers of Ingezetenen welke bij inadvertentie mogten zijn overgeslagen; of voor Maandag Avond geen Oproepings-billet bekomen mogten hebben, zig tot verkrijging van hetzelve, kunnen vervoegen ter Secretarij dezer Stad; op aanstaanden Dingsdag van 's Morgens 9 tot 12, en 's Nademiddags van 2 tot 4 uuren, alwaar aan de zodanigen een Oproepings-billet zal worden ter hand gesteld, wordende de zelve nu, voor als dan, gehouden voor wettig opgeroepen.
Adus gedaan, gearresteerd en gepubliceerd op den 5 Augustus 1797, het derde Jaar der Bataafsche Vrijheid (was getekend) H.L. v.d. SANTHEUVEL.
[Dordrechtsche courant, 08-08-1797]

- STEMMING over het PLAN van CONSTITUTIE
DORDRECHT en DE MERWEDE
Grondvergadering No. 01 43x ja, 11x neen
Grondvergadering No. 02 34x ja, 24x neen
Grondvergadering No. 03 40x ja, 27x neen
Grondvergadering No. 04 37x ja, 12x neen
Grondvergadering No. 05 42x ja, 14x neen
Grondvergadering No. 06 53x ja, 8x neen
Grondvergadering No. 07 51x ja, 18x neen
Grondvergadering No. 08 38x ja, 16x neen
Grondvergadering No. 09 22x ja, 13x neen
Grondvergadering No. 10 14x ja, 22x neen
Grondvergadering No. 11 10x ja, 15x neen
Grondvergadering No. 12 19x ja, 11x neen
Grondvergadering No. 13 9x ja, 15x neen
Grondvergadering No. 14 20x ja, 9x neen
Grondvergadering No. 15 21x ja, 3x neen
Grondvergadering No. 16 36x ja, 13x neen
Grondvergadering No. 17 8x ja, 9x neen
Grondvergadering No. 18 40x ja, 17x neen
Grondvergadering No. 19 19x ja, 13x neen
Grondvergadering No. 20 15x ja, 4x neen
Grondvergadering No. 21 9x ja, 5x neen
Grondvergadering No. 22 24x ja, 15x neen
Grondvergadering No. 23 42x ja, 27x neen
Grondvergadering No. 24 37x ja, 9x neen
Grondvergadering No. 25 30x ja, 2x neen
Grondvergadering No. 26 22x ja, 16x neen
Grondvergadering No. 27 12x ja, 8x neen
Grondvergadering No. 28 26x ja, 15x neen
Grondvergadering No. 29 26x ja, 16x neen
Grondvergadering No. 30 30x ja, 24x neen
Grondvergadering No. 31 18x ja, 22x neen
Grondvergadering No. 32 15x ja, 5x neen
Grondvergadering No. 33 8x ja, 13x neen
Grondvergadering No. 34 12x ja, 4x neen
Grondvergadering No. 35 12x ja, 8x neen
Grondvergadering No. 36 8x ja, 4x neen
= 902x JA en 467x NEEN
MAAS-EILAND. Zwijndrecht 62 ja 6 neen. Hendrik Ido Ambacht 65 ja 8 neen. Meerdervoort 16 ja Heerjansdam 9 ja Oost-Barendrecht 4 ja 1 neen.
MAAS en HOLLANDS DIEP. s-Gravendeel 41 JA 2 NEEN, Strijen 60 ja. Westmaas 7 ja, 16 Neen;
- Uit 's Hage schrijft men van gisteren, den 8 Augustus:
Van de 77 grondvergaderingen alhier in Den Hage gehouden, ter goed- of afkeuring van het ontwerp van constitutie, zijn er 70, waarvan de stemming reeds bekend is, blijkende dat van de 1998 in dezelve opgekomen stemgerechtigde burgers, 1240 hetzelve ontwerp met NEEN hebben verworpen, terwijl slegts 758 JA gestemd hebben.
Te SCHEVENINGEN hebben van de 57 opgekomen burgers in de 5 grondvergaderingen aldaar, 52 het ontwerp verworpen, hetgeen almede, te EIKENDUINEN door allen de daar verschenen burgers, ten getale van 35, is geschied.
In de drie grondvergaderingen onder RIJSWIJK, hebben van de 153 aldaar opgekomen stemhebbende burgers, 13 JA en 140 het plan met NEEN beantwoord.
Te LOOSDUINEN HAAG-AMBAGT, hebber er 5 tot de aanneming, en 47 tot de verwerping gestemd.
En in de grondvergadering van LOOSDUINEN MONSTER-AMBAGT waren er 10 voor JA en 57 voor NEEN.
[bron: Dordrechtsche courant, donderdag 10-08-1797]

De totale uitslag was
108.761x neen + 27.955x ja


  stemmen ja in % neen in %
Drenthe 2547 374 14.68 2.173 85.32
Overijssel 13538 3.157 23.32 10.381 76.68
Groningen 3782 1.756 46.43 2.026 53.57
Friesland 8315 2.605 31.33 5.710 68.67
Bataafs Brabant 27799 571 2.05 27.228 97.95
Gelderland 15400 2.342 15.21 13.058 84.79
Holland 57063 14.609 25.60 42.454 74.40
Utrecht 4210 750 17.81 3.460 82.19
Zeeland 4062 1.791 44.09 2.271 55.91
TOTAL 136.716 27.955 20.45 108.761 79.

- [12 wijkvergaderingen] Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. PUBLICATIE.
De Raad der Burgerij van Dordrecht en de Merwede, bij onderscheidene Resolutie der GRONDVERGADERING, der 12 Wijkvergaderingen alhier, hebbende kennis gekregen, dat bij verschillende gedaane Verkiezingen, door de meerderheid der Stemhebbende Burgerij, tot de nog Vacerende Rads- en Schepens-plaatsen binnen deze stad, waren verkooren:
Tot Raaden: de Burgers Franciscus Duffer Cz, Pieter van Beest, David du Bois en Hendrik Weening.
Tot Schepen: de Burger Hermanus Uitwerff Sterling, welke alle de bovenvermelde hunne Posten hebben aangenomen, en zig dezelve hebben laaten welgevallen. Heeft goedgevonden en verstaan, hetzelve aan de Burgers en Ingezetenen dezer Stad en Merwede bekend te maken, gelijk zulks geschied bij dezen.
Aldus gedaan, gearresteerd en gepubliceerd den 12 Aug. 1797 het derde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (was getekend) H.L. v.d. Santheuvel.
[Dordrechtsche courant 15 augustus 1797]

1798

- DORDRECHT, den 20 April. Extract uit de Resolutie van de Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede, in derzelver vargadering genomen, op Woensdag den 18 April 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
De Burgers Jan Hordijk, Crans, Bornwater, Meuls en Basjou, bij resolutie van deze Vergadering van den 31 Maart jongstleden benoemd, om een lijst te formeren van alle de Ambtenaren en Bediendens binnen deze Stad en Jurisdictie aanwezig, met bijgevoegd verzoek, om dezelve lijst, vervolgens, ten spoedigsten, te examineren, en de Vergadering te dienen van advies, of er ook op dezelve nutteloze of onwaardige Amptenaren en Bediendens gevonden worden. Terwijl bij gemelde resolutie etc.
Hebben ter Vergadering overgelegd de gerequireerde lijst van alle stads Amptenaren en Bediendens, met aantekening der zodanigen, welke geene stamgeregtigden of in grondvergaderingen opgekomen zijn, en uitgebragt een ampel schriftelijk Advis, houdende de redenen waaromme dezelve van oordeel zouden zijn, dat etc.
En eindelijk, dat vermits die genen, welke Stemgerechtigden en in grondvergaderingen opgekomen zijn, door het Administratif Bestuur niet kunnen gebuteerd worden door onwaardigen, ommers voor zoo verre dezelve hunne posten, met behoorlijken ijver, naauwkeurigheid, trouw en eerlijkheid hebben waargenomen, terwijl ook allen die geenen, die geene Stemgerechtigden of in enige grondvergaderingen opgekomen zijn, niet allen, zonder onderscheid, door die bewoording bedoeld kunnen worden, dewijl onder dezelve zeer brave en eerlijke lieden gevonden worden....
[BRON: Dordrechtsche courant, 21-04-1798]

- DORDRECHT den 25 April. De 36 grondvergaderingen van deze stad en derzelver grondgebied zijn eergisteren avond in de grootste orde gehouden en afgelopen. Dezelve zijn bijna 400 stemgerechtigden sterker geweest, dan bij gelegenheid der beoordeling van het plan van constitutie in het vorige jaar. 1692 Burgers hebben het door de Constituerende vergadering voorgedragen Ontwerp van Staatsregeling met JA aangenomen, en 65 Burgers hebben dezelve met NEEN verworpen.
Te Zwijndrecht hebben 86 Burgers Ja en een burger Neen gezegd; te Hendrik-Ido-Ambacht....etc;
[BRON: Dordrechtsche courant 26-4-1798]

- Daar aan het genoome besluijt door het Uijtvoerend Bewind volgend derzelver Proclamatie in dato 7 deeser en uijtvoering derzelver den 10e daar aan volgende, om den burger HUGO GEVERS, geweeze representant van de Nationaale vergadering en Lid in de Commissie van Buijtenlandasche zaaken op den 22 Januarij ll in DEN HAAG tot die tijd zonder wettige beschuldiging tegen hem aan te voeren, gearresteerd gehouden, ter....;
[BRON: Dordrechtsche courant, 14-6-1798]

- Vertegenwoordigers en plaatsvervangers, en Kiezers en plaatsvervangers
(in grondvergadering nr. ...)
1. A.J. Verbeek, A. Pompe van Meerdervoort, J. van Maarseveen, F. van der Linden
2. Hugo Gevers, A.J. Verbeek, D. du Bois, J. van Wageningen
3. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, M. Sax, J.L. Pit
4. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, A.J. van der Meij van der Linden, P.D. Backer;
5. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, P. Morjé, J.H. van Meeteren
6. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, F. Beudt, J. van der Bank
7. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, J. Dekkers Jr, B. Horigje;
8. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, G. van Emmerick, A. de Vogel;
9. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, Knauff, D. Bel
10. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, N.W. van DUUREN, W. van RIJNDORP;
11. H. Gevers, A.J. Verbeek, P. Be(e)laerts, P. Verheugd
12. J. Hordijk, J. Klop, ...;
13. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, B. de Haan, C. Wennekus;
14. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, ...;
15. A.J. Verbeek, S. Crena, G. Schotel Jz, Krol;
16. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, J.B. Crol, J. Breur;
17. A.J. Verbeek, J. Klop, E.L. van der Horst, H. SEELIS;
18. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, H. Hoevenaar, J. van Outgaarden;
19. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, J. Cleton, ...;
20. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, N. Roodenburg, P. van Olivier;
21. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, ...;
22. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, C. Cleton, A.B. Stoop;
23. H. Gevers, A.J. Verbeek, B. Plukhooij, H. Weijmans;
24. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, Verhoeven, C. Spaan;
25. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, L. van der Heijden, J. Stempels;
26. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, J.PICKEE, A. MEIJER
27. J.C. Marcel, ......;
28. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, J. Keemans, H. v.d. Kieboom;
29. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, E. Volkers, W.M. Roodenburg;
30. A.J. Verbeek, Pompe van Meerdervoort, J. van Gelder, W. Kuijpers
31. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, Marcel, GOUDSBERGEN
32. S. Crena, Pompe van Meerdervoort, G. van Duinen, H. BAx
33. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort, J. Immerzeel Jr, C. Morks
34. H. Gevers, J. Klop ....
35. H. Gevers, Pompe van Meerdervoort,, ...
36. Pompe van Meerdervoort, A.J. Verbeek, J.J. van Rietschoten, D. Bonné;
[Dordrechtsche courant, 12-07-1798]

- DORDRECHT, den 19 December. In de op gisteren in dezen Ring, gehouden GRONDVERGADERINGEN, ter benoeming van een Lid van het Departementaal Bestuur van het VIII departement en een Kiezer en Plaatsvervanger van dezen, ter verkiezing van een Lid en Plaatsvervanger voor gezegd bestuur uit de door de GRONDVERGADERINGEN benoemde Leden, zijn de volgende verkiezingen voor zo verre wij zulks te weten hebben kunnen komen, geschied, als:
Binnen deze Stad
in de eerste Grondvergadering S. CRENA tot Lid, J. van Maarseveen tot Kiezer, en W. VORSTER tot Plaatsvervanger;
in No. 2. J. van Gelder, B. du Bois, M. Andrée;
in No. 3. S. Crena, M. Sax, J. Pit;
in No. 4. M.W. van Meeteren, P.D. Backer, J. Selgt;
in No. 5. M.W. van Meeteren, P. Morjé, J. Keldermans;
in No. 6. H. V. Gelder, F. BEUDT, M. van Meeteren;
in No. 7. J. V. Gelder, H. Gevers, B. Horrigje;
in No. 8. ....
in No. 9. M.W. van Meeteren, J.C. Knauff, P. van Heck;
in No. 10. H. Gevers, W. van Rijndorp, T. Schillemans Sr;
in No. 11. J. Breur, P. Belaerts, T. van Hoogstraten;
in No. 12. ....
in No. 13. M.W. van Meeteren, B. de Haan en J. van Yperen;
in No. 14. J. Klop, A. Singels en J. Smak;
in No. 15. .....
in No. 16. H. Onderwater, H. Verbeek, S.J. LOTSIJ;
in No. 17. J. Klop, E.L. van der Horst, H. Bemolt;
in No. 18. H. Onderwater, G. van Rijsoort, W. Dupper;
in No. 19. S. Crena, F.G. van Ingen, en ...;
in No. 20. H. Gevers, N. Roodenburg, A. Roozendaal;
in No. 21. ....;
in No. 22. A.B. van den Brandeler, A.B. Stoop, J. Ostome;
in No. 23. J. van Gelder, H. van der Sanden Uz, J. van den KIEBOOM;
in No. 24. P. Belaerts, J.T. Bornwater, C. Bornwater;
in No. 25. P. Belaerts, J. Streefkerk, J. Stempels;
in No. 26. S. Crena, G. van Rijsoort van Meurs, W.V.M. van den Santheuvel;
in No. 27. J. Klop, G. Kramers, S. van den Berg;
in No. 28. A.B. van den Brandeler, J. Keeman, H. van den Kieboom;
in No. 29. H. Gevers, E. Volkers, P. KEULS;
in No. 30. H. Onderwater, J. van Gelder, W.V. Kuiperrs Cz;
in No. 31. H. Gevers, J.C. van Marcel en J.H. Diepenbrugge;
in No. 32. S. Crena, J. de Vries, G. van Duijnen;
in No. 33. H. Onderwater, C. Morks, W. Berlijn;
in No. 34. S. Crena, A. Kuijpers, J.A. Montier;
in No. 35. J. Breur, W. Bosch en H.H. Eijsbergen;
in No. 36. C. Rees, C. van Rietschoten, J.J. van Rietschoten;
[Dordrechtsche courant 20-12-1798]

1799

- DORDRECHT, den 10 April. Gisteren zijn de GRONDVERGADERINGEN binnen deze stad en deszelfs omtrekt, voor zo ver dezelve tot dezen Ring behoort, opgeroepen, om, in plaats van den burger HUGO GEVERS, wiens keuze vernietigd is, een ander tot Lid in het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas te benoemen. Zie hier de lijst der gekozene leden, Kiezers en Plaatsvervangers van deze laatsten, voor zo verre dezelve tot op dit ogenblik bekend is geworden.
Binnen Dordrecht en de Merwede.
In No. 1 tot Lid de burger J. BREUR, tot Kiezer T. 't HOOFT, en tot Plaatsvervanger van dezen M. van der KLOOS;
in No. 2 H. Onderwater, A. Boshoven, D. du Bois;
in No. 3 P. Belaerts, M. Sax, L. Pit;
in No. 4 P.D. Backer, J. Sleght, J.C. RENS;
in No. 5 J. van Gelder, P. Morje, J. Kelderman;
in No. 6 P. Belaerts, F. Beudt, C. Voet;
in No. 7 J. Klop, H. Gevers, G. van Buul;
in No. 8 J. Breur, C. Ouboter, A. de VOGEL;
in No. 9 J. Klop, J.C. Knauff, W. v.d. Linden;
in No. 10 P. Belaerts, C. v.d. Straaten Sen, T. Schillemans;
in No. 11 J. Klop, P. Verheugd, G.C. Vos van Rijswijk;
in No. 12 J. Klop, B. de Klerk, C. v.d. Steen;
in No. 13 J. Klop, J. van Yperen, C. Wijnekens
in No. 14 J. Klop, B. van der Werff, J. Smak;
in No. 15 J. Breur, D. Crans, P. Immerzeel;
in No. 16 J. van Gelder, H. Verbeek, S.H. Lotsij;
in No. 17 J. Klop, E.L. van der Horst, H. Bemolt;
in No. 18 J. Breur, J. van Oudgaarden, W. Dipper Lzn;
in No. 19 J. Breur, F.G. van Ingen, G. Karsdorp;
in No. 20 P. Belaerts, N. Roodenburg, A. van Roozendaal;
in No. 21 D. Crans, Steeven de Roo, Jan Potaar;
in No. 22 J. Klop, A. van Heemert, Carel de LEY;
in No. 23 J. Klop, H. v.d. Sande Uz, J. v.d. Kieboom;
in No. 24 J. Breur, H.P. Timmer Verhoeven, P. Faddegon Sen;
in No. 25 J. Klop, G. Hordijk, M.A. van Nievervaart;
in No. 26 J. Klop, P. Meertens, W.M. v.d. Santheuvel;
in No. 27 J. Klop, G. Kraamer, C. Sel;
in No. 28 H. Onderwater, J.H. v.d. Doorslag, P. Pickee Pz;
in No. 29 J. Klop, E. Volkersz, J. van Nievervaart;
in No. 30 J. Klop, J. van Gelder, J.H. Schultz van Haegen;
in No. 31 J. Klop, H. van Diepebruggen, J. Immerzeel Jun;
in No. 32 J. Breur, J. de Vries, Cornelis Romijn;
in No. 33 J. Klop, Wijnand Berlijn, D. van Altena;
in No. 34 P. Belaerts, Aart Kuijpers, A. van Buul;
in No. 35 M. van Westerouen van Meeteren, H.H. van Eijsbergen, W. Bosch;
in No. 36 J. van Gelder, C. van Rietschoten Jurfsz, J.J. van Rietschoten;
DUBBELDAM:
in no. 1 J. van Gelder;
in no. 2 J. van Gelder;
WIELDRECHT EN DE MIJL: A. Pesant te Strijen;
ZWIJNDRECHT: P. Belaerts, J. Broeling, A. Sels;
MEERDERVOORT: J. van Gelder, K. Vlasbloem, K. Brons;
HEER OUDELANDS AMBACHT, Kijfhoek, Rijsoort en Strevelhoek: P. Belaerts, A. van der Pligt, P. Buijtendijk;
HENDRIK IDO AMBACHT Jan Pijl, A. Nouwen, S. Leenheer + J. van Gelder, D.W. Nibbelink, J. Los....etc;
[Dordrechtsche courant, 11-04-1799]

- DORDRECHT, den 26 Junij. De stemgerechtigde burgers van den 6n Ring van het Departement Schelde en Maas op gisteren, ter benoeming van een Lid in het Departementaal Bestuur, in de plaats van den afgetreden burger PIETER BEELAERTS, opgeroepen zijnde, hebben in hunne Grondvergaderingen de volgende keuzen uitgebragt, als:
TE DORDRECHT
Grondv. - Lid - Kiezer - Plaatsvervanger
1. P. Beelaerts - J. van Maarsseveen - Coenr. de Klerk
2. P. Beelaerts - N. Gegoor - A. van Maarsseveen
3. P. Beelaerts - G. Rees - L.W. Spruijt
4. P. Beelaerts - A.H. van der Meij - J. Slegt
5. P. Beelaerts - Pietert Morjé - J. Kelderman
6. P. Beelaerts - F. Beudt - H.U. Sterling
7. P. Beelaerts - H. Gevers - H.L. v.d. Santheuvel
8. P. Beelaerts - A. van den Bosch - R. de Witt
10. P. Beelaerts - J.C. Knauf - J.C. van Vliet
11. P. Beelaerts - G.C. Vos van Rijswijk - T. van Hoogstraten
12. P. Beelaerts - B. de Klerk Jz - J. van Dortmont
13. Jan Klop - B. de Haan - J. van Iperen
14. P. Beelaerts - Johannes Smak - Gilles van Cleeff
15. P. Beelaerts - D. Crans - P. Immerzeel
16. P. Beelaerts - H. Verbeek - C. van der Werf
17. P. Beelaerts - E.L. van der Horst - H. Selis
18. P. Beelaerts - J. van Outgaarden - N. Trumpi
19. J. Breur - F.G. van Ingen - W. van Dee
20. P. Beelaerts - N. Rodenburg - A. Rozendaal
21. P. Beelaerts - Th. van Osch - J. Pottaart
22. P. Beelaerts - A.B. Stoop - P. Blussé
23. P. Beelaerts - H. v.d. Sande UlZn - Jan Telders
24. P. Beelaerts - M. v.d. Koog - P. Faddegon
25. P. Beelaerts - G. Mauritz - J. Matena
26. Jan Klop - J. Pickee - A. Meyer
27. P. Beelaerts - G. Kramers - Jan Korthals
28. Jan Klop - J. Keeman Sr - P.J. v. Steenbergen
29. Jan Klop - P. Keuls - J.G. Wagner
30. P. Beelaerts - Jacob van Gelder - Gerrit Schut
31. Jan Klop - J.H. van Diepenbrugge - G. van Buul StZn
32. P. Beelaerts - Johannis Brandt - Gerrit Rosier
33. Jan Klop - C. Morks - W. Berlijn
34. P. Beelaerts - Jan Akkerman - Corn. van der Plank
35. P. Beelaerts - W. Bosch - N. Olivier
36. H.L. v.d. Santheuvel - J.J. van Rietschoten - D. Bonné
TE ZWIJNDRECHT
1. P. Beelaerts - J. van Dijk - A. Sels;
TE HENDRIk IDO AMBACHT
1. P. Beelaerts - J. van der Ven - S. Leenheer;
2. J. Klop - D.W. Nibbelink - J. Los;
TE OOST-BARENDRECHT
1. P. Beelaerts - A. van Gilst - H. Huijzer;
[Dordrechtsche courant, 27-06-1799]

1801

- [vergaderingen 26 mei 1801] burgerij Dordrecht en de Merwede, dorpen Zwijndrecht, Dubbeldam, Wieldrecht en de Mijl, het 85 district; vertegenwoordiger en plaatsvervanger, kiezer en plaatsvervanger
1. A.H. van der Meij van der Linden, A.J. Verbeek, W. Vorster, C. Vos;
2. A.J. Verbeek, van der Meij, D. du Bois, A. van Maarseveen;
3. H. Gevers, van der Meij, L.W. Spruit, M. SAX;
4. Van der Meij, Verbeek, J. BODEL, D. Dupper Lzn;
5. Van der Meij, M.W. van Meeteren, P. Morje, H. de Haas;
6. M.W. van Meeteren, H.U. Sterling, G. Schotel Az, A.C. Belaerts;
7. Verbeek, van der Meij, Hugo Gevers, J. Dekker Jr;
8. (niets ingekomen van de grondvergadering);
9. van Meeteren, J. Klop, P.C. Riemersma, J.C. Knauff;
10. Van der Meij, Verbeek, N.W. van Duuren, C. van der Straaten;
11. van Meeteren, Verbeek, L. FUIJK, P. Klijn Jz;
12. (het verbaal oningevult teruggekomen);
13. Verbeek, van der Meij, B. de Haan, H. Reewinkel;
14. van Meeteren, Verbeek, B. van der Werff, E. Sluiters;
15. Verbeek, van der Meij, M.G. Rees, P. Krol;
16. Van der Meij, Verbeek, J.F. van der Gon, Joh. van Hoogstraaten;
17. H. Onderwater, Verbeek, H. Bemolt, L. van der Leeuw;
18. Van der Meij, Verbeek, J. van Oudgaarden, A. van der Werff;
19. H. Gevers, van der Meij, Jan Kelderman, F.G. van Ingen;
20. Verbeek, H. Onderwater, N. Roodenburg, L. LAMME;
21. (het verbaal oningevult teruggekomen);
22. Verbeek, J. Klop, J.L. Pit, C. CLETON;
23. Verbeek, H. Lidt de Jeude, Joh. Telders, A. van Asperen;
24. Verbeek, van Meeteren, W.M. Roodenburg, J.T. Bornwater;
25. Verbeek, N. Roodenburg, L. v.d. Heijden, M.A. van Nievervaart;
26. H. Onderwater, D. Mobachius Quadt, A vd Weg, J. Schotel;
27. van Meeteren, M. Klop, Jan Korthals, Jan Kools
28. Van der Meij, J. Klop, Jan Keemans Sr, T. Ketting
29. Van der Meij, H. Onderwater, P. Maas, Jan van Leeuwen
30. Van Meeteren, Jan Klop, Jacob van Gelder, Jacob van Daalen
31. M.W. van Meeteren, Corn. Verlee, J.H. van Diepenbrugge, Harm Hareman
32.   (het verbaal oningevult teruggekomen)
33. A.J. Verbeek, S. de Jongh van Son, W. Berlijn, B. Onderwater
34. Verbeek, A.H. van der Meij van der Linden, Aart Kuijpers, M. Rutte
35. Verbeek, van der Meij, H.H. van Eijsbergen, A. van Hoorn Sen
36. Verbeek, Hugo Gevers, J.J. van Rietschoten, D. Bonné;
[Dordrechtsche courant, 28-05-1801]

- GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERSCHAP. BEKENDMAKING.
De Municipaliteit der stad Dordrecht en de Merwede, van het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas ontfangen hebbende, enige exemplaren van de Proclamatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van dato den 14 September 1801, met een daarbij gevoegd Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, ten einde deze stukken, op een genoegzaam aantal plaatsen, binnen haare Gemeente ter visie te leggen; maakt bij dezen bekend, dat ter voldoening hier aan, op ieder der navolgende plaatsen, voor die geenen, welke de lecture daar van begeren, een exemplaar van de gemelde Proclamatie, en het voorschreven Ontwerp van Staatsregeling is gelegt, te weten: In de societeit de Harmonie, bij den burger Trumpi, bij de Weduwe Grootveld, bij den burger G. van Cleef, bij den burger Wijnrijk, in het koffiehuis bij den burger Zahn en ten huize van de burgers J. Guttling en Elias Ketting, als mede ter Secretarie dezer Stad, des voormiddags van 9 tot 12, en 's namiddags van 2 tot 4 uuren.
Wordende wijders, alle de daar bij belang hebbende burgers en ingezetenen dezer Stad en van de Merwede, bij dezen nog geadverteerd, dat, om al verder aan den inhoud der meergemelde Proclamatie van het Uitvoerend Bewind te voldoen, met den eerste October aanstaande, binnen deze gemeente, zullen worden geopen publieke stemregisters, en dat deze met den 6 October daaraanvolgende, weder zullen worden gesloten; ten welken einde, aan alle burgers, Manspersoonen, 20 jaaren oud en volgens Art. 13 van de tegenwoordige Staatsregeling, niet van de stemming uitgesloten, gelegenheid zal worden gegeven, om ter Secretarie dezer Stad, des voormiddags van negen tot twaalf, en des namiddags van twee tot vier uuren, hunne stem op het aangeboden Ontwerp van Staatsregeling, met JA of NEEN te kunnen uitbrengen.
En op dat niemand hier van eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden gepubliceerd en aangeplakt, alwaar zulks te doen gebruikelijk is. Aldus gedaan, gearresteerd en gepubliceerd den 26 September 1801, het zevende Jaar der Bataafsche Vrijheid. In kennisse van mij als Secretaris, Ps. GEVAERTS.
[bron: Dordrechtsche courant 29-09-1801]

- DORDRECHT, den 9 october. Bij gelegenheid der stemming over het aangeboden ontwerp van staatsregeling zijn in deze stad in 't geheel 199 stemmen uitgebragt, waarvan er 123 JA en 76 Neen geweest zijn.
[Dordrechtsche courant, 10-10-1801]

1803

- Het Reglement, bepaalende de wijze, waarop het STEMRECHT word uitgeoeffend, alsmede de gegoedheid der Kiezers, thands door het Wetgevend Ligchaam gearresteerd, is verdeeld in vier Afdeelingen, waarvan de eerste handeld over het Stemrecht; de tweede van de Stemregisters; de derde van de Grondvergaderingen, en van de wijze, waarop Kiezers benoemd en verkozen worden; de vierde, van de wijze van aftreeding en verkiezing der leden, uitmakende de Departementale Besturen en het Wetgevend Ligchaam. Waarachter gevoegd is een aanhangzel voor het voorsz. reglement.
In de derde afdeling, Art. 17, wordt, omtrent de verplichting tot de uitoeffening van het STEMRECHT, het volgende vastgesteld:
IEDER BURGER is, volgens de wet, verplicht het STEMBILJET intevullen en eigenhandig te ondertekenen en ook het declaratoir, wanneer hij iemand BUITEN ZIJNE GRONDVERGADERING stemt, voor den eerstkomende Vrijdag zelve, en zo hij niet schrijven kan, door anderen te doen invullen, en door twee getuigen te laten ondertekenen, die attestaren, dat hetzelve volgens zijn wil is ingevuld, alles op de boete van EENE STUIVER van de gulden der somma, dewelke van het huis, de kamer of kamers, door hem bewoond, in een jaar wordt betaald, of naar evenredigheid van één jaar berekend word te bedragen, en indien het iemand uit den boerenstand is, een HALVE STUIVER, voor elke gulden dewelke bij gerekend als voren, voor lacht of huur van het land of huis door hem gebruikt of bewoond wordende betaalt.
Art. 18 zegt IEMAND in zijn eigen huis wonende, of zijn eigen land bouwende, of wel....;
[Dordrechtsche courant, 12-02-1803]

- DORDRECHT, den 4 Meij. In de voorleden week heeft hier de stemming tot het verkiezen van ringkiezers plaats gehad, en voorgisteren en gisteren de STEMBILLETTEN geopend zijnde, zo is gebleken, dat met eene volstrekte meerderheid verkozen waren:
in de grondvergadering :
in No. 8 H. Gevers;
in No. 9 P. Gevaerts;
in No. 10 N. Westerouen van Meeteren;
in No. 12 Wouter van Rijndorp;
in No. 13 S. de Jongh van Son van Raamsdonk;
in No. 14 Boudewijn de Haan;
in No. 15 Hendrik Onderwater van Puttershoek;
in No. 19 Abraham Blussé;
in No. 20 Nicolaas Roodenburg;
in No. 21 Anth. Balthazar Stoop;
in No. 26 David van Poelien;
in No. 27 L. Schorteldoek;
in No. 28 Johan Repelaer;
in No. 29 Herman Pieter Rees;
in No. 31 D. Holtrop
in No. 32 J. Schouten
in No. 33 Mart. Joh. van Eijk
en in No. 35 Gerard Emaus;
In de andere grondvergaderingen niemand de volstrekte meerderheid hebbende, zo heeft men daaruit de volgende drietallen geformeerd, bestaande uit de 3 de meeste stemmen hebbende leden, waaruit door de burgerij OPNIEUW zal moeten gekozen worden.
In de grondvergadering
No. 1 F. Pistorius (14), H.P. Timmer Verhoeven (18), J. Vermande (15 stemmen);
No. 2 L. van der Schoor (25), F. van der Linden (14), D. Dubois (14 stemmen);
no. 3 A.B. van den Brandeler (16), A. van der Werff (15), H.P. Hoop (11 stemmen);
No. 4 H. de Roo (26), P.D. Backer (19), J.L. Pitt (14);
No. 5 A.H. v.d. Meij v.d. Linden (24), A. La Coste (24), J. Vriesendorp (11);
No. 6 J.H. van Meeteren (25), P. van den Brandeler (18), D.W. van Meeteren (8 stemmen);
No. 7 P. Reepelaer (14), J. Geevaerts (10), H.J. Backer (10);
No. 11 M. van Loon (27), L.P. van Tets (10), P. Smits (10);
No. 16 J. Breur (28), A.W.M. van Tets (11), H. Onderwater (10);
No. 17 G. Veth (21), E. Olivier (13), J. Meloen (11);
No. 18 C. v.d. Werrff (23), A. Ruts (17), J. Boonen (11);
No. 22 J. Vervel (17), A.B. Stoop (12), P. Hofman (5);
No. 23 J. van Galen (22), W. Struik (18), D. van Hamelenberg (9 stemmen);
No. 24 J. van der Elst (19 stemmen), F. van der SCHOOR (14), J. Spaan (9);
No. 25 W. Smaasen (18), J. den Bandt (12), J. Hordijk (10)
No. 30 D. Hordijk (16), W. Hordijk (15), J.H. Schultz van Hagen (9);
No. 34 J. van Eekeren (23), J. van prooijen (17), Jan Repelaar (8);
No. 36 J.H. van Dorsser (18), A. in 't Veld (13), H. Gevers (4);
[Dordrechtsche courant 5-5-1803 No. 54]

- Door de burgerij dezer stad zijn, bij overstemming, voor die GRONDVERGADERINGEN, waarin niemand bij de eerste stemming ene volstrekte meerderheid had (zie No 54) nog de volgende ringkiezers verkozen geworden, als:
in No. 1 H.P. Timmers Verhoeven
in No. 2 L. van der Schoor
in No. 3 A.B. van den Brandeler
in No. 4 P.D. Backer
in No. 5 A. Lacoste
in No. 6 J.H. van Meeteren
in no. 7 P. Reepelaer
in No. 11 M. van Loon
in No. 16 J. Breur
in No. 17 G. Veth
in No. 18 C. van der Werf
in No. 22 J. Vervel
in no. 23 W. Struijk
in No. 24 J. van der Elst
in No. 25 W. Smaasen
in no. 30 J.H. Schultz van Haegen
in no. 34 J. van Eekeren
in no. 36 J.A. van Dorsser
[BRON: Dordrechtsche courant, 21-05-1803 No. 61]

- DORDRECHT, den 4 Julij. De ringkiezers van den 13n ring van het departement Holland gepasseerden Vrijdag ter verkiezing van 20 departementale kiezers te Gorinchem bijeen gekomen zijnde, ten getale van 105 van de 188 verkozen leden, en zich, overeenkomstig het reglement, in 2 kamers verdeeld hebbende, zo zijn in de eerste kamer tot departmentale kiezers verkozen, de heren:
 Jan Schouten
J. Repelaar
W. Smaasen
L.P. van Tets van Goudriaan
H. van der Kolff
P. van Ouwerkerk
A. van Hooij
A. Snoeck
J. van Baak
en F. van der Schoor;

en in de tweede kamer de heren:
A.B. Stoop
H. Gevers
P. Gevaerts
de Jong van Son
J. den Band
P. Vrolijkhart
D. van Poelien
Jan Breur
A. Lacoste
en A. Everwijn Onderwater
.
[BRON: Dordrechtsche courant 5-7-1803]

- NOTIFICATIE. De RAAD der STAD DORDRECHT en de MERWEDE in overweging hebbende genomen, dat, ingevolgen het 6e Artikel der Publicatie van het Staats-Bewind, wegens de verdeling van het Bataafsch Gemenebest, in Ringen en Grondvergaderingen, gearresteerd den 18 Februarij dezes Jaars, de Stemregisters, ter inschrijving, en ook om de Woonplaats der Burgeren, bij verhuizing, te doen kennen, op vastgestelde en bekwame tyden en plaatzen, nader door de Plaatselijke Besturen te bepalen, zullen moeten worden opengelegt; heeft goedgevonden en verstaan te bepalen, en by dezen bekend te maken:
Dat, ter voldoeninge aan vorengemeld 6e Artikel, van nu af aan, iedere Maandag, des voormiddags van elf tot twaalf uren, het Stemregister, op een der vertrekken van het Raadhuis dezer Stad, zal openleggen, ten einde aldaar, ten overstaan van eene Commissie uit dezen Raad, de inschrijving in het zelve te worden gedaan.
Wordende mitsdien alle Burgers, welke zig voor den laatsten Maart dezes Jaars niet hebben doen inschryven, en de vereischtens bezitten, of die, na dezelve tyd, mogten verkregen hebben, of in 't vervolg verkrygen zullen, alsmede de zodanigen, die bereids ingeschreven zynde, na dezelve inschryving verhuist mogten zyn, of bij vervolg verhuizen zullen, tot het doen dezer inschryving, en doen kennen hunner Woonplaats, verzogt, op voorsz. tyd en plaats te compareren, eerstgemelde om zig in het Stemregister te doen inschryven, en laatstgemelde, om, met teruggave der ontfangene Acte van Burgerschap, en opgave van den letter en Nummer hunner tegenwoordige woning, een andere Acte van Burgerschap te bekennen, en op 't Register der Letters en Nummers der Huizen, de nodige verandering te worden gemaakt.
Aldus gedaan, gearresteerd, en by openbare Klokkenslag bekend gemaakt, den 22(?) Augustus 1803. In kennise van mij Secretaris, Ps. GEVAERTS.
[bron: Dordrechtsche courant 23-8-1803]

1805

- DORDRECHT den 3 April. De Raad der stad Dordrecht en van de Merwede van het gedeputeerd Bestuur van Holland, ontfangen hebbende de Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, houdende een ontwerp van Staatsregeling des Bataafsche Volks, gearresteerd den 25 Maart 1805, met last om een Exemplaar van dezelve Publicatie op een genoegzaam aantal publieke plaatzen binnen haare Gemeente ter visie te leggen, maakt bij dezen bekend dat ter voldoening hier aan op ieder der navolgende plaatsen voor die genen welke de lecture daar van begeerden, een Exemplaar van meergem. Publicatie is gelegt, te weeten in de Societeit bij de Beurs, in de Societeit de Harmonie, in de Societeit bij de Erven de Weduwe GROOTVELD, in de Societeit bij G. van CLEEF, in het Koffijhuis bij J.B. ZAHN, en ten huize van J. GUTLING en Elias Ketting....;
9 april geopend een publiek stemregister, 16 april gesloten (benoeming Rutger Jan Schimmelpenninck tot Raadpensionaris);
[BRON: Dordrechtsche courant, 4-4-1805]

Laatst gevoegd: Dordrecht janauri 2011.